طالع بینی ازدواج

مجموعه: فال و طالع بینی

طالع بینی ازدواج

طالع بینی ازدواج

 

طالع بینی ازدواج زن متولد فروردین

« عشق از زندگی جدا بوده است» بدون شک منظور افرادی غیر از زن های متولد فروردین ماه اســت ... نمی دانم بــه کسی کــه عاشق یک چنین زنی باشد ؛ بــایــد تبریک گــفــت و یــا بــه حالش متاسف بود ... مــمــکن اســت تصور کــنــد کــه عشق هــمــه چیز زندگی اســت .در حالی کــه او چنان مجذوب دنیای خاص خویشتن اســت کــه در عمل فــقــط آن را هــمــه چیز زندگی می داند ... او بیش از هــر زن دیگری در ایــن دنیا می تواند بدون مرد زندگی کند.طبیعی اســت کــه زندگی بدون مرد ؛ مفهومش زندگی بدون احساسات عاشقانه نـیـسـت ... او همیشه دلش می خواهد وشاید بتوان گــفــت نیازمند بــه آن اســت کــه قلب مهربان و خواب های طلایی اش بــه خاطر او بتپد و بــه همین دلیل هم همیشه یک چنین موجودی در ذهنش وجود دارد و موجودی کــه مــمــکن اســت مربوط بــه سالهایی بس طولانی گذشته و یــا سالهای بسیار دور آینده باشد امــا بــه هــر حال او درشبهای مهتابی بهار بــه ایــن عشق رو یایی خود می اندیشد و یکبه جالب آنکه بر غم وجود یک چنین آرزوی عمیقی اگــر یک چنین شخصی وجود خارجی نداشته باشد ؛ کمبود آن را احساس نمی کــنــد زیــرا همیشه در ضمیر ناخود آگاهش معتقد اســت کــه هــر کاری را ه یک مرد می تواند بکند ؛ خودش قادر اســت بهتر از آن را انــجـام بدهد.زن متولد فروردین خودش راهش را در زندگی باز می کــنــد و مایحتاج زندگیش را خودش فراهم می آورد و از حقش دفاع می کــنــد بدون اینکه نیازی بــه وجود خودش خودش فراهم می آورد و از حقش دفاع می کــنــد بدون آنکه نیازی بــه وجود یک مرد داشته باشد ... بــه نظر او انــجـام کارهایش بــه دست خودش خیلی سریعتر از آن صورت می گیرد کــه بــه انتظاردیگری بنشیند و طبیعی اســت کــه یک چنین خصوصیاتی بــه مزاج مغرور مردها خوش آیند نـیـسـت .

زن متولد فروردین مثل مرد متولد ایــن ماه خواهان رهبری وپیشتازی اســت و ایــن خواسته شامل تمایل او بــه برداشتن اولین قدم در امور عشقی نــیــز میگردد.دختران متولد ایــن ماه همیشه تعدادی عاشق سینه چاک در اطراف خود دارند و بــا وجود ایــن همیشه در تخیلات خود دنبال کسی می گردند کــه جزو ایــن عده نباشد ... او در صورت لزوم می تواند سریعا همرنگ جماعت بشود ولــی در عین حال دارای آن سرسختی نــیــز هست کــه بتواند از راحتی ها چشم بپوشد و بــا سیل مخالفت ها سینه بــه سینه بجنگد و بــه سینه هــر مردی کــه عشقش را مورد تهدید قرار داده اســت ؛ دست رد بزند.

این درست نمونه کاملی از خصوصیات اخلاقی یک متولد ماه فروردین اســت و او حــتـی پــس از اینکه در زیر ضربات خرد کننده حوادث بــه کلی درمانده شــد و تنها طفلش از دنیا رفت و مردی کــه دوستش می داشت وجایش را بــرای خاطر او بــه خطر انداخته بود ؛ ترکش کرد؛ باز قادر اســت بگوید کــه : « باشد و فردا هم بــرای خودش روز دیگری اســت » و ایــن بــرای آمدنش انتخاب کرده است. زنی بــا قدرت فراوان کــه می تواند بر هــمــه غمنامه ای یک نقطه پایان بگذارد و قادر بــه ایفای کامل نقش یک زن اســت و یعنی فرو ریختن اشک در موقع لزوم و بــه عهده گرفتن نقش مرد بــه هنگامی کــه مردی در زندگی او وجود نداشته باشد ... طبیعی اســت داشتن یک چنین خصوصیات تهاجمی چندان جالب نـیـسـت و امــا خوش بینی و امید او بــه آینده روشن ؛ ضامن معتبری بــرای سعادتمند شدنش می باشد.

زن متولد فروردین ؛ در صورت مساعد بودن زمینه در ابراز عشق پیشقدم می شــود و بگذارید او بفهمد کــه دوستش دارید و امــا خیلی هم دنبالش نروید ... وفاداری او بــه عشق تــا زمای کــه شما بــه آن پای بند باشید ؛ خارق العاده اســت زیــرا وی اصولا موجودی رمانتیک می باشد. او بــه هیچ صورت مایل نـیـسـت کــه شکار بشود و امــا اگــر دید کــه شما تعقیبش نمی کنید ؛ دلسرد می گردد کما اینکه او از مردی کــه بخواهد بــه طور کامل بر وی مسلط باشد ؛ گریزان و از مردی هم کــه خودش را روی پاهای او بیندازد؛ روگردان و بیزار است.متولد فروردین قبل از آنکه بگذارد گرمی عشق سراسر وجودش را در بر گیرد؛ می خواهد بــا دل مرد دلخواهش دست و پنجه نرم کــنــد تــا در ایــن کشاکش طعم قدرت مردانه او را بچشد.

او بــه طرز باور نکردنی رویایی اســت و همیشه آرزو دارد پرنس مورد علاق اش سوار بر اسبی سفید بیاید و او را برباید و بــه خاطر عشق او بادنیا بجنگد و آنچه را می خواهد در اختیارش بگذارد ؛ بدون اینکه قدرت مردانگی خود را فراموش کــنــد و چــون یک چنین موجودی فــقــط در رویا وجود دارد ؛ اغلب تنها می ماند ... روزهایش روشن و مملو از هیجان اســت و شب هاییش تاریک و خاموش امــا شعله های امید هرگز در قلبش خاموش نمی شــونــد و او پــس از هــر شکست قدم تازه ای پیش می گذارد. او بــایــد از عشق خود احساس غرور کــنــد امــا ایــن امر نباید موجب بشود کهشما ذوق و استعداد او را نادیده بگیریدو هــر قدر نیاز مندی او شما زیاد تر باشد؛ باز کوشش می کــنــد کــه دو برابر آن نیازمندی های شما را بر آورده سازد. او می تواند از خطای دوستانش چشم بپوشد ؛ مال و وقتش را صرف دیگران کــنــد ؛ امــا وقتی پای دل بــه میان آمد؛ ناگهان موجود دیگری می شــود ... آنچه کــه از آن اوست .

این امر قاطعیت مطلق دارد. کوچکترین خطایی می تواند حسادت او را مثل یک بمب منفجر کند. مراقب باشید کــه در حضورش از هندمند مورد علاقه خود تعریف نکنید و یــا از زن دیگری ولو اینکه از دوستان او باشد ؛ صحبتی بــه میان نیاورید ... مردی کــه زنش متولد فروردین اســت ؛ بهتر اســت در اداره منشی مرد داشته باشد ... ایــن زن حد متوسط ندارد و اگــر دلش بشکند ؛ در مدتی بسیار کوتاه از توده ای آتش تبدیل بــه قطعه ای یخ می گردد امــا نکته مهم ایــن اســت کــه آتش تنش زود خاموش می شــود در حالی کــه سردیش ابدی است.زن متولد ماه سال چــه قبل از ازدواج و چــه بعد از آن خواهان آزادی فراوان اســت و متوقع اســت کــه شما بــه وی و وفاداریش اطمینان کامل داشته باشید در حالی کــه عکس ایــن امر را الزامی نمی داند.

او بــه رغم تمایل شدیدی کــه بــه آزادی خود دارد ؛ فوق العاده بــه شوهرش وفادار اســت و متولد ایــن ماه بــه طور طبیعی قادر بــه دوست داشتن دو مرد نـیـسـت زیــرا بیش از آن صاف و صادق اســت کــه بتواند یک چنین نقش ریا کارانه ای را بــه عهده بگیرد و ایفای نقش کند. اگــر ایــن زن؛ شوهر داشته باشد و عاشق مرد دیگری گردد؛ قبل از آن کــه بــه وی خیانت کــنــد ؛ رک و راست حقیقت را بــه شوهرش می گوید کــه دیگر نمی تواند زندگی مشترکی داشته باشد.

این زن می تواند شور و هیجانی بسیار عمیق و تخیلاتی صوفیانه و عارفانه داشته باشد ... ایــن دو خصلت بــه شیوه ای غریب در وجود او بــا هم آمیزش دارند. او هــر نوع رابطه ای را صمیمی و حقیقی و ابدی می داند و خیانت و بکار بردن را بــه کلی احمقانه و غیر ضروری می داند. عشق او مثل حرکات و گفتارش بی غل وغش و رک و پوست کنده است.زن متولد برج اصولا واجد قابلیت های زیاد است؛ بــه طوری کــه تقریبا از عهده انــجـام هــر کاری از فروشندگی تــا نخست وزیری بر می آید. اگــر در ارتش باشد ؛ خشونت یک گروهبان را بــه خود می گیرد و اگــر مانکن باشد؛ ظرافت های یک دختر تمام عیار هیجده ساله را در خود بوجود می آورد .

به هــر صورت بــه شغل و کارش علاقه مندی نشان می دهد و بــه ایــن دلیل کمتر مــمــکن اســت کــه از کار بــه خاطر عشقش دست بردارد.البته از آنجا کــه او دختر رمانتیکی اســت ؛ ایــن امکان وجود دارد کــه اگــر عاشق شــد ؛ بــه خیال تحقق بخشیدن بــه رویاهای طلائی خودش وداشتن یک خانه کوچک زیبای چوبی در حاشیه جنگل های شمالی و نشستن جلوی بخاری کــه گندم های هیزم در آن شعله ور اســت و لذت بردن از زندگی در جوار معشوق سبب شــود کــه موقتا کارش را رها کــنــد و امــا وقتی کــه رنگ های ایــن خانه جلای اولیه اش را از دست داد و ایــن جا و آنجای طاقش شروع بــه چکه کــرد وآنوقت بــا سرعت بــه جستجوی کسب و کار و موقعیت اجتماعی خود بر می خیزد ... جلویش را نباید گرفت ؛ زیــرا اگــر خواسته های روحی متولد فروردین ماه بر آورده بشود؛ خیلی ساده از هــر مشکل کوچکی کــه بو جود بیاید کوه بزرگی می سازد ودرد سر درست میکند.

در عمل تقریبا کاری وجود ندارد کــه زن متولد فروررین ازعهده اش برنیامد.اگر از او چیزی را بخواهد و یــا احساس کــنــد کــه داشتنش بــرای او ضروری اســت ؛ مصممانه قدم پیش می گذارد اعم از ایــن کــه آن کار انــجـام شدنی باشد یــا نباشد و بــه همین ترتیب در مقابل مشکلات چنان پایداری از خود نشان می دهد و چنان خود را بــا محیط تطبیق می دهد کــه باورش بــه راستی مشکل است.زنی را می شناختم کــه بــه علت خراب شدن وضع مالی شوهرش مجبور بود بــا سه بچه خود در یک آپارتمان دو اتاقه زندگی کــنــد .

او روزی در خانه بــا خانمی کــه فال قهوه می گرفت و اصلا بــا یکدیگر آشنایی نداشتند ؛ بر خورد کــرد و ایــن خانم پــس از نگاه کردن بــه فنجان قهوه کــه از آن نوشیده بود ؛ بــا ناراحتی گــفــت کــه زندگی سختی در انتظارش می باشد و ایــن زن صادقانه پرسید : می توانید بگوئید کــه ایــن زندگی تلخ از کی شروع می شود؟ همین خانم یک روز بــه سرش زد کــه یک سگ هم بیاورد و نگاه دارد و چــون صاحب خانه گــفــت کــه « خانم : شما خودتان هم بــرای دو اتاق زیادی هستید تــا چــه رسد بــه اینکه سگ هم بیاورید » بــرای جامه عمل پوشاندن بــه خواسته اش ناگهان بــه فعالیت افتاد و بــه ایــن در و آن در زد و یک دوره کلاس کار بــا کامپیوتر را دید و خلاصه در کمتر از یک سال وضع زندگی خود را از ایــن رو بــه آن رو کرد. بــا در آ مد خوبی کــه نصیبش شده بود ؛ آپارتمان بزرگتری گرفت و سگ مورد دلخواهش را بــه خانه آورد ... او تمام ایــن و تلاش را فــقــط بــرای آوردن یک سگ بــه خانه و باز کردن جا بــرای آن سگ تحمل کــرد ... زن متولد برج قوچ بــه علت خوش بینی زیاد ؛ همیشه معتقد اســت کــه تیره روزی و ناکامی سرانجام روزی بر طرف می شــود و آفتاب همیشه زیر ابر نمی ماند و بــه علت داشتن یک چنین طرز تفکری اســت کــه بــه معجزه هم اعتقاد دارد و معجزه هم بــرای کسانی کــه بــه آن اعتقاد دارند؛ همیشه رخ می دهد .

این خانم در کارهای خود خیلی عجول اســت و در نتیجه چــه بسیارند دفعاتی کــه ایــن عجله برایش اشکالاتی بــه وجود می آورد امــا او تــا اولین تارهای خاکستری رنگ در لا بلای مو هایش پیدا نشده اســت کــه هــر چیزی را بــایــد از راه تجربه یاد بگیرد. بــه غرور خود سخت پایبندی نشان می دهد و اعتقادش بر ایــن اســت کــه شکسته شدن غرور پایان زندگی است.از لحاظ عشق ایــن امکان وجود ندارد کــه زن متولد شده در ماه فروردین فریب گرگ های در لباس میش را بخورد و او را در مقابل زن فریب ها مصونیت دارد و خطر بزرگتر او را از جانب مرده های ایده ال و رومانتیک تهدید می کــنــد کــه تازه در ایــن مورد نــیــز او بارها مرده ایده آلی را کــه سر راهش قرار بگیرد ؛ در بوته آزمایش قرار می دهد.کمتر زنی مــمــکن اســت مثل زن متولد فروردین ماه مددکار و دادرس باشد .

او خیلی راحت بــرای اطرافیانش هدیه ای گران قیمت می خرد و در موقع بیماری ازایشان پرستاری می کــنــد و بــه آنها پول قرض می دهد و سعی می کــنــد بر ایشان کار پیدا کــنــد و در مقابل انتظار مقابله بــه مثل راهم دارد.او هــر کاری را بــا شور و حرارت خاص انــجـام می دهد و امــا شخصا منکر داشتن یک چنین خصوصیاتی اســت کــه اگــر غمگین بود ؛ شوهرش هم غمگین واگر شاد بود شوهرش هم شاد باشد. او نه تنها مایل اســت کــه دوستان شوهرش را بشناسد؛ از میزان پــس اندازه او خبر داشته باشد و جزئیات کارش را بداند ؛ بـلـکـه حــتـی می خواهد کــه در خواب هاو رویاهای او نــیــز شریک باشد و همین حق را بــرای او قائل است. اگــر بفهمد کــه شوهرش چیزی را از او پنهان کرده اســت ؛ دیوانه می شــود و عصبانیت او واقعا نا خوش آیند اســت .

هرگز نباید در جلوی دیگران کوچکتر ین ایرادی از طرز لباس پوشیدن و یــا آرایش کردن و یــا رفتارش گرفته شود. اگــر ایــن نکته رعایت شــود ؛ او هم نسبت بــه رعایت حال و شخصیت شما در میان جمع پایبندی وسواس آمیز نشان می دهد.جریحه دار کردن غرور و یــا بــه مسخره گرفتن احساساتش قلب او را می شکند. اگــر او بــا یک چنین رویدادی مواجه بشود؛ بــه آغوش شوهرش پناه می برد و در آن لحظه دنیا برایش تیره وتاریک اســت و او خود را عمیقا بی دفاع و آسیب دیده احساس میکند و اینجاست کــه شوهرش ایــن امکان استثنایی را پیدا می کــنــد تــا موقعیت خود را در روح و قلب او استحکام بیشتری ببخشد ... او عاشق قدرت اســت و می خواهد کــه همیشه واجد آن باشد و وقتی احساس کــرد آن را از دست داده اســت ؛ بــایــد از جایی دوباره تحصیل قدرت کند.حالت ایده ال و خوش بینی بیش از حد زن متولد فروردین اغلب باعث می شــود کــه بــه هنگام مواجه شدن بــا حقایق زندگی آزرده خاطر بشود .

در یک چنین مواقعی دستیابی بــه قلب او کار فوق العاده ساده ای می گردد. اندکی نوازش و بازگرداندن اعتقاد اعتماد بــه نفس بــه او دردهای دلش را چهار طاق باز می کند. او صمیمانه انتظار دارد کــه شوهرش در صورت لزوم بــا تمام قوا بــه جانبداری از وی برخیزد و بــا دشمن بــه مقابله برخیزد( امــا شما ایــن کار را چنان انــجـام بدهید کــه راه برگشت از بین نرود زیــرا همسرتان مــمــکن اســت خیلی زود یک چنین تصمیمی بگیرد) اگــر مرد دلخواه خود را پیدا کند؛ بــه راحتی از هــمــه چیز دست بر می دارد و او بدون وفاداری و صفای عاشقانه زندگی را هیچ می داند.

به عــنــوان زن خانه شریکی دلسوز و یار و یاور است.احتمالا خواهان داشتن کاری در خارج از منزل اســت زیــرا محیط خانه بــرای شور و هیجانی کــه در وی وجود دارد ؛ بسیار کوچک و محدود کننده است. عصبانیتش شبیه بــه جرقه ای اســت کــه ناگهان از آتش بیرون می ریزد و ناگهان ظاهرمی شــود و زود از بین می رود امــا تعداد ایــن جرقه ها معمولا بیشتر از مواردی اســت کــه می تواند آرامش خیالی بــرای شوهرش ایجاد کند. نکته ای کــه بــایــد بــه آن توجه کــرد ایــن اســت کــه عصبانیتهایش ظاهری اســت ولــی لطف و مهربانی اش عمیق و واقعی اســت .

اندکی پر حرف امــا حرف هایش سطحی و بی پایه نـیـسـت و در آن آثار هوشمندی کاملا مشاهده اســت و بــه ایــن دلیل منطقا انتظار همدردی دارد ... شوهر یک چنین زنی مجبور اســت او را بــه هنگام بروز بیماری بــه زور بــه رختخواب بفرستد امــا بعد لازم اســت کــه کنارش بنشیند و دستش را در دست بگیرد.زن متولد برج حمل در خانواده فوق العاده فداکار و کمک رسان اســت ... اگــر شوهرش از کار بیکار شــود ؛ بدون تاخیر کاری پیدا می کــنــد و نمی گدارد چرخ زندگی از حرکت بایستد امــا بــه طور حتم بــرای شوهری کــه در آمدش از او کمتر باشد؛ احترامی قائل نـیـسـت ( در ایــن حالت اگــر چــه او را ترک نمی کــنــد امــا شاید بــه علت جریحه دار شدن غرورش دیگر آن دلشادی سابق را نشان نمی دهد.) یک تعریف از طرز آرایش یک زن دیگر نــیــز همین حالت را در او بــه وجود می آورد امــا خطرات احتمالی ایــن کار خیلی بیشتر است. اگــر بتوانید محیط زندگی خود را پا بر جا نگاهدارید ؛ او را بــه طرزی واقعا باور نکردنی شاد و دوست داشتنی خواهید یافت.او بــه عــنــوان مادر پیوسته مواظب اســت کــه بچه هایش تمیز ؛ شاد و سلا مت باشند .

عقل معاش خارق العاده از خود نشان نمی دهد امــا شما می توایند او را یکی دو بار امتحان کنید. هیچ بعید نـیـسـت قابلیتش در ایــن کار بــه اندازه ای کــه مورد نظر شماست ؛ باشد.او مــمــکن اســت هــر بار کــه بچه اش گریه می کــنــد ؛ بغلش نکند و یــا مثل برخی از مادرهای دیگر در حمایت از کودکش روش اغراق آمیز نداشته باشد امــا ایــن بچه بلا شک مهربانی های مادرش را فراوان می بیند و عشق مادر بــه قدر کفایت نصیبش می گردد.به علت داشتن تخیلات شاعرانه دنیایی مملو از زیبایی ها و رنگ ها در ذهن بچه هایش بــه وجود می آورد امــا انضباط را هم لحظه ای فراموش نمی کــنــد .

تنبیه بدنی نمی کــنــد ولــی از حرفش هم بر نمی گردد ... او خیلی دیر بــه مواد مخدر معتاد می گردد امــا از انتقام کشیدن لذت می برد و خیلی زود عصبانی می شــود و خیلی هم آرام می گردد. صمیمانه بــه شوهرش کمک می کــنــد کــه بــه آرزوهایش جامه عمل بپوشاند. اگــر شوهر زن متولد فروردین فــقــط بــه اندازه نصف مقداری کــه او بــه وی ایمان دارد ؛ بــه او ایمان داشته باشد؛ زندگی زناشوئی آنها واقعا سعادتمندانه خواهدبود.

 

طالع بینی ازدواج مرد متولد فروردین

مردی اســت رک و راست ؛ تند و آتشین مزاج و پر حرارت؛ عاشق پیشه؛ حادثه جو؛ حسود؛ پرتوقع و ریاست طلب کــه دوست دارد رهبر و فرمانده باشد ... آیا روح ایــن مرد و باطن مخفی او را می شناسید.

منجمین؛ مرد متولد ایــن برج را بــا جملات جالبی توصیف کرده اند. ( رعد وبرق؛ مشعل پرنده؛ منبع نیروهای صادق و رک و راست)او بــرای زن می تواند یک آن بسیار هیجان انگیز و گرم و ایده آل باشدو یک آن دیگر سرد و یخ و بی تفاوت وگریزان.اگر در جستجوی یک مرد سربراه ؛ همیشه یکنواخت؛ و صد درصد مطمئن و امن و امان هستید؛ او را بــه همسری انتخاب نکنید. امــا اگــر طالب فــقــط عشق و هیجان هستید؛ او بهترین مرد دنیاست.

او می تواند مدتی شمارا غرق در شوق و حرارت بکند و بعد در یک لحظه مثل یک تکه یخ سرد و خاموش بشود. در لحظه ای کــه در اوج هیجان اســت ؛ حرفی زنید و یــا کاری بکنید کــه مطابق میلش نباشد ؛ آنگاه درست مثل چراغی کــه کلیدش زده بشود ؛ فورا خاموش می شود. او بــا ملاحظه کاری و محافظه کاری میانه خوبی ندارد ... شجاع و بــا اعتماد بــه نفس است. همیشه جلوتر از دیگران می تازد و حــتـی گاهی از امکانات خود نــیــز قدم فراتر می گذارد ... مرد متولد برج حمل یک موجود مملو از انرژی و عقاید سازنده اســت ... باری بعضی اوقات کارکردن را او می تواند مشکل باشد امــا بدون شک بسیار مفید است.او هرگز بــه گذشته فکر نمی کند؛ رفتار و قیافه ظاهری اش جوانتر از سنش بــه نظر می رسد اگــر چــه از بسیاری جهات خوش آیند اســت امــا گاهی موجب می شــود کــه نسبت بــه سنش قدری جوانتر جلوه کــنــد و ایــن حالت تــا وقتی کــه پا بــه سن بگذارد؛ در وی باقی می ماند. او بــا ایــن دست و آن دست کردن و ذره ذره جلو رفتن جدا مخالف اســت و پیوسته مایل اســت کــه یک قدم از دیگران جلوتر بدود. او می تواند منبع سخاوت و بخشندگی باشد و پول ؛ وقت؛ احساسات و امکاناتش را در بست در اختیار دیگران ؛ حــتـی کسانی کــه ایشان را خوب نمی شناسد؛ بگذارد ؛ ولــی اگــر خواسته اش برآورده نشود ؛ و یــا بــا کسانی کــه دوست ندارد مواجه بشود؛ یــا مجبور بشود بــا عده ای آدم منفی باف کار کند؛ بــه موجود دیوانه کننده ای بی پروا؛ بدون انعطاف ؛ خشن؛ یکدنده و متوقع تبدیل خواهد شد.

وقتی عاشق می شــود ؛ گویی یک شیرین و فرهاد جدید بــه دنیا آمده است. او چنان غرق اوهام عاشقانه می گردد کــه گویی در تمام کره زمین فــقــط او معشو قه اش حق زندگی دارد. او در نهاد خود ایمان دارد کــه عشقش تنها عشق حقیقی اســت کــه از بدو پیدایش بــه وجود آمده است. اگــر ایــن عشق بشکند ؛ بــا تمام نیرو و بــا استفاده از کلیه امکانات سعی می کــنــد قطعات آن را برچیند و دوباره بــه هم پیوند دهد تــا شاید آب رفته دوباره بــه جوی برگردد؛ و اگــر بار اول موفق نشد؛ دوباره کوشش بــه خرج می دهد. مرد متولد برج قوچ در عشق خود واقعا پا بر جاست مگر اینکه طرفش متولد طرفش متولد برج عقرب آبان باشد. او نسبت بــه امور عاطفی و احساسی چنان ایده آل اســت کــه در هــر عشقی میخواهد مولف یک کتاب عاشقانه باشد و در یک کتاب پرشور عاشقانه رفتاری متعادل و میانه وجود ندارد ؛ هــر چــه هست شوریدگی و دیوانگی است.در برخورد بــا معشوقه اگــر چــه بــه طور کلی آدم آرامی است؛ امــا ایــن آرامش نباید شما را خام کند؛ مخصوصا اگــر در دهه اول ایــن ماه بــه دنیا آمده باشد او زیاد حرف نمی زند ؛ خیلی تظاهر نمی کــنــد و شاید حــتـی نتواند مرد عاشق پیشه ای جلوه کــنــد امــا اگــر می توانستید بــه داخل قلب و مغزش رسوخ کنید ؛ بــا کمال تعجب می دیدید کــه روی توده ای آتش ریخته شده است. او در هــر کاری مخصوصا کار عشق بدون شک یکی از جدی ترین ؛ صمیمی ترین و خشن ترین افراد روزگار است.به احتمال قوی هیچ یک از متولدین برج دوازده گانه سال بــه اندازه متولد برج فروردین نمی توانند در عشق پابرجا باشند. صداقت او مانع از گمراهی شما می گردد و طبیعت ایده آل او عشق را همیشه شکوفا وآتشین نگاه می دارد ... امــا امان از روزی کــه کتاب عشق بــرای او یکنواخت نشود و طوفان آرام بگیرد ؛ او بــه سهولت بــا سرد شدن آتش عشق بــه جستجوی یک شیرین دوم؛ سوم؛ چهارم و حــتـی هزارم می رود. از آنجا کــه در کار عشق ؛ مثل بقیه امور زندگی ؛ پاکباز و صادق و هیجان پرست اســت ؛ اگــر عکس العمل معشوقه چنانکه بــایــد و شاید گرم و طوفانی نباشد و ایــن توهم را در وی بــه وجود بیاورد کــه بر غم کوشش هایی کــه بــه خرج می دهد ؛ نمی تواند بــه مقصود خود کــه بر خورداری کامل از یک عشق اســت برسد؛ در عرض مدت کوتاهی تغییر عقیده می دهد و مرغ دلش بــه بام دیگر پر می کشد.

در زندگی زنا شوئی پایبند اصولی اســت کــه اگــر نادیده گرفته بشوند؛ مانند خوره جانش را می خورد ؛ او گاهی بــه راستی میل ندارد زنش را دائما در حال آرا یش کردن ؛ رنگ کردن مو ببیند. او را هرگز بــه حریم اتاقی کــه مخصوص آرایش ونظافت اســت راه ندهید. اگــر شوهر یک زنی متولد فروردین ماه بود ؛ بــایــد جدا مواظب باشد کارهایی از قبیل گذاشتن پاها بــه روی میز و جویدن آدامس بــه هنگام تماشای تلویزیون ؛ و سایر حرکات جلف وسبک انــجـام ندهد. او را بــه جزئیات زندگی کاملا خصوصی خود مثل دعوای بــا مادرتان ؛ یــا گذاشتن پماد بــه روی زخم روی کمرتان و از قبیل مسائل شخصی آشنا نکنید. وقتی او منزل می آید؛ دلش می خواهد زنش را شاد و خندان بــا بوی عطری کــه دوست دارد ؛ ببیند. مبادا جمله و کلمه ای دل آزار حواله او بدهید. زیــرا برایش دیوانه کننده خواهد بود ... اگــر متوجه بشود کــه ایــن میل و خواسته اش هیچ احساسی را در همسرش برنمی انگیزد ؛ در چنین مواردی ابتدا سخت دل شکسته میشود ؛ بعد دستخوش عصبانیت می گردد و آن وقت بــه جستجوی زن دیگری می پردازد کــه همانند خودش در نشان دادن احساساتش صادق باشد ... از نظر او ایــن کار بــه هیچ وجه خیانت محسوب نمی شود. او خود را گناهکار نمی داند ؛ از نظر او زن بی احساس اوست کــه خیانت کرده است؛ او خیال می کــرد کــه زنش موجودی اســت دوست داشتنی و گرم و صمیمی در حالی کــه اکنون می بیند تمام افکارش پوچ و بیهوده از آب در آمده است. او بــه طور طبیعی قادر بــه تحمل زن شلخته ؛ بی احساس ؛ کم هوش؛ بد لباس و نامرتب نـیـسـت و در مقابل ایــن ناملایمات شدیدا از خود عکس العمل نشان می دهد ... در مقابل اگــر زن یک چنین مردی بــه خواسته اش توجه کند؛ می تواند مطمئن باشد کــه او بــا بزرگواری تمام زن های دیگر را در دنیا نادیده می گیرد ... قلب متولد فروردین ماه فــقــط یک اتاق بــرای یک زن دارد ( مگر اینکه والدینش هــر دو متولد ماه جوزا «خرداد» باشند.) او خیلی قبل از آنکه بــه همسرش خیانت کند؛ از او فاصله می گیرد و از وی دلسرد می گردد و قبل از اتفاق ایــن واقعه بــه شکلهای مختلف بــه مبارزه بــرای نجات عشق خود می پردازد. متولد برج حمل از زن خجول؛ ملالت آور؛ و منفی باف متنفر است. زنش بــایــد او را متقاعد بکند کــه از هــمــه بهتر و برتر اســت و اگــر توانست ایــن فکر را در او بــه وجود بیاورد؛ می تواند بــه وفاداری اش ایمان پیدا کــنــد ؛ ایــن کاری اســت کــه آزمایشش بــرای هــر زنی کــه شوهرش متولد فروردین اســت ؛ بسیار جالب و دل انگیز خواهد بود. او در عین حال کــه ایده آل است؛ بــه حقایق نــیــز توجه شدید دارد؛ از اقرار بــه اشتباه شدیدا متنفر اســت و یــا اینکه هرگز نمی تواند ببیند کــه عشقش رو بــه خاموشی می رود ولــی از آنجائی کــه در تصمیم های خود خیلی پابرجاست ؛ بــرای همسرش ایــن امکان وجود ندارد کــه بتواند آب رفته را بــه جوی برگرداند. بــرای ایــن کار اوانتخاب نماید. اگــر قبلا کمتر بــه خواسته های او توجه شده اســت ؛ برگرداندن او از نیمه راه فرار از منزل محتاح کوشش فراوان اســت و زن بــایــد در ایــن حالت بــه ایــن نکته توجه کــنــد کــه شوهر متولد فروردین از پنجه افکندن لذت فراوان می برد؛ او تشنه رقابت ؛ کشمکش و نبرد است؛ پی در ایــن بارزن بــایــد از تمام امکانات و ریزه کاری های زنانه خود استفاده کــنــد تــا از نبرد پیروز و موفق از آب در آید ... در یک چنین کشاکشی اسلحه ای کــه اصلا نمی تواند موثر واقع شود؛ سعی در جلب او از راه سکس اســت ؛ امــا همین آدمی کــه درمقابل اسلحه سکس مطلقا از خود مصونیت و قدرت نشان می دهد؛ واجد من الوجوه نباید از تحریک حس حسادتش استفاده بشود. یک کلمه و یــا حــتـی یک نگاه گرم شما بــه مرد دیگری می تواند او را همیشه از شما سرد کند( ولو اینکه جسمش بــه علل مختلف در خانه باقی بماند) او می خواهد کــه در هــر مورد جلوتر و بر تر از دیگران باشد و ایــن حالت شامل حال قلب شما نــیــز می گردد ... متولد برج فروردین دارای حس مالکیت و حسادت فوق العاده شدیدی اســت ... در ایــن مورد فــقــط متولدین ماه اسد ( مرداد ) عمس العمل شدیدتری از خود نشان می دهند و شاید بــه همین دلیل هم باشد کــه از تــا از کسی صد درصد اطمینان نداشته باشد؛ عاشقش نخواهد شد. زن یک مرد متولد فروردین بــایــد بــه ایــن حقیقت گردن بگذارد کــه گرم گرفتن شوهرش بــا زنان دیگر مجاز و بدون تزویر وریا اســت و او ایــن کار را حق مسلم خود میداند در حالی کــه زنش را بــه شدت از آن منع می کند. اگــر ایــن شخص متولد ده روز اول فروردین باشد؛ زنش را بــه یک پا سنگ می بندد و متوقع اســت کــه او بــایــد بدون اعتراض همانجابماند و ایــن زن اگرمی خواهد کــه شوهرش واقعا از آن او باشد و هرگز بــه وی خیانت نکند و لحظه ای از فکر او غافل نباشد ؛ نه تنها نیاید حــتـی یک انگشتش را از دایره ای کــه بــه اطرافش کشیده شده اســت ؛ بیرون بگذارد بـلـکـه حــتـی بــایــد مواظب حرکات چشم هایش نــیــز باشد کــه مبادا بــه روی یک مرد نگاه یــا خنده معصومانه کند.

یک مرد متولد فروردین ماه طبیعتا دارای حس یاغی گری اســت .. او عشق وافری بــه طرد واضعین و مجریان قوانین دارد و ایمان دارد کــه خودش از هــر موجود دیگری بهتر و بیشتر می توانید جوانب موضوعات مختلف را در نظر گرفته و بــه کنه آنها پی ببرد. البته هیچ استبعادی وجود ندارد کــه واقعا هم همینطور باشد ؛ امــا طبیعی اســت کــه قبولش بــرای دیگران آسان نیست. آز آنجا کــه او عادت دارد مستقیما بــه قلب مشکلات حمله کــنــد و در ایــن کار بدون هیچ نوع عادت دارد مستقیما بــه قلب مشکلات حمله کــنــد و در ایــن کار بدون هیچ نوع مقدمه ای بــا شتابزدگی قدم پیش بگذارد ؛ احتمال بسیار اســت کــه در زندگی بــه دفعات زمین بخورد و بــا ناکامی مواجه بشود و از آنجا کــه همیشه می خواهد رهبر باشد و از دنباله روی وحشت دارد؛ بالطبع قدرتمند ترها بارها بــه وی می آموزند کــه نمی تواند یکه تاز میدان باشد؛ و در ایــن حالات اســت کــه آغوش همسرش تنها پناهگاهش می شــود و سعی می کــنــد در جوار او غرور جریحه دار شده اش را التیام ببخشد؛ و ایــن جاست کــه همسرش پی می برد در ورای ایــن اعتماد بــه نفس عجیب؛ و ایــن حالت تجاوزکارانه؛ نقطه ضعفی در نهاد او وجود دارد کــه عبارتست از اینکه او ترجیح می دهد بمیرد ولــی بــه ضعف و شکست اعتراف نکند؛ زنی کــه بتواند در یک چنین مواقعی بــا ملاطفت و ملا یمت و نثار عشق خود او را یاری دهد؛ تــا شکست مزبور را جبران یــا فراموش کند؛ می تواند یقین داشته باشد کــه قلب شوهرش را بــرای همیشه در اختیار خواهد داشت. در ایــن گونه مواقع بــه هیچ صورتی حق را بــه جانب دشمن او ندهید. او همیشه خواهان آن اســت کــه همسرش صادقانه و از صمیم قلب او را محق بداند.

در طبیعت متولد فروردین ریا و تزویر بــه ودیعه گذاشته نشده اســت و بــه ایــن ترتیب وقتی از کسی رنجیده ؛ آثار ملال و رنجش در او خیلی زود معلوم میشود. در چنین وضعی رفتار گرم و صمیمانه و نحوه گفتار و برخوردش آشکارا عوض می شودو ایــن حالت معمولا بــا تذکر صریح رنجشی کــه پیدا کرده است؛ بــه نقطه اختمام خود می رسد ... در مقابل بــایــد جوش وخروش ها و حــتـی پرخاشجویی های ناگهانی او را کمتر جدی گرفت زیــرا مفهومشان قطع رابطه دوستی نـیـسـت و یک آتشفشان زود گذر اســت ... بــه ایــن ترتیب از قهر و بی اعتنایی او بــایــد خیلی بیش از داد و فریادش ترسید.متولد اولین ماه سال حیله گری و نقشه کشی ودوز و کلک را نمی پسندد. او آدمی اســت رک و راست و ایــن حالت را چــه در امور تجاری و کار و در عشق و احساسات آشکارا میتوان در وجودش دید وشناخت. او وقتی هدفی را در نظر گرقت چــه در مسائل مادی و اجتماعی و اداری و چــه در عرصه عشق و عاطفه یک دقیقه را هم نمی خواهد تلف کند. مثلا اگــر پی برد کــه عاشق است؛ فورا قدم پیش میگذارد ؛ امــا در ایــن مورد بــایــد بــه وی امکان داده شــود کــه خودش بــه ایــن امر واقف بشود؛ نه اینکه در تنگنا گذاشته شده ؛ کــه خیال کــنــد عاشق شده است.در زندگی خانواده متولد ماه فروردین بــه همان سماجتی کــه سعی دارد همیشه در راس و قبل از هــمــه باشد ؛ در عذر خواهی پــس از بگو مگو ها نــیــز قبل از طرف مقابلش قدم پیش می گذارد و بــه همین ترتیب اولین نفری اســت کــه در صورت لزوم از همسر آزرده خاطر خود پوزش میطلبد. او بــه هنگامم بیماری و یــا ناراحتی شانه بــه شانه همسرش می ایستد. ار بذل جان ومال بــه هیچ صورت دریغ نمیورزد و از انواع مکاتباتی کــه برایش وجود داشته باشد؛ استفاده می کــنــد تــا زنش غمهای خود را فراموش کند.برای متولد ماه فروردین هیچ چیز بــه اندازه همسرش در ایــن دنیا ارزشمند نیست( البته همسری کــه از نظر او دلخواه باشد) بــا وجود ایــن وقتی موضوعی فکرش را مشغول می دارد و بــه مسئله ای بغرنج می اندیشد ؛ هــر گز میل ندارد کــه کسی مزاحمش بشود و یــا بــه کمکش برود ... شما اگــر شوهرتان متولد اولین ماه سال است؛ فــقــط و فــقــط وقتی بــه کمکش بروید کــه از شما مدد بخواهد ... یادتان باشد شما همسرش هستید امــا بــایــد همیشه یکی دو قدم خودتان را از او عقب تر نگاه دارید.یک چنین مردی می خواهد کــه زنش در عین حال هم یک زن بــه تمام معنی باشد و هم یک همسر؛ او می خواهد کــه شما بتوانید در مواقع مختلف بطور مستقل دست بــه اقدامات لازم بزنید؛ امــا در عین حال فراموش نکنید کــه مایل اســت بــه او وابسته باشید؛ از و حمایت بخواهید و حس برتری طلبی و رهبری او را ارضاکنید. اگــر شما بــه نحوی ایــن حس او را جریحه دار کنید؛ مــمــکن اســت بــا سخت ترین عکس العمل ها مواجه شوید و او بدترین کلمات را بــه شما می گوید ؛ در حالی کــه واقعا منظورش بــه هیچ وجه حرف هایی کــه می زند نـیـسـت و لحظه ای پــس از فروکش کردن جوش وخروشش انتظاری دارد کــه شما درست مثل خودش فورا جریان را خاتمه یافته تلقی کنید. مرد متولد برج حمل می خواهد کــه عملا بزرگ و رهبر خانواده باشد ... از شنیدن ایراد چنان بیزار اســت کــه مــمــکن ناگهان روی هــمــه چیز خط بطلان بکشید ... او بــه علت علاقه واقعی کــه بــه زن و همسرش دارد؛ بــه زحمت می تواند بودجه خانواده را تــا آخر برج متعادل نگاه دارد ؛ امــا شما یادتان باشد کــه اگــر شوهرتان متولد فروردین است؛ هرگز از او نخواهید خرج خانه را بــه دست شما بسپرد. اگــر او در جائی کارمند بشود؛ بــه احتمال قوی شغلش را خیلی زودتغییر می دهد و ایــن تغییر ادامه پیدا می کــنــد تــا سر انــجـام در جایی خودش رئیس خودش بشود ؛ امــا در تمام ایــن مدت تــا پای جان می کوشد کــه خانواده اش دچار مضیقه مالی نشود ... متولد برج قوچ بــرای کودکان تازه بــه دنیا آمده اش یک مو جود خیال انگیز اســت ... امــا بعدها ؛ وقتی بچه هایش هفت هشت ساله شدند ؛ کوشش می کــنــد تــا آنها را بــه پیروی از خود وادارد و نیازمند بــه استقلال می باشند و او نباید هــمــه الگوهای زندگی خود را بــه آنها تحمیل کــنــد ... پدر بودن یکی از نقش های زندگی اســت کــه او سخت بــه آن علاقمند است. امــا در عین حال مــمــکن اســت نسبت بــه بچه هایش نوعی حسادت خاص نــیــز نشان بدهد اگــر فــقــط احساس کــنــد کــه بچه ها بــرای مادرشان بیش از او ارزش قائلند ؛ گرفتار حسادت می شود؛ و خیلی زود و سریع یک حالت بی تفاوتی نسبت بــه آن پیدا می کند.

 

طالع بینی ازدواج زن متولد اردیبهشت

زنی کــه طبیعت را دوست می دارد؛ زنی کــه مادر سخت گیری است؛ زنی کــه همسری فداکار وکمک دهنده است؛ زنی کــه عاشق موسیقی و ساز و آواز است؛ زنی کــه روحی بزرگ و بلندپرواز دارد.اگر همسر شماست؛ بــایــد بــا او چگونه رفتار کنید؟ اگــر نامزدشماست؛ بــایــد دل او را چگونه بــه دست آورید؟ اگــر دوست شماست؛ روحیات و صفات او از چــه قرار است؟ روزی بــا یکی از دوستانم کــه دختر بسیار خوش مشرب و نویسنده ای است؛ صحبت می کــرد و او اظهار می داشت کــه مادرش بزرگترین قلب ها و روح بلند پروازی دارد.این اظهار نظر او بــرای من کــه می دانستم مادرش در اردیبهشت بــه دنیا آمده است؛ کاملا عادی بود کما اینکه می دانستم خودش چــون متولد ماه حوت (اسفند) می باشد؛ بــه باطن افراد بیش از ظاهر توجه می کند.

زن متولد اردیبهشت واقعا قلبی بزرگ و روحی بلند دارد ولو اینکه خیلی کوچک اندام باشد وقدش از یک متر و پنجاه سانتیمتر تجاوز نکند. و همین خصیصه اســت کــه بــه وی امکان می دهد در هــر حالتی از عهده مشکلات احساسی زندگی خود بر بیاید و بــه هدفش برسد. زن متولد برج ثور از بسیاری جهات نمک زندگی محسوب می شود.

او مخلوطی اســت از کلیه خصوصیاتی کــه مردها در جستو خویش می باشند وکمتر پیدایش می کنند. البته گاهی مــمــکن اســت چنان از کوره در برود کــه قوی ترین مردها رابه وحشت بیندازد و فراری دهد ( و یــا لااقل وادار کــنــد کــه زیر میز پنهان بشود ) امــا یک چنین حالتی هرگز بدون دلیل بــه وی دست نمی دهد. معمولا اگــر شما او را خیلی بیش از حد تحمل و اذیت نکنید و یــا سرنوشت یک دست ورق واقعا جور نشدنی بــه دستش نداده باشد؛ بازی زندگی را خوب و بــا قدرت قابل تحسینی ادامه می دهد. صفا و صداقت ذاتی اش بــا ریزه کاری های ظریف زنانه آمیخته است.بسیاری از زنان و دختران متولد ایــن ماه از نظر شهامت و اخلاق از بسیاری از مردان جدی وخشن بــا همت تر می باشند؛ امــا در عین حال بــه قدرت جادویی زن بودن خود نــیــز آنقدر اطمینان و اعتماد دارد کــه بگذارد اگــر شما مایل هستید آقای خانه باشید؛ و امــا اگــر شما از عهده ایــن کار برنیامدید؛ آن وقت خودش کنترلکارها را در دست می گیرد و هیچ بعید نـیـسـت کــه ایــن کار را بــه شیوه ای کاملا مغایر بــا سیستم شما انــجـام دهد.

او در زنگی خواهان یک مرد واقعی اســت و علت ایــن امر هم ایــن اســت کــه می داند خودش یک زن واقعی اســت و از ایــن بابت هم سخت احساس غرور می کند. از نظر او زن بودن مفهومش عروسک پر زرق و برق بودن ؛ متظاهر بــه ضعیف بودن بــرای بــه دست آوردن خواسته هایش نمی باشد.

خیلی طول نمی کشد کــه شما پی می برید او دارای فکر و عقیده خاص خود می باشد و آنقدر قدرت دارد کــه بــرای رسیدن بــه هدفش عجز و لا بــه نکند. معمولا در یک زن متولد اردیبهشت آنقدر عزت نفس و تسلط بــه نفس وجود دارد کــه بتواند بــه هــر نوع خواسته و تمایلی لگام بزند و اتفاقا چقدر بهتر اســت کــه او همیشه ایــن کار را هم بکند زیــرا اگــر یکی از والدینش متولد برج حمل ( فروردین ) و یــا اسد (مرداد‌)باشند؛ در او قدرت نشان دادن خشونت و بر پا کردن آشوب بــرای رسیدن بــه هدف وجود خواهد داشت و اگــر چـنـانـچه بــه هنگام تولد تحت تاثیر برج ( اسفند) ویا جوزا ( خرداد ) قرار گرفته باشد؛ یک چنین قابلیت بــه مراتب بیشتری در وی مشاهده می گردد؛ امــا علی الاصول زن متولد برج ثور اســت خوددار و در اکثر قریب بــه اتفاق آرام و ساکت و از ایــن بابت خدا را شکر گزار بود زیــرا عصبانیتش بــه راستی شدید و هم آور می باشد .

مردها همیشه ایــن صفت او را کــه اطرافیانش را همانطور کــه هستند مورد قبول قرار می دهد؛ می ستایند.

به هیچ صورتی دغلباز و ناپاک نـیـسـت و از ایــن دو نظر می توان رویش حساب کرد. دوستان صمیمی اش مــمــکن اســت افراد عجیب و خارق العاده ای از اجتماع باشند امــا بــه هــر حال اکثرا از کسانی هستند کــه بــه قول معروف سرشان بــه تنشان بــه می ارزد. اگــر بــا کسی کــه مورد علاقه اش نمی باشد؛ برخوردی پیدا کند؛ هرگز بــرای پایمال کردنش قدم پیش نمی گذارد بـلـکـه صرفا او را نادیده می گیرند. زن متولد اردیبهشت می تواند بــه طرزی چشمگیر نسبت بــه دشمنانش بی تفاوتی از خود نشان بدهد در حالی کــه نسبت بــه دوستانش وفاداری را بــه حد کمال می رساند و در خوشی و ناخوشی ایشان را ترک نمی کند. عزم راسخ و پا بر جای او در دوستی تقریبا نظیر ندارد.

دوست متولد اردیبهشت ماه شما هیچ یک از ایــن کارها را غیر معمول قلمداد نمی کــنــد و هــر کدام را بــه نحوی توجیه می نماید ... تنها چیزی کــه او را از شما انتظار دارد؛ ایــن اســت کــه در مقابل دوستی صادقانه و اعتماد چشم بسته اش شما نــیــز مقابله بــه مثل کنید و اگــر چنین نکردید؛ مانند قطعه ابری کــه در معرض وزش باد تندی قرار گرفته باشد؛ بی سر و صدا بــه گوشه ای پناه می برد و خود را از متن زندگی شما خارج می سازد. نظیر همین عکس العمل را بــه هنگامی کــه ببیند دوستش توجه کافی بــه وی مبذول نمی دارد؛ از خود نشان می دهد؛ امــا ایــن حالت را شاید حمل بر حسادت او کرد. او بــه خوبی چشم چرانی های شوهر را تحمل می کــنــد و بر خلاف زنان متولد برج حمل ( فروردین ) یــا اسد ( مرداد‌ ) اگــر شما در مقابلش از زن دیگری تعریف کنید ؛ بر افروخته نمی شود؛ عصبانیت منهدم کننده او وقتی بروز می کــنــد کــه شما بــه راستی پا از گلیم خود فراتر گذاشته باشید. اگــر طرز رفتار شما بــا زنان دیگر در ورای حدی باشد کــه او آن را مجاز می شمارد؛ آن وقت واقعا حالت تهدید آمیزی بــه خود می گیرد.

یک چنین حالتی دیگر ظاهر می شــود و او واقعا بــایــد در تنگنا قرار گرفته باشد تــا عکس العمل شدیدی از خود نشان بدهد. شما می توانید در یک میهمانی بــا خوشگل ترین زن ها گرم بگیرید؛ امــا همیشه بــه خاطر داشته باشید کــه میزان تحمل همسر متولد اردیبهشت ماهتان را بیش از حد متعارف مورد آزمایش قرار ندهید. وقوف بــه ایــن حقیقت کــه تحمل و گذشت او بر خلاف آنچه کــه ظاهرا بــه نظر می رسد؛ دارای حد و مرزی است؛ برایتان جنبه حیاتی دارد. اگــر شما هرگز عصبانیت او را ندیده اید؛ بهتر اســت هرگز آرزوی دیدنش را هم نکنید.

مشهور اســت کــه زن ها خیلی بیش از آنچه تابع عقل خود باشند؛ پایبند احساسات خویش هستند امــا ایــن حرف بــه هیچ صورت مفهومش ایــن نـیـسـت کــه یک زن متولد اردیبهشت عاقل و چیز فهم نمی باشد. او می تواند یک زن هم صحبت و یک همدم بسیار خوب بــرای یک مرد باشد؛ امــا شخصا عشق سینه چاک درگیر شدن بــا موضوعاتی نظیر مسائل علمی نیست. فارغ التحصیل شدن از دانشکده های متعدد اصلا جزو برنامه زندگی اش نمی باشد؛ داشتن یک اطلاعات را بــرای آنکه از قدر و منزلت معلومات داشتن برخوردار باشد؛ کافی می داند. وقوف بــه علت هــر چیز و درک انگیزه هم رویدادی برایش خیلی مهم محسوب می گردد؛ بــا وجود ایــن دو کسی نـیـسـت کــه ساعت ها وقتش را صرف مطالعه عقاید فلاسفه بکند و یــا اینکه بگردد ببیند اختلاف ایدئولوژیست های بزرگ چیست. او یکی از طرفداران جدی فکرهای عملی اســت بدون اینکه بخواهد در لابلای تار و پودهای یک فکر یــا ایده دست و بالش بند بشود. پاهای او محکم روی زمین قرار گرفته و او یک موجود عاقل و دانای خاکی است.

کمتر اتفاق می افتد کــه زن متولد ایــن ماه آدم نا آرامی باشد؛ او پیوسه کوشش دارد تــا جریان زندگی اش عادی و طبیعی بــه سیر خود ادامه بدهد و از درگیر شدن یــا کشمکش ها و زد و بندها بیزار ست ( مگر اینکه بــه هنگام تولدش ماه در برج جوزا ( خرداد ) بوده باشد کــه در ایــن صورت برخی اوقات دست بــه انــجـام کارهایی می زند کــه مفایر بــا تمایل ذاتی اش بــه زندگی آرام است) او بــه هیچ صورتی یک موجود احساساتی محسوب نمی گردد و ره ایــن دلیل زندگی بــا او بــرای شما بسیار آسان اســت امــا فراموش نکنید کــه یک هدف یــا فکر وقتی نظر کامل او را بــه خود جلب می کــنــد کــه بــه وی گفته شــود ایــن کار برایش خوب اســت و یــا اینکه هــمــه ایــن کار را می کنند. یک چنین نصایح او را کسل می کند. بــرای ایجاد عکس العمل مناسب بــایــد وی را مطمئن ساخت کــه از کار مورد نظر رضایت باطنی پیدا خواهد کرد.

شما کمتر مــمــکن اســت زن متولد اردیبهشتی را ببینید کــه از دیدن چند گل مصنوعی در گلدان خوشش بیاید و از دیدن آن لذت ببرد. گل های او بایدحقیقی باشند و احساس واقعی و بویی خوش از آن ها بــه مشام برسد.

تا جایی کــه برایش امکان داشته باشد خانه را بــا گل های مختلف می آراید. همیشه عطرهای خارجی و احیانا قدیمی را بکار می برد در حالی کــه تعدادی از ایشان برعکس ؛ بوی طبیعی ؛ یک بدن کاملا شسته و کاملا تمیز و هوای آزاد و بوهای خوش طبیعی؛ مثلا بوی نان تازه ای کــه در تنور پخته می شود؛ آشکارا قابل رویت اســت ... بوی چمنی کــه بعد از یک شب بارندگی زده شده است؛او را سرشار از شادی و نشاط می سازد.

این هشداری اســت بــه شما کــه همیشه بعد از اصلاح عطر خوش بویی بــه کار ببرید و در خرید ادوکلن کمال دقت را مبذول دارید. همانقدر کــه او بــه بوهای خوش علاقه نشان می دهد؛ از بوهای ناخوش و بد متنفر است. او کسی نـیـسـت کــه بتواند و یــا بخواهد بوی بد را تحمل کند. پــس هرگز بــه کارهای معمولی و خانه داری وادارش نکنید مگر اینکه خودتان پشت سرش بایستید و مرتبا اسپری خوش بویی در آشپز خانه بزنید.

احتمالا یکی از علل مسائل کوچک خانوادگی در منزلی کــه خانم آن متولد اردیبهشت است؛ بوی آشپزخانه و طبخ غذا است. در مورد بوهای خوب وبد علاقه او بــه طبیعت نقش عجیبی ایفا می کند؛ در یک خانه روستایی بوی اصطبل؛ و یــا در کنار دریا بوی ماهی های صید شده شامه را بــه هیچ عــنــوان نمی آزارد زیــرا اینها دارای بوهای طبیعی هستند. بــا توجه بــه ایــن نکات شما خیلی راحت می توانید کاری کنید کــه او همیشه راضی باشد.

مشابه همین حساسیت را نسبت بــه رنگ ها نــیــز می توان در او دید و هــر قدر رنگ ها غنی تر باشند؛ بیشتر نظر او را جلب می کـنـنـد و در ایــن میان رنگ آبی اثر عجیب بر روی او دارد. ایــن رنگ اعم از اینکه آبی آسمانی باشد یــا آبی نیلی می تواند بــه راحتی او را ازخود بیخود سازد. رنگ های صورتی و قرمز کمرنگ نــیــز بیش و کم همین اثر را روی او می گذارند. پــس وقتی می خواهید بــه دیدن یک دختر متولد اردیبهشت بروید؛ خیلی بهتر خواهد بود کــه یک کراوات آبی بزنید و یــا پیراهن صورتی بپوشید؛ امــا مواظب باشید کــه ایــن دو را یک جا بکار نبرید؛ زیــرا علاقه عجیب او بــه طبیعت موجب شده اســت کــه حساسیت زیادی نسبت بــه هماهنگی بین رنگ های مختلف از خود نشان بدهد و اصلا مایل نـیـسـت کــه دوستانش بــه صورت پرده قلمکار لباس بپوشند. از نظر غذا بــه طعم آن سخت اهمیت می دهد. اگــر او را بــرای شام بــه رستوران می برید؛ محلی را انتخاب کنید کــه سر آشپز خوب و معروفی داشته باشد.

رستورانی کــه قبل از غذاسوپ لوبیا سرو کند؛ بدون شک نظر او را از شما بر می گرداند. علاقه او بــه غذاهای خوش طعم موجب می شــود کــه علی الاصول آشپز قابلی باشد. احتمالا هیچ کس بــه اندازه زن متولد ایــن ماه نمی داند کــه یک معده خالی را چگونه بــایــد پر کــرد و از انجا کــه معده یکی از دو کلید قلب مرد است؛ آشپزخانه بزرگترین حیله ای اســت کــه زن متولد اردیبهشت آن را بــرای بــه دام انداختن مرد دلخوهش بکار می برد.

مناظر زیبای طبیعی و موسیقی وی را مثل جادو زدگان بــه خود جذب می کــنــد و بیشتر زن های تولد یافته در دومین ماه سال یــا شخصا سازی را می نوازد و یــا اینکه لااقل علاقه خاصی بــه ساز و آواز و هنر نشان می دهند. بردن او بــه نمایشگاه های نقاشی و یــا سالن های کنسرت در جلب نظرش فوق العاده مفید اســت و بــه همین ترتیب در ماه عسل هیچ کجا بــه اندازه نقاطی کــه بتواند خود را در دامان طبیعت ببیند؛ خوشحال نمی کند. او بــه راستی و بــا تمام وجود خود از عظمت طبیعت لذت می برد. علاقه زن متولد اردیبهشت بــه طبیعت بــه قدری زیاد اســت کــه هیچ وقت نمی توان یکی از ایشان را یافت کــه روزی روزگاری بــه ییلاق و ده پناه نبرده باشد و یــا صمیمانه عاشق اسب سواری و ماهیگیری نباشد.

دختر متولد برج ثور در ابراز عشق بسیار بی پرواست امــا شیفتگی اش نسبت بــه طبیعت و اعتقاد بــه اینکه هــمــه چیز همان طوری اســت کــه دیده می شود؛ اغلب موجب سردرگمی و گمراهی اش می گردد. اگــر مردی فــقــط بــه ظاهر چنان بود کــه او می خواهد؛ صمیمانه دست هایش را بــه دور گردنش می اندازد و عاشقش می شــود و شما اگــر می خواهید دست های او را بــه دور گردن خود ببینید؛ سعی کنید دهانتان هرگز بوی سیر ندهد؛ رنگ هایی را کــه دوست ندارد؛ نپوشید و بــه هنگام ملاقاتش صفحه ای را روی گرام بگذارید کــه موسیقی تند و خشنی داشته باشد. از نظر احساسات فوق العاده حساس و پاکباز اســت و بــه هیچ صورتی نمی خواهد کــه عشق شما نسبت بــه وی خدشه دار باشد زیــرا یک عشق خدشه دار « طبیعی » و ملکوتی نیست.

در لباس پوشیدن پارچه های نرم و لطیف را ترجیح می دهد و مدل لباس هایش را خیلی ساده امــا بــا سلیقه انتخاب می کــنــد و بــه ایــن دلیل از طرفداران لباسهای اسپرت است. لباسش بــایــد حــتـی المقدور راحت باشد و خیچ بعید نـیـسـت کــه سر چشمه یک چنین تمایلی همان عشق بــه طبیعت در خود احساس می نماید. اگــر بر حسب اتفاق بــه هنگام تولد تحت تاثیر برج دلو( بهمن ) قرار گرفته باشد؛ احتمال وجود دارد کــه گاهگاهی پی لباس های فانتزی برود امــا حــتـی در ایــن حالت نــیــز لباس هایی انتخاب می کــنــد کــه بــه درد بخور باشند.هر قدر بیشتر او را بشناسید؛ بیشتر بــه ایــن موضوع پی می برید کــه او منبع نیرو و قدرت است. کمتر مــمــکن اســت از کسی توقع داشته باشد مگر در محدوده عشق و وفاداری؛ و اگــر خواسته اش برآورده شد؛ صمیمانه قدر شناسی می کند. اطرافیانش عاشق صداقت و راستی او می باشند.

همنشینی بــا او مثل یک حمام گرم آرام بخش اســت و اتفاقا خودش هم عاشق استحمام اســت بــا آب گرم همراه بــا مقدار زیادی لوسیون؛ انواع روغن های زیبایی وصابون های خوش بو است. حمام منزل او همیشه شباهت بــه حمام افسانه ای کلئوپاترا دارد و بــه طوری کــه آدم گاهی فکر می کــنــد وقتی او حمام می گیرد؛ چند کنیز بــه ردیف می ایستند و هــر کدام حوله؛ لباس؛ وسایل آرایش ودیگر لوازم شخصی او را برایش آماده می کنند.

به هنگام آشنایی بــا یک چنین زنی خیلی زود متوجه می شوید کــه سخت مایل اســت احترامش مخصوصا در مجامع عمومی کاملا حفظ شــود وشما بــا دانستن ماه تولد او بهتر اســت سخت مراقب ایــن موضوع باشید. نکته دیگری کــه لازم اســت بــه خاطر داشته باشید؛ ایــن اســت کــه او تمایل وافری بــه انــجـام آهسته و پیوسته کارها دارد. در نتیجه اگــر دستپاچه اش کنید و یــا وادارش سازید کــه تعجیل بــه خرج بدهد؛ عصبانی می شــود و ایــن کاری اســت کــه حــتـی امتحان کردنش هم جایز نمی باشد. روش طبیعی او آهسته کاری اســت و تقریبا هرگز اتفاق نمی افتد کــه از ایــن شیوه تخطی کند. امــا ایــن امکان هم وجود دارد کــه از روی عصبانیت گاهی سخت از خود شتابزدگی نشان دهد.

از نظر بچه داری و مادر بودن صبرش در تحمل ناملایمات و شیوه آهسته کاری اش موجب می شــود کــه مادری مهربان؛ بردبار و تمام عیار باشد. او کودکان تازه بــه دنیا آمده را سخت دوست دارد و بــه آن ها عشق می ورزد؛ امــا هــر قدر بچه ها بزرگتر می شوند؛ رفتار او جدی تر و توقعاتش بیشتر می گردد. مادری کــه در اردیبهشت متولد شده باشد؛ وقتی ببیند کــه بچه نوجوانش دیگر مانند سابق حرفش را گوش نمی کــنــد و بــه فرمان هایش گردن نمی نهد؛‌عصبانی می شود. او قادر بــه تحمل یک چنین رویدادی نیست.

در یک چنین مواردی اســت کــه گاهی عصبانیت منهدم کننده اش ظاهر می گردد. او نسبت بــه تنبلی و مخصوصا در هم و برهمی کودکانش از خود عکس العمل شدید نشان می دهد و بــه همین دلیل هم بچه های یک چنین مادری از جمله بچه های نادری هستند کــه پیوسته مواظب هستند اسباب و اثاثیه و اتاقشان مرتب و کارهایشان انــجـام شده باشد.عشق زن متولد ایــن ماه بــه زیبایی و هماهنگی رنگ ها و دکوراسیون اتاق ها ومنزل موجب می شــود کــه پیوسته بــا آنچه کــه بچه های نوجوانش در اتاق های خود انــجـام می دهند و عکس ها و تصاویری کــه بــه در و دیوار می چسبانند؛ مخالف باشد. در خارج از کادر سلیقه برخورد او بــا بچه هایش فوق العاده کم است؛به طوری کــه بــا گذشت ایام بچه ها بــه تدریج احساس می کـنـنـد کــه او خیلی پیش از آنکه معلم و دستور دهنده باشد؛ یک دوست صمیمی و وفادار است. بچه های یک چنین زنی بعد از آنکه از آب و گل در آمدند و خود صاحب خانه و زندگی شدند؛ بدون شک از مادر خو بــه عــنــوان یک زن فهمیده و مهربان در دوران کودکی؛ و یک دوست صمیمی و یک رنگ در دوران نوجوانی و بزرگسالی نام می برند.

زن متولد برج ثور لوس نـیـسـت و کمتر اتفاق می افتد کــه از چیزی شکایت داشته باشد. او زنی اســت کــه اگــر اقتصاد خانواده اش مواجه بــا بحران موقتی ای شد؛ آرام و بدون اعتراض کاری بــرای خودش پیدا می کــنــد و بــه کمک شوهرش می شتابد. در وجودش تنبلی نهفته نشده اســت و بــا آرام بودن شیوه زندگی و حرکاتش؛ بسیار پشتکار دار است.

او می تواند مانند یک مرد از نردبان بالا برود و اتاق های منزلش را رنگ کند؛ امــا توقع دارد کــه بعد از آن روز را بــه آرامش بگذراندو راحت بخوابد. او بــا سر بلندی دوش بــه دوش شوهرش کار می کــنــد ولــی کمتر اتفاق می افتد کــه بخواهد از شوهرش پیشی بگیرد و یــا برتری احتمالی خود را بر او ثابت کند. بسیاری از زنان متولد ایــن ماه صمیمانه بــه شوهر خود کمک می کـنـنـد تــا بــه درس خود ادامه بدهد و تخصصی بگیرد و یــا اینکه در صورت لزوم نامه ها و نوشته های او را در منزل ماشین می نماید. امــا یادتان باشد کــه بــه همان اندازه کــه یاری دهنده است؛ خواهان دریافت یاری دیگران نــیــز می باشد؛ امــا از مردی کــه ایــن کار را بــا ترحم انــجـام بدهد یــا او را قادر بــه انــجـام کاری نداند؛ بــه شدت متنفر است؛ اصولا او از هــر نوع ضعفی نفرت دارد.

قدرتش در تحمل درد و خونسردی اش در مواجه شدن بــا ناملایمات جنبه خارق العاده دارد و در ایــن مورد حــتـی از زنان متولد برج عقرب ( آبان) نــیــز جلوتر است.من روزی در بیمارستان زنی را دیدم کــه بنا تود جراحی خطرناکی روی او صورت بگیرد. خودش هم از خطر ایــن کار اطلاع داشت. وقتی پرستاران وارد اتاق شدند تــا او را بــه اتاق عمل ببرند؛ شوهرش کــه در کنارش نشسته تود؛ بی اختیار بــه گریه کردن افتاد و ایــن یک نمونه کامل از خونسردی خاص زنی بود کــه در ماه اردیبهشت بــه دنیاآمده بود. او در لحظه ای کــه برانکارش را بــه داخل اتاق عمل می بردند؛ سرش را بلند کــرد و بــه شوهرش گفت:« یادت نرود گلدان ها را آب بدهی». زن متولد اردیبهشت هرگز نمی گذارد کــه احساساتش مانع از آن بشود کــه واقعیات را نادیده بگیرد.

