طالع بینی چینی

مجموعه: فال و طالع بینی

طالع بینی چینی

طالع بینی چینی

 

طالع بینی چینی متولدین سال موش

(متولدین 1291-1303-1315-1327-1339-1351-1363-1375-1387)

 

مشخصات کلی متولدین سال موش

افرادی کــه تحت تاثیر ایــن نشان طالع بینی بــه دنیا آمده اند ؛ از روحیه پرخاشگرانه و تهاجمی برخوردارند ... آنها گاهی اوقات افرادی پر حرف و گزافه گو می شوند.

موش بــا ویژگی های جذابیّت و خشونت زاده شده اســت و در نگاه اول؛ شوخ طبع و متعادل بــه نظر می رسد؛ امــا فریب او را نخورید؛ چــون خشونت و نا آرامی در پــس ایــن چهره خونسرد پنهان است. اگــر مدتی بــا او همنشین یــا همسفر شوید؛ بــه پریشان حالی؛ عصبانیت و تند خویی او پی خواهید برد.

موش همیشه آشفته؛ ناراضی و گاهی عصبی اســت و همواره بنا را بر گله و شکایت می گذارد.

موش فعالیت گروهی را دوست دارد؛ اهل معاشرت و اجتماعی است؛ امــا چــون اغلب اطرافیانش اهل هیاهو و یاوه گویی هستند؛ دوستان کمی دارد. او موجودی تودار است؛ عادت بــه خودخوری دارد؛ لذا بــه کسی اعتماد نمی کند.

افزون بر ایــن ها؛‌موش نیک بخت و فرصت طلب اســت و همواره از هــمــه چیز و هــمــه کس بــه نفع خود استفاده می کند. او پدر و مادر؛ دوستان و نزدیکان ؛‌ دارای خود و دیگران و حــتـی جذابیت فوق العاده اش را بــرای رسیدن بــه اهداف خود وسیله قرار میدهد.

موش نمی تواند میل بــه قمار بازی و پرخوری را در خود مهار کند؛ ولــی البته وجود ایــن حالات را انکار می کند. هــر چند سرزنده بــه نظر می رسد؛ ولــی در ایــن ترس بــه سر می برد کــه روزهای پیری اش را چگونه بــایــد بگذراند. بــا وجود ایــن کــه همیشه در زمان حال زندگی می کند؛‌ بــرای دوران کهنسالی خود خیال هایی دارد.

خانم موش ها نــیــز معمولا بــه ذخیره سازی بیش از حدّ مواد غذایی می پردازند؛ هــر چند بــه دلیل پرخوری؛‌تمام آنها را خیلی زود مصرف می کنند. همیشه می توان آنها را در تقّلا بــرای خرید کالاهای تجملی و غیر ضروری بــه امید سود بردن؛ دید.
موش اغلب خیالباف و گاه خلاق است. او در عیب جویی سر آمد هــمــه اســت و دیگران دوست دارند بــه نصایحش گوش فرا دهند امــا بــا زیاده روی او؛ از ایــن میل و رغبت کاسته می شود. حــتـی بعضی موش ها چنان فریفته ایــن اشتیاق شنوندگان می شــونــد کــه در نهایت هــمــه چیز را نابود می کنند.

موش گاهی بی چشم و رو و پست؛‌ولی در عین حال راستگوست. او هــر کاری را تــا پایان دنبال می کند؛ حــتـی اگــر بداند کــه شکست خواهد خورد و پایانی تلخ در انتظار اوست. اگــر بتواند بر احساس نارضایتی همیشگی و علاقه بیش از حد خود بــه ابن الوقت بودن غلبه کند؛ �داکار! دوست فوق العاده اســت و بــایــد نویسنده شود.     بهمن
گربه؛ گربه؛ گربه! بله؛ گربه ضرب در سه. همنشینی بــا او؛ در جمع دوستان؛ واقعا لذت بخش است.     اسفند

رابطه عاطفی ( زن ) متولدین سال خرگوش

اگر چــه خانم گربه موجود آرامی است؛ امــا همیشه در اندیشه خوردن موش است. موشی کــه سرش بوی قرمه سبزی ندهد؛ از ایــن رابطه حذر می کــنــد     موش
امکان پذیر است. ایــن دو بــرای هم ساخته نشده اند؛ خانم گربه صبور؛ محتاط و کمی بد اخلاق است!     گاو
این رابطه تــا اندازه ای پیچیده است؛ ولــی ایــن دو یک دیگر را بــه خوبی درک می کنند. خانم گربه می داند چگونه بــا ببر راه بیاید     ببر
چرا کــه نه؟ البته اگــر هــر دو عاقل و بالغ باشند!     گربه
زوج بسیار خوبی هستند. گربه از امتیازات اجتماعی و نکته سنجی خاصی برخوردار اســت کــه حس جاه طلبی اژدها را اقناع می کــنــد     اژدها
اوه… شاید بله… البته تــا زمانی کــه مار آرامش خود را از دست ندهد. پایان خوشی در انتظار مار نـیـسـت     مار
رابطه بسیار خوبی است. گربه در خانه ای راحت و در جمع دوستان و نزدیکانش بــه سر خواهد برد و همین بــرای او کافی اســت     اسب
چرا کــه نه؟ اگــر گربه کمی پولدار و برخوردار باشد- حــتـی اگــر عاشق یک دیگر نباشند- دوستان خوبی بــرای هم خواهند بود     بز
یک خانه ییلاقی کوچک و زیبا باعث می شــود میمون چشمش را بــه روی خیلی از چیزها ببندد!     میمون
هرگز امکان پذیر نیست. زیاده روی های خروس- حــتـی اگــر مهم نباشد- گربه را عصبانی خواهد کرد.     خروس
بله؛ اگــر چــه دیوانگی است. خانم گربه؛ خانه ای آرام و خیر خواهی را بــرای سگ بــه ارمغان خواهد آورد.     سگ
تا زمانی کــه خانم گربه؛ بتواند هرزه گردی های خوک را تحمل کند؛ هــمــه چیز خوب پیش خواهد رفت! امــا خوک هم بــایــد سرگرمی های بیرون از خانه را طوری ترتیب دهد کــه خانم گربه متوجه آنها نشود     خوک

رابطه عاطفی ( مرد ) متولدین سال خرگوش

موش دائماً در معرض خطر خواهد بود؛ زیــرا گربه دوست دارد بــه اصل و ذات خود بازگردد و مشکل می تواند وسوسه نابود کردن موش را نادیده بگیرد     موش
له شاید؛ چرا کــه نه؟ آقای گربه در دل خود؛ بــه امر و نهی گاو می خندد.     گاو
مشکل است. خانم ببر درونگرا و آقای گربه لوده و زود جوش اســت     ببر
چرا کــه نه؟ البته اگــر هــر دو عاقل و بالغ باشند!     گربه
تا زمانی کــه خانم اژدها از نشستن کنار آتش خسته نشود؛ می توان بــه دوام ایــن رابطه امید داشت!     اژدها
چرا کــه نه؟ ایــن دو موجود نکته سنج فرصت کافی بــرای سبک و سنگین کردن یک دیگر خواهند داشت     مار
اگر اسب خسته نشود؛ امکان پذیر است. حــتـی در ایــن صورت نــیــز گربه وفادار خواهد ماند     اسب
خوب است. گربه هوسباز و خیالبافی بز را دوست دارد. ایــن دو از طریق حس هنری مشترکشان بــه هم نزدیک خواهند شــد     بز
رابطه ایــن دو جالب و سرگم کننده است. آنها از وجود یک دیگر لذت زیادی خواهند برد.     میمون
تحمل خروس در خانه بــرای گربه مشکل اســت و خانم خروس هم بــرای خارج شدن از خانه داد و فریاد بــه راه می اندازدتا زمانی کــه بتوانند آرامش خود را حفظ کنند؛ مشکلی پیش نخواهد آمد؛ امــا اگــر سگ تنها بــه فکر هدفش باشد؛ زندگی بــرای گربه عذاب آور خواهد شــد     خروس
تا زمانی کــه بتوانند آرامش خود را حفظ کنند؛ مشکلی پیش نخواهد آمد؛ امــا اگــر سگ تنها بــه فکر هدفش باشد؛ زندگی بــرای گربه عذاب آور خواهد شــد     سگ
عالی است؛ البته تــا زمانی کــه خوک بتواند دنبال خلاف کاری و بزه کاری نرود     خوک

رابطه دوستی متولدین سال خرگوش بــا سالهای

هیهات! نظر گربه درباره موش برو و برگرد ندارد و مطمئناً بــه هیچ وجه دوستانه نـیـسـت     موش
رابطه اجتماعی آنها خوب اســت     گاو
آنها یک دیگر را خوب می فهمند؛ امــا گربه ببر را جدی نمی گیرد و باعث رنجش او می شــود     ببر
بله؛ بله؛ بله. بــه روزهایی بیندیشید کــه کنار آتش می نشینند و غیبت می کـنـنـد     گربه
آه! بله؛ بله! چیز دیگری نمی توان گفت!     اژدها
بله؛ آنها می توانند گــفــت و گوی های طولانی و هیجان آوری بــا یک دیگر داشته باشند     مار
یک رابطه اجتماعی عالی و چــه بسا یک دوستی واقعی.     اسب
بله؛ گربه هنرمند بودن بز را تحسین می کــنــد و هوسبازی های بز بــرای او سرگرم کننده است.     بز
دو دست خوب؛ دو همدست. بهتر اســت ایــن دو را بــا هم تنها بگذاریم     میمون
نه؛ جسارت و ناشکیبایی خروس بیش از حد اســت و گربه را کسل خواهد کــرد     خروس
بله؛ دست کم گربه از روی ترحم حرف های سگ را گوش خواهد داد؛ حــتـی اگــر کاری از دستش ساخته نباشد.     سگ
بله؛ بــه شرط آن کــه زیاد بــا هم بیرون نروند؛ چــون پرخاشگری خوک گربه را می ترساند.     خوک

رابطه شغلی متولدین سال خرگوش بــا سالهای

سر و کار پیدا کردن بــا گربه؛ بــه ویژه بــرای موش؛ هولناک اســت     موش
بیچاره گاو! گربه از هوش سرشار او سو ء استفاده خواهد کرد؛ امــا بهتر اســت گربه نــیــز مراقب باشد!     گاو
امکان پذیر است. گربه می تواند بــرای ببر مفید واقع شود. ایــن دو کامل کننده یکدیگرند؛ چرا کــه ببر جسور و بی باک و گربه محتاط است.     ببر
می شــود گــفــت بله! می توانند در کار وکالت؛ همکار شــونــد یــا در یک دانشگاه تدریش کنند؛ حــتـی می توانند مغازه عتیقه فروشی هم باز کنند!     گربه
بله؛ گربه پیش از تصمیم گیری پندهای خوبی می دهد؛ امــا تصمیم گیری را بــه عهده اژدها می گذارد.     اژدها
بله؛ اگــر بــه جای حرف زدن؛ بــه کار بپردازند؛ همکاری موفقیت آمیزی خواهند داشت.     مار
سرگرمی خوبی است! گربه شیطان و حقه باز است؛ امــا اسب می تواند در برابر او از خود مواظبت کند. چــه زندگی اجتماعی جالبی     اسب
گربه خوش سلیقه اســت و در انتخاب مهارت دارد. او می تواند بز را بــه فعالیت وادارد و خلاق سازد. شراکت سودمندی است.     بز
تلاش بیهوده ای است. هــر یک از ایــن دو می داند چگونه از خود در برابر دیگری مراقبت کند؛ امــا نتیجه ای در بر نخواهد داشت     میمون
بهتر اســت خروس مواظب باشد؛ زیــرا گربه از همکاری بــا او غرضی دارد کــه وی از آن آگاه نـیـسـت     خروس
گربه بــا هوش و واقع بین و سگ بــا وفا و مادی گراست. ایــن دو می توانند بــرای یکدیگر مفید واقع شــونــد     سگ
بله. گربه هوشیار و خوک بیش از حد خوش اقبال است. آنها بــا همکاری یک دیگر پول فراوانی عایدشان خواهد شد.     خوک

ارتباط میان پدر و مادرمتولد سال خرگوش و فرزندان متولد سال :

گربه بــا موش بازی می کند. بــه هــر حال؛ احتمال موفقیت او کم است.     موش
گربه بــه ایــن کودک عجیب؛ بــا تعجب و نگرانی نگاه می کند. در حقیقت گربه نمی تواند از سر بــه سر گذاشتن بــا بچه اش خودداری کــنــد     گاو
زیاد بد نیست. حس شوخ طبعی میان ایــن دو – حــتـی اگــر باعث جریحه دار شدن ببر شــود – بیش از اندازه پیش می رود     ببر
آنها خیلی خوب بــا هم کنار می آیند و هیچ مشکلی وجود ندارد     گربه
اگر اژدها در خانه آرام باشد و داد و فریاد بــه راه نیندازد؛ گربه او را تحمل می کــنــد     اژدها
رابطه خوبی است. ایــن دو صحبت های زیادی بــرای هم دارند و دوستانه بــا هم می سازند. ایــن رابطه دوستانه موجب خوشحالی گربه خواهد شــد     مار
گربه صلح و دوست اســت و بــه اسب آزادی عمل می دهد.     اسب
برای بز بسیار خوب است! گربه بــه او کمک می کــنــد و بــا درک افکار و احساساتش؛ او را تحسین و تشویق می کــنــد     بز
میمون اکنون می داند بــا چــه کسی طرف است. فریب دادن گربه کار آسانی نـیـسـت     میمون
گربه هیچ گاه خروس را جدی نمی گیرد و بانگ و ظاهر خروس بــرای او جالب نـیـسـت     خروس
گربه ملوس؛ آرام و صلح دوست باعث شادی و خوشحالی فراوان سگ می شــود و اگــر مادر گربه باشد؛ چــه بهتر     سگ
بدک نیست؛ امــا خوک احساساتی از بی اعتنایی و خونسردی گربه عذاب می کشد     خوک

 

طالع بینی چینی سال تولد

 

طالع بینی چینی سال تولد

طالع بینی چینی متولدین سال اژدها

(متولدین 1295-1307-1319-1331-1343-1355-1367-1379)

 

مشخصات کلی متولدین سال اژدها : موجودی خوش خط و خال

اژدها سرشار از نیرو و شور نشاط زندگی اســت و تــا هنگامی کــه جان در بدن دارد؛ از پستی؛ ناجوانمردی؛ دورویی و شایعه پردازی فاصله می گیرد و در وجود او نشانی از حیله گری و دسیسه پردازی یافت نمی شود؛ بــا ایــن حال؛ او بــه بی آلایشی و معصومیت خوک نیست؛ افزون بر این؛ بــه سادگی فریب می خورد؛ ولــی در عین حال؛ شهامت پذیرش اشتباه و اعتراف بــه آن را دارد.

اژدها غالباً خود را در بدترین شرایط و موقعیت ها قرار می دهد. او آرمان خواه و کمال گرا بــه معنی واقعی است؛ بــه همین علت همیشه طالب بهترین هاست. توقع او از خود و دیگران بیش از حد معقول است. وی از دیگران انتظار زیادی دارد وی در برابر؛ انتظارات دیگران را تــا حد امکان بر آورده می کند.

اژدها بد خلق؛ سرکش؛ لجوج؛ سرسخت و حاضر جواب اســت و اغلب بی اندیشه سخن می گوید. امــا بــه رغم ایــن ویژگی ها؛ سخنان و پندهای او بسیار بــا ارزش است. مردم بــه گفته های او گوش فرا می دهند و در حقیقت نفودش بر آنان غیر قابل انکار است.

اژدها موجودی مغرور ؛ پر شور و عجول اســت کــه بــه سادگی عنان اختیار از کفش رها می شــود ... او بــا استعداد ؛با هوش؛ بــا اراده و بخشنده اســت و از عهده انــجـام هــر کاری بــه خوبی بر می آید و تــا لحظه مرگ هرگز محتاج دیگران نخواهد شد.

اژدها در تمام عرصه های هنری؛ مذهبی؛ نظامی ... پزشکی ؛ یــا سیاسی می درخشد و کامیاب می شود. اژدها می تواند خود را وقف اهداف و کارهای بــا ارزش و بزرگ کند. ایــن اهداف ــ هــر چــه کــه باشد ـــ او می تواند پایان کار را بسنجد/ احتمال دارد استعداد و توانایی اژدها در راه های نادرست بــه کار افتد و در اعمال خلاف نــیــز سر آمد دیگران شود.

اژدها محبوب خاص وعام است؛ امــا خود کمتر بــه کسی دل می بندد. و هرگز در گیر ماجراهای عاشقانه نمی شــود و طعم تلخ ناکامی را نمی چشد؛ بـلـکـه اوست کــه همیشه دیگران را ناکام می گذارد؛ طوری کــه اغلب زنان متولد ایــن سال خاطر خواه ها و خواستگاران زیادی دارند.

متولدان سال اژدها در اوان جوانی ازدواج نمی کـنـنـد و حــتـی برخی از آنان تــا آخر عمر مجرد می مانند ؛ چرا کــه تنهایی و انزوا طلبی را دوست دارند ... حــتـی می توان گــفــت از تنها بودن لذت می برند.
اژدها در دوران کودکی مــمــکن اســت بــه مشکلات مختصری دچار شــود کــه سبب ساز آن ؛ انتظار بیش از حد او از اطرافیانش است؛ ولــی روحیه هنری اژدها در دوران دوم زندگیش باعث ایجاد مشکلاتی می شود.

با ایــن کــه برتری و غرور اژدها نسبت بــه اطرافیانش کاملا محسوس است؛ گاهی احساس می کــنــد کــه دیگران درکش نکرده ؛ بــه گوهر وجودش پی نبرده اید حال آنکه دیگران همواره تحسینش می کنند.

هر چقدر ناراحتی های اژدها در زندگی ناچیز اســت بــه همان اندازه موفقیت هایش بزرگ می باشد.

هر چــه اژدها سخت گیر تر و پر توقع تر باشد؛ بــه همان نسبت ناخرسندتر است؛ در هــر صورت ؛ اژدها موجودی شاد و خوشحال اســت و ایــن روحیه در دوره کهن سالی؛ موفقیت او را در رسیدن بــه اهدافش تضمین می کند.

اژدها نماد بخت و اقبال اســت و در طالع بینی ؛ بهترین نماد بــرای زندگی؛ رشد و ترقی بــه شمار می رود ... بــرای مردم خاور دور اژدها نشانه تندرستی؛ بزرگواری؛ نجابت؛‌هماهنگی و طول عمر است.

با ایــن وصف ؛ از روی دیگر سکه غافل نشوید. اگــر چــه خیر و برکت اژدها از سایر نمادها بیشتر است؛ امــا نباید فراموش کــرد کــه هــر چیزی مــمــکن اســت نوعی نیرنگ و فریب باشد؛ امــا چــه توان کرد؛ اژدهای افسانه ای شما را مجبور می کــنــد کــه بــه او اطمینان و اعتماد کامل پیدا کنید.

او همیشه در اوج اســت و می درخشد ؛ امــا درخشش او کاملا سطحی است. او خودش هم واقعا نمی داند چگونه چشم ها را خیره می کــنــد و ایــن نشان می دهد کــه قدرت او غیر واقعی است.

مشاهیر متولد سال اژدها

عیسی مسیح (ع) ؛ برنارد؛ راشل و ماری پیکفورد ؛ سالوادوردالی؛ زیگموند فروید؛ روستاند؛ ادوارد هیث؛ هارولد ویلسون و ژاندارک ؛ ژان ژاک روسو؛ بارباراکارتلند؛ برنارد شاو؛ دانتون؛ مارشال تیتو؛ سنت برنادت؛ ناپلئون سوم و مارشال پتن

مشاغل مناسب متولد سال اژدها

هنرپیشه؛ هنرمند؛ کارخانه دار؛ مغازه دار؛ مهندس معمار؛ پزشک؛ وکیل دعاوی؛ تبهکار؛ روحانی؛ مبلغ مذهبی؛ سفیر یــا سفیر کبیر؛ سیاستمدار؛ مدیر عامل؛ رئیس جمهور و قهرمان ملی !

