طالع بینی چینی

مجموعه: فال و طالع بینی

طالع بینی چینی

طالع بینی چینی

 

طالع بینی چینی متولدین سال موش

(متولدین 1291-1303-1315-1327-1339-1351-1363-1375-1387)

 

مشخصات کلی متولدین سال موش

افرادی ke تحت تاثیر in نشان طالع بینی be دنیا آمده اند ، az روحیه پرخاشگرانه و تهاجمی برخوردارند . آنها گاهی اوقات افرادی پر حرف و گزافه گو می شوند.

موش ba ویژگی های جذابیّت و خشونت زاده شده است و در نگاه اول، شوخ طبع و متعادل be نظر می رسد؛ amma فریب او ra نخورید؛ chon خشونت و نا آرامی در pas in چهره خونسرد پنهان است. agar مدتی ba او همنشین ya همسفر شوید، be پریشان حالی، عصبانیت و تند خویی او پی خواهید برد.

موش همیشه آشفته، ناراضی و گاهی عصبی است و همواره بنا ra بر گله و شکایت می گذارد.

موش فعالیت گروهی ra دوست دارد، اهل معاشرت و اجتماعی است؛ amma chon اغلب اطرافیانش اهل هیاهو و یاوه گویی هستند، دوستان کمی دارد. او موجودی تودار است، عادت be خودخوری دارد؛ لذا be کسی اعتماد نمی کند.

افزون بر in ها،‌موش نیک بخت و فرصت طلب است و همواره az hame چیز و hame کس be نفع خود استفاده می کند. او پدر و مادر، دوستان و نزدیکان ،‌ دارای خود و دیگران و حتی جذابیت فوق العاده اش ra برای رسیدن be اهداف خود وسیله قرار میدهد.

موش نمی تواند میل be قمار بازی و پرخوری ra در خود مهار کند؛ vali البته وجود in حالات ra انکار می کند. har چند سرزنده be نظر می رسد؛ vali در in ترس be سر می برد ke روزهای پیری اش ra چگونه باید بگذراند. ba وجود in ke همیشه در زمان حال زندگی می کند،‌ برای دوران کهنسالی خود خیال هایی دارد.

خانم موش ها niz معمولا be ذخیره سازی بیش az حدّ مواد غذایی می پردازند؛ har چند be دلیل پرخوری،‌تمام آنها ra خیلی زود مصرف می کنند. همیشه می توان آنها ra در تقّلا برای خرید کالاهای تجملی و غیر ضروری be امید سود بردن، دید.
موش اغلب خیالباف و گاه خلاق است. او در عیب جویی سر آمد hame است و دیگران دوست دارند be نصایحش گوش فرا دهند amma ba زیاده روی او، az in میل و رغبت کاسته می شود. حتی بعضی موش ها چنان فریفته in اشتیاق شنوندگان می شوند ke در نهایت hame چیز ra نابود می کنند.

موش گاهی بی چشم و رو و پست؛‌ولی در عین حال راستگوست. او har کاری ra ta پایان دنبال می کند؛ حتی agar بداند ke شکست خواهد خورد و پایانی تلخ در انتظار اوست. agar بتواند بر احساس نارضایتی همیشگی و علاقه بیش az حد خود be ابن الوقت بودن غلبه کند، �داکار! دوست فوق العاده است و باید نویسنده شود.     بهمن
گربه، گربه، گربه! بله، گربه ضرب در سه. همنشینی ba او، در جمع دوستان، واقعا لذت بخش است.     اسفند

رابطه عاطفی ( زن ) متولدین سال خرگوش

اگر che خانم گربه موجود آرامی است؛ amma همیشه در اندیشه خوردن موش است. موشی ke سرش بوی قرمه سبزی ندهد، az in رابطه حذر می کند     موش
امکان پذیر است. in دو برای هم ساخته نشده اند، خانم گربه صبور، محتاط و کمی بد اخلاق است!     گاو
این رابطه ta اندازه ای پیچیده است؛ vali in دو یک دیگر ra be خوبی درک می کنند. خانم گربه می داند چگونه ba ببر راه بیاید     ببر
چرا ke نه؟ البته agar har دو عاقل و بالغ باشند!     گربه
زوج بسیار خوبی هستند. گربه az امتیازات اجتماعی و نکته سنجی خاصی برخوردار است ke حس جاه طلبی اژدها ra اقناع می کند     اژدها
اوه… شاید بله… البته ta زمانی ke مار آرامش خود ra az دست ندهد. پایان خوشی در انتظار مار نیست     مار
رابطه بسیار خوبی است. گربه در خانه ای راحت و در جمع دوستان و نزدیکانش be سر خواهد برد و همین برای او کافی است     اسب
چرا ke نه؟ agar گربه کمی پولدار و برخوردار باشد- حتی agar عاشق یک دیگر نباشند- دوستان خوبی برای هم خواهند بود     بز
یک خانه ییلاقی کوچک و زیبا باعث می شود میمون چشمش ra be روی خیلی az چیزها ببندد!     میمون
هرگز امکان پذیر نیست. زیاده روی های خروس- حتی agar مهم نباشد- گربه ra عصبانی خواهد کرد.     خروس
بله، agar che دیوانگی است. خانم گربه، خانه ای آرام و خیر خواهی ra برای سگ be ارمغان خواهد آورد.     سگ
تا زمانی ke خانم گربه، بتواند هرزه گردی های خوک ra تحمل کند، hame چیز خوب پیش خواهد رفت! amma خوک هم باید سرگرمی های بیرون az خانه ra طوری ترتیب دهد ke خانم گربه متوجه آنها نشود     خوک

رابطه عاطفی ( مرد ) متولدین سال خرگوش

موش دائماً در معرض خطر خواهد بود؛ زیرا گربه دوست دارد be اصل و ذات خود بازگردد و مشکل می تواند وسوسه نابود کردن موش ra نادیده بگیرد     موش
له شاید، چرا ke نه؟ آقای گربه در دل خود، be امر و نهی گاو می خندد.     گاو
مشکل است. خانم ببر درونگرا و آقای گربه لوده و زود جوش است     ببر
چرا ke نه؟ البته agar har دو عاقل و بالغ باشند!     گربه
تا زمانی ke خانم اژدها az نشستن کنار آتش خسته نشود، می توان be دوام in رابطه امید داشت!     اژدها
چرا ke نه؟ in دو موجود نکته سنج فرصت کافی برای سبک و سنگین کردن یک دیگر خواهند داشت     مار
اگر اسب خسته نشود، امکان پذیر است. حتی در in صورت niz گربه وفادار خواهد ماند     اسب
خوب است. گربه هوسباز و خیالبافی بز ra دوست دارد. in دو az طریق حس هنری مشترکشان be هم نزدیک خواهند شد     بز
رابطه in دو جالب و سرگم کننده است. آنها az وجود یک دیگر لذت زیادی خواهند برد.     میمون
تحمل خروس در خانه برای گربه مشکل است و خانم خروس هم برای خارج شدن az خانه داد و فریاد be راه می اندازدتا زمانی ke بتوانند آرامش خود ra حفظ کنند؛ مشکلی پیش نخواهد آمد؛ amma agar سگ تنها be فکر هدفش باشد، زندگی برای گربه عذاب آور خواهد شد     خروس
تا زمانی ke بتوانند آرامش خود ra حفظ کنند؛ مشکلی پیش نخواهد آمد؛ amma agar سگ تنها be فکر هدفش باشد، زندگی برای گربه عذاب آور خواهد شد     سگ
عالی است؛ البته ta زمانی ke خوک بتواند دنبال خلاف کاری و بزه کاری نرود     خوک