مردی کــه بــا زن متولد اردیبهشت ازدواج کند؛ مطمئنا زن ضعیف النفس و بیکاره ای را بــه خانه نمی برد. ایــن زن اگــر چــه انتظار دارد کــه شوهرش نیازمندی او و خانواده را در حد معقول برآورده سازد و اسباب و اثاثیه منزلش بــه بهترین وجهی کــه برایشان امکان دارد ؛ فراهم بشود ولــی بــه هیچ صورت طالب ثروت های باد آورده نـیـسـت و دلش می خواهد کــه شوهرش بــه کمک او تدریجا بــه آرزوهای مشترک خویش جامه عمل بپوشاند. او بسیار دور اندیش اســت وبه هین دلیل هم سعی وافر بــه عمل می آورد تــا بــا همکاران شوهرش و خانواده آن ها رفت وآمد و دوستی برقرار سازد و آن ها را بــه منزل خود دعوت مینماید و بــا همسرانشان صمیصی می شــود بــا حداکثر تضمین شغلی و تامین آینده را فراهم آورد.او مادری اســت کــه اگــر کودکش بیمار شود؛ شب های متوالی بر بالینش بیدار می نشیند و از ته دل از خدای خود می خواهد کــه بــه بهبودی اش کمک کند. او معمولا آدم متدین و معتقدی اســت وبه ایــن دلیل در مواقعی کــه شوهرش بــا مشکلی روبرو می شود؛ خوب می تواند از نظر روحی و معنوی بــه کمکش بشتابد. در قلب زن متولد برج ثور همیشه مکانی بــرای پذیرا شدن درماندگان وجود دارد؛ مکانی کــه در آن عشق و محبت بــه حد وفور یافت می شود؛ مکانی کــه هــر توفان زده ای می تواند بــه آن پناه ببرد. زن متولد اردیبهشت روح واقعا بزرگی دارد.

 

طالع بینی ازدواج مرد متولد اردیبهشت

هیچ موجودی در دنیا بــه اندازه گربه و مرد متولد اردیبهشت در مقابل ناز ونوازش نرمش از خود نشان نمی دهد.در پدر بودن مردی اســت بی نظیر و بــرای بچه های خود در یک دستش زر و در یک دستش شلاق اســت ... وای بــه روزی کــه برنجد ؛ وای اگــر قهر کند.مرد مترلد اردیبهشت دیر ناراحت می شــود واگر ناراحت بشود دنیا را بــه هم می ریزد.او زنی شوخ وشنگ ؛ ظریف وزنانه ؛ عاقل و سیاستمدار؛ و مطیع و خانه دار را بــه سر حد پر ستش دوست دارد.لابد تصور می کنید کــه یک مرد متولد برج ثور آدمی اســت آرام ؛ اهل عمل ؛حساس و همانند صخره ای عظیم پابرجاست. ایــن تصور شما کاملا درست اســت و بــا حقیقت وفق می دهد .

شما بــه علاوه مــمــکن اســت متوجه ایــن نکته نیزشده باشید کــه آدمی اســت محتاط و مصمم ؛ضمنا اصلا رویایی نـیـسـت واحکام قلبش بر مغزش حکومت نمی کند. یک مرد متولد اردیبهشت مــمــکن اســت بــرای انتخاب شما بــه عــنــوان یک همسر مدت ها وقت صرف نمایداو وقتی هم کــه فهمید شما همانی هستید کــه می خواهد ؛ وقتی تصمیم گرفت کــه شما را بدست بیاورد ؛ آن وقت جوزای عاشق پیشه هم در مقابلش لنگ می اندازد؛ او حــتـی کاری می کــنــد کــه اسد پر جنب و جوش و عقرب آتشی مزاج هم در مقابلش احساس حقارت بکنند. ایــن موجود آرام و مصمم و اهل عمل می تواند هــر روز صبح بــرای شما یک دسته گل سرخ فوق العاده زیبا بفرستد و ایــن کار را آنقدر ادامه بدهد و تــا اینکه در مقابلش تسلیم بشوید و حاضر بــه ازدواج بــا او بشوید ... او حــتـی مــمــکن اســت یک شعر عاشقانه هم بگوید و یــا یک قطعه شلعرانه هم بنویسد ولــی از فرط کمرویی آن را بدون امضا برایتان ارسال نماید.مرد اردیبهشت می تواید یک عاشق بیقرار ؛ صمیمی و حامی معشوق باشد ... طبیعت شهوانی اش او را نسبت بــه عطرهای محرکی کــه بکار می برید ؛ نرمی موهایتان و یــا لطافت پوست بدنتان سخت آسیب پذیر می سازد ... او مــمــکن اســت نتواند ایــن احساس خود را بــا کلمات و جملات رایج عشاق بر زبان بیاورد؛ امــا بــه هــر حال راهی بــرای القای آن بــه شما پیدا می کند. حساسیت او بــه نوازش خارق العاده اســت .

وجود علائمی از وابستگی بــه زمین در مجمع الکواکب ثور موجب می شــود کــه در زمینه های عشقی تناقضاتی در کارش دیده شود.یک اردیبهشتی دوست دارد شما را در یک پالتوی پوست قیمتی و زیبا ببیند. او مــمــکن اســت در یک روز بهاری از پیر زنی کــه در خارج شهر گل بنفشه می فروشد؛ یک دسته گل برایتان بخرد و چند برابر قیمت آن بــه وی پول بپردازد؛ فــقــط بــه ایــن علت کــه شباهت زیادی بین او و مادرش دیده اســت ( امــا ایــن را یقین داشته باشید کــه شما او را هرگز یاد مادر و خواهرش نمی اندازید؛ مگر بــه هنگام حمایت از شما قرار بگیرد) موسیقی شدیدا بر روح او باثیر دارد و احساسات عاشقانه ای را بر می انگیزد ... او مسلما بــه آهنگ بخصوص؛ کــه عشقش را در خاطرش زنده می سازد؛ دلبستگی فراوان دارد؛ عشقی کــه هیچ بعید نـیـسـت خود شما باشید.اگر شما می خواهید دلایل بیشتری از وجود عشق در اعماق روح او بــه دست بیاورید ؛ بــه هدایایی کــه در روز تولدتان و یــا روز عید برایتان می خرد و مقایسه آن را بــا امکاناتش توجه کنید. چند بار دیده و شنیده اید کــه او اظهار تمایل کرده اســت بــا هم تنها باشید ؟ زیر نور مهتاب بــه گردش بروید ؛ و در خیابان های خلوت زیر نور ستارگان بــه قدم زدن بپردازید. وقتی یک اردیبهشتی نسبت بــه شما ابراز عشق می کند؛ ایــن کار را واقعا و از صمیم قلب انــجـام می هد و منظورش بــه هیچ صورت چاپلوسی نـیـسـت ... او شما را در هــر فرصتی کــه بــه دست بیاورد؛ بــه رستوران دنجی کــه بــا نور روشن شده و موسیقی آرامی داشته باشد؛ می برد و هرگز اولین روزی کــه بــا شما آشنا شده اســت را ازخاطر نمی برد.

آیا باز هم دلایل بیشتری از حقیقی بودن عشق او می خواهید؟ مرد متولد اردیبهشت مثل یک دلو (بهمن) شدیدا رویایی نـیـسـت ؛ او هرگز قاپ شما را نمی دزدد و هرگز مانند متولد برج حمل بــه شما وعده زندگی در قصر شاه پریان و خوابیدن بر روی بستری از گل های سرخ را نمی دهد. امــا بر عکس ایــن امکان خیلی وجود دارد کــه نامزدش کــه بــه دیدنش آمده است؛ بــه سر میز کارش ببرد و نقشه منزلی را کــه در نظر دارد بسازد تــا پــس از ازدواج در آن ساکن بشود؛ بــه وی نشان بدهد و توضیح بدهد کــه بــرای ایــن کار چقدر پول دارد و از چــه امکانات عملی می تواند استفاده کند.او احتمالا قبل از آنکه بــه فکر نامزدی بیفتد؛ مقداری از اسباب و اثاثیه خانه را تهیه کرده و پیش قسط خرید یک آپارتمان را هم داده اســت ... او همیشه کارش از روی حساب اســت .

وقتی شما را از خانه پدر و مادرتان بر می دارد و بــه منزل خود می برد ؛ بدون اینکه گفته باشد شمار را بــه یک قصر افسانه ای می برد ؛ می توانید مطمئن باشید کــه فکر پرداخت اقساط آن را کرده است.او تقریبا هرگز بــه چیزی اعتراض نمی کــنــد و از شما ایرادی نمی گیرد و دیری نمیگذرد کــه شما بــا دیدن خود در خانه ای کــه می توانید هــر کاری دلتان خواست در آن انــجـام بدهید و احساس اطمینان از اینکه شوهرتان همیشه فکر هــمــه چیز را می کند؛ از خود می پرسید کــه چرا قبل از ازدواج رویاهای طلایی زندگی در ابر ها را در سر داشته اید ؟ و یــا لااقل آنقدر کار منزل و مخصوصا رسیدگی بــه حساب و کتاب و دخل و خرج خواهید داشت کــه تقریبا مجالی پیدا نمی کنید بــرای آرزو های طلا یی بر آورده نشده خود اشک حسرت بریزید.

این اســت خصوصیت یک مرد متولد اردیبهشت بــرای زنی کــه روی خصوصیات خوب یک شوهرش تکیه می کــنــد و چقدر جای تاسف خواهد بود اگــر چنین نکند ... یک مرد متولد اردیبهشت نقشه کارهای فردای خود را بــا کمال دقت و احتیاط برنامه ریزی می کند؛ او مثل سنجاب مقداری از آذوقه خود را بــرای زمستان ذخیره خواهد کرد.وسوسه دیگران و یــا رویدادهای ظاهری فریب هرگز نمی توانند او را از تعقیب هدفی کــه بــرای خود تعیین کرده اســت ؛ منصرف سازد ... بــا وجود یک چنین دوراندیشی ؛ اگــر وضع مالی اش اجازه بدهد؛ خیلی راحت تر از متولد ماههای دیگر بــا رفتن زن و بچه اش بــه تعطیلات کنار دریا و یــا سفرهای تفریحی موافقت می کند.

طبیعی اســت کــه او نقاط ضعفی هم دارد .

چه چیز و یــا چــه کسی را می شناسید کــه بی عیب باشد؟ از یک نظر شما بــایــد همیشه سعی بر آن داشته باشید کــه زنی باشید بــا تمام ظرافت های زنانه ... اگــر شما نظریه قاطعی در سر دارید؛ سعی نکنید آن را بــه زور پیش ببرید و یــا راجع بــه قدرت فکری خود در مقابل دیگران بــا او بــه جدل بر نخیزید ... او در خلوت احترام خیلی زیادی بــرای یک زن هوشمند قائل اســت ( کــه البته در ایــن حالت هم باز یک پله بالاتر را بــرای خود خالی نگاه می دارد).وقتی در جمع هستید و بــا او می رقصید؛ بگذارید او « فرد برتر» باشد ... وقتی در جمع دوستان و یــا اقوام راجع بــه موضوعی ابراز عقیده می کند؛ شما مانند یک ناظر بیطرف رفتار کنید و از او حمایت نکنید تــا غوغا برپا شود. یکی از ایــن دو عکس العمل را از او خواهید دید: اگــر او یک اردیبهشتی خالص باشد؛ کــه اغلب هم همینطور است؛ همان جا کاری خواهد کــرد کــه واقعا موجب تعجبتان شــود و حــتـی مــمــکن اســت بعد از مراجعت بــه منزل عملی از وی سر بزند کــه اصلا انتظارش را نداشته باشید و چــه بسا کــه بــرای ایــن کار صبر هم نمی کــنــد بــه منزل برسد؛ امــا اگــر خیلی صاف و ساده نباشد ؛ آن وقت مــمــکن اســت اخم هایش را در هم بکشد و تمام شب را در گوشه ای بنشیند و دیگر بــا هیچکس صحبتی نکند و بــه ایــن کار خود بــا چنان حالت بدی ادامه بدهد کــه آرزوی کنید ای کاش زمین دهان باز کــرد ه و شما را در خود فرو می برد ... رفتار او( بهتر اســت بگویم کناره گیری مطلق او از جمع) در ایــن گونه مواقع چنان خواهد بود کــه شرکت کنندگان در مجلس را هم ناراحت خواهد کــرد .

او خیلی راحت می تواند عیش یک مجلس را از بین ببرد امــا چــه در مورد اول ؛ و چــه در مورد دوم؛ هرگز بــه شما نمی گوید کــه علت ایــن رفتارش چــه بوده است. او صمیمانه توقع دارد کــه شما خودتان بدانید چــه بــایــد بکنید ؛ او می خواهد کــه زن مورد علاقه اش در هــمــه حال پشتیبان و حامی او باشد و برایش فداکاری کند.در مواقع خشم و رنجش طبیعی اســت کــه شما سعی می کنید اوقات او را از بین ببرید امــا سعی شما هــر قدر هم زیاد باشد ؛ تــا او بــه انتهای خط نرسد ؛ عملا بی فایده و بی ثمر خواهد بود. ایــن کار درست مثل جابجا کردن صخره جبل الطارق است. در حقیقت اگــر شما سعی کنید کــه او را بــه حال عادی برگردانید؛ متوجه می شوید کــه ای کاش ایــن کار را نمی کردید و می گذاشتید کــه اوقات تلخی اش سیر عادی خود را طی می کــرد و بــه انتهای خط می رسید؛ بیشتر سربه سرش بگذارید و بیشتر اذیتش کنید تــا ناگهان از یک ثور آرام و متین موجودی خشمگین و منهدم کننده بــه وجود بیاید و چیز هایی را بــا فریادهای رعد آسا بگوید کــه تــا سال ها هم بعد از بــه خاطر آوردنشان صورتتان از خجالت سرخ بشود. مرد متولد اردیبهشت هرگز از خانه اش قهر نمیکند ولو اینکه شما او را بــه شدت عصبانی کرده باشید ؛ امــا مــمــکن اســت رفتا شما طوری باشد کــه او سعی کــنــد حــتـی المقدور در خانه نباشد و یــا بدتر اینکه مــمــکن اســت بدون اینکه از ظاهرش خیلی معلوم باشد؛ جسمش نزد شما باشد و روحش در جای دیگری ... بــه همین ترتیب قهر کردن شما هم نمی تواند کوچکترین تاثیری روی او بگذارد ... اگــر او دچار خشم شــد و رنجش عمیق پیدا کرد؛ شما مجبورید تــا زمانی کــه همسرش هستید ؛ بــا او در یک منزل و زیر یک سقف زندگی کنید و روی یک تختواب کنار هم بخوابید ؛ ولــی هیچوقت مالک قلب و روح او نخواهید شد. دخالت های مادر زن آخرین چیزی اســت کــه اصلا قادر بــه تحملش نمی باشد. بــه احتمال زیاد اولین قهر شما از منزل او؛ آخرینش هم می باشد .

یک بار کــه ایــن تجربه صورت گرفت؛ هم خوتان وهم پدر و مادرتان می فهمند کــه بــا ایــن چاقو نمی توان سر گاوی را برید.

مرد اردیبهشتی را کــه زن بسیار تند خویی دارد راه حل بسیار جالبی برایش پیدا می کند؛ حــتـی المقدور بــا او از خانه خارج نمی شــود ؛ و در منزل هم کمتر راجع بــه موضوع جدی و مهمی بــا وی حرف می زند. او چهار پنچم ساعات بیداری اش را در خارج از منزل می گذارند. در ایــن مورد فشار غیر قابل مقاومت زنش بــه جسم غیر منقولی؛ یعنی او ؛ برخورد کرده اســت ... ایــن زن می تواند هــر جادلش می خواهد برود و هــر وقت دلش می خواهد بــه منزل برگردد. وقتی از او پرسیدم کــه آیا زنت را واقعا دوست داری ؟ جواب مثبت داد و گــفــت کــه زندگی شان جریان عادی و طبیعی دارد؛ احترام یکدیگر را نگاه می داریم؛ امــا تــا زمانی کــه او نداند نسبت بــه من چــه رفتاری بــایــد داشته باشد و تــا زمانی کــه نتواند جلوی پرخاشگری را بگیرد و بالاخره تــا وقتی کاملا درک نکند کــه کی مرد اســت و کی زن ؛ وضع بــه همین منوال خواهد بود.

یک چنین سرنوشتی در انتظار تمام زنانی کــه همسر مرد متولد اردیبهشت می شــونــد ؛ نشسته است. وای بــه حال آن ها اگــر در جمع بــه مرد خود توهین کـنـنـد ؛ مثلا در رستوران جلوی دوست و آشنا صورت غذا را از دست او بیرون بکشند و یــا بالای حرف او حرفی بزنند ... در ایــن مورد شما نباید یک اردیبهشتی را سرزنش کنید. خلق خوی او بــه راستی بــا علامت برجی کــه در آن بــه دنیا آمده تشابه دارد.او اگرچه بــا تمام قدرت از ازدواج خود مراقبت بــه عمل می آورد و مانع از هم پاشیدن آن می گردد ؛ ولــی شما مــمــکن اســت خود را خیلی خوشبخت نبینید؛ و اگــر نمی خواهید چنین باشد ؛ سر بــه سرش نگذارید و بــا وی لجبازی نکنید.

یک مرد اردیبهشتی اگــر چــه فوق العاده صبور اســت امــا نمی خواهد کــه حلقه ای بــه بینی اش انداخته شود؛ و بــه ایــن طرف و آن طرف کشیده شــود ؛ امــا ایــن حرف مفهومش ایــن نـیـسـت کــه خواهان زنی می باشد کــه خود را مثل کنه بــه او بچسبانید. او خیلی مرد عمل اســت و بیش از آن خواهان آزادی اســت کــه اجازه بدهد زنی مثل گردن بند خودش را بــه او آویزان کــنــد ... او می خواهد کــه زنش موجودی سرشار از شادی و نشاط باشد .

یک چنین زنی او را هم بــه وجد می آورد و توازنی بین روح و جسمش ایجاد می کند. او بــه تبسمی شیرین بسان عاشق شیدایی کــه مشغول تماشای معشوقه اش باشد؛ بــه چنین زنی کــه شادمانه وظریف بــه ایــن سو و آن سو می رود و شادی بــه اطراف می پراکند؛نظاره می کند. در ایــن حالت او بسان کسی اســت کــه بچه گربه ای کوچک و دوست داشتنی را کــه بــا کلاف رنگارنگ پشم بازی کــنــد و از حرکات او خوشش می آید ؛ امــا بچه گربه ای کــه بــایــد خوب بداند وقتی نخ کشیده شد؛ وقت آن اســت کــه کلاف را رها کــنــد و بــه صدای ارباب خود گوش دهد.مسلما هیچ مردی مهربان تر ؛ صمیمی تر و شکیبا تر از یک متولد برج اردیبهشت نـیـسـت بــه شرط آنکه مردانگی و احترامات او مورد تهدید قرار نگیرد. او در ایــن دنیا بــرای زنی کــه دوستش دارد هــر کاری مــمــکن اســت بکند مگر اینکه روی پایش بیفتد. از متولد اردیبهشتی گاهی حرکاتی سر می زند کــه انسان را بــه یاد دلقک های سیرک می اندازد ؛ قلب بی ریای او جایی بــرای کینه توزی و دوز و کلک چیدن ندارد امــا یادتان نرود کــه دلقک سیرک بعد از اتمام برنامه دیگر دلقک نیست.برای آنکه دیگ بخار یک اردیبهشتی بــه جوش بیاید ؛ مدتی وقت لازم است؛ امــا ایــن دیگ آنقدر بزرگ اســت کــه وقتی بــه جوش آمد و ترکید؛ خرابی های جبران نا پذیری بــه بار می آورد. همین حالت در مورد امور عشقی وی نــیــز صادق اســت ... مــمــکن اســت مدتها بــا دختری رفت و آمد داشته باشد و کوچکترین ابراز عشقی بــه وی نکند؛ امــا وقتی تصمیمش را گرفت ؛ آن وقت دیگر مسلما هیچ چیز جلو دارش نخواهد بود. او حــتـی در ایــن حالت فراموش می کــنــد کــه بــایــد معقول و محتاط باشد ... یک اردیبهشتی واقعی وقتی هدفی را انتخاب کرد؛ نسبت بــه تمام خطرات احتمالی کــه مــمــکن اســت سر راهش قرار بگیرند؛ بی اعتنا می ماند. هــر قدر دوستان واطرافیانش موانع کاری را بیشتر برایش توضیح بدهند؛ او در انــجـام دادنش مصمم تر می گردد و ایــن دوستان واقعا اگــر او را خوب بشناسند؛ خوب می دانند کــه تصمیم او چــه مفهوم دارد. طبیعی اســت کــه یک چنین آدمی در معرض رویدادهای ناگوار قرار دارد بــا اینکه سنی از وی بگذرد و تجربیات بیشتری کسب کند؛ از ســوی دیگر بــه راحتی بــرای کسی کــه از موانع نمی هراسد؛ احتمال کسب موفقیت هم خیلی زیاد است.

از نظر مالی وضع مالی متولد ایــن ماه معمولا عالی اســت ... کمتر مرد متولد اردیبهشت را می توان دید کــه بــرای روز های دیگرچیزی ننهاده باشد و اغلب ایشان کسانی هستند کــه از ثروت بهره کافی دارند. برخی از آن ها هم فکر اقتصادی قوی دارند و در کارهای تجارتی موفقیت بسیار بدست می آورد و بــه احتمال خیلی زیاد عاشق طبیعت؛ فوتبال ماهیگیری هستند و اگــر ایــن چنین نباشد ؛ بــه گلکاری ؛ درست کردن باغچه ها و مسافرت و پیاده روی علاقمندی می دهند ... او مطالعه کتاب های مربوط بــه قهرمانان افسانه ای و بنیانگذاران امپراطوری های بزرگ را بــه کتب فلسفی ترجیح می دهد. بیشتر متولدین ایــن ماه مجلات متعددی را مشترک هستند کــه تعدادی از آن ها مربوط بــه کارهای عملی مثل باغبانی و غیره اســت و تعدادی هم از آن هایی اســت کــه در هــر صفحه چندین عکس سکسی دارند.او عاشق خرید کردن اســت ولــی از فروشگاه های خلوت وشیک خوشش می آید نه از فروشگاه های چند طبقه کــه در آنها مردم از سر و کول هم بالامی روند. مرد متولد اردیبهشت در هــر کجا باشد؛ بــه ایــن اصل قدیمی کــه مرد؛ مرد اســت و زن ؛ زن؛ اعتقاد قلبی دارد. پــس سعی نکنید کــه بــه بهانه اینکه آرایشگاه بوده اید سر وته ناهار و یــا شام را بــا یک غذای حاضری و یک فیجان چای و یک شیشه نوشابه بــه هم بیاورید. او مایل اســت غذایش بــه همان شیوه های سنتی در آشپزخانه پخته بشود و بــه سر سفره آورده شــود ؛ درست بــه همان صورتی کــه مادرش و مادر بزرگش ایــن کار را می کرده اند ... سعی کنید کــه دست پختتان تــا حد امکان خوب و لذیذ باشد ... تمایل بــه غذاهای خوب مفهومش ایــن نـیـسـت کــه از رفتن بیرون و صرف غذا در رستوران بدش می آید ؛ درست برعکس او شما را هفته ای یکی دو بار بــه رستوران می برد زیــرا بــه هیچ صورتی نمی خواهد کــه زنش خیال کــنــد آشپز اوست؛ امــا در انتخاب رستوران مسلما جایی را انتخاب می کــنــد کــه بتواند راحت روی صندلی اش نیمه دراز کشیده بنشیند و موسیقی ملا یمی در فضای آن پخش بشود.

از نظر پدر بودن مردی اســت بی نظیر؛ او فکر می کــنــد کــه هــر مردی بــایــد پسری داشته باشد تــا نسلش حفظ بشود و اسم خانواده باقی بماند امــا عاشق دختر بچه های کوچک و ظرافت و مهربانی های مخصوص ایشان است. او پدری اســت کــه بدون تظاهر بــه بچه هایش عشق می ورزد و گرمترین احساسات را نسبت بــه ایشان دارد ... امــا در عین حال اصول و مقرراتی را بــرای ایشان وضع می نماید کــه بــا کمال دقت و وسواس برچگونگی اجرایشان نظارت می کند. او معتقد اســت کــه بچه هایش در عین حال کــه بــایــد او را دوست و رفیق خو بدانند ؛ نباید یادشان برود کــه وی پدرشان است. او پدری صبور بــه شمار می رود.اگر بچه هایش شاگرد اول نباشند؛ برایش مهم نیست؛ امــا بــایــد در امتحان قبول بشوند. عقیده اش بر ایــن اســت کــه بچه ها بــه تدریج بــایــد چیز یاد بگیرند و بــه حد رشد و کمال برسند ... شما مــمــکن اســت از پول توی جیب زیاد و هدایایی گران قیمتی کــه ایــن کار موجب ضایع شدن بجه ها می گردد ؛ امــا هیچ دلواپس نباشید زیــرا بو بــه موقع خود ایشان را بــه درس خواندن و انــجـام تکالیفشان نــیــز وادار می سازد و خلاصه روش چنان اســت کــه دست تنبیه کننده و دست نوازش کننده هــر دو از یک آستین بیرون می آیند. خلاصه ؛ بچه هایی کــه پدرشان در ماه اردیبهشت متولد شده باشد ؛ از محبت ها و نوازش های پدرانه چیزی کم و کسر نخواهند داشت امــا لوس وبیکاره هم بار نمی آیند.

مرد متولد برج ثور از نظر همسری؛شوهری اســت پر اغماض کــه بــه راحتی از خطاهای زنش چشم می پوشد. او اگــر برایش امکان داشته باشد؛ از ساختن یک خانه راحت؛ خرید لباس های زیبا؛ عطرهای گران قیمت؛ مبل و اثاثیه خوب ( امــا بــه درد بخور ) خودداری نمی کند. او بــه هیچ صورتی و در هیچ موردی از خود خساست بــه خرج نمی دهد؛ بــه علاوه عاشق چیزهای زیبا اســت امــا در تمام حالات حساب کار دستش اســت و نمی خواهد کــه کلاه سرش برود.پشتکار یک چنین مردی واقعا تعجب آور و بــرای برخی ها باور نکردنی اســت و بــه همان نسبت هم وقتی ساعت استراحتش فرا رسید؛ می خواهد کــه ایــن استراحت کامل و هــمــه جانبه باشد. پــس مواظب باشید کــه وقتی خسته است؛ خودتان یــا بچه ها مزاحمش نشوید زیــرا در ایــن حالت خیلی سریع تر شر و بد خلق می گردد. هرگز بــه جانش نق نزنید کــه آدمی تن پرور و تنبل است؛ ایــن کار درست مثل تکان دادن یک پارچه قرمز رنگ جلوی یک گاو نر است. او کارش را خوب و مستمر انــجـام می دهد و هــر گز لازم نمی بیند عجله ای بــه خرج بدهد. سرعت سنج او روی قسمت « آهسته و پیوسته » ثابت مانده است. تهییج و ترغیب او بــه درگیر شدن بــا کارهایی کــه لازمه اش شتابزدگی و شوک زیاد اســت ؛ قطعا بــا شکست مواجه می گردد. شاید بــه علت داشتن یک چنین خصوصیاتی اســت کــه بیشتر مایل اســت میهمان بــه منزلش بیاید تــا خودش بــه میهمانی برود؛ و در ضمن از نقاط شلوغ و پر سر وصدا هم بیزار است. دوستان قدیمی و کسانی را کــه در زندگی دارای هدف ها و آرزوهای مشخص هستند ؛ بــه منزل دعوت کنیدو ببینید کــه چطور رفتارش بــا ایشان صمیمی و دوستانه خواهد بود و در مقابل بــا کسانی کــه بــه قول معروف چیزی بارشان نـیـسـت و سر بــه هوا و سبک سر هستند؛ مراوده و دوستی برقرار کنید و ببینید کــه چطور خودش را از دور معاشرت خارج می کــنــد و تنهایتان می گذارد. او بــا آدمهای جلف و سبک سر و بی انضباط میانه ای ندارد. یادتان باشد کــه شلوار بــرای او مناسب تر از شما است؛ او می خواهد زنش زنانه بپوشد و زنانه رفتار کند؛ سعی کنید بــه مفهوم واقعی کلمه؛ زنش باشید و آن وقت خواهید دید کــه بهتر از او شوهری در دنیا پیدا نمی شــود زیــرا عملا هیچ یک از متولدین ماههای دیگر نمی تواند زنش را چنین واقعی دوست داشته باشد.عشق مرد متولد اردیبهشت صادقانه؛ ساده؛ عمیق و مخصوصا بی تظاهر است. بــه هیچ صورتی متظاهر نـیـسـت وظاهر و باطنش تــا حد ناراحت کننده ای یکی است. در عشق بسیار پابرجاست و جای مخصوص شما را در قلبش بــه کسی دیگر واگذار نمی کند؛ امــا ایــن حرف مفهومش ایــن نـیـسـت کــه جاهای کوچک دیگری در قلبش بــرای دیگران وجود ندارد؛ جاهایی کــه بعید نـیـسـت موقتا در اختیار دیگران قرار بگیرند. ایــن صفت او را همیشه مقام مخصوص شما را در قلبش نگاه می دارد؛ بــا دور اندیشی مالی؛ صداقت و احساسات عمیق و دست و دلبازی اش جمع کنید و ببیینید کــه او بــه راستی می تواند بهترین شوهرهای دنیا باشد؟ او البته کله شق و لجباز اســت امــا یادتان باشد کــه صبر وتحمل بی نظیرش شاخه ای از همین یکدندگی اش می باشد.وقتی خسته و کوفته و احیانا ناراحت؛ از سر کارش بر می گردد؛ کنارش بنشیند و نوازشش کنید و ببینید کــه چطور در مقابل ایــن کار شما صمیمانه تشکر می کند. در دنیا هیچ موجودی بــه اندازه یک گربه و یک مرد متولد برج ثور در مقابل نوازش از خود نرمش نشان نمی دهند.

 

طالع بینی ازدواج زن متولد خرداد

زنی بــا چند شخصیت گوناگون؛ بــا قوه تخیل بسیار؛ خوش سر و زبان؛ بــا سلیقه؛ ماجرا دوست و بی ثبات.

مردی کــه بــا یک دختر متولد خرداد ازدواج کند؛ گویی کــه چندین زن در حرمسرا دارد. ایــن زن در جستو جوی یک مرد کامل اســت و بــه همین جهت در هــر مردی یک صفت قابل تحسین می یابد. او گاهی خانه دار؛ گاهی تنبل؛ گاهی جذاب و دلربا؛ گاهی غمگین و متاثر؛ گاهی پر حرف و پر سفسطه؛ گاهی خاموش و کم حرف است. آیا هرگز فکر کره اید کــه تعدد زوجات لازم اســت و یک مرد بــایــد بیش او یک زن داشته باشد؟ آیا از اینکه قانون تنظیم خانواده شما اجازه نمی دهد بیش از یک همسر انتخاب کنید؛ دلخورید؟ خوب اگــر اینطور اســت بــا یک دختر متولد خرداد ازدواج کنید وحتم داشته باشید کــه بــا ایــن کار خود صاحب لااقل دو زن شده اید و تازه چــه بسا کــه در همین یک نفر سه؛ چهار؛ پنچ ویا حــتـی بیشتر زن البته بین او و یک حرمسرا تفاوت هایی هم هست؛ بــرای مثال او را مثل یک عضو حرم نمی توان در چهار دیواری حرمسرا حبس کــرد و گــفــت کــه فــقــط بــه یک کار بپردازد و راجع بــه یک یــا چند چیز محدود و مشخص فکر کند. فکر او دائما در حال پرواز اســت و او بــه شیوه های خاص دائما بــه دنبال ایــن افکار و رویاها می رود. بــا وجود ایــن اگــر او را قدری عمیق تر مورد بررسی قرار دهیم؛ در میان ایــن چند زن ( یــا بهتر بگوییم ایــن زن چند شخصیتی ) موجود رومانتیکی جلب می کــنــد کــه اگــر بتوانید احساسات فکری؛ روحی و جسمی اش را یک جا مورد بهره برداری قرار دهید؛ خوشبخت ترین مرد روزگار خواهید بود. البته حصول بــه ایــن هدف بــا توجه بــه برخوردار بودن او از خصوصیات چند گانه؛ چندان کار ساده ای نیست.

به هــر صورت من می توانم بــه شما اطمینان بدهم کــه او بــه تنهایی مجموعه ای اســت از چند زن و متاسفم از اینکه بــایــد اضافه کنم کــه شناخت هــر یک از ایــن زن ها؛ کــه بــه کلی بــا بقیه تفاوت دارند؛ محتاج بــه بر رسی های زیاد و کوشش فراوان می باشد ... سن و سال در رفتار و کردار زنی کــه در ایــن ماه متولد شده باشد؛ تاثیر بــه سزایی دارد زیــرا تــا زمانی کــه دوران شباب را پشت سر نگذاشته است؛ رویاهای عاشقانه تنها اندیشه هایی هستند کــه در سرش وجود دارد. در ایــن دوره او بــه میزان فوق العاده زیادی دم دمی مزاج و بی ثبات است. او یک روز بــه خاطر نحوه تبسم؛ تن صدا ویا حــتـی طرز راه رفتنتان بــه دنبالتان می آید و بعد در عرض بیست و چهار ساعت آنچنان از شما روگردان می شــود کــه از موهای سرتان تــا جوراب پایتان را مورد انتقاد قرار می دهد و ایــن کار را آنچنان تند و کنایه آمیز انــجـام می دهد کــه شما احتمالا بــرای التیام جراحات قلبتان مجبور می شوید دست بــه دامان روانکاو بزنید؛ امــا یادتان باشد کــه تــا اینجا لااقل صاحب دو دوست دختر هستید و احتمالا تعداد دیگرن هم هستند کــه هنوز از آن ها خبری ندارید.

زن متولدشده در ایــن ماه آنقدر ها هم کــه گاهی اوقات بــه نظر می رسد؛ سنگدل و بی احساس نیست. قدرت تحلیل بسیار قوی اش موجب پیدایش فانتزی های گوناگونی می گردد کــه ابراز احساسات عاشقانه تنها راه برملا کردن آن اســت و یک متولد برج خرداد لااقل دو برابر زن های دیگر بــه ایــن کار نیازمند اســت .‌یک مرد متولد خرداد می تواند در آن واحد یک خواننده؛ یک کار خانه دار؛ یک هندپیشه؛ یک فروشنده و رئیس یک هیات مدیره باشد وتمام ایــن کارها را هم بــا موفقیت انــجـام بدهد؛ امــا یک زن اگــر چنین باشد؛ بوالهوس و دمدمی مزاج شناخته می شود. فکر نکنید کــه یک زن متولد ایــن برج نمی تواند ایــن چنین باشد؛ امــا اجتماع ما یک چنین موقعیتی را کمتر در اختیار یک زن می گذارد درحالی کــه در دنیای عشق و احساسات او می تواند هوس های هزار گانه خود را بــه موقع اجرا بگذارد و خویشتن را تــا هــر قدر کــه می خواهد ارضا کند.

زن متولد خرداد مانند توفان ورگبارهای بهاری می ماند؛ گاهی پر رعد و برق؛ گاهی پر شور و خروش و گاه مطبوع و عطر آمیز و آرام است.

در حالات او ثبات و دوام و استمرار وجود ندارد. دختر برج خرداد خیلی بیشتر از آنکه طالب عصبانیت شما باشد؛ بــه شفقت شما نیاز دارد و بــرای او جدا مشکل اســت کــه هــر بار خود را واقعا تسلیم یک نفر بکند. او در حالی کــه مجذوب قدرت روحی و هوشی یک مرد است؛ از جانب رنگر وجودش بــه ســوی هنر و شعر و موسیقی چشم دوخته است. او وقتی مردی را پیدا کــرد کــه دارای قدرت خلاقیت است؛ آن وقت شخصیت دوگانه اش شروع بــه خودنمایی می کند. او درست در همان لحظانی کــه بــا مرد دلخواه خویش بــه تماشای یک نمایشگاه رفته و خوشحال اســت از اینکه سر انــجـام کسی را پیدا کرده کــه مثل خودش از دیدن تابلوهای زیبا لذت ببرد؛ ناگهان وجود ثانوی از وی می پرسد کــه آیا ایــن مرد هنر دوست مرد زندگی هم هست؟ من حتم دارم کــه بــا توجه بــه مطالب فوق شما تــا حدودی می توانید حدس بزنید کــه یک زن متولد شده در برج جوزا چــه نوع موجودی است. او را بــه حال خودش بگذارید؛ زیــرا معمولا می تواند مسائل ناشی از دو گانگی های وجود خویش را درون خویش نگاهدارد وشما را بــا آن ها درگیر نسازد.او یک دوست شاد و دل زنده است.

در ایامی کــه ماه در آسمان نورانی است؛ او موجودی سرشار از شادی و نشاط اســت کــه بــا ارائه هوش و ذکاوت و همدلی و مهربانی موجب رضایت خاطرتان را فراهم می سازد. در طی ایــن روزها او کوچکترین حرکات؛ گفتار و اشارات عاشقانه داشته باشد. در ایــن گونه مواقع ظرافت زنانگی بــه میزان زیادی در وی می جوشد امــا یادتان باشد کــه در صورت لزوم می تواند سریعا بــه نقطه برودت و سردی رجعت کند. زن متولد شده در ماه خرداد خیلی بــه راحتی می تواند یک مهمانی زنانه سوت کور را بــه شور و نشاط بیاورد ویا فکر گرفتاری های بزرگ یک مرد را از سرش خارج سازد ... در حالی کــه بــه زحمت می توان او را در قالب یک زن خانه دار منحصرا خانه دار در آورد. اگــر زمانی لازم باشد؛ سایر زنان مخفی شده در وجودش سریعا شروع بــه خودنمایی می کـنـنـد مثلا شما مــمــکن اســت روزی او را در قالب یک باونوی فکور و سخنور کــه عقاید فلاسفه بزرگ را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و بــه شیوه ای تعجب آور درباره سیاست و یــا ادبیات سخن می گوید؛ ببینید وبلا فاصله روز بعد مشاهده کنید کــه دستخوش احساسات می شــود و اشکش از فرط رقت احساسات جاری می گردد و خود را تنها و بی پناه نشان می دهد و لحظه ای بعد دوباره سرشار از تحرک و نشاط می گردد. بله؛ او هــر چــه باشد؛ یکنواخت و خسته کننده نیست. اگــر خیال می کنید کــه ایــن اغراق گویی ست؛ هنر پیشه فقید« مارلین مونرو» را بــه خاطر بیاورید. تمام مردهایی کــه بــا وی آشنا بوده اند؛ از « کارل سندبورگ» گرفته تــا آرایشگری کــه موهایش را درست می کرد؛ او را بــه صورتی می شناختند کــه بــا دیگران تفاوت فراوان داشت.

دختری کــه در برج جوزا تولد یافته باشد؛ شدیدا مایل اســت کــه کسی را واقعا و از صمیم قلب دوست بدارد؛ امــا همیشه ایــن احساس خود را کتمان می کند؛ او واقعا بچه دوست اســت ولــی ایــن حقیقت را از شوهر خود پوشیده نگاه می دارد. او قبل از ازدواج در هــر مردی چیزی جالب دوست داشتنی می یابد؛ امــا پیوسته در جستجوی کسی اســت کــه واجد تمام شرایط و خصائص لازم بــرای خوشبخت کردن یک زن باشد؛ او بــه دنبال یک مرد کامل است. شما او را یار و همدم بسیار خوبی میابید. دختری کــه طبیعت برج دو پیکر را بــرای تولدش انتخاب کرده باشد؛ حاضر اســت بــا شما از میدان ورزش تــا سالن سینما و کتابخانه بیاید. او در میدان ورزش بــه همان اندازه از خود هیجان و علاقه مندی نشان می دهد کــه در یک مهمانی رقص قوه تفکر باشکوهش وقتی کاملا آشکار می شــود کــه موضوعی حس کنجکاوی او را تحریک کند. ایــن خصیصه موجب می گردد کــه بــا زیرکی و قدرت تمام بــه جست و جوی آنچه کــه در مغز شما می گذرد؛ بپردازد و بــرای حصول بــه ایــن هدف برخی از افکار خویش را برایتان بازگو می کند. تــا زمانی کــه شما از او ثبات قدم نخواهید؛ زن بی نظیری است. شاید گوشزد کردن ایــن نکته هم لازم باشد کــه او مــمــکن اســت خود را صادقانه عاشق شما بداند و بعد شخص دیگری را بــه مراتب مناسب تر از شما بیاید .

او زودتر از هــر زن دیگری می تواند شما را فراموش کند؛ مگر اینکه دائما در جوارتان باشد. گناهی هم ندارد. طبیعتش طوری اســت کــه تغییر و تحول را دوست دارد و حــتـی می توان گــفــت بــه آن عمیقا نیازمند است. تــا زمانی کــه گذشت ایام بــه وی نیاموخته باشد کــه در زندگی پرماجرایی را می گذراند و ایــن حالت را باالطبع شامل حال مردی کــه عاشقش اســت نــیــز می کند. وقتی پیشنهاد ازدواج شما را قبول کــرد و همسرتان شد؛ آن وقت بــه مردان دیگری کــه نتوانسته اند بــا گرفتن یک زن صاحب یک حرمسرا شده باشند؛ دهان کجی خواهید کرد. بله؛ شما ایــن موقعیت استثنایی را داشته اید کــه بــا یک زن ازدواج کنید ولــی یک حرمسرا را بــه خانه خود بیاورید. زن شماره یک ایــن حرمسرا قادر اســت هــر چــه بخواهید انــجـام بدهد؛ اگــر شما خواهان وفاداری می باشید؛ او می تواند ایــن چنین باشد ولــی بــه شرط اینکه نیازهای قلبی اش را ارضا کنید. ایــن زن از اینکه بــا شما هزاران فرسنگ مسافرت کــنــد و هــر سال در یک شهر بساط خانه و زندگی را بگسترد؛ ذره ای دلتنگ نخواهد شد. همانطور کــه گفتیم؛ او عاشق تغییر و تحول اســت و در نتیجه هیچ دلیلی نمی بینید کــه بــا ماجرهای زندگی شما مخالفت کــنــد حــتـی اگــر ایــن ماجرا نوعی قمار بازی باشد. او پیوسته از تغییر وضع بــه هیجان نمی آید. زن متولد خرداد شم اقتصادی قوی دارد و اگــر شما بــه کار تجارت مشغول می باشید؛ بهتر اســت مسائل و مشکلات خود را بــا او مطرح سازیدزیرا نه تنها می تواند نظریات جالبی ارائه بدهد؛ بـلـکـه در ایــن گونه امور مشوقی بهتر از او نمی توانید پیدا کنید. شما می توانید در صورت ضرورت از وی بخواهید کــه بــه دفترتان بیاید و برایتان کار کــنــد تــا در آمدی بیشتری را کــه بــه آن نیاز پیدا کنید. شما می توانید در صورت ضرورت از وی بخواهید کــه بــه دفترتان بیاید و برایتان کار کــنــد تــا در آمد بیشتری را کــه بــه آن نیاز پیدا کردید؛ بدست بیاورید.( البته اگــر ایــن اضافه درآمد بیشتر از آنی بود کــه شما در نظر داشتید؛ هیچ کسی هم بهتر از او نمی داند کــه چطور بــایــد خرجش کند.) حالا اجازه بدهید شخصیت های گوناگون زن شما را یک یک تجزیه و تحلیل کنیم. زن متولد خرداد گاهی خیلی کمتر از آنچه کــه ظاهر بــه نظر می رسد؛ سربه هوا است. او در ایــن حالت بسیار فهیم؛ باهوش؛ کم حرف و اندکی آب زیر کار است. امــا زن شماره دو حرمسرای شما گاهی هم دمدمی مزاج اســت و هیچ بعید نـیـسـت کــه شما هم از نمونه آن مردانی باشید کــه گاه گاهی هوس داشتن یک چنین زنی را بکنند. او لحظه ای غرغر و لحظه ای بعد بدگمان و چند دقیقه بعد چرب زبان می شــود و جالب آنکه در تمام ایــن دقایق و لحظات بــا شما مخالفت می کند. مگر ایــن نـیـسـت کــه مردها گاهی مایلند کسی بــا ایشان بــه جدل بنشیند؟ بی محلی نکنید و دامنه گــفــت و گو را بــه یک بحث منطی بکشانید( زیــرا ایــن همان چیزی اســت کــه او در نهان می خواهد. زن شماده دو حرمسرا شما کسی نـیـسـت کــه در مقابل ناملایمات زندگی جابرانه و یکطرفه بــه قضاوت بنشیند. او مــمــکن اســت جدا بــا شما از در مخالفت برخیزد و یــا بــه منزل خواهرش برود و تــا نصف شب بر نگردد؛ در یک چنین حالتی بــه نفع شما اســت کــه وقتی برگشت؛ سئوال نکنید و مرتبا نپرسید کــه کجا بودی؟ چکارمی کردی؟ اگــر شما مرد خانه هستید؛ او هم زن خانه است. او خود را همسر شما می داند نه زنتان؛ و خیلی بیش از آنچه کــه تصور می کنید؛‌خود مختار و استقلال طلب است.زن شماره سه حرم موجودی اســت متنفر از خانه داری و انــجـام کارهای روزمره آن؛ رختخواب پهن و ظرف ها نشسته می ماند؛ در حالی کــه او روی صندلی راحتی نشسته و غرق در رویا های طلایی خود اســت و یــا اینکه کتاب می خواند. او مــمــکن اســت شب کــه شما بــه منزل برگشتید؛ یک قوطی نخود فرنگی بــه عــنــوان شام جلویتان بگذارد بدون اینکه حــتـی درش را باز کرده و یــا پنج دقیقه آن را توی آب جوش گذاشته باشد. لابد خیال می کــنــد کــه عصبانی می شوید؟ ابدا او درست در همان لحظه ای کــه از تعجب دهانتان باز می شود؛ چنان گــفــت و گوی مناسب و شیرینی را شروع می کــنــد کــه عمیقا از آن لذت می بردید و آرامش روحی ناشی از ایــن کار موجب می شــود کــه اصلا از یاد ببرید شام چــه چیز جلویتان گذاشته است.او ابتدا بــا زیرکی تمام در می یابد کــه آن روز بــرای شما موفقیت آمیز بوده یــا یک روز توام بــا شکست وناکامی؛ و اگــر حالت اخیر بوده است؛ چنان بــا شما همدردی می کــنــد و چنان خاطرتان را تسکین می دهد کــه بــه کلی گرفتاری خود را فراموش می کنید. او خیلی بــه راحتی می تواند موجبات رضامندی شما را چــه از نظر احساسی و چــه از نظر عقلانی فراهم بیاورد. در مورد عقیده ای کــه فلان روز نسبت بــه بودا و بودایی ها ابراز کرده بودید؛ کنجکاوی نشان می دهد و نسبت بــه کوششی کــه بــرای سرودن چند خط شعر بــه خرج می دهید؛ از خود هیجان ظاهر می سازد. خلاصه او دوست همراه بسیار مهربان است. بــه خصوص آن شب خیلی هم مهربان تر و خوش مشرب تر می شــود زیــرا شما از اینکه منزل را گردگیری نکرده؛ شام را نپخته و بــه کارهای منزل نرسیده اوقات تلخی راه نینداخته اید. اگــر شما یک روز بــه منزل بیایید و بــه وی پیشنهاد کنید کــه بــا هم بــه کنار دریا بروید؛ ناگهان از شدت شادی از جایش می جهد و بدون کوچکترین اعتراض و یــا حــتـی بدون اینکه سئوال بکند آیا پول کافی بــرای آن دارید یــا نه؛ آیا هتل رزرو کرده اید یــا خیر؟ بــه طرف قفسه لباس هایش می رود تــا هــر چــه زودتر راه بیفتید. زن شماره چهارم حرمسرای شما مادری اســت شاد و خندان. او اجازه نمی دهد کــه بچه ها مانع کارهای جوراجورش بشوند و علتش ایــن اســت کــه همیشه سرگرمی های زیادی برایشان فراهم می کــنــد ولــی در عین حال بیشتر از سایرین مراقب آنها است.

بچه های ایــن زن مثل خودش خود مختار بار می آیند و از زمره کسانی می شــونــد کــه روی پای خود می ایستند. ا اگــر کسی از زن شماره چهار حرمسرا بپرسد کــه چقدر از وقت خودش را صرف بچه داری می کند؛ احتمالا جواب میدهد:« در خانواده چقدر وقت مطرح نـیـسـت بـلـکـه چقدر عشق مطرح است» ؛ و ایــن ادعا حقیقت دارد. زیــرا یک روز خیلی جدی و سخت گیر و روز دیگر خیلی بی توجه و بی تفاوت است؛ ولــی بــه هــر صورت ایــن بچه ها مخصوصا وقتی کــه هنوز خیلی بزرگ نشده اند؛ صمیمانه بــه او عشق می ورزند واز داستانهای شیرینی کــه برایشان تعریف می کند؛ لذت می برند. قوه تخیل قوی مادر متولد خرداد درست همان چیزی اســت کــه هــر بچه ای خواهانش می باشد؛ قصه های او همیشه شیرین؛ پر ماجرا و شنیدنی است. مادر متولد خرداد در مورد کار تحصیلی فرزندان خود سختگیر اســت و از آنها می خواهد کــه شاگردان خوب و ساعی باشند. بچه ها هرگز نمی توانند قبل از انــجـام تکالیف مدرسه خود بــه بازی مشغول بشوند در حالی کــه می توانید هــر شخصیتی را از رئیستان گرفته تــا نخست وزیر بــرای شام بــه منزل دعوت کنید و او آنچنان از ایشان پذیرایی می کــنــد کــه حاضر بــه دل کندن از خانه شما نمی شوند. او بسیار صاحب سلیقه و بسیار بــا ذوق است.

مانند یک مانکن لباس می پوشد و مانند یک میهماندار بــه اضافه یک دوست دیرینه و قدیمی از میهمانان شما پذیرایی می کــنــد و در تمام طول مدتی کــه مهمان در منزل شما است؛ یک لحظه لبخند شیرینش از لبانش محو نمی شود.این زن عاشق تئاتر است. شما می توانید او را بــه نمایشگاه های نقاشی و یــا گالری های هنری ببرید و او در هــر محفلی راحت و آرام و خودمانی جلوه می کند. و دوستانتان بــه خود می گویند شما چــه مرد خوشوقتی هستید کــه یک چنین همسر دوست داشتنی و گرم و ساده دارید. او بسیار رومانتیک و خیلی بیش از حد معمول برخوردار از ظرافت های زنانه است. احساسات لطیفش گاهی چنان اســت کــه خودتان و دیگران را متعجب می سازد. او مــمــکن اســت در سال روز تولد شما؛ یک قطعه شعر عاشقانه زیبا برایتان بسراید. رفتارش در قالب یک چنین زنی چنان اســت کــه شما همیشه بــا کمال میل و رغبت گران ترین عطرها و زیباترین لباس ها را برایش می خرید. اگــر پیشنهاد مسافرت بــه نقاطی را بکنید کــه از نظر طبیعت شاعرانه و زیبا باشد و یــا از لحاظ هنری و قدمت مشهور باشد؛ چشمانش از شادی برق خواهد زد. ایــن را هم بدانید کــه ایــن زن شماره پنج مــمــکن اســت تــا حدودی از بحث و جدل و مناظره خوشش بیاید. بله زندگی شما پــس از ازدواج بــا یک دختر برج جوزا ایــن چنین خواهد بود و شاید تعجب کنید اگــر بگویم کــه در توصیف و شمارش اعضای حرمسرایتان چند نفری را هم نادیده گرفته ام؛ چند نفری را هم نادیده گرفته ام؛ چند نفری کــه از خصوصیات نسبت بــه آنهایی کــه شرح داده شده اند؛ در درجه اهمیت کمتری قرار دارند.

مگر بــه ایــن اســت کــه در هــر حرمسرایی تعدادی هم زن صیغه وجود دارد کــه نسبت بــه زن عقیده در سطح پایین تری قرار دارند؟ طبیعی اســت دوستانتان از اینکه شما را هــر روز بــا یک زن می بینند بــه حال شما غبطه می خورند و اگــر چیزی در ایــن مورد پرسیدند؛‌موضوع صحبت را عوض کنید؛ مگر یه ایــن اســت کــه تعدد زوجات ممنوع است؟ زن متولد خرداد وقتی کــه می تواند سوار هواپیما شود؛ بــا ترن مسافرت نمی کــنــد و بــه همین ترتیب وقتی می تواند حرف بزند؛ ساکت نمی ماند؛ و وقتی می تواند بدود؛ هرگز راه نمی رود و وقتی کــه می تواند کمک کند؛ از تعاون رو نمی گرداند. سرش همیشه چنان مملو از ایده های مختلف قلبش پیوسته چنان مملو از امیدهای گوناگون اســت کــه انسان خیال می کــنــد بــرای تنظیم آن ها بــایــد دست بــه دامان یک کامپیوتر شد. بــا وجود اینها؛ زن متولد خرداد؛ بــه علت طبیعت ونهاد خاص خودش گاه خیلی تندرو و در زندگی بی باک و بی ملاحظه است. بــایــد شما دائما مواظب او باشید کــه بــا تندروی و مبالغه جویی خود را گرفتار بلا نکند. لازم اســت در تمام زندگی مواظب او باشید کــه سرعت چرخش از 150 کیلو متر در ساعت تجاوز نکند. او در تمام عمر محتاج توجه و محافظه کاری شماست کــه نلغزد و از جاده سلامت خارج نشود.

 

طالع بینی ازدواج مرد متولد خرداد

مرد متولد خرداد اکثرا دو زنه اســت و حــتـی در ضمن ماه عسل مــمــکن اســت عروس را بگذارد و برود.در زناشویی و معاشرت بــا زن اهل تنوع و ماجراست وحال و احوال عاشقانه اش بی ثبات و رنگارنگ است. بــرای فرزندان پدری نرم و مهربان و ملایم است؛ مــمــکن اســت بچه های خود را لوس کند.

مردی بــا ذوق؛ هنر دوست و غیر حسود و کمی بد قول است. عاشق یک چنین مردی شدن موجب می شــود کــه احساس مطبوعی از تامین بــه شما دست بدهد زیــرا پیوسته یقین خواهید داشت کسی را دارید کــه هــر وقت بــه وی نیازمند شدید؛ بــه کمکتان بشتابد و هرگز تنهایتان نمی گذارد. تمام تردیدهای اجتماعی کــه قبل از ازدواج بــا او داشتید؛ سریعا از بین می روند؛ بــا وجود ایــن هیچ بعید نـیـسـت کــه اگــر صبح روز شنبه او را بــرای خرید نان بــه خارج بفرستید؛ تــا یکشنبه ظهر برنگردد.

اگر می خوهید اعصاب آرام و راحتی داشته باشید؛ هرگز منتظرش نباشید و هنگامی کــه خواست از منزل خارج شود؛ گوشه کتش را نچسبید.وقتی موفق شدید طبیعت نا آرام و رفتار غیر قابل پیش بینی اش را درک و قبول کنید؛دیگر کارها برایتان سهل و ساده می شوند. شاید ایــن حالت مغایر بــا رفتار مردی باشد کــه زنش می تواند روی شراکت او در زندگی حساب کند؛ ولــی در عمل ایــن نا پایداری ها ربطی بــه فکر و احساسی کــه او راجع بــه همسرش دارد؛ ندارد.

دختری کــه بــه عقد یک مرد متولد خرداد می آید؛ نه تنها می تواند مطمئن باشد کــه شوهرش هرگز در مشکلات و پیچ و خم های زندگی او را تنها نمی گذارد؛ بـلـکـه در عمل همیشه لااقل دو نفر همراه دارد کــه هــر دوتایشان همان شوهر او هستند. شما می دانید کــه او در برج دو پیکر بــه دنیا آمده است. مثلا موجودی اســت کــه دو روح کاملا متفاوت در یک کالبد داشته باشد. حــتـی شخصیت او دوگانه است. او خوش صحبت و مردم دار است. بــه مهمانی رفتن و مهمانی دادن و بــا مردم جوشیدن را دوست می دارد. هم صحبت خوبی است.

غالبا شمع مجلس اســت و در گــفــت و گو نکته سنج و باذوق است. اگــر بــا او آشنا شدید؛ اگــر بــا او گرم گرفتید؛ اگــر از او خوشتان آمد؛ اگــر بــه فکر حلقه نامزدی و سفره عقد افتادید؛ از ابتدا بدانید کــه مردی را بــرای زندگی انتخاب کرده اید کــه مــمــکن اســت ماه عسلش را نصفه کاره رها کــنــد و بــرای انــجـام کاری تک وتنها بــه یک شهر دیگر برود. وزش یک باد و نسیم تصمیم و رای او را بر می گرداند. او بــه شدت از تنهایی نفرت دارد و همیشه مایل اســت در جمع باشد. اگــر بــرای مدت درازی بماند؛ کارش بــه اشک و آه و فغان خواهد کشید. یک روز مــمــکن اســت نامزد متولد خرداد ماه شما شاد و خندان بــه دیدنتان بیاید و پیشنهاد کــنــد کــه بــا هم بــه دیدن یک فیلم کمدی و یــا تماشای یک سیرک بروید.

او بــرای شما گل؛ عطر؛ صفحه؛ کتاب و کادوهای دوست داشتنی دیگر می آورد. شما دعوتش را قبول می کنید و بــا هم بــه گردش می روید؛ ساعات خوشی بــا سرعت سپری می شــونــد و شما از اینکه در کنار مردی ایــن هــمــه خونگرم وشاد و خوش سر و زبان غرق در شادی و نشاط هستید؛ از خوشحالی در پوست نمی گنجید. او بــه صد شیوه مختلف بــه شما می گوید کــه دوستتان دارد؛ شیوه هایی کــه نظیرش را هیچ کس دیگری نم داند.

فردای آن روز تلفن زنگ می زند و او بدون هیچ دلیل قانع کننده ای قرار ملاقات بعدی اش را بــا شما بــه هم می زند و موجب می شــود کــه هزار فکر و خیال ناباب در قلب و مغز شما بــه وجود بیاید. آیا اظهار عشقش بــه شما شوخی بوده است؟ آیا دوست دختر دیگری پیدا کرده است؟ آیا کار خلافی از شما سر زده است؟ آیا گرفتاری خاصی برایش پیش آمده است؟چند روز بعد باز سر وکله اش پیدا می شود؛ بــا دهها جمله خوش آیند وچهره ای مملو از نشاط؛ اگــر کوچکترین حرکتی از شما مشاهده کــنــد کــه دال بر رنجش شما باشد؛ سخت متعجب می گردد؛ امــا در همان حالت مــمــکن اســت از شکل کفش و یــا آرایشی کــه کرده اید انتقاد کــنــد ویا بــا فلان نظریه ای کــه ابراز می دارید؛ مخالفت نماید و حــتـی بگویید کــه شک دارد کــه در جوار یکدیگر خوشبخت خواهید شد.

درباره ایــن رفتار ضد و نقیض واین کردار مغشوش ابدا حیرت نکنید و علتش را جستجو نکنید زیــرا خودش هم جواب درستی بــرای توجیه کردن آن ندارد.اگر شما تاب مقاومت بیاورید وصبر و حوصله داشته باشید؛ هفته بعد بار دیگر خود را بــا او در تئاتر؛ موزه؛ سینما؛ کتابخانه و یــا گالری نقاشی می بینید و عمیقا مجذوب اطلاعات وسیع و عمیقش در رشته های مختلف علمی و هنری می شوید.

در همان لحظات ناگهان دست شما را در دستش می گیرد و پیشنهاد می کــنــد کــه بــا وی ازدواج کنید؛ درست بــه همین صورت؛ خیلی برق آسا؛ لحن کلامش آن چنان صادقانه و نگاهش آن چنان صمیمی اســت کــه شما در یک لحظه تمام آن چندگانگی ها؛ تمام‌ آن خلف وعده ها؛ تمام آن تضادها را فراموش می کنید و می گویید « حاضرم »؛ در یک چنین موقعیتی؛ اگــر واقعا خیال شوهر کردن دارید؛ کوچکترین تردیدی در جواب مثبت دادن سریع بــه خودتان راه ندهید زیــرا در غیر ایــن صورت مــمــکن اســت او عقیده اش را خیلی زود عوض کند؛ بــه ایــن ترتیب اســت کــه شما همسر یک مرد «چیستان » می شوید.بله او ی «چیستان» و سئوال مشکل است. اگــر شما انتظار دارید کــه شوهرتان آدم ثابت قدم و بدون تلون مزاج باشد پیوسته مثل مجنون بــه لیلی خود عشق بورزد وهرگز حرف و عقیده اش را عوض نکند؛ در اشتباه کامل بسر می برد. اگــر یک چنین آرزوها و نیاتی در سر دارید؛ هرگز خود را برسر راه یک مرد متولد شده در ماه خرداد قرار ندهید. اگــر از زمره زنانی هستید کــه می خواهید زندگی آرام ؛ مطمئن و یکنواخت و معمولی داشته باشید؛ از مرد متولد خرداد ماه حتما بگریزید.نمونه بسیار بارز دو شخصیتی بودن متولدین خرداد را می توانید از دهان یکی از زیباترین و مشهورترین هنرمندان هالیوود بشنوید. او می گوید کــه یک روز تعطیلات آخر هفته را بــه اتفاق عده ای از دوستان و آشنایان میهمان یکی از کارخانه دارهای بزرگ بودم؛ او ما را بــه کشتی تفریحی خود دعوت کرده بود تــا در سواحل زیبای مدیترانه بــه گردش بپردازیم. ایــن اولین باری بود کــه من او را می دیدم و وقتی پا بر روی عرشه کشتی اش گذاشتم؛ بــا برخورد بسیار سرد وی مواجه شدم. رفتار او طی دو روز بعد هم بــه قدری توهین آمیز جلوه کــرد تــا جایی کــه بــه یکی از دوستانم گفتم نمی دانم او کــه اصلا نمی خواهد بــا من حرف هم بزند؛ چرا مرا بــه ایــن میهمانی دعوت کرده است.

این اولین باری اســت کــه من او را می بینم و هیچ دلیلی بــرای ایــن رفتار بی نزاکتش نمی توانم حدس بزنم. امــا ایــن خانم گول ظاهر میزبان را خورده بود زیــرا ایــن مرد متولد خرداد مدت ها بود کــه عاشق او شده بود و ایــن عشق در طی آن دو روز چنان شدت پیدا کــرد کــه سر انــجـام از وی خواستگاری کــرد و کارشان بــه ازدواج کشید؛ امــا آیا ایــن رفتاری اســت کــه بــایــد از یک عاشق سر بزند؟همانطور کــه قبلا نــیــز گفته شد؛ مرد متولد خرداد علاقه دارد کــه مرموز جلوه کــنــد و چندگانگی خلقی و روحی او نــیــز ناشی از همین رمز و راز است.

گاه عاشق اســت و بــرای زنی می میرد ولــی بــه او اخم می کند؛ گاه از کسی قلبا نفرت دارد ولــی از روی سیاست و مصلحت بــا او چنان گرم می گیرد کــه گویی دیگر هیچکس را بــه اندازه او در دنیا دوست نمی دارد .کسانی کــه بــا او سر و کار دارند؛ همیشه گیج و سر در گم هستند کــه میل باطنی و عقاید پنهانی او از چــه قرار است.از ایــن گذشته؛ مرد متولد خرداد میل ندارد کــه هیچکس حــتـی همسرش و یــا نزدیک ترین دوستش بــه خلوت دل او و ضمیر مخفی او راه یابد. او راز درونی اش را بــا هیچکس در میان نمی گذارد و کسی را بــه صندوقچه اسرار دل خود محروم نمی کــنــد و اگــر شما همسر چنین مردی هستید؛ بهتر اســت کــه بــرای گشودن ایــن صندوق اسرار پافشاری واصرار نکنید و او را بــه حال خود بگذارید.مرد متولد خرداد قبل از هــر چیز انتظار دارد کــه همسرش از نظر روحی پشتیبان او باشد و اگــر زنی توانست بــه ایــن سئوال پاسخ مثبت دهد؛ خیلی زود می تواند او را تحت نفوذ خود بگیرد؛ علی الخصوص کــه او بــه هیچ وجه خودخواه نیست. اگــر بتوانید هوش و ذکاوت خود را در قالب زنانه بــه وی عرضه کنید؛ بر خلاف مردهای دیگر کــه از زن خیلی باهوش خوششان نمی آید؛ از شما استقبال می کــنــد و احترام بیشتری برایتان قائل خواهد شــد و همین موجب نزدیکی بیشتر شما و او خواهد شد. مشهور اســت کــه متولد ایــن ماه دوستان قدیم را بــه خاطر دوستان جدید فراموش می کند؛ امــا بدانید کــه او ایــن کار را بــه ایــن علت انــجـام نمی دهد کــه قلب ندارد و قدر دوستی را نمی شناسد.