متولدین ماههای سال اژدها

اژدهای ناآرام و بیش از حد حساس! او بــا چشمان بسته حمله می کــنــد و بــه پیروزی خود اطمینان کامل دارد.     فروردین
اژدهایی شیرین؛ موجودی افسانه ای در خانواده! وجود او آرامش را بــه ارمغان می آورد.     اردیبهشت
اژدهای الوان! از سوراخ بینی اش آتش زبانه می کشد.     خرداد
اژدهای بلند پرواز! سر او بــه ابرها رسیده؛ در قصرهای خیالی زندگی می کند.     تیر
اژدهای گزافه گو! او افراط کار اســت و شما را بیش ار حد خسته می کند.     مرداد
اژدهای دقیق! تنها اژدهایی کــه افسانه ای نیست. وجود او را باور نمی کنید و فکر می کنید کــه خواب می بینید!     شهریور
اژدهای اطمینان بخش! امــا آنچه را کــه می بینید؛ باور نکنید چــون او ظاهرش فریبنده است.     مهر
اژدهای تیغ دار! بــا لمس کردن او دچار درد و سوزش خواهید شد.     آبان
می توانید روی ایــن اژدها حساب کنید. رفتار او دوستانه و آرام است.     آذر
اژدهایی دور اندیش! او زیاد جلب توجه نمی کند!     دی
اژدهای معقول و صریح! او حــتـی می تواند از خود نــیــز انتقاد کند.     بهمن
اژهایی برتر! اژدهایی بسیار عاقل و الهام بخش است. او می تواند و بــایــد پیش برود.     اسفند

رابطه عاطفی ( زن ) متولدین سال اژدها

چرا کــه نه؟ خانم اژدها عاشق ستایش شدن اســت و هیچ کس بهتر از موش نمی تواند ایــن نیاز او را برآورده کند.     موش
رابطه پیچیده و مشکلی است. اژدها درخشیدن را دوست دارد و گاو بــه هــر چیز درخشنده بد گمان است!     گاو
دو شخصیت قوی رو در روی هم قرار می گیرند. وجود اژدها بــرای ببر مفید خواهد بود؛ چرا کــه باعث می شــود ببر پیش از دست زدن بــه هــر کاری دور اندیشی را فراموش نکند.     ببر
تا زمانی کــه خانم اژدها از نشستن کنار آتش خسته نشود؛ می توان بــه دوام ایــن رابطه امید داشت!     گربه
طوفان بــه پا خواهد شد. ایــن دو دائم بــا یک دیگر بــه رقابت خواهند پرداخت.     اژدها
مشکل است! اژدها دوست دارد مار از او تعریف و تمجید کند؛ نه ایــن کــه اسیر باشد!     مار
نه؛ اسب بسیار خودخواه اســت و خانم اژدها بــرای شکوفایی؛‌به توجه فراوان نیاز دارد.     اسب
فکرش را هم نکنید. خانم اژدها نیاز بــه تحسین و تمجید دارد و آقای بز هیچ چیز را تحسین نمی کند.     بز
امکان پذیر است. آقای میمون هنرپیشه ماهری اســت بسیار دلرباست. طبق معمول او ناامید خواهد شد. امــا هرگز ناامیدی خود را بروز نمی دهد.     میمون
بله؛ البته اگــر شغل اژدها درخور توجه باشد و خروس بتواند از ایــن بابت بــه خود ببالد.     خروس
نه؛ سگ کورکورانه کسی را تحسین نمی کند؛ چرا کــه کارهای مهمتری دارد.     سگ
بله؛ خوک مرتب بــرای اژدها دم تکان می دهد و تملق او را می گوید و ایــن بــرای او خیلی بد است!     خوک

رابطه عاطفی ( مرد ) متولدین سال اژدها

خوب است. موش مــمــکن اســت بــه درد اژدها بخورد و اژدها ایــن را می پذیرد.     موش
نه. آنها همیشه بر سر قدرت و ریاست می جنگند و ایــن وضعیت اژدها را خسته خواهد کرد.     گاو
بله؛ حــتـی اگــر مشکلاتی وجود داشته باشد. اژدها می داند کــه چگونه ببر را متقاعد کــنــد و ببر بــه نصایح او – حــتـی اگــر درست نباشد – گوش می کند.     ببر
زوج بسیار خوبی هستند. گربه از امتیازات اجتماعی و نکته سنجی خاصی برخوردار اســت کــه حس جاه طلبی اژدها را اقناع می کند.     گربه
طوفان بــه پا خواهد شد. ایــن دو دائم بــا یک دیگر بــه رقابت خواهند پرداخت.     اژدها
زوج خوبی هستند. آقای اژدها بــه دلربایی خانم مار می بالد؛ حــتـی اگــر چشم مار بــه دنبال او نباشد.     مار
اگر زندگی پابرجا بماند؛ مشکلی ایجاد نخواهد شد!     اسب
برای بز خوب است. امــا در مورد اژدها؛ بز نمی تواند کمکی بــه او بکند و حــتـی مــمــکن اســت بــه او صدمه بزند. او نسبت بــه اژدها بی تفاوت است.     بز
خوب است. میمون همیشه نصایح خوبی بــرای اژدهای مغرور دارد و در عوض؛ اژدها از او حمایت می کند.     میمون
خوب است. خروس از موفقیت های اژدها سود خواهد برد و آنها را از آن خود می داند.     خروس
سگ واقع بین خصلت های واقعی اژدهای مغرور را می بیند و او را دچار یاس می کند؛ بنابراین هیچ یک در زندگی خوشبخت نخواهند شد.     سگ
بله؛ خوک می داند چگونه چرب زبانی و دلربایی کند. او موجودی بسیار مهربان و مطلوب اســت و دوست دارد مورد پسند واقع شود.     خوک

رابطه دوستی متولدین سال اژدها بــا سالهای

امکان پذیر است؛ ایــن دو؛ قدر یک دیگر را می دانند و موش بــه آن فکر نمی کــنــد کــه در پرتو درخشندگی اژدها خودنمایی کند.     موش
نه؛ گاو زیاد بــه اژدها فکر نمی کند.     گاو
بله؛ آنان یک دیگر را می ستایند و در مجموع؛ بــه درد هم می خورند.     ببر
آه! بله؛ بله! چیز دیگری نمی توان گفت!     گربه
وقتی دو وسیله آتش بازی همزمان روشن شوند؛ هیچ یک نمی توانند چشم تماشاگران را خیره کنند.     اژدها
بله؛ ایــن دو خیلی خوب بــا یک دیگر سازش می کـنـنـد و هــر یک بــه دیگری آرامش می بخشد.     مار
هرگز. اسب خودخواه است؛‌انتظارش از دیگران زیاد اســت ولــی توقعات آنان را بر آورده نمی سازد؛ حال آنکه اژدها تــا حد زیادی پاسخ گوی انتظارات دور و بری هاست و بــه همان اندازه از آنان انتظار دارد.     اسب
اوه بله! ایــن رابطه بــرای بز بــه قدری مطلوب اســت کــه شروع بــه دلربایی می کند! و وقتی بز دلربایی کــنــد …     بز
میمون هــر بلایی کــه بخواهد بر سر اژدها می آورد؛ امــا اژدها نــیــز از میمون سود خواهد برد.     میمون
این دو بــا هم خوب کنار می آیند و دوستی یعنی همین!     خروس
نه؛ سگ کاملا واقع بین اســت و اژدها را مایوس می کند.     سگ
ارتباطی ساده و آرام است. ایــن دو در کنار هم مشکلی نخواهند داشت؛ ولــی شادی و تفریحی هم در کار نیست.     خوک

رابطه شغلی متولدین سال اژدها بــا سالهای

تا زمانی کــه اژدها رئیس باشد؛ کارها بــه خوبی پیش خواهد رفت.     موش
این جا چــه کسی ریاست خواهد کرد؟ بــه نظر می رسد کــه گاو کار چاق کن اژدها باشد!     گاو
شراکتی بــا ارزش بین دو موجود جاه طلب است. اژدها بــه جای هــر دو خواهد درخشید.     ببر
بله؛ گربه پیش از تصمیم گیری پندهای خوبی می دهد؛ امــا تصمیم گیری را بــه عهده اژدها می گذارد.     گربه
مشکل افرین است؛ زیــرا شهرت و اعتبار هــر دو بــه خطر می افتد.     اژدها
امکان پذیر است؛ امــا اگــر مار هــمــه کارها را بــه اژدها واگذار کند؛ خطرناک است.     مار
آنها نمی توانند مدتی طولانی بــا هم همکاری کنند؛ امــا گاهی کارها خوب پیش خواهد رفت.     اسب
شاید. بز می تواند بــا اژدها در زمینه ای هنری همکاری کــنــد و اژدها نقش کارگردان؛ تهیه کننده یــا مدیر اجرایی را بــه عهده بگیرد.     بز
عالی است! اتحاد قدرت بــا حیله گری شکست ناپذیر است.     میمون
اگر اژدها کارها را در دست بگیرد؛ خروس می تواند نمایش چشمگیری بــه راه بندازد.     خروس
نه؛ سگ درون اژدها را می بیند و اژدها چنین حالتی را دوست ندارد.     سگ
موفقیت آنها حتمی است؛ بــه خصوص کــه خوک تــا حدی متواضع و فروتن است.     خوک

ارتباط میان پدر و مادرمتولد سال اژدها و فرزندان متولد سال :

اژدها فرزندانش را بیش از حد مورد مواخذه قرار می دهد؛ امــا بــه هــر حال؛ مشکلی پیش نخواهد آمد.     موش
گاو نهایت سعی خود را می کــنــد تــا اژدها را خشنود سازد. امــا ایــن کار آسان نیست. اژدها عاشق خود نمایی اســت ولــی گاو درونگرا و کمی کودن است!     گاو
خوب است. اژدها از شهرت و اعتبار ببر بــه خود می بالد و ببر نــیــز بــه حرف های او گوش می دهد.     ببر
گربه خود نما و جاه طلب اســت و اژدها از شهرت و اعتبار ببر بــه خود می بالد و ببر نــیــز بــه حرف های او گوش می دهد.     گربه
بسیار عالی است. هــر دو بــه وجود هم می بالند!     اژدها
بله؛ برخورد مار بــا اژدها کاملا عاقلانه اســت و حــتـی اگــر دیدگاه ها و عقاید اژدها مورد قبول مار نباشد؛ او را درک می کند.     مار
مشکلات اساسی وجود دارد؛ امــا عاقبت بــا هم می سازند.     اسب
اژدها بــه ذوق هنری فرزندش افتخار می کــنــد و مورد حمایتش قرار می دهد.     بز
رابطه آنها خوب است. اژدها دانش و تجربیات خود را در اختیار میمون قرار می دهد؛ بــه شرط آن کــه میمون بــه آنها احتیاج داشته باشد!     میمون
رابطه بسیار خوبی است. اطاعت کورکورانه خروس از اژدها باعث خوشحالی اژدها می شود.     خروس
نه؛ سگ اژدها را تحسین نمی کند؛ در حالی کــه اژدها ایــن کار را وظیفه سگ می داند.     سگ
بله؛ اژدها بــرای خوک مفید است. او از تمام توان خود بــرای کامیابی خوک استفاده می کند.     خوک

 

طالع بینی چینی متولدین سال مار

(متولدین 1296-1308-1320-1332-1344-1356-1368-1380)

 

مشخصات کلی متولدین سال مار : خردمند و زیبا

مار یــا افعی ؛ در اساطیر و افسانه های مردمان مغرب زمین چهره ای منفی دارد؛ امــا در سال مار متولد شده اند ؛ اگــر مرد باشند؛ جذاب ؛ احساساتی و شوخ طبع و اگــر زن باشند؛ زیبا هستند و ایــن زیبایی عامل کامیابی آنهاست.

ژاپنی ها بــرای ابراز شگفتی و ستایش خود از زنان ؛ معمولا می گویند: عزیز من؛ تو یک مار واقعی هستی؛ ؛ حال آن کــه در کشورهای غربی نمی توان بــرای تعریف و تمجید از کسی از چنین عبارتی استفاده کرد.

مار در لباس پوشیدن بسیار خوش سلیقه اســت و خود نمایی می کند. مردان متولد ایــن سال بسیار خوش لباس و خانم مارها هم بی اندازه خود آرا هستند.

مار هرگز عمر عزیزش را بــه بطالت نمی گذراند و از بد گویی و یاوه گویی گریزان اســت ... او بسیار می اندیشد و روشن فکر؛ فرزانه و خردمند اســت ؛ هــر چند نیاز چندانی بــه استفاده از عقل و خرد خود ندارد ؛ زیــرا روان و نا خود آگاه بسیار روشنی دارد کــه در صورت پرورش بــه روشن بینی و شهود می انجامد. بــه ایــن ترتیب؛ او بــه فطرت و غریزه خود؛ بیش از استدلالات؛ نظرات و تجربیات دیگران اهمیت می دهد و بــه نظر می رسد بــرای شناخت جهان از حس ششم خود استفاده می کند.

وی بــا همت و پشتکار کارها را تــا پایان دنبال می کند؛ از تردید و بی ثباتی بیزار اســت و سریع و قاطع تصمیم می گیرد ... بــرای رسیدن بــه هدفش؛ از هیچ کوششی فرو گذار نمی کــنــد و بــه نظر می رسد کــه هیچ چیز نمی تواند او را از هدفش بازدارد.

مار در امور مالی و اقتصادی کمی حسابگر اســت ولــی حس انسان دوستی اش ؛ سر انــجـام او را بــه همیاری بــا دیگران وا می دارد؛ هــر چند کمک های او بیشتر معنوی اســت تــا مادی! بــه هــر حال؛ بــرای مار جان دادن راحت تر از پول دادن است! شگفت آن کــه او همیشه دم از بخشندگی می زند؛ تــا آن جا کــه دیگر اعتبار خود را از دست می دهد و حنایش رنگ می بازد.

نقطه ضعف شخصیت مار ؛ انحصار طلبی در کمک بــه دوستان اســت ... اگــر بخواهد بــه کسی مهربانی کند؛ حضور هیچ کس دیگر را بر نمی تابد؛ بــه طوری کــه شخص نیازمند از تمنای خود پشیمان می شود؛ زیــرا طبیعت مار چنان اقتضا می کــنــد کــه حلقه وار بــه دور فرد دل خواسته اش بپیچد و باعث خفگی او شــود !پیش از آن کــه پیشنهاد یاری مار را بپذیرید؛ خوب بیندیشید؛ در غیر ایــن صورت پشیمان خواهید شد.

مار در معاش بسیار خوش اقبال اســت و هرگز در مورد پول نگرانی نخواهد داشت. بــه قول معروف پول از سر و کولش می ریزد. او خود نــیــز بــه ایــن دولتمندی اشراف دارد و خیالش از ایــن بابت تخت است. امــا اگــر پولدار شود؛ ناخن خشکی می کــنــد و هرگز بــه کسی پول نمی دهد.

مارها وقتی پیر می شوند؛ خساست آنها بــه اوج می رسد.

مار همیشه دنبال مشاغل بی درد سر و آسان می گردد و می توان گــفــت تــا اندازه ای تنبل است.

مار نسبت بــه شریک مسایل عشقی خود ـــ حــتـی اگــر عاشقش نباشد ـــ بسیار حسود اســت و آنچنان بــه دورش حلقه می زند تــا سر انــجـام او را از میدان بــه در کند.

مردان متولد سال مار؛ چشم چران هستند؛ ولــی چنین صفتی را از همسرشان تحمل نمی کنند. آنان خانواده ای پر جمعیت و شلوغ بــه راه می اندازند تــا اطمینان حاصل کـنـنـد همسرانشان آن قدر گرفتارند کــه فرصتی بــرای چشم چرانی و هوسبازی نداشته باشند!

دوران کودکی و جوانی مار معمولا آرام و بی درد سر می گذرد امــا مــمــکن اســت سر پیری بــه فکر معرکه گیری بیفتد ؛ زیــرا در ایــن دوران ؛ احساسات ؛ طبیعت پرحرارت ونیز ماجراجویی هایش از خواب بیدار شده و آرامش دوران سالخوردگی اش را بر هم می زند.

در ایــن میان ؛ عامل تعیین کننده آن اســت کــه مار در زمستان بــه دنیا آمده باشد یــا در تابستان ؛ در گرما یــا در سرما و در روز یــا شب؛ زیــرا طبیعت او بــا طوفان؛ سرما و باران های بهاری سازگاری ندارد. ماری کــه در نیم روزی تابستانی و در منطقه ای گرمسیر متولد شده باشد؛ از ماری کــه در نیمه شب سرد زمستان بــه دنیا آمده باشد ؛ شادتر است. آب وهوای زاد روز متولدان سال مار ؛ تاثیر بسزایی در سر نوشت آنان دارد. ماری کــه در یک روز طوفانی بــه دنیا آمده باشد ؛ زندگی پرماجرایی خواهد داشت.

مشاهیر متولد سال مار

داروین؛ مونتنی؛ کوپرنیک؛ کالوین؛ گاندی؛ مائوتسه تونگ؛ آرتور سی کلارک؛ مونتسکیو ؛ کندی؛ لودیس پریل؛ لینکن و بادن پاول ؛ آندره ژید؛ گوستاوفلوبر و ادگار آلن پو؛ پیکاسو؛ شوبرت؛ ملک ناصر؛ بودلر و برامس

مشاغل مناسب متولد سال مار

مدیر مدرسه؛ استاد دانشگاه؛ نویسنده؛ فیلسوف؛ حقوق دان؛ روان پزشک؛ سیاستمدار؛ نماینده سیاسی؛ کارگزار بورس؛ غیب گو؛ پیشگو؛ طالع بین؛ فالگیر؛ جادوگر؛ واسطه احضار روح؛ کف بین؛ خطاط

متولدین ماههای سال مار

اژدر مار! مراقب حلقه های او و ضربات مهلکش باشید!     فروردین
افعی! او وفادار و قابل اعتماد است؛ امــا جذابیتش غیر قابل انکار است.     اردیبهشت
مار پرشور و هیجان! او دمدمی مزاج ترین مارهاست.     خرداد
مار خواب آلود! او تن بــه هــر کاری نمی دهد. بــایــد تکانی بــه او داد!     تیر
مار فعال! او موجودی بی نظیر و بسیار متعادل است.     مرداد
مار زنگی! قواعد بازی را خیلی خوب بلد اســت و می داند چگونه از آنها استفاده کند.     شهریور
این مار مودب تر از آن اســت کــه بتواند درستکار باشد! مراقب باشید در چنبره اش گرفتار نشوید. زیــرا مــمــکن اســت مسحور او شوید.     مهر
افعی شهوت انگیز! ایــن همان ماری اســت کــه حوا را بــرای گاز زدن بــه سیب اغوا کرد!     آبان
مار مصمم! او بــه اهدافش خواهد رسید؛ امــا زیاد جذاب نیست.     آذر
مار اندیشمند! او کمی خیال پرداز و آرمانی؛ امــا بسیار هوشیار است.     دی
مار مرموز! او می تواند غیب بین و در احضار ارواح واسطه خوبی باشد.     بهمن
مار ماهی! بــه شدت خوددار؛ آرام و متین است.     اسفند

رابطه عاطفی ( زن ) متولدین سال مار

خانم مار گاه بی وفا می شود؛ امــا خوشحال است. در عوض آقای موش خشنود نخواهد بود!     موش
اگر خانم مار بتواند سرگرمی های خارج از خانه اش را پنهان کند؛ هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. او تلاش خود را خواهد کــرد امــا اگــر لو برود …     گاو
هرگز توصیه نمی شود. سو ء تفاهم کامل؛ بی آن کــه امیدی بــه بر طرف شدن آن باشد؛ حکم فرما خواهد بود. عقل و شیفتگی بــا هم جور در نمی آید.     ببر
چرا کــه نه؟ ایــن دو موجود نکته سنج فرصت کافی بــرای سبک و سنگین کردن یک دیگر خواهند داشت.     گربه
زوج خوبی هستند. آقای اژدها بــه دلربایی خانم مار می بالد؛ حــتـی اگــر چشم مار بــه دنبال او نباشد.     اژدها
رابطه پیچیده و درد سر آفرینی است. ماجراجویی ها؛ عشوه گری ها؛ احساسات و کوشش مداوم بــرای گناهکار جلوه دادن یک دیگر؛ کشمکش هایی ایجاد خواهد کرد.     مار
بله؛ اگــر خانم مار از داشتن چنین رابطه ای خوشحال باشد و اگــر آن قدر عاقل باشد کــه بتواند اسب را تحمل کند؛ امکان پذیر است.     اسب
این جا عقل و خرد کاری از پیش نمی برد. خطر درهم شکستن هــمــه چیز وجود دارد.     بز
امکان پذیر است؛ بــه شرط اینکه میمون؛ تن بــه ایــن کار بدهد. هــمــه چیز بــه میل میمون بستگی دارد.     میمون
چرا کــه نه؟ ایــن دو؛ وجود همدیگر را کامل می کـنـنـد و مار آن قدر عاقل هست کــه در ظاهر خود را آرام نشان دهد.     خروس
امکان پذیر است؛ مشروط بــه آن کــه خانم مار زیاد بــه سگ پیله نکند!     سگ
خوک بیچاره! او اسیر خواهد بود و حــتـی علاقه ای بــه لطیفه های عامیانه هم نشان نخواهد داد.     خوک