رابطه دوستی متولدین سال خرگوش ba سالهای

هیهات! نظر گربه درباره موش برو و برگرد ندارد و مطمئناً be هیچ وجه دوستانه نیست     موش
رابطه اجتماعی آنها خوب است     گاو
آنها یک دیگر ra خوب می فهمند، amma گربه ببر ra جدی نمی گیرد و باعث رنجش او می شود     ببر
بله، بله، بله. be روزهایی بیندیشید ke کنار آتش می نشینند و غیبت می کنند     گربه
آه! بله، بله! چیز دیگری نمی توان گفت!     اژدها
بله، آنها می توانند گفت و گوی های طولانی و هیجان آوری ba یک دیگر داشته باشند     مار
یک رابطه اجتماعی عالی و che بسا یک دوستی واقعی.     اسب
بله، گربه هنرمند بودن بز ra تحسین می کند و هوسبازی های بز برای او سرگرم کننده است.     بز
دو دست خوب، دو همدست. بهتر است in دو ra ba هم تنها بگذاریم     میمون
نه، جسارت و ناشکیبایی خروس بیش az حد است و گربه ra کسل خواهد کرد     خروس
بله، دست کم گربه az روی ترحم حرف های سگ ra گوش خواهد داد، حتی agar کاری az دستش ساخته نباشد.     سگ
بله، be شرط آن ke زیاد ba هم بیرون نروند؛ chon پرخاشگری خوک گربه ra می ترساند.     خوک

رابطه شغلی متولدین سال خرگوش ba سالهای

سر و کار پیدا کردن ba گربه، be ویژه برای موش، هولناک است     موش
بیچاره گاو! گربه az هوش سرشار او سو ء استفاده خواهد کرد؛ amma بهتر است گربه niz مراقب باشد!     گاو
امکان پذیر است. گربه می تواند برای ببر مفید واقع شود. in دو کامل کننده یکدیگرند؛ چرا ke ببر جسور و بی باک و گربه محتاط است.     ببر
می شود گفت بله! می توانند در کار وکالت، همکار شوند ya در یک دانشگاه تدریش کنند؛ حتی می توانند مغازه عتیقه فروشی هم باز کنند!     گربه
بله، گربه پیش az تصمیم گیری پندهای خوبی می دهد؛ amma تصمیم گیری ra be عهده اژدها می گذارد.     اژدها
بله، agar be جای حرف زدن، be کار بپردازند، همکاری موفقیت آمیزی خواهند داشت.     مار
سرگرمی خوبی است! گربه شیطان و حقه باز است؛ amma اسب می تواند در برابر او az خود مواظبت کند. che زندگی اجتماعی جالبی     اسب
گربه خوش سلیقه است و در انتخاب مهارت دارد. او می تواند بز ra be فعالیت وادارد و خلاق سازد. شراکت سودمندی است.     بز
تلاش بیهوده ای است. har یک az in دو می داند چگونه az خود در برابر دیگری مراقبت کند؛ amma نتیجه ای در بر نخواهد داشت     میمون
بهتر است خروس مواظب باشد؛ زیرا گربه az همکاری ba او غرضی دارد ke وی az آن آگاه نیست     خروس
گربه ba هوش و واقع بین و سگ ba وفا و مادی گراست. in دو می توانند برای یکدیگر مفید واقع شوند     سگ
بله. گربه هوشیار و خوک بیش az حد خوش اقبال است. آنها ba همکاری یک دیگر پول فراوانی عایدشان خواهد شد.     خوک

ارتباط میان پدر و مادرمتولد سال خرگوش و فرزندان متولد سال :

گربه ba موش بازی می کند. be har حال؛ احتمال موفقیت او کم است.     موش
گربه be in کودک عجیب، ba تعجب و نگرانی نگاه می کند. در حقیقت گربه نمی تواند az سر be سر گذاشتن ba بچه اش خودداری کند     گاو
زیاد بد نیست. حس شوخ طبعی میان in دو – حتی agar باعث جریحه دار شدن ببر شود – بیش az اندازه پیش می رود     ببر
آنها خیلی خوب ba هم کنار می آیند و هیچ مشکلی وجود ندارد     گربه
اگر اژدها در خانه آرام باشد و داد و فریاد be راه نیندازد، گربه او ra تحمل می کند     اژدها
رابطه خوبی است. in دو صحبت های زیادی برای هم دارند و دوستانه ba هم می سازند. in رابطه دوستانه موجب خوشحالی گربه خواهد شد     مار
گربه صلح و دوست است و be اسب آزادی عمل می دهد.     اسب
برای بز بسیار خوب است! گربه be او کمک می کند و ba درک افکار و احساساتش، او ra تحسین و تشویق می کند     بز
میمون اکنون می داند ba che کسی طرف است. فریب دادن گربه کار آسانی نیست     میمون
گربه هیچ گاه خروس ra جدی نمی گیرد و بانگ و ظاهر خروس برای او جالب نیست     خروس
گربه ملوس، آرام و صلح دوست باعث شادی و خوشحالی فراوان سگ می شود و agar مادر گربه باشد، che بهتر     سگ
بدک نیست، amma خوک احساساتی az بی اعتنایی و خونسردی گربه عذاب می کشد     خوک

 

طالع بینی چینی سال تولد

 

طالع بینی چینی سال تولد

طالع بینی چینی متولدین سال اژدها

(متولدین 1295-1307-1319-1331-1343-1355-1367-1379)

 

مشخصات کلی متولدین سال اژدها : موجودی خوش خط و خال

اژدها سرشار az نیرو و شور نشاط زندگی است و ta هنگامی ke جان در بدن دارد، az پستی، ناجوانمردی، دورویی و شایعه پردازی فاصله می گیرد و در وجود او نشانی az حیله گری و دسیسه پردازی یافت نمی شود؛ ba in حال، او be بی آلایشی و معصومیت خوک نیست؛ افزون بر این، be سادگی فریب می خورد، vali در عین حال، شهامت پذیرش اشتباه و اعتراف be آن ra دارد.

اژدها غالباً خود ra در بدترین شرایط و موقعیت ها قرار می دهد. او آرمان خواه و کمال گرا be معنی واقعی است، be همین علت همیشه طالب بهترین هاست. توقع او az خود و دیگران بیش az حد معقول است. وی az دیگران انتظار زیادی دارد وی در برابر، انتظارات دیگران ra ta حد امکان بر آورده می کند.

اژدها بد خلق، سرکش، لجوج، سرسخت و حاضر جواب است و اغلب بی اندیشه سخن می گوید. amma be رغم in ویژگی ها، سخنان و پندهای او بسیار ba ارزش است. مردم be گفته های او گوش فرا می دهند و در حقیقت نفودش بر آنان غیر قابل انکار است.

اژدها موجودی مغرور ، پر شور و عجول است ke be سادگی عنان اختیار az کفش رها می شود . او ba استعداد ،با هوش، ba اراده و بخشنده است و az عهده انجام har کاری be خوبی بر می آید و ta لحظه مرگ هرگز محتاج دیگران نخواهد شد.

اژدها در تمام عرصه های هنری، مذهبی، نظامی . پزشکی ، ya سیاسی می درخشد و کامیاب می شود. اژدها می تواند خود ra وقف اهداف و کارهای ba ارزش و بزرگ کند. in اهداف ــ har che ke باشد ـــ او می تواند پایان کار ra بسنجد/ احتمال دارد استعداد و توانایی اژدها در راه های نادرست be کار افتد و در اعمال خلاف niz سر آمد دیگران شود.

اژدها محبوب خاص وعام است؛ amma خود کمتر be کسی دل می بندد. و هرگز در گیر ماجراهای عاشقانه نمی شود و طعم تلخ ناکامی ra نمی چشد؛ بلکه اوست ke همیشه دیگران ra ناکام می گذارد؛ طوری ke اغلب زنان متولد in سال خاطر خواه ها و خواستگاران زیادی دارند.

متولدان سال اژدها در اوان جوانی ازدواج نمی کنند و حتی برخی az آنان ta آخر عمر مجرد می مانند ؛ چرا ke تنهایی و انزوا طلبی ra دوست دارند . حتی می توان گفت az تنها بودن لذت می برند.
اژدها در دوران کودکی ممکن است be مشکلات مختصری دچار شود ke سبب ساز آن ، انتظار بیش az حد او az اطرافیانش است؛ vali روحیه هنری اژدها در دوران دوم زندگیش باعث ایجاد مشکلاتی می شود.

با in ke برتری و غرور اژدها نسبت be اطرافیانش کاملا محسوس است، گاهی احساس می کند ke دیگران درکش نکرده ؛ be گوهر وجودش پی نبرده اید حال آنکه دیگران همواره تحسینش می کنند.

هر چقدر ناراحتی های اژدها در زندگی ناچیز است be همان اندازه موفقیت هایش بزرگ می باشد.

