چگونه دیر ارضا شویم

مجموعه: پزشکی

چگونه دیر ارضا شویم

چگونه دیر ارضا شویم

چگونه دیر ارضا شویم – راه های درمان انزال زودرس

فرد بــایــد توانایی کنترل انزال را پیدا کــنــد تــا بواسطه ی آن دیر ارضا شــود یــا بــه عبارتی از انزال زودرس جلوگیری بــه عمل آورده و نهایتاً مدت زمان بیشتری بــه رابطه ی خود ادامه دهد! انزال زودرس شایع‌ ترین مشکل جنسی مردان اســت کــه تاثیرات عمیقی بر زندگی زناشویی افراد دارد. اغلب کسانی کــه دچار بیماری زودانزالی هستند بــه دلایل مختلف اخلاقی و فرهنگی از مراجعه بــه پزشک امتناع می‌کنند.

آموزش ارضا شدن و چگونه دیر ارضا شویم

یکی از بهترین روش دیر ارضا شدن روش start & stop

یکی از روشهای موثر بــرای رهایی از انزال زود رس یــا دیر ارضا شدن روش start & stop نام دارد. در ایــن روش شما بــه فعالیت جنسی پرداخته و بعد از آنکه تحریک شما بــه حداکثر رسید و درست پیش از آن کــه ارگاسم شوید؛ دست از فعالیت برداشته و بــرای مدت کوتاهی هیچ تحریکی انــجـام نمی دهید. هــر چند در ابتدا مــمــکن اســت مشکل بــه نظر برسد ولــی بــه مرور زمان شما از لذت جنسی زیادی بهره مند خواهید شد.

استفاده از متد ماستر و جانسون از دیگر راههای دیر ارضا شدن مرد است

این شیوه شامل یادگیری تشخیص و کنترل احساسی اســت کــه منجر بــه ارگاسم می شود. ایــن روش از دیر ارضا شدن نیاز بــه اراده و تمرین دارد ولــی بسیار موثر است. ماستر و جانسون؛ شامل تحریک سکسی توسط خود فرد یــا زوج جنسی می باشد. انــجـام تحریک تــا رسیدن بــه نزدیکی قله (ارگاسم) و متوقف کردن آن است.

این کار در چند نوبت و اوقات مختلف انــجـام می شــود و بــه تدریج زمان هــر تحریک افزایش می یابد تــا فرد احساس می کــنــد زمان طولانی تری را صرف هــر بار تحریک می نماید پــس از چند نوبت و چند روز تمرین انــجـام نزدیکی شروع می شود. مرد بــه پشت می خوابد و بــه آرامی کار نزدیکی انــجـام می شود. بــه محض اینکه تحریک بــه قله نزدیک می شــود بــا علامت دادن بــه زن (پارتنر) مدتی حالت ریلکس بــه خود گرفته و مجددا نزدیکی شروع می شود.

squeeze technique تکنیک فشردن ؛ راهی بــرای دیر ارضا شدن

روش فشردن در دهه ی ۶۰ میلادی توسط مسترز و جانسون ارائه شد. در ایــن متد فرد و یــا شریک جنسی وی را از لحاظ جنسی بــه آرامی تحریک می کند؛ ســپــس هنگامی کــه فرد بــه نزدیک لحظهء انزال رسید؛ بــا انگشتهای نشانه و شصت حلقه ای بــه دور آلت درست میکند و محکم آنرا می فشارد تــا وقتی کــه فشار جنسی فروکش کند. ســپــس مجددا مراحل بالا را بــرای سه بار تکرار می کـنـنـد و دفعهء سوم اجازهء انزال را می دهند. بــا تکرار ایــن کار ۱ تــا ۲ مرتبه در هفته کنترل جنسی آنها بالا میرود و زمان نزدیکی را می توانند افزایش دهند.

البته آنچه مسلم است؛ ایــن اســت کــه زنان معمولا دیرتر از مردان ارضا می‌شوند و عدم آگاهی زوجین از چگونگی ایجاد تطابق؛ زمان طولانی ارضا شدن زوجه و زمان کوتاه‌تر زوج؛ باعث نمود بیشتر و عذاب آورتر ایــن مشکل می‌شود. در حالی کــه می‌توان بــا یک آموزش درست در ایــن زمینه از احساس نارضایتی زوجین جلوگیری کرد.

مشکلات روانی کــه بــه اشکال مختلف می‌توانند باعث ایجاد انزال زودرس شــونــد زیادند. مثلا اضطراب؛ هیجان و استرس‌های روانی کــه فرد در زندگی روزمره خود دچار آنها می شــود در بروز بیماری انزال زودرس نقش مهمی ایفا می‌کنند.