رابطه عاطفی ( مرد ) متولدین سال مار

در یک کلام؛ ایــن ارتباط؛ بازی بــا دم شیر است؛ امــا موش کورکورانه عاشق مار می شود!     موش
بله؛ مار اجازه می دهد کــه گاو تصمیم گیرنده باشد. او معقول اســت و همیشه در صحنه حاضر خواهد بود.     گاو
دید ایــن دو نسبت بــه هــمــه چیز کاملا متفاوت است. مشکل می توان پی برد کــه چــه در سر دارند.     ببر
اوه… شاید بله… البته تــا زمانی کــه مار آرامش خود را از دست ندهد. پایان خوشی در انتظار مار نیست!     گربه
مشکل است! اژدها دوست دارد مار از او تعریف و تمجید کند؛ نه ایــن کــه اسیر باشد!     اژدها
رابطه پیچیده و درد سر آفرینی است. ماجراجویی ها؛ عشوه گری ها؛ احساسات و کوشش مداوم بــرای گناهکار جلوه دادن یک دیگر؛ کشمکش هایی ایجاد خواهد کرد.     مار
اسب عاشق پیشه و باوفاست. اگــر آتش عشق خاموش شود؛ اسب؛ مار را ترک خواهد کــرد و مار بی وفا تنها می ماند. ایــن دو در کنار هم زندگی خوبی نخواهند داشت.     اسب
اگر مار ثروتمند باشد؛ خانم بز در انــجـام وظایفش کوتاهی نخواهد کرد. رابطه ایــن دو پر دردسر است!     بز
تنها بــا هوشیاری و زیرکی می توان چنین رابطه ای را حفظ کــرد و پــس از آن …     میمون
خوش یمن است. ایــن دو بــه اتفاق فلسفه بافی می کـنـنـد و احترام خاصی بــه هم می گذارند.     خروس
مار آنچه را کــه بخواهد؛ انــجـام می دهد و حــتـی اگــر سگ اسیر او شود؛ واکنشی از خود نشان نمی دهد.     سگ
خوک پیر دوست داشتنی! بیچاره خوک پیر! سر انــجـام مار او را خفه خواهد کرد.     خوک

رابطه دوستی متولدین سال مار بــا سالهای

بدک نیست! هــر دو حرف های زیادی بــرای گفتن بــه یک دیگر دارند کــه آکنده از غیبت و شایعه پراکنی است.     موش
بین ایــن دو تفاوت های زیادی وجود دارد؛ امــا بــا هم خوب کنار می آیند.     گاو
نه؛ ایــن رابطه شبیه گــفــت و گوی کر و لال ها خواهد بود.     ببر
بله؛ آنها می توانند گــفــت و گوی های طولانی و هیجان آوری بــا یک دیگر داشته باشند.     گربه
بله؛ ایــن دو خیلی خوب بــا یک دیگر سازش می کـنـنـد و هــر یک بــه دیگری آرامش می بخشد.     اژدها
یک رابطه عالی دیگر؛ دو فیلسوف سعی می کـنـنـد دنیا را اصلاح کنند!     مار
بله؛ مار خشم و بی قراری اسب را فرو می نشاند.     اسب
تا زمانی کــه مار بــه درد بز بخورد؛ دوستی شان پا برجاست.     بز
رابطه اجتماعی آنها سرد خواهد بود.     میمون
بله؛ ایــن دو چیزهای زیادی بــرای گفتن بــه یک دیگر دارند.     خروس
مشکل است. بهتر اســت دوستی خود را در حد یک ارتباط اجتماعی حفظ کنند.     سگ
هم بله؛ هم نه. بــا گذشت زمان هــمــه چیز مشخص می شود.     خوک

رابطه شغلی متولدین سال مار بــا سالهای

آوای دهل شنیدن از دور خوش است!     موش
بهتر اســت ایــن دو بــا هم شریک نشوند.     گاو
بله؛ ایــن دو هرگز بــه توافق نخواهند رسید.     ببر
بله؛ اگــر بــه جای حرف زدن؛ بــه کار بپردازند؛ همکاری موفقیت آمیزی خواهند داشت.     گربه
بله؛ اگــر بــه جای حرف زدن؛ بــه کار بپردازند؛ همکاری موفقیت آمیزی خواهند داشت.     اژدها
این دو عالی برنامه ریزی می کنند؛ امــا در عمل کاری از پیش نمی برند. شراکت آنها ناپایدار و متزلزل است.     مار
امکان پذیر است. برنامه ریزی و طرح نقشه های کاری؛ بر عهده مار و پیاده کردن آنها بر عهده اسب خواهد بود.     اسب
می شــود امیدوار بود. مار مهارت و آگاهی لازم را بــرای کار کردن دارد؛ امــا نمی توان بــه کار کردن او امیدوار بود. بز هم مرتکب اشتباهاتی می شود.     بز
مار دچار دردسر خواهد شد؛ زیــرا میمون بسیار زرنگ و باهوش است.     میمون
حرف؛ حرف؛ حرف… شراکت ایــن دو؛ در دریایی از کلمات غرق خواهد شد!     خروس
چرا کــه نه؟ امکان پذیر است؛ امــا چندان چنگی بــه دل نمی زند.     سگ
خوک نیاز چندانی بــه خرد و دانایی مار ندارد و مار صدمه می بیند.     خوک

ارتباط میان پدر و مادرمتولد سال مار و فرزندان متولد سال :

مار عاشق خانواده اش اســت و موش کاری نمی کــنــد کــه موجب رنجش او شود.     موش
مار عاقلانه هــر چــه در توانش است؛ انــجـام می دهد؛ امــا ایــن گونه زندگی سخت است.     گاو
پرسش هایی بــرای مار وجود دارد. او بــایــد بــرای ایــن کــه بفهمد ببر اوقاتش را چگونه سپری می کند؛ از تمام هوش خود استفاده کند.     ببر
بله؛ امــا مواظب باشید! مادر انحصار طلب و حسود اســت و پدر دوست دارد بچه را بــرای خودش نگه دارد.     گربه
بله؛ مار اژدها را درک می کند.     اژدها
سرانجام یکی از آنها دیگری را فریب داده؛ بــه دام می اندازد. بهتر اســت مار جوان هــر چــه زودتر ازدواج کند؛ در غیر ایــن صورت؛ کار از کار خواهد گذشت.     مار
حس استقلال طلبی اسب باعث بروز مشکلاتی بــرای هــر دو طرف می شود!     اسب
رابطه خشنود کننده اســت کــه ثروت و آسایش را بــرای خانواده بــه ارمغان می آورد.     بز
این بچه؛ یک میمون واقعی است.     میمون
آنها یک دیگر را خوب درک می کنند. خروس بــا چرب زبانی می خواهد خود را مهم و موثر نشان دهد. او حــتـی بــه قیمت از دست دادن آزادیش؛ ایــن کار را خواهد کرد.     خروس
تجربه نشان داده اســت کــه آنها بــه درد یک دیگر نمی خورند.     سگ
خوک بــایــد خیلی مواظب باشد کــه توانایی حرکت را از او نگیرند.     خوک

 

طالع بینی چینی متولدین سال اسب

(متولدین 1297-1309-1321-1333-1345-1357-1369-1381)

 

مشخصات کلی متولدین سال اسب : نجیب و برازنده

اسب همیشه خود را آراسته و ستودنی می نماید ... جاذبه جنسی او خیره کننده اســت و می داند چگونه لباس بپوشد. او بــه مکان های عمومی مانند: کنسرت؛ تئاتر؛ گردهمائی ها؛ مسابقات ورزشی ومهمانی ها علاقه خاصی دارد. وی اغلب خوش اندام و ورزشکار است.

اسب بسیار خوش برخورد ؛ خوش صحبت؛ بــا نشاط؛ دلسوز؛‌شوخ؛ سرگرم کننده و در هــمــه حال محبوب و دوست داشتنی است.

روحیه اسب بــا فعالیت های سیاسی بسیار سازگار اســت و ایــن گونه کارها او را خشنود می کــنــد و بــه او امکان رشد می دهد. اسب بــا شگردی خاص ؛ دیگران را زیر سلطه خود در می آورد و فرمان بردار خود می کند.

اسب بسیار حاضر جواب اســت و پیش از آن کــه لب بــه سخن بگشایید بحث وگفت و گویی ـــ چــه در آن سر رشته داشته باشد یــا نه ـــ وارد شــود و بر دیگران پیشی بگیرد.

اسب در کارهای عملی هم بــه اندازه کارهای فکری ؛ توانمند؛‌ خلاق و ماهر است. امــا در حقیقت ؛ او بیشتر زرنگ اســت تــا بــا هوش و خودش نــیــز ایــن را می داند؛ بــه همین دلیل؛ برخلاف ظاهری آرام و مطمئن ؛ اعتماد بــه نفس ندارد و موجودی ضعیف است.

اسب بی تاب ؛ تند خو؛ نازک دل و پرشور و حرارت است؛ از ایــن رو گاه از نفوذ کلام خود بــرای سیطره بر دیگران استفاده می کند. کسانی کــه یک بار از خشم و غضب اسب آسیب دیده باشند؛ دیگر هرگز نسبت بــه او خوش بین نخواهد بود و همیشه از او می هراسد و بــرای پیروزی در زندگی بــایــد خود را کنترل کند.

اسب موجودی خود خواه اســت و هــر کس کــه در راه رسیدن او بــه اهدافش مانع ایجاد کــنــد ؛ لگد کوب می کند. افزون بر این؛‌تا اندازه ای متکبر و خودپسند اســت و بــه مشکلات و ناراحتی های دیگران اهمیت نمی دهد وتنها بــه امور مربوط بــه خودش می پردازد؛ بــا ایــن حال ؛ در صورت لزوم ؛ بــا شجاعت تمام در امور دیگران دخالت و وساطت می کند. اسب مستقل ؛ سر کش و خود سر است. او همیشه راه خود را می رود و نصایح دیگران را قبول نمی کند. اسب خیلی زود آغوش خانواده را ترک می کــنــد تــا زندگی اش را بسازد ... او ایــن کار را بــا میل و رغبت انــجـام می دهد ؛ زیــرا زندگی مستقل و مطابق میل و سلیقه شخصی را بر هــر چیز دیگر ترجیح می دهد.

وقتی اسب بــه میل خود خانه و خانواده ای درست می کند؛‌سر پرستی آن را بــه عهده می گیرد و بــه خانواده خود عشق می ورزد. اسب در زندگی خانوادگی سالار وارباب اســت و کار ؛ مشکلات ؛ تندرستی و حــتـی اتوی لباسهایش بر عهده دیگران اســت کــه البته ایــن برخورد و نگرش اسب چندان هم دور از انصاف نیست؛ زیــرا در حقیقت ؛ حضور او ضامن بقای خانواده اســت و اگــر زمانی بــه هــر علت خانه و خانواده را ترک گوید؛‌همه چیز مانند خانه ای پوشالی در هم می ریزد.

لذا ؛‌با ایــن موجود خودخواه ؛ فــقــط بــرای خود و موفقیت های شخصی اش کار می کند؛ امــا بی شک همیشه بازده کاری اش فوق العاده عالی اســت و بــرای دیگران مفید است.

اسب زحمتکش اســت و در امور مالی دیدی کار شناسانه داشته و ماهرانه عمل می کند. امــا متاسفانه از آن جا کــه دارای روحیه متغیری اســت ؛ مــمــکن اســت توجه خود را بــه امور دلخواهش از دست بدهد؛ ایــن امور می تواند عاشقانه ؛ مربوط بــه کار و یــا هــر مورد دیگری باشد و تفاوتی ندارد ... امــا نگران نباسید؛ او دوباره بــا همان میزان موفقیت خواهد رسید.مشروط بر آن کــه انــجـام کار مورد نظر نیاز بــه گوشه گیری ؛ تفکر و عمق نداشته اســت و نیاز بــه بودن در میان دیگران دارد تــا او را تایید و ستایش کنند.

اسب در ارتباط بــا جنس مخالف ؛ موجودی ضعیف است. او بــه خاطر عشق از هــمــه چیز می گذرد و آنچنان مجذوب عشق می شــود کــه هــمــه چیز را از یاد می برد؛ بــه همین دلیل ؛ بــا آن هــمــه استعداد های مثبتش ؛ زندگی اش رضایت بخش نـیـسـت و راضی اش نمی کند. امــا اگــر او بتواند بر ایــن ضعف خود غلبه کــنــد و اهداف خواسته هایش بر خشم و هیجانش غلبه کند؛ زندگی شاد و موفقی خواهد داشت.

در دوران کودکی و جوانی اسب ؛ پر فراز و نشیب اســت ... او در جوانی خانه و خانواده اش را ترک می کــنــد کــه همین امر باعث دل شکستگی و افسردگی اسب می شود. زندگی عشقی او نــیــز هرگز بی دردسر و راحت نیست؛ امــا دوران پیری آرامی خواهد داشت.

نماد اسب آتش – کــه هــر شصت سال یک بار تکرار می شــود – ( سالهای 1285؛ 1344؛ 1404 و … ) بــرای خود اسب و خانواده اش شگون ندارد؛ زیــرا در ایــن سال ها خصوصیات مثبت و سودمند وجود اسب تبدیل بــه ویژگی های زیان آور و شرارت آمیز می شــود و خانواده او در معرض یماری های خطرناک؛ تصادف و بد اقبالی قرار می گیرند.

مردان و زنانی کــه در سال اسب آتش متولد شوند؛ از نظر شخصیتی همان خصلت های متولدان سال اسب را دارند امــا صفات خوب و بدشان شدیدتر است. آنان بسیار کوشاتر؛ زیرک تر؛ مستقل تر؛ خوش ذوق تر و بــا استعدادتر و بیش از دیگران خودخواه هستند. روحیه پر شر و شور و خود پسندی دیوانه وار اسب؛ روابط عشقی او را بــه ســوی زیاده روی های زیان بار سوق می دهد.

بعضی بر ایــن باورند کــه متولدان سال اسب آتش؛ بر افراد خانواده خود نفوذ عجیبی دارند؛ امــا باور عموم ایــن اســت کــه اسب های آتشین بــرای خانه ای کــه درآن متولد شده اند و نــیــز بــرای خانوده ای کــه خود تشکیل خواهند داد؛ مشکل سازند.

شایان ذکر اســت کــه متولدان سال اسب آتش بــه شغل های متنوع تر؛‌ جالب تر و استثنایی تر از متولدان سال اسب عادی می پردازند و احتمال ایــن کــه بــه خوشنامی یــا بدنامی؛ شهره شوند؛ بیشتر است.

مشاهیر متولد سال اسب

سیسرون؛ رامبراند؛ کورنلی و دیوی کروکت ؛ شارلمانی؛ روزولت؛ خروشچف؛ هاکسلی و هرزوک ؛ لویی پاستور ؛ دلاکروا؛ نیوتون؛ ژرژ براک؛ بوفالوبیل و شاه بودوئن

مشاغل مناسب متولد سال اسب

صنعتگر متخصص؛ کاردان فنی؛ راننده کامیون؛ سر کارگر؛ شیمی دان؛ جغرافی دان؛ فیزیک دان؛ زیست شناس؛ دندانپزشک؛ پزشک؛ مهندس معمار؛ کارشناس امور مالی؛ نماینده سیاسی؛ سیاستمدار؛ نقاش؛ شاعر؛ ماجراجو؛ کاشف؛ فضانورد؛ آرایشگر.

متولدین ماههای سال اسب

اسب بخار! او تند خو؛ پرخاشگر؛ بداخلاق و آتشین مزاج است. ای کاش می توانست افکار و اهداف خود را پی گیری کند.     فروردین
اسب درشکه! خودخواهی او از اسب های دیگر کمتر و اهل ساخت و پاخت است.     اردیبهشت
اسب اصیل! هنوز بــه او دهنه زده نشده است. او هــر کاری را کــه شروع کند؛ هرگز بــه پایان نمی رساند.     خرداد
اسب عصاری! او بسیار احساساتی است؛ مرتب بــه دور خود می چرخد و هرگز زندگی مطابق میل او نیست.     تیر
اسب صورت فلکی قنطورس! او توان انــجـام هیچ کاری را ندارد و تنها بــه خود فکر می کند.     مرداد
یابو! موجود لایقی است؛ امــا متاسفانه نمی توان بــه او اعتماد کرد. او واقع بین و کاری است.     شهریور
اسب سیرک! او بــا پرهای روی سرش دائماً می رقصد؛ امــا دقیقاً آنطور کــه دوست دارد؛ عمل می کند.     مهر
اسب وحشی! او پر هیجان ترین و احساساتی ترین اسب هاست.     آبان
اسب مزرعه! او بی اراده؛ کارش را تــا آخر انــجـام می دهد.     آذر
اسب مسؤولیت شناس! او استثنایی ترین اسب هاست؛ البته گرفتاری هایی نــیــز خواهد داشت.     دی
اسب مسابقه! بــایــد امید داشت کــه مراقب سوارکارش باشد.     بهمن
اسب روشن فکر و غمگین! او شاد و سر حال است؛ امــا از خود رضایت ندارد. او فــقــط بــه کارهایی فکر می کــنــد کــه می توانسته آنها را انــجـام دهد.     اسفند

رابطه عاطفی ( زن ) متولدین سال اسب

نتیجه آن؛ هیجانات روحی؛ خشم؛ دلخوری ها و طلاق خواهد بود. ایــن راه بــه صفحه حوادث روزنامه ها ختم می شــود و در حقیقت بــایــد از آن دوری کرد.     موش
مشکل است. ایــن دو یک دیگر را درست درک نمی کنند. اسب احساساتی و استقلال طلب؛ از گاو می ترسد و دائم رنج می کشد.     گاو
خوب است. خانم اسب می تواند آتش شهوات خود را خاموش کــنــد و همچنان آزاد و رها باقی بماند؛ چرا کــه آقای ببر بــه کار های دیگری سرگرم است!     ببر
اگر اسب خسته نشود؛ امکان پذیر است. حــتـی در ایــن صورت نــیــز گربه وفادار خواهد ماند.     گربه
اگر زندگی پابرجا بماند؛ مشکلی ایجاد نخواهد شد!     اژدها
اسب عاشق پیشه و باوفاست. اگــر آتش عشق خاموش شود؛ اسب؛ مار را ترک خواهد کــرد و مار بی وفا تنها می ماند. ایــن دو در کنار هم زندگی خوبی نخواهند داشت.     مار
خود خواه بوده ایــن دو عاشق پر شور آنها را نجات می دهدا.     اسب
در صورت فقیر بودن خانم اسب بهتر اســت چنین رابطه ای شکل نگیرد و در غیر ایــن صورت؛ خوشبخت خواهند بود.     بز
نه؛ اسب در زندگی بــه احساسات سالم نیاز دارد و حیله گری را در عشق نمی پسندد.     میمون
نه؛ خانم اسب همسرش را در میان پرهای زیبا گم خواهد کرد! عشق بــرای مهم تر از هــر چیز است.     خروس
بله؛ چــون سگ زندگی اش را وقف کارهای بزرگ و اسب خود را وقف او می کند؛ بنابراین هــر دو شاد و خوشحال خواهند بود.     سگ
خوک از رابطه زناشویی اش رضایت چندانی نخواهد داشت و دائم از خودخواهی های اسب خواهد رنجید.     خوک