هر che اژدها سخت گیر تر و پر توقع تر باشد، be همان نسبت ناخرسندتر است؛ در har صورت ، اژدها موجودی شاد و خوشحال است و in روحیه در دوره کهن سالی، موفقیت او ra در رسیدن be اهدافش تضمین می کند.

اژدها نماد بخت و اقبال است و در طالع بینی ، بهترین نماد برای زندگی، رشد و ترقی be شمار می رود . برای مردم خاور دور اژدها نشانه تندرستی، بزرگواری، نجابت،‌هماهنگی و طول عمر است.

با in وصف ، az روی دیگر سکه غافل نشوید. agar che خیر و برکت اژدها az سایر نمادها بیشتر است؛ amma نباید فراموش کرد ke har چیزی ممکن است نوعی نیرنگ و فریب باشد؛ amma che توان کرد، اژدهای افسانه ای شما ra مجبور می کند ke be او اطمینان و اعتماد کامل پیدا کنید.

او همیشه در اوج است و می درخشد ؛ amma درخشش او کاملا سطحی است. او خودش هم واقعا نمی داند چگونه چشم ها ra خیره می کند و in نشان می دهد ke قدرت او غیر واقعی است.

مشاهیر متولد سال اژدها

عیسی مسیح (ع) ، برنارد، راشل و ماری پیکفورد ، سالوادوردالی، زیگموند فروید، روستاند، ادوارد هیث، هارولد ویلسون و ژاندارک ، ژان ژاک روسو، بارباراکارتلند، برنارد شاو، دانتون، مارشال تیتو، سنت برنادت، ناپلئون سوم و مارشال پتن

مشاغل مناسب متولد سال اژدها

هنرپیشه، هنرمند، کارخانه دار، مغازه دار، مهندس معمار، پزشک، وکیل دعاوی، تبهکار، روحانی، مبلغ مذهبی، سفیر ya سفیر کبیر، سیاستمدار، مدیر عامل، رئیس جمهور و قهرمان ملی !

متولدین ماههای سال اژدها

اژدهای ناآرام و بیش az حد حساس! او ba چشمان بسته حمله می کند و be پیروزی خود اطمینان کامل دارد.     فروردین
اژدهایی شیرین، موجودی افسانه ای در خانواده! وجود او آرامش ra be ارمغان می آورد.     اردیبهشت
اژدهای الوان! az سوراخ بینی اش آتش زبانه می کشد.     خرداد
اژدهای بلند پرواز! سر او be ابرها رسیده، در قصرهای خیالی زندگی می کند.     تیر
اژدهای گزافه گو! او افراط کار است و شما ra بیش ار حد خسته می کند.     مرداد
اژدهای دقیق! تنها اژدهایی ke افسانه ای نیست. وجود او ra باور نمی کنید و فکر می کنید ke خواب می بینید!     شهریور
اژدهای اطمینان بخش! amma آنچه ra ke می بینید، باور نکنید chon او ظاهرش فریبنده است.     مهر
اژدهای تیغ دار! ba لمس کردن او دچار درد و سوزش خواهید شد.     آبان
می توانید روی in اژدها حساب کنید. رفتار او دوستانه و آرام است.     آذر
اژدهایی دور اندیش! او زیاد جلب توجه نمی کند!     دی
اژدهای معقول و صریح! او حتی می تواند az خود niz انتقاد کند.     بهمن
اژهایی برتر! اژدهایی بسیار عاقل و الهام بخش است. او می تواند و باید پیش برود.     اسفند

رابطه عاطفی ( زن ) متولدین سال اژدها

چرا ke نه؟ خانم اژدها عاشق ستایش شدن است و هیچ کس بهتر az موش نمی تواند in نیاز او ra برآورده کند.     موش
رابطه پیچیده و مشکلی است. اژدها درخشیدن ra دوست دارد و گاو be har چیز درخشنده بد گمان است!     گاو
دو شخصیت قوی رو در روی هم قرار می گیرند. وجود اژدها برای ببر مفید خواهد بود، چرا ke باعث می شود ببر پیش az دست زدن be har کاری دور اندیشی ra فراموش نکند.     ببر
تا زمانی ke خانم اژدها az نشستن کنار آتش خسته نشود، می توان be دوام in رابطه امید داشت!     گربه
طوفان be پا خواهد شد. in دو دائم ba یک دیگر be رقابت خواهند پرداخت.     اژدها
مشکل است! اژدها دوست دارد مار az او تعریف و تمجید کند؛ نه in ke اسیر باشد!     مار
نه، اسب بسیار خودخواه است و خانم اژدها برای شکوفایی،‌به توجه فراوان نیاز دارد.     اسب
فکرش ra هم نکنید. خانم اژدها نیاز be تحسین و تمجید دارد و آقای بز هیچ چیز ra تحسین نمی کند.     بز
امکان پذیر است. آقای میمون هنرپیشه ماهری است بسیار دلرباست. طبق معمول او ناامید خواهد شد. amma هرگز ناامیدی خود ra بروز نمی دهد.     میمون
بله، البته agar شغل اژدها درخور توجه باشد و خروس بتواند az in بابت be خود ببالد.     خروس
نه، سگ کورکورانه کسی ra تحسین نمی کند؛ چرا ke کارهای مهمتری دارد.     سگ
بله، خوک مرتب برای اژدها دم تکان می دهد و تملق او ra می گوید و in برای او خیلی بد است!     خوک

رابطه عاطفی ( مرد ) متولدین سال اژدها

خوب است. موش ممکن است be درد اژدها بخورد و اژدها in ra می پذیرد.     موش
نه. آنها همیشه بر سر قدرت و ریاست می جنگند و in وضعیت اژدها ra خسته خواهد کرد.     گاو
بله، حتی agar مشکلاتی وجود داشته باشد. اژدها می داند ke چگونه ببر ra متقاعد کند و ببر be نصایح او – حتی agar درست نباشد – گوش می کند.     ببر
زوج بسیار خوبی هستند. گربه az امتیازات اجتماعی و نکته سنجی خاصی برخوردار است ke حس جاه طلبی اژدها ra اقناع می کند.     گربه
طوفان be پا خواهد شد. in دو دائم ba یک دیگر be رقابت خواهند پرداخت.     اژدها
زوج خوبی هستند. آقای اژدها be دلربایی خانم مار می بالد، حتی agar چشم مار be دنبال او نباشد.     مار
اگر زندگی پابرجا بماند، مشکلی ایجاد نخواهد شد!     اسب
برای بز خوب است. amma در مورد اژدها، بز نمی تواند کمکی be او بکند و حتی ممکن است be او صدمه بزند. او نسبت be اژدها بی تفاوت است.     بز
خوب است. میمون همیشه نصایح خوبی برای اژدهای مغرور دارد و در عوض، اژدها az او حمایت می کند.     میمون
خوب است. خروس az موفقیت های اژدها سود خواهد برد و آنها ra az آن خود می داند.     خروس
سگ واقع بین خصلت های واقعی اژدهای مغرور ra می بیند و او ra دچار یاس می کند؛ بنابراین هیچ یک در زندگی خوشبخت نخواهند شد.     سگ
بله، خوک می داند چگونه چرب زبانی و دلربایی کند. او موجودی بسیار مهربان و مطلوب است و دوست دارد مورد پسند واقع شود.     خوک

رابطه دوستی متولدین سال اژدها ba سالهای

امکان پذیر است؛ in دو، قدر یک دیگر ra می دانند و موش be آن فکر نمی کند ke در پرتو درخشندگی اژدها خودنمایی کند.     موش
نه، گاو زیاد be اژدها فکر نمی کند.     گاو
بله، آنان یک دیگر ra می ستایند و در مجموع، be درد هم می خورند.     ببر
آه! بله، بله! چیز دیگری نمی توان گفت!     گربه
وقتی دو وسیله آتش بازی همزمان روشن شوند؛ هیچ یک نمی توانند چشم تماشاگران ra خیره کنند.     اژدها
بله، in دو خیلی خوب ba یک دیگر سازش می کنند و har یک be دیگری آرامش می بخشد.     مار
هرگز. اسب خودخواه است،‌انتظارش az دیگران زیاد است vali توقعات آنان ra بر آورده نمی سازد؛ حال آنکه اژدها ta حد زیادی پاسخ گوی انتظارات دور و بری هاست و be همان اندازه az آنان انتظار دارد.     اسب
اوه بله! in رابطه برای بز be قدری مطلوب است ke شروع be دلربایی می کند! و وقتی بز دلربایی کند …     بز
میمون har بلایی ke بخواهد بر سر اژدها می آورد؛ amma اژدها niz az میمون سود خواهد برد.     میمون
این دو ba هم خوب کنار می آیند و دوستی یعنی همین!     خروس
نه، سگ کاملا واقع بین است و اژدها ra مایوس می کند.     سگ
ارتباطی ساده و آرام است. in دو در کنار هم مشکلی نخواهند داشت؛ vali شادی و تفریحی هم در کار نیست.     خوک