بلکه ایــن طبیعت اوست کــه در هــر لحظه بــه آن شخص و یــا چیزی توجه داشته باشد کــه در آن موقع بــا حالت روحی و تمایل باطنی اش تناسب دارد.بسیاری از مردان متولد ایــن ماه چند بار ازدواج می کنند؛ و اغلب ایــن ازدواج ها را در سنینی انــجـام می دهند کــه هنوز جوان هستند.طبیعی اســت کــه ایــن قاعده کلیت ندارد امــا اگــر مرد خرداد دو زن نداشته باشد؛ از خیلی چیزهای دیگر دو تــا دارد؛ مثلا دو تــا اتومبیل؛ دو تــا آپارتمان؛ دوتا شغل؛ دو تــا لیسانس یــا دکترا؛ دو تــا حیوان خانگی؛ دو تــا ریش تراش؛ دو تــا سر گرمی؛ دو تــا هدف و… او واقعا دو نفر است.یکی از دوستان کــه روزنامه نویس اســت و در ماه خرداد متولد شده؛‌چنان دو شخصیتی شدیدی اســت کــه سالی دوبار بــه مرخصی می رود؛ یک بار بــه شمال؛ یک بار بــه جنوب. او عاشق قایقرانی و اتومبیل رانی است؛ دو تــا بچه دارد؛ هم تار می زند و هم سنتور؛ دو تــا خود تراش برقی و بالاخره ده ها فکر و ایده در سر دارد کــه بــه طور متوسط هــر شش ماه یک بار آنها را عوض می کند. آنچه کــه عجیب بود؛ ایــن بود کــه یک بار بیشتر ازدواج نکرده است؛ وقتی پرس و جو کردم؛ معلوم شــد کــه پدرش متولد برج اسد( مرداد) است( اگــر یکی از والدینش متولد مرداد ویا اردیبهشت) باشند؛ در طالع زناشویی اش اثر می گذارد تلون مزاج از او سلب می شود). او در کارش زبر دستی و مهارت خارق العادهای دارد؛ بــه نحوی کــه در همان حال کــه مشغول نوشتن یک مقاله است؛ طرح کلی مقاله دیگری را هم در سر می ریزد و ایــن امر بــه هیچ وجه موجب درهم و بر هم شدن مطالبی کــه بر روی کاغذ می آورد؛ نمی گردد.

او مرد دو چهره اســت بــا توانایی انــجـام کارهای گوناگون است.دو شخصیتی بودن بر امور مالی متولدین خرداد نــیــز اثر می گذارد. گاه بــه دست و دل بازی شهره آفاق اســت وگاه او را می بیند کــه دست ودلش بــرای خرج کردن یک شاهی می لرزد.

از ایــن نظر اگــر معدل اعمال او را بگیرید؛ دست و دل بازی اش برجسته تر است. او نه بــه جمع کردن پول علاقه دارد نه چیزی بــه دست بیاورد و بدون تغییر آن را از دست بدهد.بین صورت فلکی دو پیکر و اخبار و رد وبدل کردن اطلاعات رابطه ای نزدیک وجود دارد و بــه همین دلیل در مراکز خبرگزاری های عالم موفق ترین خبرنگاران همیشه کسانی هستند کــه در ماه خرداد متولد شده اند. متولد جوزا کسی اســت کــه حــتـی اگــر در یک سازمان خبری کار نکند وعملا بــه رد و بدل کردن اخبار و اطلاعات وعرضه کردن ایده های نو علاقمند باشد و قابلیت عجیبی بــرای کسب اخبار و شایعات و مبادله کردن آنها داشته باشد. از نظر اینکه آیا در عشق و کار و زندگی موجود وفاداری اســت یــا نه؛ بــایــد گــفــت کــه بــه شیوه خودش او وفادار اســت و وفادار هم باقی می ماند؛ امــا ایــن بدان معنی نـیـسـت کــه پــس از زناشویی چشم و گوش خود را بــه روی تمام زنان عالم ببندد. او از یک طرف مرد جذاب خوش صحبتی اســت و از طرف دیگر تشنه معاشرت و گفتفوست و بــه همین جهت مورد توجه زنان قرار می گیرد و در مجالس و محافل هم او و هم زن ها بــا او گرم می گیرند و بــه همین جهت همسر مرد متولد خرداد نباید از تیپ حسود و نظر تنگ باشد زیــرا در ایــن صورت بسیار رنج می برد. امــا چــون مردی صمیمی و منصف است؛ عدالت وانصاف کمتر بــه او و اجازه می دهد کــه بــه همسرش خیانت از یک حس ششم قوی برخوردار اســت و مچ دست خائن را بــه سهولت می تواند بگیرد. او از نظر روحی و مغزی یک انسان خیانتکار نیست. مرد متولد خرداد پدری صبور؛ آرام و مهربان است. او قادر اســت کــه مطالب خود را بدون پرخاش و بــا زبانی نرم و ملایم بــه فرزندان خود حالی کــنــد و چــون از روی شوق و ذوق بــا بچه ها حرف می زند و بازی می کند؛ لذا فرزندانش قبل از رفتن بــه مدرسه دارای اطلاعات و آمادگی کافی هستند و از روشنایی ذهن و فکر برخوردار می باشند. روابط پدر متولد خرداد و فرزندانش صمیمی و دوستانه اســت و آنها بــه سهولت اسرار دل خود را نزد پدر فاش می کنند. البته ایــن حسن روابط گاهی هم موجب آسان گیری و لوس شدن بچه ها می شــود کــه بــایــد از توسعه آن جلوگیری کــرد و پدر خرداد ماه گاهی هم بــایــد از جذبه پدرانه و در مقام ریاست خانواده بودن استفاده کــنــد و اجازه ندهد کــه بچه ها همیشه او را پدری دل رحم و بخشنده و نرم و ملایم تلقی کنند.نکته مهم دیگر کــه بــایــد در مورد مرد متولد خرداد در نظر گرفت؛‌ قولی های گاه بــه گاه اوست؛ چــون دارای قوه تخیل بسیار و رویاهی فراوان و طبعی تنوع پرست و حادثه جوست؛ گاهی حرف هایی می زند و قول و قرار هایی بــا اشخاص می گذارد و وعده و وعیدهایی می دهد کــه درست از آب در نمی آید و بــه همین جهت خلف وعده های او از سایر مردان بیشتر است.ضمنا ایــن آقا؛‌بعضی اوقات نــیــز اهل زخم زبان زدن؛ کنایه زدن و آزار دادن اســت وتندی وتیزی زبان او بــا آنکه همراه بــا شوخی و لبخند اســت ولــی چــون خنجر بــه قلب می نشیند.حسادت صفتی اســت کــه شما تقریبا هرگز در یک شوهر متولد شده در برج دو پیکر مشاهده نمی کنید و اگــر احیانا موردی پیدا شــد کــه آن فکر و حالت در او بــه وجود بیاید؛ فورا آن را بــا تمام قدرت از خود دور می کند( مگر اینکه بــه هنگام تولد صور دیگر فلکی در وضعی باشند کــه تاثیر شدیدی روی او گذاشته باشند) طبیعی اســت کــه هیچ انسانی را نمی توان یافت کــه بــه کلی فاقد حس حسادت باشد؛ امــا در متولد برج خرداد میزانش بسیار کم می باشد.

در مورد عشق نــیــز بــه جنبه های جسمانی و سکسی آن توجه زیادی ندارد. احساس او از آنچه کــه می بینید ویا می شنود؛ خیلی بیش از دیگران اســت و صورت فلکی ماه تولدش برابر صور فلکی دیگر بــه وی کمک می کــنــد تــا بــه نکات باریک پی ببرد. عشق او چنان جنبه ملکوتی دارد کــه انسان گاهی خیال می کــنــد اصلا بــه جنبه های جسمانی و مادی آن بــه کلی بی توجه است؛ در حالی کــه شما اگــر انتظار ندارید کــه عشقتان مرد غار نشینی باشد کــه بــا چوب توی مغزتان بکوبد و بعد موهایتان را بگیرد و تــا توی غار محل سکونتش روی زمین کشان کشان ببرد؛ او یکی از بهترین عشق های دنیاست. متولد خرداد بــا عاشقانه ترین جملات و رویا انگیز ترین تخیلات از عشق خود بــا شما صحبت می کــنــد و قلب شما را بــا گواراترین لذت های شفاهی و شاعرانه لبریز می سازد.به خاطر داشته باشید کــه سرد مزاجی مرد متولد خرداد وقتی از بین می رود کــه بتوانید همان نوایی را کــه در گوش او طنین انداز است؛ بشنوید و همان تخیلاتی را کــه در سرش وجود دارد؛ درک کنید. او مدتها قبل از آنکه بخواهد و یــا بتواند عشق خود را از راه جسمانی ظاهر سازد؛ نیازمند بــه آن اســت کــه از نظر تخیلات و ایده آل ها ارضا شده باشد.

شاید انــجـام ایــن کار غیر مقدور بــه نظر برسد؛ ولــی بــه هــر صورت آن تنها راهی اســت کــه قلب شما و قلب او را بــه هم وصل می کند. ضمنا شما بــایــد بــه تکیه کلام معروف او توجه مخصوص داشته باشید. ایــن تکیه کلام ایــن است: « اگــر من عاشق تو بودم؛ می توانستیم؛ یــا اگــر من عاشق بودم؛ مــمــکن بود» اینها جملاتی اســت کــه شما مــمــکن اســت از دهان او بــه دفعات مختلف بشنوید. جملاتی کــه گاهی اوقات خودش هم نمی تواند تمامشان کند.

در اغلب ایــن موارد شما می توانید بــا خیال راحت ایــن اگرها را از ابتدای جملات او حذف کنید زیــرا در نود درصد مواقع منظور او از بــه کار بردن ایــن کلمه حالت نفی دادن بــه جمله نیست. او ایــن کار را بر حسب عادت و بــه عــنــوان یک اقدام غیر عادی احتیاطی انــجـام می دهد. مرد متولد خرداد از شنیدن انتقاد از رفتار عاشقانه اش چنان بیزار اســت کــه زندگی چند ساله اش را بــه ایــن خار بر هم می زند.

 

طالع بینی ازدواج زن متولد تیر

متولد زن تیر ماه بسیار باوفا؛ نجیب؛ صرفه جو و گاهی اوقات خسیس؛ در آشپزی مقداری قابل؛ در شبهای مهتابی بسیار عاشق؛ و در دوران مادر بودن یک زن کم نظیر است.او از انتقاد بــه شدت نفرت دارد و بــه معایب خود کمتر گردن می نهد و پذیرا می شود.در عرض ماه سه چهار مرتبه بد خلق و خوش خلق می شــود و گاهی قهر می کــنــد و در لاک خود فرو می رود. اگــر بــا شما دعوا و اوقات تلخی کرد؛‌برای آشتی کردن هرگز پیشقدم نمی شود.

در مقابل دختری کــه در تیر ماه متولد شده؛ مدت ها بلا تکلیف خواهید ماهد. و نمی دانید کــه یک موجود ساکت و سر بــه زیر اســت و یــا یک دختر پرخاشگر و بــه قول مشهور شهر آشوب؛ و عجیب آنکه تقریبا هرگز بــه ایــن راز پی نخواهید برد. روزی کــه هوا ابری و بارانی است؛ اندهگین و کسل است؛ وقتی آفتاب از لابلای ابرها بیرون آمد؛ کاری می کــنــد تــا پا بــه پای او غرق شادی بشوید.

پیش بینی اخلاق و رفتار دختر تیر ماه درست مثل ایــن اســت کــه بخواهید هوای دو ماه دیگر را امروز پیش بینی کنید. او درست نمونه ضرب المثل معروف یک روز از دنده راست بلند می شــود و یک روز از دنده چپ؛ رفتارش بی شباهت بــه نواختن یک آهنگ موسیقی نیست؛ هــر نتی بــا نت قبلی اش فرق دارد و نوارها مرتبا تغییر می کـنـنـد و بــه ایــن دلیل اگــر شما می خواهید پیوسته بــا او باشید؛ بــایــد پا بــه پای ایــن تغییرات پیش بروید. امــا ضمنا بدانید کــه اگــر اندکی عصبانی؛ تــا حدودی غمگین و اخمو و بــه شدت خیالاتی اســت امــا در مقابل راه پول جمع کردن را بسیار خوب بلد اســت و بــا ایــن خصلت خود مشاور مالی بسیار بزرگی است. از نظر سکس سخت پای بند نجابت است. بــه گذشته ها علاقه زیادی دارد و اشیاء کهنه و قدیمی را بــا ولع خاصی نگاهداری می کند؛ بــه نحوی کــه اگــر شما بتوانید اسباب و اثاثیه خصوصی او را بگردید؛‌با کمال تعجب چیزهای کهنه ای در آنها پیدا می کنید کــه سال ها از عمرشان گذاشته است: بلوزی کــه از مد افتاده است؛ گیره مویی کــه چندین سال قبل از کنار دریا خریده شده و حــتـی یک بار هم مورد استفاده قرار نگرفته؛ جوراب پاره ای کــه ده سال پیش آن را می پوشید و بــه کوهنوردی می رفت و قاب عکس شکسته ای کــه روز گاری عکس پدر بزرگ در آن بود. شاید اگــر روزی پای غرور و ابراز شخصیت در کار باشد؛ ناگهان پول زیادی خرج کند؛ امــا بــه طور معمول میزان پولی کــه خرج می کند؛ خیلی کمتر از میزانی اســت کــه بدست می آورد. بــه هنگام ازدواج بــا شما؛ یکی از سئوالات خصوصی اش ایــن اســت که: عزیزم چقدر پول نقد در بانک داری.

و بــه ایــن ترتیب صحبت درباره پول یکی از بهترین سوژه هایی اســت کــه شما می توانید بــرای گفتو گو بــا او انتخاب کنید؛‌البته ایــن را هم بــایــد گــفــت کــه او اگــر شما را مرد دلخواه خود تشخیص داد و شما حساب بانکی چشمگیری نداشتید؛ رهایتان نمی کند؛ مشروط بر اینکه تشخیص بدهد مردی هستید کــه راه پول در آوردن را بلد هستید. اگــر روزی هدیه گرانبهایی بــه وی دادید و او گــفــت کــه نمی بایستی چنین چیزگران قیمتی را خریداری می کردی؛ حتم داشته باشید کــه تعارف نمی کــنــد و از اینکه شما مقدار زیادی پول در راه خرید هدیه بــه هدر داده اید؛‌دلخور شده است. اگــر می خواهید کــه فکر زن تیر ماه را از اضافه حقوق؛‌اضافه کار؛‌رهن؛ نزول؛ مخارج زندگی و اینجور چیزها منصرف کنید؛ بهترین راه ایــن اســت کــه در شب مهتابی او را بــرای گردش بــه کنار دریا ببرید. بــرای دختری کــه در ماه تیر متولد شده باشد؛ یک چنین شبی و یک چنین جایی بهترین و دلپذیرترین نقطه روی زمین است؛ چنین بــه نظر می رسد کــه قرص ماه تمام افکار مادی او را از سرش بیرون می کشد و او را یک پارچه شعر و احساس می کند. تغییرات خلق و خوی زن متولد تیر ماه در شب های مهتابی شگفت انگیز است. در مدتی کــه ماه در آسمان شب بــه شب کوچکتر و هلالی تر می شود؛ او تبدیل بــه دختری خجول و سر بــه زیر می گردد کــه شرم و حیای بی حد و حصرش موجب تعجبتان خواهد شد.اما همین دختر خجالتی و منزوی در طی دو سه شبی کــه ماه قرص کامل دارد؛ قابلیت های شگفت انگیزی از خود نشان می دهد. مثلا میان یک جمع صد نفری می رقصد و آواز می خواند؛‌ممکن اســت شعر بسیار زیبایی بسراید؛ آهنگ بسیار دلنشینی بسازد و یــا عقاید فلسفی جالبی ابراز دارد. طبیعی است؛‌ در طول مدت مزبور همصحبتی بــا او بسیار شاعرانه و جذاب است. اگــر دختری کــه در تیر ماه متولد شده است؛‌عاشق شما شده باشد؛ بــه دو صورت مــمــکن اســت ایــن عشق خود را ابراز بدارد. او بــه شیوه ای بسیار لطیف و زنانه؛ همراه بــا برافروختگی صورت و حجب و حیای دخترانه؛ امــا روش دوم تــا حدودی غیر مستقیم خواهد بود و او بــرای ابراز منظور و حالت خود از کلیه مکر و حیله های زنانه استفاده خواهد کــرد و طبیعی اســت کــه ایــن حالت دوم مخصوصا اگــر شما هم عاشق او شده باشید؛ بسیار هیجان انگیز و زیباست امــا اگــر شما عاشق او و او عاشق شما باشد؛ خیال می کــنــد معامله بــه ایــن آسانی ها خاتمه می یابد.

بعداز آنکه تمام مطالب ایــن کتاب را خواندید؛‌ بــه ایــن حقیقت پی می برید کــه هیچ زنی؛ از نظر مردها کامل نیست. زن متولد فروردین پیوسته بــه فکر خودش اســت و بــرای بــه کرسی نشاندن حرف و نظرش تقلا می کند؛‌زن متولد آذر بــه طرز حیرت آوری رک گو است؛‌ زن متولد آبان چنان رفتاری دارد کــه گاهی مو بر اندام انسان سیخ می شود؛ زن متولد خرداد متلون المزاج است؛‌زن متولد مرداد خودخواه و مغرور اســت ولــی زن متولد تیر معمولا هیچ یک از ایــن معایب را ندارد. بــا وجود این؛ برخی نبایدها وجود دارد کــه شما بــایــد در مورد زن متولد تیر ماه بــه خاطر بسپارید. اولا اینکه زن تیر ماه از اینکه مورد انتقاد قرار گیرد؛ بــه شدت نفرت دارد؛ اگــر مورد تمسخر واقع بشود؛ شدیدا آزرده خاطر می گردد و بالاخره اصلا تاب و تحمل طرد شدن را ندارد. اگــر شخص مورد نظرتان متولد تیر ماه است؛‌حتما ایــن سه موضوع را بــه خاطر نگاه دارید. او کمتر مــمــکن اســت عصبانیت خود را ظاهر سازد. و بیشتر اوقات سعی می کــنــد بــه صورت کجدار و مریض بــا شما رفتار نماید. اگــر کاری کــه موجب رنجش خاطرش شد؛ بهتر اســت قدم اول را بــرای آشتی؛ شما بردارید.

سعی کنید نسبت بــه مادر او خیلی مهربان باشید. از نظر زن متولد تیر ماه مادر کسی اســت کــه اصلا نمی تواند ناراحتی اش را ببیند: از بازگو کردن جوک هایی کــه بــرای مادر زن ساخته شده است؛ خودداری کنید زیــرا اصلا تاب تحملش را ندارد. اگــر نکاتی از گذشته وی می دانید؛ بــه هنگام مشکلات و اوقات تلخی ها آن ها را بازگو نکنید. و ایــن نه بــه آن جهت اســت کــه در وی حالت انفعالی ایجاد می کــنــد بـلـکـه بــه دلیل آن اســت کــه اولا بــه هیچ صورتی مایل نـیـسـت مورد انتقاد قرار بگیرد و در ثانی تمایل فراوانی بــه حفظ اسرار دارد. مخصوصا اگــر ایــن اسرار متعلق بــه خودش باشند. ضمنا او از اعتراف کردن بیزار اســت و هرگز ایــن کار را بــا صداقت واقعی انــجـام نمی دهد. منتها اگــر شما صادقانه گناهان و خطاهای خود را بازگو می کنید؛ مــمــکن اســت او هم تــا حدی تن بــه اعتراف کردن بدهد.اگر خوب دقت کنید‌؛متوجه می شوید کــه او از یک ترس موهوم نهانی رنج می برد؛‌ترس از اینکه نکند زیبا نباشد؛‌ترس از اینکه نکند جذاب نباشد؛ ترس از اینکه دارد جوانی را پشت سر می گذارد؛ ترس از اینکه پا بــه سن گذاشته چنانکه بــایــد و شاید مورد احترام قرار نگیرد و رویش حساب نشود و او ولو اینکه هیکلی مانند ونوس؛ صورتی بسان قرص قمر و مغز متفکری شبیه ابن سینا داشته باشد؛ باز از چنین واهمه ای در نهاد خویش رنج می برد. بــرای آرام کردن خیالش او را متقاعد کنید کــه اولا از نظر زیبایی؛‌جذابیت و خوش هیکلی چیزی از زن های دیگر کم ندارد و در ثانی شما او را بــه همین صورتی کــه هست دوست دارید. خلق و خوی او لااقل ماهی چهار بار تغییر کلی پیدا می کــنــد و ایــن تغییرات همزمان بــا تغییرات ظاهری شکل ماه است. علاوه بر ایــن روزی دو بار هم تغییرات مزبور نــیــز متناسب بــا جزر و مد دریاست.( البته بــه شرط اینکه ایــن دریا؛ دریای خزر یــا مدیترانه نباشد زیــرا ایــن دو دریا جزر و مد ندارد). شاید بهترین تعریفی کــه بتوان از خلق و خوی او کرد؛ ایــن باشد کــه گوییم زمان تغییرات اخلاقی اش قابل پیش بینی است؛ ولــی چگونگی ایــن تغییرات غیر قابل پیش بینی هستند. در ساعاتی کــه اوقاتش تلخ است؛ بــه شدت نسبت بــه امور مختلف از خود دلسردی نشان می دهد؛ مثلا مــمــکن اســت بــا اصرار بگوید کــه آشپز خوب و قابلی نیست؛ ادعایی کــه مسلما حقیقت ندارد زیــرا او؛‌مثل بقیه هم جنسان خود کــه در ایــن ماه متولد شده اند؛ آشپز بسیار قابلی است. او بــه هیچ وجه بــا قوطی های کنسرو یــا غذاهای منجمد میانه خوشی ندارد؛ علاقه اش بــه طباخی چنان اســت کــه اگــر فرصت کــنــد حــتـی بیسکویت های مورد نیاز منزل را هم شخصا می پزد. پــس از ازدواج بــا دختری کــه در ماه تیر بــه دنیا آمده است؛ خیلی زود متوجه می شوید کــه غذاهایی را کــه او روی میز می چیند؛ بــه راستی خوشمزه و لذیذ است. بدون شک اجاق گاز یکی از نزدیکترین دوستان او محسوب می شــود و آشپزخانه اتاق دلخواه اوست.

رفتار ایــن زن بــه هنگام سرو کردن غذا واقعا تماشایی و جالب است. بــا حرکاتی بسیار موزون و لبخندی بسیار دلپذیر غذا را بــه سر میز می آورد؛ آن را سرو می کــنــد و چنان بــا دقت قطعاتی مورد نظر هــر کس را توی بشقابش می گذارد کــه وصف آن غیر مــمــکن است.یکی دیگر از ترس های موهومی کــه در او احساس می گردد؛ ایــن اســت کــه نکند مورد علاقه شما نباشد.( البته ایــن را هم بگویم کــه شما اعم از اینکه زنتان متولد ایــن ماه باشد یــا نباشد؛ بــایــد هــر چند وقت یک بار عشق خود را بــه او ثابت کنید) امــا در مورد زن متولد تیر ماه ایــن کار بــایــد خیلی زیادتر صورت بگیرد و اگــر ایــن وظیفه را فراموش نکردید؛ خواهید دید کــه او چطور پروانه وار بــه دورتان خواهد گشت. زن متولد تیر در مقابل ابراز عشق حساسیت زیادی از خود نشان میدهد کــه علتش احتمالا تخفیف یافتن همان ترس موهومی اســت کــه در نهادش وجود دارد؛‌اما از ســوی دیگر پیش گرفتن اینچنین روشی اشکالاتی نــیــز بــه وجود می آورد؛ مثلا یادتان هست کــه گفتیم کسی کــه در ایــن ماه متولد شده باشد؛ چــه زن باشد و چــه مرد؛ وقتی از دست دادن شی ء مورد علاقه اش پیش بیاید؛ تــا پای جان مبارزه می کند؛ خوب حالا اگــر رفتار شما چنان باشد کــه زنتان بفهمد همسر مورد نظرش را یافته است؛ ده ها نوع غل و زنجیر بــه دست و پایتان بند خواهد کــرد تــا مبادا شما را از دست بدهد. البته مردانی پیدا می شــونــد کــه صمیمانه خواهان یک چنین زن وفاداری هستند امــا آیا شما از زمره آن هایی می باشید کــه بــه قول معروف نتوانید بدون زنتان حــتـی یک جرعه آب بنوشید. اگــر شما بتوانید اعتماد او را بــه خود جلب کنید؛ از نظر غذا و عشق هرگز دچار کمبود نخواهید شد. از نکاتی کــه پــس از ازدواج بــا زن متولد تیر ماه بــایــد رعایت کنید؛ خودداری از اقدامات و رفتاری اســت کــه موجب تاثر او و فرو رفتن بــه لاک اندرون شود.

احساسات او بــه قدری رقیق و حساسیت او بــه قدری زیاد اســت کــه کوچکترین بی توجهی و یــا ندانم کاری شما می تواند قلبش را جریحه دار سازد. نکته ناراحت کننده در ایــن مورد ایــن اســت کــه آدم نمی تواند حدس بزند او چــه موقع آسیب پذیری زیادتری دارد و چــه موقع از حرکات و گفتار شما تعبیرهای ناجوری بــه عمل می آورد. آیا می توانید تصور کنید کــه او یک شب در مقابل در مقابل ایــن جمله شما کــه چــه موهای نرم و زیبایی داری؛ ناگهان شروع بــه گریه بکند؛‌برای اینکه دفعه قبل از هــمــه جای بدن او تعریف کرده بودیدجز موهایش و ایــن امر ایــن توهم را برایش بــه وجود آورده بود کــه نکند موهای زیبایی نداشته باشد. بله حساسیت او در مقابل رفتاری کــه بــا وی می شود؛‌خارق العاده اســت و در ضمن بسیار هم زود رنج است. اشکش فورا بــه راه می افتد و ایــن امر ایجاب می کــنــد کــه همیشه دستمالی همراه داشته باشد.زنی کــه در تیرماه متولد شده است؛‌الزاما خسیس نـیـسـت امــا نشانه هایی از ایــن حالت در وی مشاهده می گردد. شما می توانید او را صرفه جو و دور اندیش بنامید. او هرگز نخ هایی را کــه روی جعبه ها می بندند؛ تکمه ها؛ قوطی های خالی روغن نباتی؛ کفش های کهنه و لباس کهنه و… را دور نمی ریزد. کسی چــه می داند؛ شاید یک روزی ایــن کاغذ عاشقانه ای کــه ده سال قبل نوشته شده است؛ ایــن تکه نخ و یــا ایــن قوطی خالی روغن نباتی بــه درد بخورد؛ حــتـی فیوز شکسته ای هم کــه او در کشوی میزش نگاهداری می کند؛‌ مــمــکن اســت روزی مفید واقع شود. بی فایده اســت اگــر از او بپرسید کــه ایــن هــمــه جوراب پاره و دستکش پاره کهنه کــه چمع کرده است؛ بــه چــه دردی خواهند خورد. اگــر خوب بررسی کنید؛ متوجه نکته جالب دیگری هم می شوید و آن ایــن اســت کــه علاقه او بــه جمع آوری اینجور چیزها صرفا و منحصرا بــه خاطر ایــن نـیـسـت کــه خیال می کــنــد مــمــکن اســت روزی بــه درد بخورند؛ او نسبت بــه اشیاء کهنه نوعی علاقه مندی ذاتی دارد؛ محرک او در ایــن کار تــا حدودی هم جنبه احساسی دارد؛ محرک او در ایــن کار تــا حدودی هم جنبه احساسی دارد؛ بــرای او؛ هــر شیء کهنه ای کــه بــه وی تعلق داشته باشد؛ بــه نحوی خاطره انگیز اســت و بــه ایــن دلیل بــا ولع خاصی بــه نگاهداری او آن می پردازد و ایــن امر بالطبع شامل حال شما هم کــه شوهرش باشید؛ می گردد. امــا کوشش او بــرای حفظ شوهرش بیش از آنکه ناشی از حسادت باشد؛ بــه علت احساس مالکیتی اســت کــه نسبت بــه شما دارد. البته بــه نظر بعضی ها خود حسادت هم ناشی از احساس مالکیت است؛ امــا بــه نظر بعضی ها خود حسادت هم ناشی از احساس مالکیت است؛ امــا بــه نظر من بین ایــن دو تفاوت هایی وجود دارد. بسیاری از زنان از ناملایمات زنانه و بد بیاری های زندگی فورا دست بــه شکوه و شکایت می زنند. در حالی کــه زن متولد تیر معتقد اســت کــه خدا کشتی آنجا کــه خواهد برد. بسیار معتقد بــه سرنوشت و تقدیر است. وقتی جریان زندگی بر وقف مرادش پیش نمی برد؛ در کنج خلوت چند قطره اشکی فرو می ریزد و بــه حال خود تاسف می خورد؛ در حالی کــه عکس العمل ظاهری اش بسیار آرام اســت و صبر کنید تــا کارها خود بــه خود روبراه بشوند. صبر و شکیبایی یکی از صفات بسیار خوب اوست؛ بــا وجود ایــن وقتی از موضوعی ناراحت شد؛ بــایــد بــه کمکش بشتابید و کاری کنید تــا احساساتش جریحه دار نشود. از خود گذشتگی زن متولد تیر ماه بــرای کسانی کــه دوستشان دارد؛ حد و مرزی ندارد.

وقتی یکی از ایــن افراد بــه وی احتیاج پیدا کرد؛ ‌دیگر هیچ نوع اثری از آن دور اندیشی ها؛ احتیاط ها و تعمق ها در وجودش مشاهده نخواهد شــد و چنان بیبا کانه قدم پیش می گذارد و از خود گذشتگی نشان می دهد کــه بــه راستی اعجاب انگیز است. شما می توانید حتم داشته باشید کــه وقتی در تنگنا و سختی قرار گرفتید؛ او نه تنها رهایتان نخواهد کرد؛ بـلـکـه بــا تمام قدرت پا بــه پای شما بــا مشکلات نبرد می کــنــد تــا از مخمصه نجات پیدا کنید.در یک چنین مواقعی اســت کــه شما متوجه می شوید آن موجود ظریف و شکننده دیروز چگونه می تواند بــه صخره ای پا برجا و پرمقاومت تبدیل بشود.

در لحظات بحرانی مغزش مثل یک کامپیوتر شروع بــه فعالیت می کــنــد و بهترین راه حل مشکلات را نشان می دهد. اگــر گرفتاری مزبور شامل حال خانواده او بشود؛ سعی می کــنــد بــا گرمترین احساسات و عمیق ترین عشق ها خانواده خود را از بلا دور می کند. علاقه ایــن زن بــه بچه هایش چنان اســت کــه پــس از تولد اولین کودک مــمــکن اســت ایــن توهم بــرای شوهرش بــرای بــه وجود بیاید کــه دیگر مانند سابق مورد علاقه زنش نیست.

 

طالع بینی ازدواج مرد متولد مرداد

مرد متولد تیر بسیار اخمو و ترشرو؛ بچه مسلک؛ تودار؛ زن دوست؛ همبازی بچه ها؛ عاشق نقاشی و بخیل و پول دوست می باشد.اگر بــا یک مرد متولد تیر ماه ازدواج کردید؛ در مایه جهیزیه خود یک چتر هم حتما ببرید؛ زیــرا در خانه شما یک روز هوا ابری اســت و یک روز بارانی؛ در آنجا شما هم می خندید و هم گریه می کنید.مرد متولد تیر ماه تــا آخر عمر بچه مادر خود باقی می ماند و سعی می کــنــد همسرش مانند مادرش باشد.او بدون شک استاد اســت و می تواند طولانی ترین مطالب را در کوتاهترین جملات بیان کند. حواسش هرگز پرت نمی شــود و از پرچانگی بیزار اســت و بــه دلایل نباید انتظار داشته باشید کــه در جلسات اول آشنایی بــا شما اسرار را برایتان بازگو کند. مرد متولد تیر نه تنها هرگز بــه کسانی کــه نمی شناسد؛ اعتماد نمی کــنــد بـلـکـه در زندگیش مطالبی وجود دارند کــه هیچ وقت کسی بــه آن ها وقوف پیدا نخواهد کرد؛ حــتـی نزدیک ترین دوستان یاهمسرش. شناختن او مستلزم صبر بسیار و زمان دراز است. او همان قدر کــه مــمــکن اســت بوالهوس باشد؛ می تواند حساس و وفادار هم باشد؛ همان قدر کــه اخمو است؛ مــمــکن اســت متبسم هم باشد. چــون او در برج سرطان متولد شده است. ترش رویی و خرچنگ گونه؛ و رفتار نا مهربانش بــه تدریج مــمــکن اســت بــه خوشرویی و خوش مشربی تبدیل بشود؛ و جالب آنکه اگــر ایــن چنین شد؛ دیری نمی گذرد کــه شما می توانید صدی قهقه های او را هم بشنوید.وقتی شما می خواهید اوقات تلخ او را بــا حلقه کردن دست ها بــه دور گردنش بر طرف کنید و زمانی کــه سعی می کنید و زمانی کــه سعی می کنید اخم های بــه هم گره خورده اش را بــا نوازش کردن از هم باز کنید؛ بدبینی و سردی و نا مهربانی اش شما را تــا حد دلخوری می آزارد.در مجالس و میهمانی ها آنچنان بــا ادب و بــا نزاکت اســت کــه شما بــه زحمت می توانید انتظار داشته باشید حــتـی بــرای یک دور رقص دعوتتان کند. بــا وجود اینکه اصلا احساساتی نـیـسـت ولــی در کار دل اهل عمل است. دشمنانش هــمــه متفق القول هستند کــه او بیش از آنکه از گوشت و پوست و استخوان باشد؛ از سنگ ساخته شده است. اگــر بــا وی ازدواج نکرده اید؛ ایــن مطلب را درباره اش بــه خاطر داشته باشید. طبیعی اســت کــه شما می خواهید او را بــه بهترین وجه مــمــکن بشناسید و بــا آنچه گفته شد؛ مــمــکن اســت ایــن تصور برایتان بــه وجود بیاید کــه از یک آدم دو شخصیتی است؛ اگــر چــه ایــن نظر مــمــکن اســت تــا حدی درست باشد امــا یادتان باشد کــه او بــه شدت تحت تاثیر ماه اســت و حرکت بر رفتار و طرز فکرش اثر می گذارد. او امروز اینجاست فردا جای دیگر. اخلاق و رفتار واقعی از آن اخلاق و رفتاری اســت کــه بین هلال ماه و بدر از او مشاهده می شود. نکته ای را کــه بــایــد بدانید ایــن اســت کــه از نظر اخلاقیات ؛ بر غم تغییرات ظاهری هرگز ارتباطش بــا خصوصیات باطنی قطع نمی گردد؛ همیشه ایــن حقیقت مهم را بــه خاطر داشته باشید کــه علیرغم ظاهر پر اخم و تخم و ترشرو کــه دارد؛ قلبی نرم و رئوف در سینه اش می تپد و همین امر او را کــه بــه ظاهر یک پارچه سنگ بــه نظر می رساند؛ بسیار آسیب پذیر می سازد.اگر قلبش جریحه دار شود؛ فورا بــه داخل لاک خود فرو می رود و آنجا جایی اســت کــه نه تنها خود را از گزند دیگران در امان می بیند؛ بـلـکـه می تواند خویشتن را از افکار و احساسات ناراحت کننده خودش نــیــز دور نماید. او درست مثل یک خرچنگ وقتی زخم خورد و آسیب دید؛ در نهایت سکوت کنج عزلتی پیدا می کــنــد و بــه آن پناهنده می گردد. در ایــن حالت دسترسی بــه او دیگر غیر مــمــکن اســت و بــایــد تنهایش گذاشت تــا بــه تدریج بــه غم دل خویش پیروز شــود و بــه قول معروف آفتابی بشود. متاسفانه تغییرات حالت و اخلاق متولد برج سرطان بــه نحوی اســت کــه سریعا بر اطرافیانش تاثیر می گذارد و موجب ناراحت و دلخوری ایشان می گردد. از ســوی دیگر بــه هنگام خوشحالی وسر حال بودن نــیــز چنان اســت کــه موجب شادی هــمــه اهل خانه می شود. یک چنین خصوصیات اخلاقی بالطبع شما را دائما بر سر دوراهی نگاه می دارد؛ تــا جایی کــه اغلب اوقات نمی دانید عکس العملتان بــایــد سرد و بی تفاوت باشد و یــا گرم و عاشقانه. امــا بــا وجود ایــن یادتان باشد کــه ایــن تنها شما نیستید کــه ایــن حالت را پیدا می کنید؛ تمام اطرافیان او پیوسته نسبت بــه وی بر سر دو راهی قرار می گیرند.گاهی اوقات نگاه سردش شما را از سرما بــه لرزه در می آورد و چند روز بعد قلب گرمش شما را در جوار شعله های یک عشق سوزان قرار می دهد؛ حد متوسط او فــقــط وقتی اســت کــه خطر از دست دادن چیزی تهدیدش کند. او نیازمند بــه آن اســت کــه هــر روز ده ها بار بــه وی اطمینان بدهید کــه از آن او هستید کــه می توانید زیر گوشش زمزمه کنید و او را غرق اطمینان و آرامش سازید.

وقتی ماه در آسمان بــه صورت بگیرید؛ بــه نحوی کــه هیچ بعید نـیـسـت در بحبوحه هیجان خاص و عاشقانه ناگهان سرد و خاموش بشود و شروع بــه خواندن یک قصیده بلند بالای عاشقانه و سوزناک بنماید؛ و درست در آن لحظاتی کــه شما توانسته اید بــا کوشش فوق العاده هیجانات عشقی خویش را در قالب رویاهایی متناسب بــا کلمات و جملاتی کــه در اشعار مزبور هستند؛ فرو ببرید و سرتان را آهسته بــه سینه و شانه او تکیه بدهید؛ موضوع را عوض می کــنــد و از ایــن شاخه بــه آن شاخه دیگر می پرد. ایــن واقعا شگفت انگیز اســت کــه ماه چطور می تواند بر او و حرکات و رفتارش تاثیر بگذارد؛ بــرای بسیاری از زن ها تحمل یک چنین تغییراتی غیر مــمــکن است؛ حــتـی اگــر اتومبیل او آخرین مدل و منزلش بسان یک قصر باشد و در آمدش از یک میلیون در ماه تجاوز کند.اگر شما زنی هستید کــه معتقدید کرایه خانه و اقساط بدهی را بــایــد سر موعد پرداخت کرد؛ مطمئن باشید کــه مناسب ترین مرد روزگار را در کنار خود دارید. بــه احتمال قوی او یکی از معتقدترین افراد روزگار بــه لزوم تامین آتیه است؛ او اعم از اینکه در آمدش کم باشد یــا زیاد؛ تمام روز را بــه ایــن فکر اســت کــه چطور می تواند آ‎ینده مالی و اقتصادی خودش؛ شما و بچه هایتان را بــه بهترین وجه مــمــکن تامین کند.

امور مالی یکی از آن موضوعاتی اســت کــه از همان اوان کودکی توجه و علاقه او را بــه خود جلب کرده و دیری نمی گذرد کــه پی می برد جمع کردن پول بهتر از خرج کردن آن است؛ بــرای توصیف وضع او نسبت بــه پول می توان کلمه خسیس را بکار برد؛ امــا ایــن را می توان گــفــت کــه وی هرگز یک شاهی بیخودی خرج نمی کــنــد و پول برایش هــر چــه باشد؛ شوخی نیست. او بدون شک قبل از آنکه الفبا را بیاموزد؛ شمارش پول را یاد می گیرد و سکه ها و اسکناس های مختلف را می شناسد و قبل از آنکه پا بــه دبیرستان بگذارد؛ بــرای خود کتابچه دخل وخرج درست می کند. ارقام موجودی اش را در بانک مانند یک قرص مسکن قوی بــه اعصابش آرامش می بخشد.

کما اینکه پرداخت کرایه خانه؛ قسط بدهی هم همین حالت را در وی ایجاد می کند. متولد برج تیر علاوه بر آنکه بــه علت تمایل بــه تامین آتیه دست بــه جمع آوری پول می زند؛ از لمس کردن پول و شمارش آن هم لذت می برد.اگر یکی از والدینش متولد یکی از ماه های تابستان باشند؛ نوعی تمایل بــه دستپاچگی و دلشوره در وی دیده می شــود کــه بــه نحوی قابل تحسین آن را کنترل می کــنــد و بــه همین ترتیب اگــر عوامل ارثی موجب بشوند کــه آدم خوشرو وخوش مشربی باشد؛ بــه شدت مانع از آن می شــود کــه خوشرویی دائمی عادت وی بشود.قبل از آنکه بر سر سفره عقد بنشیند و نام خانوارگی یک مرد متولد تیر را بــه عــنــوان شوهر قبول کنید؛ بــه ایــن نکته فوق العاده مهم توجه بنمایید کــه او نسبت بــه امور مالی دارای عقاید و نظریات جالبی است؛ مثلا او معتقد اســت وقتی یک مانتو بــا جنس خوب سالهای سال خدمت می کند؛ چــه دلیلی دارد کــه آدم پولش را بــرای خرید یک بارانی معمولی کــه فــقــط یک زمستان کار می کــنــد و بعد از مد و ریخت می افتد؛ دور بریزد؟ خرید یک کادیلاک در ذهن او نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود؛ در حالی کــه خرید یک اتومبیل ارزان قیمت و یــا دست دوم کــه هــر هفته بــایــد بــه تعمیر گاه برود؛ مثل آن اســت کــه آدم بــا دست خودش پولهایش را آتش بزند. بــه ایــن ترتیب ملاحظه می کنید کــه او بیش از آنکه خسیس باشد؛ حسابگر است. بــه نظر وی کیفیت جنس وصرفه جویی در یک طرف معادلات اقتصادی قرار دارند و پول در طرف دیگر. آیا شما زنی هستید کــه بتوانید ایــن نکات را در زندگی خود بکار ببرید؟از نظر رابطه مرد متولد تیر ماه بــا پول ایــن را بــه طور یقین بــایــد گــفــت کــه او حــتـی اگــر عاشق شعر و ادبیات باشد؛ اگــر لحظه ای از موسیقی غافل نگردد و حــتـی اگــر تمام اوقات بیکاری اش را در گالری های هنری بگذراند؛ باز از فکر پول نقد غافل نمی ماند.

وقتی یک نقاش متولد شده در برج خرچنگ اتاق زیر شیروانی منزل را بــرای انــجـام کارهای هنری خود؛ مثلا نقاشی انتخاب می کند؛ دلتان اصلا شور نزند کــه سر ساعت غذا و آشامیدنی برایش ببرید زیــرا او قبل از استقرار در ایــن محل در گوشه و کنارش یک مقدار خوراکی؛ یــا تعداردی قوطی کنسرو پنهان کرده است. اگــر شوهرتان بــه عــنــوان سرگرمی نقاشی می کند؛ هرگز بــه کسی وعده ندهید کــه یکی از تابلوهای او را بــه وی خواهید بخشید زیــرا شوهرتان حتما در صدد فروش تابلوهای خود می باشد و اگــر کارش خوب باشد؛ قیمت آن را هم خیلی دست بالا می گیرد؛ در ضمن ایــن را هم بدانید کــه قیمت ها را چندان هم بی ربط نمی گوید زیــرا کسی کــه تحت تاثیر صورت فلکی خرچنگ است؛ فــقــط وقتی دست بــه یک چنین کارهایی می زند کــه مطمئن باشد می تواند آن را بــه نحو مطلوبی ایجام بدهد و چــون استعدادهای هنری زیادی هم در وی نهفته است؛ در کارهایی مثل نقاشی و مجسمه سازی و قالب گیری و امثالهم زبردستی زیادی از خویشتن نشان می دهد.اگر او کاملا تحت تاثیر صورت فلکی سرطان تاشد؛ علاقه ای بــه لباس های اسپورت از خود نشان نمی دهد وعاشق لباس های شیک و تجملی است. او بــه خیاط خود اهمیت زیادی می دهد و همیشه سعی می کــنــد کــه بهترین خیاط ها را نسبت بــه بودجه اش انتخاب کند.

پارچه هایی را هم کــه انتخاب می کند؛ همیشه از رنگ های سنگین هستند. پیراهن سفید بــا پارچه هایی را هم کــه انتخاب می کند؛ همیشه از رنگهای سنگین هستند. پیراهن سفید بــا تکمه سردست را بــه پیراهن های دیگر ترجیح می دهد و هیچ علاقه ای ندارد کــه روی جیب و یــا جای دیگری از ایــن پیراهی عکس و نقشه ای دوخته شده باشد ایــن خودنمایی ها بــا خصلت محافظه کارانه و گوشه گیر او سازگار نـیـسـت و حــتـی اگــر از نظر مالی وضعش خوب نباشد؛ کفش هایش همیشه واکس زده و جوراب هایش مرتب است. اصولا او کسی اســت کــه بــه هنگام مواجه شدن بــا گرفتاری های مالی ( کــه خیلی بــه ندرت اتفاق می افتد) صورت خود را بــا سیلی سرخ نگاه می دارد و مطمئن اســت کــه سر انــجـام روزی گرفتاری بر طرف می گردد و اگــر امروز پول ندارد؛ فردا مسلما پولدار خواهد بود. البته او همیشه غرق در نعمت و ثروت نـیـسـت امــا آمار نشان می دهد کــه تعداد بیکاران متولد ماه تیر نسبت بــه متولدین ماههای دیگر خیلی کمترند. راز ایــن امر هم در ایــن امر اســت کــه متولد ایــن ماه همیشه می گوید:« هــر کاری بهتر از بیکاری است.» خدا کــنــد مادر او دارای خصوصیات اخلاقی غیر عادی نباشد زیــرا وجودش در گفتار و رفتار پسر متولد تیرش اغلب بــه چشم می خورد. او هنگام صحبت بــا شما اغلب ایــن کلمات را بکار می برد: « عزیزم؛ آرایش امروز تو خیلی غلیظ است؛ مادر من هرگز اینطور آرایش نمی کرد؛ لباست هم خیلی تنگتر از آنی اســت کــه مادرم می پوشد و یــا اینکه مادرم حــتـی نان منزل را در خانه می پخت»؛ یک چنین حرف های گوشه و کنایه داری غالبا از وی شنیده می شــود و چــه بسا کــه درست در موقعی گفته می شــونــد کــه شما کمتر انتظارش را دارید. شما نباید خیلی سخت بگیرید زیــرا وابستگی های مرد متولد تیرماه بــه مادرش آنچنان شدید اســت کــه هیچ بعید نـیـسـت قرار خودش را بــرای رفتن بــه سینما بــا شما بــه هم بزند زیــرا می خواهد مادرش را مثلا بــه زیارت ببرد.

بررسی نشان داده مرد متولد تیری کــه بــا مادرش رابطه عاطفی نزدیک ندارد؛ یــا فوق العاده حسود اســت و در تمام دوران کودکی از اینکه می دیده مادرش بــه پدرش بیش از او توجه داشته؛ رنچ می برده اســت و یــا اینکه ایــن مادر؛ مادر حقیقی او نـیـسـت و وی همیشه از ایــن ناراحت بوده کــه چرا زن دیگری بــایــد جای مادر حقیقی اس را بگیرد.به هــر صورت همانطور کــه گفته شد؛ رابطه اغلب متولدین ایــن ماه بــا مادرشان بسیار صمیمی و نزدیک است. کتمان کردن حقیقت و یــا نادیده گرفتن آن دردی را دوا نخواهد کرد. اگــر شما واقعا شوهر متولد تیر ماه خود را دوست دارید؛ بــایــد بــه ایــن واقعیت تن بدهید کــه هرگز نخواهید توانست فکر مادر را از سر او بیرون کنید و بــه ایــن ترتیب بهترین روشی کــه می توانید پیش بگیرد؛ ایــن اســت کــه سعی کنید بــا رقیبی کــه سالهای سال قبل از شما در زندگی او بوده است؛ کنار بیایی و نسبت بــه وی رفتاری داشته باشید کــه خودش داوطلبانه خود را از شوهرتان دور نگاه دارد و بگذارد کــه شما سهم بیشتری از وی داشته باشید.

طبیعی اســت اجرای یک چنین نقشه ای در مورد بسیاری از مادر شوهر ها کار ساده ای نـیـسـت و اینجا اســت کــه می توانید هوش و درایت خود را بوته آزمایش قرار دهید و ببینید تــا چــه اندازه قادر بــه باز کردن گره های زندگی هستید.یکی از اسرار زندگی متولدین ایــن ماه ایــن اســت کــه اگــر چــه هرگز بر زبان نمی آورد ولــی از صمیم قلب دلش می خواهد کــه زنش از نظر محبت و عشق مثل بچه بــا وی رفتار کند. از نظر زندگی مشترک بــایــد چند نکته دیگر را هم گــفــت و آن ایــن اســت کــه او بدون اینکه گذاشته باشد شما حــتـی بو برده باشید؛ مــمــکن اســت آشپز قابلی باشد؛ پــس تصور نکنید دیگر بــه قول معروف نانتان در روغن است؛ زیــرا از آن پــس چــه از نظر ابراز عشق و چــه از نظر هدایایی کــه دریافت می کنید؛ در وضعی قرار خواهید گرفت کــه مورد شک دختران دیگر خواهد شد؛ مخصوصا هدایایی کــه دریافت خواهید داشت؛ بهترین نوعی خواهند بود کــه خریدنش بــرای او مقدور می باشد. در ایــن دوره یک چیز را سعی کنید کــه هرگز فراموش ننمایید؛ همانطور کــه خرچنگ از آتش واقعا بیزار و هراسناک است؛ پسر متولد تیر هم از اینکه دلش سوزانده شود؛ سخت واهمه دارد و یک چنین رویدادی وی را عمیقاً آزرده خاطر می سازد. واقعه ای کــه فــقــط ممکناست یک نفر را یکی دوروز ناراحت کند؛ متولد تیر را تــا ماهها ناراحت می سازد. اگــر واقعه ای او را از دلدارش جدا سازد؛ حق مسلم خود می داند کــه بــا سماجت بــرای بــه دست آوردن مجدد او اقدام کند؛ یادتان باشد کــه او می تواند فانوس بــه دست جست و جویش را تــا سالهای متمادی ادامه بدهد.او در برداشتن قدم اول قدری خجول و شرمگین است؛ امــا وقتی تصمیمش را گرفت و اقدامش را شروع کرد؛ خیلی مشکل اســت کــه بتوان جلویش را گرفت.

او می تواند هنر مندانه نقش یک مرد عاشق را ایفا کــنــد و پــس از آنکه تشخیص داد کــه شما دختر دلخواهش هستید وقت خجالتش یک شبه تبدیل بــه جسارت می گردد و شما در عرض یکی دو روز متوجه می شوید بــا مردی طرف شده اید کــه اصلا حاضر نـیـسـت جواب نه بشنود. از ایــن لحظه بــه بعد بــایــد مواظب معاشرت های خود بــا دیگران باشید و اگــر نمی خواهید بــا یک چنین رویدادی مواجه بشوید؛ بهتر اســت از همان ابتدای کار جلویش را بگیرید زیــرا هرگز شنیده نشده اســت کــه خرچنگی طعمه خود را از دست داده باشد. او بــه شدت حسود است.او نه تنها پیراهنی نـیـسـت کــه بتوانید هــر روز عوضش کنید؛ بـلـکـه پالتویی هم نـیـسـت کــه بتوانید پــس از یک سال کنارش بگذارید. آشپز بسیار خوبی است؛ هنرمند است؛ بــه آنچه کــه در ناهار خوری و اتاق خواب می گذرد؛ علاقمند است. بــه گذشته ها پای بندی نشان می دهد و دلش می خواهد شماکپیه همان دخترکی باشید کــه زمانی زن پدرش شد؛ می تواند خود را عاشق پیشه نشان بدهد و اگــر شما را مطابق دلخواه خود یافت؛ بهتر اســت تن بــه قضا بدهید و بر سر سفره عقد بنشینید زیــرا دیگر محال اســت از شما دست بردارد.

خوب حالا کــه تصمیم گرفته اید بله را بگویید؛ لابد می خواهید بدانید کــه او بــه عــنــوان یک پدر چــه جور آدمی است. قلب او؛ در ایــن مورد؛ بر غم مرد بودنش ؛ مادرانه است.حقیقت ایــن اســت کــه طبیعت مراقبت کننده؛ ملایم؛ دلسوز؛ و درک کننده اش وی را پدر بسیار خوبی می کند. صبر و تحملش در مقابل بچه ها نامحدود اســت و در صورت لزوم می تواند پا بــه پای ایشان انواع بازی ها را انــجـام دهد. او در روز تولد بچه اش کلاه کاغذی بــه سر می گذارد و کاری می کــنــد کــه بــه هــمــه خوش بگذرد. اصولا رفتارش بــا کودکان چنان اســت کــه تمام دوستان و آشنایان بچه هایش نــیــز او را دوست خواهند داشت زیــرا می تواند ساعت های متوالی بــا ایشان بازی و گــفــت و گو کند. پدر متولد تیر بــه پسرش افتخار می کــنــد و دخترش را شدیدا تحت حمایت خودنگاه می دارد. وقتی ایــن بچه ها خیلی کوچک هستند؛ شما گاهی ایــن توهم برایتان بــه وجود می آید کــه نکند او مادر بچه هست نه شما؟ می گویند گل بی خار وجود ندارد؛ پدر بــه ایــن خوبی بی عیب نیست؛‌مثلا او دلش می خواهد کــه بچه هایش تــا ابد بــه وی متکی باشند و بــه ایــن جهت وقتی اولین آثار استقلال طلبی را در بچه ها مشاهده می کند؛ فورا حالت تهاجمی بــه خود می گیرد و تــا مدتی حاضر نمی شــود کــه بــه حقیقت تن در بدهد.او وقتی دید کــه پسرش اتومبیل را برده و تــا دیر وقت بر نگشته اســت و یــا وقتی مشاهده کــرد کــه ساعت دوازده شــد و دخترش هنوز از مهمانی مراجعت نکرده؛ مثل مرغ سر کنده شروع بــه قدم زدن در ایــن اتاق و یــا آن اتاق می کند. در اینجا شما می توانید از یک نقطه ضعف او بــرای آرام کردنش استفاده کنید. یادتان هست کــه او نسبت بــه ارقام موجودیش در بانک و بالا رفتن ایــن ارقام چقدر دلبستگی دارد؟ خوب حالا شما از همین نقطه ضعف استفاده کنید و خیالش را آرام ببخشند. شما می توانید حرف هایتان را اینطور شروع کنید: ببین عزیزم؛ ما حالا دو تــا بچه داریم؛ امــا اگــر آنها ازدواج بکنند؛ دو نفر هم بــه ایــن تعداد اضافه می شــود و دیری نمی گذرد کــه تعداد بچه هایمان شش هفت نفر خواهند شد. درست مثل پولی کــه توی بانک گذاشته باشیم و هــر سال بهره اش بــه آن اضافه بشود.

خوب شش هفت تــا بچه بیشتر ما را سر گرم خواهند کــرد تــا دو تا؛ مگر نه؟ ( حالا مطئن باشید کــه فکر او فــقــط متوجه تعداد رقم بچه ها شده اســت ) لذا دنباله حرف خود را بگیرید و بگویید؛ جدا خوشحالم کــه بــا حرف هایم موافق هستی. حالا بیا بخواب تــا ببینیم کی خبر ازدواجشان را بــه ما خواهند داد. در ایــن مورد یک چیز را حتما فراموش نکنید و آن ایــن اســت کــه دقت داشته باشید ایــن حرف ها را شب چهاردهم ماه بــه وی نگویید؛ زیــرا در ایــن صورت مــمــکن اســت سو ء تفاهمی رخ بدهد و وضع وخیم تر بشود. در یک چنین شبی مرد متولد تیر نمی تواند درست فکر کــنــد و حواسش را روی یک موضوع معین ثابت نگاه دارد. طبیعی اســت اگــر هنوز پای سفره عقد نشسته ایــن مسائل دیگر بــرای شما مطرح است؛ مثلا اگــر دوستش دارید؛ می خواهید بدانید چگونه بــه دادن پیشنهاد ازدواج آشنایش کنید و ترتیبی دهید کــه بــه جای ایــن دست و آن دست کردن و بــه جای برداشت قدم های جنبی مستقیما بــه طرف شما پیش بیاید. یکی از مسائل مهم ایــن اســت کــه قدری از وی رو بگردانید.

خرچنگ معمولا از برداشتن قدم های قهقرایی نسبت بــه طعمه ای کــه از او دور می شود؛ خودداری می کــنــد و همین حالت هم در مردانی کــه در برج خرچنگ متولد شده باشند؛ مشاهده می گردد؛ شما اگــر بتوانید ایــن کار را بــا بــه میان کشیدن پای مرد دیگرن انــجـام بدهید؛ خیلی بهتر و مسجل تر خواهد بود. بهترین راه بــرای سر براه نگاه داشتن مردی کــه در ماه تیر متولد شده باشد؛ بکار گرفتن احساساتش اســت کــه درست پشت بر صورت حسابگرش قرار گرفته است. موسیقی؛ شعرهای زیبا؛ انواع گل ها؛‌لباس های زیبا عطرهای خوشبو؛ کلمات خوش آیند؛‌ نوازش های دلچسب هــمــه و هــمــه سلاح های برنده اس هستند کــه شما می توانید بــرای در هم شکستن مقاومت ضعیفش در مقابل احساسات بکار ببرید. در ایــن پیکار نــیــز نباید فراموش کنید. بــرای او چند غذای خوشمزه و عالی بپزید. عکس بچه ها را از توی مجلات ببرید و در بیاورید و بــه در و دیوار اتاقتان بچسبانید تــا ثابت کنید کــه بچه دوست هستید.

او را مثل یک بچه تر و خشک کنید و ببینید کــه چطور زود بــه مقصود می رسید. اگــر برایتان امکان دارد یکی از آن گردنبندهای زنان روستایی شرقی را کــه از سکه های پول درست شده اند؛ پیدا کنید و بخرید. یک چنین گردنبندی تاثیر دوبل روی او می گذارد.مسافرت بــه اقصی نقاط ناشناخته جهان و پول نقد اگــر ایــن دستورات را اجرا کردید؛ ناگهان یک روز بــه شما می گوید آیا موافقید بــرای خواستگاری بــه دیدن پدر و مادرت بیایم؟ صبح روز بعد بــا خیال راحت بــرای تمام کسانی کــه می خواهید در جشن ازدواجتان حضور داشته باشند؛ کارت دعوت بفرستید. شما موفق شده اید کــه قلب هزار حجره ای یک مرد متولد تیر را بربایید و بــه وی ثابت کنید کــه دختر دلخواهش هستید. حالا دیگر بــرای همیشه از آن او شده اید و از جانش را از دست می دهد ولــی شما را نگاه می دارد. هفته دیگر کد بانوی منزل او خواهید بود؛ ولــی خیلی دقت کنید کــه تغییراتی کــه در ایــن خانه می دهید؛ شامل دور ریختن فلان کلاه کهنه و یــا فلان سرپایی نشود. آنچه در ایــن خانه سالها از عمرشان گذشته باشد سرمایه هستند.

در بین آنچه کــه بــه عــنــوان جهیزیه بــه منزل او می برید؛ حتما یک چتر هم قرار بدهید زیــرا برخی از شب ها هوا بارانی خواهد بود امــا ایــن هوای ابری و دانه های بارن کــه اشک چشم شما خواهند بود؛ خیلی سریعتر از آنکه تصورش را می کنید؛ زیر نور آفتاب عشق تبدیل بــه یک هوای واقعا فرح انگیز میگردد. می دانی چرا؟ بــرای اینکه احتمالا هیچ مردی بــه اندازه او زنش را دوست ندارد. در زندگی زناشویی شما « غم و خنده » پا بــه پای هم پیش می روند و در خانه شما یک روز هوا ابری و یک روز هم هوا آفتابی خواهد بود.

 

طالع بینی ازدواج زن متولد مرداد

باهوش؛ گرم و جذاب؛ شیک پوش؛ بــا شخصیت؛‌خواهان تجمل و زندگی لوکس؛ ریاست طلب و فرمانده؛ دوستدار تعریف و تمجید و کدبانو است.کمد لباس او معمولا مملو از لباس های شیک و مد روز اســت و کمتر اتفاق می افتد کــه در ماه چند بار بــه سلمانی نرود.

او تشنه زندگی اشراف منشانه و پرتجمل است.جذابیت او بــه حدی اســت کــه بــه سهولت در دل اطرافیان جا باز می کــنــد و در دوستان تأثیر بسیار مطلوب بــه جای می گذارد.مادری مهربان و صمیمی است؛‌ امــا می کوشد کــه فرزندان خود را مستقل و دارای اعتماد بــه نفس بار آورد.

اگر کار خارج از خانه داشته باشد؛‌ هرگز وظایف مادری و همسری را فدای شغل و حرفه خود نمی کــنــد و هــر دو را تواما بــه نحو احسن انــجـام خواهد داد.بدون شک در زن متولد مرداد لااقل یک چیز هست کــه شما از آن خوشتان نمی آید و آن هم خاطرات و عکس ها و یادگاری های تمام دوستان قبلی اســت و هیچ فایده ای هم ندارد کــه بخواهید او را وادار کنید ایــن عکس ها و کاغذها را بسوزاند و از بین ببرد زیــرا او در امور عاطفی بسیار ثابت قدم و در روابط خود بــا جنس مخالف بسیار عشق پیشه است.او نه تنها کسی نـیـسـت کــه در مهمانی ها و مجالس رقص تنها بماند؛ بـلـکـه همیشه عده خیلی زیادی در اطرافش پرسه می زنند و شما اگــر می خواهید کــه وی را بــه خانه خود بیاورید و اسم خود را روی او بگذارید؛ بــایــد بــا رقبای متعددی دست و پنجه نرم کنید؛‌و در ایــن مبارزه اگــر نام شما نام یکی از شخصیتهای خوب اجتماعی باشد مانند مونتگمری؛‌ چرچیل؛ رومل؛ ‌نخستوزیر؛ وزیر؛ وکیل یــا هــر اسم دیگر باشد؛ شانس موفقیت زیادتری خواهید داشت و ایــن امر چنان در مورد دختران متولد مرداد صادق اســت کــه من اگــر بشنوم یکی از آنها بــا مردی ازدواج کرده اســت کــه یک نام خانوادگی خیلی معمولی دارد؛ بــه زحمت آن را دور می کنم. البته یک چنین امکانی وجود دارد؛ در دنیای ما هــر چیزی مــمــکن است؛‌ امــا باور کنید کــه زن متولد مرداد پــس از ازدواج هــر طور شده سعی می کــنــد ایــن نام خانوادگی معمولی را عوض کــنــد و شوهرش را بــرای کسب مقامات و پیشرفت در امور اداری تشویق و ترغیب کند. او از اینکه خانم رئیس؛ خانم مدیر کل یــا خانم وزیر باشد؛ بسیار احساس غرور و شادی می کند.احتمال زیادی وجود دارد کــه او رهبر و یــا سر دسته گروه زن هایی باشد کــه معمولا دور هم جمع می شوند.

قدرت فرماندهی او خیلی زیاد اســت امــا ایــن کار را بــا چنان ظرافت و احساسات گرم و دوستانه ای انــجـام می دهد کــه اطرافیانش هرگز نسبت بــه آن معترض نمی گردند. رفتار زن متولد مرداد بــه طور طبیعی و عادی طوری اســت کــه دوستان و آشنایان وی تسلط و نفوذ او را بر خود پذیرا می کــردنــد و هــر چــه را کــه می گوید از جان و دل قبول می کـنـنـد چـنـانـچه گویی او اصلا بــرای ایــن منظور متولد شده است. اگــر شما از زمره زنانی هستید کــه نمی توانید بــه یک چنین تسلطی گردن بنهید؛‌ بهتر اســت معاشرت خود را بــا او قطع کنید. از یک چنین زنی هرگز نباید انتظار داشت کــه از کسی پیروی کــنــد و تــا حرفی از دهان شخصی بیرون آمد؛‌ چشم بسته آن را قبول نماید.

مردی کــه انتظار داشته باشد زن متولد مرداد شما فــقــط در پنجاه درصد موارد حرف هایتان را قبول می کند؛‌ خود را آدم خیلی خوش شانسی بدانید زیــرا او در صورتی کــه خواسته باشد خیلی مراعات حال شما را کرده باشد؛ خود را همسر و مساوی شما می داند؛ امــا از ســوی دیگر ایــن را هم بــایــد بدانید کــه زن متولد مردادجواهر نایاب و گرانقیمتی اســت کــه در هــر کوی و برزنی پیدا نمی شــود و بــرای بــه دست آوردن آن بــایــد قابلیت های فراوان داشت.زنی کــه در پنجمین ماه سال متولد شده باشد؛ می تواند غرشی مانند شیر و رفتاری بسان یک گربه داشته باشد. صدایش مــمــکن اســت بسیار دلنشین و دوست داشتنی باشد و چشمان وی پیوسته مخمور و پر احساس است.

در وهله اول چنین بــه نظر می رسد کــه موجودی رام؛‌ سر بــه زیر و بی آزار است؛ امــا احتیاط را از دست ندهید. ایــن حالت فــقــط ظاهر او را نشان می دهد و احتمالا بــه ایــن علت چنین قیافه ای بــه خود می گیرد کــه می داند از ایــن راه بیشتر جلب توجه می کند. اندکی بــه غرور او لطمه بزنید و یــا سعی کنید کــه وی را در درجه دوم اهمیت قرار بدهید؛ آنوقت خوب خواهید دید کــه او هــر چــه باشد؛ خجول و سر بــه زیر نیست. بیشتر زنان متولد ایــن ماه در همان ابتدای آشنایی خود بــا شما؛ بدون رودربایستی و بــا صراحت لهجه ایــن نکته را گوشزد می کـنـنـد کــه مغرورتر از آن هستند کــه دست کم گرفته شوند؛ امــا تعداد آن هایی کــه پنجه های تیز و برنده خود را لای انگشتان نرم خویش پنهان می دارند نــیــز کم نـیـسـت و همین ها هستند کــه بــایــد جدا مواظبشان بود. اولین قدمی کــه شما بــه ســوی دختر متولد مرداد بر می دارید؛ بــایــد همراه بــا هدیه ای باشد. نوع ایــن هدیه مهم نیست؛ همین قدر کــه گران قیمت و شیک باشد و شما بــه هنگام تقدیم آن لباس مرتب بــه تن داشته باشید و ظاهرتان از هــر نظر آراسته باشد؛‌ کفایت دارد.پس از ایــن مرحله بــایــد انواع خوش آمد گویی ها و کمپلیمان ها را مورد آزمایش و بررسی قرار بدهید. در ایــن مورد لطفا سعی کنید مبتکر باشید. استفاده از کلمات معمولی؛ عامیانه و خودمانی بدون شک مانند دیواری بین شما و او فاصله می اندازد. بهتر اســت همیشه ایــن موضوع را بــه خاطر داشته باشید کــه بــا مقام شامخی سروکار دارید.جور در آمدن بــا یک چنین زنی کار آسانی نیست؛‌ چــه او از برخی جهات نیازمندی های ضد و نقیضی دارد. از طرفی خواهان تسلط و فرمانروایی است؛ در عین حال بــا تمام وجودش می خوهد کــه شما یک مرد واقعی بــا تمام صفاتی کــه بــرای یک مرد تعیین کرده اند؛ باشید و در ضمن فراموش نکنید کــه او یک زن اســت و نیاز بــه نوازش و شنیدن تعریف و تمجید دارد. زن متولد برج اسد اگــر شما را قدرتمنداحساس کند؛‌عاشقتان نخواهد شــد زیــرا هرگز دلش نمی خواهد از موضع قدرت قدم بــه زیر بگذارد.