رابطه عاطفی ( مرد ) متولدین سال اسب

نه! مشکلات عاطفی زیادی ایجاد می شود. ایــن رابطه پایان خوشی نخواهد داشت.     موش
خانم گاو نافذ و مقتدر و اسب خودخواه و استقلال طلب است. ایــن دو سرانجام از هم جدا می شوند.     گاو
چرا کــه نه؟ اگــر خانم ببر خواهان پیشرفت باشد؛ اسب از زندگی آرام و تفاهم آمیز؛ لذت خواهد برد.     ببر
رابطه بسیار خوبی است. گربه در خانه ای راحت و در جمع دوستان و نزدیکانش بــه سر خواهد برد و همین بــرای او کافی است!     گربه
نه؛ اسب بسیار خودخواه اســت و خانم اژدها بــرای شکوفایی؛‌به توجه فراوان نیاز دارد.     اژدها
بله؛ اگــر خانم مار از داشتن چنین رابطه ای خوشحال باشد و اگــر آن قدر عاقل باشد کــه بتواند اسب را تحمل کند؛ امکان پذیر است.     مار
خود خواه بوده ایــن دو عاشق پر شور آنها را نجات می دهدا.     اسب
خوب است. آنها از بودن در کنار هم خسته نخواهند شد. عوامل متعددی پایداری اسب را در عشق تضمین می کــنــد و خانم بز احساس امنیت خواهد کرد.     بز
توصیه نمی شود. ایــن دو هرگز یک دیگر را درک نمی کنند.     میمون
در صورت اجبار؛ امکان پذیر است؛ امــا ایــن رابطه ناپایدار اســت و خروس صدمه خواهد دید.     خروس
بله؛ چرا کــه نه؟ سگ ـ کــه نگران اهدافش اســت ـ خود را بــا میل و رغبت در اختیار اسب قرار می دهد و حسود هم نیست.     سگ
اسب بــا خودخواهی ویژه اش از خوک سو ء استفاده خواهد کــرد و خوک روی خوشبختی و شادی را نخواهد دید.     خوک

رابطه دوستی متولدین سال اسب بــا سالهای

حرفش را هم نزنید! آنها بــا یک دیگر سازش نمی کنند.     موش
خواسته ها نگرش ایــن دو بــه زندگی؛ یکسان نیست.     گاو
آنها تمام شب بــه بحث و جدل می پردازند؛ امــا بــه واقع؛ شیفته یکدیگرند!     ببر
یک رابطه اجتماعی عالی و چــه بسا یک دوستی واقعی.     گربه
هرگز. اسب خودخواه است؛‌انتظارش از دیگران زیاد اســت ولــی توقعات آنان را بر آورده نمی سازد؛ حال آنکه اژدها تــا حد زیادی پاسخ گوی انتظارات دور و بری هاست و بــه همان اندازه از آنان انتظار دارد.     اژدها
بله؛ مار خشم و بی قراری اسب را فرو می نشاند.     مار
خوب است. هــر یک از آنها بــه استقلال دیگری احترام می گذارد.     اسب
بله؛ جست و خیزی خنده دار بر لبه پرتگاه.     بز
نه؛ اسب هرگز بــه میمون اعتماد ندارد و حق هم بــا اوست!     میمون
رابطه اجتماعی آنها در میهمانی ها زبانزد همگان خواهد شد.     خروس
آنها درباره سیاست بحث خواهند کرد؛ البته اگــر باهم موافق و متحد باشند! چرا کــه نه؟     سگ
خوک ساکت و بردبار خواهد بود و حق بــا اوست.     خوک

رابطه شغلی متولدین سال اسب بــا سالهای

شراکت ایــن دو امکان پذیر نیست. آنها علاقه ای بــه هم ندارند و بــرای آزار یکدیگر دست بــه هــر کاری می زنند.     موش
اگر ضروری باشد؛ اشکالی ندارد. اسب و گاو؛ هــر دو ساعی و صادقند و در ایــن میان؛ اسب بــا هوش تر و چابک تر از گاو است.     گاو
بله؛ ارتباط میان ایــن دو بسیار بغرنج و مخاطره آمیز امــا مفید است.     ببر
سرگرمی خوبی است! گربه شیطان و حقه باز است؛ امــا اسب می تواند در برابر او از خود مواظبت کند. چــه زندگی اجتماعی جالبی!     گربه
آنها نمی توانند مدتی طولانی بــا هم همکاری کنند؛ امــا گاهی کارها خوب پیش خواهد رفت.     اژدها
امکان پذیر است. برنامه ریزی و طرح نقشه های کاری؛ بر عهده مار و پیاده کردن آنها بر عهده اسب خواهد بود.     مار
هر یک بــه فکر منافع خود اســت و ایــن بــا اصول شراکت مغایرت دارد.     اسب
بله؛ بر نا آگاهانه موقعیت های کاری را بــه مخاطره می اندازد؛ امــا اسب بــه اندازه کافی زرنگ و باهوش است.     بز
اسب خوب می داند کــه چگونه بــایــد بــا میمون همکاری کند.     میمون
خوب است؛ امــا خروس نباید زیاد بر حسن نیت اسب متکی باشد؛ چرا کــه اسب نمی تواند وقت کشی و تنبلی او را تحمل کند.     خروس
چرا کــه نه؟ البته بــه شرط آن کــه رابطه خود را بــه شراکت کاری محدود کـنـنـد و برخوردهای اجتماعی نداشته باشند.     سگ
همکاران مناسبی نیستند. عقاید ایــن دو بــا یک دیگر متفاوت است.     خوک

ارتباط میان پدر و مادرمتولد سال اسب و فرزندان متولد سال :

وحشتناک است. بــه خصوص اگــر مادر اسب باشد؛ در خانواده جنجالی بــه راه خواهد افتاد.     موش
نه؛ وقتی کــه مادر و پدر بر عقاید خود اصرار می ورزند؛ بچه گاو هرگز آنها را نمی بخشد. او ایــن مسایل را درک نمی کند.     گاو
خشنود کننده است. اسب بــه ببر کوچولو استقلال می دهد و او را عاشقانه دوست دارد.     ببر
اسب بــه کارهای خود مشغول اســت و بچه گربه را بــه حال خود رها می کند.     گربه
هر اتفاقی بیفتد؛ هیچ مشکلی پیش نخواهد آ‎مد و هــر کس بــرای خودش زندگی می کند.     اژدها
قضاوت بچه مار درباره پدر و مادر خود کاملا جدی اســت و در اختلافات آنان را مقصر می شناسد.     مار
این دو ی دیگر را بــه قدری خوب درک می کـنـنـد کــه مــمــکن اســت مشکل ساز شود؛ چرا کــه آنها بیش از اندازه بــه هم متکی هستند.     اسب
خوب است. بچه احساس خوشبختی می کند؛ امــا کمک زیادی بــه او نمی شود.     بز
هیچکش بــه دیگری کاری ندارد؛ پــس مشکلی هم پیش نخواهد آمد.     میمون
جوجه کوچک و ناامید می شود. او می خواهد محبت پدر و مادرش را بــه خود جلب کند؛ امــا آنها فــقــط بــه او می خندند.     خروس
سگ خودخواهی اسب را درک نمی کند؛ امــا بــه هیچ وجه نیازی بــه اسب ندارد.     سگ
نمی توان ایــن رابطه را بهترین دانست. خوک کوچولو تحمل خودخواهی اسب را ندارد. اسب هیچ چیز را درک نمی کند؛ امــا ایــن موضوع بــرای هیچ یک از آنها زیاد مهم نیست!     خوک

 

طالع بینی چینی متولدین سال بز

(متولدین 1298-1310-1322-1334-1346-1358-1370-1382)

 

مشخصات کلی متولدین سال بز : هنرمندی سرکش و ناآرام

نماد بز بیش از هــمــه نشانه زنانگی است. بزها شیک پوش؛ دلربا؛ عاشق طبیعت و هنرمندند و اگــر دچار بدبینی؛ شک و نگرانی نشوند؛ اقبال همگانی را بر می انگیزند. بز هیچ گاه از بخت خود راضی نـیـسـت و بــه قول معروف همیشه فکر می کــنــد کــه مرغ همسایه غاز است. دوستان و همکارانش از هوس بازی های او خشمگین می شوند. او نادانسته اسباب دردسر است. بز وقت شناس نـیـسـت و ایــن باعث می شــود کــه حوصله هــمــه از دست او سر برود؛ در حالی کــه هرگاه در صدد سود بردن از دیگران بر آید؛ خود را مطلوب و دوست داشتنی جلوه می دهد؛ و حــتـی گاهی از نظر مالی؛ روی سر دیگران آوار می شود.

از ســوی دیگر؛ بز خود را بــه آسانی بــه هــر شرایطی تطبیق می دهد؛ مشروط بر اینکه امنیت زندگی – تــا آن جا کــه مــمــکن اســت – حفظ شود. بز خجالتی و دارای حالتی زنانه است. او بــا وجود شک و تردیدهای همیشگی؛ کوتاهی کردن ها و گله و شکایت هایش؛ راهنمایی و نصیحت شدن و طرف توجه دیگران قرار گرفتن را دوست دارد.

بز فرهیخته و دلرباست؛ امــا طبعی ناپایدار و هوسباز دارد. متولدان سال بز؛ اغلب مذهبی هستند؛ امــا از هــر مذهبی کــه پیروی کنند؛ تــا زمانی بــه آن پای بندند کــه مانع آسایش زندگی شان نشود. واقعیت ایــن اســت کــه موهومات؛ پدیده های فرا طبیعی؛ علوم غیبی و طالع بینی بــرای او جذاب تر است.

مردان و زنان متولد سال بز خوش قلب؛ مهربان؛ بلند نظر و دست و دلبازند و سخاوتمندانه بــه یاری نیازمندان می شتابند. امــا متاسفانه آنچه کــه بــه دیگران می بخشند؛ همیشه از آن خودشان نـیـسـت و مال دیگران را نــیــز مال خود می دانند! بد نـیـسـت بدانید کــه حس مالکیت در بز متغیر است. بز اجازه می دهد او را ببندند؛ امــا طناب را می کشد. شرقی ها می گویند: اگــر بزی را در علفزار سر سبزی ببندید؛ آرام و راضی خواهد ماند؛ امــا اگــر در جایی کم علف نگهداری کنید؛ هیچ گاه از سر و صدا و غرولند دست بر نخواهد داشت.

بز دیگران را مسئول تمام پیشامدها می داند. او خود را در قبال شرایط و وقایع مسئول نمی داند و در نهایت؛ آنها را بــه بخت و اقبال حواله می کــنــد و بر ایــن باور است؛ هــر مشکلی کــه ایجاد شود؛ اشتباه از طرف او نبوده است.

بز بــا دورویی و ریا کاری اسباب ناراحتی دوستان و نزدیکان خود را فراهم می کند. او احساس مسئولیت نمی کند؛ خلاق نـیـسـت و اراده اش بسیار ضعیف است. بز می تواند مانند یک رهبر سخنرانی کند؛ امــا نمی تواند کسی را بــه دنبال خود بکشد؛ زیــرا خود بــرای دنباله روی و اطاعت خلق شده است. اگــر بز در شرایط مناسب و تحت آموزش صحیح قرار بگیرد؛ بــه موفقیت های بزرگی در کارهای هنری – کــه نیاز بــه هوش و استعداد ذاتی دارد – دست خواهد یافت.

بز می تواند صنعتگر و استادکار خوبی شود. او می تواند بــا اعتماد بــه نفس؛ کارهایی را کــه نیاز بــه جسارت؛ ظرافت و تخصص دارد؛ پیشه کند؛ زیــرا از هوش فراوانی برخوردار است.

بز هیچ گاه رهبر خوبی از کار در نمی آید و ایــن بــه صلاح اوست. همیشه ایــن طور بوده اســت کــه حضور دستیار همکاری لایق باعث می شــود کــه رئیس ضعیف جلوه کــنــد و بز هوسباز و دمدمی مزاج کــه نیازش تکیه بر شخصی استوار و واقع گراست بهتر اســت فکر رهبری را از سر بــه در کند.

بز بــه ایــن کــه دیگران از او قدردانی کنند؛ نیازمند اســت و اگــر کسی بــا چاپلوسی از وی تعریف کند؛ هــمــه کار برایش انــجـام خواهد داد.

همان طور کــه گفتیم بز نماد زنانگی اســت زیــرا غربی ها همواره وابستگی؛ از خود راضی بودن؛ سستی و بی تفاوت بودن را بــه جنس مونث نسبت می دهند.

مردان و زنان متولد سال بز؛ بیش از هــر چیز جویای امنیت و اطمینان هستند. خانم بزها دوست دارند بــا مردی ثروتمند ازدواج کـنـنـد و یــا از حمایت فردی بــا نفوذ برخوردار شــونــد و اگــر آن هم نشد؛ دست کم بــه زندگی بــا پدر و مادری ثروتمند رضایت می دهند.

شخصیت بز مــمــکن اســت بسیار پست یــا بسیار والا باشد؛ هــمــه چیز بستگی بــه نحوه تربیت؛ شغل و بخت او دارد.

متولدان سال بز؛ بــایــد تــا حد امکان؛ از کارهای تجاری اجتناب کنند. آنان فروشندگان بسیار بدی هستند؛ نظرات خود را درست ابراز نمی کنند؛ هنگام صحبت کردن شتابزده و مضطرب هستند و نــیــز نکته سنج و موقعیت شناس نیستند و بــه قول معروف سوراخ دعا را گم می کـنـنـد .

بز بــایــد از هــر جنگ و ستیزی دوری کند؛ زیــرا هیچ گاه نمی تواند فرماندهی پیروزمند یــا حــتـی سربازی موفق باشد.

بزها معمولا خوش اقبال هستند و زندگی آسوده ای دارند؛ زیــرا بــه خوبی می دانند کــه از چــه راهی بــایــد بروند. اگــر شما خانه ای زیبا و راحت در حومه شهر دارید؛ خوش صحبت هستید و بــا هنرمندان نشست و برخاست دارید؛ هرگز بز را بــه خانه خود راه ندهید چــون دیگر نمی توانید از دست او رها شوید؛ چرا کــه ذاتاً تجمل طلب و دوستدار اهل هنر و طبیعت است.

بزها عاشق پیشه اند و ماجراهای عاشقانه در زندگی شان فراوان بــه چشم می خورد؛ امــا چــون طبیعت آرامی دارند دچار التهاب و نا آرامی عاطفی نمی شوند.

دوران جوانی بز آکنده از ماجراهای عاشقانه است؛ امــا در دوران کودکی و پیری بخت بــا او همراه است.

در پایان بــه ایــن نکته بسنده می کنیم کــه زندگی مرفه؛ آرامش؛ دوری جستن از دلواپسی ها و بــه کار گیری راهنمایی های مناسب بــه بز ایــن امکان را می دهد کــه زندگی موفقیت آمیزی داشته باشد.

مشاهیر متولد سال بز

دوگلاس؛ فربنکس؛ سرمالکوم سارجنت؛ رودلف والنتینو؛ تینو روسی؛ فرانسوا آرنولد و لورنس اولیویه ؛ میکل آنژ ؛ جان فورد؛ موسولینی؛ کلودت کلبرت؛ سزار بورژیا؛ تئوفل گوتیه؛ سروانتس و هانری ژرژکلوزو

مشاغل مناسب متولد سال بز

صنعتگر یــا کارگر فنی؛ کاردان فنی؛ باغبان؛ هنرپیشه؛ هنرمند ( بازیگر؛ عکاس؛ شاعر و نویسنده؛ موسیقی دان و غیره )

متولدین ماههای سال بز

بز ستیزه طلب و پرخاشجو! او بــه قدری یک دنده و اهل نزاع اســت کــه بــه خود نــیــز آسیب می رساند.     فروردین
بز جذاب! اگــر دوستانش مهربانش؛ مواظب او نباشند؛ بــا تنبلی اش هــمــه چیز را از دست می دهد.     اردیبهشت
بز پر هیاهو! یک گرد باد واقعی! سعی کنید او را بیش از حد نرنجانید!     خرداد
بز خوش نیت! چــه بزغاله کوچک زیبایی!     تیر
بز مغرور! شناختن او؛ بــه دلیل تضادهای درونی اش مشکل است؛ امــا پشتکار او قابل تحسین می باشد.     مرداد
بز نشخوار کننده! درست مثل ایــن کــه در اغذیه فروشی است!     شهریور
بز پیروز! هــر قدر از خود دفاع کنید؛ باز هم بازنده نهایی هستید.     مهر
بز احساساتی! شاخ های تیزش زهر آلود و خطرناک است.     آبان
بز مصمم! او می تواند مفید واقع شــود و دست کم دارای حسن نیت است. از ایــن فرصت استفاده کنید.     آذر
بز مورد توجه! او بهترین بزهاست و از عهده هــر کاری بر می آید؛ امــا دچار توهم است.     دی
بز اسرار آمیز! بــه هوش او کــه در خدمت هوس هایش است؛ اعتماد نکنید!     بهمن
بز بــا استعداد! او می تواند در هــر زمینه هنری بدرخشد؛ امــا همکاری بــا او در یک گروه؛ بسیار سخت و ناخوشایند است.     اسفند

رابطه عاطفی ( زن ) متولدین سال بز

اگر موش پولدار باشد؛ بز راضی خواهد بود؛ امــا موش از ایــن کــه آزادی و اختیارش سلب شده؛ ناراحت خواهد بود.     موش
گاو نمی تواند بــا تخیلاتش زندگی کــنــد وهرگز تحمل شاخ خوردن از بز را ندارد. ایــن دو در کنار هم خوشبخت نخواهند شد.     گاو
بد است. ببر هنگام خشم و عصبانیت؛ بز را از بین خواهد برد.     ببر
خوب است. گربه هوسباز و خیالبافی بز را دوست دارد. ایــن دو از طریق حس هنری مشترکشان بــه هم نزدیک خواهند شد.     گربه
برای بز خوب است. امــا در مورد اژدها؛ بز نمی تواند کمکی بــه او بکند و حــتـی مــمــکن اســت بــه او صدمه بزند. او نسبت بــه اژدها بی تفاوت است.     اژدها
اگر مار ثروتمند باشد؛ خانم بز در انــجـام وظایفش کوتاهی نخواهد کرد. رابطه ایــن دو پر دردسر است!     مار
خوب است. آنها از بودن در کنار هم خسته نخواهند شد. عوامل متعددی پایداری اسب را در عشق تضمین می کــنــد و خانم بز احساس امنیت خواهد کرد.     اسب
عصیان گرایی محض! ایــن دو بــه انتظار پشتیبانی ثروتمند یــا ماموران دادگستری خواهند نشست و معلوم نـیـسـت بــرای چــه زنده اند!     بز
اگر میمون پولدار باشد؛ چرا کــه نه؟ هــمــه چیز بــه جهنم؛ خانم بز؛ آقای میمون را سرگرم خواهد کرد!     میمون
نه؛ بز نمی تواند بی عشق زندگی کند. او بــرای کار کردن ساخته نشده کار کردن خروس او را خسته می کند.     خروس
نه؛ بــایــد دید کدام یک از آنها زودتر بــه بیماری اعصاب دچار می شود.     سگ
تا زمانی کــه خوک ثروتمند باشد؛ بز راضی و خوشحال خواهد ماند؛ امــا بــایــد دید کــه آیا خوک قادر بــه مهار کردن بز هست یــا نه؟     خوک
رابطه عاطفی ( مرد ) متولدین سال بز
به امتحانش نمی ارزد! حس کنجکاوی شما بلای جانتان خواهد شد.     موش
خوب نیست. سرانجام گاو بی چشم و رو در خروجی را بــه آقای بز نشان خواهد داد!     گاو
وای … بی شک ببر عاقبت بز را خواهد بلعید!     ببر
چرا کــه نه؟ اگــر گربه کمی پولدار و برخوردار باشد- حــتـی اگــر عاشق یک دیگر نباشند- دوستان خوبی بــرای هم خواهند بود.     گربه
فکرش را هم نکنید. خانم اژدها نیاز بــه تحسین و تمجید دارد و آقای بز هیچ چیز را تحسین نمی کند.     اژدها
این جا عقل و خرد کاری از پیش نمی برد. خطر درهم شکستن هــمــه چیز وجود دارد.     مار
در صورت فقیر بودن خانم اسب بهتر اســت چنین رابطه ای شکل نگیرد و در غیر ایــن صورت؛ خوشبخت خواهند بود.     اسب
عصیان گرایی محض! ایــن دو بــه انتظار پشتیبانی ثروتمند یــا ماموران دادگستری خواهند نشست و معلوم نـیـسـت بــرای چــه زنده اند!     بز
ممکن اســت میمون تحمل چنین رابطه ای را داشته باشد؛ امــا آیا عاقلانه اســت کــه بــه ازدواج بــا بز فکر کند؟     میمون
توصیه نمی شود. ایــن دو در ظاهر خوشبخت هستند ولــی در حقیقت …     خروس
نه؛ ایــن دیگر زیاده روی است! هــر دو بــه شدت بدبین هستند و زندگی غم انگیزی خواهند داشت.     سگ
تا زمانی کــه بز رفتارش درست باشد خوک بــا او می سازد. هــر چند بز نمی تواند خود را مهار کند.     خوک