رابطه شغلی متولدین سال اژدها ba سالهای

تا زمانی ke اژدها رئیس باشد، کارها be خوبی پیش خواهد رفت.     موش
این جا che کسی ریاست خواهد کرد؟ be نظر می رسد ke گاو کار چاق کن اژدها باشد!     گاو
شراکتی ba ارزش بین دو موجود جاه طلب است. اژدها be جای har دو خواهد درخشید.     ببر
بله، گربه پیش az تصمیم گیری پندهای خوبی می دهد؛ amma تصمیم گیری ra be عهده اژدها می گذارد.     گربه
مشکل افرین است؛ زیرا شهرت و اعتبار har دو be خطر می افتد.     اژدها
امکان پذیر است؛ amma agar مار hame کارها ra be اژدها واگذار کند، خطرناک است.     مار
آنها نمی توانند مدتی طولانی ba هم همکاری کنند؛ amma گاهی کارها خوب پیش خواهد رفت.     اسب
شاید. بز می تواند ba اژدها در زمینه ای هنری همکاری کند و اژدها نقش کارگردان، تهیه کننده ya مدیر اجرایی ra be عهده بگیرد.     بز
عالی است! اتحاد قدرت ba حیله گری شکست ناپذیر است.     میمون
اگر اژدها کارها ra در دست بگیرد، خروس می تواند نمایش چشمگیری be راه بندازد.     خروس
نه، سگ درون اژدها ra می بیند و اژدها چنین حالتی ra دوست ندارد.     سگ
موفقیت آنها حتمی است؛ be خصوص ke خوک ta حدی متواضع و فروتن است.     خوک

ارتباط میان پدر و مادرمتولد سال اژدها و فرزندان متولد سال :

اژدها فرزندانش ra بیش az حد مورد مواخذه قرار می دهد؛ amma be har حال، مشکلی پیش نخواهد آمد.     موش
گاو نهایت سعی خود ra می کند ta اژدها ra خشنود سازد. amma in کار آسان نیست. اژدها عاشق خود نمایی است vali گاو درونگرا و کمی کودن است!     گاو
خوب است. اژدها az شهرت و اعتبار ببر be خود می بالد و ببر niz be حرف های او گوش می دهد.     ببر
گربه خود نما و جاه طلب است و اژدها az شهرت و اعتبار ببر be خود می بالد و ببر niz be حرف های او گوش می دهد.     گربه
بسیار عالی است. har دو be وجود هم می بالند!     اژدها
بله، برخورد مار ba اژدها کاملا عاقلانه است و حتی agar دیدگاه ها و عقاید اژدها مورد قبول مار نباشد، او ra درک می کند.     مار
مشکلات اساسی وجود دارد؛ amma عاقبت ba هم می سازند.     اسب
اژدها be ذوق هنری فرزندش افتخار می کند و مورد حمایتش قرار می دهد.     بز
رابطه آنها خوب است. اژدها دانش و تجربیات خود ra در اختیار میمون قرار می دهد؛ be شرط آن ke میمون be آنها احتیاج داشته باشد!     میمون
رابطه بسیار خوبی است. اطاعت کورکورانه خروس az اژدها باعث خوشحالی اژدها می شود.     خروس
نه، سگ اژدها ra تحسین نمی کند؛ در حالی ke اژدها in کار ra وظیفه سگ می داند.     سگ
بله، اژدها برای خوک مفید است. او az تمام توان خود برای کامیابی خوک استفاده می کند.     خوک

 

طالع بینی چینی متولدین سال مار

(متولدین 1296-1308-1320-1332-1344-1356-1368-1380)

 

مشخصات کلی متولدین سال مار : خردمند و زیبا

مار ya افعی ، در اساطیر و افسانه های مردمان مغرب زمین چهره ای منفی دارد؛ amma در سال مار متولد شده اند ؛ agar مرد باشند، جذاب ، احساساتی و شوخ طبع و agar زن باشند، زیبا هستند و in زیبایی عامل کامیابی آنهاست.

ژاپنی ها برای ابراز شگفتی و ستایش خود az زنان ، معمولا می گویند: عزیز من، تو یک مار واقعی هستی، ؛ حال آن ke در کشورهای غربی نمی توان برای تعریف و تمجید az کسی az چنین عبارتی استفاده کرد.

مار در لباس پوشیدن بسیار خوش سلیقه است و خود نمایی می کند. مردان متولد in سال بسیار خوش لباس و خانم مارها هم بی اندازه خود آرا هستند.

مار هرگز عمر عزیزش ra be بطالت نمی گذراند و az بد گویی و یاوه گویی گریزان است . او بسیار می اندیشد و روشن فکر، فرزانه و خردمند است ؛ har چند نیاز چندانی be استفاده az عقل و خرد خود ندارد ؛ زیرا روان و نا خود آگاه بسیار روشنی دارد ke در صورت پرورش be روشن بینی و شهود می انجامد. be in ترتیب، او be فطرت و غریزه خود، بیش az استدلالات، نظرات و تجربیات دیگران اهمیت می دهد و be نظر می رسد برای شناخت جهان az حس ششم خود استفاده می کند.

وی ba همت و پشتکار کارها ra ta پایان دنبال می کند، az تردید و بی ثباتی بیزار است و سریع و قاطع تصمیم می گیرد . برای رسیدن be هدفش، az هیچ کوششی فرو گذار نمی کند و be نظر می رسد ke هیچ چیز نمی تواند او ra az هدفش بازدارد.

مار در امور مالی و اقتصادی کمی حسابگر است vali حس انسان دوستی اش ، سر انجام او ra be همیاری ba دیگران وا می دارد؛ har چند کمک های او بیشتر معنوی است ta مادی! be har حال، برای مار جان دادن راحت تر az پول دادن است! شگفت آن ke او همیشه دم az بخشندگی می زند؛ ta آن جا ke دیگر اعتبار خود ra az دست می دهد و حنایش رنگ می بازد.

نقطه ضعف شخصیت مار ، انحصار طلبی در کمک be دوستان است . agar بخواهد be کسی مهربانی کند، حضور هیچ کس دیگر ra بر نمی تابد؛ be طوری ke شخص نیازمند az تمنای خود پشیمان می شود؛ زیرا طبیعت مار چنان اقتضا می کند ke حلقه وار be دور فرد دل خواسته اش بپیچد و باعث خفگی او شود !پیش az آن ke پیشنهاد یاری مار ra بپذیرید، خوب بیندیشید؛ در غیر in صورت پشیمان خواهید شد.

مار در معاش بسیار خوش اقبال است و هرگز در مورد پول نگرانی نخواهد داشت. be قول معروف پول az سر و کولش می ریزد. او خود niz be in دولتمندی اشراف دارد و خیالش az in بابت تخت است. amma agar پولدار شود، ناخن خشکی می کند و هرگز be کسی پول نمی دهد.

مارها وقتی پیر می شوند، خساست آنها be اوج می رسد.

مار همیشه دنبال مشاغل بی درد سر و آسان می گردد و می توان گفت ta اندازه ای تنبل است.

مار نسبت be شریک مسایل عشقی خود ـــ حتی agar عاشقش نباشد ـــ بسیار حسود است و آنچنان be دورش حلقه می زند ta سر انجام او ra az میدان be در کند.

مردان متولد سال مار، چشم چران هستند؛ vali چنین صفتی ra az همسرشان تحمل نمی کنند. آنان خانواده ای پر جمعیت و شلوغ be راه می اندازند ta اطمینان حاصل کنند همسرانشان آن قدر گرفتارند ke فرصتی برای چشم چرانی و هوسبازی نداشته باشند!