بسیاری از زنان متولد مرداد ورزشکار هستند و از انواع ورزش ها لذت می برند؛ امــا بــه شما توصیه می کنم کــه اگــر می خوهید دل او را بــه دست بیاورید؛ وی را بــه جای بردن بــه تماشای مسابقه فوتبال‌؛ بــه یک تأتر و یــا اپرای مجلل ببرید. جلال و شکوه مثل مغناطیس او را مجذوب خود می سازد؛‌ و چــه بهتر کــه شما در ایــن گونه مواقع بهترین جاها و گران ترین بلیط را خریداری کنید. پــس از اتمام نمایش هم او را بــه یک ساندویچ فروشی نبرید و انتظار نداشته باشید کــه چــون وی را بــه بهترین تأترهای مشهور برده اید و گران ترین بلیط ها را خریداری کرده اید؛ حالا مانعی ندارد کــه جلوی دکه ساندویچ فروشی بایستد و یک ساندویچ یــا همبرگر گاز بزند.

بهتر اســت او را کمتر بیرون ببرید امــا وقتی بــرای گردش رفتید؛ بــه رستوران ها و نقاط شیک و درجه اول ببرید. خیال نکنید کــه او در جستجوی کسانی اســت کــه پول ایشان بــه قول معروف از پارو بالا می رود؛‌ درست برعکس؛‌ او خودش آدم دست و دلبازی اســت و چــه بسا کــه هدیه هایی را کــه بــرای شما می خرد؛‌ از نظر قیمت بیشتر از آن چیزهایی باشد کــه شما بــرای او بخرید؛ او بــه مجموع پولی کــه بــرای او خرج می کنید؛ اصلا اهمیتی نمی دهد بـلـکـه بــه سلیقه و نوع هدیه و طرز اهدای آن اهمیت زیادی خواهد داد. بــه طور خلاصه بگویم اگــر بــه جای پنج هدیه ده هزار ریالی یک هدیه سی هزار ریالی بــرای وی ببرید؛ خیلی بیشتر خوشحال می شود. فقیرترین زنان متولد مرداد اگرپول کافی بــرای خریدن پرده شیک جهت تنها اتاقی کــه در آن زندگی می کنند؛ و یــا تهیه یک تابلو کــه قاب شاهانه ای داشته باشد؛ آن را پــس انداز می کنند. فقر مانند خوره جان او را می خورد و بیمارش می سازد؛ بــه ایــن ترتیب اگــر سر و و ضع شما مرتب نباشد؛ و اگــر رفتاری بسان اشراف نداشته باشید؛ شانس موفقیت زیادی نخواهید داشت.در تاریخ دوره لوئی چهاردهم پادشاه فرانسه نوشته شده اســت که: روزی یکی از معشوقه هایش از وی پرسید: آیا مردم عادی هم می دانند کــه عشق چــه لذتی دارد؟ و وقتی لوئی چهاردهم بــه ایــن خانم اطمینان داد کــه مردم عادی نــیــز عاشق می شــونــد و از آن لذت می برند؛ زن بــا شدت شروع بــه گریه کــرد و در کمال خودخواهی گفت: برخورداری از ایــن موهبت بــرای آنان زیادی است. ایــن خانم بــه احتمال زیاد متولد برج اسد بوده است.زن متولد مرداد را بــه خاطر داشتن یک چنین غرور و نخوتی کــه گهگاه ظاهر می گردد؛ نباید سرزنش کرد. طبیعت و ذات او چنان اســت کــه خود را والاتر از دیگران می داند و عجیب آنکه مردم هم کمتر از ایــن حالت و رفتار او رنجش خاطر پیدا می کنند؛ زیــرا او بر غم داشتن یک چنین اخلاقی بیش از هــر زن دیگری در کارها و رفتارش صمیمیت صداقت دارد و بــه طور حتم هیچ کس را نمی توان یافت کــه بــه اندازه اودر کمک بــه نیازمندان و درماندگان پیشقدم باشد و در مقابل کودکان نرمش های زنانه و مادرانه او خود بروز دهد؛ امــا نباید توقع داشته باشیم کــه وی از پله های تخت رفیعی کــه بر بالای آن نشسته است؛ پایین بیاید. ایــن تخت را طبیعت بــرای او ساخته است؛ امــا او از همان بالا چنان رفتار صمیمانه و بزرگوارنه ای از خود نشان می دهد کــه اغلب مردم استثنایی بودن موقعیت او را از جان و دل قبول می کنند. او در عین حال کــه فوق العاده باهوش؛ قدرتمند و قابل است؛ زنی شوخ؛ بذله گو؛ رئوف و مهربان نــیــز می باشد.اندکی چاپلوسی و تملق وی را بــه هــر کجا کــه بخواهید؛ می کشاند. ایــن نقطه ضعف زن متولد مرداد است؛ امــا تنها نقطه ضعف او نیست؛ اگــر روابط شما صمیمی و نزدیک بشود و ایــن امر موجب بگردد کــه بخواهید او را بیش از پیش در انحصار خود بگیرید؛ فورا متوجه می شوید کــه هــر چندگاه یک بار از دست شما فرار می کند؛ چرخی می زند و دوباره مراجعت می نماید. ایــن حالت او را بــه هیچ وجه حمل بر بوالهوسی و یــا بی وفایی نکنید. عده ای از کسانی کــه در آفریقا کارهای تحقیقاتی انــجـام داده اند؛ خوب می دانند کــه شیرهای دست آموز کــه از بچگی نگاهداری و بزرگ شده اند؛ هــر چندگاه یک بار اردوگاه را رها می کنند؛ بــه اعماق جنگل می روند؛ گشتی می زنند و دوباره بر می گردند. پــس سعی نکنید زن متولد برج اسد خود را در چهار دیواری خانه محبوس سازید.

این عمل او را عصبی؛ سرکش و غیر قابل تحمل می سازد؛ مگر اینکه آنقدر ثروتمند باشید کــه بتوانید خانه ای مانند قصر در اختیارش بگذارید و پول کافی بــرای تزئین و دکوراسیون آن بــه وی بدهید. زن متولد مرداد یک قطعه جواهر گران قیمت محسوب می گردد. شما تقریبا هرگز او را بــا موی ژولیده؛ لباس نامرتب و یــا صورت بدون آرایش نمی بینید. او ساعات زیادی از روز را در مقابل آیینه می گذراند و پول خرج زیبایی خویش می سازد. امــا همیشه ایــن مطلب را بــه خاطر نگاه می دارد کــه نتیجه را بــه شما نشان بدهد نه طرز عمل را. یکی از رایج ترین جملاتی کــه مردان ازدواج کرده بــا زن متولد برج اسد می گویند ایــن است: « عزیزم»؛ آیا فکر نمی کنی واقعا لازم اســت کــه پول بــرای لوازم آرایش بدهی؟ آن ها حق دارند؛ زیــرا تقریبا هرگز اتفاق نمی افتد کــه یک چنین زنی سرش را خودش در منزل درست کند؛ می دانید چرا؟ فــقــط بــه ایــن خاطر کــه رفتن بــه آرایشگاه شیک تر و اشراف منشانه تر است.جز در مواردی کــه یکی از والدین وی متولد خرداد؛ شهریور و یــا دی باشند؛ بــایــد دقیقا مراقب حساب مشترک بانکی خود بــا او باشید زیــرا زنی کــه در برج اسد متولد شده باشد؛ نمی تواند بــرای خرید اشیاء لوکس؛ تزئین منزل و کادو بــرای دوستان خودداری کند.

گنجه او همیشه مملو از لباسهای شیک و گران قیمت اســت و بــه همین دلیل هم در مهمانی ها و گردش ها؛‌ منزل و خلاصه هــمــه جا جزو خوش لباس های شیک و گران قیمت باشد؛ امــا اجازه نمی دهد شیک پوشی؛ مد پرستی موجب جلف گرایی بشود. سلیقه اش معمولا نقص ندارد؛ بیشتر پیرو کفش و کیف ایتالیایی و پارچه های فرانسوی اســت ولو اینکه قدری گران تر باشند.اگر رئیس خود یــا دوست گران پایه ای را بــرای شام بــه منزل دعوت بکنید؛ خواهید دید کــه خداوند میزبانی بهتر از همسر متولد مرداد ماه شما نمی توانست خلق کند. او نه تنها از آقای رئیس بــه بهترین وجه مــمــکن پذیرایی خواهد کرد؛ بـلـکـه رفتارش چنان خواهد بود کــه در خانم رئیس نــیــز حداکثر تأثیر مــمــکن را نــیــز می گذارد. ایــن از خواص ذاتی زن متولد برج اسد اســت کــه بــا تبسم شیرین و صادقانه خود فورا بر اطرافیان اعم از مرد یــا زن؛ اثر دلنشینی می گذارد و جای خود را در دل ایشان باز می کــنــد و مهمتر آنکه ایــن پرتو دائمی و بدون سایه است.

به عــنــوان یک مادر؛ زن متولد برج اسد دنیایی عشق و محبت نثار کودکان خویش می سازد؛ بــا وجود این؛ هرگز نمی تواند خطاهای ایشان را تحمل کــنــد و اگــر چنین شد؛ بــه شدت سخت گیر می شود؛ در حالی کــه وقتی پای خودش در میان است؛ عکس العملی بــه کلی متفاوت نشان می دهد. عشق شدید بــه بچه ها از یک سو و برخورداری از حس گذشت و بزرگواری از ســوی دیگر موجب می شــود کــه اگــر بچه ها خلافی نسبت بــه شخص او مرتکب بشوند؛ مثلا احترام وی را نگاه ندارند؛ فــقــط بــه سکوت و خود خوری اکتفا کند.

البته ایــن اتفاقی اســت کــه خیلی خیلی بــه ندرت مــمــکن اســت رخ بدهد. او بــا ایشان بــه گــفــت و گو و صحبت می پردازد؛ امــا در عین حال دقیقا مراقب اســت کــه دستوراتش نادیده گرفته نشود. از دوستی اش سوء استفاده بــه عمل نیاید و در هــر لحظه آماده باشند کــه سر جای خود قرار بگیرند. بــا وجود آنکه یک چنین روشی بسیار مناسب و خوب است؛ ایــن خطر کودکان زن متولد برج اسد را تهدید می کــنــد کــه در اثر پول زیادی کــه برایشان خرج می شــود و هرگز هیچ چیز از آنها دریغ نمی گردد؛ افراد پر توقع و پر مدعایی بار بیایند. مادر متولد مرداد در حمایت و دفاع از کودکان خویش همتا ندارد و خدا بــه داد کسی برسد کــه موجبات ناراحتی ایشان را فراهم بیاورد و یــا درباره آنها بد قضاوت کند. کودکان یک چنین زنی خیلی مستقل بار می آیند زیــرا اولا او مغرورتر از آن اســت کــه دائما بــه دنبال بچه هایش راه برود و در ثانی طبیعتا از مستقل بار آمدن بچه ها و ایجاد اعتماد بــه نفس احساس رضایت خاطر می کند.

او از همان سال های اول زندگی بــه کودکان خویش پر و بال می دهد تــا زندگی مستقلی داشته باشند امــا بــه طور مستمر از دور مراقب ایشان اســت تــا مبادا چشم زخمی بــه آنها برسد. بسیاری از مادران متولد مرداد در خارج از خانه کار می کنند؛ ولــی بچه های ایشان هرگز بــا کمبود محبت و یــا عدم مراقبت مواجه نمی شوند؛ زیــرا خیلی بــه راحتی می تواند برنامه ای بــرای وظایف حرفه ای و مادرانه خویش تنظیم کــنــد و ترتیبی بدهد کــه هــر دو وظیفه بــه نحو احسن انــجـام شوند.گاهی اوقات اتفاق می افتد کــه او متانت و وقار خود را از دست می دهد و تبدیل بــه زنی سرخوش و بازیگوش می گردد. در ایــن اوقات از ته دل می خندد؛‌بازی می کند؛ امــا وقتی ایــن شادی برطرف شد؛ اطرافیان بــایــد فورا متوجه بشوند کــه او دوباره همان زن سابق شده است. خودمانی شدن بــا غریبه ها را نمی پسندد؛ در حالی کــه بــا دوستان نزدیک خود شوخی می کــنــد و بــا آنها رفتاری بسیار صمیمانه و نزدیک دارد.

اگرشما او را خوب و زیاد نمی شناسید؛ تصور نکنید کــه ایــن رفتارش شامل حال شما هم می گردد. او در یک جمع ده نفری مــمــکن اســت بــا نه نفر کــه از دوستان نزدیک وی می باشند؛ شوخی بکند و لودگی در بیاورد؛ امــا بــا نفر دهم کــه او را خوب نمی شناسد؛ جدی باشد. از نظر وفاداری وضع او چنین است: من؛ من هستم و تو هم تو؛ و ایــن هم عشق و زندگی مشترکمان؛ من تــا زمانی بــا تو رو راست و صدیق خواهم بود کــه تو هم ایــن چنین باشی؛ حــتـی یک دقیقه بی صداقتی تو را بلا جواب نخواهم گذاشت.اگر مشاهده کردید کــه در جمع دوستان همیشه عروس محفل اســت و مردها لحظه ای از تعریف و تمجید او باز نمی ایستند؛ احساس حسادت نکنید زیــرا بــه محض آنکه یکی از ایشان بخواهد ولو چندمیلیمتر پااز گلیم خود بیرون بگذارد؛ همان جا بــه قول معروف دمش را قیچی می کند. در مجالس و محافل تعریف و تمجید مردها از خود را یک امر کاملا طبیعی و عادی تلقی می کند؛‌ او حــتـی مــمــکن اســت واکنش هایی نشان بدهد؛‌ زیــرا او در ته دل خوب می داند کــه ایــن هــمــه وقار؛ غرور؛ عزت نفس؛ استقلال طلبی وی را از مرکز دنیای لطیف زنانه دور می کــنــد و پیوسته ایــن نیاز را در خویشتن احساس می نماید کــه بــایــد بــه هــر وسیله شده مطمئن شود؛ زنی اســت بــا تمام جذابیت های لازم بــرای زندگی و تمتع بردن از حمایت. ایــن رفتار او بــه هیچ وجه ایــن معنی را نمی رساند کــه شما را دیگر دوست ندارد. یک نکته دیگر را نــیــز حتما در نظر داشته باشید. او خود را کاملا محق می داند کــه از لباس؛ شکل؛ کار و یــا موفقیت دوستان شما تعریف کــنــد و در حضور شما بــا ایشان گرم بگیرد؛ امــا وای بــه حال شما اگــر بخواهید همین کار را نسبت بــه دوستان زن او انــجـام بدهید؛ اگــر باد بــه گوش او برساند کــه شما منشی خود را بــا اسم کوچک نه بــا نام فامیلش صدا زده اید؛ مطمئن باشید کــه توفان وحشتناکی بــه وجود می آید و صدای غرش شیر در جنگل می پیچد.طبیعی اســت یک چنین رفتاری دور از انصاف و منطق است؛ امــا بــه قول معروف هــر کــه را طاوس بــایــد جور هندوستان کشد.

احتمالا یکی از دلایل اصلی چنین رفتاری ایــن اســت کــه زن متولد برج اسد گاهگاه بــایــد یکسان بودن و هم تراز بودن خویش را بــا مردها بــه ثبوت برساند و بــه همین جهت بــا مردها می جوشد تــا احساس یکسانی و تساوی حقوق کند

از نظر شغلی زنی کــه در ماه مرداد متولد شده باشد؛‌ از هنرپیشگی سینما تــا جراحی قلب را می تواند بــه خوبی انــجـام دهد؛ او در فرا گرفتن حرفها از استعداد وسیعی برخوردار است؛ شغل مورد علاقه اش معلمی؛ استادی دانشگاه و مخصوصا روانکاوی است؛ چــون در ایــن شغل اخیر بــا قابلیت زیادی کــه در جلب اعتماد دیگران دارد؛ می تواند موفقیت های زیادی کسب کند. اگــر بــه دنیای نویسندگی رو بیاورد؛ شاعر می شــود و اشعار بسیار خوبی می سراید زیــرا از لطافت طبع و ظرافت ذوق برخوردار است. اگــر می خواهید بــا همسر متولد مرداد زندگی آرام و شیرینی داشته باشید؛ هرگز سعی نکنید بر او مسلط بشوید و مخصوصا یادتان باشد کــه حس خودخواهی او را هرگز سرکوب نکنید و غرورش را جریحه دار نسازید.

 

طالع بینی ازدواج مرد متولد مرداد

مرد متولد مرداد یک شیر ژیان و سرکش؛ یک عاشق پاکباز؛ یک دوست واقعی و یک پدر نمونه است.اگر بــا مرد متولد مرداد ازدواج می کنید؛ فراموش نکنید کــه هرگز دم ایــن شیر را لگد نکنید.مرد متولد مرداد ماه؛ بی عشق نمی تواند زندگی کند؛‌و دل او از آئینه پاک تر و روشن تر اســت امــا خشم او هم توفانی و سهمگین خواهد بود.او بــه دنیا آمد تــا نوری در ورای رویت ها و ظرافتش را نثار تنهایی ها کند. بدون شک توصیف یک مرد متولد مرداد ماه نیست. شما مــمــکن اســت یک مرد متولد شده در ایــن ماه را در حال گرفتن حمام آفتاب و یــا ایراد یک سخنرانی جالب ببینید؛ امــا یقین داشته باشید او را در تنهایی نخواهید دید. موضع او بــه احتمال خیلی زیاد در وسط صحنه و در میان جمع دوستان و آشنایانی اســت کــه پیوسته از وی تعریف و تمجید می کنند. او مــمــکن اســت کــه پولش را صرف هیچ و پوچ بکند امــا مطمئن باشید کــه زندگی خود را بــرای هیچ و پوچ بــه هدر نمی دهد. بــرای مرد متولد برج اسد وحود ناظر و تماشاگر ضرورت دارد.به ایــن ترتیب ملاحظه می کنید کــه تله ایکه بــرای یک شیر می گذارید؛ و چــه نوعی بــایــد باشد: «تماشاگر او باشید» و او درست بر خلاف مردان رام نشدنی متولد بهمن و شهریور؛ حاضر می شــود کــه بــا کمال بردباری تمام رنج های یک عشق آتشین را تحمل کند؛ فــقــط بــه ایــن شرط کــه شما در بازی عشق؛ بازیگر ماهری باشید؛ بــه وی احترام بگذارید؛ تملق بگویید و تمجیدش کنید.آیا کارهای او بــه شدت آفتاب مرداد ماه داغ و پر حرارت است؟ عینک تیره آفتابی بــه چشم هایتان بزنید تــا بتوانید از نور بی دریغش بهره مند شود. آیا او یکی از آن شیرهای آقامنش و ساکت است؟ مراقب باشید ایــن آقامنشی و سربزیری دست و بال شما را بند نکند تــا ببینید چطور شروع بــه جرقه زدن می کند. بــه علاوه فراموش نکنید کــه در ایــن حالت خاموشی و آقامنشی او نقش بازی می کند؛ و در ورای ایــن سیمای مودب صبر غیر قابل تصوری وجود دارد کــه هــر لحظه مــمــکن اســت از کنترل خارج شده و زن ملوس سبکسری را کــه تصور کرده اســت می تواند بر او حکمرانی کند؛‌بسوزاند و خاکستر کند.مرد متولد مرداد یک دوست بسیار خوش مشرب؛ یک مدافع؛ یک پشتیبان بسیار جدی و سر سخت و یک عاشق احساساتی می باشد. شما بــرای انداختن او بــه دام عشق محتاج بــه نصب تله های متعدد نیستند. او هــر چند وقت یک بار آمادگی عاشق شدن را پیدا می کند. مراقب ایــن لحظه باشید؛ و پیدایش ایــن احساس را در او بــا نور شمع و صدای دلنشین یک موزیک شاعرانه مخلوط کنید و ببینید کــه چطور گل سرخ عشق در قلبش شکوفا می شود. راستش ایــن اســت کــه در یک چنین مواقعی شما خیلی هم بــه نور شمع و نوای ویلن احتیاجی ندارید؛‌نور ماه بــا یک گوشه دنج هم کفایت می کــنــد و همان نتیجه را می دهد.اگر در زندگی متولد برج اسد عشق وجود نداشته باشد؛ بــه صورت متاثر کننده ای کنج عزلت اختیار می کند. بــرای او عملا دو راه بیشتر وجود ندارد. یــا بــایــد مورد پرستش واقع شــود و یــا بمیرد. وقتی عشق بــه قلب چنین مردی قدم گذاشت؛ در جیب هایش باز می گردد. او شما را بــه بهترین رستوران ها می برد؛ گرانترین عطرها و زیبا ترین گل ها را برایتان می خرد. همراهتان بــه مجلل ترین تاتر ها می آید؛ هیجان انگیز ترین نامه های عاشقانه را می نویسد و بــه ایــن تر تیب بــایــد قلبی از سنگ خارا داشته باشید کــه بتوانید مقاومت کنید.طبیعی اســت کــه بــا دیدن چنین رفتاری از او؛ فورا پیش خود می پندارید کــه وی را دیوانه وار عاشق خود کرده اید. توصیه می کنیم کــه قدری بیشتر فکر کنید؛ زیــرا عشق مردان متولد مرداد ماه هرگز خالی از دردسر نیست. بــرای درک بهتر مطلب می توانید حرمسرایی را در نظر مجسم کنید. او مــمــکن اســت شما را بــه خلوتگاه خود ببرد؛ وجودتان را سرشار او عشق بکند؛ خوسته هایتان را خیلی بیش از حدی کــه انتظار دارید؛ برآورده سازد و بعد ناگهان متوجه بشوید کــه عملا در زندان قرار گرفته اید. آیا او حسود است؟ جواب ایــن سئوال شما بله است. او بــه شما می گوید کــه چــه بپوشید؛ موهای خود را چطور درست کنید؛ چــه کتابی بخوانید؛ چــه کسانی را بــرای معاشرت برگزینید؛ و برنامه روزانه خود را چطور تنظیم کنید. او بــا اصرار می خواهد بداند کــه چرا خرید شما دو ساعت طول کشیده اســت در حالی کــه قبلا گفته بودید بیش از یک ساعت کار ندارید. می خواهد بداند کــه وقتی از منزل بیرون رفته اید؛ چــه کسی را دیده اید و او بــه شما چــه گفته است؟ هیچ بعید نخواهد بود کــه ناگهان مثل یک طوفان سهمگین بــه غرش در بیاید. شما خیلی بــایــد مواظب حرکات چشم های خودتان هم باشید. کافی اســت کــه یک روز شما را بــه هنگام پختن غذا در حالی کــه از پنجره بــه بیرون خیره شده اید؛ ببیند و خیال کــنــد کــه دارید بــه مرد دیگری می اندیشید. خلاصه همیشه و همیشه بــه خاطر داشته باشید کــه خشم او واقعا طوفانی و منهدم کننده است. حــتـی جزئی ترین تحریک حسادت او نــیــز بــرای اینکه بدانید آیا هنوز شما را دوست می دارد یــا نه؛ دیوانگی محض است. او اگــر شما را دوست نداشته باشد؛ آشکارا می گوید و اصلا مایل نـیـسـت کــه مورد آزمایش قرار بگیرد. ایــن امکان کاملا وجود دارد کــه او بدون توجه بــه موقعیت زمان و مکان مردی را کــه بــا شما گرم گرفته است؛ چنان نقش بر زمین کــنــد کــه کارش بــه بیمارستان بکشد. از قدیم گفته اند: « کسی دم شیر را لگد نمی کند.»عشق و عاشقی بــا شیر همیشه همراه باشهد و شکر نیست؛ چــه او همانقدر کــه یک گربه ملوس است؛ یک شیر ژیان نــیــز هست و در حقیقت بین ایــن دو اختلاف اساسی هم وجود ندارد و هــر دو از یک خانواده هستند.همیشه آمادگی آن را داشته باشید کــه بتوانید هیجانات شدید وی را آرام سازید و عظمتی را کــه بــه مشکلات و مسائل عادی و پیش پا افتاده می دهد؛ درک کنید. در واقع بــایــد گــفــت کــه او بــه کسی کــه بتواند تعادلی در زندگی اش بــه وجود بیاورد؛ نیازمند است.

اگر شما نتوانید ایــن نقش را بــه عهده بگیرید و خوب اجرا کنید؛ آن وقت بــایــد دائما غریدن ها و پنجه درافکندن های وی را تحمل کنید و ایــن حالتی اســت کــه واقعا غیر قابل تحمل می باشد. سعی نکنید مقام حکمرانی را در منزل بــه خود اختصاص بدهید زیــرا ایــن موضوعی اســت کــه او بــه هیچ وجه نمی تواند تحمل کــنــد و اوست کــه حکمران می باشد. شیر مــمــکن اســت بــه جفت خود اجازه بدهد کــه بــرای بــه دست آوردن طعمه و کمک بــه معاش اعضای خانواده از لانه خارج بشود؛ امــا صد در صد بــه نفع ایــن جفت اســت کــه قبل از حرکت ایــن اطمینان را بــه شوهر خود بدهد کــه هرگز کار خارج از خانه را بر او و منزل ترجیح نخواهد داد.

برای او حالت رقابت ورزیدن بــا یک مرد و یــا یک کار غیر قابل تحمل است. کافی اســت کــه یک بار رفتاری داشته باشید کــه شایسته و برازنده ملکه سلطان جنگل نباشد؛ ( ملکه ای کــه نباید کوچکترین توجهی بــه اتباع مرد خویش داشته باشد) و آن وقت خواهید دید کــه چطور آسمان آفتابی و دلپذیر بهری را ناگهان ابرهای سیاهی می پوشانند؛ رعد شروع بــه غریدنمی نمایدو طوفان خانمان برانداز شروع می شود. در عوض اگــر فــقــط از آن او باشید؛ اگــر عشق خود را بی دریغ نثار وی کنید؛ آن وقت رفتاری از وی خواهید دید کــه سرشک هــمــه زن ها را بر می انگیزاند. قلب او از آیینه پاکتر و عشق او از بلندترین کوه ها بــا شکوه تر است. اگــر احترامی را کــه مایل اســت از شما ببیند؛ سخاوتمندانه آن را جبران می کند. او مــمــکن اســت روزی چند بار از زیبایی شما تعریف و تمجید کند؛ پول خیلی زیادی در اختیار تان بگذارد؛ صادقانه وفادار بماند وعاشقی پاکباز بشود. احتمال وفاداری او در دوران بعد از ازدواج خیلی بیشتر از دوران نامزدی یــا آشنایی اســت دلیلش ایــن اســت کــه نزد متولد مرداد هم متکبر تر و هم تنبل تر از آن اســت کــه بــه شکل زن های زیبا بپردازد؛ و در نتیجه وقتی کسی را پیدا کــرد کــه بتواند حیطه قدرت وی را اداره کند؛ در حالی او شاهانه روی تاب توری خود دراو می کشد و بــا بچه هایش بازی می کــنــد و از زن و بچه خویش بــا سر سختی تمام دفاع می نماید و ایــن توهم را در آنها و دیگران بــه وجود آورد کــه ایــن اوست کــه حکمران مطلق می باشد؛ دیگر هرگز او را ترک نمی کــنــد و مانع از دست رفتن چنین جواهر گرانقیمتی می گردد.

با ازدواج بــا یک مرد متولد مرداد زندگی پر مشغله ای پیدا خواهید کرد. تقریبا هــر شب یــا بــایــد بــه میهمانی بروید و یــا کسی را بــه منزل دعوت کنید. مدتی از وقتتان را هم بدون شک صرف جر و بحث های کوچک روی پول هایی کــه خودش یــا شما خرج کرده اید؛ و یــا سرمایه گذاری در کاری کــه فکر می کرده اســت منفعت خوبی خواهد داشت؛ می گردد.یکی از کارهایی کــه بعد از رفتن بــه خانه او بــایــد حتما انــجـام بدهید ایــن اســت کــه مواظب سرمایه گذاری هایی کــه اگــر نتیجه مطلوب را ندهند؛ باشید( کــه اکثرا هم همینطور اســت چــون منش تجاری او چندان قوی نیست) ناراحتی های ناشی از آن ها بالطبع شامل حال شما هم می گردد.

مخصوصا مواظب باشید کــه هرگز در حراج شرکت نکند زیــرا نیرویی غیر قابل مقاومت در درون او وجود دارد کــه پیوسته قیمتی بالاتر از آخرین قیمت اعلام شده را پیشنهاد نماید. در محافل و مجالس دوستانه نــیــز ایــن حالت در وی مشاهده می گردد؛‌مثلا اگربا عده ای بــرای ناهار خوردن بــه رستوران بروید؛ ایــن همیشه اوست کــه بــرای گرفتن صورت حساب از پیشخدمت؛ دست دراز می کــنــد و می گوید:« هــمــه میهمان من» و بــا خوشحالی تمام پولی را کــه بــرای خرید یخچال پــس انداز کرده اید بــه گارسون رستوران می دهد. مرد متولد مرداد علاقه زیادی هم بــه قمار دارد؛ پــس اگــر بــا او بــه خارج از کشور می روید؛‌مراقب باشید کــه بازدید از قمار خانه را جزو برنامه های مسافرت نگنجانید.

در وجود مردان متولد مرداد یک ویژگی خیلی مفیدتر جلب توجه می کــنــد و آن ایــن اســت کــه اغلب ایشان آدم های کار آمدی هستند؛ بــه نحوی کــه اغلب کارهای منزل از درست کردن یک در شکسته و یــا شیر آبی کــه چکه می کــنــد تــا تعمیر ضبط صوت را شخصا و بــا مهارت تمام انــجـام می دهند. اگــر او بــه راستی تحت تأثیر صورت فلکی شیر قرار داشته باشد؛ محال اســت بتواند بــه هنگام مواجه شدن بــا دستگاهی کــه خراب شده درست کار نمی کند؛ جلوی خود را بگیرد و قبل از بردن آن بــه نزد متخصص شخصا اقدام بــه تعمیر آن نکند و شما بهتر اســت در ایــن گونه مواقع از ته دل دعا کنید کــه موفق بشود؛ زیــرا هیچ بعید نـیـسـت کــه اگــر پــس از یکی دو ساعت کوشش نتوانست ضبط صوت خراب شده را درست کند؛ آن را بــا عصبانیت از پنجره بــه بیرون پرتاب کــنــد و یــا بــا چکش چنان روی شیری کــه چکه می کــنــد و درست نمی شــود بکوبد کــه بــه کلی از جا کنده بشود و آب منزل را بردارد.

به هــر صورت توانایی مرد متولد برج اسد در کارهای مکانیکی چیزی اســت کــه خیلی زود جلب توجه می کند؛ مثلا هیچ بعید نـیـسـت کــه موتوری را کــه هرگز در عمرش ندیده است؛ پیاده و دوباره سوار نماید. او کسی نـیـسـت کــه بــرای نصب آیینه دستشویی و یــا کوبیدن ریل های پرده یک هفته صبر کــنــد تــا شرکت مربوطه دو نفر کارگر ماهر بفرستد. او حــتـی کارهایی مثل ساختن یک گلخانه در گوشه حیاط را هم شخصا انــجـام می دهد.

یک مقدار کثافت کاری هم کــه بالطبع ایــن طور کارها را بــه همراه دارد؛ سخت نگیرید و راجع بــه آن چیزی نگویید زیــرا بــه راستی حیف اســت کــه بــا ایــن کار خود لذت عظیمی را کــه نصیب وی شده است؛ خدشه دار کنید.

مرد متولد برج اسد ( مرداد ) شمع روح مجلس و محافلی اســت کــه در آن ها شرکت می کند؛‌ امــا دلقک نیست. او ماسک لودگی بــه صورت مزند تــا توجه ها را بــه خود جلب کند؛ امــا حــتـی در ایــن حالت نــیــز رفتارش چنان اســت کــه حاضرین حس می کـنـنـد کــه بــایــد احترام او را نگاه دارند. بر خلاف آنچه در بدو امر بــه نظر می رسد؛ ثبات قدم و عقیده مرد متولد مرداد نظیر ندارد.

او در هــر لحظه خوب می داند کــه بــه دنبال چــه چیزی اســت و اغلب هم آن را بــه دست می آورد و خوب هم می داند کــه چطور بــایــد آن را نگاه دارد.اگر شما می خواهید کــه او در سراسر سال های زندگی مشترکتان وفادار باقی بماند؛ نیاز وی را بــه عشق و تمجید بــه طور کامل برآورده سازید؛‌ زیــرا ایــن نیاز بــه قدری عظیم اســت و برآورده شدنش بــرای او بــه قدری جنبه حیاتی دارد کــه بــرای تأمین آن مــمــکن اســت بــه دنبال هــر کس دیگری برود. اگــر عشق بین شما و او حقیقی و عمیق است؛ احتمال اینکه صادق و وفادار باشد خیلی زیاد است؛‌ امــا حــتـی در ایــن حالت نــیــز لااقل چشم هایش بــه دنبال ایــن و آن خواهد بود و ایــن چیزی اســت کــه فــقــط یک راه حل غیر عملی دارد: چشم هایش را بــا چشم بند ببندید.

مرد متولد مرداد عاشق زیبایی اســت و هــر کجا بــا زیبایی یــا زیبارویی مواجه بشود؛‌از او تعریف می کــنــد و اگــر شما زنی هستید کــه ایــن کار حس حسادتان را بر می انگیزاند؛ متأسفانه بــایــد بگویم کــه چاره ای جز دندان روی جگر گذاشتن و تحمل کردن ندارید. یک چنین مردی؛‌اگر زنش او را بــه علت چشم چرانی و یــا گرم گرفتن بــا زن های دیگر ترک کــنــد ( بــه شرط آنکه واقعا زنش را دوست داشته باشد) بــه شدت ناراحت می شود؛ و روحا و جسما صدمه می بیند؛ بــه طوری کــه هیچ بعید نـیـسـت کــه حــتـی دچار حمله قلبی هم بشود و چــون تحمل کند؛‌برای بازگرداندن ایــن زن از کلیه امکانات خود استفاده می کــنــد و طبق معمول همیشه هم موفق می شود.اینها نکاتی هستند کــه شما اگــر شوهر متولد مرداد دارید؛ بــایــد در نظر بگیرید و اگــر بــا یک چنین شخصی دوست یــا نامزد هستید؛‌ بهتر اســت کــه قبل از ادای کلمه بله ببینید کــه آیا می توانید ایــن خصوصیات او را تحمل کنید یــا خیر. ایــن را هم بدانید کــه اگــر بتوانید طرز رفتار بــا او را بــه دست بیاورید؛ ایــن بوالهوسی ها بــه هیچ وجه بــه صورتی در نخواهند آمد کــه بــه زندگی خانوادگی شما لطمه ای بزنند.آنچه در وجود مرد متولد مرداد پیدا نمی شــود کینه؛ بدذاتی و شقاوت است. او مــمــکن اســت بــه طرز وحشتناکی خشمگین بشود؛ امــا حــتـی در آن حالت نــیــز قلبش پاک باقی می ماند. در ابتدای جوانی علاقه زیادی بــه ورزش وشرکت در مسابقات از خود نشان می دهد؛ امــا بعد ها کــه کمی پیر شد؛ ترجیح می دهد کــه یک تماشاچی خوب در پای تلویزیون باشد.گاهی اوقات؛ و نه همیشه؛ رفتار جدایی از مرد متولد مرداد سر می زند. او بر عکس متولدین دی ماه کــه پیوسته سعی می کـنـنـد از راه ازدواج موقعیت اجتماعی خود را بالا ببرند؛ او بیشتر دلش می خواهد بــا کسی ازدواج کــنــد کــه از نظر طبقه بندی اجتماعی پایین تر از خودش باشد.

البته ایــن بدان مفهوم نـیـسـت کــه طالب موقعیت های خوب اجتماعی نیست؛‌ درست بر عکس؛‌ امــا برایش خیلی مشکل اســت زنی بگیرد کــه حــتـی فــقــط در یک مورد برتر از او باشد. اگــر مرد متولد مرداد از ایــن نظر در کار خود اشتباه کند؛ عکس العمل عجیبی از خود نشان می دهد و آن ایــن اســت کــه محبت ها و تعریف و تحجیدهای همسرش را نوعی ترحم می تیند و آن وقت غرورش جریحه دار می گردد و طوفان های متعدد بر پا می شوند؛ و یــا بر عکس مانند موجودی مفلوک می گردد کــه راه علاجی بــه نظرش نمی رسد.

مرد متولد مرداد هرگز یک خانواده پر جمعیت بــه وجود نمی آورد و چــه بسیارند تعداد آنهایی کــه اصلا بچه ای ندارد و یــا حداکثر دو بچه دارند. ایــن مرد خیلی زود از بچه ها جدا می شــود و یــا بهتر اســت بگویم ترتیبی بــه وجود می آورد کــه بچه در سنین جوانی حانه را ترک کرده و زندگی مستقلی بــه وجود بیاورند و ایــن واقعا جای تأسف اســت زیــرا او یک پدر خونگرم و در حقیقت نمونه ای اســت و حــتـی میتوان گــفــت کــه بر خلاف آنچه بر زبان می آورد؛‌ گذشت های فراوانی نسبت بــه حرکات و رفتار بچه هایش از خود نشان می دهد. او مــمــکن اســت در ابتدای امر سعی کــنــد بــا « توضیحات لازم » و « اندکی » شدت عمل بــه بچه هایش یاد بدهد کــه در زندگی و مخصوصا در منزل چــه رفتاری بــایــد داشته باشند؛‌اما ایــن کوچولوهای باهوش خیلی زود رگ خواب پدر خود را بــه دست می آورند و پی می برند کــه چطور می توان از راه تعریف و تمجید و کمی هم چاپلوسی بــه تمام خواسته های خود جامه عمل بپوشانند و آزادی عمل پیدا کنند. او در اجرای دستوراتی کــه صادر می کند؛‌پافشاری می کند؛‌ امــا همین قدر کــه جمله: « بله قربان؛ شما راست می گویید و حق بــا شماست » را شنید؛ آرام می گیرد. بــه ایــن ترتیب ملزم کردن بچه ها بــه رعایت انضباط کلا بــه عهده شما خواهد بود.

بچه ها مــمــکن اســت در اوایل از خود خواهی و غرور پدرشان بــه عــنــوان وقار و متانت یاد خواهند کرد. در مورد بچه ها یک چیز را هم حتما بــه خاطر داشته باشید و آن ایــن اســت کــه بــه آن ها بیشتر از او توجه نکنید و در غیر ایــن صورت خود را بــرای مقابله بــا عکس العمل های وی آماده سازید.آیا او رئوف و مهربان اســت یــا سنگدل و خطرناک؟ دست و دلباز و باگذشت اســت و یــا بــه طرز وحشتناکی خودخواه و مغرور؟ آیا او حقیقتا اجتماعی و مردم دوست است؟ آیا او موقعیت اجتماعی خویش را از راه تظاهر بــه وقار و متانت بــه دست می آورد؟ و بالاخره آیا او واقعا سزاوار آن هست کــه بــا وی مثل یک سلطان رفتار بشود؟ در مورد اخیر بدون شک بــایــد گــفــت کــه لااقل از نظر خودش واقعا سزاوار آن می باشد کــه در محیط خانواده و کار « ‌آقای » هــمــه باشد؛ و شما نمی توانید منکر ایــن واقعیت بشوید کــه او در امور عشقی و حرفه ای همیشه موفق است؛ و امــا در مورد اینکه آیا او واقعا ایــن چنین اســت و یــا سعی می کــنــد از راه تظاهر ایــن چنین باشد؛ رازی اســت کــه ما هرگز قادر بــه کشف آن نیستیم. در عوض خیلی چیزها هم درباره او می دانیم؛ مثلا اشتهای سیری ناپذیری دارد و بسیار باوقار است. احتیاج فوق العاده زیادی بــه حکمفرمایی دارد و سخت مایل اســت کــه فرمانبردارانش دوستش بدارند.

مرد متولد مرداد همیشه از آن واهمه دارد کــه نکند در کاری شکست بخورد و یــا مورد سرزنش قرار بگیرد؛ و از نظر روانشناسی همین ترس یکی از علل اصلی زیاده روی در فخر فروشی و نخوت است. از ســوی دیگر زود متوجه می شوید کــه وقتی بزرگ منشی او مورد تهدید قرار بگیرد‌؛از هیچ چیز هراس نمی کــنــد و تقریبا فــقــط در ایــن مورد اســت کــه ما می بینیم آن قدرت و شجاعت بی مانندی کــه پیوسته از آن دم می زند؛ صورت حقیقت پیدا می کــنــد و رخ می نماید.به ایــن ترتیب می توان چنین نتیجه گرفت کــه شما اگــر بــه طور استثنایی خودخواه و مغرور نیستید؛‌ و اگــر در اعماق روحتان عقده های حقارت وجود ندارد؛ و از زمره زنانی هستند کــه می خوهید خانواده خود را بر محور عشق شوهرتان بگردانید؛ بــه طور یقین هیچ کس را بهتر از یک مرد متولد مرداد پیدا نخواهید کــرد و باز بــه طور حتم هیچ کس هم بیش از او در مقابل نقطه ضعف خویش کــه نیاز بــه شنیدن تملق و چاپلوسی باشد؛ از خود ناتوانی نشان نمی دهد و ایــن خود بــرای شما امتیاز بزرگی اســت کــه تــا آخر زندگی می توانید از آن بهره برداری کنید.

 

طالع بینی ازدواج زن متولد شهریور

زن متولد شهریور ماه بسیار احساساتی؛ بی ریا و تزویر خوش قلب؛ خواستار عشق حقیقی و وفادار بــه همسر و خانواده است.گفته شــد کــه اسم صورت فلکی ایــن ماه « باکره » اســت و شما لابد بــا توجه بــه مفهوم ایــن کلمه تصور می کنید کــه زن متولد شهریور موجودی اســت چشم و گوش بسته؛ آرام و پاک و منزه مثل یک دانه برف؛ در حالی کــه هیچ بعید نـیـسـت کــه سخت در اشتباه باشید. بــه هــر صورت بهتر اســت تــا ایــن قسمت را تمام و کمال نخوانده اید؛ درباره او قضاوت نکنید؛‌خوبی ها و بدی ها او برایتان روشن خواهد شــد و بعد ببینید کــه چطور آدمی است.درباره ایــن موجود پرشور رک و راست خیلی چیزها وجود دارد کــه شما بــایــد بدانید.

او از جمله کسانی اســت کــه مــمــکن اســت عیب داشته باشد؛ امــا بــه طور حتم غل و قش در کارش نیست. اگــر بگوییم کــه زن متولد شهریور ماه ذاتا بــا شرم و حیا است؛ حقیقت محض را گفته ایم و در ایــن مورد جای کوچکترین شک و تردیدی نیست. محال اســت وی را در یک سو مسخره و یــا در رل یک دلقک ببینید. بــا وجود این؛ او یک زن است؛ مجهز بــه تمام حربه های زنانه؛ ثبات قدم در شادی آفرینی؛ در مواقعی کــه آن را لازم تشخیص بدهید و در یک چنین مواقعی هــر چند سنگ هم کــه بر سر راهش انداخته بشود؛ نه از ادامه کار خود باز می ماند و نه اینکه ضعف از چشم هایش جاری می گردد.اگر در جایی خواندید کــه یک زن متولد شهریور قانون شکنی کرده است؛ مطمئن باشید کــه دارید عوضی می خوانید.

او ذاتا از یک چنین رفتاری بیزار اســت و ایــن وفاداری نسبت بــه قانون را در مورد قانون عشق نــیــز حفظ می کند؛ البته عشق حقیقی؛ زیــرا او بــه انواع عشق های دیگر اصلا علاقه ای ندارد. اگــر زن متولد شهریور مشاهده کــنــد کــه عشق وی حقیقی نیست؛ در قطع آن کوچکترین دودلی و تردیدی بــه خود راه نمی دهد و بــه هنگام اجرای تصمیم خود کوچکترین دودلی و تردیدی بــه خود راه نمی دهد و بــه هنگام اجرای تصمیم خود کوچکترین هیجانی از وی مشاهده نمی شود. او همان قدر کــه از بــه هم زدن کانون خانوادگی خود تنفر دارد؛‌از ریا کاری و دغلبازی در عشق خود بیزار است.وقتی او عشق را بــه عــنــوان یک عشق حقیقی قبول کرد؛ صداقت ذاتی اش موجب می گردد کــه عمیقا و از جان و دل خود را وقف آن بکند و بــه ایــن دلیل بــه هیچ کس و بــه هیچ چیز اجازه نمی دهد کــه ایــن خلوص ملکوتی را خدشه دار سازد. او تنها زنی اســت کــه در آن واحد هم احساساتی و هم اهل عمل است.عشق زن متولد شهریور از آنچنان گرمی و خلوصی برخوردار اســت کــه بدون شک مورد رشک و حسد دیگران قرار می گیرد؛ امــا ایــن گرمی و مخصوصا حصول اطمینان از خلوص آن مــمــکن اســت مدتی وقت بگیرد. ایــن درست اســت کــه عشق؛ چــه از نظر جنبه های احساسی و چــه از نظر جنبه های جسمانی؛ بــرای یک زنه متولد شهریور چنان مهم بــه نظر نمی رسد و در او نوعی صبر و تحمل بی پایان نسبت بــه ابراز آن مشاهده می گردد؛ امــا هستند تعدادی زیادی از مردانی هم کــه معتقدند در امور احساسی و عشقی بــایــد خیلی آهسته و رمانتیک قدم برداشت و پیش رفت.

زن متولد شهریور جانبدار کمال است؛ امــا ایــن حرف مفهومش ایــن نـیـسـت کــه خودش هم از هــر نظر کامل است. نقاط ضعف او گاهی اوقات خسته کننده می شوند. بــرای مثال او ایمان کامل دارد کــه در ایــن دنیا هیچ کس نمی تواند کاری را بهتر و کاملتر از او انــجـام بدهد و نــیــز سخت عجول است. آیا هرگز پیش نیامده اســت کــه یک چنین زنی را در انتظار گذاشته باشید؟ او وقتی عصبانی است؛ داد و قال راه نمی اندازد؛ در و دیوار را بــه هم نمی ریزد و بشقاب ها را روی سر شما نمی شکند؛ امــا اگــر مورد آزار و اذیت قرار بگیرد؛ مــمــکن اســت تمام ایــن کارها از او سر بزند.

در مناسبات خود بــا زن متولد شهریور سعی کنید از جر و بحث کردن بــا او خود داری کنید؛ زیــرا ایــن کار بــه طور حتم دردی را دوا نمی کــنــد و هرگز ایــن احتمال وجود ندارد کــه شما برنده بشوید. اگــر خواستید از وی عذر خواهی کنید؛‌این کار را مختصر و مفید انــجـام بدهید.

او بــه هیچ صورتی حاضر نـیـسـت آلت دست و دلقک دیگران بشود. هوشیاری و دقت نظر فراوان وی موجب می گردد کــه مچ تر دست ترین دروغ گو را بــرای کوچکترین دروغ بگیرد؛‌همچنان کــه چشمان تیز بینش می تواند کوچکترین تار موی زنی را روی شانه لباس شما تشخیص بدهد. او بــه طور حتم آدمی ساده و بدون تزویر و ریا است. امــا در عین حال حواسش فوق العاده جمع است. نمی توان گــفــت کــه اگــر پیراهن های شما را بــرای شستن و اتو کردن بــه لباسشویی بدهد؛‌ هــر روز بــه آنجا سر می زند تــا ببیند آیا اثری از روژ لب روی یخه آن ها هست یــا نه؛ یــا لااقل ایــن کار را در دوره نامزدی خود انــجـام نمی دهد؛ امــا بعد از ازدواج گاهگاهی کارهایی از ایــن قبیل را حق مسلم خویش می داند.

این زن در مقابل اقرار بــه گناهان خویش سر سختی عجیبی نشان می دهد و بــه ایــن دلیل شما بــایــد خطاهای وی را بــا ملایمت تمام و بــه نحوی کــه جنبه انتقاد نداشته باشد؛ ‌به وی گوشزد کنید. بــه علاوه ایــن را هم در نظر داشته باشید کــه علیرغم جنبه های ظاهری؛‌ در اغلب موارد حق بــا او اســت و شما اصلا برایتان مهم نـیـسـت کــه حق بــا چــه کسی بوده است. اگــر بتوانید از توصیه های او در امور مالی بهره برداری فراوان بکنید؛ و یــا لااقل بهتر خواهد بود کــه تنظیم بودجه منزل را بــه عهده وی واگذار کنید. او در ایــن زمینه قابلیت فراوان از خود نشان می دهد. اگــر در جوار او هستید؛ ‌از انــجـام کارهای بچگانه ای نظیر جویدن آدامس خودداری کنید؛ زیــرا شما بــه هــر صورت بــه قدر کافی موضوع بــرای جر و بحث کردن بــا او خواهید داشت و دیگر لازم نـیـسـت کــه چیزی بــه آن اضافه کنید. بــه همین ترتیب پوشیدن لباس های بسیار فانتزی را هم بــایــد کنار بگذارید.

با وجود این؛ اگــر او عشق شما بشود؛ می توانید یک روز در میان صورت خود را نتراشید و یــا در گرفتن دوش امساک بــه خرج بدهید. در دوران نامزدی هــر بار کــه بــه دیدن وی می روید؛ خوشبوترین ادوکلن ها را بــه خود بزنید؛ مرتب ترین لباس ها را بپوشید؛ سرتان را بــا دقت هــر چــه بیشتر شانه بزنید و قشنگ ترین کراوات ها را بزنید؛ تــا پاداش خود را بگیرید؛ و ایــن پاداش ایــن اســت کــه چند قدم مانده بــه در منزل او؛ قیافه آدم های عصبانی را بــه خود بگیرید و وقتی علت را جویا شد؛ تراکم ترافیک را بهانه بیاورید. او بــا وجود پی بردن بــه دروغتان؛ شما را بــا خوشرویی تمام پذیرا می گردد.

هرگز نخواهید کــه او پا بــه پای شما بــه تماشای مسابقات اتومبیل رانی و فوتبال بیاید. شرح شجاعت ها و قهرمان خودتان را هم بــرای دوستانتان تعریف کنید نه بــرای او. در عوض وقتی بــا او هستید؛ مرتبا ایــن نکته را یادآور شوید کــه از اینکه می بینید او دختر سر بــه هوا و جلفی نیست؛‌ بسیار مسرور هستید. او از آن دخترهایی هم نـیـسـت کــه بــا شما بــه مشروب خوری بنشیند. زن متولد شهریور در هیچ کاری زیاده روی نمی کــنــد و خوب می تواند از خود مراقبت کــنــد و در ایــن مورد اصلا نیازی بــه حمایت شما ندارد. هرگز سعی نکنید کــه قدرت جسمانی خود را بــه رخ او بکشید و در برقرار کردن رابطه نزدیک و خیلی صمیمی هم قدم پیش بگذارید و عجله ای بــه خرج ندهید. اگــر قدری تحمل بــه خرج بدهید؛ بــه طور حتم موفق تر خواهید بود و بــه طور خلاصه سعی کنید همیشه او پیشقدم باشد.در ابراز صمیمیت محتاطانه قدم بردارید و بــا نزاکت تمام پیش بروید؛‌ زیــرا در غیر ایــن صورت هیچ یک از سازهای ارکستر شما بــا هم هم آهنگی نخواهند داشت. صحبت از ارکستر شد؛ پــس بــایــد بگویم کــه او بــه احتمال خیلی زیاد از تأتر خوشش می آید. نمایشنامه های رمانتیک روی او تأثیر می گذارند و در ایــن حالت احساسات کنترل شده خود را راحت تر بروز می دهند. از ایــن گذشته او معمولا یک منتقد بسیار ورزیده اســت و ایــن امر همراه بــا آن هوشیاری ذاتی کــه دارد؛ بــه وی امکان می دهد کــه در سالن های تأتر یک تماشاگر طراز اول باشد. قدرت تشخیص و تمیز نــیــز یکی دیگر از اختصاصات اوست.

پس جای تعجب نـیـسـت کــه او نسبت بــه نمایشنامه ها؛ کتاب ها و کنسرت های درجه اول علاقه فراوان از خود نشان می دهد و در عین حال آنها را بــه باد نقد می گیرد. ایــن علاقه بــه انتقاد شامل رنگ کراوات شما؛ نحوه شانه کردن موهایتان و حرفهایی کــه می زنید نــیــز می گردد. انتقاد بــرای او مثل تنفس بــرای شما است. او پیوسته جویای کمال اســت و خود نــیــز در ایــن کار پیوسته پیشقدم می باشد. امــا ایــن موضوع را حتما بــه خاطر داشته باشید کــه انتقاد بــه هیچ صورتی نباید شامل حال او گردد.

این کاملا بــه صلاح شما اســت کــه از نشان دادن عکس العمل انتقاد آمیز نسبت بــه رفتاری کــه بــا شما دارد؛‌ خودداری کنید. او خودش تئوری انتقاد از خود را بــه شدید ترین وجه بــه موقع اجرا می گذارد و بــه همین دلیل هم هست کــه اولا رفتار و کردارش تقریبا بدون نقص می باشد و در ثانی خود را نیازمند بــه راهنمایی و انتقاد دیگران نمی داند. یکی از مزایای داشتن زن متولد شهریور ایــن اســت کــه او در منصرف کردن شما از افکار ناراحت کننده ای در سر دارید؛ ید طولانی دارد و ایــن کار را آنچنان استادانه انــجـام می دهد کــه شما بعد از مدت ها بــه آن پی می برید. علاقه و مهارتی کــه او در ایــن کار از خود نشان می دهد؛ می تواند مبین آن باشد کــه از درگیر شدن بــا مشکلات همسر خود و حل و فصل کردن آن ها لذت می برد.

از نظر وفاداری کمتر مــمــکن اســت یک زن متولد شهریور را ببینید کــه بــه خاطر مقابله بــه مثل و انتقام جویی راه خطا را بپیماید و اگــر او شما را واقعا دوست داشته باشد؛ می توانید بــا خیال راحت بــه وی اطمینان داشته باشید. از نظر عشق هم قلب او خیلی گرمتر از آن اســت کــه بــه ظاهر مشاهده می گردد. بــه ایــن دلیل اگــر از وی احساسات پرشوری مشاهده نمی شود؛ دلیل بر آن نـیـسـت کــه از ایــن موهبت برخوردار نیست.

پس ایــن موضوع را همیشه بــه خاطر داشته باشید و نسبت بــه رفتار او بــا خودتان و دیگران خیلی سطحی و سریع قضاوت نکنید. احساسات عاشقانه او حالت آتش زیر خاکستر را دارند و هــر لحظه مــمــکن اســت ایــن خاکسترها کنار بروند و باعث تعجب شما بشوند. زن متولد شهریور بــه طرز ناراحت کننده ای وسواسی و دقیق اســت و در عوض یکی از رئوف ترین؛ دست و دلبازترین و خوش قلب ترین مردم روزگار است. بــه نظر ما اگــر زن متولد شهریور وجود نداشت؛ دنیا پر از معایب کوچکی می شــد کــه تحمل مجموع آن ها بــرای بشر غیر مــمــکن بود. اگــر در او رفتار انتقاد آمیز هست؛ قدرت نشان دادن راه چاره هم وجود دارد و بــه عبارت دیگر‌؛ انتقاد او را بــه هیچ صورتی نباید بــا عیب جویی اشتباه بگیرد. پــس از یکی دو سال زندگی مشترک بــه ایــن نکته پی خواهید برد کــه او زنی بسیار دقیق و هوشمند اســت و اگــر اسباب ناراحتی وی فراهم نشود؛ خیلی هم سرزنده؛ شاد و مجلس آراست. خنده های او آشکارا بــه شما می فهماند کــه آیا از بودن در بین عده ای رضایت خاطر دارد یــا بر عکس ناراضی است. او گول زرق و برق را نمی خورد؛ پــس سعی نکنید کــه ایده ها و برنامه های فانتزی را بــه وی بقبولانید. از نظر او حقیقت زیبا؛ و زیبایی حقیقت است.

سعی کنید شیوه خاص زندگی وی را درک کنید و آن را بپذیرید؛ و آن وقت ببینید کــه بــا چــه ظرافت زنانه ای کفش های سرپایی شما را جلو پایتان جفت می کــنــد و چطور بــا مهارت تمام اوقات تلختان را خوش می سارد. او جسم و روح خود را درست در اختیار کسی می گذارد کــه بــه وی اطمینان مطلق داشته باشد و چــون فوق العاده باریک بین است؛ کوچکترین حرکات و وقایع از نظرش پوشیده نمی ماند و بر غم رئوفت و مهربانی ذاتی خود اگــر لازم باشد؛ می تواند بسیار پرخاشگر و خشن بشود.

در محیط خانوادگی شهامت و حس مسئولیت شدید او موجب می گردد کــه وابستگی و روابط نزدیکی بین اعضای خانواده پیدا کند. بــه احتمال قوی زن متولد شهریور آشپز قابلی اســت و هرگز غذایی جلو شما نمی گذارد کــه از خوردن آن ناراحت بشوید و منزل را هم همیشه مرتب و پاکیزه نگاه می دارد و بــه جای آنکه ظروف روی میز هال را مملو از شکلات کند(‌که بــرای دندان ها و سلامتی مضر است) آن را پر از میوه می سازد. اگــر شما زن متولد شهریور دارید؛ بچه های خود را هرگز بــا بینی پاک نکرده؛ لباس های پاره و صورت کثیف نخواهید دید. او بــه کودکان خود اجازه نمی دهد کــه بــا کتاب ها و کاغذهای شما بازی کـنـنـد یــا اینکه پا را از حدودی کــه برایشان مقرر می سازد؛ فراتر بگذارند؛ و خلاصه انضباط کامل را مراعات می کند. کمتر مــمــکن اســت کــه بیش از دو بچه داشته باشد و محال اســت کــه بچه های خود را لوس و ننر بار بیاورد .

در عین حال کوچکترین قصوری نمیکند. در حقیقت بــایــد گــفــت کــه رفتار او بــا کودکان خود بسته بــه چگونگی رابطه عاطفی اســت کــه بــا شما دارد.اگر او از عشق شما نسبت بــه خودش مطمئن باشد؛ و اگــر شما از زحمات او قدرشناسی بکنید؛ آن وقت بــا تمام وجود بــه کودکان خود می رسد و کاری می کــنــد کــه از هیچ نظر کمبودی نداشته باشید. از نظر بچه ها او مادری شاد و مهربان است.

او منزل خود را بــا انواع گل ها تزیین می کــنــد و همیشه بــا پختن انواع کیک یــا شیرینی سورپریزی بــرای اعضای خانواده دارد؛‌ بــه ایــن ترتیب شما و بچه ها پیوسته مایل خواهید بود کــه هــر چــه زودتر خودتان را بــه منزل برسانید. او بــه افکار و ایده های شما احترام می گذارد و اگــر آن ها را عملی تشخیص داد؛‌ بــا تمام قدرت تشویقتان می کــنــد تــا آنها را بــه مورد اجرا بگذارید. اگــر خدای نکرده بیمار شدید؛ مثل یک پرستار دلسوز از شما پرستاری می کــنــد و در میهمانی ها هم هرگز بــه فکرش خطور نمی کــنــد کــه بــا گرم گرفتن بــا یکی از دوستان شما قدری سر بــه سرتان بگذارد.

از نظر طرز لباس پوشیدن بسیار مرتب اســت و از نظر هم صحبتی بهتر از او خدا خلق نکرده زیــرا عملا می تواند راجع بــه هــر موضوعی عقاید منطقی و صحیحی ابراز کند.پول شما را هرگز بیهوده خرج نمی کــنــد و اسرار زندگی شما را بــا شدت حفظ می نماید و اگــر در کار خود بــا اشکالی مواجه شدید؛ می توانید روی کمک ها و راهنمایی های او حساب کنید.

 

طالع بینی ازدواج مرد متولد شهریور

آتش عشق مرد متولد شهریور ماه بسیار کم شعله؛ امــا جاودانه و بــا حرارت است. او بــا عشق های رویایی و اشک های سوزان و آه های جانسوز میانه ای ندارد؛‌ و اگــر بــا چنین مردی ازدواج می کنید؛ بــایــد صبر ایوب داشته باشید.اگر شما از آن زن هایی هستید کــه تشنه عشق های شاعرانه و جملات مسحور کننده هستند؛ توصیه می کنیم کــه دور مرد متولد شهریور را خط بکشید؛ چــون در غیر ایــن صورت وضع آدم گرسنه ای را دارد کــه بر سر خوان نعمت نشسته باشد امــا غذاها هــمــه بــه بشقاب چسبیده باشند. سعی در برقرار کردن یک رابطه عشقانه خیلی رویایی بــا مرد متولد شهریور چنان قلب شما را جریحه دار خواهد ساخت کــه جراحت آن تــا پایان عمر هم التیام پیدا نخواهد کرد. زندگی ایــن مرد بــه طور دربست بر پایه امور مادی و کارهای عملی قرار دارد تــا جایی کــه بــه طور مطلق بــا عشق های رمانتیک و رویاهای طلایی بیگانه است. بــرای وارد کردن او بــه جرگه عشاق بــایــد کوشش زیادی بکار برده شود. او نه تنها کسی نـیـسـت کــه گیتارش را بردارد و پایین پنجره اتاق شما آواز های عاشقانه بخواند؛ بـلـکـه شما بــرای شنیدن یک کلمه عاشقانه از زبان او هم بــایــد صبر ایوب داشته باشید. راستش ایــن اســت کــه ایــن مرد از دوران طفولیت خود بــا عشق سروکار پیدا می کــنــد منتها نه بــه آن مفهومی کــه ما انتظار داریم. احساسات عشقانه و محبت او نسبت بــه دیگران بــه صورت فداکاری های صادقانه و بی پیرایه نسبت بــه دیگران بــه صورت فداکاری های صادقانه و بی پیرایه نسبت بــه افراد خانواده‌؛دوستان و کسانی کــه از او ضعیف ترند و یــا دارای وضع مادی نامناسب هستند؛ بروز می کند. عشق واقعی او ؛ عشق بــه کار؛ عشق بــه مسئولیت و عشق بــه یاری رساندن بــه درماندگان اســت و ایــن عشق چنان در او شدید اســت کــه اگــر موقعیتی بــرای ابراز آن پیدا نکند؛ جدا دلگیر می شود؛ دلگیر از اینکه چرا ایــن چنین بی مصرف باقی مانده است. عشق هایی کــه بــه صورت احساسات رویایی؛ جملات شورانگیز؛ اشک های سوزان و آه های جانسوز بــه وی عرضه بشوند بــه تنها در او کوچکترین تأثیری نمی گذارد؛ بـلـکـه در اغلب موارد آنچنان موجب وحشت وی می گردند کــه اگــر دو تــا پا دارد؛‌ دو تــا هم قرض می کــنــد تــا خود را از آنچه کــه آن را یک مهلکه می پندارد؛ نجات دهد؛ امــا اگــر شما بتوانید همین مرد را در شرایط مناسبی قرار بدهید؛ مشاهده خواهید کــرد کــه چطور قلب سنگش ذره ذره نرم می شود. هیچ شکی نـیـسـت کــه قلب او نــیــز راهی بــرای ورود عشق دارد؛ منتها ایــن راه نه تنها یک شاهراه نیست؛ بـلـکـه اغلب اوقات راه مخفی و پر پیچ و خمی اســت کــه بکار بردن شیوه های رایج عاشقانه بــه طور حتم شما را بــه دروازه ورودی آن رهنمون نمی کند. همچنان کــه کمک گرفتن از سکس و عشوه گری نــیــز مفید نخواهد بود. مرد متولد شهریور در عشق بیشتر در جست و جوی کیفیت اســت و بــه همین دلیل وقایع عاشقانه زندگی او از نظر کمیت هرگز چشمگیر نـیـسـت و تازه اغلب ایــن موارد محدود نــیــز بــه عاقبت غم انگیزی منتهی می شوند. عکس العمل او بــه هنگام شکست در عشق بــه ایــن صورت اســت کــه خود را بــه شدید ترین وجهی کــه برایش امکان دارد؛‌ در کارش غرق می کند؛ از اجتماع کناره می گیرد و از آن پــس بیشتر از گذشته احتیاط بــه خرج می دهد. شما در روابط خود بــا مرد متولد شهریور خیلی زود متوجه می شوید کــه بــرای جلب نظر او بــایــد دوباره بیشتر فعالیت کنید و دوباره بیشتر از دانش زنانه خود استفاده نمایید. زندگی ایــن شخص بر پایه صداقت استوار است؛ و فــقــط بــه دلایل بسیار قوی و یــا بــه خاطر یک زن فوق العاده مــمــکن اســت خط مشی خود را موقتا تغییر بدهد. مرد متولد شهریور ماه خیلی راحت تر از مردانی کــه تحت تأثیر صور فلکی دیگر هستند؛ می تواند مجرد زندگی کــنــد و چــون ذاتا بــه سرنوشت معتقد اســت اگــر دید کــه بــا کسی رابطه عاشقانه پیدا نمی کند؛ خیلی راحت آن را بــه پای سرنوشت غیر قابل تغییر خود می نویسد و وضع خود را می پذیرد و بــه همین دلیل هم شما بسیاری از متولدین ایــن ماه را می بینید کــه تــا میانسالی مجرد باقی مانده اند و شکایتی هم ندارند.