رابطه دوستی متولدین سال بز بــا سالهای

این دوستی ناپایدار مانند برق گذراست.     موش
رابطه آنها مدت زیادی دوام نخواهد آورد.     گاو
قضاوت در رابطه ایــن دو مشکل است. هــر چــه از ذهن بز می گذرد؛ ببر آنها را بــه مرحله عمل در می آورد.     ببر
بله؛ گربه هنرمند بودن بز را تحسین می کــنــد و هوسبازی های بز بــرای او سرگرم کننده است.     گربه
اوه بله! ایــن رابطه بــرای بز بــه قدری مطلوب اســت کــه شروع بــه دلربایی می کند! و وقتی بز دلربایی کــنــد …     اژدها
تا زمانی کــه مار بــه درد بز بخورد؛ دوستی شان پا برجاست.     مار
بله؛ جست و خیزی خنده دار بر لبه پرتگاه.     اسب
بزها زیاد بــه یک دیگر اعتماد ندارند امــا بــه خوبی بــا هم سازش می کنند.     بز
بله؛ میمون بــه بز علاقه مند اســت چــون تــا زمانی کــه در کنار هم هستند؛ حوصله شان سر نمی رود.     میمون
غیر مــمــکن است! خروس بــه رغم غرور و تکبرش بــه بن بست می رسد. در وجود بز چیزی هست کــه ایــن دو را از هم دور می کند.     خروس
غیر مــمــکن است. ایــن دو بــه سختی بــا هم کنار می آیند.     سگ
بله؛ خوک بــه خوبی می داند چگونه بــایــد بــا بزها رفتار کند؛ در عین حال دلباخته آنها نــیــز هست.     خوک

رابطه شغلی متولدین سال بز بــا سالهای

بز می تواند دیدگاه ها و نظرات هنری خود را بــا موش در میان بگذارد؛ امــا آیا موش راه استفاده از آنها را می داند؟     موش
غیر مــمــکن است. آنها اصلا بــه درد هم نمی خورند.     گاو
ببر هنگام قضاوت درباره بز کاملا منصف و شکیباست؛ امــا بز هنگامی کــه رو در روی ببر قرار می گیرد خویشتن داری خود را از دست داده؛ خشمگین می شود.     ببر
گربه خوش سلیقه اســت و در انتخاب مهارت دارد. او می تواند بز را بــه فعالیت وادارد و خلاق سازد. شراکت سودمندی است.     گربه
شاید. بز می تواند بــا اژدها در زمینه ای هنری همکاری کــنــد و اژدها نقش کارگردان؛ تهیه کننده یــا مدیر اجرایی را بــه عهده بگیرد.     اژدها
می شــود امیدوار بود. مار مهارت و آگاهی لازم را بــرای کار کردن دارد؛ امــا نمی توان بــه کار کردن او امیدوار بود. بز هم مرتکب اشتباهاتی می شود.     مار
بله؛ بر نا آگاهانه موقعیت های کاری را بــه مخاطره می اندازد؛ امــا اسب بــه اندازه کافی زرنگ و باهوش است.     اسب
شرکایی غیر عادی هستند! ایــن دو مانند دو بی خانمان یــا کلاه بردار بــه نظر می رسند.     بز
بز چیزی ندارد کــه از دست بدهد. میمون بــا تشخیص استعداد های بز از آنها بــه نفع خود استفاده می کند.     میمون
خوب نیست. خروس بز را موجودی عصبانی و بی فایده می داند. او هرگز نمی تواند بزها را درک کند.     خروس
نه؛ سگ معتقد اســت کــه می تواند بــه کارهای جدی تری بپردازد.     سگ
این دو بــرای یک دیگر مفید خواهند بود و حــتـی بز می تواند بــه خوک کمک کند!     خوک

ارتباط میان پدر و مادرمتولد سال بز و فرزندان متولد سال :

هیچ کس نمی تواند کاری بکند. اگــر مادر متولد سال بز باشد؛ کمتر صدمه خواهد خورد.     موش
آنها در دو دنیای جدا از هم زندگی می کـنـنـد و اصلا بــه درد یک دیگر نمی خورند.     گاو
هرگز آرامش برقرار نخواهد شد! ببر در نهایت بی اعتنایی بز را از بین خواهد برد.     ببر
بله؛ البته بــا توجه بــه ایــن حقیقت کــه بچه گربه نمی تواند بــه بز متکی باشد و بــه او اعتماد کند.     گربه
تصویر زیبایی است. بــه خصوص اگــر مادر؛ در سال بز بــه دنیا آمده باشد و فرزند متولد سال اژدها؛ پسر باشد؛ ایــن رابطه بی نقص است.     اژدها
بز بــا اشتیاق فراوان اجازه می دهد کــه فرزندش او را بــه انحصار خود در آورد و البته مار نــیــز متقابلا در انحصار بز خواهد بود.     مار
بله؛ البته اگــر بز در دوران پیری انتظار بیش از حدی از اسب نداشته باشد.     اسب
رابطه ای سرگرم کننده است؛ حــتـی اگــر سازنده و مفید نباشد. اگــر ایــن دو مادر و دختر باشند؛ دوستی آنها وحشتناک خواهد بود!     بز
رابطه ای عجیب و باور نکردنی است! چنین پدر و مادری میمون را سرگرم خواهند کرد.     میمون
رابطه آنها آکنده از خشم و عصبانیت متاقبل است. بین ایــن دو هیچ وجه مشترکی وجود ندارد.     خروس
سگ از دوران کودکی از پدر و مادر خود فاصله می گیرد؛ امــا هرگز آنان را رها نمی سازد.     سگ
سر انــجـام ایــن خوک اســت کــه بز را نجات می دهد. او عاشقانه بز را دوست دارد.     خوک

 

طالع بینی چینی ازدواج

 

طالع بینی چینی ازدواج

 

طالع بینی چینی متولدین سال میمون

(متولدین 1299-1311-1323-1335-1347-1359-1371-1383-1395)

 

مشخصات کلی متولدین سال میمون : شرور و حیله باز

طالع بینی سال 1395

میمون در میان نمادهای دیگر؛ طبیعتی غیر عادی و عجیب دارد. او موجودی بدجنس؛ موذی؛ شیطان؛ گساخ؛ شوخ طبع و همیشه در حال مسخره بازی است؛ امــا شوخی های او غیر مستقیم و همراه بــا فریب است.

میمون موجودی اجتماعی و معاشرتی اســت و در ظاهر؛ بــا هــمــه خوب ارتباط بر قرار می کند؛ بــایــد گــفــت کــه ایجاد ایــن رابطه نــیــز جزئی از حیله های او بــه شمار می آید. میمون در واقع موجودی خود پسند و خودپرست است.

میمون بازیگوش و مردم دار اســت و هرگاه نظرات منفی اش را درباره دیگران؛ در پشت محبتی ظاهری مخفی می کند؛ مهربان بــه نظر می رسد. در حقیقت او هیچ کس را قبول ندارد و خود را برتر از هــمــه می داند و ایــن نشان می دهد کــه موجودی مغرور است. از اینها کــه بگذریم او روشنفکری اســت کــه علاقه فراوانی بــه دانستن دارد. او دوست دارد هــمــه چیز را ببیند و بخواند؛ هــمــه چیز را بــرای خود خوب توضیح دهد و همیشه از تازه ترین اخبار روز دنیا آگاه شود.

میمون بــا سواد و بــا فرهنگ اســت و حافظه ای قوی دارد. او می تواند در صورت لزوم حــتـی کوچک ترین جزئیات چیزهایی را کــه خوانده؛ دیده و یــا شنیده بــه خاطر بیاورد. ایــن ویژگی؛ بسیار بــه او کمک می کند؛ زیــرا میمون ذهنی پریشان دارد و از ایــن رو؛ تــا حد زیادی متکی بــه خاطرات خود است.

فال سال میمون 1395

میمون خلاق و مبتکر اســت و بــا خلاقیت خود می تواند دشوارترین مسائل را بــا سرعتی اعجاب انگیز حل کند. امــا هــر گاه تصمیم بــه انــجـام کاری می گیرد؛ بــایــد بی درنگ شروع کــنــد در غیر ایــن صورت علاقه خود را از دست می دهد و بی هیچ کوششی هــمــه چیز را رها می کند.

میمون هوش سرشاری دارد و توانایی اش در فریفتن دیگران شگفت انگیز است. او می تواند بــا چیره دستی؛ اژدهای نیرومند را بــا آن هــمــه هوش و درایت؛ فریب دهد. او حــتـی در برابر جاذبه ببر مقاومت می کــنــد و او را بی رحمانه مسخره کرده؛ می آزارد.

میمون همانقدر کــه حیله گر است؛ سیاستمدار و زیرک نــیــز هست و می تواند خود را در بدترین موقعیت ها محافظت کرده و از بند هــر نو گرفتاری برهاند. او خود سر و خود خواه اســت و اجازه نمی دهد چیزی را بــه او تحمیل کنند. او همیشه حق انتخاب دارد.

او بــرای هــمــه کاری آمادگی دارد و بــرای پیشبرد اهدافش دست بــه هــر کاری می زند. از دروغگویی؛ دورویی و حقه باری ترسی ندارد و در صورت لزوم شخصیت خود را نــیــز زیر پای می گذارد. او تــا زمانی کــه صلاح بداند؛ بــه ایــن کار ادامه می دهد؛ او بــه ندرت دستش رو می شــود و بــه دام می افتد.

بعضی از میمون ها حــتـی کار را بــه دزدی یــا دست کم دروغگویی می کشند.

به هــر حال؛ میمون هــر کاری هم بکند؛ باز هم دلرباست و آن چنان بــه رموز ایــن کار آشناست کــه کسی حریفش نمی شود.

میمون موجود فرصت طلبی اســت و بــایــد هم چنین باشد؛ زیــرا بخت بــا او یار اســت و فرصت های زیادی در اختیارش قرار می دهد. میمون بــه رغم جنبه های منفی وجودش مانند دروغگویی؛ ریاکاری؛ حقه بازی؛ تکبر و غرور؛ نادیده گرفتن وجدان و شرافت؛ بــه خاطر هوش سرشار و ادراک بالایش مورد پسند همگان است.

میمون از مهارت؛ زیرکی و حیله گری خاصی در تجارت برخوردار است؛ از ایــن رو شریک بی نظیری در کار محسوب می شود. او در هــر کاری کــه احتیاج بــه تصمیم گیری سریع؛ دیدباز و کمی وجدان داشته باشد بــه درد می خورد.

میمون می تواند در سیاست؛ صنعت و تجارت بــه موفقیت دست یابد و در ایــن میان؛ هیچ نکته ای از رموز ایــن علوم بر او پوشیده نماند. او می تواند در صورت تحصیل علم؛ در هــر کاری وارد شود؛ موفق باشد.

اگر دست میمون را در انــجـام کار مورد علاقه اش باز بگذارند؛ بهتر و سریع تر می تواند بــه شهرت دست یابد. تنها پرگویی؛ موفقیت میمون را تهدید می کــنــد زیــرا بــا ایــن کار؛ بــه رغم دلربایی و جذابیت ذاتی اش دیگران را از خود خسته و ملول می کند.

با وجود گرفتاری های مالی؛ میمون می تواند از موقعیت های خوب زندگی اش کاملا لذت ببرد؛ بــا ایــن حال؛ در عشق بخت بــا او یار نـیـسـت و در رابطه بــا جنس مخالف ضعیف است.

میمون بــا داشتن روحیه ای شاد؛ بــه سهولت گرفتار عشق می شود؛ امــا بــه همان آسانی نــیــز از آن خسته شده؛ بــه دنبال عشق تازه ای می رود. متاسفانه او هیچ گاه چیزی را کــه بــه دنبالش می گردد؛ پیدا نخواهد کرد؛ زیــرا شخصیت پایداری ندارد.

ممکن اســت میمون احساساتی و لبریز از شور و حرارت باشد امــا روح انتقادی و بینش او؛ بــه سرعت ایــن شور و اشتیاق را فرو می نشاند. خوشبختانه او بهتر از هــر کس دیگر می تواند بــه بدبختی هایش بخندد و بــه ایــن ترتیب؛ خود را از غم و غصه رها سازد.

میمون؛ بــا هــر نمادی کــه ازدواج کند؛ احتمالا صاحب بچه های زیادی خواهد شد.

دوران کودکی میمون بــا شادی می گذرد. در جوانی غمگین؛ ناامید و پریشان اســت و نقشه هایش اغلب بــه شکست می انجامد. دوران پیری او بــا ایــن کــه در آرامش می گذرد؛ امــا از تنهایی رنج می برد. او اغلب دور از خانواده و ناگهانی خواهد مرد.

مشاهیر متولد سال میمون

. لیندون جانسون؛ پوانکاره؛ دالادیه؛ ترومن؛ ژولیوس سزار و چمبزلن؛ لئوناردوداوینچی؛ مودیلیانی و گوگن ؛ مارکی دوساد ؛ باستر کیتون؛ کاپیتان کوک؛ میشل مورگان؛ الیزابت تیلور و روبرت فلاهرتی.

مشاغل مناسب متولد سال میمون

میمون ها بــه ندرت مــمــکن اســت شغل ثابتی داشته باشند و هرگاه احساس ملال کنند؛ از ایــن شاخه بــه آن شاخه می پرند.

کارگزار بورس یــا دلال؛ سفته باز خوش مشرب؛ تاجر بــا ابهت؛ نویسنده معروف؛ فیلم ساز صاحب سبک؛ مغازه دار؛ نماینده سیاسی زیرک؛ سیاستمدار باهوش؛ و کلاهبردار و شیاد

متولدین ماههای سال میمون

یک مشت زن سنگین وزن! از گوریل دوری کنید!     فروردین
میمون بی آزار! او دلربا؛ ملایم و بی عیب و ایراد است!     اردیبهشت
میمون پر جوش و خروش! او خوراک کلم و سیب زمینی درست می کند!     خرداد
میمون کوچولوی ملوس! او بــه شما آسیبی نخواهد رساند بــه شرط ایــن کــه منافعش بــه خطر نیفتد!     تیر
میمون پر شر و شور و پرکار! او یک ببر را از دمش می گیرد!     مرداد
میمون دست آموز! او کمتر از سایر میمون ها می اندیشد.     شهریور
میمون بند باز! او تمام مدت بــا حفظ تعادل خود؛ سعی در راضی نگه داشتن دیگران دارد و خطر سقوط تهدیدش می کند.     مهر
میمون بی وجدان! او پر از حقه و نیرنگ است.     آبان
میمون نگهبان! بگذارید بــه کار خود سرگرم باشد.     آذر
میمون درستکار و دقیق! بــا ایــن حال؛ هــمــه چیز بستگی بــه شرایط دارد!     دی
میمون درون گرا! او هرگز دستش را رو نمی کند.     بهمن
میمون خلاق! او می داند چگونه در اعماق آب شنا کند.     اسفند

رابطه عاطفی ( زن ) متولدین سال میمون

میمون در کنار موش زندگی شادی خواهد داشت و خوشبخت خواهد شد. موش عاشق میمون می شــود و تمام اشتباهات او را نادیده می گیرد.     موش
گاو شیفته میمون اســت و امتیازات فراوانی بــه او خواهد داد. گاو بسیار بــا گذشت اســت و از اشتباهات میمون چشم پوشی می کند. امــا بــا ایــن کار؛ خود را می آزارد.     گاو
مشکل؛ امــا امکان پذیر است؛ بــه شرط آن کــه ببر فرصت ماجراجویی داشته باشد. خانم میمون نــیــز می داند چگونه بــا دلربایی او را مجبور بــه بازگشت بــه ســوی خود گرداند.     ببر
رابطه ایــن دو جالب و سرگم کننده است. آنها از وجود یک دیگر لذت زیادی خواهند برد.     گربه
خوب است. میمون همیشه نصایح خوبی بــرای اژدهای مغرور دارد و در عوض؛ اژدها از او حمایت می کند.     اژدها
تنها بــا هوشیاری و زیرکی می توان چنین رابطه ای را حفظ کــرد و پــس از آن …     مار
توصیه نمی شود. ایــن دو هرگز یک دیگر را درک نمی کنند.     اسب
ممکن اســت میمون تحمل چنین رابطه ای را داشته باشد؛ امــا آیا عاقلانه اســت کــه بــه ازدواج بــا بز فکر کند؟     بز
دو شریک بی نظیر؛ ایــن دو می توانند بــه خوبی پیشرفت کنند.     میمون
میمون می تواند بــه خوبی از خروس استفاده کند؛ امــا خروس از بودن در کنار میمون ناراحت اســت و احساس خوشبختی نمی کند. میمون نــیــز ناراضی خواهد بود.     خروس
شاید امکان پذیر باشد؛ امــا امیدی بــه دوام آن نیست؛ زیــرا هــر دوی آنها بدبین و بیش از حد واقع بین هستند.     سگ
چرا کــه نه؟ میمون از آقای خوک تعریف و تمجید می کند.     خوک

رابطه عاطفی ( مرد ) متولدین سال میمون

یکی از بهترین رابطه هاست. خانم موش؛ آقای میمون را پرسش می کند. زندگی شادی در انتظار آنهاست.     موش
گاو عاشق میمون اســت و میمون آن قدر بــا هوش هست کــه خود را گرفتار چنین رابطه پیچیده ای نسازد     گاو
بی دردسر نیست. مــمــکن اســت میمون؛ خانم ببر را منحرف کند!     ببر
یک خانه ییلاقی کوچک و زیبا باعث می شــود میمون چشمش را بــه روی خیلی از چیزها ببندد!     گربه
امکان پذیر است. آقای میمون هنرپیشه ماهری اســت بسیار دلرباست. طبق معمول او ناامید خواهد شد. امــا هرگز ناامیدی خود را بروز نمی دهد.     اژدها
امکان پذیر است؛ بــه شرط اینکه میمون؛ تن بــه ایــن کار بدهد. هــمــه چیز بــه میل میمون بستگی دارد.     مار
نه؛ اسب در زندگی بــه احساسات سالم نیاز دارد و حیله گری را در عشق نمی پسندد.     اسب
اگر میمون پولدار باشد؛ چرا کــه نه؟ هــمــه چیز بــه جهنم؛ خانم بز؛ آقای میمون را سرگرم خواهد کرد!     بز
دو شریک بی نظیر؛ ایــن دو می توانند بــه خوبی پیشرفت کنند.     میمون
میمون همیشه می تواند خروس را مسخره کــنــد و خروس هرگز متوجه ایــن مطلب نخواهد شد. نکته مهم ایــن است!     خروس
توصیه نمی شود. سگ موجدی آرمانگراست و از بودن در کنار میمون رنج خواهد برد.     سگ
امکان پذیر است. فریب دادن خوک؛ بــرای میمون زحمتی ندارد؛ امــا ایــن کار بــرای میمون لذت بخش نیست؛ افزون بر این؛ او زیاد بــه خوک فکر می کند.     خوک

رابطه دوستی متولدین سال میمون بــا سالهای

بله؛ امــا همیشه بــه خرج موش.     موش
اگر میمون گاو را مسخره نکند؛ گاو او را دوست خواهد داشت.     گاو
جذابیت و فریبندگی میمون؛ ببر را بــه خود جلب می کند؛ هــر چند بــه نفع هــر دوی آنهاست کــه ایــن دوستی عمیق نشود.     ببر
دو دست خوب؛ دو همدست. بهتر اســت ایــن دو را بــا هم تنها بگذاریم.     گربه
میمون هــر بلایی کــه بخواهد بر سر اژدها می آورد؛ امــا اژدها نــیــز از میمون سود خواهد برد.     اژدها
رابطه اجتماعی آنها سرد خواهد بود.     مار
نه؛ اسب هرگز بــه میمون اعتماد ندارد و حق هم بــا اوست!     اسب
بله؛ میمون بــه بز علاقه مند اســت چــون تــا زمانی کــه در کنار هم هستند؛ حوصله شان سر نمی رود.     بز
این دو روزگار را بــه خوبی و خوشی سپری خواهند کرد. البته همیشه بــه خرج دیگران.     میمون
این دو؛ هیچ تفاهمی بــا هم ندارند و خروس عاقبت منفجر خواهد شد.     خروس
شاید… کسی چــه می داند؛ امــا میمون کسی نـیـسـت کــه بــه سادگی کسی را تحسین کند.     سگ
برای هم دوستان خوبی هستند چرا کــه میمون واقعاً بــه خوک احترام می گذارد!     خوک