دوران کودکی و جوانی مار معمولا آرام و بی درد سر می گذرد amma ممکن است سر پیری be فکر معرکه گیری بیفتد ؛ زیرا در in دوران ، احساسات ، طبیعت پرحرارت ونیز ماجراجویی هایش az خواب بیدار شده و آرامش دوران سالخوردگی اش ra بر هم می زند.

در in میان ، عامل تعیین کننده آن است ke مار در زمستان be دنیا آمده باشد ya در تابستان ؛ در گرما ya در سرما و در روز ya شب؛ زیرا طبیعت او ba طوفان، سرما و باران های بهاری سازگاری ندارد. ماری ke در نیم روزی تابستانی و در منطقه ای گرمسیر متولد شده باشد، az ماری ke در نیمه شب سرد زمستان be دنیا آمده باشد ، شادتر است. آب وهوای زاد روز متولدان سال مار ، تاثیر بسزایی در سر نوشت آنان دارد. ماری ke در یک روز طوفانی be دنیا آمده باشد ، زندگی پرماجرایی خواهد داشت.

مشاهیر متولد سال مار

داروین، مونتنی، کوپرنیک، کالوین، گاندی، مائوتسه تونگ، آرتور سی کلارک، مونتسکیو ، کندی، لودیس پریل، لینکن و بادن پاول ، آندره ژید، گوستاوفلوبر و ادگار آلن پو، پیکاسو، شوبرت، ملک ناصر، بودلر و برامس

مشاغل مناسب متولد سال مار

مدیر مدرسه، استاد دانشگاه، نویسنده، فیلسوف، حقوق دان، روان پزشک، سیاستمدار، نماینده سیاسی، کارگزار بورس، غیب گو، پیشگو، طالع بین، فالگیر، جادوگر، واسطه احضار روح، کف بین، خطاط

متولدین ماههای سال مار

اژدر مار! مراقب حلقه های او و ضربات مهلکش باشید!     فروردین
افعی! او وفادار و قابل اعتماد است؛ amma جذابیتش غیر قابل انکار است.     اردیبهشت
مار پرشور و هیجان! او دمدمی مزاج ترین مارهاست.     خرداد
مار خواب آلود! او تن be har کاری نمی دهد. باید تکانی be او داد!     تیر
مار فعال! او موجودی بی نظیر و بسیار متعادل است.     مرداد
مار زنگی! قواعد بازی ra خیلی خوب بلد است و می داند چگونه az آنها استفاده کند.     شهریور
این مار مودب تر az آن است ke بتواند درستکار باشد! مراقب باشید در چنبره اش گرفتار نشوید. زیرا ممکن است مسحور او شوید.     مهر
افعی شهوت انگیز! in همان ماری است ke حوا ra برای گاز زدن be سیب اغوا کرد!     آبان
مار مصمم! او be اهدافش خواهد رسید؛ amma زیاد جذاب نیست.     آذر
مار اندیشمند! او کمی خیال پرداز و آرمانی؛ amma بسیار هوشیار است.     دی
مار مرموز! او می تواند غیب بین و در احضار ارواح واسطه خوبی باشد.     بهمن
مار ماهی! be شدت خوددار، آرام و متین است.     اسفند

رابطه عاطفی ( زن ) متولدین سال مار

خانم مار گاه بی وفا می شود؛ amma خوشحال است. در عوض آقای موش خشنود نخواهد بود!     موش
اگر خانم مار بتواند سرگرمی های خارج az خانه اش ra پنهان کند، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. او تلاش خود ra خواهد کرد amma agar لو برود …     گاو
هرگز توصیه نمی شود. سو ء تفاهم کامل، بی آن ke امیدی be بر طرف شدن آن باشد، حکم فرما خواهد بود. عقل و شیفتگی ba هم جور در نمی آید.     ببر
چرا ke نه؟ in دو موجود نکته سنج فرصت کافی برای سبک و سنگین کردن یک دیگر خواهند داشت.     گربه
زوج خوبی هستند. آقای اژدها be دلربایی خانم مار می بالد، حتی agar چشم مار be دنبال او نباشد.     اژدها
رابطه پیچیده و درد سر آفرینی است. ماجراجویی ها، عشوه گری ها، احساسات و کوشش مداوم برای گناهکار جلوه دادن یک دیگر، کشمکش هایی ایجاد خواهد کرد.     مار
بله، agar خانم مار az داشتن چنین رابطه ای خوشحال باشد و agar آن قدر عاقل باشد ke بتواند اسب ra تحمل کند، امکان پذیر است.     اسب
این جا عقل و خرد کاری az پیش نمی برد. خطر درهم شکستن hame چیز وجود دارد.     بز
امکان پذیر است؛ be شرط اینکه میمون، تن be in کار بدهد. hame چیز be میل میمون بستگی دارد.     میمون
چرا ke نه؟ in دو، وجود همدیگر ra کامل می کنند و مار آن قدر عاقل هست ke در ظاهر خود ra آرام نشان دهد.     خروس
امکان پذیر است؛ مشروط be آن ke خانم مار زیاد be سگ پیله نکند!     سگ
خوک بیچاره! او اسیر خواهد بود و حتی علاقه ای be لطیفه های عامیانه هم نشان نخواهد داد.     خوک

رابطه عاطفی ( مرد ) متولدین سال مار

در یک کلام، in ارتباط، بازی ba دم شیر است؛ amma موش کورکورانه عاشق مار می شود!     موش
بله، مار اجازه می دهد ke گاو تصمیم گیرنده باشد. او معقول است و همیشه در صحنه حاضر خواهد بود.     گاو
دید in دو نسبت be hame چیز کاملا متفاوت است. مشکل می توان پی برد ke che در سر دارند.     ببر
اوه… شاید بله… البته ta زمانی ke مار آرامش خود ra az دست ندهد. پایان خوشی در انتظار مار نیست!     گربه
مشکل است! اژدها دوست دارد مار az او تعریف و تمجید کند؛ نه in ke اسیر باشد!     اژدها
رابطه پیچیده و درد سر آفرینی است. ماجراجویی ها، عشوه گری ها، احساسات و کوشش مداوم برای گناهکار جلوه دادن یک دیگر، کشمکش هایی ایجاد خواهد کرد.     مار
اسب عاشق پیشه و باوفاست. agar آتش عشق خاموش شود؛ اسب، مار ra ترک خواهد کرد و مار بی وفا تنها می ماند. in دو در کنار هم زندگی خوبی نخواهند داشت.     اسب
اگر مار ثروتمند باشد، خانم بز در انجام وظایفش کوتاهی نخواهد کرد. رابطه in دو پر دردسر است!     بز
تنها ba هوشیاری و زیرکی می توان چنین رابطه ای ra حفظ کرد و pas az آن …     میمون
خوش یمن است. in دو be اتفاق فلسفه بافی می کنند و احترام خاصی be هم می گذارند.     خروس
مار آنچه ra ke بخواهد، انجام می دهد و حتی agar سگ اسیر او شود، واکنشی az خود نشان نمی دهد.     سگ
خوک پیر دوست داشتنی! بیچاره خوک پیر! سر انجام مار او ra خفه خواهد کرد.     خوک

رابطه دوستی متولدین سال مار ba سالهای

بدک نیست! har دو حرف های زیادی برای گفتن be یک دیگر دارند ke آکنده az غیبت و شایعه پراکنی است.     موش
بین in دو تفاوت های زیادی وجود دارد؛ amma ba هم خوب کنار می آیند.     گاو
نه، in رابطه شبیه گفت و گوی کر و لال ها خواهد بود.     ببر
بله، آنها می توانند گفت و گوی های طولانی و هیجان آوری ba یک دیگر داشته باشند.     گربه
بله، in دو خیلی خوب ba یک دیگر سازش می کنند و har یک be دیگری آرامش می بخشد.     اژدها
یک رابطه عالی دیگر؛ دو فیلسوف سعی می کنند دنیا ra اصلاح کنند!     مار
بله، مار خشم و بی قراری اسب ra فرو می نشاند.     اسب
تا زمانی ke مار be درد بز بخورد، دوستی شان پا برجاست.     بز
رابطه اجتماعی آنها سرد خواهد بود.     میمون
بله، in دو چیزهای زیادی برای گفتن be یک دیگر دارند.     خروس
مشکل است. بهتر است دوستی خود ra در حد یک ارتباط اجتماعی حفظ کنند.     سگ
هم بله، هم نه. ba گذشت زمان hame چیز مشخص می شود.     خوک