با توجه بــه آنچه گفته شد؛ برایتان جالب خواهد بود اگــر بدنید کــه علیرغم بیگانگی ای مرد بــا امور عشقی؛ او در فریب دادن زن ها تبحر خاصی از خود نشان می دهد. بــا عده ای از زنانی کــه در عشق شکست خورده اند؛ بــه گفتگو بیشینید تــا ببینید کــه چند نفر ایشان قربانی فریب های مرد متولد شهریور شده اند. مرد متولد شهریور مجموعه ای اســت از کمال هوشمندی و ثبات قدم؛ او بــه علت بی اعتنایی کــه در مقابل زن ها از خود نشان می دهد بــه سرعت نظر آنها را بــه خود جلب می نماید؛ امــا بــا ادامه همین بی اعتنایی خیلی هم زود قلب آنان را می شکند. معمولا مرها وقتی قلب زنی را می شکنند؛ یــا احساس غرور می کـنـنـد و یــا احساس ندامت؛ در حالی کــه مرد متولد شهریور بــه علت داشتن حس شدید انتقاد و ایرادگیری؛ خود را بــا بی تفاوتی کامل تبرئه می کند. وقتی اندیشه کردیم کــه بــرای بدست آوردن قلب ایــن شخص بــایــد صبر ایوب داشت؛ عمل درستی را انــجـام داده ایم. از ســوی دیگر دقت شبیه بــه وسواس او در انتخاب زن موجب می گردد کــه خیلی کمتر از دیگران در زندگی زناشوئی دچار شکست بشود. البته هیچ قانونی صد در صد کلیت ندارد و شما مــمــکن اســت مرد متولد شهریور را ببینید کــه در زندگی زناشویی شکست خورده اســت امــا باور کنید کــه او استثناء است. شرم و حیا یکی دیگر از خصوصیات زندگی اوست و جمع شدن ایــن حس بــا تمایلی کــه او بــه کسب در آمدهای سرشار دارد؛ گاهی اوقات وقایع جالبی را بــه وجود می آورد. وقتی نمایش فیلم های سکسی تازه شروع شده بود؛ یکی از دوستان متولد شهریور من در تهیه فیلمی سرمایه گذاری کــرد و سود زیادی هم نصیبش شد؛ امــا حالا بعد از گذشت چند سال هــر وقت از آن فیلم صحبت بــه میان می آید؛ ریگش قرمز می شود؛ البته ایــن را هم بــایــد بــه خاطر داشته باشید کــه مرد بالاخره مرد اســت و اگــر بــه عللی عشق نشده و ازدواج نکرده دلیل آن نمی شــود کــه گاهی دست از پا هم خطا نکند؛ منتها فرق یک متولد شهریور بــا دیگران در ایــن اســت کــه او همیشه ظاهر امر را طیب و طاهر نگاه می دارد و بــه علت وجود همین ویژگی هم هست کــه عشق او ( البته اگــر نسبت بــه کسی عشق پیدا کــنــد ) همیشه پاک و بی خدشه می باشد. او بــه هــر نحوی کــه برایش امکان داشته باشد؛ مانع از آلوده شدن عشق خود می گردد و در ایــن مورد اصلا بــرای وی فرقی نمی کــنــد کــه دیگران چــه می گویند. او هــر گز بــا یک نگاه عاشق نمی شود. در انتخاب معشوقه فوق العاده دقیق و خرده گیر است؛ همچنانکه در غذا خوردن؛ مراقبت از خود؛ حفظ سلامت و انــجـام وظیفه نــیــز چنین است. هرگز سعی نکنید بــه او نارو بزنید و یــا دروغ تگویید زیــرا او کسی نـیـسـت کــه اغماض کند؛ از آن گذشته او بــا تمام وجود خود خواهان رابطه ای متبنی بر صداقت راستی است؛ او خوب می داند کــه ادامه یک چنین راهی چقدر مشکل است؛ امــا بــا وجود ایــن سعی در منحرف کردن وی از ایــن راه بدون فایده است. اگــر موقعیت زمان و مکان وی را مجبور کــنــد کــه دندان  روی جگر بگذارد و از خط مشی کــه طبیعت بــرای او تعیین کرده اســت منحرف بشود؛ یقین داشته باشید کــه خیلی سریع بــه راه اول خود باز می گردد حــتـی اگــر برایش بــه قیمت از دست دادن یک شغل خوب و یــا یک ثروت بی کران تمام بشود. برانگیختن احساسات او کار دشواری است. او می تواند سال های سال بدون اینکه قلبش بــرای کسی بتپد؛ زندگی کند. قلب سنگ کــه در سینه اوست و تازه چــه بسا اتفاق می افتد کــه شما از خود می پرسید کــه آیا اصلا همین قلب سنگ هم در سینه او هست یــا نه؟ امــا بگذارید بگوییم کــه او هم مثل هــمــه انسان ها قلب دارد و جنس آن هم از سنگ نـیـسـت فــقــط کافی اســت قدری صبر داشته باشید تــا از غوره حلوا ساخته شود. مرد متولد شهریور گاهگاهی نظم زندگی خود را کنار می گذارد و بــه قول معروف پر هیاهو می شــود ز بــه ایــن وسیله می خواهد از قابلیت خود در انــجـام امور مختلف اطمینان حاصل کند. اگــر بر حسب تصادف موقعی بــا او بر خورد کردید کــه یک چنین دوره ای را می گذراند؛ مطمئن باشید کــه ایــن حالت تصنعی و زودگذر اســت و او بــه محض آنکه بــه مقصود رسید؛ دوباره شیوه سابق و طبیعی زندگی خود را در پیش می گیرد.

بر طبق یک قانون طبیعی یک انسان حــتـی مانند سنگدلی یک مرد متولد شهریور نمی تواند بــرای همیشه نسبت بــه عواطف بشری بی تفاوت باقی بتماند و اولین عکس العمل او در مقابل عشق نــیــز ایــن اســت کــه تــا بنا گوش سرخ می شود. وقتی پرده های دل او بــه ارتعاش در آمد؛ ابتدا بــا تمام قدرت سعی می کــنــد آن را از دیگران پنهان بدارد؛ امــا انگیزه او در ایــن کار بی حاصل فــقــط شرم و حیای ذاتی و طبیعی اوست. خیلی طبیعی اســت کــه موضوع عشق چیزی نـیـسـت کــه یک نفر بتواند آن را بــرای همیشه از دیگران مخفی نگاه دارد؛ امــا در روزهای اول بــا مهارت تمام خود را نسبت بــه آن بی تفاوت نشان می دهد. اصولا ایــن شخص در نقش بازی کردن مهارت دارد؛ مثلا اگــر از یک میهامانی خوشش نیاید؛ چنان ماهرانه خود را بــه بیماری می زند کــه ایــن امر حــتـی بــه نزدیکترین اطاافیان او را نــیــز بــه اشتباه می اندازد. بــه هــر حال در مورد عشق؛ حــتـی پــس از اینکه مطمئن شدید شما را دوست دارد؛ و حــتـی پــس از اینکه ایــن جمله را از دهان او هم شنیدید؛ انتظار نداشته باشید کــه نقش یک عاشق بیقرار و سینه چاک را ایفا کــنــد جه بــرای یک چنین مردی بین ابراز عشق و درخواست ازدواج راه طولانی وجود دارد؛ راهی کــه در طی آن می خواهد واقعا اطمینان حاصل کــنــد کــه شما درست همان زنی هستید کــه بــه دنبال آن می گشته است. امــا از ســوی دیگر وقتی تصمیم خود را گرفت؛ می توانید یقین داشته باشید کــه تصمیم او حقیقی و قاطع است. آتش عشق در دل او کم شعله امــا جاودانه اســت و هرگز اتفاق نمی افتد کــه بــه قول معروف در شعله های جانسوز آن بــه یکباره خاکستر بشود. بــه ایــن ترتیب گرمای مطبوع و دلپذیر ایــن عشق سالیان دراز کانون خانوادگی شما را گرم نگاه خواهد داشت. یکی دیگر از امتیازات مرد متولد شهریور در امور عشقی صبر بی پایان اوست. او اگــر لازم باشد؛‌سال های سال صبر می کــنــد و باز اگــر لازم باشد هزاران کوه و دره را زیر پا می گذارد تــا بــه وصال آنکسی کــه او را از هــر جهت مناسب زندگی بــا خود تشحیص داده اســت برسد ... در چنین مواردی شما از وی فداکاریهایی می بینید کــه بــه راستی تعجت آورند. بــه ایــن ترتیب ملاحظه می کنید کــه اشکال عمده فــقــط در روشن کردن آتش عشق در سینه اوست و اگــر ایــن کار صورت گرفت؛ دیگر تقریبا محال اســت کــه کسی بتواند آن را خاموش کــنــد پــس از آنکه او را تصاحب کردید؛ دیگر هیچ وقت کاری نخواهد کــرد کــه موجب برانگیخته شدن حس حسادت شما بشود دیری نمی گذرد کــه بــه قدرت زیاد او در حل و فصل مسائل مالی؛ خانوادگی؛ اجتماعی و غیره پی می برید. قدرت او در تحمل ناراحتیهای جسمی و روحی نــیــز خارق العاده اســت امــا بــرای ایــن کار لازم اســت مطمئن باشد کــه شما از صمیم قلب پشیمان او هستید و یــا لااقل در جبهه مخالف وی قرار ندارید. اگــر بــه علتی قلب شما شکست و یــا از موضوعی بــه شدت ناراحت شدید؛ هیچ کس صمیمانه تر از او بــه کمک شما نخواهد شتافت و هیچ کس بــه اندازه او در ایــن کار تحمل خرج نخواهد داد. در چنین مواردی او سعی نخواهد کــرد کــه راه مادیات؛‌مثلاخرج کردن بی حساب ویا فرستادن شما بــه یک مسافرت خارج درد هایتان را تسکین بدهد. راه او بــه مراتب بی سر صداتر امــا موثر تر است. او بــا تمام وجود خویش و از ته دل بــا شما همدردی نشان خواهد داد تــا جایی کــه شما احساس خواهید کــرد نیمی از بار غم ها را او بــه دوش گرفته است. مرد متولد شهریور بــه کوچک ترین چیزهایی کــه مورد علاقه همسرش اســت توجه نشان می دهد و راجع آنها فکر می کــنــد و از آنجا کــه حافظه قوی دارد کمتر احتمال آن می رود کــه تاریج وقایع مخصوص را مثل روز تولد شما یــا روز عروسیتان را فراموش کند؛ امــا ایــن را هم بدانید کــه اهمیت ایــن وقایع  بــه خصوص بــرای او هرگز بــه اندازه شما نخواهد بود. مردی کــه در ایــن ماه متولد شده است؛ حسود نیست؛ امــا در ایــن مورد نــیــز مثل عشق اگــر آتشی در  دلش روشن شدخیلی دیر مــمــکن اســت خاموش شود. اگــر او نسبت بــه گرم گرفتن شما بــا مردان دیگر عکس العمل حسادت آمیز نشان نمی دهد و همیشه شما را در ایــن کار قدری آزاد می گذارد دلیل آن نمی شــود کــه فکر کنید هیچ چیز را نمی بیند یــا در ک نمی کند. همسر یک مرد متولد شهریور اگــر بخواهد از ایــن حالت او سو استفاده کــنــد بــه قول معروف پای خود را از گلیم  بسیار وسیعی کــه برایش پهن شده است؛ بیرون بگذارد؛ بدون شک یک شب کــه بــه منزل مراجعت کرد؛ طلاقنامه خود را خواهد دید کــه پشت در نصب شده است. مرد متولد شهریور اصولا انسان وفاداری اســت و از بر هم خوردن کانون خانوارگی خود بــه شدت نفرت دارد امــا اگــر دید کــه شما دیگر آن زن سابق؛ آن زنی کــه از هــر نظر مطابق میل او بودید؛‌نیستید؛ آن وقت حــتـی یک لحظه هم بــرای بریدن تمام رشته های علائق خود بــا شما تردید نمی کــنــد و ایــن کار را چنان بــا خونسردی انــجـام می دهد کــه شما بــه حق شک می کنید کــه آیا او هرگز دوستتان داشته اســت یــا نه؟ در جوال سئوال شما بــایــد گــفــت کــه او شما را از صمیم قلب و بــا تمام وجود خویش دوست داشته اســت زیــرا در غیر ایــن صورت هرگز نمی توانستید همسر وی بشوید؛ امــا در زندگی ایــن مرد جر و بحث و بگو مگو اصلا جایی ندارد؛ وقتی شما دیگر زن دلخواه او نبودید؛ مثل یک دست لباسی کــه پاره شده باشد؛ کنار گذاشته می شوید. هیچ کس را دیده اید کــه بــرای دور انداختن لباسی کــه پاره شده باشد؛ داد و فریاد داشتن خاطرات خوش گذشته نمی تواند احساسات او را چنان برانگیزاند کــه اشک از چشما هایش جاری بشود زیــرا او بــا همان قدرتی کــه می تواند احساسات خود را کنترل کند؛ می تواند خاطرات خویش را نــیــز مهار نماید. تسلط بــه نفس یکی از اجزاء اصلی طبیعت و ذات اوست. وقتی تصمیم گرفت کــه خود را از زندگی شما خارج کند؛ بهتر اســت کــه از عجز و لابه؛‌ اشک ریختن و معذرت خوستن صرفنظر کنید زیــرا تحمیم او قاطع و غیر قابل تغییر است. بــرای او کــه در تمام عمر خویش در جست و جوی کمال بوده اســت و حداکثر دقت و وسواس مــمــکن را در رسیدن بــه ایــن آرزوی « خود بــه خرج داده؛ داشتن یک گلدان چینی شکسته کــه قطعات آن را بــا چسب بــه هم چسبانده باشند؛ کوچکترین ارزشی ندارد حــتـی اگــر ایــن گلدان در تمام دنیا منحصر بــه فرد باشد و میلیون ها نفر آرزوی داشتنش را داشته باشند.

اگر همسر شما متولد شهریور است؛ بهتر اســت فکر انــجـام کارها را از سر بیرون کنید. او از بی توجهی شما بــه خودش؛ حفاظت؛ افکار بی سر وته؛ کثافت؛ درهم برهمی خانه؛ پست فطرتی واقعا متنفر است. اگــر هنوز زن وی نشده اید و می خواهید راه مخفی دل او را پیدا کنید؛ سعی کنید همیشه خوش لباس باشید و در زیر موهایی کــه آرایشگاهی کــه تازه آنها را درست کرده؛ افکاری روشن و جالب داشته باشید. صحبت از مو و آرایشگاه شد؛ در ایــن مورد اصلا سعی نکنید از فلان هنر پیشه سینما پیروی کنید. آرایش موی شما بــایــد زیبا و ساده بوده موجب تعجب بیننده نگردد. ایــن جمله اخیر را حتما بــه خاطر بسپارید. مرد متولد شهریور پیوسته در جست و جوی زنی اســت کــه چــه از نظر جسمی و چــه از نظر فکری تمیز باشد؛ خوب بپوشد و از پیروان مدهای عجیب و غریب نباشد. البته منظور ما ایــن نـیـسـت کــه مثل مادر بزرگ و یــا حــتـی مادر خود لباس بپوشید امــا مطمئن باشید کــه اگــر طوری لباس پوشیدید کــه موجب تعجب آدم های بین سی تــا چهل ساله بگردد؛‌ یک قدم خیلی بلند خود را از او دور کرده اید. بــرای او غیر قابل تصور اســت کــه یک زن روشنفکر و فهمیده لباس های خیلی فانتزی بــه تن کند. رفتار دوستانه و محبت های گاهگاهی او را حمل بر چیزی نکنید؛ او مــمــکن اســت در یک گردش جمعی اگــر شما احساس سرما کردید؛ اولین کسی باشد کــه کت خود را در بیاورد و روی شانه شما بیندازد و یــا اولین داوطلب بــرای رساندن شما بــه منزل باشد؛ امــا اگــر شما صد در صد آن دختر دلخواه او نباشید؛‌ هرگز آن جمله هیجان انگیز « عزیزم بــا من ازدواج می کنید؟ » را نخواهید شنید. از نظر پدر بودن هم او کسی نـیـسـت کــه بچه دار شدن یکی از بزرگترین آرزوهای زندگی وی باشد. احتمالا خود خواهی بخصوصی کــه در نهاد او وجود دارد؛ بــا مسئولیت ها و احساساتی کــه یک مرد بــایــد در مقابل کودکان خود داشته باشد؛ سازگار نـیـسـت و بــه همین دلیل خانواده یک چنین مردی معمولا کوچک اســت و تعداد بچه ها از یکی دو تــا تجاوز نمی کنند؛ امــا وقتی بچه هایی بــه دنیا آمدند؛ مرد متولدشهریور دقیقا از آن ها مراقبت بــه عمل می آورد؛ حــتـی یک لحظه هم مسئولیت های پدرانه خود را فراموش نمی کند. او ساعت ها وقت خود را صرف یاد دادن معلومات خویش بــه بچه ها می کــنــد و در ایــن مورد مخصوصا سعی دارد کــه آنان را افرادی متکی بــه خود و بــا عزت نفس تربیت کند. مرد متولد شهریور در منزل بــا روی باز بــه شما کمک  می کــنــد تــا کارهای خانه را زودتر و راحت تر انــجـام بدهد. سرگرمی های مورد علاقه او موسیقی و مطالعه اســت و می خواهد کــه بچه هایش نــیــز در امور هنری صاحب نظر باشند و نسبت بــه اخلاقیات پایبندی فراوان از خود نشان بدهند. رفتن بــه دانشگاه را بــرای کودکان خود صد در صد می داند. پیش گرفتی یک چنین روشی بالطبع موجب می شــود کــه کودکان یک پدر متولد در شهریور بــا عشق بــه کتاب و علاقه بــه فراگیری بزرگ بشوند. شما کمتر مــمــکن اســت بچه های ایــن مرد را لوس ببینند زیــرا انضباط یکی از اصولی اســت کــه او آن را بــه شدت بــه موقع اجرا می گذارد. تمام ایــن کارها بسیار خوب و منطقی هستند؛ امــا بدون شک بچه های ایــن مرد از نظر محبتی کــه بــه آها ابراز می شود؛ کمبودهایی خواهند داشت چــون او در ابراز عشق و محبت پدرانه نــیــز جانب احتیاط را نگاه می دارد. پیروی از ایــن روش موجب می شــود کــه بی جهت دیواری بین او و بچه هایش کــه صمیمانه و از ته دل آنان را دوست دارد بــه وجود بیاید. اگــر چــه ایــن دیوار بعدها کــه بچه ها بزرگتر شدند؛ تبدیل بــه یک دیوار بلورین می گردد کــه از پشت آن تمام حقایق قابل دیدن می گردند؛ امــا بــه هــر حال بــه عــنــوان یک دیوار غیر عابل عبور بر سر جای خود باقی می ماند. از آن گذشته مرد متولد شهریور نسبت بــه بچه های خود نــیــز حساس اســت و توقع زیادی از آنان دارد. مرد متولد شهریور از شما توقع خواهد داشت کــه مراقب سلامت او باشید و متقابلا ً اگــر شما هم بیمار شدید؛ صمیمانه بــه پرستاری تان می پردازد و طی آن مدت حــتـی ناز شما را هم خواهد کشید. امــا مراقب باشید کــه امر بــه شما مشتبه نشود. اگــر در زندگی روزمره بــه او پشت کنید؛ حــتـی دست خود را بــرای برگرداندن شما بــه خانه روی شانه تان نخواهد گذاشت. اگــر مشاهده کردید کــه از چیزی ناراحت و دلواپس است؛ فورا قدم پیش نگذارید و سعی نکنید کــه او را از ایــن حالت در بیاورید. بــرای او دلواپسی های کوچک نوعی تمرین مغزی و نمک زندگی اســت امــا طبیعی اســت کــه اگــر دیدید ایــن ناراحتی و دلواپسی شدید است؛ بــایــد هــر چــه زودتر دست بــه کار بشوید؛ و بهترین راه بــرای نجات او پیشنهاد انــجـام کارهای اســت کــه بــه آن ها علاقه دارد.

معطوف کردن فکر مرد متولد شهریور بــه یک موضوع کار سختی نـیـسـت در حالی کــه نگاه داشتن او در یک چنین وضعی مشکل است. حالا؛ بــا در نظر گرفتن مطالبی کــه درباره خصوصیات اخلاقی یک مرد متولد شهریور گفته شد؛ اگــر باز عشق او هستید و می خواهید بــا وی ازدواج کنید؛ می توانید بــه یک آینده رضایت بخش امیدوار باشید. شما صاحب شوهری خواهید شــد کــه هوشیاری و اطلاعات وسیع او از زندگی بــه شما امکان می دهد تــا مسائل و مشکلات زندگی را سریعا و بــه بهترین وجه مــمــکن حل و فصل نمایید. او از شما توقع نخواهد داشت کــه پیوسته سکس باشید و تمام عمر نقش یک دختر شوخ و شنگ هیجده ساله را ایفا کنید.

اگر از خطاهای کوچک او چشم پوشی کنید؛ مردی خوش مشرب و باسلیقه در کنار خود خواهید داشت؛ امــا یادتان باشد کــه همین خوش سلیقگی او موجب می شــود کــه گاهی دستش را لای درز مبل ها فرو ببرد تــا ببیند کــه آیا خوب گردگیری شده اند یــا نه؟ سعی کنید در مورد انتقاد؛ بــا او مقابله بــه مثل نکنید زیــرا ایــن مرد معتقد اســت کــه انتقاد منحصرا حق او اســت بــه انتقادهای او گوش بدهید و حــتـی بــه آنها بخندید. (البته نه خنده تمسخر آمیز ) و بــه ایــن حقیقت گردن بگذارید کــه بیرون کشیدن مو از ماست جزئی از طبیعت ذاتی او می باشد. وقتی زبان بــه انتقاد گشود؛ کافی اســت کــه قدری حوصله بــه خرج بدهید تــا آب ها از آسیاب بریزد و آن وقت خواهید دید کــه او همان مرد وفادار و دوست داشتنی سابق است. البته او فرشته نـیـسـت و دو تــا بال روی شانه های خود ندارد؛ امــا در مجموع شوهری اســت کــه خیلی از زنها آرزوی داشتنش را دارند.

 

فال ازدواج

 

فال ازدواج

 

طالع بینی ازدواج زن متولد مهر

زن متولد مهر ماه استخوان بندی درشتی خواهد داشت و نسبتا سنگین وزن خواهد بود. امــا برغم تمام ایــن خصوصیات زنانه؛ شما بارها در او علائمی از قدرت اراده و جدیت و تصمیم می بینید کــه بــا خلق و خوی زنانه کمتر سازگاری دارد.از نظر طرز فکر شباهت های زیادی بین او و مردها مشاهده می گردد و بــه هنگام بحث و گــفــت و گو برداشت های او درباره موضوعات مختلف خیلی مردانه بــه نظر می آید. از شنیدن ایــن حرف ها دستپاچه نشوید و خیال نکنید کــه اگــر بــا یک زن متولد مهر ماه ازدواج کنید؛‌ یک قاضی یــا یک دادستان مرد را بــه خانه خواهید آورد. بــه هیچ وجه اینطور نیست؛ ظرافت های زنانه او آنقدر زیاد؛ جالب و دل انگیز اســت کــه هرگز باعث سلب آسایش شما نخواهد شد.زن متولد مهر در هــر موقعیتی؛ چــه جزئی و چــه مهم؛‌ هوشیاری؛ انصاف و قدرت استدلال خود را ظاهر می سازد. ایــن موقعیت ها مــمــکن اســت از اینکه شما چرا نباید پیراهنی کــه دکمه سر دست ندارد بپوشید؛ چرا در اداره موفق نشده اید کــه پست بهتری بدست بیاورید باشد.( در ایــن مورد آخر؛‌ گناه آن عدم موفقیت را چنان ماهرانه بین شما و رئیس شما تقسیم می کــنــد کــه بــه هــر کدام بیش از سه دانگ بیشتر نرسد). در زن مهرماه ایــن قابلیت وجود دارد کــه حــتـی بــا شخص خود منصفانه موضوعی را مورد بحث و گــفــت و گو قرار دهد و مسئله مورد نظر را در ترازوی سنجش و استدلال خویش بگذارد.خیال نکنید کــه داشتن یک چنین همسر سنجیده و دقیقی حوصله شما را سر خواهد برد؛ درست بر عکس؛ شما در جوار یک چنین زنی ناگهان متوجه می شوید کــه بیش از یک ساعت اســت دارید بــه حرف های او گوش می دهید بدون اینکه متوجه گذشت زمان شده باشید و از حرف ها و استدلالهای او بــه راه حل های باور نکردنی رسیده اید. علت هم ایــن اســت کــه او در تمام طول مدتی کــه مشغول بحث در اطراف موضوعی است؛ ‌لحظه ای لبخند دلنشین و معروف خود را فراموش نمی کــنــد و شاید رعایت همین ظاهر مطلوب و چاشنی کردن همین لبخندهای ملیح و بکار بردن جملات دلنشین و متقاعد کننده اســت کــه موجب می شــود موفقیت های زیادی در قبولاندن منطق خویش بــه دیگران کسب کند. او بــرای قانع کردن دیگران مطلقا از منطق استفاده نمی کند؛ البته در وهله اول چنین بــه نظر می رسد کــه زن مهر ماه بــا قدرت کلام خود غرور مرد را جریحه دار خواهد ساخت؛‌ در حالی کــه ایــن توهم عاری از حقیقت اســت زیــرا او خیلی راحت جراحت شکست دادن در بحث را بــا لبخند و حرکات ظریف و دوستانه خود التیام می بخشد؛ از آن گذشته ایــن را هم بــایــد دانست کــه اکثرا حق بــا اوست و رأی را می توان رأی دیوان عالی دانست. او بــرای ارضای خودخواهی خود منطق و دلیل نمی چیند؛ بـلـکـه هــمــه چیز را بــا ترازوی عقل می سنجد.اگر او یک مخبر سیاسی و نویسنده باشد؛ در فصل انتخابات می تواند قابلیت بی نظیر خود را در مقایسه جناح های مختلف و احزاب گوناگون و نقاط ضعف و قدرت هــر یک از آنها بــه بهترین وجه مــمــکن بــه منصه بروز برساند. صرف نظر از قابلیت و علاقه ذاتی کــه در زن متولد مهر بــرای سبک کردن رویدادها وجود دارد؛ از نظر امور احساسی؛ رفاقت و صمیمیت نــیــز او یک زن تمام عیار است. حــتـی تمایل او بــه بحث کردن در واقع مبتنی بر ایــن علاقه باطنی اوست تصمیم نهایی درباره هــر موضوعی بــایــد چنان اتخاذ شــود کــه بــه دوست؛ بــه محبوب و بــه فرد مورد علاقه او آسیب و ضرری وارد نیاید. هرگز سعی نمی کــنــد نظر شخصی خود را بــه کسی تحمیل کــنــد و در استدلال های خویش احساسات و عواطف شخصی خود را بــه میزان وسیع نادیده می گیرد.برای آنکه بتوانید خصوصیات اخلاقی زن متولد مهر را بهتر درک کنید؛ ‌شاید بی مناسبت نباشد کــه مثالی بزنیم و مقایسه ای بین او و زنان دیگری کــه در ماه های مختلف سال متولد شده اند؛ بــه عمل بیاوریم. فرض کنیم شما در بین دوازده زن کــه هــر کدام در یکی از ماه های سال متولد شده اند نشسته اید( ه خود یک موقعیت بسیار جالب و استثنایی خواهد بود) و راجع بــه ایــن موضوع صحبت می کنید کــه آیا بــرای فلان مهمانی بــایــد از کارت دعوت استفاده بشود یــا نه؟‌ مدعوین را بــه وسیله تلفن؛‌ پیغام یــا کارت دعوت بــه مهمانی فراخواند. ابراز نظر خانم ها در ایــن باره بــه ایــن صورت خواهد بود.

زن متولد فروردین: هیچ احتیاجی بــه کارت نیست؛ من از تلفن استفاده می کنم.

زن متولد اردیبهشت: کمتر اتفاق می افتد کــه من مجبور بــه دعوت از دیگران بشوم. معمولا دوستان من خودشان بــه دیدن من می آیند.

زن متولد خرداد: کارت دعوت؟ چــه حوصله ای؛ کی وقت ایــن کارها را دارد؟

زن متولد تیر ماه: ارسال کارت دعوت خیلی خشک و رسمی است؛ من ترجیح می دهم بــا نامه دوستانه مهمانان را دعوت کنم.

زن متولد مرداد: خوب اگــر ایــن کارت ها جالب و خیلی زیبا باشند؛ ‌ارسال آنها عیبی نخواهد داشت.

زن متود شهریور: من بــایــد بروم از دوستم بپرسم ببینم نظر او چیست.

زن متولد آبان: اگــر من تلفن بکنم و آنها منزل نباشند؛‌ میهمانی مرا از دست خواهند داد. من کارت را ترجیح می دهم.

زن متولد آذر: خدای من مگر هنوز هم از وسیله کارت استفاده می شود؟

زن متولد دی: ارسال کارت سنت خوبی است؛ امــا بــایــد تزئین آن ساده و معمولی باشد.

زن متولد بهمن: من تصمیم خودم را موقعی می گیرم کــه بدانم روز مهمانی هوا ابری یــا آفتابی خواهد بود؟

زن متولد اسفند: بــرای من فرستادن کارت یــا استفاده از وسایل دیگر علی السویه است؛ من همیشه حس می کنم کــه چــه کسانی مایل بــه دیدن من هستند و چــه کسانی مایل نیستند. بــرای دعوت دسته اول؛ مــمــکن اســت از هــر وسیله ای استفاده کنم.

و امــا زن متولد مهر: خوب ایــن بستگی بــه موقعیت زمان و مکان دارد؛ راه درستش ایــن اســت کــه آدم کارت بفرستد؛‌به نظر من ایــن کار؛ یک کار فوق العاده جالب اســت امــا از طرف دیگر ایــن روزها استفاده از ایــن وسیله مــمــکن اســت حمل بر خود نمایی و تظاهر بشود و عده ای از دوستان صمیمی انسان برنجند کــه چرا کارت فرستاده ایم و تلفن نکرده ایم. از ایــن گذشته زن امروزی هم گرفتارتر از آن اســت کــه وقت ایــن هــمــه تلفن کردن را داشته باشد. طبیعی اســت کــه آدم بــایــد بــه دلایلی کــه در ورای سنت ها وجود دارند نــیــز توجه کند. در اینجا نــیــز هستند کسانی کــه نمی توانند از کارت دعوت استفاده کنند؛ بــرای مثال اگــر خرید کارت و تمیز کردن و ارسال آن تحمیلی بــه بودجه خانواده بشود؛ نباید از آن استفاده بشود و جه بسا کــه خرج تلفن کردن آسان تر باشد؛ از ســوی دیگر من نمی توانم منکر ایــن حقیقت بشوم کــه استفاده از کارت یک کار شیک و عمل دوست داشتنی اســت کــه ارزش آن را دارد کــه آدم قدری از پول خود را خرج آن بکند؛‌ حــتـی اگــر مجبور بشود از خرج های دیگر خود بزند. بــه نظر من کارت دعوت بــایــد چاپی باشد؛ البته اگــر کسی هنرمند باشد؛ می تواند آن را خودش طرح ریزی و نقاشی کــنــد طبیعی اســت در ارسال یک چنین کارتی بــایــد کمال دقت را بــه عمل آورد زیــرا برخی از طبقات جامعه مــمــکن اســت مورد سوء تعبیراتی قرار بگیرند. بــرای مثال اگــر یک چنین کارت دعوتی را بــرای اوناسیس بفرستید؛ خوشش نمی آید؛ امــا کدامیک از ما اوناسیس را دعوت می کند؟ دوستان نزدیک و صمیمی ایــن جور کارت ها را خیلی دوست دارند. زیــرا خیلی خصوصی تر از کارت های چاپی است؛ در حالی کــه کارت های چاپی بیشتر رایج و قابل قبول می باشند؛ و یــا لااقل بــه نظر من چنین است.ملاحظه میکنید کــه او چطور خودش بــا خودش بــه بحث و گفتو گو می نشیند و از دیدگاه های مختلف و نقطه نظرهای گوناگون مسئله را می سنجد و بررسی می کند؟ او در ایــن کار آنقد پیش می رود تــا سر انــجـام بتواند بــه یک تصمیم نهایی کــه کلیه جوانب امر در آن منظور شده باشد؛ برسد.در آشنایی و دوستی خود بــا یک زن متولد مهر خیلی زود بــه ایــن حقیقت پی می برید کــه او جدا از انصاف و قضاوت بی طرفانه نمی تواند زندگی کند. بــه نظر او هــر کاری و هــر تصمیمی بــایــد انسانی و عادلانه باشد. طبیعی اســت کــه راجع بــه فرستادن یــا نفرستادن کارت دعوت ایــن هــمــه فلسفه می چیند؛ کاری دشوار و خسته کننده است؛ امــا دیری نمی گذرد کــه بــا توجه شدید او بــه رعایت انصاف و قابلیت چشمگیر او در قضاوت صحیح ایمان شما را بــه هوشمندی او جلب می کند. معمولا زن ها بــه هنگام گــفــت و گو درباره یک موضوع نه تنها نظر شخصی خود را بیان می دارند؛ بـلـکـه ایــن نظر بسته بــه موقعیت زمان و مکان تحت تأثیر شدید احساسات ایشان قرار می گیرد و منظور شان توأم بــا اغراض احساسی اســت در حالی کــه ایــن امر در مورد زن متولد مهر بــه هیچ وجه صدق نمی کند. بــرای او نظر شما؛‌ دوستانش؛ خودش و دیگران ارزش مساوی دارند کــه هــر کدام می توانند گوشه تاریکی را روشن سازند؛ بــه شرط آنکه عادلانه و منطقی باشند.بیشتر زنان متولد مهر چــه قبل از ازدواج؛ و چــه بعد از ازدواج مشغول کار هستند زیــرا بــرای خرید چیزهایی کــه سخت بــه آن ها علاقمند هستند؛ نیازمند بــه پول می باشند. او عاشق تجمل اســت و دلش می خواهد کــه گرانبها ترین لباسها زیبا ترین اسباب خانه ها و کمیاب ترین عطر را داشته باشد و بــه همین دلیل می رود کار می کــنــد تــا پول کافی در دسترس داشته باشد. او پول را بــرای یک منظور دیگر هم لازم دارد و آن ایجاد رفاه بــرای مرد زندگی و مورد علاقه اش می باشد. اگــر در گنجینه دل یک زن متولد مهر یک جواهر گران قیمت و بی نظیر وجود داشته باشد؛ زن مهر ماه از انزوا و تنهایی تنفر دارد. همیشه در میان جمع حلقه دوستان است. بــه اصل دوستی و صمیمیت معتقد بوده و حق دوستی را ادا می کند. همراهی؛‌ چــه در کارها و چــه در امور احساسی نیاز واقعی وی محسوب می شود. او دوست ندارد کــه تنها کار کــنــد و عملا قادر بــه زندگی بدون شریک نیست. زنان متولد مهر کــه بــه نزد فالگیر می روند؛ فــقــط دو سئوال از او می کنند. چــه موقع یک آدم همرنگ بــرای همکاری صمیمانه قلب دوستش داشته باشم؟ و چــه موقع یک آدم همرنگ بــرای همکاری صمیمانه پیدا خواهم کرد؟ از نظر او ازدواج یک معامله پایاپای و متقابل دیگری واجب و لازم الاجراست.شما ریاست هیئت مدیره انجمن را بــه عهده دارید؛ ایــن افتخار از آن شمامی باشد؛ و او هم مدیر عامل انجمن می باشد و وظیفه دارد کــه جلو اشتباهات شما را بــا روش خاص خود بگیرد؛ در کارها بین عشق و دوستی و منطق و انصاف و عمل تفاوت می گذارد و حساب آن دو را اصلا بــه همین دلیل خواهان آن اســت کــه تــا سر حد امکان در کارها و فعالیت های اجتماعی شوهر خود شرکت داشته باشد. او می خواهد کــه قائم مقام شوهرش محسوب بشود و در عین حال آنقدر منطق و هوشمندی دارد کــه رهبری شوهر را از جان و دل قبول داشته باشد و یــا وقتی مرد می خواهد شغل و حرفه خود را عوض کــنــد و یــا دست بــه فکر جدیدی بزند؛ از وی حمایت کــنــد و راه و چاه را بــه او نشان بدهد. یک چنین اموری را جزو وظایف خاص همسری خویش می داند و در ایــن گونه مواقع بــه هموارکردن راه پیشرفت و موفقیت شوهر و جلوگیری از اشتباهات احتمالی وی می پردازد. شما بــایــد حتم داشته باشید کــه یک چنین زنی از عهده انــجـام ایــن مشاورات بــه خوبی بر می آید و لیاقت آن را دارد کــه بــه وی میدان فعالیت و ابراز وجود داده شود. زن متولد مهر بــه هیچ وجه مایل نـیـسـت کــه بــه صورت باری روی گرده شوهر خود باشد. او بیشتر میل دارد کــه موانع سر راه همسر خود بر طرف سازد. او بــه ایــن خواسته طبیعی خویش بــا ظریف ترین وجه مــمــکن جامه عمل می پوشاند( مگر اینکه والدین او متولد فروردین باشند کــه در ایــن صورت بــایــد گــفــت گاهی اوقات بــا مشکلات جدی مواجه است).زن متولد برج تراز بــه طور کلی بسیار فهمیده اســت و قدرت تجزیه و تحلیل فراوان دارد و می تواند در حل مشکلات اداری و یــا تجاری فوق العاده مفید باشد. کمتر اتفاق می افتد کــه از روی احساسات تصمیمی بگیرد و یــا در اخذ تصمیم عجله بــه خرج بدهد و نظریاتی کــه او بــه شما ارائه می دهد؛ اغلب خیلی بهتر و عملی تر از نظریات وکیل مدافع شماست.الهه حاکم بر ایــن زن ونوس اســت و هم او اســت کــه وی را وادار می سازد؛ و یــا بهتر اســت بگویم ایــن قابلیت را بــه او می دهد کــه گوهر گرانبهای عقل و درایت خویش را بر تارک زیباترین انگشترهای جهان بــه انگشت همسر خود بکند. اگــر نخواهیم مطلب خود را در قالب جملاتی ایــن چنین ادیبانه بیان کنیم؛ می توان گــفــت کــه دست آهنین او در یک دستکش مخملی قرار دارد و چنان بــا قدرت و در عین حال نرمی و لطافت در موقع حساس بــه میان می آید کــه بــه سرعت مانع از اشتباهات و ندانم کاری ها می گردد. مردان متولد فروردین؛ آبان؛ مرداد و اردیبهشت معمولا یک چنین زنی را شریک صادق و عاقل و دانای خود می بینند و بــه پرستش و ستایش وی مشغول می شوند؛ امــا یک چنین ستایشی یک جانبه نـیـسـت زیــرا او نــیــز شوهر خود را می پرستد. دوستان و اقوام بــا دیدن زندگی خانوادگی ایــن زن بــا شوهر و بچه هایش بی اختیار بــه یاد زندگی پر از صلح و صفای آدم و حوا خواهند افتاد.شما در زندگی مشترک بــا زن متولد مهر از مزایای اخلاقی زیادی برخوردار خواهید بود. او هرگز نامه شما را باز نخواهد کــرد زیــرا اصلا مایل نـیـسـت کــه غرور و شخصیت خود را بشکند. او هم چنین هیچگاه اسرار شما را بــه دوستتان بازگو نخواهد کــرد و یــا در مقابل رئیس اداره تان بــه شما بی احترامی و یــا کم محلی نخواهد کرد. او در هــمــه حال رازدار و وفادار و حرمت نتگه دار است. بسیاری از خردهایی کــه زنان متولد مهر دارند؛ ترقی خود را مرهون رفتار زن خویش می دانند. مثلا چــه ایــن زن بدون اینکه کوچکترین انحرافی از جاده وفاداری پیدا کند؛ بــه هنگام مواجه شدن بــا کار فرما یــا رئیس همسر خویش درست از همان لبخند و ظرافتی استفاده می کـنـنـد کــه روز اول بــرای آب کردن دل پسر مورد علاقه خود بکار برده بود. او بــا شرم و جذابیتی کــه دارد؛ در بین دوستان و همکاران بــرای شوهر خویش دوست یابی می کــنــد و می کوشد کــه بــا ایجاد یک روابط عمومی گرم و دلچسب راه موفقیت شوهر خود را هموار بسازد. او عشق خود را نسبت بــه شما عملا بــه اثباب می رساند. و در ناز و نوازش مغازله هرگز کوتاهی نخواهند کرد. زبان نرم او و جملات بجا و زیبای او هــر دل سنگی را نرم می کند.داشتن یک چنین همسری مترادف اســت بــا داشتن یک خانه بسیار جالب و مرتب. درتزئین منزل از رنگ های شاد استفده می کــنــد و در ترکیب آنها چنان استادی از خود نشان می دهد کــه گویی یک نقاش است. مبل ها و اثاثیه منزل او نــیــز در نوع خود بسیار زیبا خواهند بود. تابلوهایی کــه بــه دیوارها آویزان می شوند؛ یه تنها از روی سانتیمتر؛ بـلـکـه از روی میلیمتر نصب می گردند. غذای شما و بچه های در اغلب موارد سر ساعت سرو می شــونــد و تنوع لازم در طبخ آن ها بــه دقت مراعات خواهد شد.علاوه بر اینها؛ زن متولد مهر را بــا انواع گل ها وگلدانها و سایر لوازم تزئینی می آراید و در عین حال از ترتیب دادن گهگاه یک شام دو نفره عاشقانه در زیر نور شمع غافل نمی ماند. بــرای زن متولد مهر خانه داری یک شغل تمام وقت و بــرای تمام عمر محسوب می گردد. شغلی کــه بر خود فرض لازم و واجب می داند در آن بــه حد کمال برسد. اماهمزیستی او تــا وقتی شاعرانه و صمیمانه و نرم و لطیف اســت کــه شما نــیــز احترامات مقابله اش را حفظ کنید و جانب عدل و انصاف را نگه دارید. پناه بــه خدا اگــر بخواهید نقش فرمانده و آمر بــرای او بازی کنید و هی راه بروید و ایراد بگیرید و دستورات بی سر و ته صادر کنید و از همسر خود بخواهید کــه مثل یک کنیز از فرامین و هوس های شما اطاعت و فرمانبرداری کــنــد و از ترس خشم سرور خویش جرأت نکند جز بله چیز دیگری بگوید. اگــر خداینکرده از زمره ایــن قبیل شوهران باشید کــه او بــا یک نقشه بسیار زیرکانه شما را از تحت فرماندهی بــه زیر می کشد و زندگی بــا حقوق مساوی را در کنار شما آغاز می کــنــد و شما یک وقت چشم باز می کنید و می بینید کــه از پشت بام عدم مساوات کم کم پایین آمده اید و نه تنها بــا او سر یک سفره نشسته و هم تراز او شده اید؛ بـلـکـه چــه بسا کــه رتق و فتق امور را نــیــز هرگز بدون صلاحدید او انــجـام نمی دهید. آن دست آهنین بــا دستکش های مخملی کــه گفتم یادتان هست؟ زن مهر ماه از ایــن دست پولادین مخمل پوش بــه موقع و بــا تدبیر استفاده می کــنــد و بدون جنگ و کشمکش وجنجال؛ عدم تعادل ها را از میان بر می دارد. ایــن زن تنها مخلوقی اســت کــه از فولادی بــه نرمی موم ساخته شده اســت و مشابه آن بــه طور حتم در هیچ یک از ماههای دیگر سال دیده نمی شود.قدرت بی مانند او در آرام ساختن عصبانیت ها و ناراختی های شما مــمــکن اســت موجب ایجاد ایــن فکر در شما بشود کــه او موجودی ضعیف وبیش از اندازه صلح جوست و در مقابله بــا رویدادهای ناگهانی بــه کلی درمانده می شود. بگذارید از همین الان بگویم کــه اگــر چنین می اندیشید؛ سخت در اشتباه هستید. در سطور بالا اشاره کردمباطن زن مهر ماه از فولاد ساخته شده اســت و اگــر ملاحظه می کنید کــه ایــن چنین نرم و ملایم و ظریف است؛ بــه ایــن علت اســت کــه از جنگ و جدال بیزار است؛ و اگــر چــه خودش گاهی در مظان ایــن اتهام قرار می گیرد کــه جنگ افروز اســت ولــی اگــر خوب دفت کنید؛‌ متوجه می شوید کــه در پشت ایــن ظاهر ملایم اراده ای قوی و روحی مقاوم و دلیر پنهان اســت و در بحرانی ترین و سخت ترین لحظات کشتی خانواده را روی امواج متلاطم دریا استوار نگه می دارد و قدرت مبازه ای شگرف از خود نشان می دهد.پس از مدتی زندگی بــا یک زن متولد مهر متوجه می شوید کــه خیلی بیش از حد تصور بــه کمک های او؛ مخصوصا بــه هنگام گرفتاری نیازمند هستید. دستپاچه نشوید و فورا نگویید من بــا یک چنین زنی ازدواج نمی کنم چــون نمی خواهم محتاج زنی باشم؛ زن ظرفیت اینجور چیزها را ندارد و در زندگی مرتب سرکوفت کمک های خود را بــه من خواهد زد. یک چنین فکری مطلقا اشتباه اســت زیــرا او نه تنها چیز مهمی کــه او در زندگی از شما انتظار دارد؛ داشتن انصاف و مهربانی و رعیت مسئولیت ها و وظایف همسری است. عجیب آنکه خود نــیــز مسئولیت های فراوانی را بــه عهده می گیرد. ایــن زن نه تنها خرید و تهیه غذا و مرتب نگاه داشتن منزل و لباسشویی و اطو را بــه درست شخصا عهده دار می گردد بـلـکـه چــه بسا رسیدگی بــه گل های باغچه و آب دادن آنها را نــیــز بــه ایــن مسئولیت ها می افزاید.زن متولد برج تراز بــه کودکان خوب می رسد و از نثار عشق خود بــه ایشان ذره ای مضایقه ندارد؛ امــا از نظر میزان عشق و علاقه آنها را خیلی خیلی بعد از شما قرار می دهد. بچه ها قسمت های وسیعی از قلب او را اشغال می کـنـنـد امــا هرگز موفق بــه رخنه بــا آن گوشه دنج و اختصاصی کــه متعلق بــه شما است؛ نخواهندشد. یک چنین مادری بــه کودکان خود لباس های بسیار جالب و زیبا می پوشاند و شما آنها را همیشه در کمال نظافت می بینید. مادر متولد مهر معمولا خیلی مهربان اســت امــا سهل انگار نـیـسـت و در صورت لزوم خیلی هم جدی و سخت گیر است. روان شناسان معتقدند او فــقــط بــه ایــن دلیل بچه دار می شــود کــه بتواند موجبات نشاط بیشتر شوهرش را در منزل فراهم بیاورد. یکی از اولین جملاتی کــه او بــه بچه های خود یاد می دهد ایــن اســت کــه : خدایا پدر ما را سالم نگاه دار. او هرگز ایــن امکان را بــه کودکان خود نمی دهد کــه احترام پدر را نگاه ندارند؛ و در عین حال آغوش او همیشه پناهگاه بسیار مطمئنی بــرای کودکانی اســت کــه بیش از حد لزوم مورد تنبیه و توبیخ پدر قرار گرفته اند.علاقه ذاتی متولد ین مهر بــه شیرینی جات و انواع تنقلات آن ها را همیشه در معرض خطر چاقی قرار می دهد و شما اگــر از زمره مردان نادری هستید کــه از وجود یک پرده گوشت روی بدن زن خوشتان نمی آید؛ بهتر اســت مراقب ناخنک زدن های دائمی او بــه ظرف شکلات باشید. راستی؛ گاهگاهی اتفاق می افتد کــه شما در او نوعی حالت فرماندهی احساس می کنید؛ بــه ایــن موضوع خیلی اهمیت ندهید زیــرا یک چنین حالتی فــقــط در او دیده می شــود کــه از نظر احساسی تعادل بین دو کفه ترازو در او بــه هم خورده باشد و وقتی علت ناراحتی او از بین رفت؛ خیلی زود موفق بــه برقرار کردن تعادل می گردد و دوباره همان آدم معقول و منصف و آرام سابق خواهد شد.اگر شما یک زن متولد مهر در خانه دارید؛ سعی کنید تعادل شاهین ترازوی او را بــه هم نزنید.

 

طالع بینی ازدواج مرد متولد مهر

از ویژگیهای مرد متولد مهر ماه می توان؛ انصاف؛‌ متعادل؛ زن پرست؛ خوش سلیقه و گاهی تنبل و بی اعتنا نسبت بــه زندگی را نام برد.اگر شوهر متولد مهر ماه دارید؛ همیشه بــه سر و وضع خود برسید؛ خانه را تمیز و مرتب نگه دارید و در محیط آرام خانه سر و صدا راه نیندازید و حتما در یکی دو اتاق پرده آبی رنگ آویزان کنید. اگــر شوهر شما متولد مهر است؛‌ می توانید بــه خود ببالید کــه هوشمند ترین مشاورین جهان را در جوار خود دارید؛ او مناسب ترین و منطقی ترین راه حل ها را بــرای مسائل شما پیدا می کند؛‌ امــا ایــن حرف مفهومش ایــن نـیـسـت کــه بــه خواسته های کودکانه شما نــیــز جواب مثبت بدهد؛ در یک چنین مواردی او راه چاره خوبی عرضه می دارد. تعدادی از ایــن خواسته ها را منطقا رد می کند. و درباره تعدادی دیگر بــا شما بــه بحث و گــفــت و گو می نشیند. مرد متولد مهر مــمــکن اســت دمدمی مزاج باشد و عادت او بــه استدلال و منطق چنان شدید و همیشگی اســت کــه گاهی واقعا آدم را دیوانه می کند؛ او حــتـی در امور عاشقانه نــیــز از منطق ودلیل پیروی می کند.

با وجود ایــن بــایــد بــه اطلاع برسانم کــه لازم اســت سخت مرقب خود باشید زیــرا بــه تجربه ثابت شده اســت کــه دختری کــه در دام عشق یک چنین مردی افتاده است؛‌ دیگر هرگز نتوانسته خود را خلاص کند. می دانید چرا؟ بــرای اینکه اگــر بخواهید او را ترک کنید؛ چنان بــا دلیل و منطق غلط بودن ایــن فکر را بــه شما ثابت می کــنــد کــه نه تنها در لحظاتی کــه مقابل او نشیته اید و بــه حرف هایش گوش می دهید؛‌ خود را محکوم احساس می کنید بـلـکـه ذکاوت و هوشمندی او در دلایلی کــه عرضه می کند؛ چنان نرمش؛ احساسات و خونگرمی از خود نشان می دهد کــه شما طبیعت دمدمی او را کــه گاهی سخت موجب ناراحتی می گردد؛‌ بــه کلی فراموش می کنید.او خیلی راحت می تواند قلب و نظر شما را بــه ســوی خود جلب کند. در کشمکش و مبارزه متولد مهر ماه اکثر اوقات شما بازنده هستید؛ امــا ایــن باختن بــا شکست خوردن از زمین تــا آسمان فرق دارد زیــرا دیری نمی گذرد کــه می بینید آرزوهایتان آرزوهای او؛ و خواسته هایتان خواسته های اوست و در دنیا هیچ چیز بیشتر از خوشحال کردن او برایتان ارزش ندارد. لبخند او بــرای شما حکم یک سبد گل قرمز را کــه غنچه های آن در حال شکوفا شدن اســت را پیدا می کند؛‌ سبد گلی بــرای بدست آوردن آن تلاش می کنید و دیگر بدون آن نمی توانید بــه زندگی ادامه بدهید. تنها زنانی کــه قلبی از سنگ خارا دارند؛ می توانند در مقابل لبخندهای یک مرد متولد مهر مقاومت کنند؛ آن هم بــه شرطی کــه علاوه بر یک چنین قلبی؛ اراده ای از فولاد آبدیده داشته باشند.زنانی کــه عاشق یک مرد متولد مهر هستند؛ هیچکدام نمی توانند بگویند« نمی دانم چرا دوستش دارم». از ســوی دیگر گاهی اوقات وضع بــه کلی تعییر پیدا می کــنــد و شما بــرای وادار کردن او بــه کارهایی نظیر جواب دادن بــه تلفنی کــه پنج دقیقه اســت زنگ می زند؛ و یــا بلند شدن از روی مبل و روشن کردن چراغ اتاق بــایــد فریاد بزنید؛ دستش را بگیرید و بکشید.

به ایــن ترتیب بــه هیچ وجه انتظار ایــن را نداشته باشید کــه او سالی 365 روز و هــر روز هم 24 ساعت نقش یک عاشق را ایفا کند. قبلا گفته شــد کــه متولدین ایــن ماه؛ اعم از مرد یــا زن تحت نفوذ ونوس هستند و اگــر کتاب اساطیر یونان را خوانده باشید؛ خوب می دانید کــه در زندگی ایــن الهه عشق نــیــز روزهای بدون عشق فراوان وجود دارد و یک چنین بحران هایی وقتی در مرد متولد مهر مشاهده می گردد کــه تعادل دو کفه ترازوی صورت فلکی او بــه هم می خورد. بدیهی اســت کــه بالا و پایین رفتن کله ها ابدی نـیـسـت و در هــر حرکت مقداری از نوسان کاسته می شــود تــا دوباره تعادل برقرار می گردد و زندگی شما یک بار دیگر سرشار از شور و نشاط و غرق در شادی و خنده می شود.مرد متولد مهر در عقیده خود بسیار راسخ و ثابت قدم است؛ امــا فرق بین او و دیگر کسانی کــه دارای ثبات قدم می باشند ایــن اســت کــه بــه محض آنکه منطقا تشخیص داد عقیده اش اشتباه است؛‌فورا آن را تغییر می دهد.یکی دیگر از اختصاصات مرد متولد مهر قدرت عجیب و باورنکردنی او در جلب نظر کسانی اســت کــه بــا وی کدورتی پیدا کرده اند. اسلحه اصلی او در رفع کدورت همان لبخند معروف می باشد. او صادقانه دست دوستی بــه ســوی کسی کــه از وی دلگیر شده است؛ دراز می کــنــد و در همان حال صادقانه و از صمیم قلب ایــن کار را باز هم تکرار می کــنــد و چــون بــه قول معروف « حرفی کــه از دل برآید؛ بــه دل می نشیند»‌؛ سرانجام صداقت او کار خودش را می کــنــد و کدورت ها برطرف می گردد. دو کلمه عشق و مهر مترادف هم هستند و ایــن امر نه تنها از نظر لغوی؛ بـلـکـه از نظر نجومی و حــتـی آماری نــیــز صادق است؛ بر طبق برخی اساطیر باستان؛ ماه هفتم سال را بــه آن جهت مهر می نامند کــه عشق در آن بــه وجود آمده و راه خود را بــه دل تمام موجودات عالم باز کرده است. در عمل ثالت شده کــه مرد متولد مهر اگــر بخواهد بــه دل دختری راه باز کند؛ چنان ایــن کار را طبیعی و بدون زحمت انــجـام می دهد کــه موجب حیرت می گردد؛ امــا پــس از ایــن مرحله دوره سرگردانی او شروع می شود؛ تعادل کفه های ترازو بــه هم می خورد و ایــن دودلی شدید در وی بــه وجود می آید کــه از ایــن پیروزی خود چگونه بــایــد بهره برداری کند؛ عشق فرشته ای دارد و شیطان نــیــز از جمله فرشتگان بوده اســت و درست بــه همین دلیل هم هست کــه فرشته عشق هرگز صد در صد ملکوتی نـیـسـت و باز بــه همین دلیل هم هست کــه مرد متولد مهر پــس از بــه دست آوردن دل یک دختر بر سر یک دوراهی قرار می گیرد و از خود می پرسد کــه آیا بــایــد فــقــط چند صباحی او را نگاه دارم یــا اینکه از وی تقاضای ازدواج کنم و یــا هیچکدام؟ ایــن حالت چندان دوام نمی آورد و کفه ترازو خیلی زود بــا کمک وزنه های منطق و استدلال تعادل خود را بــه دست می آورند و تکلیف روشن می شود.

علاقه او بــه زن قبل از نود سالگی از بین نمی رود؛ ایــن امر را حمل بر هوسبازی او نکنید؛ او مــمــکن اســت صمیمانه و بــا تمام وجود عاشق زن خود باشد و حــتـی فکر بی وفایی یــا خیانت هم از مخیله اش عبور نکند؛ امــا ایــن موضوع دلیل آن نمی شــود کــه در مجالس و میهمانی ها خیلی زودتر و بهتر از دیگران زنان هوس انگیز را تشخیص ندهد.از طرف دیگر مرد متولد مهر خیلی زودتر از هم سن و سال های خود بــه وجود جنس مخالف پی می برد تــا جایی کــه بر طبق آمار موجود پسران متولد مهر18 ماه زودتر از پسران دیگر بــه سن بلوغ می رسند.

بروز یک جنین بلوغ زودرسی؛ همراه بــا ورزیرگی ذاتی و طبیعی او در امور عشقی و قدرت بی نظیری کــه در جلب نظر زن ها دارد؛ بالطبع موجب می گردد کــه زندگی اش از جریانات عاشقانه باشد.کسی کــه در ماه مهر متولد شده باشد؛ بــه هیچ صورت مایل بــه رنجاندن دیگران نـیـسـت و اگــر مشاهده می کنید کــه گاهی تــا پای رنجش خاطر بــا دیگران بــه بحث و جدل می پردازد؛ حتم داشته باشید کــه از عواقب آن بــه کلی غافل است. او هرگز نمی خواهد از کلمه « نه » استفاده کــنــد در حالی کــه نمیداند در بسیاری از موارد گفتن ایــن کلمه بــه مراتب بهتر از کج دار و مریض رفتار کردن است. تمایل شدید و غیر قابل اجتناب او از دست بــه دست کردن و سبک و سنگین کردن امور گاه موجب پیدایش کدورت می گردد؛‌ در حالی کــه او اگــر فــقــط احساس کــنــد کــه عواطف کسی را جریحه دار کرده است؛ و یــا حــتـی اگــر پــس از سالها پی ببرد کــه عشق کسی را نادیده گرفته بــه شدت آرزده خاطر و دلگیر می شود.

در نظ گرفتن انصاف یکی دیگر از اعتقادات ذاتی و عمیق مرد متولد مهر ماه است. او بی انصافی و جنایت را در یک ردیف قرار می دهد. ترس از ایــن حالت گاهی موجب می شــود کــه از دختری کــه کاملا مطابق دلخواهش نیست؛ در خواست ازدواج کــنــد و در نتیجه در سراسر عمر از یک ازدواج بدون عشق رنج ببرد. بــه ایــن ترتیب ملاحظه می کنید کــه وضع و خخالت او مثل یک شمشیر دو دم اســت کــه هم می تواند او را از یک عشق واقعا حقیقی برخوردار سازد و هم او را از آن بــه کلی محروم نماید. دمدمی مزاجی مرد متولد مهر را بــایــد جدی گرفت زیــرا اگــر خوب دقت کنیم می بینیم کــه در او؛ مخصوصا در ایام جوانی؛ نوعی بازیگوشی و یکدستی گرفتن مشاهده می گردد؛ از آن گذشته؛ بــرای ایــن شخص مرزهای بین یک دوستی ساده و عشق سخت در یکدگر ادغام شده و مغشوش بــه نظر می آید؛ در نتیجه اصلا جای تعجب نخواهد بوداگر مشاهده کنیم کــه تــا رسیدن بــه پای سفده عقد قلبش بارها شکسته باشد.

او خیلی دیر عشق های خود را؛ کــه احتمالا هرگز حقیقی نبوده اند؛ فراموش می کــنــد و پــس از متولدین برج کماندار ( آذر ) و دو پیکر ( خرداد ) از هــر کس دیگر از شکست های عاشقانه رنج می برد؛ امــا خوشبختانه عامل قضاوت صحیح سرانجام بــه وی کمک می کــنــد تــا عمیقا بر غم خویش پیروز شــود و آن را بــه کلی از خاطر ببرد تــا جایی کــه کمتر اتفاق می افتد اثر ناگواری از ایــن قبیل عشق ها در وی باقی بماند مگر اینکه موضوع بــه گونه ای واقعا استثنایی و غیر عادی بوده باشد. او بــرای پی بردن بــه اسرار درونی شما علاقه ای از خود نشان نمی دهد؛ در حالی کــه در دیدار نخست عکس ایــن امر بــه نظر می رسد؛ و شما او را مردی کنجکاو و جست و جو گر می بینید.

او اغلب اوقات بــه وقایعی کــه درست مقابل چشم هایش رخ می دهند؛ پی نمی برد؛ در صورتی کــه دیگران هــمــه متوجه آن می شوند. بــه همین جهت گاه استعداد فریب خوردن دارد. اگــر در بحث و گــفــت و گو بــا شما پیشقدم شد؛ هدفش صرفا گــفــت و گو و آشنایی اســت نه اینکه می خواهد بــه اسرار شما پی ببرد. نظریات و دلایل او بــه گونه ای خیره کننده منطقی هستند و نتیجه گیری های وی پیوسته درست ترین و مخصوصا منصفانه ترین نتیجه گیری هاست؛ قدرت قضاوت صادقانه و عملی او بــه قدری زیاد اســت کــه در بسیاری از کتب نجوم از متولدین ایــن ماه بــه عــنــوان سلیمان صور فلکی نام برده شده است؛ آنچه در قضاوت های او جلب توجه می کــنــد ایــن اســت کــه در ایــن کار دخالت نمی دهد.

برای او فــقــط توجه بــه حقایق مهم است. بــه نظر او زندگی افرادی نظیر متولدین فروردین و اسفند کــه صد در صد تابع احساسات خویش می باشند؛ فاقد صافی و خلوص واقعی می باشد.اگر شما آدم اسرافکاری باشید؛ برداشت او چنین خواهد بود کــه قدر پول را نمی دانید و آن را مثل ریگ خرج می کنید و در نتیجه نمی توانید مسئول بودجه خوبی باشید؛ در یک چنین حالتی او اصلا بــه ایــن امر توجه نمی کــنــد کــه ایــن کار شما مــمــکن اســت علت روانی داشته باشد. بــرای وی دلائل روانی صد در صد قانع کننده نیستند و نمی توان بــرای انــجـام یک قضاوت صحیح و بدون عیب و نقص بــه آن استناد جست؛ بــه همین ترتیب اگــر خساست بــه خرج بدهید؛ برداشت و استنباط او ایــن خواهد بود کــه بــایــد از پول های صرفه جویی شده بــرای خرید لباس های زیباتر و زیادتر استفاده بکنید؛ بی برنامه بودن را آشفتگی می داند؛ و از بی بند و باری متنفر است. در نتیجه هــر موضوع غیر متفادل و ناهماهنگی روی قضاوت نهایی او تأثیر می گذارد.یکی دیگر از ویژگی های ذاتی مرد متولد مهر قابل اعتماد بودن اوست شما می توانید بــه طور دربست و کامل بــه او اعتماد بکنید؛ تنها گاهی اوقات از اینکه می بینید نمی توانید احساسات درونی شما را چنانکه مایل هستید درک کند؛ مــمــکن اســت دلخور بشوید. توجه داشته باشید کــه قصور او در ایــن مورد بــه هیچ صورتی جنبه عمد و یــا بی توجهی ندارد؛ او واقعا نمی خواهد کــه موجبات رنجش شما را فراهم بیاورد؛‌منتها بــه طور طبیعی قادر بــه درک نیازهای عاطفی ابراز نشده هیچکس نیست.

عاشق پیشگی و تبحر او در بــه دست آوردن دل زن ها و قابلیت فراوان او در علاقه مند کردن ایشان بــه خود الزاما مفهومش ایــن نـیـسـت کــه می تواند رابطه ای مستقیم بــا تمام عوالم رویایی ایشان داشته باشد. شما بــا هیجان تمام نزد او می روید تــا بگویید چطور فلانی احساسات شما را جریحه دار کرده اســت و امیدوار هستید کــه حداکثر همدردی مــمــکن را از وی مشاهده کنید؛ در حالی کــه بــه محض آنکه حرف هایتان تمام شد؛ از شما می پرسد: « مگر بــا او چــه کردید کــه شما را رنجانیده است؟» و ســپــس بــا دقت و مو شکافی تقصیرات و گناهان شما و او را در معرض سنجش قرار می دهد و هیچ ابایی هم نخواهد داشت کــه در ایــن امر جانب شما را رها کــنــد و جانب او را بگیرد. شما می توانید فریاد بزنید و اعتراض کنید؛ ‌اما مطمئن باشید کــه هیچ یک از ایــن اعمال نمی تواند او را حــتـی بــرای یک سانتیمتر هم از جاده عدل و انصاف و یک قضاوت صحیح و بیطرفانه منحرف سازد.عدم قابلیت او در درک عواطف؛ ‌احساسات و نیازهای باطنی جنس مخالف( خواه همسر؛‌ خواه دوست دختر ) اغلب اوقات برایش دردسرهایی درست می کند. بــرای اغلب زن ها باور کردن ایــن مطلب مشکل اســت کــه مردی کــه ایــن چنین منطقی و بــا انصاف اســت و بــا دیدی ایــن چنین وسیع و هــمــه جانبه بــه امور محتلف جهان می نگرد؛ پرا از درک نیازهای باطنی دیگران ایــن چنین عاجز است؛‌در حالی کــه طبیعت او ایــن چنین است.

اگر بــه هنگام تولد او قمر در عقرب نبوده باشد؛ از نظر امور مالی خساست نشان نمی دهد. در حقیقت بــایــد گــفــت کــه تأثیر صورت فلکی تراز بر متولدین ایــن ماه موجب نوعی دست و دلبازی می باشد. مرد متولد مهر معتقد اســت کــه پول را بــایــد خرج اموری کــرد کــه زیبایی یــا شادمانی بــه همراه داشته باشد. اگــر می خواهید بر سر سفره عقد بنشینید و بــرای زنا شویی بــا او بله بگویید؛ لازم اســت کــه بــرای زندگی در خانه ای کــه سفره آن همیشه گسترده اســت و پذیرایی از میهمانانی کــه تقریبا همیشه در منزل شما بسر خواهند برد؛ قبلا خود را آماده کنید.خانه ایــن مرد؛‌ جز در طی روزهایی کــه در لاک استراحت و تنبلی خود فرو می رود؛ همیشه مملو از میهمان است؛ و آن وقت همین آدم از رفتن بــه نقاطی کــه عده زیادی در آن جمعند و سر و صدای زیاد تعادل احساسات او را بــه هم می زند؛ جدا بیزار است.حضور در میان جمعی کــه ایشان را خوب نمی شناسد؛ بــرای وی غیر قابل تحمل است. از آن گذشته یک خاصیت دیگر نــیــز در او وجود دارد کــه بــه فرار او از اجتماعات کمک میکند و آن ایــن اســت کــه بــه هیچ وجه مایل بــه قرار گرفتن در محلی نـیـسـت کــه مرتبا از دیگران تنه بخورد؛ یــا بــه شانه و پهلوی او فشار وارد بیاید و تماس جسمانی بــا سایرین پیدا کند.