رابطه شغلی متولدین سال میمون بــا سالهای

بله؛ امــا موش بــایــد جلوی خودش را بگیرد و کورکورانه میمون را تحسین نکند.     موش
نه! گاو عاشق میمون اســت و بــه همین دلیل؛ بیش از حد صدمه خواهد خورد.     گاو
ببر بــایــد مراقب حیله گری های میمون باشد و میمون نــیــز بــایــد از قدرت ببر پرهیز کند.     ببر
تلاش بیهوده ای است. هــر یک از ایــن دو می داند چگونه از خود در برابر دیگری مراقبت کند؛ امــا نتیجه ای در بر نخواهد داشت.     گربه
عالی است! اتحاد قدرت بــا حیله گری شکست ناپذیر است.     اژدها
مار دچار دردسر خواهد شد؛ زیــرا میمون بسیار زرنگ و باهوش است.     مار
اسب خوب می داند کــه چگونه بــایــد بــا میمون همکاری کند.     اسب
بز چیزی ندارد کــه از دست بدهد. میمون بــا تشخیص استعداد های بز از آنها بــه نفع خود استفاده می کند.     بز
اگر هــر یک از ایــن دو بخواهد زیرک تر بودنش را بــه دیگری ثابت کند؛ دچار دردسر خواهند شد.     میمون
بیچاره خروس! او نابود خواهد شد!     خروس
برای هیچ یک از آنها در ایــن شراکت نفعی وجود ندارد! سگ اجازه نمی دهد میمون هــر کاری دلش می خواهد؛ انــجـام دهد و میمون از سگ می ترسد.     سگ
میمون دلایل زیادی بــرای ایــن همکاری دارد. خوک ایــن را می داند و شراکت بــا او را دوست دارد. رفتار میمون نــیــز کاملا سخاوت مندانه خواهد بود. ایــن همکاری بــرای او هم جالب است!     خوک

ارتباط میان پدر و مادرمتولد سال میمون و فرزندان متولد سال :

اشکالی پیش نمی آید. میمون هــر طور کــه دوست داشته باشد بــا بچه ها رفتار می کند.     موش
میمون از گاو جذاب تر اســت و راه استفاده از ایــن جذابیت را خوب می داند.     گاو
در واقع؛ رابطه چندان بدی نیست. زیرکی میمون؛ قدرت ببر را تعدیل می کــنــد و بــا یک دیگر می سازند.     ببر
عالی است! اینجا بخت بــا گربه یار بوده است.     گربه
رابطه خوبی است. اژدها تیز هوش و بــه خود اطمینان کامل دارد. میمون چیزهای زیادی بــه او خواهد آموخت.     اژدها
زیاد بد نیست. فریبکاری و دانایی دست بــه دست هم خواهند داد.     مار
اسب کوچولو بــا هوش اســت و بــه افراد حیله گر اعتماد نمی کند؛ امــا باز هم مــمــکن اســت قربانی شود.     اسب
یکی از بهترین رابطه هاست؛ چــون میمون فتنه جو و شیطان صفت؛ بسیار صادق و وفادار است.     بز
این دو بــا یک دیگر همدستند و هــر کاری را بــه کمک هم انــجـام می دهند. بازیگوشی و فتنه انگیزی یک برابر و نیم می شود!     میمون
میمون بازیرکی خروس را مسخره می کــنــد و خروس نهایت تلاش خود را بــرای محبوب شدن؛ بــه کار می بندد؛ ولــی رنجیده خواهد شد.     خروس
مشکل است. میمون متوجه می شــود کــه سگ کوچولو زندگی را بیش از حد جدی می گیرد. ایــن شروع مسخره بازی هایی اســت کــه بــرای سگ غیر قابل تحمل است.     سگ
عالی است. میمون عاشق فرزندش اســت و بــه او می آموزد کــه هوشیار و زرنگ باشد.     خوک

 

طالع بینی چینی متولدین سال خروس

(متولدین 1300-1312-1324-1336-1348-1360-1372-1384)

 

مشخصات کلی متولدین سال خروس : کاوشگر باغچه ها

ویتنامی ها ترجیح می دهند ایــن نماد را جوجه بنامند کــه البته متولدان ایــن سال هرگز آن را نمی پسندند؛ بنابراین ما نــیــز مانند ژاپنی ها از واژه خروس استفاده می کنیم؛ خروس موجودی خیال باف اســت و خود را تافته جدا بافته می داند و دوست دارد هــمــه از او تعریف و تمجید کنند.

خروس بــه راحتی افکار و عقاید خود را بیان می کــنــد و بــرای دفاع از گفته های خود تــا مرز پرخاشگری و ستیزه جویی می تازد.

این طرز فکر و رفتار ناخوشایند خروس اطرافیانش را آزرده می سازد؛ ولــی آنان بــا وقار تمام از ایــن بی ادبی خروس چشم پوشی می کـنـنـد و آن را ناشی از صراحت در بیان و عادات عجیب او می دانند کــه البته سخت در اشتباهند؛ بی شک خروس صریح و صادق اســت و هــر چــه بــه فکرش برسد؛ بــه زبان می آورد؛ بی آن کــه نکته ای را از قلم بیندازد. امــا بــایــد گــفــت ایــن صراحت خروس کــه صفت ذاتی اوست چندان پسندیده نـیـسـت و نوعی خودخواهی بــه حساب می آید؛ چرا کــه او اهمیتی بــرای احساسات دیگران قائل نـیـسـت و هرگز درک نمی کــنــد کــه چرا بــایــد بــرای دیگران ارزش قائل شود.

خروس بــرای حفظ موقعیت خود؛ ناگزیر بــه نیرنگ دست می یازد. البته ایــن نــیــز تصوری واهی و باطل است. مطمئناً او دوست دارد جلب نظر کــنــد لذا بدش نمی آید کمی بــه خودش برسد؛ امــا در واقع او بسیار محافظه کار و سنت گراست و ایــن حالت خود را بــه صحنه سیاست نــیــز تعمیم می دهد.

خروس معتقد اســت کــه همیشه حق بــا اوست و می داند چــه کاری انــجـام می دهد. او بــه هیچکس اعتماد ندارد و خود محور اســت و از طرف دیگر در نصیحت کردن دیگران پافشاری می کــنــد و سنگ تمام می گذارد.

خروس در ظاهر شجاع؛ ماجراجو؛ و بی پرواست امــا عقل تان بــه چشم تان نباشد! در حقیقت او پر از ایده های بــه ظاهر بزرگ و نامعقول اســت کــه امیدی بــه تحقق آنها نیست.

خروس عاشق خواب و خیال؛ مکاشفه؛ اوهام غیر مــمــکن و قهرمان پردازی است؛ امــا بــه واقع طبل تو خالی اســت کــه تمام رؤیاها؛ مکاشفات و تصورات او از فضای آرام خانه اش بیرون نمی رود. او ماجراجویی نازک نارنجی و فیلسوفی اســت کــه حــتـی نمی تواند چهار تــا کلام حرف حسابی تحویل آدم دهد. البته او ترسو یــا خجالتی نـیـسـت و در صورتی کــه شرایط ایجاب کــنــد می تواند بــه موجودی جسور و شجاع تبدیل شود. خروس همیشه رؤیای قهرمان شدن را در سر می پروراند بــه ایــن خاطر مــمــکن اســت بــا نشان دادن واکنشی جسورانه؛ خود را بــه خطر انداخته و بــا آغوش باز مرگ را بپذیرد. همین دلیل باعث می شــود کــه خروس سرباز خوبی باشد.

اطرافیان خروس از صحبت کردن او لذت می برند؛ امــا اگــر حواسش را جمع نکند؛ ناخواسته آنان را از خود آزرده می کــنــد و بــه عــنــوان لاف زنی کــه بیشتر قول می دهد و کمتر عمل می کــنــد شناخته خواهد شد. درخشش او در جمع تــا در ارتباط بــا دوستان نزدیک خود بیشتر است.

از آن جا کــه خروس موجودی خیال باف است؛ گاه بــه تنبلی کشیده می شود. او معمولا در شروع کار از تمام نیرویش استفاده می کــنــد و بــه عــنــوان یک موجود سخت کوش مشهور است. خروس معمولا کارهایی را کــه از توانش خارج اســت عهده دار می شــود و اگــر بــا تمام کوششی کــه می کند؛ نتواند آن کار را انــجـام دهد؛ هیچ کس بیش از خود او ناامید نخواهد شد.

خروس بــایــد مدام در تقلا باشد زیــرا بخت آسان بــه دست آوردن پول را ندارد و بــایــد بــرای تامین زندگیش کوشش کند. اگــر دست از خیال بافی بردارد و بخت نــیــز بــا او یار باشد؛ ثروتمند خواهد شد. مــمــکن اســت خورس پول را از راه هایی دور از ذهن و نادر مانند قرعه کشی بــه دست آورد. مردم ویتنام بر ایــن باورند کــه خروس بــه کمک نوک و پنجه های قوی خود حــتـی در بیابان هم می تواند غذایش را پیدا کند! ایــن تعبیر بــا تقلای مداوم و خستگی ناپذیر خروس فرسنگ ها فاصله دارد. امــا اگــر او خیال بافی را کنار نگذارد و وقتش را هدر دهد؛ بــه خانه بدوشی ویلان و سرگردان یــا فیلسوفی بی خانمان – کــه روی نیمکت خیابان ها می خوابد و زباله ها را زیرورو می کــنــد – تبدیل خواهد شد.

بی شک خروس بــرای حرفه کشاورزی و همچنین مشاغلی کــه در تماس دائم بــا مردم است؛ ساخته شده؛ چرا کــه او عاشق مطرح شده و جلب توجه دیگران است.

از آن جا کــه خروس ذاتاً اسراف کار است؛ هــر چــه بــه دست بیاورد؛ خرج می کند. همچنین مــمــکن اســت اقدام بــه ریسک های بزرگ تجاری کــنــد کــه او را تــا مرز ورشکستگی پیش برد و زندگی اش را فنا کند. ایــن حادثه ناگوار بر آمده از خیال بافی های اوست.

او از باز کردن حساب پــس انداز بیزار است؛ زیــرا بــا صرفه جویی میانه ای ندارد. خروس در روابط عاشقانه بــرای جلب توجه فرد مورد علاقه اش؛ مــمــکن اســت خود آزاری کند. خروس صادقانه احساساتش را ابراز می کند؛ ولــی غالباً فرد مورد علاقه خود را ناامید می کند؛ چرا کــه مایل اســت او را نــیــز در دنیای تخیلاتش شریک کــنــد و ایــن بر خلاف واقعیت است.

مرد متولد سال خروس؛ حضور در جمع زن ها را دوست دارد؛ زیــرا می تواند خود نمایی کند؛ بدرخشد؛ پز بدهد و تظاهر بــه هوشمندی کند! او بــه ندرت بــا مردان رفت و آمد دارد؛ چــون مردها کاملا حوصله اش را سر می برند.

زن متولد سال خروس نــیــز بودن در جمع زن ها را دوست دارد؛ البته ایــن بــه معنی خسته کننده بودن مردان بــرای او نمی باشد! او مشاغلی را انتخاب می کــنــد کــه در ارتباط مستقیم بــا زنان باشد.

سه دوره زندگی خروس از لحاظ کار و مسائل عشقی؛ پرفراز و نشیب است. او از ورشکستگی و فقر بــه ثروت می رسد و از اوج احساسات عاشقانه بــه حضیض درگیری های عاطفی می افتد؛ ولــی در هــر صورت؛ دوران پیری او شاد و آرام می گذرد.

شرقی ها اعتقاد دارند کــه حضور دو خروس در یک خانه؛ زندگی را بــرای دیگران سخت خواهد کرد. بــه خانم های متولد ایــن سال توصیه می شــود مصرف قرص های ضد بارداری را در سال خروس فراموش نکنند!

مشاهیر متولد سال خروس

واگنر ؛ ورذی ؛کاترین هپیرن ؛ ریمون الیور؛ گویلز ؛ اندره موروا ؛ ویلیام فالکنر ؛ دکارت ؛ لافونتن ؛ کولت

مشاغل مناسب متولد سال خروس

پیشخدمت کافه؛ آشپز؛ جهانگرد؛ مسؤول روابط عمومی؛ متخصص زیبایی؛ آرایشگر زنانه؛ دندانپزشک؛ جراح؛ کارمند؛ سرباز؛ آتش نشان؛ نگهبان شب و مامور پلیس, محافظ شخصی؛ شر خر.

متولدین ماههای سال خروس

خروس جنگی! بیش از حد هجوم می برد و بــا هــمــه سر جنگ دارد.     فروردین
خروس مزرعه! تقریباً راحت می توان بــا او کنار آمد.     اردیبهشت
خروس جنجالی و فتنه جو! او مدام در تکاپوست و هرگز آرام نمی گیرد.     خرداد
خروس نجیب زاده! اغلب پر او کنده می شود.     تیر
خروس پر طاقت! پرنده ای شجاع کــه جانش را در راه هــر چیزی یــا هــر کسی می بازد.     مرداد
خروس روستایی! هــر دو پای او محکم بــه زمین چسبیده است!     شهریور
خروس خوشمزه! او سیاستمدار و مدبر اســت و می داند چگونه بــا دیگران رفتاری دوستانه داشته باشد.     مهر
خروس زیرک! او جالبترین خروس ها و گل سر سبد است.     آبان
خروس اهل گشتن! او متفکر است.     آذر
پرنده ای کمیاب بــا صفاتی کامل!     دی
خروسی متین و ارزشمند! او دوستی غیر عادی است.     بهمن
خروس بادنما ( دمدمی مزاج )! او از محل استقرارش در بالای برج؛ بــرای ساختن قصر در میان ابرها نقشه می کشد.     اسفند

رابطه عاطفی ( زن ) متولدین سال خروس

بد نیست. موش عاشق پیشه اســت و خانم خروس بــه رغم ولخرجی هایش؛ صفات بارزی دارد.     موش
زندگی آنها بــا رضایت کامل همراه خواهد بود. خروس بی هیچ نگرانی در قلب خانواده خود جای دارد.     گاو
خانم خروس فریفته و مسحور ببر می شــود و نمی داند چــه کار کند.     ببر
تحمل خروس در خانه بــرای گربه مشکل اســت و خانم خروس هم بــرای خارج شدن از خانه داد و فریاد بــه راه می اندازد.     گربه
خوب است. خروس از موفقیت های اژدها سود خواهد برد و آنها را از آن خود می داند.     اژدها
خوش یمن است. ایــن دو بــه اتفاق فلسفه بافی می کـنـنـد و احترام خاصی بــه هم می گذارند.     مار
در صورت اجبار؛ امکان پذیر است؛ امــا ایــن رابطه ناپایدار اســت و خروس صدمه خواهد دید.     اسب
توصیه نمی شود. ایــن دو در ظاهر خوشبخت هستند ولــی در حقیقت …     بز
میمون همیشه می تواند خروس را مسخره کــنــد و خروس هرگز متوجه ایــن مطلب نخواهد شد. نکته مهم ایــن است!     میمون
زندگی ایــن دو در کنار هم غیر مــمــکن است؛ چــون عصبانیت؛ اوقات تلخی داد و فریاد دائمی در بین آنها حاکم خواهد بود.     خروس
اگر چاره ای جز آن نباشد؛ می توان چنین رابطه ای را ایجاد کرد. اگــر بــه خانم خروس اجازه داده شــود مهمانی های مورد علاقه خود را برگزار کند؛ مشکلی پیش نخواهد آمد.     سگ
امکان پذیر است؛ زیــرا خوک؛ بیش از اندازه صبور و نرم خوست.     خوک

رابطه عاطفی ( مرد ) متولدین سال خروس

این رابطه بــه شکست می انجامد و هــر دو سیه روز خواهند شد.     موش
این رابطه تــا زمانی کــه خروس مغرور بــه فکر ریاست نیفتد؛ خوب پیش می رود. بهتر اســت خروس جلوی خودش را بگیرد!     گاو
نه؛ خانم ببر تحمل نادانی و حماقت خروس را ندارد و بــه همین دلیل؛ مغرضانه رفتار می کند.     ببر
هرگز امکان پذیر نیست. زیاده روی های خروس- حــتـی اگــر مهم نباشد- گربه را عصبانی خواهد کرد.     گربه
بله؛ البته اگــر شغل اژدها درخور توجه باشد و خروس بتواند از ایــن بابت بــه خود ببالد.     اژدها
چرا کــه نه؟ ایــن دو؛ وجود همدیگر را کامل می کـنـنـد و مار آن قدر عاقل هست کــه در ظاهر خود را آرام نشان دهد.     مار
نه؛ خانم اسب همسرش را در میان پرهای زیبا گم خواهد کرد! عشق بــرای مهم تر از هــر چیز است.     اسب
نه؛ بز نمی تواند بی عشق زندگی کند. او بــرای کار کردن ساخته نشده کار کردن خروس او را خسته می کند.     بز
میمون می تواند بــه خوبی از خروس استفاده کند؛ امــا خروس از بودن در کنار میمون ناراحت اســت و احساس خوشبختی نمی کند. میمون نــیــز ناراضی خواهد بود.     میمون
زندگی ایــن دو در کنار هم غیر مــمــکن است؛ چــون عصبانیت؛ اوقات تلخی داد و فریاد دائمی در بین آنها حاکم خواهد بود.     خروس
نه؛ سگ از مسخره بازی های آزار دهنده خوشش نمی آید و بدبینی او از حد خواهد گذشت.     سگ
این دو نمی توانند بــا هم کنار بیایند. خروس قدرتمند خوک را از میدان بــه در می کند.     خوک

رابطه دوستی متولدین سال خروس بــا سالهای

دوستی ایــن دو در حد آشنایی و بسیار سطحی خواهد بود.     موش
این دو می توانند دوستی عمیق و ریشه داری بــا یک دیگر داشته باشند.     گاو
هیچ گاه سعی نمی کـنـنـد بــا یک دیگر آشنا شــونــد چرا کــه فکر خوشایندی نیست.     ببر
نه؛ جسارت و ناشکیبایی خروس بیش از حد اســت و گربه را کسل خواهد کرد.     گربه
این دو بــا هم خوب کنار می آیند و دوستی یعنی همین!     اژدها
بله؛ ایــن دو چیزهای زیادی بــرای گفتن بــه یک دیگر دارند.     مار
رابطه اجتماعی آنها در میهمانی ها زبانزد همگان خواهد شد.     اسب
غیر مــمــکن است! خروس بــه رغم غرور و تکبرش بــه بن بست می رسد. در وجود بز چیزی هست کــه ایــن دو را از هم دور می کند.     بز
این دو؛ هیچ تفاهمی بــا هم ندارند و خروس عاقبت منفجر خواهد شد.     میمون
بدون شک بــا هم خواهند جنگید. دوستی ایــن دو محال است.     خروس
بین ایــن دو همیشه فاصله هست؛ یک نرده؛ یک دیوار؛ یک جوی یــا یک دنیا!     سگ
بهتر اســت خوک فاصله اش را بــا خروس حفظ کند!     خوک

رابطه شغلی متولدین سال خروس بــا سالهای

ورشکستگی. ایــن دو شرکای تجاری خوبی نیستند.     موش
کار زیاد اســت و استفاده کم. گاو متوجه وجود پرارزش خروس نمی شود؛ چرا کــه او را موجودی تنبل می داند.     گاو
هرگز و هرگز امکان پذیر نیست! خروس کجا؛ ببر کجا! خروس خیلی زود ببر را خسته خواهد کرد.     ببر
بهتر اســت خروس مواظب باشد؛ زیــرا گربه از همکاری بــا او غرضی دارد کــه وی از آن آگاه نیست.     گربه
اگر اژدها کارها را در دست بگیرد؛ خروس می تواند نمایش چشمگیری بــه راه بندازد.     اژدها
حرف؛ حرف؛ حرف… شراکت ایــن دو؛ در دریایی از کلمات غرق خواهد شد!     مار
خوب است؛ امــا خروس نباید زیاد بر حسن نیت اسب متکی باشد؛ چرا کــه اسب نمی تواند وقت کشی و تنبلی او را تحمل کند.     اسب
خوب نیست. خروس بز را موجودی عصبانی و بی فایده می داند. او هرگز نمی تواند بزها را درک کند.     بز
بیچاره خروس! او نابود خواهد شد!     میمون
شراکت ایــن دو بــا هم بــه ورشکستگی می انجامد!     خروس
خدا آن روز را نیاورد! ایــن دو کوچک ترین وجه مشترکی بــا هم ندارند و ایــن فاجعه آمیز است.     سگ
خوک در امور تجاری بــه خروس اعتماد ندارد؛ بنابراین از همکاری بــا او صرف نظر خواهد کرد.     خوک

ارتباط میان پدر و مادرمتولد سال خروس و فرزندان متولد سال :

به ندرت درگیری و بحث و جدل رخ می دهد. مساله حادی وجود ندارد؛ امــا رابطه آنها گرم نیست.     موش
بله؛ بــه رغم داد و فریادهای گاه بــه گاه و اتفاقی؛ خروس راه را بــرای گاو هموار خواهد کرد.     گاو
خروس همیشه بــا مخالفت های ببر مواجه می شود.     ببر
بچه گربه گاهی بــه خروس اجازه سخن گفتن می دهد؛ امــا عاقبت بــه دنبال خواسته های خود می رود.     گربه
امکان توافق هست. خروس اژدهای کوچکش را بیش از انداره تحسین می کــنــد و ایــن کار مشکل ایجاد می کند.     اژدها
آنها زیاد بــا هم صحبت خواهند کــرد امــا امکان دارد هــر دوی آنها تنبل شوند.     مار
اسب هرگز مغلوب قدرت خروس نخواهد شــد و خروس نمی داند در ایــن باره چــه تدبیری بیندیشد.     اسب
خروس تصور خواهد کــرد کــه جوجه مرغابی نصیبش شد!     بز
خروس از هــر نظر مغلوب میمون کوچولو خواهد شد؛ امــا از ایــن بابت راضی است.     میمون
یک جنگ خروس! ایــن دو نباید هرگز زیر یک سقف زندگی کنند!     خروس
خروس نمی داند کــه سگ کجاست. ارتباط ایــن دو شبیه گــفــت و گوی ناشنوایان است.     سگ
خوک صبور است؛ امــا در حد توان مبارزه می کــنــد و بــه خروس اجازه نمی دهد هــمــه فکر کـنـنـد او بنده زر خرید خروس است.     خوک

 

طالع بینی چینی متولدین سال سگ

(متولدین 1301-1313-1325-1336-1349-1361-1372-1385)

 

مشخصات کلی متولدین سال سگ : موجودی غمناک و نگران

سگ موجودی غمناک و نگران است؛ همیشه حالت دفاعی بــه خود می گیرد و لحظه ای ایــن حالت را ترک نمی کند. او همیشه در حال نگهبانی اســت و هوشیارانه اطراف را زیر نظر دارد.