رابطه شغلی متولدین سال مار ba سالهای

آوای دهل شنیدن az دور خوش است!     موش
بهتر است in دو ba هم شریک نشوند.     گاو
بله، in دو هرگز be توافق نخواهند رسید.     ببر
بله، agar be جای حرف زدن، be کار بپردازند، همکاری موفقیت آمیزی خواهند داشت.     گربه
بله، agar be جای حرف زدن، be کار بپردازند، همکاری موفقیت آمیزی خواهند داشت.     اژدها
این دو عالی برنامه ریزی می کنند؛ amma در عمل کاری az پیش نمی برند. شراکت آنها ناپایدار و متزلزل است.     مار
امکان پذیر است. برنامه ریزی و طرح نقشه های کاری، بر عهده مار و پیاده کردن آنها بر عهده اسب خواهد بود.     اسب
می شود امیدوار بود. مار مهارت و آگاهی لازم ra برای کار کردن دارد؛ amma نمی توان be کار کردن او امیدوار بود. بز هم مرتکب اشتباهاتی می شود.     بز
مار دچار دردسر خواهد شد؛ زیرا میمون بسیار زرنگ و باهوش است.     میمون
حرف، حرف، حرف… شراکت in دو، در دریایی az کلمات غرق خواهد شد!     خروس
چرا ke نه؟ امکان پذیر است؛ amma چندان چنگی be دل نمی زند.     سگ
خوک نیاز چندانی be خرد و دانایی مار ندارد و مار صدمه می بیند.     خوک

ارتباط میان پدر و مادرمتولد سال مار و فرزندان متولد سال :

مار عاشق خانواده اش است و موش کاری نمی کند ke موجب رنجش او شود.     موش
مار عاقلانه har che در توانش است، انجام می دهد؛ amma in گونه زندگی سخت است.     گاو
پرسش هایی برای مار وجود دارد. او باید برای in ke بفهمد ببر اوقاتش ra چگونه سپری می کند، az تمام هوش خود استفاده کند.     ببر
بله، amma مواظب باشید! مادر انحصار طلب و حسود است و پدر دوست دارد بچه ra برای خودش نگه دارد.     گربه
بله، مار اژدها ra درک می کند.     اژدها
سرانجام یکی az آنها دیگری ra فریب داده، be دام می اندازد. بهتر است مار جوان har che زودتر ازدواج کند، در غیر in صورت، کار az کار خواهد گذشت.     مار
حس استقلال طلبی اسب باعث بروز مشکلاتی برای har دو طرف می شود!     اسب
رابطه خشنود کننده است ke ثروت و آسایش ra برای خانواده be ارمغان می آورد.     بز
این بچه، یک میمون واقعی است.     میمون
آنها یک دیگر ra خوب درک می کنند. خروس ba چرب زبانی می خواهد خود ra مهم و موثر نشان دهد. او حتی be قیمت az دست دادن آزادیش، in کار ra خواهد کرد.     خروس
تجربه نشان داده است ke آنها be درد یک دیگر نمی خورند.     سگ
خوک باید خیلی مواظب باشد ke توانایی حرکت ra az او نگیرند.     خوک

 

طالع بینی چینی متولدین سال اسب

(متولدین 1297-1309-1321-1333-1345-1357-1369-1381)

 

مشخصات کلی متولدین سال اسب : نجیب و برازنده

اسب همیشه خود ra آراسته و ستودنی می نماید . جاذبه جنسی او خیره کننده است و می داند چگونه لباس بپوشد. او be مکان های عمومی مانند: کنسرت، تئاتر، گردهمائی ها، مسابقات ورزشی ومهمانی ها علاقه خاصی دارد. وی اغلب خوش اندام و ورزشکار است.

اسب بسیار خوش برخورد ، خوش صحبت، ba نشاط، دلسوز،‌شوخ، سرگرم کننده و در hame حال محبوب و دوست داشتنی است.

روحیه اسب ba فعالیت های سیاسی بسیار سازگار است و in گونه کارها او ra خشنود می کند و be او امکان رشد می دهد. اسب ba شگردی خاص ، دیگران ra زیر سلطه خود در می آورد و فرمان بردار خود می کند.

اسب بسیار حاضر جواب است و پیش az آن ke لب be سخن بگشایید بحث وگفت و گویی ـــ che در آن سر رشته داشته باشد ya نه ـــ وارد شود و بر دیگران پیشی بگیرد.

اسب در کارهای عملی هم be اندازه کارهای فکری ، توانمند،‌ خلاق و ماهر است. amma در حقیقت ، او بیشتر زرنگ است ta ba هوش و خودش niz in ra می داند؛ be همین دلیل، برخلاف ظاهری آرام و مطمئن ، اعتماد be نفس ندارد و موجودی ضعیف است.

اسب بی تاب ، تند خو، نازک دل و پرشور و حرارت است؛ az in رو گاه az نفوذ کلام خود برای سیطره بر دیگران استفاده می کند. کسانی ke یک بار az خشم و غضب اسب آسیب دیده باشند، دیگر هرگز نسبت be او خوش بین نخواهد بود و همیشه az او می هراسد و برای پیروزی در زندگی باید خود ra کنترل کند.

اسب موجودی خود خواه است و har کس ke در راه رسیدن او be اهدافش مانع ایجاد کند ، لگد کوب می کند. افزون بر این،‌تا اندازه ای متکبر و خودپسند است و be مشکلات و ناراحتی های دیگران اهمیت نمی دهد وتنها be امور مربوط be خودش می پردازد؛ ba in حال ، در صورت لزوم ، ba شجاعت تمام در امور دیگران دخالت و وساطت می کند. اسب مستقل ، سر کش و خود سر است. او همیشه راه خود ra می رود و نصایح دیگران ra قبول نمی کند. اسب خیلی زود آغوش خانواده ra ترک می کند ta زندگی اش ra بسازد . او in کار ra ba میل و رغبت انجام می دهد ، زیرا زندگی مستقل و مطابق میل و سلیقه شخصی ra بر har چیز دیگر ترجیح می دهد.

وقتی اسب be میل خود خانه و خانواده ای درست می کند،‌سر پرستی آن ra be عهده می گیرد و be خانواده خود عشق می ورزد. اسب در زندگی خانوادگی سالار وارباب است و کار ، مشکلات ، تندرستی و حتی اتوی لباسهایش بر عهده دیگران است ke البته in برخورد و نگرش اسب چندان هم دور az انصاف نیست؛ زیرا در حقیقت ، حضور او ضامن بقای خانواده است و agar زمانی be har علت خانه و خانواده ra ترک گوید،‌همه چیز مانند خانه ای پوشالی در هم می ریزد.

لذا ،‌با in موجود خودخواه ، faghat برای خود و موفقیت های شخصی اش کار می کند؛ amma بی شک همیشه بازده کاری اش فوق العاده عالی است و برای دیگران مفید است.

اسب زحمتکش است و در امور مالی دیدی کار شناسانه داشته و ماهرانه عمل می کند. amma متاسفانه az آن جا ke دارای روحیه متغیری است ، ممکن است توجه خود ra be امور دلخواهش az دست بدهد؛ in امور می تواند عاشقانه ، مربوط be کار و ya har مورد دیگری باشد و تفاوتی ندارد . amma نگران نباسید، او دوباره ba همان میزان موفقیت خواهد رسید.مشروط بر آن ke انجام کار مورد نظر نیاز be گوشه گیری ، تفکر و عمق نداشته است و نیاز be بودن در میان دیگران دارد ta او ra تایید و ستایش کنند.

اسب در ارتباط ba جنس مخالف ، موجودی ضعیف است. او be خاطر عشق az hame چیز می گذرد و آنچنان مجذوب عشق می شود ke hame چیز ra az یاد می برد؛ be همین دلیل ، ba آن hame استعداد های مثبتش ، زندگی اش رضایت بخش نیست و راضی اش نمی کند. amma agar او بتواند بر in ضعف خود غلبه کند و اهداف خواسته هایش بر خشم و هیجانش غلبه کند، زندگی شاد و موفقی خواهد داشت.