او از همهمه و جدال و ازدحام متنفر است. مرد متولد مهر ماه خواهان معاشرت و دوستی بــا تمام افرادی اســت کــه از هوش؛ معلومات و درایت فراوان برخودارند؛ امــا همین قدر کــه تعداد یک چنین افرادی در دور ور وی از ده دوازده نفر تجاوز کند؛ دچار نفس تنگی می شــود و در صدد فرار می افتد او مــمــکن اســت ناگهان شما را در یک مهمانی بزرگ شلوغ تنها بگذارد و بدون هیچ خبری ناپدید شود.سریع ترین راه بــه دادگاه طلاق بــرای زنانی کــه شوهر متولد مهر دارند؛ خانه بدون نظم و ترتیب است؛‌ و اگــر مایل بــه مرافعه و بد خلقی نیستید؛ صدای رادیو و تلویزیون را کم کنید؛ نگذارید بوی غذا تمام منزل را فرا بگیرد و اگــر خواستید در غذایی سیر یــا پیاز بــه کار ببرید؛ قبلا اسپری خوش بویی در اتاق ها بزنید تــا نکند بوی پیاز و سیر بــه مشام فوق العاده حساس او برسد. زنی کــه نان را در ظرف مخصوص بــه سر سفره نمی آورد؛ شیشه های شیر و ظرفهای غذا را توی ظرف شویی روی هم می ریزد؛ قوطی های ادویه را پــس از برداشتن از فقسه در جایی میگذارد کــه جلوی چشم باشند؛ خیلی زودتر از آنچه کــه تصور می کند؛ ورقه طلاق را از دست شوهر متولد مهر خود دریافت می دارد.

نکته جالب در ایــن مورد ایــن اســت کــه او خودش مــمــکن اســت حداکثر بی نظمی را در منزل داشته باشد؛ امــا بــه هیچ وجه نمی تواند یک خانه گردگیری نشده؛ بچه های کثیف و اسباب و اثاثیه در هم و برهم را تحمل کند. او مــمــکن اســت در مواجهه بــا یک چنین وضعی فورا بــه دادگاه خانواده نرودو تقاضای طلاق نکند؛ امــا مطمئن باشید کــه منشی او در اداره روزبروز بــه نظرش جالب تر و جذاب تر خواهد آمد. بقیه جریان را خودتان می توانید حدس بزنید.مرد متولد مهر از درهم برهمی امور واقعا متنفر اســت و در مقابل شیفته هم آهنگی و نظم و ترتیب می باشد. خانه او بــایــد مأوای دنج و راحتی باشد کــه بتواند پــس از فرار از غوغای دیوانه کننده دنیای خارج بــه آن پناه بیاورد و اگــر جز ایــن بود؛ تعادل ذاتی و طبیعی خود را از دست می دهد. از آنجا کــه ایــن شخص بــه جست و جوی علت دیر آمدن های او بــه خانه و یــا صرف کردن تمام وقت آزاد خود بــه مطالعه کتاب و یــا دراز کشیدن روی تختخواب بپردازید. او هرگز بــه شما نخواهد گــفــت کــه دوست ندارد هــر وقت بــه منزل می آید؛ شما را در لباس راحتی؛‌ بــا موهای بسته و صورت آرایش شده ببیند.

راستش را بخواهید او حــتـی گاهی متوجه نمی شــود کــه بر آمدنش از رفتن بــه یکی از اتاقهای منزل بــه ایــن علت اســت کــه شما در آن اتاق پرده نارنجی آویزان کردن اید و او ایــن رنگ را دوست ندارد؛ بــه همین ترتیب او مــمــکن اســت درست نداند کــه چرا بــه هنگام ترک منزل و یــا مراجعت بــه آن فراموش می کــنــد شما را ببوسد؛ ذات قاضی منشش او؛ بــه او می گوید کــه یک جای کار خراب اســت و تعادل لازم وجود ندارد و همین امر او را بــه طور ناخودآگاه ناراحت می کند. وقتی ساعت مراجعت او نزدیک شد؛ اسباب بازی بچه ها را از کف اتاق ها جمع کنید؛ عطر خوشبویی بــه خود بزنید؛ صدای تلویزیون را کم کنید؛ چند شاحه گل آبی رنگ روی میز بگذارید و آن وقت ببینید کــه چطور در بهشت باز می شــود و یک شوهر ایده آل از اطاق بهشت بــرای شما بر روی زمین می افتد.کودکان یک مرد متولد مهر از ویژگی عدل و انصاف پدر خود وسیعا بهره مند می گردند. او کاری می کــنــد کــه هیچ یک از بچه های خود را نسبت بــه دیگران برتر و عزیزتر احساس نکند؛ انضباط را بــا قدرت تمام بــه موقع اجرا می گذارد؛ و اگــر لازم شــد کــه ایشان را تنبیه کند؛ قبلا دلایل ایــن کار را بــرای آنها بازگو می کــنــد و تقریبا هرگز ایــن کار را بــا عصبانیت انــجـام نمی دهد.

بچه ها نــیــز مثل شما سخت مجذوب او می گردند؛ و باز هم مثل شما دائما در معرض بحث های مداوم او درباره هــر چیز قرار می گیرند. آنچه عجیب اســت کــه مرد متولد مهر پــس از ازدواج چندان اشتیاقی بــه بچه دار شدن از خود نشان نمی دهد؛ ‌اما پــس از آنکه آن ها بــه دنیا آمدند؛ یک عشق کامل پدرانه را نثار ایشان می سازد؛ هرگز نمیگذارد بــه ایشان احساس تنهایی دست بدهد؛ ‌از صمیم قلب نقش خود را بــه عهده میگیرد و ایفا می کــنــد و خلاصه کاری می کــنــد کــه هــمــه او را یک پدر نمونه بدانند. بــا وجود هــمــه اینها؛ و برغم توجه شدید او بــه بچه های خود؛‌ شما می توانید یقین داشته باشید کــه حــتـی اگــر پای یک دو جین بچه هم در میان باشد؛ مقام و منزلت خاص خود را نزد او حفظ و نگاهداری خواهید کرد. در واقع پایه های تخت سلطنت شما بر قلب او چیزی نـیـسـت کــه بــه ایــن آسانی ها متزلزل بشود.

اصلا بــرای متولدین مهر؛ اعم از زن و مرد یــا زن؛ ‌جفت و همسر در مرحله اول اهمیت و کودکان پــس از او قرار می گیرند. شما یقین داشته باشید کــه او آن گوشه دنجی را کــه در قلب خود بــه شما اختصاص داده است؛ نه تنها هرگز بــه کس دیگری واگذار نخواهد کرد؛ بـلـکـه حــتـی پنجره آن را هم بــه کسی نشان نخواهد داد تــا نیم نگاهی بــه درون آن بیندازد و البته ایــن بــه شرط آن اســت کــه شما خانه را تمیز نگاه دارید؛ همیشه مرتب و زیبا باشید؛ موهایتان آرایش کرده باشد و از آویزان کردن پرده آبی رنگ در اتاق ها خودداری نکرده باشید. او رنگ آبی را خیلی دوست می دارد.

توصیه دیگر هم درباره مرد متولد مهر بــه شما ایــن اســت کــه اگــر شما عاشق یک چنین مردی هستید و یقین دارید کــه او هم شما را دوست دارد؛ ‌هر چــه دل تنگتان می خواهد بگویید و هــر پیشنهادی دارید؛ از جمله پیشنهاد ازدواج؛ فورا آن را رو کنید و مطمئن باشید از اینکه شما پیشقدم شده اید سخت خوشحال خواهد شد.

 

طالع بینی ازدواج زن متولد آبان

زن متولد آبان طناز و زیبا؛ خانه دار و گرم؛ حسود و انتقامجو؛ رازدار؛‌ موقع شناس و در بعضی اوقات جاه طلب است.اگر یک دختر متولد آبان عاشق شما شد؛ بدانید کــه مردی برتر هستید.زن متولد آبان دارای یک زیبایی عمیق و اسرار آمیز است. او جذاب؛ مغرور و اعتماد بــه نفس است؛ امایک نکته اساسی وجود دارد کــه می گوید: چرا مرد بــه دنیا نیامده ام.علاقه نهایی بــه اینکه کاش مرد بــه دنیا آمده بود چنان اســت کــه هرگز خود را صد در صد زن نمی داند.اگر عاشق زنی هستید کــه در ایــن ماه بــه دنیا آمده بــایــد مراقب زندگی خود باشید. منظور من از ایــن حرف آن نـیـسـت کــه او موجودی خشن و فاقد ظرافت های زنانه است؛ درست برعکس او بــه قدر کافی طناز و دلفریب اســت بــا ایــن تفاوت کــه ذاتا آرزوی مرد بودن را همیشه در دل خود می پروراند. یکی از خصوصیات فوق العاده و بارز ایــن زن قدرتعجیب وی در استفاده از موقعیت است.او بــه آن عده از هم جنسان خود کــه حالت معشوقه؛ زن کدبانو؛ مادر فداکار و امثالهم را دارند؛ دیده حقارت می نگرد؛ زیــرا معتقد اســت کــه زن از لحاظ قدرت روحی چیزی کمتر مرد نیست. او قادر اســت کــه خواسته های خود را بــه خوبی کنترل کند؛ امــا اگــر موقعیت را مناسب دید؛ بــه خواسته های زنانه خویش نــیــز بــه زیباترین وجه مــمــکن جامه عمل می پوشاند. او خیلی خوب می داند کــه نظر یک مرد را چطور بــایــد بــه خود جلب کــرد و بــرای ایــن کار همیشه شیوه هایی بکار می برد کــه مشابه آن قبلا وجود نداشته است. او تــا از نتیجه روش خود کاملا مطمئن نباشد آن را بکار نمی برد و هرگز شیوه را دو بار مورد استفاده قرار نمی دهد.اگر در نظر دارید توجه یک چنین دختر متولد آبان را بــه خود جلب کنید؛ بــه ایــن نکته توجه داشته باشید کــه او کسی نـیـسـت کــه بــرای مدتی طولانی بــه دانه هایی کــه برایش در دام می ریزد؛ توجه کند. بیشتر دختران متولد ایــن ماه مرد صفت هستند؛ از آن گذشته بــایــد بــه شما بگویم کــه چشمان جذاب و پرحالت او شاید خیلی بهتر از خودتان افکار شما را بخواند؛ در نتیجه تقریبا ایــن احتمال بهیچوجه وجود ندارد کــه بتوانید یک نقشه پنهانی در مورد او بــه موقع اجرا بگذارید. یکی از آن جملات رومانتیک و عاشقانه ای را کــه بــرای هــر دختری خیال انگیز است؛ زیر گوش او زمزمه کنید و ببینید کــه چطور نگاه نافذ و سرد خود را بــه شما می اندازد و چطور بــه شما می فهماند کــه فکرتان را خوانده است. بــه قول یکی از روانشناسان معروف؛ زن متولد آبان یک دستگاه کامل فکر خوانی است؛ بــه ایــن ترتیب فــقــط مطالبی را عــنــوان کنید کــه صادقانه بــه آنها اعتقاد دارید؛ در غیر ایــن صورت او حرکات و گفتار شما را نوعی توهین بــه خود تلقی خواهد کرد. بــه شما توصیه می شــود کــه هــر کار می کنید بکنید امــا بــه او توهین نکنید. او در مقابل توهین و تحقیر عکس العمل از خود نشان می دهد. از کسانی کــه ندانسته بــه او توهین کرده اند؛ بپرسید تــا بدانید کــه شدت عکسالعمل او در مقابل توهین آنها چــه بوده است. همین قدر می توان گــفــت کــه او می تواند حس انتقام جویی شدید خود را در ورای یک لبخند و یک خونسردی ذاتی و ظاهری پنهان نگاه دارد.او مــمــکن ایت بــه طور عادی زنی خوددار؛ مغرور؛ آمر و بــه گونه ای طعنه آمیز؛ سرد و بی تفاوت باشد و آن وقت ناگهان تبدیل بــه یک پارجه آتش و یک دیگ بخار بشود. او می تواند معصومانه ترین عشق ها و زهرآگین ترین نفرت ها را داشته باشد و بالاخره او می تواند گاه مثل کبوتر عاشق پیشه و گاه خشن و سرد مثل پولاد باشد؛ امــا در هرحال شما یک چیز می توانید بطور حتم داشته باشید و آن ایــن اســت کــه او بــه هــر صورت زنی کم مایه و بی معنی و بی هوش نخواهد بود.از عجایب طبیعت قدرت عجیب ایــن زن در ایجاد ترس و تشویش در دل دشمنان اســت و بــه قول معروف بر پشت دشمنان او از ترس عرق سرد می نشیند و ایــن کار را بــا آنچنان مهارت و تبحری انــجـام می دهد کــه بسیاری آن را حمل بر سحر و افسون می دانند. اگــر شما نظر او را بــه خود جلب کردید؛ تقریبا دیگر راه فراری برایتان باقی نمی ماند و از آنجا کــه حس ششم ایــن زن فوق العاده قوی است؛ در همان نظر اول می تواند مرد آینده زندگی خود را تشخیص بدهد و ســپــس بــه گونه ای اسرار آمیز و رویا انگیز تصمیم و نیت خود را بــه وی القا می کند. در یک چنین حالتی عکس العمل شما از دو حالت خارج نخواهد بود: یــا تسلیم عشق افسون می شوید و در دام محبت او اسیر خواهید شــد و یــا همانند موجودی زخم خورده؛ راه فرار در پیش می گیرید؛ غافل از اینکه ایــن زخم کاری اســت و راهی بــه جایی ندارید. بــه ایــن ترتیب؛ بهترین راه حل بــرای شما ایــن اســت کــه دست و پای خود را گم نکنید و بــا کمال دقت مراقب گردش چرخ زندگی باشید و بفهمید کــه در چــه جهتی حرکت می کند؛ او حکمت و راز و رمز زندگی را خوب میداند و بــه شما یاد خواهد داد. شما لااقل از یک جهت می توانید خوشحال باشید و بفهمید کــه در چــه جهتی حرکت می کند؛ او حکمت و راز و رمز زندگی را خوب می داند و بــه شما یاد خواهد داد. شما لااقل از یک جهت می توانید خوشحال باشید و آن ایــن اســت کــه ایــن زن مغرور و برتر شما را قابل انتخاب شدن دانسته است. زن متولد آبان؛ برغم برخی صفت های مردانه ای کــه دارد؛ کسی نـیـسـت کــه از مشاهده ضعف در مرد چشم پوشی کند. او جستجو گر مردی اســت شجاع و جاه طلب کــه بــا قدرت بر وی حکومت کــنــد و موجب افتخار او باشد؛ بدون اینکه مزاحمتی بــرای غرور و طبع بلند او فراهم بیاورد. او می خواهد کــه ایــن مرد قوی تر؛ خوش قیافه تر از یک حد متوسط باشد. وجود یک هوش خارق العاده در ایــن مرد؛ بــرای آنکه بتواند بــا فکر بلند پرواز او برابری کند؛ از ضروریات اســت و بــرای تکمیل کار لازم اســت کــه قدری عقاید فلسفی نــیــز چاشنی ایــن هوش و درایت خود بکند.به ایــن ترتیب؛ بــه نفع شماست کــه بــه جای تقلا بــرای رهایی از بنده های عشق پرجاذبه و قدرتمند او سعی کنید یاد بگیرید کــه چطور بــایــد حرکات و رفتاری برتر داشته باشید و در ایــن بازی عشق پیروز از کار در آیید. آنچه کــه بــه هنگام وقوع یک چنین حادثه ای در وهله اول؛ نظر شما را بــه خود جلب خواهد کرد؛ ایــن اســت کــه می بینید اطرافیانتان شما را از انکه توایسته اید مورد توجه ایــن زن قرار بگیرید؛ برتر از خود بــه حساب می آورند. ایــن حالت و موقعیت را دست کم نگیرید.از نظر روان شناسی بسیاری از مردم موفق کسانی می باشند کــه اطرافیان ایشان؛ آنها را برتر و بالاتر از خود می دانند بدون اینکه شاید واقعا قابلیت های لازم بــرای موفقیت های مزبور را داشته باشند. از ایــن لحظه بــه بعد نظر شما در زندگی بــایــد متوجه هدف های بالاتری باشند.اگر روزی توانستید مورد توجه یک زن متولد آبان قرار بگیرید و در حریم عشق و زناشویی روابط نزدیک و صمیمانه ای بــا او برقرار کنید؛ می توانید تصور کنید کــه از بسیاری جهات یک مرد منحصر بــه فرد هستید؛ کما اینکه بــایــد مطمئن باشید کــه عشق او بــه هیچ صورت شباهتی بــه عشق های دیگری کــه احتمالا در زندگی شما وجود داشته اند؛ ندارد. پــس از شعله ور شدن آتش یک چنین عشقی؛ شما مهمترین هدف زندگی او خواهیدشد.اگر او تمام و کمال تحت تأثیر سیاره پلوتو؛ کــه سیاره خاص ماه آبان اســت باشد؛ قطعا نسبت بــه شما وفادار اســت و حداکثر سعی مــمــکن را بــه عمل می آورد تــا موجبات رضایت خاطر شما را فراهم کــنــد و اگــر شما از زمره کسانی کــه قوی الاراده و توانا و رام نشدنی باشند؛ او از حربه برنده صبر و تحمل بــرای خنثی کردن مقاومت شما استفاده خواهد کرد.لابد دو کلمه صبر و تحمل نظر شما را بــه خود جلب کرد؛ حق دارید؛ بسیاری از مردان شایعات زیادی درباره صبر بی پایان زن متولد آبان شنیده اند و بــایــد در اینجا گــفــت کــه ایــن شایعات حقیقت دارند. نهاد ایــن زن سرشار از یک صبر ایوبی اســت امــا بــه علت تسلط بر نفس خیلی خوب می تواند ایــن حس خود را نــیــز مثل احساسات دیگر خویش تحت کنترل بگیرید و تنها در یک مورد اســت کــه او نه می تواند و نه می خواهد کــه از ایــن صبر استفاده کــنــد و آن هم موقعی اســت کــه پای عشق در میان باشد. بــرای زن متولد آبان اندکی علاقه و اندکی نفرت مفهوم ندارد؛ او یــا عاشق اســت یــا دشمن و در غیر ایــن صورت کاملا بی تفاوت و بی اعتناست. شما اگــر بــه تمام مقدسات عالم سوگند بخورید کــه ایــن همسر متولد آبان شما بوده اســت کــه بــه هنگام عصبانیت تمام ظرف ها راشکسته و تمام پرده ها را پاره کرده است؛ کسی باور نخواهد کرد؛ آخر چطور مــمــکن اســت زنی ایــن چنین مغرور؛ مسلط بــه خود؛ خونسرد و دوست داشتنی دست بــه یک چنین اعمالی زده باشد. نکند نقشه ای در سر دارید و می خواهید او را بــه انــجـام کارهای نکرده متهم کنید. امــا ایــن فــقــط ستاره شناس ها هستند کــه بــه داغ دل شما واقف هستند و می دانند کــه ایــن زن می تواند در نهایت متانت و آرامش؛ صحنه یک جنگ بزرگ را اداره کند.زن متولد آبان بــا ترس بیگانه اســت و در عرصه مشکلات خود را بــه آب و آتش می زند و در دل طوفان بــه ســوی هدف می شتابد و بــا جرأت فراوان بــا مخاطرات مواجه می شــود و سرانجام او را می بینیم کــه بــه گونه ای شگفت انگیز بر تمام موانع پیروز شده و موقعیت برتر خود را حفظ می کند. ایــن زن بر خلاف اکثر زنها رازدار اســت و خدا می داند کــه در گنجینه دل خویش چــه اسراری نهفته دارد. او سخت مایل اســت کــه بــه اسراردیگران واقف گردد؛ در حالی کــه هیچگاه مقابله بــه مثل نمی کــنــد و یــا آنچه را از دیگران شنیده است؛ هرگز بازگو نمی نماید( مگر اینکه ایــن کار موجب برد و یــا موفقیت او بشود.)آنچه در ایــن مورد می توان گــفــت ایــن اســت کــه هرگز سعی نکنید بــه ایــن اسرار پی ببرید. در دل ایــن زن یک بخش خصوصی وجود دارد کــه هرگز کسی موفق بــه راه یافتن بــه آن نمی شود. ایــن بخش ازقلب و روح او منحصرا از آن خود اوست.زنی کــه در هشتمین ماه سال متولد شده است؛ بسیار قابل اعتماد است؛ امــا همیشه ایــن احتمال وجود دارد کــه پای برتری و غرور او در میان باشد کــه در ایــن صورت وضع کلی تغییر پیدا می کند. زن متولد آبان نسبت بــه افراد پر قدرت و شایسته و لایق شدیدا وفادار اســت و در مقابل بــه افراد ضعیف النفس و نالایق گوشه چشمی هم نمی اندازد. ارزش فراوانی کــه زن متولد آبان ماه بــرای دوستی روابط انسانی قائل می شود؛ استثنایی است.او دوستان خود را از بین افراد طبقات بالا و هوشمندان انتخاب می کــنــد و ســپــس اشخاصی را کــه واجد ارزش های لازم بــرای دوستی بــا خود تشخیص می دهد؛ بــرای تمام عمر نگاه می دارد و بقیه را مانند زباله دور می ریزد. در طبیعت و ذات ایــن زن عزمی آهنین و استقامتی بی پایان بــه ودیعه گذاشته شده است. تکیه کامل بــه قدرت درونی موجب پیدایش برخی تغییرات فکری در وی می شود؛ بــه نحوی کــه مــمــکن اســت در طول حیات خویش عقاید گوناگونی پیدا کــنــد و بــه راه افراط و تفریط حــتـی در عقاید مذهبی قدم بگذارد. یک زن متولد آبان آنچنان اعتماد بــه نفسی دارد کــه اصلا لازم نمی بیند بــرای زندگی از قوانین و رسوم و آداب پیروی کند. او خود را ملزم بــه پیروی از هیچ قانونی جز قانون اراده و میل خود نمی داند. حــتـی در کار عشق و عاشقی؛ اگــر شرایط اوضاع و احوال بــه گونه ای باشد کــه اجرای ازدواج را غیر مــمــکن کند؛ او بدون اینکه کوچکترین ارزشی بــرای حرف مردم قائل شــود و یــا بدون توجهی بــه اعتراض دیگران بــا مرد محبوب خود زیر یک سقف زندگی خواهد کرد. در یک چنین مورد غیر عادی او واقعا بــه مرد محبوب خود عشق می ورزد وانتقادات و بدگویی های جامعه هرگز نمیتواند ایــن زن شجاع را از حرکت بسوی راهی کــه صورت فلکی برایش تعیین کرده است؛ باز دارد. برغم شخصیت قوی و بارزی کــه زن متولد آبان دارد؛ خواهان برتری مرد خویشتن است؛ بــه نحوی کــه بــه جای آنکه سعی کــنــد حاکم بر وی باشد؛ زیرکانه تدابیری می چیند تــا زمینه ای بــرای پیروزی او فراهم بشود. نسبت بــه آینده مرد محبوب خود علاقه زیادی از خود نشان می دهد. پــس از ازدواج ترجیح می دهد کــه خانه دار بماند.(مگر اینکه شما واقعا مرد دلخواه او نباشید و مخارج منزل را چنانکه مورد نظر بوده است؛ تأمین نکنید و یــا اینکه کار او بــرای اجرای برنامه مخصوصی ضرورت پیدا کند). او مــمــکن اســت در زندگی خصوصی و داخل خانه شدیدا بــا شما جر و بحث کند؛ امــا در مجامع و در برابر دیگران بــه اندازه مادر پشتیبان شماست. او بــه هیچ عــنــوان و تحت هیچ شرایطی اجازه نمی دهد کــه کسی زیانی بــه شما وارد بیاورد یــا شما را آلت دست خود بکند؛ و کسی کــه بخواهد دست بــه چنین کاری بزند؛ مسلما از انتقام جویی او در امان نخواهد بود. زن متولد آبان عاشق خانه و زندگی خویش اســت و منزل را همیشه در نهایت پاکی و تمیزی نگاه می دارد؛ بــه نحوی کــه بــه قول معروف از تمیزی برق می زند. غذا هم همیشه سر ساعت و سرو می شــود و امور منزل پیوسته تحت کنترل هستند و اگــر مشاهده کردید کــه جز ایــن است؛ ‌بدانید کــه یک پیشامد ویا اشتباه شما غرور بی پایان او را جریحه دار ساخته است. او هــر دو ماه یک بار اسباب و اثاثیه یکی از اتاق ها را بیرون می ریزد زیــرا سخت از بازیافتن اشیایی کــه در گوشه و کنار فراموش شده اند؛ خوشحال می شود( بــه ایــن ترتیب بــایــد سخت مراقب باشید کــه فلان کاغذی کــه بوی عطر زنانه از آن استشمام می گردد و یــا مطلبی خصوصی روی آن نوشته شده است؛ گوشه کنار و یــا توی جیب لباس کهنه شما جا نمانده باشد) او بــا لذت بــه هــمــه چیز ظنین هست و اگــر مدرکی دال بر خیانت و بی وفایی از شما پیدا کند؛ توفان بــه پا خواهد کرد. بــرای مجسم کردن خشم او هیچ منظره ای گویاتر از ابر قارچی شکل ناشی از یک انفجار اتمی در آسمان نیست؛ بــا ایــن احوال در مقابل او اصلا سعی نکنید کــه کنجکاوی مشابهی داشته باشد زیــرا ایــن هرگز بــه نتیجه نمی رسد و هــر قدر هم شما در استفاده از موقعیت های مناسب زبردست باشید؛ باز محال اســت بتوانید بــه خواسته های قلبی او پی ببرید. او نظر بودجه اعمال زن متولد آبان بــه کلی غیر قابل پیش بینی است. او مــمــکن اســت سال ها تمام پول های خود را پــس انداز کــنــد و ســپــس ناگهان مثل کسی کــه از خواب بیدار شده باشد؛ شروع بــه ولخرجی و اسراف کند. در هــر حال او عاشق پول است؛ چــه آن را یک ریال یک ریال جمع کــنــد و چــه هزار تومان هزار تومان خرج کند.در مورد خرج کردن؛ یک اصل را هرگز از یاد نمی برد و آن حفظ شخصیت در عرصه مسائل مالی و اقتصادی اســت بــه ایــن معنی کــه بــا وسواس مراقب اســت و ایــن استعداد در او وجود دارد کــه هــر روز ترقی بیشتری پیدا کند. زن متولد آبان عاشق قدرت اســت و حاضر اســت خیلی از منافع را فدای کسب قدرت کند. یک دندگی و تلافی کردن یکی دیگر از خصوصیات زن متولد آبان است. اگــر بــه او یک دروغ بگویید؛ او بــه شما دو دروغ خواهد گفت. اگــر شما یک هفته بــا او حرف نزنید؛ او دو هفته مهر سکوت بر لب خواهد زد. بــه ایــن ترتیب؛ اگــر می خواهید از کار او انتقاد کنید؛ بهتر اســت آن را بــه عهده کس دیگری واگذار کنید؛ زیــرا هــر انتقادی موجب دو ماه قهر او می شود. او از خطاهای کوچک شما؛ بــه شرط آنکه بفهمد روی منظور خاصی در آن نبوده است؛ در می گذارد. ایــن نکته را هم بــه خاطر داشته باشید کــه حس تشخیص در ایــن زن بــه اندازه حس انتقام جویی او قوی است؛ پــس می توانید مطمئن باشید کــه خوبی های شما را هم نــیــز دو برابر جبران خواهد کرد. رفتار مادرانه او بــا کودکان بــه ظاهر سرد اســت و بچه ها پیش خود فکر می کـنـنـد کــه مادر چندان بــه آنها علاقه مند نمی باشد. امــا کودکان در جوار او خود را در پناه یک نیروی قوی احساس خواهند کرد.مادر متولد آبان اجازه نمی دهد استعداد بچه هایش بیهوده ازبین برود. او مــمــکن اســت هــر روز ساعت ها وقت خود را صرف مشخص کردن هدفهای عالی کودکان خویش نماید و در رساندن ایشان بــه ایــن اهداف از هیچ نوع کمک و مساعدتی فروگذار نمی کند. بچه ها بــه هنگام مواجه شدن بــا مسائل و مشکلات زندگی؛ او را رهبر و مشاور قدرتمندی می یابند زیــرا وقوف او بر اسرار طبیعت انسانی بــه وی امکان می دهد یک مشاور خوبی باشد. ایــن زن بــه کودکان خود می آموزد تــا بــا شجاعت بــا موانع و مشکلات روبر بشوند. گذشت و چشم پوشی فراوان او از خلافکاری بچه هایش اگــر توسط پدر جبران نشود؛ می تواند نتایج سویی در بر داشته باشد. او نسبت بــه کسانی کــه تهدیدی بــرای آزادی و شادی بچه های خود باشند؛ بسیار بی رحم و انتقامجو اســت و متأسفانه ایــن امر شامل حال شوهر او و پدر بچه نــیــز می گردد. اگــر سخت گیری های شما نسبت بــه کودکانتان بیش از حدی باشد کــه او آن را قابل قبول می داند؛ بی رودربایستی توی روی شما می ایستد. زن متولد آبان ماه بــه رنگهای قرمز جگری؛ حنایی و بنفش علاقه فراوان دارد و سعی می کــنــد از ایــن رنگها در تزئین منزل استفاده نماید.

 

طالع بینی ازدواج مرد متولد آبان

مرد متولد آبان را می توان تیز هوش؛ بااراده؛ خواستار هدفهای بزرگ و پدری دلسوز و مهربان ذکر کرد. اگــر عاشق مردی هستید کــه در آبان ماه بــه دنیا آمده اســت و شما از کلمه هیجان می ترسید؛ بهتر اســت کــه نامزدی خود را بــا او فورا لغو کنید؛ زیــرا مرد متولد آبان چــه در زندگی و چــه در کار و حرفه خود مردی بــا اراده؛ قوی و نیرومند و مملو از هیجان و بلند پروازی اســت و روحیات او بــا آرامش و سکون و بی حالی سازگاری ندارد و مدام در جست و جوی هدف های تازه و ترقی و تعالی دادن کار خود و بالا بردن سطح درآمد و زندگی خود و خانواده است.

اگر نامزد متولد آبان ماه شما؛ ظاهری آرام؛ ساکت و کم حرف دارد؛ ایــن دلیل بر آرامش روح و باطن او نـیـسـت و در زیر ایــن چهره خونسرد و آرام باطنی گرم و سوزان و اراده ای قوی و پولادین و افکاری بلند و ترقی خواهانه و حسود دارد کــه چــون دیگ می جوشد و نیرو و حرارت تولید می کند. عقل و دانایی و احساس و هیجان هــر دو بر رفتار او حکومت دارد و در ارائه هــر دوی آنها مهارت و استادی و زیرکی خاص دارد. او بیش از حد باهوش اســت و بــه فلسفه و تفکر درباره راز و رمز زندگی و اسرار حیات علاقمند می باشد و بسیاری از اوقات ایــن توانایی و فراست کــه جواب سئوالات مشکل و دست نیافتنی را پیشاپیش بدهد و بــا کمک حس ششم درباره نیامدها و ندیده ها پیشگویی نماید.بعضی از مردان متولد آبان ماه دارای ایــن قدرت و استعداد هستند کــه زندگی مرتاضانه پیشه کـنـنـد و بــا حداقل معیشتی بسازند؛ در روی حصیر و مقداری غذای کم بــه زندگی ادامه بدهند و بــه دلایل روحانی و معنوی دست از مال دنیا بشویند ولــی ایــن عده تعدادشان در اقلیت اســت زیــرا اکثر متولدین آبان ماه از لحاظ صورت فلکی خواهان رفاه و آسایش عادی هستند و از اینکه زندگیشان توأم بــا تجمل باشد احساس امنیت و رضایت خاطر می کنند.

اگر شوهر شما متولد آبان ماه اســت بدانید کــه کشش و جاذبه ستاره پلوتو در سرنوشت فلکی او بــه قسمی اســت کــه از هیجانات عاشقانه لذت می برد و مردی اســت قوی و پرجاذبه و پرتمنا کــه در زن ها ایجاد کشش می کــنــد و شما بــایــد مطلقا موجودی غیر حسود و آرام باشید و ایــن صفت را در وجود او تحمل کنید و بــه آن خرده نگیرید کــه هــر گونه حسادت و مبارزه ای بــرای خنثی کردن ایــن کشش و نیروی طبیعی بلا اثر اســت زیــرا روحا از باختن نفرت دارد و چــون هدف های بلند پایه را تعقیب می کند؛ همیشه می کوشد کــه در عرصه های گوناگون پیروز و برنده نهایی باشد. او روحیه ورزشکاری دارد و بــه همین جهت کمتر در عرصه کار و زندگی خسته و ناامید جلوه می کــنــد و همیشه بــا آمادگی و اطمینان و اعتماد بــه نفس بــا مشکلات زندگی در کشمکش و نبرد است. او در مقابله بــا حوادث بــا مهارت و قدرت بسیار‌؛ آرمش و متانت خود را حفظ می کــنــد و قیافه و برخوردش بــا وقایع زندگی خانوادگی و حوادث شغلی توأم بــا خونسردی و آرامش تمام است؛ امــا در پشت ایــن متانت دنیایی پرجنب و جوش و پر غلیان وجود دارد کــه ناشی از جاذبه ستاره نیرومند پلوتو است.مواظب باشید کــه هرگز بــه شوهر متولد ایــن ماه دروغ نگویید و احساسات او را جریحه دار نکنید و یــا برخلاف پرستیژ و غرور مردانه او رفتار و گفتاری موهن نداشته باشید زیــرا کــه انتقام و عکس العمل خشمگینانه او بسیار سوزنده و خطرناک است. در میان مردان متولد آبان ماه گل مردان خدا بــا ایمان کــه عمر و زندگی خود را وقف خدمت بــه خلق می کـنـنـد و بــا فداکاری و جانبازی در راه سعادت مردم می کوشند؛ یافت می شــونــد کــه مردانی استثنایی و بزرگوارند و بــا رهبری بــه شانه آنها هموار می شــود و در نهایت عقل و درایت بــه وظایف انسانی خود عمل می کـنـنـد و موجب خیر و برکت می شوند.شوهر متولد آبان ماه شما مردی اســت بــا عزم راسخ کــه بــا عقاید و نظریات خویش پای بیدی بسیار دارد و حرف و شایعه و اظهار نظر دیگران در تغییر مسیر تصمیمات او کمتر اثر می کند. نفوذ مادر شوهر و خواهر شوهر در افکار او ناچیز اســت و شما می توانید مطمئن باشید کــه نه دوست و نه بستگان افکار اساسی او را نمی توانند تغییر دهند و یــا نظریات مهم او را کــه شخصا بــه آن ها عقیده و ایمان دارد؛ تعویض کنند.

او در هــمــه جا مردی پا بر جا و بــا اعتماد بــه نفس است. شجاعت و استقلال فکر از مشخصات صورت فلکی ایــن ماه است. شوهر متولد آبان ماه شما در برخورد بــا مشکلات بــه جای غر زدن؛ ترسیدن و اظهار گله کردن و عجز کردن؛ بــا شجاعت قدم بــه میدان مبارزه می گذارد و عجیب آنکه همیشه در دل خود بر ایــن عقیده اســت کــه پیروزی نهایی از آن او خواهد بود. چنین مردی می تواند سپر و محافظ قابل اطمینانی بــرای حمایت از خانواده باشد.

او بــا علاقمندی بسیار خواستار کشف راز و رمز هاست و بــه همین جهت کمتر اتفاق می افتد کــه شما بتوانید راز و رمزی را از چشم های تیز بین او و یــا ذهن کنجکاو و متجسس او پنهان نگه دارید. بــا ایــن وجود بــایــد بدانید کــه در عرصه زندگی زناشویی پیش ما و او هیچ رازی سر بــه مهر باقی نخواهد ماند.طبع او عالی اســت و بــه همین جهت دوستان خود را از طبقه بــا هوش و دانا و بــا شخصیت انتخاب می کــنــد و دوست دارد کــه بــا مردم عالیمقام و ارزنده رفت و آمد داشته باشد. اگــر درباره سر و وضع و لباس خود از او سئوال می کنید؛ مطمئن نباشید کــه بــا لحنی تملق آمیز همیشه از زیبایی و تناسب شما تعریف و تحسنی کند. چــه بسا کــه در نهایت صراحت بگوید: « لباست زشت و آرایشی کــه کرده ای خنده دار است.» اگــر دل نازک هستنید؛ هرگز در ایــن زمینه ها از او نظر خواهی نکنید؛ امــا بهتر نـیـسـت کسی کــه طرف مشورت قرار می گیرد؛ عقیده صریح و صادقانه خود را ابراز بدارد.وقتی بــه مسئله حسادت می رسیم؛‌ بــه شما اخطار می کنم کــه هرگز کاری نکنید کــه حسادت عاشقانه شوهر متولد آبان خود را تحریک کنید. در معاشرت و مهمانی ها و مراودات خانوادگی رفتار شما بایدچنان باشد کــه او ذره ای احساس نکند کــه خدای نکرده بــه مرد دیگری حــتـی بــه اندازه یک سر سوزن توجه دارید.

حتی سوء ظن بــه او کشش و تمایل پیدا کنند؛ همیشه بــه خود بقبولانید کــه او قدرت مقاومت در برابر ایــن تمایلات وسوسه آمیز را خواهد داشت و پیوسته نسبت بــه عشق شما و خانواده خود مردی وفادار و قابل اطمینان است. ضمنا بــه یاد داشته باشید کــه مرد متولد آبان هرگز اجازه نمی دهد کــه زن در کار او مداخله کــنــد و یــا عقاید خود را بــه او دیکته کند. او مرد اســت و شما زن و ایــن تفاوت همیشه بــایــد در روابط فیمابین رعایت بشود؛ امــا ضمنا بــایــد بگویم کــه مرد متولد آبان کــه زنی فهمیده و دلسوز و مطیع داشته باشد؛ همیشه در مقابل همسر خود مردی دلسوز؛ مهربان و ملاحظه کار اســت .

پاسخ خوبی های همسر خود را در نهایت صداقت خواهد داد.در مورد بچه های خود پدری سخت گیر و بــا جذبه است. کودکان او احساس می کـنـنـد کــه پدری قوی و بــا اراده دارند کــه از جزئی ترین سهل انگاری های آن ها نمی تواند چشم پوشی کــنــد و بــا وسواس و شدت تمام بــرای تربیت بهتر آنها و جلو گیری از گمراه شدن آنها در کارشان نظارت دارد. بچه های چنین پدری بــه ندرت بی ارزش و بی بند و بار خواهند شــد .

در عین حال کــه فرزندان خود را بــا نهایت عشق دوست می دارد؛ ولــی مجال لوس شدن نــیــز بــه آنها نمی دهد.بچه های چنین مردی درس های آموزنده از پدر خود می گیرند و در زمان بزرگی متوجه خواهند شــد کــه جذبه و سخت گیری های پدر چقدر در تربیت آنها اثرات حیاتی داشته است.

 

طالع بینی ازدواج زن متولد آذر

می توان گــفــت زن متولد آذر ماه اهل منطق و واقعیات؛ مهمان دوست؛ بی ریا و پول خرج کن و بی نظم و انضباط؛ راست گو امــا بدزبان و درشت گو است.اگر حسود و بدکینه هستنید؛ هرگز بــا دختر متولد آذر ازدواج نکنید.شاید بهترین توصیف زن متولد آذر ایــن باشد کــه بگوییم او زنی نـیـسـت کــه انتظار داشته باشید مطابق میل شما حرف بزند و چــه بسا کــه گاه و بیگاه از لحن نیشدار او آزرده خاطر می شوید و در مقابل هــر چند گاه یکبار آنچنان جملات زیبا و دل انگیز از دهان او خارج می شــود کــه شما بــا شنیدن ایــن جملات؛ روزگار را بــه خوشی طی خواهید کرد. زبان زن متولد آذر نیشدار و پرکنایه اســت امــا قلبش پاک و صمیمی و بی ریا است.

زن متولد آذر دنیا را درست بــه همان صورتی کــه هست می بیند و در دیدگاه زندگی اهل واقعیت و منطق است. بــه ندرت اتفاق می افتد کــه زنی مانند یک متولد ماه آذر وقایع و رویدادهای زندگی را چنان دقیق و مستدل و منطقی توجیه کــنــد و از خوبیها بــرای خوشبین شدن بــه آینده بهره گیری نماید و بدی ها را هم بــه عــنــوان یک واقعیت غیر قابل انکار بپذیرد.قاطعیت او در گفتارش خیلی زود نظر شما را جلب می کند؛ اگــر روزی بــه شما گــفــت پولی کــه بــرای مخارج خانه می دهید دیگر کافی نـیـسـت و بــایــد مقداری بــه آن بیفزایید؛ یقین داشته باشید کــه راست می گوید.

اما بــه طور مسلم می توان انتظار داشت کــه او پــس از درخواست اضافه خرج بلافاصله اضافه می کــنــد کــه امــا لازم نـیـسـت کــه بــا جان کندن سعی کنی پولدار شوی چــون پول زیاد انسان را خودخواه می کند.

این زن هرگز بــه شما دروغ نخواهد گــفــت و در ایــن کار آنچنان تعصبی از خود نشان می دهد کــه شما گاهی آرزو می کنید ای کاش گاهی دروغ می گــفــت و لی زبانی ایــن چنین تلخ و درشت گو نداشت.زن کماندار شدیدا عاشق استدلال و خود مختاری اســت و بــه همین دلیل اغلب اوقات زندگی مجردی را بر ازدواج ترجیح می دهد. وقتی هم کــه دختر خانه است؛ بــا بقیه اعضای خانواده زیاد گفتگو نمی کــنــد و بــه ایــن دلیل معمولا رابطه ای سرد و مجزا بــا بقیه دارد؛ عاشق مسافرت اســت و از هــر موقعیتی بــرای انــجـام ایــن کار استفاده می کند؛ و اگــر نتواند بــه مسافرت برود؛ ناآرامی خویش را بــا رفتن بــه سینما و گردش بــا دوستان ارضا می کند.

اگر می خواهید بــا همسر متولد آذر خود زندگی آرامی داشته باشید؛ هرگز بــه وی دستور ندهید کــه چنین و چنان بگن؛ بـلـکـه خواسته های خویش را در قالب جملاتی کــه جنبه درخواست دارند بیان نـمـایـیـد و یقیین داشته باشید کــه هرگز بــا خواسته ای انــجـام نشده مواجه نخواهید شد. او اگــر چــه مثل هــر زن دیگری مایل اســت کــه تحت الحمایه باشد؛ امــا از دستور شنیدن و فرمان بردن سخت بیزار است. شما می توانید از پدر و مادر وی سؤال کنید؛ آنها هم بــه شما خواهند گــفــت کــه از کودکی ایــن چنین بوده است.

در ایــن زمینه نکته ظریفی وجود دارد کــه ذکر آن ضروری اســت و آن ایــن اســت کــه اگــر چــه نمی خواهد کسی؛ مخصوصا در مقابل دیگران بــرای او « آقا بالاسری» بکند امــا وقتی دیدید و احساس کردید کــه دارد ثابت قدمی شما را آزمایش می کند؛ چــه او خیلی بیشتر از آنچه کــه از دستور شنیدن بیزار است؛ از مردی کــه ضعیف نشان می دهد تنفر دارد؛ بــه ایــن دلیل اگــر روزی دیدید کــه پرچم استقلال را بیش از حد برافراشته؛ او را سر جای خودش بنشاند.

زن متولد آذر کسی نـیـسـت کــه حاضر باشد بــه خاطر هیچ مردی تک روی خود را کنار بگذارد امــا در عین حال خواهان آن اســت کــه شوهرش همیشه او را یک دختر هفده هیجده ساله تصور کند.یکی از اشتباهاتی کــه از زن متولد آذر در سال های قبل از ازدواج سر می زند ایــن اســت کــه دوستی و عشق را بــه شدت بــا هم مخلوط می کــنــد و ایــن امر موجب پیدایش نوعی سرگردانی در قضاوت اطافیان نسبت بــه او می گردد. اگــر شما از زمره مردانی هستید کــه طالب یک زن کاملا محجوب و پر از شرم و آرزو می باشید؛ بهتر اســت از همین الان بــه فکر زن دیگری؛ کــه متولد آذر نباشد باشید؛ چــه دختری کــه در ماه آذر متولد شده است؛ تفاوت چنانی بین مرد و زن احساس نمی کند.

او زن تو سری خور نـیـسـت و از ابتدای بلوغ و جوانی بهره وری از شادی های زندگی را حق خود می داند و بــه عشق بــا چشمی شاعرانه نگاه می کــنــد کــه لازمه یک زندگی گرم و پر حرارت است.چه دختر باشد و چــه زن شوهردار؛ شیوه تلخ و شیرین سخن گفتن او اغلب موجب بروز سوء تفاهمات و گــفــت و گوهایی می گردد کــه مــمــکن اســت بــه جاهای تاریک هم بکشد؛ و شما می بینید کــه او بــا یک روحیه بسیار قوی بــا یک چنین رویدادهایی مواجه می گردد تــا جایی کــه امر بــه شما و دیگران مشتبه می شــود کــه آیا حرف های دیروز او؛ موجب برپا شدن ایــن بگو مگوها گردیده است؛ جدی بوده یــا شوخی؟ یک چنین عکس القملی خاص کسانی اســت کــه بزرگترین سیاره منظومه شمسی یعنی مشتری حاکم بر رفتار و کردار آنهاست.درشت گویی او نباید سبب شــود کــه شما تصور کنید کــه اهل دعوا و مرافعه است؛ او نــیــز بــه اندازه هــر زن دیگری؛ از ایجاد دلخوری ها و نزاع های خانودگی بیزار است. از خود می پرسد کــه چرا « درشت گویی» و بد زبانی او موجب بروز ایــن اوقات تلخی ها شده است. البته او هرگز نمی تواند دلیل اصلی ایــن پرخاش های زبانی را پیدا کــنــد زیــرا کــه طبیعت و نهاد غیر ارادی او طراح ایــن رفتار تند و خشن است. از آنجا کــه در زندگی کمال صداقت را دارد؛ از اینکه مورد شک و تردید قرار بگیرد؛ بــه شدت ناراحت و عصبانی می شود. اگــر او را پای تلفن مشغول صحبت دیدید و گــفــت کــه طرف صحبت مردی اســت کــه برایش گرفتاری پیش آمده است؛ فورا نپرسید ایــن مرد کیست و چــه رابطه ای بــا او دارد.. همین دو جمله می تودند طوفان وحشتناکی بــه پا کــنــد زیــرا این« مرد» مــمــکن اســت برادر شما یــا برادر خودش بوده باشد. او نه تنها خود را مکلف بــه دادن توضیح حس نمی کند؛ ‌بلکه معتقد اســت کــه شما « باید» بــه او اعتماد کامل داشته باشید زیــرا او « واقعا» در زندگی بــا شما رک و راست و صادق اســت و هرگز اهل فریب و توطئه و خیانت نیست.قبل از نشستن بر سر سفره عقد زندگی را بسیار سرسری می گیرد؛ و بــه ایــن دلیل از بین پسرهایی کــه در اطراف او هستند؛ هیچکدام نمی توانند تصمیم بگیرند و بــرای خواستگاری قدم پیش بگذارند. رفتار او بــا هــمــه یکسان و تــا حدودی سطحی و دور از جنبه های جدی است.

روی هم رفته تاکتیک شوهریابی دختر متولد آذر زیرکانه نـیـسـت و ایــن ضعف حــتـی در آیین دوست یابی او نــیــز بــه چشم می خورد. بــه همین جهت دختر متولد آذر شانس بی شوهر ماندیشان زیاد اســت مگر انکه اطرافیان بــه او کمک کـنـنـد و موجبات سر سفره عقد نشستن را برایش فراهم کنند.یک دیگر از علل بی شوهر ماندن ایــن دختر ایــن اســت کــه همانند مرد متولد ایــن ماه؛ انکی از ازدواج واهمه دارد؛ و بــه ایــن دلیل اگــر واقعا یک چنین دختری را دوست دارید و می خواهید او را وادار بــه قبول همسری خود کنید؛ بــایــد طبق یک نقشه زیرکانه از زندگی زناشویی و زیبایی های آن یک تصویر دوست داشتنی بــه وی نشان بدهید و ترس های او را از میان بردارید.

زن متولد آذر عاشق ورزش و ایــن قبیل کارها است. از آنجا کــه بین خود و پسرها کوچکترین تفاوتی احساس نمی کند؛ و مثل آنها لباس می پوشد و حرکات و رفتاری مشابه ایشان دارد؛ گاه ایــن توهم بــرای شما بــه وجود می آید کــه آیا پــس از ازدواج می تواند در قالب یک زن خانه دار قرار بگیرد یــا نه؟ بــرای او دنیا بــه ایــن صورت اســت کــه اگــر پسری می تواند یک هفته بــه ییلاق برود و چادر بزند و یــا ساعت دو بعد از نصف شب بــه منزل برگردد؛ هیچ دلیلی ندارد کــه او هم نتواند ایــن کارها را بکند و یقینا برود و چادر بزند و یــا ساعت دو بعد از نصف شب بــه منزل برگردد؛ هیچ دلیلی ندارد کــه او هم نتواند ایــن کارها را بکند و یقینا یک چنین اعمالی دلیل بر انحراف اخلاقی او محسوب نمیگردد و نباید پشت سر او غیبت و پچ پچ راه انداخت کــه مثلا هوسباز است. طبیعی اســت یک چنین طرز تفکری از جانب یک دختر بــا آنچه جامعه قبول دارد؛ مغایر می باشد؛ امــا او کسی نـیـسـت کــه طرز قضاوت جامعه برایش خیلی اهمیت داشته باشد.

او تحت تأثیر ستاره مشتری از استقلال و آزادی های خود حداکثر استفاده را می کــنــد و بــه حرف مردم چندان توجهی ندارد.به رغم داشتن یک چنین رفتار و طرز تفکری؛ قلب زن متولد آذر درست شبیه بــه قلب یک کودک ساده و صمیمی است. وقتی پای دل بــه میان می آید؛ دیگر از هوشمندی و منطق در رفتار او اثری بــه چشم نمی خودرد. پــس مغز او متفکر و منطقی است؛ قلبش بی دفاع و احساساتی و زود تسلیم است.

به همین دلیل در زندگی او ماجراهای عاشقانه و شکست خورده بسیار می توان یافت و باز بــه همین دلیل بسیارند دختران متولد آذر کــه سریعا فریب چرب زبانی های مردان گرگ صفت را خودرده اند و از ایــن بابت قلبی شکسته و فریب خورده دارند.زن متولد آذر بسیار خوش اشتها اســت و علاقه ای خاص بــه غذاهای خوب دارد. کمااینکه وقتی بــه مسافرت می رود؛ همیشه سعی می کــنــد بلیط درجه یک مسافرت بخرد. بــه پول؛ بــه خاطر خود آن؛‌ علاقه ای نشان نمی دهد و آن را وسیله رفاه زندگی می داند و بــه ایــن ترتیب اغلب مردانی کــه بــا دختر متولد آذر ازدواج می کنند؛ مجبور هستند مدتی از وقت خود را صرف ایــن بکنند کــه بــه وی یاد بدهند پول چــه ارزشی دارد و چگونه بــایــد آن را خرج کند. بــا توجه بــه ایــن امر اگــر می خواهید بــا یک چنین دختری ازدواج کنید و جنبهحسابداری و رسیدگی بــه دخل و خرج را هیچگاه بــه عهده او محول نکنید.در بین ستارگان سینما و هنر پیشگان تأتر؛ درصد متولدین آذر از هــمــه بیشتر اســت زیــرا بــرای بسیاری از زنان کاماندار نور پروژکتورهای فیلم برداری درخشنده تر از برق هــر نوع جواهری؛ و صدای کف زدن های تماشاچیان دل انگیزتر از هــر نوع زمزمه عاشقانه ای است؛ پــس تعجب نکنید اگــر او کار هنری خود را حــتـی بــه زندگی زناشوئی ترجیح دهد.چنین زنی بیشتر اهل شکار افتخارات و شهرت اســت تــا اهل شکار پول و مادیات و از نظر خانه داری و انــجـام کارهای منزل بــایــد گــفــت کــه خدا بــه شما صبر جمیل عطا کند. زنی کــه در ماه آذر متولد شده است؛ اصولا بــا ایــن قبیل کارها میانه خوشی ندارد و بــه قول معروف وقتی بــه فکر جمع کردن رختخواب می افتد؛ بلافاصله بــه خود می گوید چــه فایده دارد؛ چند ساعت دیگر بــایــد آن را پهن کنم؛‌پس چرا اصلا جمعش کنم.

داشتن یک چنین خصوصیاتی بالطبع موجب آن می شــود کــه کودکان او خیلی خوب بــه انــجـام دادن کارهای منزل وارد بشوند زیــرا برغم یک چنین تنبلی از درهم برهمی و کثافت خوشش نمی آید و چــون خودش حوصله جمع و جور کردن و تمیز کردن خانه را ندارد؛ بچه ها و آقا را بــه کار خانه داری وادار می کند.در مورد آشپزی هم وضع او فرق زیادی بــا خانه داری ندارد.

حقیقت ایــن اســت کــه در ایــن مورد نمی توان یک حکم کلی صادر کرد. اگــر امروز غذایی را کــه جلوی شما می گذارد؛ واقعا لذیذ است؛ هیچ دلیل نمی شــود کــه فردا یــا پــس فردا هم دست پختش خوردنی باشد.

از زبان تند و تیز او بــه هیچ وجه غافل نشوید. اگــر ناراحت و عصبانی بشود؛ مطالبی را بر زبان می آورد کــه مو بر اندام شما راست خواهد شد. امــا ایــن را هم بگویم کــه منظور واقعی او همان چیزی نـیـسـت کــه بر زبان می آورد و بــه قول معروف حــتـی قبل از آنکه حرفش تمام بشود؛ آن را فراموش می کــنــد و بــه ایــن دلیل انتقام جویی بعدی شما بــه کلی برایش بدوی مفهوم خواهد بود. او زنی نـیـسـت کــه بــه درد آدمهای خیالاتی و یــا کینه توز و حسود بخورد. اگــر کینه ای و بداخلاق و خیالاتی هستید؛ هرگز بــا زن متولد آذر ازدواج نکنید.مادر متولد آذر بیش از هــر مادر دیگری مورد علاقه بچه های خود قرار می گیرد. چــه علاوه بر وظیفه مادری؛ همبازی و دوست ایشان نــیــز خواهد بود.

به احتمال قوی بچه داری تنها موضوعی اســت کــه ایــن زن نسبت بــه آن مسئولیت کامل احساس می کــنــد و مسئولیت خود را هم بــه بهترین وجه مــمــکن انــجـام می دهد. بچه ها از خوشبینی ذاتی و فراوان مادر خود تــا حد امکان استفاده می کـنـنـد و در سنین بالاتر آنها او را بهترین خواهر دنیای خود می دانند. مادر متولد آذر در چشم و قلب فرزندانش یک مادر قابل ستایش است.

از نظر مهمانداری و پذیرایی و دست و دلبازی حــتـی متولدین مرداد هم بــه گرد او نمی رسد و همیشه مایل اســت کــه از مهمانان خود بــه طرز شاهانه پذیرایی کند. خوشبینی و حس رفاقت شدیدی کــه در نهاد او وجود دارد؛ موجب می گردد کــه هــر کس پا بــه خانه وی می گذارد؛ خود را در منزل خویش احساس کند.

 

طالع بینی ازدواج مرد متولد آذر

مرد متولد آذر صادق و راستگو؛ دمدمی مزاج؛ در عشق کم اعتنا؛ خواهان آزادی و بی قیدی؛ و طرفدار تنوع و مسافرت و بطور خلاصه خطرناکترین شوهردنیاست.حقیقت ایــن اســت کــه مرد متولد آذر از نظر بعضی ها خیلی دمدمی مزاج است؛ لحظه ای او را می بینید کــه شمشیر بــه دست و سوار بر اسب سفید بــه وسط میدان می تازد تــا بــه رتق و فتق امور بپردازد و اندکی بعد او را مشاهده می کنید کــه خود را نخود هــر آشی می کــنــد و پابه پای تمام برنامه ها نقشی ایفا می نماید.کنجکاوی مرد متولد آذر و بی قراری او در فیصله دادن هــر چــه زودتر مشکلات چنان زیاد اســت کــه بــه راستی گاهی نمی توان حدی بــرای آن قائل شد. یکی دیگر از ویژگی او ایــن اســت کــه پیوسته گروهی در اطراف وی دیده می شــونــد و بالنتیجه بــرای دستیابی بــه چاره ای جز ایــن ندارید کــه راه خود را از بین ایــن جمع باز کنید؛ از ســوی دیگر لازم اســت عــنــوان کــرد کــه بــه هیچ وجه جایز نـیـسـت نسبت بــه ایــن شخص بدبین باشید؛ چــه او بلاشک یکی از خوشبین ترین افرادی اســت کــه خداوند کرده است.

و آنقدر خوشبین اســت کــه اگــر یکی از دشمنایش یک دهانه اسب بــرای او ارسال دارد؛ بــه خود می گوید حتما اسبش را فراموش کرده است. طبیعی اســت یک چنین خوشبینی مــمــکن اســت خطرناک باشد زیــرا در اثر آن چنان بــه مردم اعتماد می کــنــد کــه حدی بر آن متصور نیست؛ البته من منکر آن نیستم کــه ایــن خوش بینی از نظر زن و فرزندانش یک امتیاز جالب محسوب می شود.خوشبختانه بــرای او و احتمالا بــرای او و احتمالا بــرای شما؛ مرد متولد آذر آدم فوق العاده خوش شانسی اســت و ایــن شانس اغلب در لحظاتی کــه خوشبینی های بی دلیل او برایش گرفتاری ایجاد می کند؛ بــه داد او می رسد؛ او آنقدر خوش شانس اســت کــه اگــر بــه مس دست بزند؛ طلا می شــود و طبیعی اســت کــه آدمی بــا چنین خوش شانسی خوش بین هم می شود.

خوش شانسی او در مسائل عاشقانه نــیــز قابل رؤیت اســت و اگــر احیانا پای عشقی در میان بیاید کــه نتواند عاقبت خوشی بــرای او داشته باشد؛ زود بــه ریشه آن پی می برد و دست از آن می شوید.مرد متولد آذر صاحب بزرگترین کلکسیون دوست و آشنا در دنیاست و ایــن دوستان اغلب دوستان واقعی و هستند زیــرا بــه هنگام انتخاب مرد متولد آذر بــه جای توجه بــه ظاهر دوستان؛ دقت خود رامتوجه باطن آنها می سازد؛ در مقابل تعداد دشمنان او بسیار محدود است. کسانی کــه از رک گویی او آزرده خاطر می شوند؛ چند روزی و یــا چند هفته ای بــا او بد می شــونــد و در جرگه مخالفین در می آیند؛ امــا پــس از مدتی پی می برند کــه او بدون هیچ گونه قصد و غرضی حقیقت تلخ را گفته و منظور آزار و اذیت نداشت است.همانطور کــه قبلا گفته شد؛ سیاره کسی کــه در ماه نهم سال متولد شده؛ مشتری اســت و کسی کــه تحت تأثیر ایــن غول منظومه شمسی قرار داشته باشد؛ کمی در رفتار و گفتار بی ملاحظه است؛ امــا بدجنس و موذی نیست.

راجع بــه بد زبانی و نحوه سخن گفتن او بــایــد گــفــت کــه مقصود خود را بــه راستی شبیه تیرهایی کــه صورت فلکی او یعنی « کماندار» در چنته دارد؛ بیان می دارد. یعنی بدون سیاست و ملاحظه کلمات را از چله کمان دهان رها می سازد. کلام او مــمــکن اســت درست مانند ایــن تیر قلب شما را جریحه داز کند؛ امــا اگــر قدری مقاومت بــه خرج دادید و بــه آن عادت کردید؛ ‌آن وقت تــا آخر عمر از قرار داشتن در جوار مردی کــه دل و زبانش یکی است؛ چنان احساس آرامشی خواهید داشت کــه بی شک بــرای بسیاری از زنان رشک آفرین خواهد بود. یکی از اشکالات بزرگی کــه ایــن مرد بــا آن مواجه است؛ پیدا کردن و بکار بردن لغات مناسب در موقع حرف زدن است.

در نتیجه اغلب مجبور می شــود گفته های خود را بــا جملات دیگری حل و اصلاح کند. بــرای مثال او مــمــکن اســت در یک گردش عاشقانه در زیر مهتاب بــا لحن مؤثری بــه شما بگوید: « عزیزم؛ بدون شک تو مناسب ترین زنی هستی کــه یک مرد مــمــکن اســت بــه عــنــوان دوست خود انتخاب کند» ســپــس بــا مشاهده آثار عصبانیت در قیافه شما بــا دستپاچگی اضافه می کــنــد کــه : « آخر عزیزم؛ مرد وقتی اقدام بــه گرفتن دوست دختر می کــنــد کــه زنش پیر و زشت شده است»؛ آن وقت سعی می کــنــد زیباترین دختران دنیا را بــرای معشوقه بودن پیدا کند. بــه هــر صورت اگــر ایــن اصل مهم خاصی نـیـسـت و بــه هیچ عــنــوان مایل بــه آزرده خاطر ساختن کسی نمی باشد؛ آن وقت می توانید بــا خیال آسوده در جوار او قرار بگیرید و از داشتن نامزد یــا همسر صادقی چــون او لذت ببرید.

از نظر امور عاطفی بــایــد بگویم کــه عشق در قلب او نه تنها بــه کندی صورت می گیرد بـلـکـه هرگز نمی تواند شور عشق بــه اعماق آن برسد امــا شما می توانید بــه همین رسوخ سطحی اعتماد کامل داشته باشید؛ اگــر شما بــه دورویی هایی کــه در برخی مردان وجود دارد واقف باشید؛ آن وقت می بینید کــه خداوند بــا قرار دادن یک مرد متولد آذر در سر راه شما چــه نعمتی را بــه شما ارزانی داشته است؛ آن وقت دیگر وقتی او از عشق های قدیم خود یــا خاطرات خوش گذشته خویش بــرای شما صحتب می کــنــد ... یــا گاهی بــا زخم زبان شما را کمی می آزارد؛ قلبا ناراحت نمی شوید. دخترها و در دوستی خود بــا مرد متولد آذر اغلب دچاراشتباه می شــونــد و رابطه خود را خیلی جدی تر از آنچه کــه واقعا هست فرض می کـنـنـد و ایــن امر بالطبع منجر بــه قضاوت های ناروایی درباره او می گردد؛ امــا در اینجا نــیــز شانس معروف بــه کمکش می آید و دیری نمی گذرد کــه ایــن دخترها پی می برند اشتباه از ایشان بوده و او نظر خاصی از ایــن دوستی نداشته است. دمدمی مزاجی او در روابط عاشقانه ای کــه در دوران تجرد و جوانی بــا جنس مخالف بر قرار می سازد؛ بــه خوبی مشاهده می گردد و بــه قول معروف هــر روز بــا یکی سر می کــنــد و اگــر در ایــن میان کسی پیدا شــد کــه ایــن رابطه را جدی گرفت و خواست قدمی فراتر بگذارد؛ بــه احتمال قوی از عکس العمل طنز آمیز او افسرده خاطر می گردد.

از امتیازاتی کــه موجب جلب ایــن مرد بــه طرف یک زن می گردد؛ هوشمندی است؛ مرد متولد آذر هرگز حاضر نـیـسـت بــا زنی سبک سر دوستی خیلی نزدیک داشته باشد و و یــا احیانا بــا او پای سفره عقد بنشیند. از اینکه مورد سؤال های متعدد قرار بگیرد؛ بیزار اســت و اگــر میخواهید کــه او را همیشه از آن خود بدانید؛ سعی نکنید غل و زنجیر بــه پاهایش بزنید یــا در حقش حسادت بــه خرج بدهید و بخواهید کــه از هــمــه اسرار دل او باخبر شوید. او را آزاد بگذارید؛ بــه صداقت و رک گویی وی تکیه کنید و خیالتان از هــر جهت راحت باشد؛ اگــر بتوانید دنیا را از همان دیدگاهی کــه او بــه آن می نگرد؛ نگاه کنید و انسان ها را بــه همان صورتی کــه هستید؛ قبول داشته باشید؛ آن وقت می توانید حتم داشته باشید کــه علیرغم نشاط عمیقی کــه بــه هنگام برخورداری از آزادی سراسر وجود وی را بر می گیرد؛ شما آن هم فــقــط شما عزیزترین زن دنیا برایش خواهید بود و او هرگز شما را بــه دیگری نخواهد فروخت.برای آنکه عزیزترین زن دنیا بــرای او باشید؛ راه های دیگری هم وجود دارد: سعی کنید پیوسته هوشیار باشید؛ بگذارید او فرمانروای خانه باشد؛ بــه ورزش عشق بورزید؛ او را در سفر و کوهنوردی همراهی کنید؛ دست و دلباز باشید؛ احساسات بــه خرج بدهید؛ ناز و کرشمه داشته باشید ... بالاخره هرگز نخواهید کــه مانع آزادی و رفت و آمد او بشوید.

لطفا زود قضاوت نکنید؛ در مورد ایــن قسمت اخیر او حاضر اســت همین امتیاز را بــرای شما قائل بشود؛ فــقــط کافی اســت بــه او گوشزد کنید کــه شما هم روح آزادمنشی دارید. هرگز بــا افکار « انقلابی » او مخالفت نکنید و یادتان باشد کــه پــس از ازدواج بــا مردی کــه تحت تأثیر صورت فلکی کماندار است؛ بیش از هــر زن دیگری در معرض خطر طلاق و از دست دادن شوهر خود قرار گرفته اید؛ وقتی دیدید کــه او کمان خود را در دست گرفته و تیرهایش را یکی پــس از دیگری بــه ســوی هدفی غیرممکن رها می کند؛ بهترین کار آن اســت کــه فکر خود را بــه موضوع دیگر معطوف سازید و ان وقت در یک شب عاشقانه خواهید دید کــه صادقانه بــه شما می گوید: بــه راستی همسر ایده آلی بــرای او هستید. اغلب مردان متولد آذر بــه طرز و حشتناکی از تشکیل دادن خانواده امتناع دارند؛ اغلب آنه ها بــه خاطر اینکه اعضای خانواده او هستند؛ آنها را دوست دارد و بــه همین دلیل همیشه بین ایشان و سایر اعضای خانواده مثل خواهران؛ برادران؛ پدر و مادر نوعی جدایی آشکار مشاهده می گردد.