او موجودی درون گراست کــه بــه سختی احساسات واقعی خود را آشکار می کــنــد و آن هم زمانی اســت کــه حقیقتا ضرورت ایــن کار را احساس کند. او بیش از حد یک دنده اســت و می داند کــه چــه می خواهد. او اغلب بــا بدگمانی؛ دلواپس زبان تیز و صراحت ناخوشایند و شدید خود است.

سگ بیش از هــر کس بــه کلیات موضوع توجه نمی کــنــد و در جزئیات مسائل غرق می شــود و مرتب انتقاد می کند. بــه نظر می رشد کــه او در برخورد بــا هــر چیز؛ بی برو و برگشت؛ دنبال عیوب می گردد؛ چرا کــه در حقیقت بدبین ترین موجود دنیاست و هــر چیز را در چهاچوب قوانین طبیعی آن می پذیرد.

او همواره پیش از دیگران علیه بی عدالتی فریاد می زند؛ زیــرا شجاعت ایــن کار را دارد.

او مــمــکن اســت کمی گوشه گیر و بی اعتنا باشد؛ امــا روحیه انتقادی؛ ذوق طنز و نــیــز عظمت آشکار روحش؛ او را زا متهم شدن بــه تنگ نظری و خود پسندی بر کنار می دارد.

فراموش نکنید کــه سگ موجودی غیر اجتماعی اســت و از هــر نوع شلوغی گریزان است. او در روابط عاشقانه؛ بی احساس بــه نظر می رسد؛ امــا ایــن تصور نادرست است. در واقع؛ علت اصلی ایــن حالت؛ نگرانی؛ شک و بی اعتمادی اون نسبت بــه احساسات خود و دیگران است. بــا تمام ایــن عیوب؛ می توان اصیل ترین خصلت های ذاتی انسان را یک جا در وجود سگ پیدا کرد. سگ باوفا؛ راستگو؛ درستکار و بسیار وظیفه شناس است. شما می توانید بــه او اعتماد کنید؛ چرا کــه هیچ گاه ناامیدتان نخواهد کرد. او بهتر از هــر کسی رازدار است؛ زیــرا در شعور و رازداری گوی سبقت را از همگان ربوده است. او از بازگو کردن رازها و صحبت های خصوصی دیگران بیزار است. موضوع صحبت های سگ مبتذل و بی قد و قیمت اســت و گاهی منظور خود را نادرست بیان می کند.

او بــه ندرت در جمع خود نمایی می کند؛ امــا بسیار بــا هوش اســت و هیچ کس بهتر از او نمی تواند بــه صحبت های دیگران گوش فرا دهد.

سگ بــه آسانی می تواند اعتماد دیگران را بــه خود جلب کــنــد و حق نــیــز همین است. او همیشه نهایت تلاش خود را بــرای دیگران می کــنــد و در فداکاری تــا مرز فدا شدن پیش می رود. همگان بــه او احترام گذاشته و ارزش خاصی برایش قائلند و حق دارند؛ چرا کــه شایسته احترام است.

در طول تاریخ؛ اغلب قهرمانان عدالت؛ در سال سگ متولد شده اند؛ زیــرا از دید سگ هــر نوع بی عدالتی منفور اســت و تــا زمانی کــه بی عدالتی رخت از جهان بر نبندد؛ نباید از پا نشست.

سگ از بی بند و باری دیگران؛ جنگ؛ وقایع ناگوار؛ شکست؛ بیکاری؛ گرسنگی مردم جهان و فاجعه های انسانی در گذشته؛ حال و آینده رنج می برد. خوشبختانه بــه ندرت اتفاق می افتد کــه سگ قهرمان؛ هدف بی ارزشی را تعقیب کند. او همیشه می داند کــه چــه می خواهد و بــه آن دست می یابد.

سگ؛ فیلسوف و معلم اخلاق اســت و از مادیات روی گردان است. وقتی پولی بــه دست بیاورد؛ سخاوتمندانه خرجش می کــنــد و اهمیتی بــرای آن قائل نیست. در واقع؛ او علاقه ای بــه پول ندارد. سگ چــه ولگرد ابشد و چــه ناز پروده؛ دوستدار سادگی اســت و هیچ گاه از بی ساز و برگ بودن؛ نگران نمی شود؛ امــا اگــر بــه هــر علت نیاز ناگهانی بــه پول پیدا کند؛ هیچ کس بهتر از او؛ راه بــه دست آوردن آن را نمی داند.

سگ بــا وفا؛ می تواند سرپرست بی نظیری بــرای واحدهای صنعتی؛ رهبر فعالی بــرای اتحادیه ها؛‌روحانی و مربی چیره دستی باشد؛ امــا در هــر حال او سخنوری بــا نظرات و عقاید اصیل و عمیق است. او در صورت لزوم قادر اســت مردم را رهبری کــنــد و مردم نــیــز از پیروی او خشنود خواهند شد؛‌ زیــرا شرافت؛ صداقت و ویژگی های مثبت سگ را در هیچ نماد دیگری نمی توان یافت؛ افزون بر ایــن نشانی از جاه طلبی در او دیده نمی شود.

سگ در عشق نــیــز صادق و ثابت قدم است؛ امــا تــا عمر دارد؛ درگیر مشکلات احساسی خواهد بود کــه خود مسبب آنهاست؛ زیــرا بــا هیجانات مداوم؛ احساسات ناپایدار؛ شک و نگرانی همیشگی اش شریک عشق خود را می آزارد و همیشه دلواپس است.

سه دوره زندگی سگ در بی اعتمادی و تردید و بــه دلیل گرفتاری های شغلی؛ بــه سختی سپری می شود. دوران کودکی او بی سامان اســت و در دوران جوانی بــا مشکلات زیادی دست بــه گریبان می شود. در میانسالی بــه دلیل گرفتاری های شغلی؛ احساس ناامیدی و شکست می کــنــد و در دوران پیری؛ همواره از ایــن کــه کاری بــرای انمجام دادن ندارد؛ تاسف می خورد!

در هــر صورت؛ سگی کــه روز متولد شده در مقایسه بــا سگی کــه شب هنگام زاده شده؛ زندگی آرام تر و کم دردسر تری خواهد داشت؛ افزون بر این. وظیفه سگ در شب نگهبانی از خانه است. او همواره بیدار و مراقب است؛ بــرای فراری دادن و ترساندن دزدها پارس می کــنــد و فرصتی بــرای استراحت ندارد. کوتاه سخن آن کــه سگ های زاده شده در شب؛ ناچار بــایــد بــه زندگی سگی تن در بدهند!

مشاهیر متولد سال سگ

برتولت برشت؛ لنین؛ ولتر؛ سقراط؛ مولیر؛ و لئون بلوم ؛ مارسل پروست؛ یوری گاگارین؛ فیدو؛ گی دوماپاسان و لویی شانزدهم ؛ شونبرگ ؛ وینستون چرچیل ؛ ال جلسون ؛ جرج جرشوین ؛ مایکل جکسون ؛ سقراط

مشاغل مناسب متولد سال سگ

عضو فعال اتحادیه؛ کارخانه دار؛ سر کارگر؛ منتقد؛ معلم یــا مربی؛ نویسنده؛ فیلسوف؛ متفکر؛ معلم اخلاق؛ قاضی؛ پزشک؛ محقق؛ دانشمند؛ سیاستمداری واقع بین و بی طرف؛ جاسوس

متولدین ماههای سال سگ

سگ مبارزه! او بــه دنیای ناشناخته ها سفر می کند.     فروردین
سگ بــا وفا و مورد اعتماد! بدبینی و صراحت او کمتر از بقیه سگ هاست.     اردیبهشت
سگ بی اصل و نسب! او بد ظاهر و خوش باطن است.     خرداد
سگ دست آموز! او حساس؛ آسیب پذیر؛ درستکار و تندخوست و همیشه خود را فدای دیگران می کند.     تیر
سگ پر سر و صدا. او دائماً پارس می کــنــد تــا دشمن را از دروازه دور نگه دارد.     مرداد
سگ فنی! او اهداف خطرناک را تعقیب نخواهد کرد.     شهریور
یک هاپو! او موجودی ضعیف اســت کــه بــه برخوردهایی قانع کننده احتیاج دارد.     مهر
سگ ولگرد! او بــه میل و اشتیاقش بــرای جنگ و جدال اعتمادی ندارد.     آبان
او توله سگی اســت کــه وَرجه و و رجه می کــنــد و هیچ چیز نمی تواند جلویش را بگیرد.     آذر
سگ نگهبان. شما می توانید بــه او اعتماد کنید؛ امــا بــه یاد داشته باشید کــه بسیار عصبی است.     دی
سگ عاقل! او روشنفکر ترین سگ هاست.     بهمن
دوست بــا وفا! او علاقه بــه یادگیری شنا دارد.     اسفند

رابطه عاطفی ( زن ) متولدین سال سگ

رابطه جالبی است. اگــر آقای موش کمتر در خانه بماند؛ کارها بــه خوبی پیش می رود؛ در غیر ایــن صورت؛ خانم سگ مرتب بــه او غر می زند.     موش
مشکلاتی وجود دارد. سگ شورشی و گاو ارتجاعی است. ایــن دو دارای دو نگرش کاملا متفاوت هستند.     گاو
ممکن اســت رابطه خوبی باشد. آنها اهداف مشترکی دارند و در یک جبهه می جنگند؛ امــا مــمــکن اســت در ایــن میان عشق را فراموش کنند.     ببر
تا زمانی کــه بتوانند آرامش خود را حفظ کنند؛ مشکلی پیش نخواهد آمد؛ امــا اگــر سگ تنها بــه فکر هدفش باشد؛ زندگی بــرای گربه عذاب آور خواهد شد.     گربه
سگ واقع بین خصلت های واقعی اژدهای مغرور را می بیند و او را دچار یاس می کند؛ بنابراین هیچ یک در زندگی خوشبخت نخواهند شد.     اژدها
مار آنچه را کــه بخواهد؛ انــجـام می دهد و حــتـی اگــر سگ اسیر او شود؛ واکنشی از خود نشان نمی دهد.     مار
بله؛ چرا کــه نه؟ سگ ـ کــه نگران اهدافش اســت ـ خود را بــا میل و رغبت در اختیار اسب قرار می دهد و حسود هم نیست.     اسب
نه؛ ایــن دیگر زیاده روی است! هــر دو بــه شدت بدبین هستند و زندگی غم انگیزی خواهند داشت.     بز
توصیه نمی شود. سگ موجدی آرمانگراست و از بودن در کنار میمون رنج خواهد برد.     میمون
نه؛ سگ از مسخره بازی های آزار دهنده خوشش نمی آید و بدبینی او از حد خواهد گذشت.     خروس
بله؛ امــا نسبت بــه هم سرد هستند و درگیر مشکلات مالی خواهند شد.     سگ
عالی است. عشق ایــن دو متکی بر تفاهم؛ درک و احترام متقابل است.     خوک

رابطه عاطفی ( مرد ) متولدین سال سگ

چرا کــه نه؟ موش می تواند کمی عقلانیت و واقع گرایی بــه دنیای خیالی و آرمان گرایانه سگ ارزانی دارد.     موش
مشکل است؛ امــا غیر مــمــکن نیست؛ البته تــا زمانی کــه خانم گاون فــقــط خانه داری کند.     گاو
بله؛ اگــر چــه ایــن رابطه کمی احمقانه و عجیب بــه نظر می رسد؛ امــا واقعیت ایــن اســت کــه هــر دوی آنها تــا حدودی در تخیلات خود زندگی می کنند.     ببر
بله؛ اگــر چــه دیوانگی است. خانم گربه؛ خانه ای آرام و خیر خواهی را بــرای سگ بــه ارمغان خواهد آورد.     گربه
نه؛ سگ کورکورانه کسی را تحسین نمی کند؛ چرا کــه کارهای مهمتری دارد.     اژدها
امکان پذیر است؛ مشروط بــه آن کــه خانم مار زیاد بــه سگ پیله نکند!     مار
بله؛ چــون سگ زندگی اش را وقف کارهای بزرگ و اسب خود را وقف او می کند؛ بنابراین هــر دو شاد و خوشحال خواهند بود.     اسب
نه؛ بــایــد دید کدام یک از آنها زودتر بــه بیماری اعصاب دچار می شود.     بز
شاید امکان پذیر باشد؛ امــا امیدی بــه دوام آن نیست؛ زیــرا هــر دوی آنها بدبین و بیش از حد واقع بین هستند.     میمون
اگر چاره ای جز آن نباشد؛ می توان چنین رابطه ای را ایجاد کرد. اگــر بــه خانم خروس اجازه داده شــود مهمانی های مورد علاقه خود را برگزار کند؛ مشکلی پیش نخواهد آمد.     خروس
بله؛ امــا نسبت بــه هم سرد هستند و درگیر مشکلات مالی خواهند شد.     سگ
خوب است. خوک عاشق زندگی اســت و همین ریاضت طلبی سگ را تعدیل می کند. آنها هــر دو سخاوتمندند و خوک غالبا ثروتمند است.     خوک

رابطه دوستی متولدین سال سگ بــا سالهای

نه؛ اهداف موش بــرای سگ بی ارزش است.     موش
تصور رابطه دوستانه بین ایــن دو مشکل است.     گاو
دوستی محکم تر از ایــن غیر مــمــکن است.     ببر
بله؛ دست کم گربه از روی ترحم حرف های سگ را گوش خواهد داد؛ حــتـی اگــر کاری از دستش ساخته نباشد.     گربه
نه؛ سگ کاملا واقع بین اســت و اژدها را مایوس می کند.     اژدها
مشکل است. بهتر اســت دوستی خود را در حد یک ارتباط اجتماعی حفظ کنند.     مار
آنها درباره سیاست بحث خواهند کرد؛ البته اگــر باهم موافق و متحد باشند! چرا کــه نه؟     اسب
غیر مــمــکن است. ایــن دو بــه سختی بــا هم کنار می آیند.     بز
شاید… کسی چــه می داند؛ امــا میمون کسی نـیـسـت کــه بــه سادگی کسی را تحسین کند.     میمون
بین ایــن دو همیشه فاصله هست؛ یک نرده؛ یک دیوار؛ یک جوی یــا یک دنیا!     خروس
دو دوست خوب. امــا دوستی ایــن دو را نمی توان زنده و شادی بخش دانست.     سگ
این دو بسیار بــه یک دیگر وفادارند. خوک بــا کمک خود بــه سگ او را از نگرانی می رهاند.     خوک

رابطه شغلی متولدین سال سگ بــا سالهای

اگر چــه سگ واقع بین است؛ ولــی در مقایسه بــا موش پول دوست و آرمانگرا محسوب می شود.     موش
این دو ـ کــه هیچ وجه مشترکی ندارند ـ چطور می توانند در کار بــا یکدیگر موفق باشند؟!     گاو
این دو می توانند هــر کاری را بــا هم انــجـام دهند؛ بــه جز همکاری شغلی!     ببر
گربه بــا هوش و واقع بین و سگ بــا وفا و مادی گراست. ایــن دو می توانند بــرای یکدیگر مفید واقع شوند.     گربه
نه؛ سگ درون اژدها را می بیند و اژدها چنین حالتی را دوست ندارد.     اژدها
چرا کــه نه؟ امکان پذیر است؛ امــا چندان چنگی بــه دل نمی زند.     مار
چرا کــه نه؟ البته بــه شرط آن کــه رابطه خود را بــه شراکت کاری محدود کـنـنـد و برخوردهای اجتماعی نداشته باشند.     اسب
نه؛ سگ معتقد اســت کــه می تواند بــه کارهای جدی تری بپردازد.     بز
برای هیچ یک از آنها در ایــن شراکت نفعی وجود ندارد! سگ اجازه نمی دهد میمون هــر کاری دلش می خواهد؛ انــجـام دهد و میمون از سگ می ترسد.     میمون
خدا آن روز را نیاورد! ایــن دو کوچک ترین وجه مشترکی بــا هم ندارند و ایــن فاجعه آمیز است.     خروس
این دو همکاری بــا یک دیگر را دوست ندارند و بی توجهی آنها بــه کار؛ باعث نابودی شان خواهد شد.     سگ
بله؛ سگ بــا سخاوت است؛ امــا اگــر خوک اشتباه کند؛ مجازات خواهد شد. آنها دست در دست هم؛ دیگران را فریب خواهند داد.     خوک

ارتباط میان پدر و مادرمتولد سال سگ و فرزندان متولد سال :

سگ بــا وجود حس وظیفه شناسی و حسن نیت خود؛ زیاد بــه موش علاقه ندارد.     موش
هر دو کج فهم هستند. آنها درباره هم قضاوت می کـنـنـد و نقص ها و کمبود های یک دیگر رامی یابند.     گاو
خوب است. سگ بــه فرزندش بسیار می بالد و امکانات زیادی برایش فراهم می کند.     ببر
این دو بــا هم خوب می سازند. اگــر پدر در سال سگ متولد شده باشد و دختر در سال گربه؛ چــه بهتر!     گربه
این دو هرگز بــا یک دیگر کنار نمی آیند. سگ هوشیار اســت و اژدها نمی تواند انتقادات مداوم او را نسبت بــه خود تحمل کند.     اژدها
سگ احساس می کــنــد مار در آستین خود پرورده. او تفکرات هوشمندانه را دوست ندارد.     مار
این موضوع کــه اسب دوست دارد بــه راه خود برود بــرای سگ مهم نیست؛ بـلـکـه خود پسندی اسب؛ سگ را نگران و ناامید می کند.     اسب
مشکل است. سگ بــا ناامیدی دست از بز می شوید.     بز
سگ؛ میمون را جدی نمی گیرد؛ میمون نــیــز همین طور.     میمون
هر دو از هم دوری می کنند. ایــن دو هیچ وجه مشترکی ندارند و بلند آوازی خروس باعث رنجش سگ می شود.     خروس
بهتر از ایــن نمی شود؛ هــر چند بــرای اعضای دیگر خانواده؛ کمی خطرناک بــه نظر می رسد.     سگ
بله؛ گرچه بی تجربگی و خشونت خوک سگ را ناراحت می کند.     خوک

 

طالع بینی چینی متولدین سال خوک

(متولدین 1302-1314-1326-1337-1350-1362-1373-1386)

 

مشخصات کلی متولدین سال خوک : تپلی محبوب

خوک جنگ جویی جوانمرد؛ بلند همت؛ دلیر و آشنا بــه آداب و رسوم؛ یاور و مهربان؛‌سخت گیر نسبت بــه اشتباهات و پرچمدار همیشگی خلوص نیت اســت کــه بلند همتیش سرانجام ناگواری برایش رقم می زند. می توانید بــه او اطمینان کنید؛ چرا کــه هیچ گاه از اعتماد شما سو ء استفاده نخواهد کرد. او ساده؛ بی ریا و اطمینان بخش اســت و اگــر بــه او ستم کنید؛ بی پناه؛ بی دفاع و کمی ساده لوح است.