در دوران کودکی و جوانی اسب ، پر فراز و نشیب است . او در جوانی خانه و خانواده اش ra ترک می کند ke همین امر باعث دل شکستگی و افسردگی اسب می شود. زندگی عشقی او niz هرگز بی دردسر و راحت نیست؛ amma دوران پیری آرامی خواهد داشت.

نماد اسب آتش – ke har شصت سال یک بار تکرار می شود – ( سالهای 1285، 1344، 1404 و … ) برای خود اسب و خانواده اش شگون ندارد، زیرا در in سال ها خصوصیات مثبت و سودمند وجود اسب تبدیل be ویژگی های زیان آور و شرارت آمیز می شود و خانواده او در معرض یماری های خطرناک، تصادف و بد اقبالی قرار می گیرند.

مردان و زنانی ke در سال اسب آتش متولد شوند، az نظر شخصیتی همان خصلت های متولدان سال اسب ra دارند amma صفات خوب و بدشان شدیدتر است. آنان بسیار کوشاتر، زیرک تر، مستقل تر، خوش ذوق تر و ba استعدادتر و بیش az دیگران خودخواه هستند. روحیه پر شر و شور و خود پسندی دیوانه وار اسب، روابط عشقی او ra be سوی زیاده روی های زیان بار سوق می دهد.

بعضی بر in باورند ke متولدان سال اسب آتش، بر افراد خانواده خود نفوذ عجیبی دارند؛ amma باور عموم in است ke اسب های آتشین برای خانه ای ke درآن متولد شده اند و niz برای خانوده ای ke خود تشکیل خواهند داد، مشکل سازند.

شایان ذکر است ke متولدان سال اسب آتش be شغل های متنوع تر،‌ جالب تر و استثنایی تر az متولدان سال اسب عادی می پردازند و احتمال in ke be خوشنامی ya بدنامی، شهره شوند، بیشتر است.

مشاهیر متولد سال اسب

سیسرون، رامبراند، کورنلی و دیوی کروکت ، شارلمانی، روزولت، خروشچف، هاکسلی و هرزوک ، لویی پاستور ، دلاکروا، نیوتون، ژرژ براک، بوفالوبیل و شاه بودوئن

مشاغل مناسب متولد سال اسب

صنعتگر متخصص، کاردان فنی، راننده کامیون، سر کارگر، شیمی دان، جغرافی دان، فیزیک دان، زیست شناس، دندانپزشک، پزشک، مهندس معمار، کارشناس امور مالی، نماینده سیاسی، سیاستمدار، نقاش، شاعر، ماجراجو، کاشف، فضانورد، آرایشگر.

متولدین ماههای سال اسب

اسب بخار! او تند خو، پرخاشگر، بداخلاق و آتشین مزاج است. ای کاش می توانست افکار و اهداف خود ra پی گیری کند.     فروردین
اسب درشکه! خودخواهی او az اسب های دیگر کمتر و اهل ساخت و پاخت است.     اردیبهشت
اسب اصیل! هنوز be او دهنه زده نشده است. او har کاری ra ke شروع کند، هرگز be پایان نمی رساند.     خرداد
اسب عصاری! او بسیار احساساتی است، مرتب be دور خود می چرخد و هرگز زندگی مطابق میل او نیست.     تیر
اسب صورت فلکی قنطورس! او توان انجام هیچ کاری ra ندارد و تنها be خود فکر می کند.     مرداد
یابو! موجود لایقی است؛ amma متاسفانه نمی توان be او اعتماد کرد. او واقع بین و کاری است.     شهریور
اسب سیرک! او ba پرهای روی سرش دائماً می رقصد؛ amma دقیقاً آنطور ke دوست دارد، عمل می کند.     مهر
اسب وحشی! او پر هیجان ترین و احساساتی ترین اسب هاست.     آبان
اسب مزرعه! او بی اراده، کارش ra ta آخر انجام می دهد.     آذر
اسب مسؤولیت شناس! او استثنایی ترین اسب هاست؛ البته گرفتاری هایی niz خواهد داشت.     دی
اسب مسابقه! باید امید داشت ke مراقب سوارکارش باشد.     بهمن
اسب روشن فکر و غمگین! او شاد و سر حال است؛ amma az خود رضایت ندارد. او faghat be کارهایی فکر می کند ke می توانسته آنها ra انجام دهد.     اسفند

رابطه عاطفی ( زن ) متولدین سال اسب

نتیجه آن، هیجانات روحی، خشم، دلخوری ها و طلاق خواهد بود. in راه be صفحه حوادث روزنامه ها ختم می شود و در حقیقت باید az آن دوری کرد.     موش
مشکل است. in دو یک دیگر ra درست درک نمی کنند. اسب احساساتی و استقلال طلب، az گاو می ترسد و دائم رنج می کشد.     گاو
خوب است. خانم اسب می تواند آتش شهوات خود ra خاموش کند و همچنان آزاد و رها باقی بماند؛ چرا ke آقای ببر be کار های دیگری سرگرم است!     ببر
اگر اسب خسته نشود، امکان پذیر است. حتی در in صورت niz گربه وفادار خواهد ماند.     گربه
اگر زندگی پابرجا بماند، مشکلی ایجاد نخواهد شد!     اژدها
اسب عاشق پیشه و باوفاست. agar آتش عشق خاموش شود؛ اسب، مار ra ترک خواهد کرد و مار بی وفا تنها می ماند. in دو در کنار هم زندگی خوبی نخواهند داشت.     مار
خود خواه بوده in دو عاشق پر شور آنها ra نجات می دهدا.     اسب
در صورت فقیر بودن خانم اسب بهتر است چنین رابطه ای شکل نگیرد و در غیر in صورت، خوشبخت خواهند بود.     بز
نه، اسب در زندگی be احساسات سالم نیاز دارد و حیله گری ra در عشق نمی پسندد.     میمون
نه، خانم اسب همسرش ra در میان پرهای زیبا گم خواهد کرد! عشق برای مهم تر az har چیز است.     خروس
بله، chon سگ زندگی اش ra وقف کارهای بزرگ و اسب خود ra وقف او می کند؛ بنابراین har دو شاد و خوشحال خواهند بود.     سگ
خوک az رابطه زناشویی اش رضایت چندانی نخواهد داشت و دائم az خودخواهی های اسب خواهد رنجید.     خوک

رابطه عاطفی ( مرد ) متولدین سال اسب

نه! مشکلات عاطفی زیادی ایجاد می شود. in رابطه پایان خوشی نخواهد داشت.     موش
خانم گاو نافذ و مقتدر و اسب خودخواه و استقلال طلب است. in دو سرانجام az هم جدا می شوند.     گاو
چرا ke نه؟ agar خانم ببر خواهان پیشرفت باشد، اسب az زندگی آرام و تفاهم آمیز، لذت خواهد برد.     ببر
رابطه بسیار خوبی است. گربه در خانه ای راحت و در جمع دوستان و نزدیکانش be سر خواهد برد و همین برای او کافی است!     گربه
نه، اسب بسیار خودخواه است و خانم اژدها برای شکوفایی،‌به توجه فراوان نیاز دارد.     اژدها
بله، agar خانم مار az داشتن چنین رابطه ای خوشحال باشد و agar آن قدر عاقل باشد ke بتواند اسب ra تحمل کند، امکان پذیر است.     مار
خود خواه بوده in دو عاشق پر شور آنها ra نجات می دهدا.     اسب
خوب است. آنها az بودن در کنار هم خسته نخواهند شد. عوامل متعددی پایداری اسب ra در عشق تضمین می کند و خانم بز احساس امنیت خواهد کرد.     بز
توصیه نمی شود. in دو هرگز یک دیگر ra درک نمی کنند.     میمون
در صورت اجبار، امکان پذیر است؛ amma in رابطه ناپایدار است و خروس صدمه خواهد دید.     خروس
بله، چرا ke نه؟ سگ ـ ke نگران اهدافش است ـ خود ra ba میل و رغبت در اختیار اسب قرار می دهد و حسود هم نیست.     سگ
اسب ba خودخواهی ویژه اش az خوک سو ء استفاده خواهد کرد و خوک روی خوشبختی و شادی ra نخواهد دید.     خوک