او درست مثل متولدین ماههای دیگر بــا پدر و مادر و برادر و خواهر خود رفت و آمد می کــنــد و نسبت بــه آنها علافقه مندی نشان می دهد؛ امــا هرگز مایل نـیـسـت و اجازه نمی دهد کــه آن ها در زندگی خصوصی او دخالت بکنند. شما هم اگــر زن عاقلی باشید؛ می توانید از ایــن موضوع سرمشق خوبی بگیرید و هرگز بــه دنیای خیلی اختصاصی او قدم نگذارید. از جمله چیزهای عجیبی کــه بــایــد در منزل یک شوهر متولد آذر داشته باشید؛ یک چمدان کاملا آماده بــرای مسافرت اســت زیــرا بدون شک مسافرت های زیادی انــجـام خواهید داد. شما در ایــن مسافرت ها می توانید بــا خیال راحت سگ و گربه خود را هم همراه ببرید زیــرا شوهرتان عاشق حیوانات است. در ایــن مسافرت ها او خواهان آزادی بیشتری است؛ پــس بــا کمال سخاوتمندی بر تعداد شب هایی کــه او می تواند بیرون بماند؛ بیفزایید و طبق معمول یادتان باشد کــه صبح روز بعد سئوالی درباره صداقت و وفاداری او نکنید. اگــر مرد متولد آذر عصبانی بشود؛ بــه صورت موجود خطرناک و غیر قابل کنترلی در می آید و بــه قول معروف تــا عقده خود را خالی نکند؛ آرام نمی گیرد. بین زحمت ترمیم خرابی هایی کــه او بــه هنگام عصباینت بــه بار می آورد و زحمت خودداری از متهم کردن او بــه نادرستی؛ انــجـام ایــن آخری بــه مراتب راحت تر از آن دیگری است. اگــر او کار خلافی انــجـام بدهد؛ بدون شک خودش بــه شما می گوید( در حالی کــه معلوم نـیـسـت شما تاب تحمل شنیدن آن را داشته باشید.)علاقه او بــه کودکانش در سنین بالا زیادتر می شود؛ امــا علی الاصول از مشاهده بچه مخصوصا بچه های کوچک شاد می گردد. متولد آذر مردی اســت کــه کودکان خود را خیلی زیاد بــرای انــجـام کارهای ورزشی بــه گردش می برد و بــه ایــن دلیل روابط او بــا پسرهایش نزدیکتر از دخترها بــرای ورزش؛ مخصوصا ورزش هایی نظیر کوه نوردی دارند و بهتر می توانند پابه پای او قدم بردارند؛ از ســوی دیگر بچه های پسر هم او را خیلی بــه خود نزدیک و صمیمی احساس می کـنـنـد بــه نحوی کــه پــس از سن سیزده چهارده سالگی نوعی حالت رفاقت بین ایشان پیدا می شــود و هــر قدر بچه ها بزرگتر می شوند؛ ایــن رفاقت عمیق تر و افزون تر می گردد. رک و راستی ایــن پدر گاهی اوقات کــه کودکانش نیاز بــه همدردی دارند؛ مــمــکن اســت توی ذوق ایشان بزند؛ از آن گذشته کنجکاوی او هم گاهی موجب ناراحتی بچه هایش می شــود زیــرا بچه ها نسبت بــه اسرار خود سخت حساس هستند و وقتی بــا سئوالات پشتسر هم پدر خود مواجه شدند؛ ناراحت می گردند.تنها موردی کــه پدر متولد آذر از خود خشونت و سختی نشان می دهد؛ موقعی اســت کــه از بچه های خود دروغ بشنود. یادتان باشد کــه بــه خاطر بچه ها او را فراموش نکنید و وقتی دیدید کــه می خواهد بــا شما و در کنار شما باشد؛ بچه ها را فورا فراموش کنید؛ مــمــکن اســت بگویید مگر ایــن کار مــمــکن است؛ امــا بــه هــر صورت همیشه یادتان باشد کــه تــا چــه حد در جوار ایــن مرد دمدمی مزاج و تند کــه ریشه های عشق بــه انتهای قلب او رسوخ نمی کند؛ در معرض خطر طلاق قرار دارید؛ اگــر نمی خواهید او را از دست بدهید؛ بچه ها را بــه وی ترجیح ندهید. مرد متولد آذر بــا مغز و دل خود بــه تناوب فکر می کند؛ بــه همین دلیل اصلا نباید انتظار داشته باشید کــه پیوسته احساساتی و عاشق پیشه و یــا دائما منطقی و عادل باشد.

 

طالع بینی ازدواج زن متولد دی

زن متولد دی ماه بسیار جاه طلب؛ کدبانو؛ منظم و کمی لجباز و زود رنج؛ آراسته و خوش لباس می باشد.زن متولد دی بــا نظم و اراده خاص خود می تواند رهبری احزاب و مؤسسات خیریه را بدست آورد. از لحاظ شغلی بــا هــر کاری قابل تطبیق است. مــمــکن اســت مسئول یک بخش از موزه یــا خواننده اپرا یــا فروشنده یک سوپر مارکت یــا معلم یک مدرسه و یــا زنی خانه دار بــا مشکلات باشد.

در منزل هم مــمــکن اســت همکار و مشوق صمیمی شوهرش یــا مطیع بی چــون و چرای او باشد؛ بــه ایــن ترتیب صدور یک حکم کلی درباره چنین موجود متنوعی واقعا غیر مــمــکن است؛ امــا در عوض یک اصل درباره او مسلم اســت و ان ایــن اســت کــه در هــر لباسی ومصدر هــر کاری کــه باشد؛ بر اعمال و رفتار خود کاملا مسلط می باشد.از نظر جنسیت نــیــز وضع بــه همین منوال است. زن متولد دی هم می تواند چنان زنانه باشد و دلربایی از خود نشان بدهد کــه همسرش را بر کرسی اقتدار بنشاند و تسلط مرئی و نامرئی بر شوهر خود داشته باشد.

در ایــن مورد نیز؛ برغم رفتار گوناگونی کــه مــمــکن اســت از وی مشاهده شود؛ یک هدف اصلی در اعماق وجود ایــن زن نهفته اســت و آن دستیابی بــه مردی اســت کــه بتواند از لحاظ اجتماعی و شغلی آدم مهمی باشد؛ موجب افتخار او بشود و بــرای بچه هایی کــه بــه دنیا می آورد؛ پدری دلسوز و مهربان باشد.اگر بــا یک دختر متولد دی دوست هستید؛ بــه ایــن نکته اساسی توجه داشته باشید کــه هدف نهایی او همیشه تأمین زندگی؛ جلب احترام و کسب اقتدار و برخورداری از موقعیت های چشمگیر اســت و بــرای او اصلا فرقی نمی کــنــد کــه ایــن خواسته ها در پشت میز ریاست یک مؤسسه تجاری برآورده شــونــد یــا در شغل آموزگاری و موزه داری.او بــه هــر حال می خواهد کــه شوهرش در هــر رشته کاری کــه هست؛ مقام اول را داشته باشد. حــتـی خود او نــیــز اگــر شاغل باشد؛ عزت طلب و ترقی خواه اســت و میل دارد در محیط کار خود شاخص و برجسته باشد.

به همین جهت برخی از زنان متولد دی بــه شاعری؛ نقاشی و آهنگسازی روی می آورند تــا از ایــن راه کسب شهرت بکنند. علاقه ایــن زن بــه پیشرفت و جاه طلبی خیلی زود جلب توجه می کند؛ همیشه سعی دارد یک پله از مکانی کــه در آن قرار دارد؛ بالاتر برود تــا سرانجام بــه هدف نهایی برسد؛ امــا در ایــن کار هرگز خودنمایی نمی کــنــد و جار و جنجال بــه راه نمی اندازد؛ در کمال آرامی و بدون سرو صدا قدم بــه قدم هدف خود را تعقیب می کــنــد و بــه قول معروف آهسته امــا پیوسته می رود.امید اســت ایــن توهم بــه شما دست نداده باشد کــه او هــمــه چیز را فدای جاه طلبی و شهرت پرستی می کند. اگــر در طی روزها و ماه های قبل از ازدواج بتوانید او را تــا حدی مطمئن سازید کــه پــس از گفتن بله در منزل از اختیارات تام برخوردار خواهد بود و شما هم مردی هستید کــه آینده درخشانی دارید؛ آن وقت خواهید دید کــه چطور حاضر می شــود بــا کمترین شرایط کم پای سفره عقد بنشیند.

پس از ازدواج از همراهی هــمــه جانبه او برخوردار خواهید بود؛ بــه نحوی کــه اگــر احتیاج پیدا کنید؛ حاضر می شــود بــه شغلی کــه خیلی پایین تر و بی اهمیت تر از شخصیت و استعداد اوست؛ بپردازد تــا چرخ زندگی از جریان طبیعی باز نایستد؛ او همیشه حداکثر کوشش خود را بکار خواهد برد کــه شوهرش فردی موفق و آبرومند باشد.یکی از نکات جالب و در عین حال خیلی عجیب در مورد زن متولد دی ماه ایــن اســت کــه بــه طرزی باور نکردنی بــه سر و وضع و ظاهر آرایی خود توجه دارد. او مــمــکن اســت دختر یک کارگر ساده باشد؛ امــا هــر بار کــه بــه ملاقات وی می روید؛ چنان سر و وضع و رفتاری از وی مشاهده می کنید کــه گویی در یک خانواده ثروتمند بزرگ شده و در بهترین مدارس تحصیل کرده است.

این حالت او تــا بعد از ازدواج نــیــز باقی می ماند. امیدوارم ایــن حرف را حمل بر خودنمایی او نکنید؛ دختر متولد دی کسی اســت کــه اگــر لازم باشد؛ صورت خود را بــا سیلی سرخ نگاه می دارد.مردی کــه همسر خود را از بین متولدین دی ماه انتخاب می کند؛ بــایــد متوجه یک نکته مهم باشد و آن اینکه ظاهر او خیلی آرامتر و ساکت تر از آنچه کــه در درون اوست نشان می هد؛ در وهله اول ایــن توهم بــه شما دست می دهد کــه او زنی خونسرد و بی تفاوت و آرام اســت در حالی کــه باطنا بسیار احساساتی است؛ البته هــمــه زن ها ظریف و احساساتی هستند؛ امــا زن متولد دی خیلی بیشتر از آنچه کــه در بدو امر بــه نظر می رسد؛ تابع احساسات خود می باشد. حقیقت ایــن اســت کــه او یک خلق و خوی مشخص ندارد؛ و مخصوصا اگــر بــه وی بی احترامی یــا کم محلی بشود؛ دچار آزردگی خاطر بسیار می شــود و چــه بسا کــه روزهای متمادی احساس اوقات تلخی کند.در وجود زن متولد دی نوعی ترس از آینده؛ دلواپسی از حال و تأسف بــه گذشته وجود دارد کــه باز تاب آن در رفتار و کردار وی بــه خوبی نمایان می گردد و شاید بــه همین دلیل هم باشد کــه از شوخی خوشش نمی آید.

اگر در سنین نوجوانی بــا پسری دوست بشود فــقــط بــه ایــن منظور اســت کــه بــا وی ازدواج کند. ترس از آینده چنان در وی شدید اســت کــه حــتـی لحظه ای نمی تواند فکر او را راحت بگذارد. از آن گذشته او بــه هیچ صورتی اهل رؤیاهای طلایی نـیـسـت و همین قدر کــه پسری را از نظر روحی و مالی قابل اطمینان دانست؛ از تمام امکانات خود بــرای ازدواج بــا او استفاده می کند.از نظر اجتماعی فوق العاده مبادی آداب و بانزاکت است؛ بــه محض ورود بــه یک اجتماع سریعا موقعیت آنجا را درک می کــنــد و پی می برد کــه چــه رفتار و کرداری بــایــد داشته باشد.

زن متولد دی دارای جذابیت خاصی اســت و بــه قول معروف بــا نمک است. امــا بدون شک از تماشانی چهره او خوشتان می آید زیــرا زیبایی مخصوص بــه خود را دارد. امــا یکی از وحشت های مزبور و دائمی او ایــن اســت کــه نکند شوهرش زن زیبایی را بــه او ترجیح بدهد.زن متولد دی نه تنها خود را زیبا نمی داند بـلـکـه هرگاه در مقابل آینه قرار می گیرد؛ از اینکه مبادا در نظر دیگران زشت جلوه کند؛ دچار دلهره و ترس اســت و بــه ایــن دلیل اگــر دوست یــا همسر شما زن متولد دی اســت بــایــد بــه طور مستمر او را از زیبا بودنش مطمئن بسازید.

این زن از نادرستی بیزار است. در ایام کودکی سن او مسن تر از سن واقعی بــه نظر می رسد امــا بعدا سالهای سال در قایفه ک زن سی ساله باقی می ماند. علاقه او بــه پدر و مادر و خواهر و برادرانش بسیار شدید است؛ پــس بــه هیچ وجه بــه فکر قطع ایــن رابطه عاطفی نیفتد زیــرا اگــر خیلی پافشاری کنید و عرصه را بر وی تنگ سازید؛ مجبور می شــود از شما دست بکشد.مردی کــه بــا یک دختر متولد دی ازدواج می کند؛ در حقیقت بــا تمام خانواده ازدواج می کند؛ اگــر پدر یــا مادرش بیمار شــونــد و نیاز بــه پرستاری داشته باشند؛ او وظیفه خود می داند کــه شما را هفته ها و یــا حــتـی ماهها تنها بگذارد و بــه منزل پدری خود برگردد. از ســوی دیگر او را می توانید بــه معنای واقعی شریک زندگی خود بدانید؛ چــه در صورت لزوم و در ضمن بحران ها بــا تمام وجود بــه کمک شما می شتابد و بدون کوچکترین اعتراضی حاضر اســت بار خانواده را چــه از نظر مالی و چــه از نظر احساسی و روحی بر دوش بکشد. یک نکته دیگر را هم بــایــد در ایــن زمینه تذکر داد و آن ایــن اســت کــه مانع رابطه و علاقه و تمایل شما بــه پدر و مادرتان نمی شود. اگــر والدین شما نیازمندی های مالی داشته باشند؛ هیچ زنی بــه اندازه او کمک های شما را بــه ایشان طبیعی تلقی نمی کند؛ علاقه بــه اعضای خانواده و اعتقاد بــه لزوم یک چنین علاقه ای چنان در وی شدید اســت کــه اگــر شما قبل از ازدواج روزی او را بــه منزل خود ببرید و بــه پدر و مادر خود معرفی کنید؛ پــس از مدتی مشاهده می کنید کــه عملا یکی از اعضای خانواده شما شده اســت و رفتاری از خود نشان می دهد کــه در کمترین مدت جای خود را در دل پدر و مادرتان باز می کند. منزل کدبانوی متولد دی بــه طرز چشمگیری تمیز و مرتب است. بــرای او بیدار ماندن تــا پاسی از شب بــرای تمیز کردن خانه خود یک امر کاملا طبیعی است. تلف کردن وقت بــرای وی مفهوم ندارد. از موسیقی های ملایم لذت فراوان می برد و معمولا اطلاعات وسیعی از کارهای هنری دارد. بــه تاریخ؛ مخصوصا داستان هایی کــه درباره قهرمانان تاریخی نوشته شده است؛ علاقه مندی نشان می دهد؛ و شاید بــه همین دلیل هم باشد کــه نسبت بــه حفظ آداب و سنن قدیمی اعتقاد و پای بندی فراوان دارد.دیگر از اختصاصات ایــن زن همدردی شدید او بــا درماندگان و بینوایان اســت و هــر کجا کــه دردمندی بــه وجود او احتیاج پیدا کند؛ فورا بــه کمک وی می شتابد و قدم پیش می گذارد و سازمان و جمعیت خیریه ای بــرای یاری رسانیدن بــه دردمندان ایجاد می کند.او اصولا یک فرد تشکیلاتی اســت و در احزاب و سازمان های مختلف سیاسی؛ ‌اجتماعی و یــا مذهبی بــه سهولت می تواند نقش رهبری را بــه عهده بگیرد؛‌و بــا کفایت و لیاقت تمام وظیفه خود را انــجـام دهد.از آنجا کــه فرد بسیار باانضباطی است؛ بچه های خود را نــیــز چنین بار می آورد؛ امــا میزان امر و نهی های او گاهی اوقات بــه صورت خسته کننده ای در می آید؛ علاقه فروان بــه خانواده موجب می گردد کــه پیوسته بهترین غذاها را سر میز بگذارد و قشنگ ترین لباس ها را بــرای کودکان خود تهیه نماید. بــرای او زندگی کردن بــه مفهوم استفاده از ارزان ترین اشیاء نیست.

او از کودکان خود می خواهد کــه احترام بزرگترها را نگه دارند و بچه های او معمولا از زمره مؤدب ترین بچه های فامیل هستند.در بدو امر مــمــکن اســت چنین بــه نظر برسد کــه او مثل مادران دیگر بــه کودکان خود محبت نمی کــنــد و بین او و ایشان فصله زیادی وجود دارد؛ امــا وقتی بچه ها قدری پا بــه سن گذاشتند؛ متوجه می شــونــد کــه مادرشان بهترین مستمع دنیا اســت و او درست بــه همان اندازه کــه از ایشان توقع داشتن گوش شنوا دارد؛ بــرای شنیدن درد دل ایشان نــیــز شخصا دارای گوش شنواست.از ســوی دیگر ایــن را هم بــایــد گــفــت کــه کشف ایــن موضوع کار ساده ای نیست؛ یعنی اغلب اوقات فاصله ای کــه بین ایــن مادر و کودکانش پیدا می شود؛ چنان بزرگ و عمیق بــه نظر می رسد کــه بچه ها تصور نمی کـنـنـد می شــود از آن عبور کرد. در یک چنین مواردی ایــن وظیفه شما اســت کــه بــه کمک آنها بشتابید و شکاف ظاهری بین مادر و بچه ها را پر کنید. علت هم ایــن اســت کــه فرزندان مادر متولد دی او را بــا جاذبه و گاه خشک و سخت گیر تصور می کـنـنـد و بــه همین جهت رابطه خیلی نزدیک و خصوصی بــا او ندارند.زن متولد دی دارای پوست بسیار حساسی اســت و بــه ایــن جهت کمتر آرایش می کند. خوشبختانه طبیعت بــه کمک او آمده استو همانطور کــه گفته شد؛ اصولا صورت بانمک دار هم احتیاج زیادی بــه آرایش ندارد. حساسیت پوست مــمــکن اســت موجب پیدایش ناراحتی پوستی در او بگردد.عدم اعتماد بــه نفس یک از نقاط ضعف ایــن زن محسوب می شــود و ایــن وظیفه شوهر اوست کــه در رفع ایــن نقیصه بکوشد و گاه و بیگاه حس اعتماد بــه نفس را در او تقویت کند. یکی دیگر از معایب او لجبازی و زود رنجی است.

اما خوشبختانه ایــن تأثیر پذیری همراه داد و فریاد و انجاد عصبانیت و طوفان نـیـسـت و او روی هم رفته زنی خود خور اســت کــه خشم خویش را در درون می ریزد.ضمنا بــایــد مراقب بود کــه آبت دست او قرار نگیرید؛ چــه در ایــن کار نــیــز استادی فراوان دارد. و بــه سهولت می تواند امیال و افکار خود را بــه هرکس دیکته کند.

 

طالع بینی ازدواج مرد متولد دی

قدرت طلب؛ خانواده دوست؛ خوددار و سرد؛ و در عرصه عشق کم حرف و کم تظاهر از ویژگیهای مهم مرد متولد دی ماه است.پدری جدی و خشک امــا مهربان و دلسوز؛ او مقام را بــه ثروت ترجیح می دهد. مرد متولد دی دیواری بــه ظاهر غیر قابل عبور بــه دور خود می کشد؛ او در عین حال تــا حدی خشن و بسیار مصمم است. اگــر چــه در بدو امرچنین بــه نظر می رسد کــه خواهان دوری جستن از دیگران و عزلت گزینی است؛ امــا نه تنها در حقیقت ایــن چنین نیست؛ بـلـکـه اگــر خوب دقت کنید؛ می بینید کــه بسیار هم جاه طلب و شهرت پرست است.

یک چنین دو گانگی در امور عشقی او نــیــز بــه چشم می خورد؛ بــه ایــن ترتیب کــه بــا وجود آنکه سخت رویایی می باشد؛ سیاره زحل؛‌ یعنی جرم سلوی کــه حاکم بر کردار و رفتار او است؛ مانند یک ترمز قوی جلوی ابراز احساسات وی را می گیرد. ایــن سیاره بــه طور مداوم از او می خواهد کــه موجودی آرام؛‌ اهل عمل و جدی باشد. ایــن اعمال نقوذ کــه در واقع مغایر بــا خصوصیات ذاتی اوست؛ گاهی اوقات منجر بــه سر زدن کارهایی از او می شــود کــه موجب تعجب اطرافیانش می گردد.احتمالا اولین چیزی کــه در یک مرد متولد دی نظر شما را بــه خود جلب می کند؛ زبان نیش دار اوست؛ امــا اندکی بعد می بینید کــه در ایــن مورد نــیــز دوگانگی خاصی در اوست. بــه ایــن ترتیب کــه متوجه می شوید کلمات و جملات ناخوش آیند او از روی قصد و نیت خاصی نـیـسـت و اندکی پــس از آنکه یک چنین جملاتی از دهانش خارج شد؛ سعی می کــنــد آن را رفع و رجوع کند. اگــر بتوانید پا بــه خلوت درون یک مرد متولد دی بگذارید؛ بــا کمال تعجب در نهاد او موجودی می بینید سرشار از شادی و نشاط؛ و دستخوش رؤیاهای طلایی و آرزومند دستیابی بــه بی قیدی و آزادی های بی حد و حصر کــه هــمــه ایــن تمایلات و آرزوها بــه طور سربسته در وجود او مخفی مانده و بــه ندرت عرض وجود می کند.در هفته ها و حــتـی ماه های اول آشنایی خود بــا یک مرد متولد دی ایــن توهم بــه شما دست می دهد کــه رسیدن بــه منصب عالی را بر هــر چیز دیگری ترجیح می دهد و اگــر از وی پرسیده شــود کــه بین شما ( عشق ) و یک مقام برجسته بــایــد یکی را انتخاب کــنــد بدون کوچکترین تردید مقام را انتخاب خواهد کرد؛ امــا اگــر فــقــط قدری حوصله بــه خرج بدهید؛‌خواهید دید کــه قضاوت شما تــا چــه حد اشتباه آمیز بوده اســت و در سینه او چــه قلب گرم و عاشق پیشه ای در حال تپیدن است. پــس از پی بردن بــه حقیقت امر بهتر اســت بــه آنچه کــه دستگیرتان شده اکتفا کنید.

به عبارت دیگر هرگز انتظار نداشته باشید کــه گفتار و رفتار وی نشان دهنده ایــن انتخاب درونی باشد زیــرا مرد متولد دی کمتر بــه عشق خود اعتراف می کند. در حقیقت سیاره زحل بــا قدرت خود هرگز اجازه نخواهد داد کــه اعترافات صادقانه بر زبان متولد دی ماه ظاهر بشود و اندیشه ها و تمایلات باطنی او آشکار گردد.مرد متولد دی چنین وانمود می کــنــد کــه اصلا نیازی بــه تعریف و تمجید ندارد و حــتـی بــه هنگام شنیدن تعریف و تمجید هم بــه شدت مانع از ظاهر شدن رضایت خاطر و شادمانی عمیق خویش می گردد؛ امــا حقیقت ایــن اســت کــه او بــا تمام وجود خواهان آن اســت کــه مرتبا بــه وی بگویید کــه چــه مرد خوب؛ باهوش؛ خوش قد و قامت؛ خواستنی و جالبی است.مرد متولد دی جاه و مقام را بــه ثروت ترجیح می دهد و قلبا مایل اســت مدیر کل و وزیر باشد تــا یک بازرگان ثروتمند ولــی گمنام.

حتی ثروت بــرای او وسیله کسب قدرت و شهرت است.در زندگی مرد متولد دی نکته جالبی وجود دارد کــه منحصر بــه خود اوست و آن ایــن اســت کــه در جوانی بسیار جدی اســت ولــی بــه تدریج کــه پا بــه سن می گذارد؛‌ نرم می شــود تــا جایی کــه در میانسالی؛ تبدیل بــه یک آدم خوش مشرب و اجتماعی می شود؛ بــه ایــن ترتیب اگــر شما همسر او هستید؛ بــا مشکل خاصی در زندگی خود مواجه هستید و از یک نظر مدار زندگی شما بر خلاف زنان دیگر در حرکت معکوس می چرخد؛ بــه ایــن ترتیب کــه زنان دیگر بــایــد در اوایل زندگی دندان روی جگر بگذارند و سر بــه هوایی های شوهر خود را تحمل کنند. بــه ایــن امید کــه پــس از پا بــه سن گذاشتن سر بــه راه و آرام خواهند شد؛ در حالی کــه شما درست برعکس در ابتدای زندگی خیالتان از بابت سر بــه هوایی و هوسبازی آقا کاملا راحت خواهد بود امــا هــر چــه کــه آقا پا بــه سن بگذارد؛ خطر عاشق شدنش بیشتر است. او بــه طور حتم بــه شما پیشنهاد نخواهد کــرد کــه ماه عسل خود را در پاریس بگذرانید؛ امــا هیچ بعید نـیـسـت کــه سی سال بعد بــا اصرار از شما بخواهد کــه سفری بــه تاج محل هندوستان بکنید زیــرا شنیده اســت کــه شب های مهتابی آن بسیار عاشقانه است.

یک چنین حالتی لااقل از یک نظر بسیار خوب اســت و آن پیش نیامدن احتمال طلاق و جدایی در ده سال اول زندگی است. در سال های اول زندگی هیچ زنی بــه اندازه شما خیالش از جانب همسرش راحت نخواهد بود؛ امــا البته ایــن احتمال وجود دارد کــه بعدها فیل او یاد هندوستان کــنــد کــه در ایــن حالت نــیــز موضوع بــه دو دلیل بزرگ هرگز جدی نخواهد بود: اول اینکه در سنین میان سالی دیگر آن شور و هیجان جوانی در وی وجود ندارد و دوم اینکه مرد متولد دی واقعا عاشق خانه و خانواده خواهد شد؛ لذا الفت و هم بستگی خانوادگی مانع از بوالهوسی های مخرب و آزار دهنده وی می گردد.علاقه ایــن مرد بــه خانواده ای کــه در آن متولد و بزرگ شده است؛ نه تنها بــا ورود شما بــه زندگی از بین نمی رود بـلـکـه تقلیل هم پیدا نمی کــنــد و خیلی بــه نفع شماست کــه سعی کنید نسبت بــه پدر و مادر و برادران او علاقه مندی از خود نشان بدهید. البته ایــن امکان وجود دارد کــه شما او را ظاهرا نسبت بــه خانواده خود بی تفاوت ببینید؛ بــه شما توصیه می کنم کــه گول ایــن حالت ظاهری را نخورید و خدای نکرده زبان بــه بدگویی از خواهر شوهر و مادر شوهر باز نکنید و یــا نسبت بــه آن ها بی توجهی و بی علاقگی از خود نشان ندهید؛ کافی اســت فــقــط یک اتفاق ناگوار بــرای کنترل یکی از اعضای خانواده وی روی بدهد تــا ببینید چطور کنترل ظاهری خود را از دست می دهد و عشق پوشیده و باطنی وی ناگهان آشکار می شود.مرد متولد دی بــه طور مطلق دختری را بــرای همسری انتخاب می کــنــد کــه مادری نمونه و زنی خانه دار باشد. او در عین حال از زن خود انتظار دارد  کــه خیلی خوش لباس و شیک و همیشه مرتب باشد. مطمئن باشید کــه اگــر فــقــط یک روز سر و وضع شما مرتب نباشد یــا در نهایت صراحت آن را مستقیما بــه رخ شما می کشد و یــا بــا عکس العمل و بــه طور غیر مستقیم در رفتار و گفتارش اثری آشکار از اعتراض خود بدهید؛ یک کتال شعر است؛‌ و هــر قدر ایــن کتاب شاعرانه تر باشد؛ بهتر است.ابراز علاقه و عشق را بــایــد بــه وی یاد بدهید؛ در غیر ایــن صورت بــرای تمام عمر از شنیدن جملات عاشقانه و کلمات زیبا از دهان او محروم خواهید ماند. او خیال می کــنــد همین قدر کــه شما را همسری خویش انتخاب کرده؛ همین قدر کــه هــر روز پــس از اتمام کار بــه منزل می آید؛ همین کــه شما در انــجـام کارهای منزل و رسیدگی بــه امور بچه ها مختار گذاشته کافی اســت کــه عشق و علاقه او بــه شما ثابت کــنــد و دیگر نیازی بــه ایــن نـیـسـت کــه ایــن مطلب را بــه زبان هم بیاورد.به عــنــوان پدر؛ او واقعا یک رئیس بــا جذبه اســت و خود را در رأس خانواده احساس می کــنــد و ایــن احساس تابع زمان و مکان نیست؛ بــه ایــن معنی کــه چــه در سر میز غذا در منزل و چــه بر سر سفره ای کــه در یک گردش خانوادگی روی علف های بیابان پهن می شود؛‌ او در بالای سفره می نشیند و موقعیت برتر خود را حفظ می کند.

پدر متولد دی از بچه های خود می خواهد کــه کودکانی مطیع و باانضباط باشند؛ درمقابل بــه خواسته های ایشان مثل خرید یک دوچرخه و یــا بر پا کردن یک جشن تولد بزرگ جواب مثبت می دهد حــتـی اگــر انــجـام یک چنین کارهایی فشار زیادی بــه بودجه خانواده وارد بیاورد. پدر متولد دی مراقب رفتار و کردار کودکان خود می باشد و هیچ نکته ای را فراموش نمی کند. رفتار او بــا بچه هایش خشک و رسمی بــه نظر می رسد و شما بــرای عوض کردن یک چنین رویه ای اولا بــایــد مرتبا بــه وی گوشزد کنید کــه بــا بچه ها خیلی خشک و رسمی نباشد و از طرف دیگر بــه بچه ها یاد بدهید کــه از ابراز علاقه بــه پدرشان کوتاهی نکنند؛ چــون او تشنه احترام و محبت اســت و ادای احترام در حق او موجب تقویت اعتماد بــه نفس در وجودش می شود.

مرد متولد دی هرگز از روی هوی و هوس ازدواج نمی کــنــد و بــه همین دلیل کمتر اتفاق می افتد کــه کار او بــا همسرش بــه جدایی بکشد. بر طبق آمار موجود؛ مردان متولد دی خیلی کمتر از متولدین ماه های دیگر کارشان بــه دادگاه و طلاق می افتد؛ بــا وجود ایــن بــایــد توجه دقیق داشته باشید کــه هرگز او را در ایــن بن بست قرار ندهید. اگــر روزی بــه ایــن نتیجه برسد کــه همسر مناسبی بــرای او نیستید و یــا خطایی از شما مشاهده کــرد کــه بــه نظر وی بــه هیچ وجه قابل بخشش نبود؛ در آن صورت هرگز شانس دوم بــه شما نخواهد داد و سریعا رابطه خود را بــا شما قطع خواهد کرد.

به عبارت دیگر؛ بــرای مرد متولد دی زناشویی در هــر مرحله توأم بــا حساب و کتاب است.در سال های اول زندگی از نظم و ترتیب چنین مردی واقعا تعجب خواهید کرد؛ او هــر هفته در یک روز و یک ساعت معین بــرای والدین خود کاغذ می نویسد؛ در یک روز و یک ساعت معین بــه فلان قوم خویش تلفن می زند؛ سر ساعت چای یــا قهوه می نوشد؛ فلان لباس خود را همشه در سمت چپ یــا راست گنجه آویزان می کــنــد و کفش هایش را در روز معینی از هفته واکس می زند و خلاصه نظم در هــر کارش دقیقا جریان دارد.از نظر امور جنسی ظاهرا سردتر از مردان دیگر بــه نظر می رسد؛ در حالی کــه ایــن سرد مزاجی ظاهری است؛ بــه ایــن معنی کــه او فــقــط از نظر زبانی و ابراز علاقه سردتر او مردان دیگر اســت و درغیر صورت می توان گــفــت کــه از دیگران یک قدم هم جلوتر است. زنانی کــه در عرصه عشق بــه شوهرچرب زبان و عاشق پیشه نیازمند هستند؛ از برخورد بــا مرد متولد دی احساس کمبود می کـنـنـد زیــرا شخصیت او بــا رفتار عاشق پیشانه سازگاری ندارد.او بر خلاف اغلب مردها هــر قدر بیشتر پا بــه سن می گذارد؛ سرزنده تر و شاداب تر می شــود و از ایــن نظر مسیر زندگی شما در خلاف جهت اغلب زن های دیگر است. او هرگز در نقش یک عاشق دل خسته ظاهر نمی شود؛ امــا شعله علاقه هرگز در دل وی خاموش نخواهد شــد و ایــن شعر حافظ کــه می گوید: « آتشی کــه نمیرد همیشه در دل ماست» در باره وی کاملاصادق است.

حمایت مرد متولد دی از همسر و فرزندانش زیاد و جدی اســت و ایــن مرد بــا گذشت زمان تغییر پیدا نمی کند. بــرای او شما همیشه همان دختر جوانی هستید کــه در روزهای اول آشنایی بــا او بوده اید و فرزندانش نــیــز همیشه کودکان او هستند حــتـی اگــر خود صاحب کودکان متعدد باشند و بــه شغل وزارت برسند.

 

طالع بینی ازدواج زن متولد بهمن

بسیار غافلگیر کننده؛ سریع الانتقال؛ دارای حس پیش بینی؛ کنجکاو؛‌ غیر قابل پیش بینی؛ رفیق باز و کم علاقه بــه آداب و اصول سنتی زنا شویی از خصوصیات بارز زن متولد ماه بهمن است.زن متولد بهمن بلد نـیـسـت کــه عشق خود را بــه شوهرش و فرزندانش حالی کند.

اگر ایــن احتمال وجود دارد کــه عاشق یک زن متولد بهمن شوید؛ بــه خاطر بسپارید کــه او در امر عشق نــیــز مثل هــر چیز دیگری مجموعه ای از تناقضات اســت و بــرای اینکه قلب شما شکسته نشود؛ او را فرزند« قوس و قزح» یعنی رنگارنگ بدانید و در روابط عاشقانه بــا او منتظر تداوم و ثبات نباشید.سیاره حاکم بر رفتار او اورانوس و عنصر حاکم بر طبیعت او باد است. بــه ایــن دلیل بــا وجود آنکه در عشق خود بسیار جدی و وفادار است؛ ولــی گهگاه بی ثباتی هایی نظیر« نسیم و باد» در وی مشاهده می شود. شما می توانید بــا یک زن متولد برج دلو رابطه ای بسیار شاد و حسنه داشته باشید؛ بــه شرط آنکه او را در تعقیب هوس های هزارگانه خود آزاد بگذارید و بگذارید بــه دلخواه خویش بــا دوستان خود رابطه داشته باشد. هرگز بــه ایــن فکر نکنید کــه او را بــه جایی ویا چیزی پای بند کنید. ایــن زن مــمــکن اســت ناگهان تصمیم بگیرد بــه کوه نوردی بپردازد و یــا جزو سپاه صلح بشود.

او بــه دنبال ستاره ای می رود کــه ما هرگز آن را ندیده ایم.او متعلق بــه هــمــه کس و هــمــه جاست و در عین حال از آن هیچ کس نمی باشد. عشق او مــمــکن اســت بسیار تند و آتشین باشد؛ در حالی کــه خواسته هایش کیفیتی مبهم دارند. یکی از ستاره شناسان معروف ایــن حالت زن متولد بهمن را بــه ترانه ای تشبیه کرده اســت کــه خواننده ناگهان متوجه می شــود کــه نصف آن را از یاد برده است. شما می توانید کماکان پشت پیانو بنشینید و بــه نواختن آهنگ ادامه بدهید امــا صدای او رفته رفته آهسته می شــود و بالاخره سکوت می کند.

اصرار یک دختر متولد بهمن بــه آزادی بسیار جدی اســت امــا وفداری او بــه کسی کــه عشق را در یک چنین قالبی قبول داشته باشد نــیــز بی نهایت است.این دختر اگــر والدینی متولد اردیبهشت؛ مرداد و یــا دی ماه نداشته باشد؛ بــه میزان ثروت شما و اینکه در بانک چقدر پولدارید؛ علاقه ای نشان نخواهد داد. بــرای او پول در مرحله سوم اهمیت قرار دارد. او اهمیت نمی دهد کــه شما ثروتمندترین مردشهر باشید یــا نه؛ امــا در عین حال مایل اســت کــه از نظر مقاومات و حرفه و کار معروف باشید.وقتی شما تور خود را بکار می برید تــا ایــن پروانه ناآرام را بگیرید؛ بــه ایــن نکته مهم توجه داشته باشید کــه او هرگز حاضر نخواهد شــد زندگی غیر قابل پیش بینی خود را بــا مردی کــه نسبت بــه او صادق نیست؛ بگذراند. مبانی اخلاقی یک زن متولد بهمن مــمــکن اســت غریب ترین پدیده ای باشد کــه در زندگی خود بــا آن مواجه شده اید و بــه کلی بــا آنچه کــه بــه طور طبیعی از طرف جامعه مورد قبول قرار گرفته است؛ فرق داشته باشد؛ امــا او بدون اینکه گسیختگی بــا جامعه پیدا کند؛ بــا ایــن مبانی پای بند می ماند. او در عین حال بــه ایــن حقیقت نــیــز واقف اســت کــه شما هم مــمــکن اســت مبانی خاصی بــرای خود داشته باشید.

اگر در زندگی بــه دنبال یک زن آرام می گردید؛ دور متولد بهمن ماه را قلم بگیرید؛ او اگــر هــر چیز باشد؛ آرام نیست. بــرای او عشق جسمانی اهمیت بیشتری از عشق روانی دارد؛ بــه عبارت دیگر او در هــر لحظه می تواند یک عشق افلاطونی را قطع کند. در ضمیر ناخود آگاه ایــن زن همیشه ایــن احساس قدرت وجود دارد کــه تعلق خاطر پیدا کردن بــه یک نفر ایــن خطر بزرگ را بــه همراه خواهد داشت کــه نتواند بــه عشق واقعی خود یعنی آزادی مطلق وفادار بماند.اگر شما از نظر علمی؛ آموزشی؛ سیاسی؛ هنری و یــا هــر رشته دیگر ی مشهور و سرشناس باشید؛ دختر متولد بهمن برایتان ایده آل اســت و مطمئنا بهتر از او پیدا نخواهید کــرد مگر آنکه آنقدر بدشانس باشید کــه یکی از نوادر متولدین ایــن ماه؛ یعنی یکی از آن دخترانی کــه رفتارشان بــه شدت موجب تعجب مردم می گردد؛‌سر راهتان قرار بگیرد. استثناء در هــمــه چیزی وجود دارد. رفتار دختر متولد بهمن همیشه اندکی متعجب کننده است؛ امــا برخی واقعا بــه راه اغراق می روند.

کما اینکه اغلب بسیار مجلس آرا هستند در حالی کــه گاهی ایــن مجلس آرایی جنبه شلوغ بازی هم پیدا می کند. ایــن دختر بــا هــر نوع مجلسی جور در می آید؛ خواه یک مجلس رسمی باشد؛ خواه یک مجلس خودمانی و معمولی.فقدان حس سو ء ظن در ایــن زن از مزایای چشم گیر اوست امــا توجه داشته باشید کــه هرگز از حسن نیت او سو ء استفاده نکنید؛ چــون اگــر مچ شما را در حین خیانت بگیرد؛ قلبش بــه شدت می شکند. او بی جهت بــه شما بدگمان نمی شــود و در حالت عادی هرچه بگویید قبول می کــنــد ولــی تحمل خیانت را ندارد. زن متولد بهمن هرگز پــس از خروج شما از منزل کنجکاوی نمی کــنــد کــه شما کجا رفته اید و بــه اداره تلفن نمی زند کــه ببیند کــه آنجا هستید یــا نه و یــا جیب شما را وارسی نمی کند.

خلاصه بــا خدعه و نیرنگ آشنا نیست؛‌ بــا وجود ایــن بــه شما توصیه می شــود قبل از آنکه بــه فکر سوء استفاده از ایــن حالت مظنون نبودن بیفتید؛ بــه ایــن نکته توجه داشته باشید کــه فقدان حس حسادت در او بــه علت برخوردار بودن از یک شخصیت قوی نیست؛‌ بـلـکـه چیزی بالاتر از آن اســت کــه شما فکرش را کرده اید.در وهله اول می توان یقین داشت کــه او قبل از آنکه دومین نگاه را بــه شما انداخته باشد؛ ‌شما را بــا یکی از قوی ترین میکروسکوپ های دنیا مطالعه کرده است؛ در ثانی در دنیای او همیشه بــه قدری موضوع و مسئله بــرای یک زن متولد بهمن ایــن ضرب المثل کــه می گوید« از دل برود هــر آنکه از دیده رود » صد در صد صادق است. وقتی از جلوی چشم او دور شدید؛ تــا حدود 99 درصد از فکر و خیال او هم دور شده اید و بــه ایــن دلیل هم هست کــه هرگز دل او بــرای کسی تنگ نمی شود.

به هــر صورت اگــر ایــن زن از شما بی وفایی دید؛ خیلی ساده ناگهان یک عقب گرد می کــنــد و در خلاف جهت سابق بــه حرکت در می آید. در ایــن حالت بهتر اســت وقتی خود را بــرای برگرداندن او تلف نکنید.پس از آنکه روابط عاطفی او و شما قطع شد؛ در عرض مدتی کمتر از یک دقیقه تمام مهر و محبت شما را از فکر و قلب خود بیرون می ریزد و می توانید یقین داشته باشید کــه حــتـی یکی از خاطرات آن ایام را هم در فکر خود زنده نگاه نمی دارد. بر ایــن قاعده کلی یک استثنای مهم وجود دارد. زن متولد بهمن؛ مثل مردی کــه در ایــن ماه بــه دنیا آمده است؛ اولین عشق واقعی خود را هرگز فراموش نمی کند.زن متولد بهمن بــه زندگی زناشوئی پای بندی زیادی نشان نمی دهد و فــقــط در شرایط خیلی استثنایی مــمــکن اســت بــا قید و بند زندگی زناشویی خود را وقف دهد. بــه همین جهت تعداد زنان طلاق گرفته متولد بهمن بــه نسبت خیلی بیش از زنان متولد برج های دیگر است.

پرهیجان ترین احساست در ایــن زن مــمــکن اســت فــقــط در عرض یکی دو ساعت فروکش کــنــد و هیچ اثری از آن باقی نماند. طبیعی اســت کــه او از جدایی و طلاق خوشش نمی آید؛ امــا وقوع ایــن حادثه را فاجعه تلقی نمی کند.این زن طبیعت تک رو دارد او حــتـی شوهرش را هم بــه صورت یکی از دوستان خیلی نزدیک خود بــه حساب می آورد؛ پــس هیچ دلیلی وجود ندارد کــه قطع یک رشته دوستی را پایان زندگی بپندارد؛ علی الخصوص کــه او دوستان خود را هــر چند گاه یک بار عوض می کند. مطمئن باشید کــه تــا بــه تمام اسرار درونی قلب شما واقف نشده باشد و بــا تمام رؤیاها و تخیلات شما آشنا نشده باشد؛ قدم بــه قلب شما نمی گذارد.

در حالی کــه مشابه ایــن حق را بــرای شما محفوظ نگاه نمی دارد. بــه اسرار دل او جز خودش هیچ کس نباید پی ببرد و اگــر دید کــه ایــن احتمال بــرای کسی بــه وجود آمده است؛ بــا یک مانور ماهرانه او را بــه کلی از مرحله پرت می سازد. زن متولد بهمن بــه راحتی از خطای شما چشم پوشی می کــنــد امــا دروغ چیز دیگری است. او دروغ و خدعه و نیرنگ را بــه هیچ وجه دوست ندارد.بهتر اســت از دختری کــه در برج دلو متولد شده است؛ چیزی قرض نخواهید.اگر خاطر شما خیلی نزد او عزیز باشد؛ مــمــکن اســت یکی دوبار درخواست شما را اجابت کند؛ امــا دفعه سوم بــا چنان خونسردی جواب رد می دهد کــه هرگز آن را فراموش نخواهید کرد. ایــن شخص اصولا از قرض چــه بــه صورت دریافت و چــه بــه صورت پرداخت خوشش نمی آید و اگــر مجبودر بشود کــه از کسی وام بگیرد؛ بــه هــر طریقه کــه شده در رأس موعد مقرر آن را باز می گرداند. قرض گرفتی از او بــه طور حتم بزرگترین لطمه را بــه روابط فیمابین شما خواهد زد.

بیشتر زن هایی کــه در برج دلو متولد شده اند؛ دارای ظاهری زیبا و فریبنده هستند امــا آنچه عیب اســت احساسی اســت کــه از دیدن ایــن زن بــه شما دست می دهد؛ یک لحظه تو دل برو بــه نظر می رسد و لحظه ای بعد سرد و بی تفاوت و بی روح؛ امــا بــه طور کلی پــس از متولدین برج میزان ( مهر ) تعداد خوشگل های ایــن ماه از هــمــه بیشتر اســت و حداقل ایــن اســت کــه خیلی بانمک هستند. لباس پوشیدن زن متولد بهمن مــمــکن اســت موجب وارد آمدن آن چنان شوکی بــه شما بشود کــه تــا ساعت ها نتوانید از جای خود حرکت کنید. او نــیــز مثل هــر زن دیگری جلوی بوتیک های لباس فروشی توقف زیاد دارد؛ امــا کمتر مــمــکن اســت فکر کــنــد کــه آنچه کــه می پوشد شیک اســت یــا نه و یــا قطعات مختلف لباسش بــه هم می آید یــا خیر. او مــمــکن اســت لباسی بــه تن کــنــد کــه موجب حسرت خوردن هــر زن ساده دیگری بشود و اخلاق تک روی او مــمــکن اســت در یک میهمانی یک نفر بگوید کــه همان سال آینده لباس ها بــه فلان صورت در خواهد آمد و او همان روز عصر از خیاط خود بخواهد کــه یک چنان لباسی برایش بدوزد و یــا آنکه بر عکس مــمــکن اســت سال های سال بــه شیوه مادر بزرگ و یــا حــتـی جد خود؛ لباس معمولی بپوشد.شیوه آرایش موی او نــیــز خاص خودش است. تغییر رنگ و آرایش موی او ؛ درست مثل تغییرات شخصیتش غیر قابل پیش بینی است.

یک روز موی خود را مثل پسرها کوتاه می کــنــد و فردا کلاه کیس می گذارد کــه موی آن تــا حد کمر بلند است؛ امروز او را بــا موی نقره ای می بینید و فردا بــا موی مشکی؛ بــه طور خلاصه موی ایــن زن مشابه موی هیچ زن دیگری در دنیا نـیـسـت و رنگ و آرایش آن آرام و قرار ندارد.گفت و گو بــا ایــن زن مــمــکن اســت بسیار جالب باشد؛ زیــرا نحوه سخن گفتن جذابی دارد و ایــن احساس مطبوع بــه مرد دست می دهد کــه زنی محجوب و مرموز اســت و بعد ناگهان یکی از آن تغییرات خاص متولدین ایــن ماه بــه تجلی می پردازدو شما بدون مقدمه و بــه طور کاملا ناگهانی از وی جمله ای می شنوید کــه تــا چند لحظه باور کردن آن برایتان مشکل خواهد بود. شما مشغول صحبت از بحران انرژی و اثرات گوناگون آن بر کشورهای صنعتی هستید کــه ناگهان او می گوید: « راستی شما خورشت کرفس دوست دارید؟‌» سعی کنید خونسردی خویش را حفظ کنید و بــا قاطعیت بــه بحث اصلی خود ادامه بدهید و در عین حال بــه خاطر داشته باشید کــه او هــر چند لحظه یک بار بدون مقدمه از خط خارج می شــود و دوباره بــه سر جای اول خود بر می گردد. بــه غیر از ایــن نوع اختلالات گفته های او همیشه منطقی و مستدل است.

در موقع صحبت کردن هرگز طوری حرف نزنید کــه دال بر بالاتر بودن شما از او باشد. عدم تساوی بــرای ایــن زن مفهوم ندارد. اگــر بــه ایــن نکته توجه نکنید؛ دیواری غیر قابل عبور بین خود و او بــه وجود آورده اید.بر طبق باورهای ستاره شناسان قدیم یک زن متولد بهمن می بایست الزاما یک مادر خوب هم باشد زیــرا سیاره حاکم بر رفتار او؛ یعنی اورانوس سمبل آینده اســت و بچه نــیــز مربوط بــه دنیای آینده و نسل بعد است؛ امــا تحقیقات نشان می دهد کــه ایــن نظر خیلی درست نـیـسـت و تولد بچه در ابتدای کار؛ مادر متولد بهمن را بــه کلی گیج و سردرگم می سازد. علت هم بسیار روشن است.

فکر یک زن متولد بهمن هرگز بــه یک چیز بخصوص ثابت نمی ماند. او موجود سر بــه هوایی اســت کــه هــر لحظه بــه موضوعی می اندیشد و ایــن اخلاق بــا بچه داری کــه تمرکز فکر لازم دارد؛ مغایرت دارد.از آن گذشته؛‌او بــه طور طبیعی قادر بــه ابراز محبت درونی خود نمی باشد و ایــن تکنیک غلط ابراز محبت او را بیش از پیش نسبت بــه بچه های خود بیگانه می سازد. نکته جالب در مورد ایــن زن؛‌ از نقطه نظر رفتاری کــه بــا بچه ها دارد؛ ایــن اســت کــه علیرغم بیگانگی کــه بــا بچه های خود دارد؛ بــا کودکان دیگر بسیار صمیمی و رفیق اســت و اگــر او را مثلا در منزل همسایه ببینند؛ بــا کمال تعجب مشاهده می کنید کــه چطور بــا بچه های مردم بازی می کــنــد امــا روابطش بــا فرزندان خود چنین گرم و دوستانه نیست.

آخر مگر نه ایــن اســت کــه او رفیق بازترین موجود دنیا است؟ خوب حالا چــه فرق می کــنــد کــه سن ایــن رفیق چقدر است؟البته ایــن نکته را هم نباید فراموش کــرد کــه نامناسب بودن تکنیک ابراز محبت او بــا فرزندانش دلیل بر ایــن نـیـسـت کــه او بــه وظایف مادری خود عمل نمی کند. ابدا او بــه هنگام دفاع از کودکان خود بسیار جدی و حــتـی شدیدا خشن است. آنچه در درجه اول از بچه های خویش توقع دارد؛ گفتن حقیقت اســت و بــه ایــن دلیل هرگز بچه ای را کــه مرتکب خطایی شده و بــه گناه خود اعتراف کرده؛‌ مورد تنبیه قرار نمی دهد.

این کار یک حسن بزرگ دارد و آن اعتماد بسیار زیادی اســت کــه ایــن کودکان نسبت بــه مادر خود پیدا می کنند.از نظر کودکان او مادری شاد؛ آسان گیر؛ و بــه هنگام بیماری مهربان است. بــرای او یک بچه نامرتب؛ کثیف و شیطان امــا درس خوان بهتر از یک بچه درس نخوان امــا بسیار مرتب است. اگــر بــا دختر متولد بهمن ازدواج کردید؛ نباید فراموش کــرد کــه او قبل از مادر شدن بــایــد یک زن خانه دار شــود و قبل از ایــن هم کــه زن خانه دار شــود بــایــد بــه وی تفهیم کــرد کــه ازدواج فصل آخر زندگی تجرد و رفاقت های نامحدود و بی بند و بار ایــن دوره است. کشاندن ایــن دختر بــه پای سفره عقد کار ساده ای نـیـسـت و او بــه هیچ وجه تعجیلی در اضافه کردن نام فامیل شما بــه اسم خود ندارد. و ایــن کار را فــقــط وقتی انــجـام خواهد داد کــه شما راخوب سبک سنگین کرده و فهمیده باشد کــه تــا چــه حد مرد میدان زندگی هستید. او در لابراتوار حساس ذهنش شما را بــه خوبی تجزیه و تحلیل می کند.در نهاد زن متولد بهمن حس غریبی وجود دارد کــه پیوسته او را تحریک می کــنــد تــا درست در خلاف جهتی کــه سوق داده می شود؛ گام بردار. از آن گذشته او کسی اســت کــه می خواهد از هــر چیزی سر در بیاورد؛ پــس چــه در خانه؛ چــه در روابط دوستانه؛ چــه در عشق از فرط کنجکاوی می خواهد هــمــه راهها را تجربه کند.

حس تجربه و دوستی و کنجکاوی چنان در او شدید اســت کــه اگــر دقت کنید؛ می بینید حــتـی قهوه یــا چای را هــر روز یک جور درست می کند؛ و یــا هــر روز کــه بــرای خرید بیرون می رود؛ یک مغازه تازه را بــرای خرید تحت آزمایش قرار می دهد.از آنجا کــه خودش هم نمی داند واقعا چــه می خواهد؛ بیان احساست درونی برایش بسیار مشکل است. اگــر عاشق بشود؛ بــه شدت گیج و سر در گم می گردد زیــرا نهایت ایــن اســت کــه فــقــط دو سه کلمه بــرای بیان تمام احساس خویش پیدا می کند؛ آن هم دو سه کلمه ای کــه بــه هیچ عــنــوان گویای شیفتگی او نخواهند بود. بــرای او بین دوستی ساده و عشق ساده و عشق فاصله ای بسیار جزئی و مبهم وجود دارد. بــه ایــن دلیل بر عدم علاقه و فقدان عشق نکنید؛ ایــن حالت تــا بعد از ازدواج نــیــز ادامه پیدا خواهد کرد. داستان عاشقی کــه شب و روز فــقــط بــه هم می اندیشند؛ بــرای او داستانی مسخره است. راستی مسخره نـیـسـت کــه انسان در دنیایی کــه پولدارها در آن زندگی می کنند؛‌ فــقــط بــه یک نفر فکر کند؟ او شریک زندگی شما می شــود امــا جزئی از شما نمی شود. شما خودتان هستید؛ او هم خودش هست بــا استقلالش؛ اگــر نمی خواهید او را از دست بدهید؛ بــا آزادگی او مخالفت نکنید؛ کمااینکه او نــیــز هرگز چنین نخواهد کرد.بهترین راه بــرای بریدن از او نشان دادن حسادت؛ ‌داشتن سو ء ظن؛ گرفتن حالت تملک؛ محافظه کاری بیش از حد و انتقاد از شیوه خاص زندگی اوست. شما هم چنین می توانید از راه بی اعتنایی بــه خیل دوستان او کــه از هــر قماش و مقوله ای می باشند؛ و بــه تعداد گوناگون و در اوقات مختلف بــه منزل شما خواهند آمد نــیــز بــه ایــن مقصود برسید.این زن قوه ادراک و قدرت انتقال و حس پیش بینی عجیبی دارد.

او موجودی اســت کــه چند روز جلوتر از دیگران زندگی می کــنــد و بــه ایــن ترتیب تنها کسی اســت کــه می تواند شما را دقیقا از عواقب کارها بــا خبر سازد. بــه نفع شماست کــه آنچه را کــه راجع بــه آینده می گوید؛ بــا اطمینان خاطر قبول کنید. قرت او در آینده نگری واقعا شگفت انگیز است.

 

طالع بینی ازدواج مرد متولد بهمن

مرد متولد بهمن دارای دوستان زیادی است؛ از اقرار بــه نقطه ضعف های خود منزجر است؛ حسود و سوءظنی نیست؛ هارت و پورت و هیاهو دارد؛‌ در ازدواج کــنــد است؛ در بیماری وسواسی است.مرد متولد بهمن نباید انتظار داشته باشید کــه در امور عشقی رفتاری مشابه مردان دیگر داشته باشد؛ یک چنین  انتظاری از یک چنین مردی بدون شک موجب ناامیدی شدید شما خواهد شد. وقتی پای دوستی در میان است؛ شما می توانید بــه طور نامحدود روی او حساب کنید؛ امــا عشق بــرای او چیز دیگری است.رفتار یک پسر جوان متولد بهمن بــا شما در هیچ صورتی مشابه رفتار پسران دیگر نیست؛ ایــن رفتار ظاهرا چنان اســت کــه یقین دارید کوچکترین علاقه ای بــه شما ندارد و آن وقت یک روز ناگهان می بینید کــه از شما خواستگاری می کند؛ دلیل آن هم خیلی ساده است؛ آن ها حــتـی بــا بدترین دشمنان خویش حرف خود را بــا جمله: « ببین دوست من » شروع می کند؛ بــرای ایشان هــر رابطه ای دارای یک قاب بزرگ دوستی است؛‌اما هیچ بعید نـیـسـت کــه در میان ایــن قاب های بزرگ یکی دارای یک قاب مضاعف بــه اسم عشق باشد.یکی از دلایل دیر ابراز کردن عشق در متولد بهمن ایــن است  کــه علیرغم علاقه شدیدی کــه بــه آگاه شدن بــه اسرار دیگران دارد؛ از برملا کردن راز دل خویش خود داری می کند. دائما سعی می کــنــد آنچه را کــه در درونش می گذارد؛ مخفی نگاه دارد. بــه نظر عده ای از روانشناسان مرد متولد بهمن از سر در گم کردن دیگران لذت می برد.مرد متولد بهمن ذاتا اجتماعی اســت و بــه ایــن دلیل اگــر ورزشکار باشد؛ عضو بی نظیری در بازی های تیمی خواهد بود؛ او مقررات حاکم بر رفتار و وظایف گروه ها را بــه خوبی درک می کند؛ بــرای هــر یک از اطرافیان خویش ارزش قائل است؛ در حالی کــه فــقــط بــرای تعداد محدودی از کسانی کــه بــا ایشان برخورد می کند؛ ارزش خیلی خاص قائل است.

اغلب مردان متولد ایــن ماه خودخواه و مغرور هستند؛ امــا دقت کنید کــه ایــن نقص را بــه رخ شان نکشید زیــرا بــه هیچ صورتی نمی توانند انتقاد را تحمل کـنـنـد و ایــن ضعف چنان در ایشان شدید اســت کــه اگــر فرشته ای را کــه خود در نظر دیگران ساخته اند؛ بشکنیم؛ بــه کلی اعتماد بــه نفس خود را از دست میدهد.مرد متولد بهمن بــه عبارت دیگر بــه صورتی غیر عادی افکاری در سر می پروراند کــه اصلا عملی نیستند؛ و بــه ایــن دلیل در طول زندگی راه و روش خویش را مرتبا تغییر می دهد. یکی دیگر از اختصاصات او ایــن اســت کــه خیلی پرکار بــه نظر می رسد؛ درحالی کــه اگــر دقت کنیم؛ متوجه می شویم کــه قسمت اعظم آن فــقــط هیاهو اســت نه کار مثبت.

یکی از محسنات او ایــن اســت کــه میتواند منافع خود را بــه خاطر منافع دیگران نادیده بگیرد؛ ‌پس بــه عــنــوان شریک زندگی می توانید امیدوار باشید کــه بــه خواسته های شما مطرح خواهد بود؛ در ایــن جهان پهناور میلیون ها نفر زندگی می کـنـنـد کــه هــر کدام خواسته هایی دارند و خواسته هــر کس هم بــرای خودش اهمیت خاص دارد. بــرای مرد متولد بهمن هرگز ایــن امکان وجود ندارد کــه بــه خاطر یک نفر از دنیا برود؛ او جزیی از جمع اســت و ایــن وضع را تــا آخر عمر هم حفظ خواهد کرد.تجزنه و تحلیل هــمــه مسائل و مواردی کــه بــا آنها مواجه می شود؛ کار ابدی ایــن مرد است؛ بــه ایــن دلیل یکی از وظایف دائمی شما ایــن بــایــد باشد کــه دقیقا مراقب رفتار و گفتار خود باشید زیــرا در سر شوهرتان روزی هزار بار جمله منظورش از ایــن کار ( یــا ایــن حرف ) چــه بود؟ تکرار می گردد و هــر دفعه هم بــا موشکافی فراوان بــه جست و جوی جواب آن می پردازد. یافتن جواب بــرای مسائل مختلف او را بــه شدت تحریک می کند. اگــر دیدید شبی بی خوابی بــه سرش زده اســت و مرتب ایــن شانه می شود؛ علت را عدم موفقیت در حل جدول کلمات متقاطع روزنامه عصر بدانید. دختری کــه بخواهد او را بــه دام ازدواج بیندازد؛ بــایــد حتما دوز و کلکی جور کند.

یک کتاب باز هرگز مورد مطالعه او قرار نمی گیرد؛ کنجکاوی او همیشه بــه صفحاتی اســت کــه لبه آنها بــه هم چسبیده است. اگــر شما در روزهای قبل از ازدواج بــه او بی محلی کنید و یــا سرتان فــقــط بــه کار خودتان مشغول باشد؛ از او واکنشی خواهید دید کــه بــه راستی تعجب آور خواهد بود. اگــر یک هفته از تماشای فیلمی اظهار رضایت بکنید و هفته بعد بگویید کــه حوصله رفتن بــه سینما را ندارید؛ فورا ایــن سئوال در سر او پیدا می شــود کــه چرا تــا ایــن حد دمدمی مزاج هستید؛‌کمااینکه او بــه طور مرتب از خود می پرسد چرا فلان عطر را زده اید؛ چرا لباستان اینقدر کوتاه است؛ چرا اینطور توالت کرده اید و … تــا جواب یک یک ایــن سئوالات را پیدا نکند؛ کوچکترین قدمی پیش نمی گذارد. طبیعی اســت کــه ایــن دست بــه دست کردن ها و طفره رفتن ها و بی تفاوتی ظاهری مــمــکن اســت شما را فراری بدهد؛ آن وقت او بــا نگاهی حسرت بار از کف رفتن شما را نظاره می کــنــد و بعد بــه دنبال سوژه دیگری بــرای بررسی می رود. او ذاتا شلوغ اســت و حــتـی در خندیدن نــیــز سر و صدا بــه راه می اندازد. ضمنا در روابط بــا همسر خود اهل خشونت نـیـسـت و بد رفتاری او فــقــط در حد سرپوش گذاشتن بــه روی ضعف های شخصیت خویش است. بــه احتمال خیلی زیاد مرد متولد بهمن در طول زندگی خود مقام و شخصیتی کسب می کند. او بــرای اینکه سری توی سرها داشته باشد؛ خود را بــه آب و آتش می زند و بالطبع مــمــکن اســت یک بار موفق بشود؛ ایــن موفقیت می تواند از بردن جایزه نوبل تــا انتخاب شدن بــه عــنــوان بلند قد ترین مرد شهر باشد.

گروهی از مردان بهمن ماه بــه شدت وسواسی هستند کــه شاید علت آن ترس خارق العاده آنها از میکرب و بیماری است. البته او حداکثر سعی مــمــکن را بــه عمل می آورد تــا ایــن ترس خود را؛ مخصوصا از نظر کسی کــه نسبت بــه او تعلق خاطری دارد؛ پنهان کند؛ امــا بــا اندکی دقت می توان ایــن ترس را در واکنش های غیر عادی او ملاحظه کرد. آلرژی یکی دیگر از نقاط ضعف اوست تــا حدی کــه اگــر روزی بــه شما گــفــت نگاه کردن بــه لوازم آرایشی کــه بــه کار می برید؛ موجب کهیر زدن او می گردد. تعجب نکنید؛‌ طبیعی اســت کــه یک چنین آدمی ا ایــن هــمــه حساسیت در مقابل عوامل خارجی می تواند موجب سر درگمی پزشک نــیــز بشود.مردی کــه دربهمن ماه بــه دنیا آمده قادر بــه بازگو کردن احساسات عاشقانه خود نمی باشد و ایــن بی تجربگی گاهی از جانب جنس مخالف سوء تعبیر می گردد. او هرگز بــه شما یک پالتوی شیک و یــا یک انگشتر الماس هدیه نخواهد داد؛ امــا زندگی بــا او بدون پالتو و یــا یک انگشتر الماس هم می تواند مسحور کننده باشد.

بدترین خصلت او از نظر زبان ایــن اســت کــه بر خلاف متولدین خرداد؛ مرداد؛ مهر و دی بــه ایــن آسانی ها تن بــه ازدواج نمی دهد و بسیاری از ایشان تــا ایام میانسالی خود را از قید و بند ازدواج بر کنار نگاه می دارند. اگــر در ازدواج خیلی محافظه کار است. در عوض در دوستی سخاوتمند اســت و دوستی های او گاه شکوهمند و بسیارعمیق اســت کــه بــه آسانی بــا عشق اشتباه می گردد.

به همین جهت زن ایده آل بــرای او زنی اســت کــه بیشتردوست او باشد و توقع برخوردار شدن از احساسات شدید عاشقانه را نداشته باشد.

حسادت در قاموس ایــن مرد معنا ندارد و تــا زمانی کــه خلاف آن ثابت نشده بــه شما اعتماد نشان می دهد. ایــن امر بــه خاطر آن نـیـسـت کــه اطولا آدم خوشبینی اســت و بــه هــمــه اعتماد دارد؛ بـلـکـه بــه علت آن اســت کــه قبل از خواستگاری شما را از هــر نظر تحت آزمایش قرار داده است. بــه موازات حسادت؛ خیانت نــیــز در زندگی او جایی ندارد؛ منظورم ایــن اســت کــه مرد متولد ایــن ماه؛ بــا وحود آنکه بــه سکس بی علاقه نـیـسـت و گاه لاف عیاشی هم می زند؛ تقریبا هیچگاه دست از پا خطا نمی کند؛ اگــر دیدید شوهر متولد بهمن شما در مجالس و میهمانی ها خیلی بــا زن های دیگر گرم می گیرد؛ مطمئن باشید کــه یکی از والدین او متولد برج آبان است.