معمولا ایــن هیجانات و استرس‌ها باعث می‌شوند تــا فرد در حین نزدیکی توانایی خود را در راحتی و تمرکز روی رابطه جنسی از دست داده و انزال زودرس رخ دهد. یکی دیگر از مسایلی کــه از طریق ایجاد مشکل روانی باعث بروز انزال زودرس می‌شود؛ ترس از بروز اختلا‌ل نعوظ است. در واقع ترسی کــه فرد نسبت بــه از دست دادن نعوظ دارد باعث می‌شود تــا بــه صورت ناخود آگاه انزال زودتر از موعد رخ دهد. البته در موارد نادری هم مصرف برخی داروها مثل بعضی از دارو های اعصاب باعث بروز انزال زودرس مــی‌ شود.

دیر ارضا شدن

با تمرین و تکرار سعی کنید آستانه انزال را در خودتان معین کنید و ســپــس تلاش کنید تــا بر روی کنترل آن اجحاف کامل پیدا کنید تــا بواسطه ی آن قادر شوید مدت زمان رابطه جنسی را افزایش دهید. سعی کنید زمانیکه بــه آستانه انزال نزدیک می شوید کاری کنید تــا برانگیختگی کمتر شود. همیشه خودتان را پایین تر از حدی نگه دارید کــه انزال اجباری صورت پذیرد. هرگاه کــه احساس کردید در حال نزدیک شدن بــه مرحله ی انزال هستید؛ حرکت دادن بدن را متوقف کنید؛ چند ثانیه بــه خود فرصت بدهید تــا آرام شوید و زمانیکه تحریک اندکی کمتر شد؛ مجدداً بــه کار خود ادامه دهید.

دیر ارضا شدن ؛ ارگاسم طولانی

ارگاسم طولانی

چرا زمان ارگاسم بعضی ها کوتاهتر است؟

آیا شما حس می کنید کــه ارگاسم قویتری می خواهید؟ آیا حس می کنید کــه ارگاسم شما دیر صورت می گیرد و تقریبا قبل از حس کردن آن از بین می رود؟

بگذارید در نظر بگیریم کــه شما براحتی ارگاسم می شوید ولــی کافی نیست. یــا در نظر بگیریم کــه شما بــرای رسیدن بــه مرحله ارگاسم تلاش زیادی بــایــد انــجـام دهید و در نهایت هم ارگاسم شما خیلی کوتاه است.در هــر دو حالت سیکل ارگاسمی جواب سوال شماست.

سیکل ارگاسمی دوره ای اســت کــه تحریک در شما اثر می کــنــد و شما مدام شروع بــه جذب کردن تحریکات می کنید تــا بــه ارگاسم برسید.

در دقایق اولیه اولین کاری کــه بــایــد انــجـام بدهید ایــن اســت کــه تمرکز کنید کــه چــه می کنید و چــه می خواهید و تمرکز خود را از روی مرد خود بردارید. نگران نباشید وی خیالش هم نخواهد بود!

عموما مردها در طول رابطه مدام در حال کلنجار رفتن بــا دو مساله هستند و فکرشان مشغول آن اســت ... یکی خود را نگه دارند و دیگری اینکه بتوانند شما را ارگاسم نمایند!

پس قدم اول تمرکز بــه خودتان است. ایــن کار را در اولین مرحله انــجـام دهید و در طول ایــن مرحله خود را از نظر ذهنی تحریک کنید.

سعی کنید ایــن مساله قبل از شروع معاشقه صورت گیرد. بــرای اینکار بخود کمی زمان بدهید ... زودتر از همسرتان از پای تلویزیون بلند شوید و بــرای خواب آماده شوید دوش آب گرم بگیرید.

بر روی تخت دراز بکشید .کمی خود را ماساژ دهید ... و سعی کنید کمی روی تصاویر و لذتهای جنسی کــه برده اید و یــا شما را تحریک میکند تمرکز ذهنی کنید و از خیال خود لذت ببرید.

یادتان باشد معاشقه بدون مقدمه و معاشقه بــا مقدمه طولانی هــر دو نابود کننده معاشقه هستند! سعی کنید اتاق خوابتان را گرم نگه دارید و از چراغ خواب هایی بــه رنگ آبی و قرمز در آن استفاده کنید .