در حقیقت خوک اجازه می دهد بــه آسانی فریبش دهند؛ اشتباهات خود را بــا متانت می پذیرد و نسبت بــه اشتابهات دیگران صبور و بردبار است. او همیشه از بهترین های ورزش است. امــا هرگز نمی تواند رقابت جو باشد. انصاف خوک بــه او اجازه نمی دهد کــه خود را برتر از دیگران بداند. او همواره از خود می پرسد کــه آیا در کارهایش صداقت لازم را داشته یــا خیر.

خوک بــه گونه ای باور نکردنی صادق و بی ریاست تــا جایی کــه گاهی مــمــکن اســت بــه خود صدمه بزند. او در برابر بد قولی و بد ذاتی دیگران نمی تواند کاری بکند. بــه ندرت دروغ می گوید و آن هم در مواردی اســت کــه می خواهد خود را از خطر برهاند.

خوک بــا هوش است؛ امــا در مورد مسائل مالی کــنــد ذهن اســت و ناشیانه عمل می کند. او در برابر دورویان و فریب کاران عاجز اســت و خود را بــه چهار میخ می کشد تــا اعمالش را توجیه کند.

خوک فروشنده درستکاری اســت کــه بــه سختی تن بــه ساخت و پاخت می دهد. او بــا اعتقادی آهنین؛ گفته های دیگران را بی هیچ پرسشی می پذیرد؛ امــا در قبولاندن حرف خود بــه دیگران دچار مشکل است.

خوک دوست و شریکی بی همتاست. او معمولا کم حرف است؛ ولــی اگــر تصمیم بــه حرف زدن بگیرد؛ هیچ چیز نمی تواند مانع او شــود و آن قدر پرچانگی می کــنــد تــا هــمــه شنوندگان را خسته و هلاک کند.

خوک نــیــز همچون میمون بــا هوش و تشنه دانش است. او علاقه زیادی بــه مطالعه دارد و هــر چــه را کــه جلوی دستش باشد؛ می خواند. خوک؛ بــا معلومات بــه نظر می رسد؛ امــا در حقیقت؛ بخش عمده معلومات او سطحی است. اگــر او را بیازمایید؛ خواهید دید کــه طبل تو خالی است. ژاپنی ها می گویند: خوک صورتی پهن و کله ای کوچک دارد.

خوک پول پرست و اغلب شهوت ران است. در پشت ظاهر فریبنده و معقول او؛ اراده ای قوی و قدرتی فراوان پنهان است. او هــر هدف؛ آرزو یــا کاری دشوار داشته باشد؛ وظایف خود را بــا شایستگی انــجـام می هد. ایــن قدرت؛ زاییده نیرویی درونی و قابل اعتماد است؛ قدرتی کــه هیچ چیز توان برابری بــا آن را ندارد.

وقتی کــه خوک تصمیمی بگیرد؛ هیچ چیز نمی تواند سد راه او شود. امــا پیش از تصمیم گیری مدتی طولانی هــمــه جوانب را می سنجد تــا جای کــه بــه بی تدبیری متهم می شود. او بــرای رهایی از مسائل بغرنج؛ گاه آن قدر ایــن در و آن در می زند کــه شخصیت خود را زیر سوال می برد.

هرگز از روی ظاهر ضعیف خوک درباره اش قضاوت نکنید؛ چرا کــه ایــن ضعف ظاهری صرفا ناشی از صلح طلبی ذاتی اوست.

خوک دوستان اندکی دارد؛ امــا آنان را تــا پایان عمر حفظ خواهد کــرد و از هیچ فداکاری در حق آنان کوتاهی نمی کند. او بــا دوستان برگزیده خود – کــه شایستگی عشق و محبت او را دارند – بسیار محترمانه برخورد می کند.

زنان متولد سال خوک؛ عاشق حضور در جمع و میهمانی هستند. آنان در خانه داری بی نظیرند.

شخصیت خوک؛ بــه رغم بی طرفی وی؛ پر تحرک و خلاق اســت و اگــر از جنگ و جدل بیزار و گریزان نبود؛ یاغی نــیــز محسوب می شد.

او همیشه ترجیح می دهد در بحث راه فراری بیابد و وانمود کــنــد کــه عقیده اش را تغییر داده اســت تــا خود را دچار زحمت و دردسر نکند.

او تــا زمانی کــه از شما خوشش نیاید؛ در صحبت را باز نمی کــنــد و اگــر لطف کــنــد وارد گــفــت و گوی شود؛ شما را مفتخر کرده است!

خوک بــه ندرت بــه امور قضایی می پردازد و چــه بهتر؛ زیــرا اگــر محق هم باشد؛ سادگی و صداقتش بــه ضرر او و بــه نفع طرف های دعوا تمام خواهد شد؛ شرقی ها می گویند: بــرای برنده شدن در امور قضایی؛ بهتر اســت صداقت؛ شرافت و وجدان را از پنجره بیرون بیندازید!

خوک در هــر شرایطی می تواند کار کند؛ زیــرا هوشیاری و توانایی اش در انــجـام کارهای سخت؛ از او آدم موفقی می سازد؛ همچنین بــه علت حساسیت فراوانش؛ در زمینه شعر و ادبیات نــیــز موفق است.

خوک می تواند بــه آسانی بــه سگ ها نزدیک شود. خوک هــر شغلی را کــه برگزیند می تواند زندگی خود را تامین کــنــد و پول و امکانات از سر و کولش می ریزد و تــا زنده است؛ مردم بــه او کمک می کـنـنـد و از همین راه؛ مــمــکن اســت بسیار ثروتمند شود.

در مشرق زمین؛ مشهور اســت کــه می گویند: مردم بــه خوک کمک می کنند؛ خوراک می دهند و او را چاق و چله می کـنـنـد تــا شام بهتری بــرای شب سال نو داشته باشند. لذا خوک بسیار محافظه کار اســت و بــه هیچ کس اعتماد نمی کند. مــمــکن اســت ایــن گفته درست باشد امــا شکی نـیـسـت کــه مردم از زود باوری و سادگی خوک سو ءاستفاده می کنند.

از ایــن حرفها درباره زندگی عشقی او نــیــز می گویند. او اغلب فریب می خورد؛ ناامید می شود؛ اشتباه می کــنــد و همیشه عاشق است.

خانم خوک ها مادران بسیار خوبی هستند. بــه خوک ها سفارش می کنیم بــا متولدان سال گربه ازدواج کنند؛ چرا کــه بهترین راه جلوگیری از کشمکش و درگیری خانوادگی؛ همین است.

خوک بــایــد از مار فاصله بگیرد؛ چرا کــه مار او را اسیر و برده خود می کــنــد و آنچنان بــه دور او حلقه می زند و او را می فشارد کــه توان هــر حرکتی را از او سلب می کند. وجود خوک بــرای بز مفید واقع می شود.

دوران کودکی خوک در آرامش کامل سپری می شود. در دوران جوانی انبوهی از مشکلات خانوادگی او را در بر می گیرد؛ امــا خوک خجالتی و محتاط؛ بــرای حل مشکلاتش؛ از کسی در خواست کمک نخواهد کرد. او می کوشد خود مشکلاتش را حل کند. در واقع ایــن پنهان ساختن مشکلات از دیگران بــه او صدمات فراوانی میزند زیــرا هیچ کس نمی فهمد کــه او در چــه جهنمی دست و پا می زند.

اگر زاد روز او از جشن های سنتی ( عید تت ) فاصله داشته باشد؛ ناامیدی کمتری در کمین او خواهد بود؛ امــا هــر چــه بــه سال نو در کشورهای آسیایی نزدیک تر باشد؛ بــا مشکلات بیشتری مواجه می شود؛ بــه او خیانت خواهد شد؛ مسخره اش خواهند داد و در نهایت مــمــکن اســت خورده شود!

قصه سه بچه خوک ریشه در ایــن باور خرافی دارد.

مشاهیر متولد سال خوک

روچیلد اول؛ راکفلر اول و فورد اول ؛ سن ایگناتیوس لویولا؛ فدریکوگارسیالورکا؛ فرانسواویون و آلبرت شوایترز ؛ پاسگال؛ لوکوبوزیه؛ فیلد مارشال مونتگمری؛ مارشال فوخ و ژرژ پمپیدو ؛ هنری هشتم ؛ بیسمارک ؛ الیورکرامول؛ مادام دومانتنون و فرانسواز ساگان

مشاغل مناسب متولد سال خوک

تولید کننده؛ پزشک؛ محقق؛ مهندس معمار؛ فیلم ساز؛ نویسنده؛ شاعر؛ نقاش؛ تاجر؛ هنرمند مردمی؛ هنرپیشه؛ دلقک؛ کمدین

متولدین ماههای سال خوک

قلبی مهربان در سینه یک خوک!     فروردین
او بچه خوکی ضعیف؛ امــا بی اندازه جذاب است.     اردیبهشت
خوک خنده دار و لوده! اگــر بچه خوک ها مانعش نشوند؛ بــه خوبی پیشرفت خواهد کرد.     خرداد
او بیسکویتی زنجبیلی بــه شکل خوک اســت و بــایــد مواظب باشد کــه خورده نشود.     تیر
خوک سطح بالا! در اصالتش تردیدی نیست.     مرداد
یک قلک خوکی شکل! او همیشه گرفتار بی پولی است.     شهریور
یک خوک واقعی! او بسیار ساده لوح اســت و عاقبت خورده خواهد شد!     مهر
خوک پر طاقت و تند خو! او می تواند دو دوزه بازی کند.     آبان
خوک منطقی! او همیشه از خود می پرسد کــه بــه درد همبرگر می خورد یــا استیک!     آذر
خوک ریاضت کش! او بیش از حد اخمو و جدی است.     دی
خوک شایسته و متعادل! سرانجام موفقیت از آن اوست.     بهمن
خوک تمام عیار و واقعی!     اسفند

رابطه عاطفی ( زن ) متولدین سال خوک

خوب است. هــر دو روشنفکر و در زندگی بی باک هستند. ایــن دو در کنار هم خوشبخت خواهند شد.     موش
خوک بــا هــر شرایطی خود را وفق می دهد؛ امــا تحمل رنج و زحمت و فقر را ندارد. او همیشه شهامت از نو شروع کردن را دارد.     گاو
خوک؛ ببر را درک می کــنــد و بــه او احترام می گذارد. خطر نابودی خوک را تهدید می کند؛ امــا او؛ آن قدر رشد کرده اســت کــه بتواند از خود مواظبت کند.     ببر
عالی است؛ البته تــا زمانی کــه خوک بتواند دنبال خلاف کاری و بزه کاری نرود.     گربه
بله؛ خوک می داند چگونه چرب زبانی و دلربایی کند. او موجودی بسیار مهربان و مطلوب اســت و دوست دارد مورد پسند واقع شود.     اژدها
خوک پیر دوست داشتنی! بیچاره خوک پیر! سر انــجـام مار او را خفه خواهد کرد.     مار
اسب بــا خودخواهی ویژه اش از خوک سو ء استفاده خواهد کــرد و خوک روی خوشبختی و شادی را نخواهد دید.     اسب
تا زمانی کــه بز رفتارش درست باشد خوک بــا او می سازد. هــر چند بز نمی تواند خود را مهار کند.     بز
امکان پذیر است. فریب دادن خوک؛ بــرای میمون زحمتی ندارد؛ امــا ایــن کار بــرای میمون لذت بخش نیست؛ افزون بر این؛ او زیاد بــه خوک فکر می کند.     میمون
این دو نمی توانند بــا هم کنار بیایند. خروس قدرتمند خوک را از میدان بــه در می کند.     خروس
خوب است. خوک عاشق زندگی اســت و همین ریاضت طلبی سگ را تعدیل می کند. آنها هــر دو سخاوتمندند و خوک غالبا ثروتمند است.     سگ
زوج خوبی هستند. آنها بــه خوبی بــا یکدیگر کنار می آیند. سازش ایــن دو بــا هم زبانزد خاص و عام است.     خوک

رابطه عاطفی ( مرد ) متولدین سال خوک

خوب است. بــه شرط آن کــه موش پرخاشگری نکند؛ زیــرا خوک طرفدار خشونت نیست.     موش
خوک بــرای ارضای خواسته های سرکوب شده خود؛ بــه هــر دری خواهد زد و ایــن خوک را بــه دردسر می اندازد.     گاو
چرا کــه نه؟ البته تــا وقتی کــه خانم ببر؛ ناخواسته و ندانسته؛ از جنبه های مثبت وجود خوک سو ء استفاده نکند.     ببر
تا زمانی کــه خانم گربه؛ بتواند هرزه گردی های خوک را تحمل کند؛ هــمــه چیز خوب پیش خواهد رفت! امــا خوک هم بــایــد سرگرمی های بیرون از خانه را طوری ترتیب دهد کــه خانم گربه متوجه آنها نشود!     گربه
بله؛ خوک مرتب بــرای اژدها دم تکان می دهد و تملق او را می گوید و ایــن بــرای او خیلی بد است!     اژدها
خوک بیچاره! او اسیر خواهد بود و حــتـی علاقه ای بــه لطیفه های عامیانه هم نشان نخواهد داد.     مار
خوک از رابطه زناشویی اش رضایت چندانی نخواهد داشت و دائم از خودخواهی های اسب خواهد رنجید.     اسب
تا زمانی کــه خوک ثروتمند باشد؛ بز راضی و خوشحال خواهد ماند؛ امــا بــایــد دید کــه آیا خوک قادر بــه مهار کردن بز هست یــا نه؟     بز
چرا کــه نه؟ میمون از آقای خوک تعریف و تمجید می کند.     میمون
امکان پذیر است؛ زیــرا خوک؛ بیش از اندازه صبور و نرم خوست.     خروس
عالی است. عشق ایــن دو متکی بر تفاهم؛ درک و احترام متقابل است.     سگ
زوج خوبی هستند. آنها بــه خوبی بــا یکدیگر کنار می آیند. سازش ایــن دو بــا هم زبانزد خاص و عام است.     خوک

رابطه دوستی متولدین سال خوک بــا سالهای

دو دوست خوب کــه از بودن در کنار هم لذت می برند و خوشحالند. پرخاشگری موش بر خوک تاثیر نمی گذارد.     موش
بله؛ بــه شرطی کــه زیاد یکدیگر را نبینند!     گاو
بله؛ بــه خوبی بــا هم سازش می کنند؛ امــا خوک بــایــد محتاط باشد.     ببر
بله؛ بــه شرط آن کــه زیاد بــا هم بیرون نروند؛ چــون پرخاشگری خوک گربه را می ترساند.     گربه
ارتباطی ساده و آرام است. ایــن دو در کنار هم مشکلی نخواهند داشت؛ ولــی شادی و تفریحی هم در کار نیست.     اژدها
هم بله؛ هم نه. بــا گذشت زمان هــمــه چیز مشخص می شود.     مار
خوک ساکت و بردبار خواهد بود و حق بــا اوست.     اسب
بله؛ خوک بــه خوبی می داند چگونه بــایــد بــا بزها رفتار کند؛ در عین حال دلباخته آنها نــیــز هست.     بز
برای هم دوستان خوبی هستند چرا کــه میمون واقعاً بــه خوک احترام می گذارد!     میمون
بهتر اســت خوک فاصله اش را بــا خروس حفظ کند!     خروس
این دو بسیار بــه یک دیگر وفادارند. خوک بــا کمک خود بــه سگ او را از نگرانی می رهاند.     سگ
دو دوست عالی بــا خواسته های مشابه؛ دو یار جدا نشدنی؛ دو همرزم کــه همیشه بــا یک دیگرند.     خوک

رابطه شغلی متولدین سال خوک بــا سالهای

موش می کوشد بــا نیرنگ؛ سر خوک کلاه بگذارد؛ امــا در امور تجاری بخت همیشه بــا خوک یار است.     موش
برای خوک بازده کاری گاو پذیرفتنی و رضایت بخش اســت و می تواند بــه او استفاده فراوان برساند.     گاو
سخاوت ببر بسیار زیاد اســت و توجه ندارد کــه بــرای خوک خطری بزرگ و همیشگی بــه شمار می آید.     ببر
بله. گربه هوشیار و خوک بیش از حد خوش اقبال است. آنها بــا همکاری یک دیگر پول فراوانی عایدشان خواهد شد.     گربه
موفقیت آنها حتمی است؛ بــه خصوص کــه خوک تــا حدی متواضع و فروتن است.     اژدها
خوک نیاز چندانی بــه خرد و دانایی مار ندارد و مار صدمه می بیند.     مار
همکاران مناسبی نیستند. عقاید ایــن دو بــا یک دیگر متفاوت است.     اسب
این دو بــرای یک دیگر مفید خواهند بود و حــتـی بز می تواند بــه خوک کمک کند!     بز
میمون دلایل زیادی بــرای ایــن همکاری دارد. خوک ایــن را می داند و شراکت بــا او را دوست دارد. رفتار میمون نــیــز کاملا سخاوت مندانه خواهد بود. ایــن همکاری بــرای او هم جالب است!     میمون
خوک در امور تجاری بــه خروس اعتماد ندارد؛ بنابراین از همکاری بــا او صرف نظر خواهد کرد.     خروس
بله؛ سگ بــا سخاوت است؛ امــا اگــر خوک اشتباه کند؛ مجازات خواهد شد. آنها دست در دست هم؛ دیگران را فریب خواهند داد.     سگ
این دو در همکاری بــا یک دیگر کامیاب می شــونــد و بــه هــر کاری دست بزنند؛ بخت یارشان خواهد بود.     خوک

ارتباط میان پدر و مادرمتولد سال خوک و فرزندان متولد سال :

خوب است. آنها در کنار یک دیگر بسیار شاد خواهند بود و خوک بــه سو ء استفاده موش از ایــن موقعیت؛ اهمیت نمی دهد.     موش
بدک نیست؛ گر چــه گاو کمی تودار است.     گاو
بله؛ امــا ببر ناراضی است؛ چــون همیشه پرتوقع است.     ببر
رابطه بسیار خوبی است؛ امــا بی تفاوتی غیر طبیعی گربه نسبت بــه خانواده باعث رنجش خوکح می شود.     گربه
خوب است. خوک می تواند بــرای اژدها مفید واقع شود.     اژدها
عملی است؛ امــا بــه خوک بستگی دارد. مادر متولد سال خوک؛ برده وار بــه فرزندش خدمت خواهد کرد.     مار
اسب؛ خانه را زودتر از آنچه انتظار می رود؛ ترک خواهد کرد. دوری اسب از خانه بــه شدت خوک را آزرده و ناراحت می کند.     اسب
از بخت خوب بز؛ خوک تــا پایان عمر از او حمایت خواهد کرد. ایــن دو عاشقانه یک دیگر را دوست دارند.     بز
عالی است. میمون خوک را متعجب و سرگرم می کــنــد و شگفت آن کــه میمون بــه خوک احترام فراوان می گذارد.     میمون
خوشا بــه سعادت خروس! خوک حاضر اســت خود را بــه آب و آتش بزند تــا خروس او را درک کــنــد و باعث شادی وی شود.     خروس
این دو بــا یک دیگر خوب کنار می آیند. خوک در هــمــه کارها حامی سگ است؛ امــا سگ مثل همیشه احساس نارضایتی می کند.     سگ
بله؛ ایــن دو دوستانی واقعی هستند و از بودن در کنار هم لذت زیادی می برند. آنها اغلب بــا هم هستند.     خوک

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “طالع بینی چینی”

دیدگاه ها بسته شده اند.