مرد متولد بهمن پــس از آنکه همسر خود را انتخاب کرد؛ خیال خود را از ایــن بابت بــه کلی راحت تصور می کــنــد و بــه ایــن فکر می افتد کــه حالا می تواند بــه موضوعات مهمتری بیندیشد. سکس بــرای او جای بسیار مخصوصی در زندگی ندارد و بازتاب ایــن امر در روابط دوستانه او بــا دخترها نــیــز دیده می شود. او مــمــکن اســت فــقــط بــه ایــن دلیل کــه دوستی او بــا یک دختر دارد حالت صادقانه خود را از دست می دهد؛ کلیه روابط خود را بــا وی بــه طور کاملا ناگهانی و غیر قابل پیش بینی قطع می کند. خیال نکنید کــه ایــن کار او فــقــط قلب دختر را می شکند؛ قلب او نــیــز جریحه دار می گردد. مرد متولد بهمن شکستگی قلب خود را بــه شدت از دیگران پنهان نگاه می دارد زیــرا از نظر روحی طوری اســت کــه اگــر نقاط ضعف او برملا بشود؛ بــه کلی خرد و مضمحل می گردد. اگــر روزی عاشق یک مرد جذاب متولد بهمن شدید؛ فورا از خدا بخواهید کــه یک صبر ایوب بــه شما ارزانی دارد. زیــرا بــرای شنیدن جمله « عزیزم بــا من ازدواج می کنی» حــتـی یک قرن انتظار کشیدن زمانی طولانی نخواهد بود.مرد متولد بهمن گهگاه بــه لاک خود فرو می رود؛ بی جهت ناراحت نشوید و مزاحمتی  برایش فراهم نیاورید؛ دیری نمی گذرد کــه بــه دنیای همگان باز می گردد و شما را در رویاهایی کــه داشته است؛ شریک می سازد؛ از ایــن موقعیت حداکثر استفاده را بنمایید زیــرا یکی از آن موارد نادر اســت کــه می توانید در احساسات او شریک بشوید.

او احتمالا بهترین نان آور شهر نخواهد بود امــا بــه خوبی قابلیت آن را دارد کــه کاری بکند کــه تمام دنیا از آن بهره مند گردد و یــا اولین کسی باشد کــه قدم بر روی مریخ می گذارد. زن کــه شوهر وی متولد بهمن ماه است؛ بــایــد هــر لحظه انتظار مواجه شدن بایک رویداد تعجب آور را داشته باشد؛ پــس اگــر یک روز خبر ورشکستگی او را شنیدید؛ کاخ آرزوهای خود را خراب شده تصورد نکنید؛ هیچ بعید نـیـسـت کــه دو روز بعد؛ بــا یک گونی اسکناس بــه منزل بیاید البته تعدادی مرد متولد بهمن وجود دارند؛ امــا داشتن پول زیاد آرزوی بزرگ او در زندگی نیست. بررسی ها نشان می دهد کــه ثروت اغلب ثروتمندان متولد ایــن ماه یــا باد آورده اســت و یــا در اثر برخورداری از کمک دوستان و اطرافیان؛‌ گردآوری شده است. بــه هــر صورت ثروت زیاد چیزی نـیـسـت کــه او واقعا استحقاق آن را داشته باشد و یــا بــرای رسیدن بــه آن فداکاری کرده باشد. یک دلیل دیگر هم مــمــکن اســت بــرای وجود مقادیر متنابهی پول در حساب بانکی او وجود داشته باشد و آن هم پــس انداز بــرای روز مبادا و ایام پیری است.

از نظر دست و دلبازی و پول خرج کردن بیشتر تابع عقل اســت تــا احساسات؛ امــا بــه نفع شما اســت کــه همیشه زیر پارچه روی طاقچه چند تــا اسکناس درشت پنهان کنید؛ اگــر پای تظاهر در میان نباشد؛ هرگز دریافت کننده یک هدیه گرانبها نخواهید بود مگر اینکه یکی از والدین او متولد فروردین؛‌ تیر؛ آذر یــا اسفند باشند کــه در ایــن صورت آفتاب گاهی از مغرب در می آید. از نظر بچه ها؛ او حرف گوش کن ترین پدر دنیا است. بــه علاوه او تنها پدری اســت کــه پسرش بــه هنگام مواجه شدن بــا مشکلات عاشقانه بــا فراغ بال بــه او رو می آورند؛ چــون یقین دارند کــه بــا حوصله بسیار بــه آنچه می گویند؛ گوش می دهد و منطقی ترین و قابل قبول ترین راه حل ها را عرصه می کند. بــه عبارت دیگر او حلال مشکلات فرزندان خود می باشد. یادتان باشد بزرگترین دلیل ازدواج او بــا شما ایــن اســت کــه می خواهد مونس و همدمی داشته باشد؛ کسی کــه دائما بــا او باشد و احتیاجات و نیازهای وی را مرتفع سازد و بــه هیچ وجه مایل نـیـسـت کــه خواندن کتاب؛ تماشای تلویزیون و یــا حــتـی شرکت در یک میهمانی زنانه مانع انــجـام ایــن وظایف بشود. نظر او درباره یک مادر و یک زن ایده آل خیلی ساده است. زنی کــه بــه طور دائم بــه او بپردازد.

وقتی او چیزی خواست؛ متوقع اســت کــه خیلی فوری خواسته او را برآورده سازید.مرد متولد بهمن عشق اول خود را بــرای تمام عمر در خاطره نگاه می دارد. ایــن عشق را بــا اولین قراری کــه بــا یک دختر می گذارد و یــا اولین دختری کــه بــا او روابط صمیمانه برقرار می سازد؛ اشتباه نگیرید.

عشق اول او؛ ‌آن دختری اســت کــه بــرای اولین بار قلب او را بــه طپیدن واداشته است. او می تواند جزئیات ایــن عشق را جزء بــه جزء بــرای زن خود تعریف کند؛‌ آنچه او در ایــن باره می گوید؛ مــمــکن اســت بــرای شنونده کاملا خسته کننده باشد؛ امــا بــرای خود وی بسیار شکوهمند است؛‌با توجه بــه ایــن امر اســت کــه اگــر همسر ایــن مرد؛‌ عشق اول او هم باشد؛ بــه راستی مالک قلب او خواهد بود.روی هم رفته بــایــد گــفــت کــه زندگی بــا ایــن مرد مطبوع و خوش آیند اســت و مخصوصا اگــر از زمره زنانی هستید کــه از وجود رویدادهای شگفت انگیز در زندگی خود لذت می برید؛ بدون درنگ زن یک پسر متولد بهمن بشوید.

 

طالع بینی ازدواج زن متولد اسفند

جذابیت جز ء وجود دختری اســت کــه در ماه اسفند متولد شده اســت و پی بردن بــه آن هم نیازی بــه خواندن کتب و مقالات ستاره شناسی ندارد. بــه موازات ایــن جذابیت نقاط ضعفی نــیــز در وی وجود دارد؛ امــا آنچه کــه در بدو امر نظر شما را بــه ســوی خود جلب خواهد کرد؛ ظرافت و حالت زنانه غیر انکار اوست.زن متول اسفند ظرف عسلی اســت کــه قدری فلفل بــه داخل آن ریخته شده است.

برای زن متولد اسفند ایــن امکان بیش از پیش فراهم شده اســت تــا در زیر ظاهر بسیار جذاب خود گزندگی تندتری از فلفل پیدا کند.از ســوی دیگر بــه جرات می توان ادعا کــرد کــه زن متولد اسفند؛ بــه عــنــوان یک زن؛ از بسیاری جهات بی نظیر است. او نه تنها کسی نـیـسـت کــه بخواهد بر مرد زندگی خود حکومت داشته باشد و چنین آرزویی حــتـی در اعماق قلب وی نــیــز وجود ندارد بـلـکـه حاضر اســت بــا بردباری بی نظیری تمام خود خواهی های یک مرد را تحمل کــنــد فــقــط بــه ایــن شرط کــه بــه طور کامل مورد حمایت او قرار بگیرد.

دختر متولد اسفند از سنین میانسالی بــه بعد بــا تمام وجود خویش خواهان آن می گردد کــه سر ظریف خویش را روی شانه های پهن و قدرتمند مردی قرار بدهد و در پناه وی احساس کــنــد کــه مورد حمایت قرار می گیرد و موانع و مشکلاتی کــه بر سر راه وی قرار می گیرند؛ یکی پــس از دیگری بــه وسیله مرد محبوب خود از میان برداشته می شود.برای زن متولد اسفند مرد اعم از اینکه برادر باشد یــا پدر؛ دوست باشد و یــا شوهر؛ موجودی اســت کــه می تواند وسط حیاط منزل بایستد و در حالی کــه یک دست خود را بــه کمر زده است؛ بــا دست دیگر جلوی سنگ آسمانی عظیمی را کــه از کهکشان ها بــه ســوی او پرتاب شده است. بگیرد. شما یک چنین نظریه ای را بــا بردباری عجیب او در تحمل غرور خاص مردان مخلوط کنید و مقداری هم گرمی و ذوق و شوق بــه آن اضافه کنید و آن وقت پی خواهید برد کــه چرا دختری کــه در ماه دوازدهم سال بــه دنیا آمده است؛ ایــن چنین مورد توجه مردهاست.

محل زندگی ماهی دریاست و دریا مرکز نرمش و رمز و اسرار و زیبایی هاست و مرد شیفته ایــن زیبایی و رمز و اسرار وجود زن است.زن متولد اسفند در بهار مانند پرندگان سرشار از عشق و هیجان است. در تابستان لباس کوتاه را فراموش نمی کــنــد و در پلاژها در کنار دریا جذاب ترین لباس زیر را بــه تن دارد. در پاییز بــا اشتیاق تمام در کنار شما بــه تماشای مسابقه فوتبال( کــه مــمــکن اســت هیچ چیز از آن نداند) می نشیند و در حالی کــه دست خود را بــرای گرم کردن بــه داخل جیب کت شما کرده است. مرتبا راجع بــه جریان بازی از شما سئوالاتی می کند. و زمستان بسان یک دختر شاد و جذاب لباس اسپورت می پوشد و بــه ایــن ترتیب در یکایک دقایق زندگی لحظه ای بــا ظرافت ها و جذابیت های زنانه فاصله پیدا نمی کند. بی جهت نـیـسـت کــه گفته اند زن متولد اسفند کندو اســت و مردها هم زنبور عسل ایــن کندو هستند.ناراحت ترین مرد در جوار زن متولد اسفند احساس آرامش می کنند. او آبی اســت کــه بر روی آتش ریخته می شود. پــس از چند دقیقه گــفــت و گو مرد آشکارا درک می کــنــد کــه بــه علت اشتباهات خود مورد سرزنش او قرار نمی گیرد و مشکلاتی را کــه بــا آن ها مواجه می باشد؛ ناجیز و غیر قابل بحث می شمارد؛‌ از آن گذشته زن متولد اسفند همیشه ایمان راسخ دارد کــه شکست های مرد زندگی او بــه علت ندانم کاری های دیگران است. او هرگز شوهر خود را مجبور نمی کــنــد کــه قدم های سریعتری در زندگی بردارد؛ موقعیت اجتماعی ایــن مرد؛‌ هــر چــه کــه باشد؛ بــرای او کافی و حــتـی بهترین است.پس از ازدواج مــمــکن اســت قدری بــه جان شما نق بزند؛ ایــن نق زدن ها گاهی حالت گوشه و کنایه هم پیدا می کند؛‌ در حالی کــه شما هرگز نمی توانید از خود عکس العملی نشان بدهید زیــرا جذابیت زن متولد اسفند حربه ای نـیـسـت کــه مرد بتواند در مقابل آن مقاومت کند؛‌ بــه علاوه فرض کنیم( آن هم بر فرض محال) کــه از کوره در رفتید و اوقات تلخی بــه راه انداختید؛ خیال می کنید چــه خواهد شد؟ بــا نرمش خاص خود را در زیر چتر حمایت شما قرار خواهد داد و لحظه ای بــا کمال تعجب مشاهده خواهید کــرد کــه حریف بــا شما در یک جبهه قرار گرفته اســت و شما بر علیه موجودی کــه دیگر وجود خارجی ندارد و نمی دانید کیست و کجاست؛ دارید می جنگید.طبیعی اســت بــا برخوداری از یک چنین ظرافت های زنانه ای و بــا توجه بــه ضعفی کــه مردها در مقابل آن دارند؛ زن متولد اسفند بــه راحتی می تواند نقاط ضعف و معایب خویش را ازچشم مرد زندگی خود بپوشاند. صورت فلکی برج خوت دو عدد ماهی اســت کــه در دو جهت مخالف در حال شنا کردن هستند؛ ایــن دو ماهی را همیشه درست شکل هم می کشند. چــه اشتباه بزرگی! بــه ستارههای تشکیل دهنده ایــن برج در آسمان نگاه کنید و بــه رأی العین ببینید کــه بــه هیچ وجه دارای تقارن نیستند.

یکی از ایــن دو ماهی سمبل زیبایی و لطافت و آن دیگری سمبل نرمش و ظرافت اســت کــه در دو جهت مختلف در حال شما می باشند و بــه ایــن ترتیب بــرای او همیشه ایــن امکان وجود دارد کــه بتواند بــا یک مانور سریع و ظریف خود را از مخمصه نجات بدهد؛ در حالی کــه ایــن اماکان بــرای زنان متولد ماههای دیگر اصلا وحود ندارد.او خیلی بیش از زن های دیگر حساس اســت و اگــر رفتار شما بیش از حد تند و خشن باشد؛ نظام دلپذیری را کــه طبیعت در نهاد وی بــه ودیعه گذاشته است؛ بــه هم خواهد زد و آن وقت تبدیل بــه موجودی بی هدف و عاطل و باطلی می گردد کــه دیگر نخواهید دانست بــا او چــه بــایــد بکنید. زن متولد اسفند جواهری اســت کــه خیلی چیزها مــمــکن اســت او را ضایع بکند. مادران و پدران هم بــایــد مراقب ایــن حساسیت باشند؛ و اگــر دختری دارند کــه در دوازدهمین ماه سال متولد شده است؛‌نباید کاری کـنـنـد کــه ماهی های صورت فلکی او از هم جدا شــونــد و در غیر ایــن صورت او بــه زودی تبدیل بــه موجود تنها و سرگشته ای خواهد شــد کــه بدون هیچ نوع هدف و منظوری در اقیانوس بزرگ زندگی بــه شنا خواهد پرداخت و لحظه ای از جستجو آن نیمه دیگر صورت فلکی خود کــه از وی جدا شده است؛ باز نخواهد ایستاد.

خوشبختانه بسیاری از دختران متولد اسفند دارای نیروی فکری لازم بــرای جلوگیری از جدا شدن ماهی های صورت فلکی خود از یکدیگر هستند و بــرای ایــن کار حداکثر بهره برداری مــمــکن را از ظرافت های زنانه خویش بــه عمل می آورند.در دو جهت قرار داشتن ماهی های صورت فلکی برج خوت موجب پیدایش خصوصیات ذاتی دیگری نــیــز در زنان متولد ایــن ماه می گردد و آن ایــن اســت کــه شما در نظر اول هرگز نمی توانید متوجه هدفی کــه ایــن زن در پی آن است؛ بشوید. او لحظه ای بــه ایــن سو می لغزد و لحظه ای بعد ظریفانه در جهت عکس آن بــه حرکت در می آید؛ بــرای صید او تنها راه ایــن اســت کــه بدانید محل سکونت او کدام یک از ده تــا رودخانه ای اســت کــه بــه دریا می ریزد.

صیادان خوب می دانند کــه هــر ماهی رودخانه ای بــرای خودش دارد.قبل از هــر چیز ایــن را بــایــد بدانید کــه او بسیار باریک بین و دقیق است؛ شاید لازم باشد کــه لغت ناقلا را نــیــز بــه باریک بینی اضافه کنم زیــرا بسیاری از کسانی کــه بــه دام دختران متولد اسفند افتاده اند؛ اصلا نمی توانند بگویند چطور ایــن واقعه رخ داده است.هیچ بعید نـیـسـت کــه شما در ایــن لحظه زن متولد اسفندی را می شناسید کــه هــر بار بــه دیدن او می روید بــا لبخندی بــه مراتب دلنشین تر از آنچه کــه انتظار آن را دارید؛ از شما استقبال می کــنــد و ایــن فکر در سر شما وجود دارد کــه روزی نام خانوادگی خود را شامل حال او نــیــز بکنید.

شما خیال می کنید کــه او اصلا زیرک نیست؛ امــا بــه احتمال خیلی زیاد اشتباه می کنید.آمار نشان می دهد کــه دختران دیگر موفق بــه پیدا کردن شوهر بــرای خود می شــونــد و یــا در بین زنانی کــه بــه علتی از همسران خود جدا شده اند و بعد هم تنها مانده اند؛ اقلیت مطلق بــا کسانی اســت کــه در ایــن ماه متولد شده اند. امــا خوب شما مــمــکن اســت اسم دیگری روی آن بگذرید؛ مثلا می گویید؛ شرم و جذابیت و هوش زنانه موجب می شــود کــه ماهی ها عوض شکار شدن صیادان را بــه دام اندازند.این زن سخت رؤیایی است؛ و بــا وجود آنکه ظاهرا کوچکترین اطلاعی از اصول تنظیم بودجه ندارد؛ خیلی خوب لباس می پوشد؛ میهمانی می دهد؛ کرایه خانه و اقساط لوازم قسطی را سر موعد می پردازد؛ هدایای تولد شوهر و بچه های خود را فراموش نمی کــنــد وخلاصه آخر کار کــه نگاه می کنید؛ می بینید کــه بــا پولی کــه بــرای خرج منزل در اختیار وی گذاشته شده است؛ هــمــه کارها را انــجـام داده است؛ در حالی کــه شما حــتـی تصور آن را هم نمی کرده اید. روابطی کــه ایــن زن بــا دیگران برقرار می کند؛ بدون شک در نوع خود منحصر بــه فرد است.

از زن همسایه گرفته تــا رفتگری کــه ظرف زباله را می برد؛ بقال سر کوچه؛ نفتی؛ بچه های محل؛ قصاب؛ روزنامه ای؛ و حــتـی صاحبخانه کــه هــر ماه بــرای گرفتن کرایه مراجعه می کند؛‌با او سلام و علیک بسیار دوستانه ای دارند. او عملا موجودی اســت کــه هیچکس خود را دشمن وی نمی داند.سیاره ایــن زن نپتون و مرکب او باد صبا است؛ و دختر متولد اسفند سوار بر ایــن مرکب هــر لحظه بــه سویی رکاب کش است.

او بــه گونه ای تعجب آور احساساتی اســت و وقتی قلبش شکسته می شود؛ مثل سیل اشک می ریزد و چنان نگاه مظلوم و سرزنش آمیزی بــه شما می اندازد کــه گویی خرگوشی را بــه هنگام شیر دادن بــه بچه هایش کشته اید. دختر متولد اسفند گاهی اوقات دستخوش ایــن توهم می گردد کــه در ایــن دنیای پر آشوب فاقد هــر نوع وسیله دفاعی و حفظ بقا می باشد؛ در اثر یک چنین توهمی ناامیدی سراسر وجود وی را در بر می گیرد و وظیفه شما خواهد بود کــه بــه وی بفهمانید ذکاوت خارق العاده ای کــه طبیعت بــه وی داده اســت و نیروی عجیبی کــه در جلب نظر دیگران دارد؛ حربه های قاطعی می باشند کــه در دسترس او هستند و می تواند بــا اتکاء بــه آن ها گلیم خود را بــه مراتب راحت تر از دیگران از آب بیرون بکشد. مشکل ترین درسی کــه ایــن دختر بــایــد در زندگی فرا بگیرد؛ فائق آمدن بر دودلی ها و خجول بودن است. اگــر ترس بــه اعماق وجود او رخنه کند؛‌ تمام روابط او را بــا دنیای خارج قطع می سازد و آن وقت ایــن خطر وی را تهدید می کــنــد کــه تمام عمر تنها بماند. همیشه از آن هراسناک اســت کــه مورد تعدی و تجاوز دیگران قرار بگیرد و ایــن خود می تواند سخت موجب ناراحتی اش بشود .

اینجا و آنجا؛ دختر متولد اسفند طبیعت آسیب پذیر خویش را زیر سرپوش یک شخصیت متکی بــه خود پنهان می سازد و ایــن می رساند کــه سخت از بی پناهی در ایــن دنیا هراسناک اســت و سخت از بی پناهی در ایــن دنیا هراسناک و پیوسته از آن بیم دارد کــه اگــر اسرار قلب رئوف خود را صادقانه جلوی کسی بازگو کند؛ مانند گرگ آن را هم بدرد؛ و شاید بــه همین دلیل هم باشد کــه بسیاری از زنان شاعر متولد ایــن ماه سرایندگان اشعاری هستند کــه دقیق ترین نکات عشقی در آن ها بیان شده است. بــرای ایشان تنها کسانی کــه می توانند مکنونات قلبی خود را بدون ترس و واهمه باز کنند؛ قلم و کاغذ است.

حتی شجاع ترین دختران متولد اسفند نــیــز در دوستی بــا جنس مخالف از یک دودلی و ترس عظیم رنج می برند. ایــن یک قدم بــه جلو آمدن ها یک قدم بــه عقب رفتن ها بــه کلی موجب سردرگمی و گیجی پسران اطراف او نــیــز می گردد و روابط آنها بیش از پیش مغشوش می شود.زن متولد اسفند از صمیم قلب بــه کودکان خود عشق می ورزد امــا هرگز بــه ایشان اجازه نمی دهد بــه گوشه خاص شما قدم بگذارند. بخش بزرگی از قلب او از آن شما اســت و هیچ کس را یارای دخول بــه آن نیست. او فرقی بین بچه های خود نمی گذارد امــا بــه آنکه قدری زشت تر؛ ظعیف تر و شکننده تر است؛ اندکی بیشتر می رسد.

مادر متولد اسفند بدون شک بهترین مادر دنیا است؛ چــون هیچ موجودی بــه اندازه او علت خجالت های پسر کوچولو و درد عظیم عشق های زودگذر دخترنوجوان خود را درک نمی کند. او حاضر اســت هــمــه چیز زندگی خویش را فدای کودکان خود کــنــد و مخصوصا سعی بر آن دارد کــه مانع محرومیت کشیدن ایشان از چیزهایی بشود کــه خود در دوران کودکی از آنها محروم بوده است. گذشت و چشم پوشی او مــمــکن اســت قدری بیش از حد لزوم باشد. انضباط را بــه سختی می تواند مرعی بدارد و ایــن نقطه ضغفی اســت کــه گاهی اوقات تــا حد بی توجهی پیش می رود و موجب بدبار آوردن کودکان می گردد.

طبیعی اســت کــه در یک چنین مواردی ایــن وظیفه پدر اســت کــه نظم شدیدتری نسبت بــه کودکان خود بــه موقع اجرا بگذارد. زن متولد اسفند ترجیح می دهد کــه شما نان آور خانواده باشید و او زن خانه باقی بماند. بــه کار شما کاری نخواهد داشت و بــه وی مربوط نـیـسـت کــه از کجا پول در می آورید؛ و اگــر از نظر مالی بــا مشکلی مواجه شدید؛ فــقــط وقتی بــه کمک شما خواهد آمد کــه واقعا بــه بن بست رسیده باشید. سر بــه هوایی او در خرج و دخل منزل را چندان جدی نگیرید زیــرا همانطور کــه گفته شد.

تا آخر ماه کسری نخواهد آورد.شاید باور نکنید؛ امــا او پیوسته از نیروی عجیبی الهام می گیرد. سیاره نپتون لحظه ای چشم از او بر نمی دارد و هــر وقت لازم باشد؛ بــا قدرت وارد عمل می گردد و راه و چاه را بــه وی نشان می دهد. هرگز روز تولد او؛ سالگرد ازدواج و یــا محلی را کــه از وی خواستگاری کرده اید؛ فراموش نکنید؛ زیــرا او خیلی بیش از هم جنسان خود زن اســت و احساساتی و پایبند بــه خصوصیات خاص خود می باشد.

 

طالع بینی ازدواج مرد متولد اسفند

مرد متولد اسفند ماه بــه هیچ عــنــوان حد وسط ندارد؛ یــا منقی کامل یــا مثبت کامل است. اگــر می خواهید زن یک مرد متولد اسفند بشوید؛ مواظب باشید که: از او زیاد انتقاد نکنید؛ از کم کاری و خونسردی او نرنجید؛ حتما هفته ای دو سه بار بــه او بگویید کــه دوستش دارید. اگــر مرد متولد اسفندی بر سر راه شما قرار دارد و ایــن احتمال اســت کــه روزی هــر دو دارای یک نام خانوادگی بشوید؛ سخت مراقب باشید زیــرا در صورت وقوع یک چنین رویدادی بــرای شما حد وسط وجود نخواهد داشت یــا آینده ای بسیار درخشان خواهید داشت و یــا بــه کلی آن را در هم خواهید ریخت.قبل از آنکه تصمیم نهایی خود را اتخاذ کنید؛ بهتر اســت اطمینان پیدا کنید کــه او قادر بــه درک و بهره برداری از موقعیت های مناسب زندگی خود می باشد یــا نه؟ اگــر او را قادر بــه انــجـام یک چنین کاری دیدید؛ می توانید مطمئن باشید کــه بــه قول معروف نانتان در روغن خواهد بود و شما یکی از خوشبخت ترین زنان روزگار خواهید شد؛‌ چــه شوهری نصیب شما می شــود کــه از ثروت و شهرت چیزی کسر نخواهد داشت امــا اگــر مشاهده کردید کــه او از زمره کسانی اســت کــه موقعیت های عالی را بــا بی اعتانیی از دست می دهد و در حدی نامتعارف پیرو ضرب المثل «سیلی نقد بهتر از حلوای نسیه است» می باشد و حالت تنبلی و رخوت او را از تعقیب کارهای جدی باز می دارد. بهر حال شما لبه پرتگاه بسیار ژرفی قرار گرفته اید.

مرد متولد اسفند مــمــکن اســت واجد هــمــه آن چیزهایی باشد کــه شما خواهان آن هستید و یــا برعکس فاقد هــمــه آنها نباشد. منش زندگی او چنان اســت کــه بــه طور مرتب رو در روی موقعیت های بی نظیر قرار می گیرد و اینجاست کــه بــایــد قاطعانه تصمیم بگیرد و بــا تصمیمی راسخ بر روی تمام رؤیاهایی کــه مانع پیشرفت و موفقیت او می گردند؛ خط بطلان بکشد؛ امــا اشکال کار در ایــن اســت کــه برخی از متولدین ایــن ماه اصلا قادر بــه تشخیص موقعیت های مناسب نمی باشند و حس شناسایی« فرصت » در آنها ضعیف اســت و گوششان صدای در زدن بخت و اقبال را اصلا نمی شنود.مرد متولد اسفند آدم ضعیف النفسی نـیـسـت و عیب کار فــقــط در ایــن اســت کــه گاهی چشمک های یک ستاره آنقدر نظر او را بــه خود جلب می کــنــد کــه متوجه طلوع خورشید نمی گردد. طبیعی اســت کــه تمام متولدین ایــن برج ایــن چنین رویایی نیستند امــا یقین داشته باشید کــه اکثرا اینطورند.

با وجود ایــن امیدواری هایی نــیــز هست تاهست امید هم هست و برغم عدم قاطعیت کــه در اگثر متولدین ایــن ماه بــه چشم می خورد؛ در آوردن نان و تأمین زندگی یک امر الزامی اســت و وقتی او در ایــن راه گام بر می دارد؛ قدرت درک بسیارش کــه ناشی از تأثیر سیاره نپتون است؛ همراه بــا هوش سرشاری کــه بــه طور طبیعی در وی نهفته ایــن امکان را بــه وجود می آورد کــه یک شبه ره صد ساله بپیماید و بــه شهرت و مقام؛ حــتـی ثروت های سرشار برسد؛ و اگــر هیچ کدام از اینها نشد؛ می توانید روی احترام و تأمینی کــه بــه دست می آورد؛ حساب کنید. بعید نـیـسـت مرد متولد اسفندی کــه شما می شناسید؛ از ایــن گروه باشد.از ســوی دیگر؛ بــایــد بــا صراحت گــفــت کــه اگــر او مثلا تــا سن 25 و 30 سالگی نتوانسته باشد بار خود را ببندد و از موقعیت های مناسب زندگی بهره گیری های لازم را کرده باشد؛ بعید بــه نظر می رسد کــه آینده درخشانی در پیش داشته باشد.وقتی می گویم کــه آینده درخشانی نخواهد داشت؛ منظورم آینده خانوادگی اوست کــه شامل حال شما؛ فرزندان شما و زندگی شما می گردد؛ در حالی کــه مــمــکن اســت از نظر خصوصی وضع رضایت بخشی داشته باشید. بسیاری از متولدین اسفند کــه قدرت ریسک کردن را ندارند؛ از صمیم قلب بــه آنچه دارند؛ دلخوش و راضی می شوند؛ بدون اینکه توجه داشته باشند کــه همسر و فرزندان ایشان مــمــکن اســت اصلا راضی نباشند. در یک چنین مواردی او حداکثر رضایت خاطر را از رویاهای طلایی خویش بــه دست می آورد و یک لقمه نان و پنیر را بــرای زنده ماندن کافی می داند؛ در حالی کــه از نظر شما زندگی فــقــط یک غذای بخور نمیر نیست؛ زندگی تفریح و گردش؛ لباس های خوب؛ سفر و سیاحت و بــا مردم معاشرت لازم دارد. اگــر آنقدر عاشق او هستید کــه حاضرید هــمــه ایــن کمبودها را تحمل کنید؛ بسیار خوب؛ بروید و پای سفره عقد بنشینید؛ امــا از همین حالا بدانید کــه در طول زندگی زناشویی ناچار خواهید بود بــرای آنکه شاهد عقب ماندن خود از دیگران نباشید؛ بار او را هم بــه دوش بگشید؛ بــه ایــن معنی کــه نه تنها بــایــد بــرای خود کار مناسبی پیدا کنید و بــه قول معروف یکپا مرد خانواده بشوید؛ بـلـکـه مراقب کار و نحوه فعالیت شوهر خود نــیــز باشید.

حال بــه یک مطلب دیگر می رسیم و آن مسئله عواطف و احساسات مرد متولد اسفند است. ایــن هــر عیب و کم و کسری کــه داشته باشد؛ از نظر امور عشقی بی نظیر است. عشق و احساست جزیی از وجود ایــن مرد است. تــا جایی کــه می خواهم بگویم بدون آن زندگی برایش نه تنها مفهوم خود را از دست می دهد؛ بـلـکـه واقعا غیر مــمــکن می گردد. روزی کــه خورشید عشق در قلب یک مرد متولد اسفند طلوع می کند؛‌ دنیا شاهد تولد یک نقاش بی نظیر؛ یک شاعر بی همتا و بالاخره یک هنرمند عالیقدر می گردد.تا اینجا بــا صراحت تمام راجع بــه متولدین اسفند مطالعه شــد کــه نمی توانند از موفقیت های مناسب زندگی خود بهره برداری کـنـنـد و بیشتر عمر خود را در رؤیاهای طلایی خویش بسر می برند؛ امــا حالا بــه ذکر خصوصیات اقلیمی می پردازیم کــه درست بر عکس گروه اول از هــر موقعیتی حداکثر استفاده را می برند. چنین مردی بدون هیچ نوع شک و شبهه؛ بهترین صیدی اســت کــه مــمــکن اســت بــه تور یک دختر بیفتد. او کسی اســت کــه مــمــکن اســت بــه راحتی یک دانشمند و یــا سیاستمدار بشود. یک چنین مردی از آن مقوله مردانی اســت کــه زن هرگز امکان پیدا نمی کــنــد توقع بیشتری از او داشته باشد؛ و یک چنین حالتی بــرای هــر زنی ایده آل محسوب می گردد؛ حــتـی اگــر در نظر بگیریم کــه هــر روز عصر مقدارد ناچیزی از گرفتاریهای عظیم خود را بــا خود بــه منزل می بردند. خوب؛ ایــن کاملا طبیعی اســت کــه آدم بدون نقص در دنیا وجود ندارد حــتـی یک متولد دی کــه بــه طرز غیر عادی اهل عمل است؛‌و یــا یک مرد متولد فروردین کــه نبوغی خداداد در اداره امور دارد؛‌ آنها نــیــز دارای نقاط ضعف هستند. نکته مهم ایــن اســت کــه بر خلاف جریان آب شنا می کند؛‌ در هــر متر از پیشرفت خود هدیه گرانبهایی از افتخار و ثروت نثار پای همسر و فرزندان خود می نماید.مرد متولد اسفند متعصب نـیـسـت و هرگز بــه قضاوت نمی نشیند؛ او تــا زمانی کــه شخصا بــه مطلبی پی نبرده باشد؛ نظریه ای ابراز نمی دارد و تازه در ایــن حالت نــیــز او حالت انتقاد نخواهد داشت. خیلی بــه ندرت مــمــکن اســت بــه کسی اتهامی وارد کــنــد و در مقابل بــه میزان وسیع گذشت از خود نشان می دهد. کوشش او در درک دیگران چشمگیر است. دوستان او خیلی بــه وی اعتماد می کـنـنـد و هرگز ایــن فکر در سر ایشان پیدا نمی شــود کــه مــمــکن اســت از آنچه بــه وی می گویند؛ سو‌ ء استفاده کند.

عقاید و رفتار دیگران بــه هــر قدر او را شوکه نمی سازد. اگــر روزی پسر ایــن مرد سراسیمه وارد دفتر کار او بشود و بگوید: پدر من یک نفر را کشته ام؛ بدون اینکه از جای خود تکان بخورد؛ می گوید: خوب؛ جریان را کاملا تعریف کن ببینم ایــن قتل چگونه اتفاق افتاد.یکی از معایب مرد متولد اسفند ایــن اســت کــه گهگاه حرفی نسنجیده از زبان وی جاری می گردد و سخنی را کــه نباید بگوید؛ می گوید و بعدا پی می برد کــه کار بیجایی کرده است. هیچ بعید نـیـسـت کــه ایــن حالت او بــه علت سادگی و خوش قلبی اش باشد. مرد متولد اسفند بدون اینکه در نظر بگیرد حرف او مــمــکن اســت از جانب شنونده سو ء تعبیر گردد و بــه مفهومی جز آنکه وی در نظر داشته اســت توجیه بشود؛ منظور خود را در قالب اولین کلمات و جملاتی کــه بــه خاطرش می رسد بیان می کند. ایــن حالت او را حمل بر دهان لقی او ندانید. دهان لق کسی اســت کــه نتواند حرف و اسرار دیگران را حفظ کند؛ در حالی کــه او بــا قدرت تمام سرنگهدار است. اگــر بــه هنگام تولد ایــن شخص عطارد هم در برج صوت بوده باشد؛ آدم بسیار حراف و خوش صحبتی می شــود و در غیر ایــن صورت در سخن گفتن بسیار متین و موقر خواهد بود و سعی می کــنــد کــه بــه کار کسی کار نداشته باشد؛ در حالی کــه دوستان و آشنایان مرتبا مسائل و مشکلات خود را بــا او در میان می گذارند و از وی نظر خواهی می کنند. مراجعه بــه وی بیشتر بــه خاطر آن اســت کــه مرد متولد اسفند یک مستمع بی نظیر اســت و شما اندکی پــس از آنکه رو در روی او نشستید و شروع بــه صحبت کردید؛ ناگهان متوجه می شوید کــه تمام آنچه را کــه در دل داشته اید؛ از ناراحتی راجع بــه موخوره و شوره سر گرفته تــا امکان بیکار شدن شوهرتان و عاشق شدن دخترتان و هــمــه و هــمــه را بــرای او بازگو کرده اید.

مستمع خوب بودن او را حمل بر ایــن ننمایید کــه مایل بــه شنیدن درد دل دیگران است؛‌ درست برعکس تنها جیزی کــه یک شوهر ویا یک دوست متولد اسفند نمی خواهد از همسر یــا دوست خود بشنود؛ در دل های اوست؛ زیــرا بدون شک از صبح تــا غروب در محل کار خود بــه درد دل دهها نفر گوش داده اســت اینک مایل اســت کــه وقتی در جوار شما است؛ راجع بــه موضوعات دیگری بــا وی گفتگو بشود.

طبیعی اســت کسانی کــه دریچه های دل خود را بر روی او باز می کنند؛ اصلا نمی دانند کــه سخنان ایشان تــا چــه حد روی وی تأثیر می گذارند و تــا چــه حد مــمــکن اســت موجب ناراحتی او بشوند.مرد متولد اسفند مثل یک قطعه اسفنج و یــا مثل یک گیرنده قوی اســت کــه هــر چــه را در اطرافش باشد؛ جذب می کــنــد و می گیرد؛ بدون اینکه خوبی و بدی آن ها تأثیری در میزان ایــن جذب داشته باشد. بــا توجه بــه یک چنین خصوصیتی جای تعجب نـیـسـت وقتی می بینیم کــه دوستان و آشنایان متولدین اسفند ایشان را آدم هایی بسیار حساس می دانند.

مرد متولد اسفند هــر چند گاه یک بار نیاز شدیدی بــه استراحت پیدا می کند. ایــن استراحت بــایــد جسمانی و روانی باشد؛ حساسیت او در ایــن دوره بــه قدری شدید می شــود کــه کوچکترین نسیمی مــمــکن اســت بــرای سلامتی اش مشکل ایجاد کند. اگــر دیدید کــه می خواهد تنها باشد و یــا برود سفر و هواخوری؛ کاری بــه کار وی نداشته باشید. نکته ای را کــه بــایــد بــه شما تذکر بدهم ایــن اســت کــه ضرب المثل معروف دوری و دوستی در مورد متولدین برج اسفند بیش از متولدین هــر ماه دیگری صادق است. اگــر خیلی خود را بــه او بچسبانید و لحظه ای وی را تنها نگذارید؛ عشق او بــه شما ضایع می گردد. یادتان باشد کــه گاهی موجود بسیار لطیف و حساسی اســت کــه خیلی زود مــمــکن اســت صدمه ببیند. خجول بودن او بیشتر بــه خاطر آگاهی بــه محدودیت های دردناکی اســت کــه دارد؛ محدودیت هاییکه همیشه و هــمــه جا آن ها را احساس می کند. او سخت خواهان آن اســت کــه افراد مورد علاقه اش بــه خوش طینتی و خوش بینی او واقف باشند و ایــن هشداری اســت بــرای شما کــه هرگز نظریات او را نادیده نگیرید و بــه آنها بــه دیده شک و ترید نگاه نکنید.مرد متولد اسفند سرگرمی های عجیبی بــرای خود پیدا می کند. او مــمــکن اســت بــه یوگا؛ ‌نجوم؛ کشف قوانین حاکم بر اعداد و دیگر اموری از ایــن قبیل علاقمند باشد و علت هم آن اســت کــه همانند متولدین آبان بــه کشف اسرار طبیعت تمایل زیادی دارد و اتفاقا پرداختن بــه یک چنین اموری بــرای او بسیار هم خوب اســت زیــرا از یک سو احساسات او را تحت کنترل نگاه می دارد و از ســوی دیگر مانع از خیالپردازی های غیر عملی او می گردد.کسی کــه تحت تأثیر سیاره نپتون است؛ بــه ندرت عصبانی می شــود و عصبانیت های او چنان طولانی نیست؛ ‌پس از آنکه آب ها از آسیاب ریخت؛ فــقــط در عرض چند لحظه دوباره همان آدم متین و آرام سابق می گردد و بــه عبارت دیگر تبدیل حالت او از عصبانیت بــه خونسردی تدریجی نیست.

بسیاری از مردان متولد ایــن ماه از زمره کسانی هستند کــه ساعات بیکاری خود را در منزل پرسه می زنند و مرتبا از ایــن اتاق بــه آن اتاق می روند؛ بــه زیر زمین و انباری سر می زنند و خرت پرت های قدیمی را زیر و رو می کنند؛‌ بی جهت ناراحت نشوید؛ زیــرا حــتـی اگــر آن چیزی را کــه جست و جو می کند؛ پیدا نکند؛ منظورشان از ایــن کار سرگرمی است. مرد متولد اسفند؛ درست برعکس مرد متولد اردیبهشت ناگهان توفانی نمی شــود و زمین و زمان را بــه هم نمی ریزد. فکر نمی کنید داشتنی یک چنین مردی در منزل نعمت بزرگی است؟ گول زدن مرد اسفند کار ساده ای نیست؛‌ چــون او بــا کمک نیروی عجیبی کــه طبیعت در وی بــه ودیعه نهاده؛ بــه راحتی فکر دیگران را می خواند و بــه منظور پنهانی اش پی می برد؛ امــا در مقابل خیلی بــه راحتی می تواند شما را گول بزند و بــه همین دلیل هم هست کــه بــه ر احتی می تواند اسرار خود را از دیگران پنهان نگاه دارد.مرد متولد اسفند دروغگوی زبر دستی هم هست؛ چنان دروغ می گوید کــه هرگز متوجه آن نمی شوید. گاهی نــیــز بدون دلیل حقیقت را کتمان می کند؛‌ بــرای خرید سیگار از منزل خارج می شــود ولــی بــه شما می گوید کــه می خواهد روزنامه خریداری کند. مشابه ایــن حالت در متولدین خرداد و تیر دیده می شود؛ ایــن افراد ظاهرا از مشاهده اینکه دیگران نمی توانند از کار ایشان سر در بیاوزند؛ احساس رضایت خاطر می کنند.از آنجا کــه ضرری از ایــن کار عاید کسی نمی شود؛ بهتر اســت بــا آن مخالفتی نکنید و حــتـی قدری هم بــا وی همراهی کنید؛ بــرای مثال وقتی گــفــت کــه بــرای خریدروزنامه از خانه خارج شده اســت و شما متوجه هستید کــه بــرای خرید سیگار رفته و لاجرم بدون روزنامه بــه خانه بازگشته؛ پــس از مراجعت بگویید:این روزنامه فروش سر کوچه هیچ وقت روزنامه ای را کــه آدم می خواهد؛ ندارد. شما نمی دانید کــه گفتن یک چنین جملاتی کــه نشان می دهند بــه او اطمینان چشم و گوش بسته دارید؛ تــا چــه حد در زندگی شما تأثیر مطلوب خواهند داشت.حسادت یکی از احساساتی اســت کــه در ایــن شخص خیلی دیده نمی شــود و یــا اگــر هم واقعا حسود باشد؛ چنان بــا مهارت خود را کنترل می کــنــد کــه اصلا چنزی از ظاهر وی مشهود نمی گردد. بــا وجود این؛ یادتان باشد کــه او مردی اســت بــا تمام غرورها و خود خواهی ها و متوقع اســت کــه شما در یک حد معقول و متعرف پا از گلیم خود بیرون نگذارید. از ســوی دیگر شما بــایــد سخت مراقب حس حسادت خود نــیــز باشید چــون او دوستان صمیمی فراوانی اعم از زن یــا مرد دارد کــه گاهی اوقات بدون توجه بــه شرایط زمان و مکان بــا ایشان خیلی گرم می گیرد.

او اصولا رفیق اســت و اگــر شما بی جهت از خود عکس العمل های شدید نشان بدهید؛ کار بــه جاهای باریک خواهد کشید. اینکه گفتم « بی جهت » بدان علت اســت کــه او واقعا قصد خیانت بــه شما را ندارد و از گرم گرفتن بــا زن های دیگر منظور خاصی را تعقیب نمی کــنــد و در ایــن میان زنان متولد فروردین و مرداد نظر او را بیش از دیگران بــه خود جلب می نمایند. مرد متولد اسفند عاشق زیبایی اســت و بی اراده بــه ســوی آن جذب می گردد. شما می توانید خیلی ساده ایــن موضوع را امتحان کنید.

در یک میهمانی او را زیر نظر بگیرید؛ چشمان او مستقیما بــه زیباترین ساق پاها دوخته می شود. بــا وجود این؛ اگــر واقعا از ایــن هــمــه زیباپسندی او ناراحت می شوید؛ بــا اندکی سعی و دقت در ظاهر خود می توانید تمام فکر و حواس او را بــه خود معطوف نگاه دارید. او مرد عاشق پیشه ای اســت کــه ایــن شعر ایرج بیش از هــر مطلبی بازگو کننده و وصف الحال وی می باشد. هــر کــه را روی خوش و موی نکوست؛ مرده و زنده من عاشق و اوست.وقتی ملاحظه کردید کــه بــه لاک خود فرو رفته اســت و بــه قول معروف کنج عزلت گزیده؛ فورا بــه آرایشگاه بروید؛ لباس رنگ زرد یــا نارنجی باز بپوشید و بلیط یک فیلم یــا تأتر کمدی را بخرید و او را از عالم خلسه بیروی بکشید.

این شخص در مقابل پیشنهادات؛ حساسیت زیادی از خود نشان می دهد و بــه ایــن دلیل روابط او بــا اطرافیان وی هستند کــه تصمیم می گیرند تــا چــه حد بــا او روابط صمیمانه داشته باشند.

از نظر بچه ها؛ او یک پدر شاد اســت زیــرا بــه طور مرتب آن ها را بــه قایق سواری؛ شنا؛ دوچرخه سواری و دیگر کارهایی از ایــن قبیل می برد و اگــر هوا بد باشد؛ تمام روز تعطیل را پا بــه پای ایشان قایم موشک بازی می کند.او بــا صبری شبیه بــه صبر ایوب بــه مسائل و مشکلات کودکان خود گوش می دهد و مایل اســت کــه آنها را افرادی روشنفکر و فهمیده بار بیاورد. ایــن نصیحت ها و سفارش ها را در مورد مرد متولد اسفند بــه گوش بسپارید: هرگز او را سرزنش و انتقاد نکنید؛ افکارش را واهی و پوچ نخوانید. بــه جان او نق نزنید و از کارهای او بــه طور جدی و اتهام آور انتقاد نکنید؛ افکارش را واهی و پوچ نخوانید. بــه جان او نق نزنید و از کارهای او بــه طور جدی و اتهام آور انتقاد نکنید. از اینکه گاهی مکدر اســت و علاقه ای بــه کوشش و پیشقدم شدن در کارها ندارد؛ دلخور نشوید و او را ملامت ایــن خونسردی و بی اعتنایی جزو طبیعت اوست.

شما بــرای بــه حرکت در آوردن او پیشقدم شوید. از نظر عاشقانه و عاطفی مرد اسفند نیازمند آن اســت کــه دائما او را نسبت بــه عشق و علائق خود مطمئن کنید و لااقل در هفته دو سه بار بــه او بگویید کــه خیلی دستش دارید. ضمنا فراموش نکنید کــه تخیلات و اندیشه های طلایی و دوردست او را بــه باد تمسخر نگیرید؛ بـلـکـه سعی کنید کــه ایــن تخیلات بــه مرز عملی بودن؛ عملی شدن نزدیک تر شوند.

 

طالع بینی ازدواج ماه ها بــا هم

 

طالع بینی ازدواج ماه ها بــا هم

 

پیوند زناشویی فروردین بــا سایر ماه ها

فروردین بــا فروردین : ( خوب ) سازگاری مثبت واقع بینی و آگاهی بــه صفات مثبت یکدیگر
فروردین بــا اردیبهشت: (متوسط) خودپسندی و میل بــه حاکمیت از ویژگی های مشترکشان می باشد
فروردین بــا خرداد : (بد ) پر جنب و جوش بی قرار تنوع طلب و سرکش
فروردین بــا تیر : ( متوسط ) برون گرا ایده آلیست امکان مشکل وجود دارد
فروردین بــا مرداد : (خوب ) پیوند موفقی خواهد بود چــون هماهنگی وجود دارد
فروردین بــا شهریور : ( بد ) یکی پاک سرشت و انسان دوست دیگری جسور و جاه طلب
فروردین بــا مهر : ( بسیار خوب ) افرادی منصف و معتقد بــه تساوی حقوق زن و مرد
فروردین بــا آبان : ( بد ) آزادیخواه سلطه گر خواهان تنهایی و درون گرا
فروردین بــا آذر : ( عالی ) کم ترین اختلاف و هیاهو از مشخصات بارزشان است
فروردین بــا دی : (بد ) تفاهم چندانی بــا هم ندارند مرموز و محافظه کار می باشند
فروردین بــا بهمن : ( بد ) سلطه گر آرمان گرا موقعیت درک یکدیگر را ندارند
فروردین بــا اسفند : ( متوسط ) بــا مشکل مواجه اســت مــمــکن اســت پیوند خوبی باشد

پیوند زناشویی اردیبهشت بــا سایر ماه ها

اردیبهشت بــا فروردین : (متوسط ) مــمــکن اســت مشکل داشته باشند قابل حل شدن است
اردیبهشت بــا اردیبهشت : ( متوسط ) نسبتا خودرای و لجباز هستند مــمــکن اســت مشکل پیش بیاید
اردیبهشت بــا خرداد : ( متوسط ) تیزهوش کنجکاو و چندان بــا هم سازگار نیستند
اردیبهشت بــا تیر : ( بسیار خوب ) خانواده دوست خونگرم پیوندی محکم و استوار
اردیبهشت بــا مرداد : ( بسیار خوب ) عاشق پیشه بــا صداقت وفادار پیوندی مملو از آرامش
اردیبهشت بــا شهریور : ( خوب ) جوانمرد باسخاوت مددکار و بدون مشکل
اردیبهشت بــا مهر : ( متوسط ) اهل اعتدال معاشرتی خونسرد و کمی حسادت
اردیبهشت بــا آبان : ( خوب ) آرمانگرا بلندپرواز همراه بــا جاذبه و اقتدار و ناسازگار
اردیبهشت بــا آذر : ( متوسط ) جسور بی پروا نیازمند بــا آزادی و بدون تفاهم
اردیبهشت بــا دی : ( بسیار خوب ) بــا ثبات راز نگه دار پیوندی مستحکم و پابرجا
اردیبهشت بــا بهمن : ( بد ) کنجکاو آزادیخواه و آرمانگرا و ایده متفاوت از یکدیگر
اردیبهشت بــا اسفند : ( خوب ) اشخاصی تودار و بسیار محتاط و توانایی سازگاری را دارند

پیوند زناشویی خرداد بــا سایر ماه ها

خرداد بــا فروردین : ( بد ) افرادی پر جنب و جوش و بی قرار ناسازگار و بدون تفاهم
خرداد بــا اردیبهشت : ( متوسط ) تیزهوش کنجکاو تنوع طلب چندان بــا هم سازگار نیستند
خرداد بــا خرداد : ( خوب ) مشورت پذیر بــا استدلال توانا در برطرف کردن مشکلات
خرداد بــا تیر : ( متوسط ) بــا روحیه تنوع طلب و بی قرار خودشان می توانند باعث ایجاد مشکلات شوند
خرداد بــا مرداد : ( بسیار خوب ) زوجی جذاب و اجتماعی بــا صفات مشترک فراوان
خرداد بــا شهریور : ( متوسط ) چندان ذوق و شوقی در روابطشان وجود ندارد
خرداد بــا مهر : ( بسیار خوب ) خونسرد بــا سلیقه هنر دوست و بسیار بــا نشاط می باشند
خرداد بــا آبان : ( متوسط ) بــرای رسیدن بــه خوشبختی بــایــد یکدیگر راتحمل کنند
خرداد بــا آذر : ( بسیار خوب ) سرشار از ذوق و شوق بــرای زندگی مشترک
خرداد بــا دی : ( خوب ) خویشتندار سیاستمدار و از سازگاری مناسب برخوردارند
خرداد بــا بهمن : ( بسیار خوب ) بــا روحیه انسان دوستی و همیشه آماده کمک بــه همدیگر
خرداد بــا اسفند : ( بد ) خیالباف رویا پرداز مرموز عدم تفاهم بــا همدیگر

پیوند زناشویی تیر بــا سایر ماه ها

تیر بــا فروردین : (متوسط ) برون گرا ایده آلیست امکان مشکل وجود دارد
تیر بــا اردیبهشت : ( بسیار خوب ) نقطه اشتراک فراوانی بــا یکدیگر دارند
تیر بــا خرداد : ( متوسط ) یکی آرام و مهربان دیگری پرشور و بــا انرژی
تیر بــا تیر : ( خوب ) علی رغم اختلاف سلیقه پیوند خوبی می باشد
تیر بــا مرداد : ( خوب ) خصوصیات مشترک زیاد و ازدواجی موفق
تیر بــا شهریور:(بسیار خوب) یکی مهارت فراوان در امورمالی و دیگری حسابگر و صرفه جو و هماهنگ
تیر بــا مهر : ( بسیار خوب ) هــر دو مهربان انسان دوست و توانمند
تیر بــا آبان : ( متوسط ) در مسائل مالی اختلاف نظر دارند ولــی در سایر مسائل هماهنگ می باشند
تیر بــا آذر : (بد ) یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر دیگری متمایل بــه رکن خانواده
تیر بــا دی : (خوب ) از نظر مالی اخلاقی و روابط هماهنگ هستند بنابراین پیوندی موفق میشود
تیر بــا بهمن : ( متوسط ) ازدواج میتواند شکل بگیرد امــا بــه سعی و کوشش نیاز دارد
تیر بــا اسفند : ( بسیار خوب ) پیوندی بسیار خوب همراه عشق و علاقه بــا تفاهم کامل

پیوند زناشویی مرداد بــا سایر ماه ها

مرداد بــا فروردین : ( خوب ) پیوند موفقی خواهد بود چــون هماهنگی وجود دارد
مرداد بــا اردیبهشت : ( بسیار خوب ) مهربان و خانواده دوست ازدواجی موفق و پایدار
مرداد بــا خرداد : ( بسیار خوب ) اجتماعی خونگرم همراه بــا سازگاری مثبت
مرداد بــا تیر : ( خوب ) اختلاف سلیقه زیادی بــا هم ندارند موقعیت همدیگر را درک می کنند
مرداد بــا مرداد : ( خوب ) صفات مشترک خوب باعث تقویت پیوندشان خواهد بود
مرداد بــا شهریور : ( متوسط ) یکی منضبط و قانونمند دیگری پرشور و زیباپسند
مرداد بــا مهر : ( خوب ) در پی برقراری آرامش و ملایمت همراه بــا منطق در زندگی هستند
مرداد بــا آبان : (متوسط ) یکی وفادار و قابل اعتماد دیگری عاشق ستایش دیگران
مرداد بــا آذر : ( متوسط ) یکی پر شور و هیجان دیگری دنبال آزادی و استقلال
مرداد بــا دی ? متوسط ) بــه دلیل داشتن حق مشترک برتری جویی شاید دچار اختلاف شوند
مرداد بــا بهمن : (خوب ) هــر دو آرمانگرا و ایده آلیست پیوندی موفق خواهد بود
مرداد بــا اسفند : ( خوب )با هماهنگی بسیار مناسب در برآوردن نیازهای عاطفی یکدیگر

پیوند زناشویی شهریور بــا سایر ماه ها

شهریور بــا فروردین : (بد ) یکی پاک سرشت انسان دوست دیگری جسور و جاه طلب
شهریور بــا اردیبهشت : ( خوب ) صفات مشترک خوب نظیر جوانمردی و نجابت
شهریور بــا خرداد : (متوسط ) یکی عاطفی و عاشق پیشهدیگری بــا نظم و برنامه مشخص
شهریور بــا تیر : ( بسیار خوب ) در امور مالی هماهنگ و بــا صفات مشترک فراوان
شهریور بــا مرداد : ( متوسط ) نسبتا لجباز و خودرای شاید بــا مشکل مواجه شوند
شهریور بــا شهریور : ( بسیار خوب ) هــر دو صمیمی و صادق و بــا محبت می باشند
شهریور بــا مهر : ( خوب ) مشورت پذیر بــا منطق و در برطرف کردن مشکلات توانا
شهریور بــا آبان : ( متوسط ) جسور و بی پروا ... سرشار از انرژی و بلند پرواز
شهریور بــا آذر : ( بد ) تنوع طلب خواهان استدلال در ایجاد نظم و انضباط دچار مشکل هستند
شهریور بــا دی : ( خوب ) یک ازدواج خوب همراه بــا زندگی سرشار از محبت
شهریور بــا بهمن : ( متوسط ) چنین پیوندی بــا سعی و کوشش می تواند خوب باشد
شهریور بــا اسفند ? خوب ) بسیار بــا صبر و حوصله هستند کــه باعث تفاهم در زندگی می شود

پیوند زناشویی مهر بــا سایر ماه ها

مهر بــا فروردین : (بسیار خوب ) خونگرم و مهربان معتقد بــه تساوی حقوق زن و مرد
مهر بــا اردیبهشت : ( خوب ) انسان هایی هستند کــه تمایل زیادی بــه حفظ آرامش و اعتدال دارند
مهر بــا خرداد : (بسیار خوب ) آدم هایی حسابگر خونگرم تفاهم مناسبی بــا هم دارند
مهر بــا تیر : ( بسیار خوب ) اهل رفت و آمد و معاشرت بــا دیگران و بسیار شکیبا
مهر بــا مرداد : ( خوب ) در پی برقراری آرامش و ملایمت همراه بــا منطق در زندگی هستند
مهر بــا شهریور : ( خوب ) پیوندی موفق چــون منصف عادل و بــا سلیقه می باشند
مهر بــا مهر : ( خوب ) بــه دلیل اشتراکات زیادی کــه دارند می توانند موفق باشند
مهر بــا آبان : ( متوسط ) اگرچه خالی از دردسر نیستند امــا می توانند موفق باشند
مهر بــا آذر : ( بسیار خوب ) دارای خصیصه هایی مثل محبت درستکاری و مسئولیت پذیری می باشند
مهر بــا دی : ( متوسط ) نسبتا خودرای بلندپرواز ... مــمــکن اســت بــا مشکل روبرو شوند
مهر بــا بهمن : ( بد ) پر جنب و جوش بی قرار تنوع طلب و سرکش
مهر بــا اسفند : (بسیار خوب ) پیوندی موفق چــون از نظر عاطفی بــا هم سازگار و هماهنگ هستند

پیوند زناشویی آبان بــا سایر ماه ها

آبان بــا فروردین : ( بد ) آزادی خواه سلطه گر خواهان تنهایی و درون گرا
آبان بــا اردیبهشت : ( خوب ) آرمانگرا بلند پرواز همراه بــا جاذبه و اقتدار و ناسازگاری
آبان بــا خرداد : (متوسط ) بــرای رسیدن بــه خوشبختی بــایــد یکدیگر را تحمل کنند
آبان بــا تیر : (متوسط ) در مسائل مالی اختلاف نظر دارند ولــی در سایر موارد هماهنگ می باشند
آبان بــا مرداد : ( متوسط ) یکی وفادار و قابل اعتماد و دیگری عاشق ستایش دیگران
آبان بــا شهریور : ( متوسط ) جسور بی پروا سرشار از انرژی و بلند پرواز
آبان بــا مهر : ( متوسط ) اگرچه خالی از دردسر نیستند امــا میتوانند موفق باشند
آبان بــا آبان : ( بد ) مستعد بــه خشمگین شدن و از کوره در رفتن در نتیجه پیوندی همراه بــا مشکلات
آبان بــا آذر : ( متوسط ) یکی سختگیر در مسائل دیگری سرشت پویا و جدی دارد
آبان بــا دی : ( بد ) هــر دو دارای خصلت سلطه طلبی و سختگیرانه می باشند
آبان بــا بهمن : ( بد ) یکی بــا احساس و عاطفه دیگری سلطه جو و خواهان کسب برتری
آبان بــا اسفند : (بد ) یکی آرمان گرا و عاشق پیشه و دیگری بــا اعتماد بــه نفس کافی

پیوند زناشویی آذر بــا سایر ماه ها

آذر بــا فروردین : (عالی ) کم ترین اختلاف و هیاهو از مشخصات بارزشان است
آذر بــا اردیبهشت : (متوسط ) جسور بی پروا نیازمند بــه آزادی و بدون تفاهم
آذر بــا خرداد: ( بسیار خوب ) سرشار از ذوق و شوق بــرای زندگی مشترک
آذر بــا تیر: ( بد ) یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر دیگری متمایل بــه رکن خانواده
آذر بــا مرداد : (متوسط ) یکی پر شور و هیجان دیگری دنبال آزادی و استقلال
آذر بــا شهریور: (بد ) تنوع طلب خواهان استقلال در ایجاد نظم و انضباط دچار مشکل هستند
آذر بــا مهر : ( بسیار خوب ) دارای خصیصه هایی مثل محبت درستکاری و مسئولیت پذیر می باشد
آذر بــا آبان : ( متوسط ) یکی سختگیر در مسائل دیگری سرشت پویا و جدی دارد
آذر بــا آذر: ( بسیار خوب ) پیوندی بسیار مطلوب توام بــا سعادت و خوشبختی
آذر بــا دی : ( متوسط ) خصوصیاتی نسبتا متفاوت دارند بــایــد خویشتن دار باشند
آذر بــا بهمن : ( بسیار خوب ) از موفق ترین پیوند های زناشویی خواهد بود چــون مثبت گرا هستند
آذر بــا اسفند : ( متوسط ) یکی بــا صراحت لهجه و سخنان کنایه آمیز و دیگری بسیار عاطفی می باشد

پیوند زناشویی دی بــا سایر ماه ها

دی بــا فروردین : (بد ) تفاهم چندانی بــا هم ندارند. مرموز و محافظه کار می باشند
دی بــا اردیبهشت : ( بسیار خوب) بــا ثبات راز نگه دار پیوندی مستحکم و پابرجا
دی بــا خرداد : ( خوب ) خویشتندار سیاستمدار و از سازگاری مناسب برخوردارند
دی بــا تیر : (خوب ) از نظر مالی و اخلاقی و روابط هماهنگ هستند
دی بــا مرداد : (متوسط ) بــه دلیل داشتن حس مشترک برتری جویی شاید دچار اختلاف شوند
دی بــا شهریور : ( خوب ) یک ازدواج خوب همراه بــا زندگی سرشار از محبت
دی بــا مهر : ( متوسط ) نسبتا خودرای و بلند پرواز مــمــکن اســت بــا مشکل روبرو باشند
دی بــا آبان : ( بد ) هردو دارای خصلت سلطه طلبی و سختگیرانه می باشند
دی بــا آذر : ( متوسط ) خصوصیاتی نسبتا متفاوت دارند بــایــد خویشتندار باشند
دی بــا دی : (متوسط ) خصوصیات مشترک باعث شادابی یــا یکنواختی زندگی مشترک آنها می شود
دی بــا بهمن : ( متوسط ) یکی محتاط و محافظه کار دیگری سختگیر و جدی
دی بــا اسفند : ( متوسط ) یکی اهل حساب و کتاب دیگری احساساتی و عاشق پیشه

پیوند زناشویی بهمن بــا سایر ماه ها

بهمن بــا فروردین : ( بد ) سلطه گر آرمان گرا موقعیت درک یکدیگر را ندارند
بهمن بــا اردیبهشت : ( بد ) کنجکاو آزادی خواه و آرمان گرا و ایده متفاوت از یکدیگر
بهمن بــا خرداد : ( بسیار خوب ) بــا روحیه انسان دوستی و همیشه آماده کمک بــه همدیگر
بهمن بــا تیر : ( متوسط ) ازدواج می تواند شکل بگیرد امــا بــه سعی و کوشش نیاز دارد
بهمن بــا مرداد : ( خوب ) هردو آرمان گرا و ایده آلیست پیوندی موفق خواهد بود
بهمن بــا شهریور : ( متوسط ) چنین پیوندی بــا سعی و کوشش می تواند خوب باشد
بهمن بــا مهر : ( بد ) پر جنب و جوش بیقرار تنوع طلب و سرکش
بهمن بــا آبان : ( بد ) یکی بــا احساس و عاطفه دیگری سلطه جو و خواهان کسب برتری
بهمن بــا آذر : ( بسیار خوب ) از موفق ترین پیوند های زناشویی خواهد بود چــون مثبت گرا هستند
بهمن بــا دی : (متوسط ) یکی محتاط و محافظه کار دیگری سختگیر و جدی
بهمن بــا بهمن : ( خوب ) پیوندی بسیار موفق توانا در امور مختلف
بهمن بــا اسفند : (خوب) یکی روشنفکر و اهل منطق و دیگری بــا احساس و عاطفه و مکمل همدیگر

پیوند زناشویی اسفند بــا سایر ماه ها

اسفند بــا فروردین : ( متوسط ) بــا مشکل مواجه اســت مــمــکن اســت پیوند خوبی باشد
اسفند بــا اردیبهشت : ( خوب ) اشخاصی تو دار و بسیار محتاط و توانایی سازگاری را دارند
اسفند بــا خرداد : (بد ) خیال باف و رویاپرداز مرموز و عدم تفاهم بــا همدیگر
اسفند بــا تیر : ( بسیار خوب ) پیوندی بسیار خوب همراه عشق و علاقه و بــا تفاهم کامل
اسفند بــا مرداد : (خوب ) هماهنگی بسیار مناسب در برآوردن نیازهای عاطفی یکدیگر
اسفند بــا شهریور : ( خوب ) بسیار بــا صبر و حوصله هستند کــه باعث تفاهم در زندگی میشوند
اسفند بــا مهر : ( بسیار خوب ) پیوندی موفق چــون از نظر عاطفی بــا هم سازگار و هماهنگ هستند
اسفند بــا آبان : ( بد ) یکی آرمان گرا و عاشق پیشه دیگری بــا اعتماد بــه نفس کافی
اسفند بــا آذر : ( متوسط) یکی بــا صراحت لهجه و سخنان کنایه آمیز و دیگری بسیار عاطفی میباشد
اسفند بــا دی : ( متوسط ) یکی اهل حساب و کتاب دیگری احساساتی و عاشق پیشه
اسفند بــا بهمن : ( خوب ) یکی روشن فکر و اهل منطق دیگری بــا احساس و عاطفه و مکمل همدیگر
اسفند بــا اسفند : ( بد ) بــه خاطر زودرنجی و حساس بودن مــمــکن اســت مشکلاتی پیش بیاید

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “طالع بینی ازدواج”

دیدگاه ها بسته شده اند.