خیال خیال خیال

چشمانتان را ببندید و از خیال لذت ببرید. سعی کنید از ممنوع ترین خواسته های ذهنی خود استفاده کنید و خود را تحریک کنید.این لحظات مربوط بــه شماست بخاطر بسپارید بــرای ارگاسم شدن اول بــایــد بــا بدن خود ارتباط برقرار کنید و بعد بــا بدن دیگری.

سپس سعی کنید خود را بــا بدن خود هماهنگ کنید. همچنین تمرکز خود را بروی 2 نقطه ختم سازید ... یکی منطقه ای واقع در پایین ناف؛و دیگری ستون فقرات. بــرای خود تصور کنید کــه از ایــن دو قسمت انرژی شما ساطع می گردد. ایــن ذهنیت و تمرکز باعث بیشتر شدن جریان خون و بالا تر رقتن دمای بدن می گردد کــه هــر دو شما را بــرای ارگاسم بهتر آماده می سازد.

نفسهای خود را تنظیم کنید

در ایــن مرحله سعی کنید کــه نفسهای خود را تنظیم کنید ... چراکه بــا اینکار شما میزان بالاتری از اکسیژن را وارد خون خود می کنید و تقریبا هــمــه چیز را بــرای ارگاسم آماده می کنید.

در ایــن زمان احتمالا همسر شما نــیــز در کنار شما قرار گرفته اســت و مرحله معاشقه وی نــیــز آغاز شده.خود را آزاد کنید و از معاشقه لذت ببرید تــا زمانیکه مرحله دخول شروع گردد. تــا قبل از آن دیگر شما کار خاصی ندارید امــا در زمان دخول شما بــایــد بیشترین استفاده را ببرید .

سعی کنید در ابتدا سر آلت کلیتوریس و نقطه جی شما را لمس کــنــد ... بلافاصله شروع بــه دخول نکنید و از ماساژ آلت بــا واژن حتما استفاده نمایید. حــتـی خود شما می توانید آلت را در دست گرفته و بــه شیوه ای کــه دوست دارید واژن را مالش دهید.

بعد از شروع سعی نـمـایـیـد کــه خود یــا شوهرتان شروع بــه ماساژ کلیتوریس بــا دست نـمـایـیـد ... سعی کنید از وضعیتی استفاده نـمـایـیـد کــه سر آلت تناسلی بــا نقطه جی در داخل واژن در ارتباط باشد ... ایــن باعث رسیدن شما بــه ارگاسم خواهد شد.

حال اگــر ارگاسم شدید می خواهید چــه بــایــد بکنید ؟

نفس عمیق بکشید

اکثر زنان نفس خود را حبس می کـنـنـد و یــا سعی می کـنـنـد کــه سر و صدای زیادی در نیاورند ! خیلی از زنان هم بصورت خفه ضجه می زنند و پیش خود فکر هم می کـنـنـد کــه خیلی هم سر و صدا دارند !

گرمای شدید تولید شده در بدن ؛ گرفتگی ماهیچه ها ؛ ترشح هورمونها ؛ فشار شدید خون ؛ کنسل شدن هــمــه فعالیتهای ثانویه بدن بــرای یک منظور و هزاران تغییر دیگر در بدن از یکسو و نرسیدن اکسیژن مورد نیاز بــه بدن از ســوی دیگر ! حال خود حدس بزنید کــه جریان چیست .

این مساله در ادامه مواردی کــه در بالا ذکر شــد باعث خفه شدن ارگاسم می گردد. نفس عمیق سریعا اکسیژن را بــه بدن می رساند .

و باعث می گردد کــه فعالیت ادامه پیدا کــنــد در غیر اینصورت مغز سریعا فشار وارده را حس می کــنــد و ایــن بار بــه اصطلاح بــرای بدن وضعیت مثلا زرد اعلام می کــنــد .

همین باعث می شــود کــه کنترل مغز از بخش مورد نظر بــه سلامت بدن متمرکز گردد و ارگاسم پایان پذیرد .

حال کمی دقت کنید و ببینید کــه آیا واقعا دفعاتی کــه ارگاسم شدیدی داشته اید لحظاتی نبوده کــه عمیقا فریاد کشیده اید و یــا نفس نفس می زدید ؟

فکر نکنید کــه ارگاسم باعث آن شده است.بلکه بدانید ارگاسم شدید بــه آن احتیاج دارد.این بار بجای تند تند نفس کشیدن بــرای جبران کمبود اکسیژن در خون بــه راحتی نفسهای عمیق بکشید و از بلند کردن صدای خود نترسید تــا بتوانید ارگاسم طولانی و همینطور پیاپی داشته باشید.

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “چگونه دیر ارضا شویم”

دیدگاه ها بسته شده اند.