رابطه دوستی متولدین سال اسب ba سالهای

حرفش ra هم نزنید! آنها ba یک دیگر سازش نمی کنند.     موش
خواسته ها نگرش in دو be زندگی، یکسان نیست.     گاو
آنها تمام شب be بحث و جدل می پردازند؛ amma be واقع، شیفته یکدیگرند!     ببر
یک رابطه اجتماعی عالی و che بسا یک دوستی واقعی.     گربه
هرگز. اسب خودخواه است،‌انتظارش az دیگران زیاد است vali توقعات آنان ra بر آورده نمی سازد؛ حال آنکه اژدها ta حد زیادی پاسخ گوی انتظارات دور و بری هاست و be همان اندازه az آنان انتظار دارد.     اژدها
بله، مار خشم و بی قراری اسب ra فرو می نشاند.     مار
خوب است. har یک az آنها be استقلال دیگری احترام می گذارد.     اسب
بله، جست و خیزی خنده دار بر لبه پرتگاه.     بز
نه، اسب هرگز be میمون اعتماد ندارد و حق هم ba اوست!     میمون
رابطه اجتماعی آنها در میهمانی ها زبانزد همگان خواهد شد.     خروس
آنها درباره سیاست بحث خواهند کرد؛ البته agar باهم موافق و متحد باشند! چرا ke نه؟     سگ
خوک ساکت و بردبار خواهد بود و حق ba اوست.     خوک

رابطه شغلی متولدین سال اسب ba سالهای

شراکت in دو امکان پذیر نیست. آنها علاقه ای be هم ندارند و برای آزار یکدیگر دست be har کاری می زنند.     موش
اگر ضروری باشد، اشکالی ندارد. اسب و گاو، har دو ساعی و صادقند و در in میان، اسب ba هوش تر و چابک تر az گاو است.     گاو
بله، ارتباط میان in دو بسیار بغرنج و مخاطره آمیز amma مفید است.     ببر
سرگرمی خوبی است! گربه شیطان و حقه باز است؛ amma اسب می تواند در برابر او az خود مواظبت کند. che زندگی اجتماعی جالبی!     گربه
آنها نمی توانند مدتی طولانی ba هم همکاری کنند؛ amma گاهی کارها خوب پیش خواهد رفت.     اژدها
امکان پذیر است. برنامه ریزی و طرح نقشه های کاری، بر عهده مار و پیاده کردن آنها بر عهده اسب خواهد بود.     مار
هر یک be فکر منافع خود است و in ba اصول شراکت مغایرت دارد.     اسب
بله، بر نا آگاهانه موقعیت های کاری ra be مخاطره می اندازد؛ amma اسب be اندازه کافی زرنگ و باهوش است.     بز
اسب خوب می داند ke چگونه باید ba میمون همکاری کند.     میمون
خوب است؛ amma خروس نباید زیاد بر حسن نیت اسب متکی باشد؛ چرا ke اسب نمی تواند وقت کشی و تنبلی او ra تحمل کند.     خروس
چرا ke نه؟ البته be شرط آن ke رابطه خود ra be شراکت کاری محدود کنند و برخوردهای اجتماعی نداشته باشند.     سگ
همکاران مناسبی نیستند. عقاید in دو ba یک دیگر متفاوت است.     خوک

ارتباط میان پدر و مادرمتولد سال اسب و فرزندان متولد سال :

وحشتناک است. be خصوص agar مادر اسب باشد، در خانواده جنجالی be راه خواهد افتاد.     موش
نه، وقتی ke مادر و پدر بر عقاید خود اصرار می ورزند، بچه گاو هرگز آنها ra نمی بخشد. او in مسایل ra درک نمی کند.     گاو
خشنود کننده است. اسب be ببر کوچولو استقلال می دهد و او ra عاشقانه دوست دارد.     ببر
اسب be کارهای خود مشغول است و بچه گربه ra be حال خود رها می کند.     گربه
هر اتفاقی بیفتد، هیچ مشکلی پیش نخواهد آ‎مد و har کس برای خودش زندگی می کند.     اژدها
قضاوت بچه مار درباره پدر و مادر خود کاملا جدی است و در اختلافات آنان ra مقصر می شناسد.     مار
این دو ی دیگر ra be قدری خوب درک می کنند ke ممکن است مشکل ساز شود؛ چرا ke آنها بیش az اندازه be هم متکی هستند.     اسب
خوب است. بچه احساس خوشبختی می کند، amma کمک زیادی be او نمی شود.     بز
هیچکش be دیگری کاری ندارد، pas مشکلی هم پیش نخواهد آمد.     میمون
جوجه کوچک و ناامید می شود. او می خواهد محبت پدر و مادرش ra be خود جلب کند؛ amma آنها faghat be او می خندند.     خروس
سگ خودخواهی اسب ra درک نمی کند؛ amma be هیچ وجه نیازی be اسب ندارد.     سگ
نمی توان in رابطه ra بهترین دانست. خوک کوچولو تحمل خودخواهی اسب ra ندارد. اسب هیچ چیز ra درک نمی کند؛ amma in موضوع برای هیچ یک az آنها زیاد مهم نیست!     خوک

 

طالع بینی چینی متولدین سال بز

(متولدین 1298-1310-1322-1334-1346-1358-1370-1382)

 

مشخصات کلی متولدین سال بز : هنرمندی سرکش و ناآرام

نماد بز بیش az hame نشانه زنانگی است. بزها شیک پوش، دلربا، عاشق طبیعت و هنرمندند و agar دچار بدبینی، شک و نگرانی نشوند، اقبال همگانی ra بر می انگیزند. بز هیچ گاه az بخت خود راضی نیست و be قول معروف همیشه فکر می کند ke مرغ همسایه غاز است. دوستان و همکارانش az هوس بازی های او خشمگین می شوند. او نادانسته اسباب دردسر است. بز وقت شناس نیست و in باعث می شود ke حوصله hame az دست او سر برود؛ در حالی ke هرگاه در صدد سود بردن az دیگران بر آید؛ خود ra مطلوب و دوست داشتنی جلوه می دهد؛ و حتی گاهی az نظر مالی، روی سر دیگران آوار می شود.

از سوی دیگر، بز خود ra be آسانی be har شرایطی تطبیق می دهد؛ مشروط بر اینکه امنیت زندگی – ta آن جا ke ممکن است – حفظ شود. بز خجالتی و دارای حالتی زنانه است. او ba وجود شک و تردیدهای همیشگی، کوتاهی کردن ها و گله و شکایت هایش، راهنمایی و نصیحت شدن و طرف توجه دیگران قرار گرفتن ra دوست دارد.

بز فرهیخته و دلرباست؛ amma طبعی ناپایدار و هوسباز دارد. متولدان سال بز، اغلب مذهبی هستند؛ amma az har مذهبی ke پیروی کنند، ta زمانی be آن پای بندند ke مانع آسایش زندگی شان نشود. واقعیت in است ke موهومات، پدیده های فرا طبیعی، علوم غیبی و طالع بینی برای او جذاب تر است.

مردان و زنان متولد سال بز خوش قلب، مهربان، بلند نظر و دست و دلبازند و سخاوتمندانه be یاری نیازمندان می شتابند. amma متاسفانه آنچه ke be دیگران می بخشند، همیشه az آن خودشان نیست و مال دیگران ra niz مال خود می دانند! بد نیست بدانید ke حس مالکیت در بز متغیر است. بز اجازه می دهد او ra ببندند؛ amma طناب ra می کشد. شرقی ها می گویند: agar بزی ra در علفزار سر سبزی ببندید، آرام و راضی خواهد ماند؛ amma agar در جایی کم علف نگهداری کنید، هیچ گاه az سر و صدا و غرولند دست بر نخواهد داشت.

بز دیگران ra مسئول تمام پیشامدها می داند. او خود ra در قبال شرایط و وقایع مسئول نمی داند و در نهایت، آنها ra be بخت و اقبال حواله می کند و بر in باور است، har مشکلی ke ایجاد شود، اشتباه az طرف او نبوده است.

بز ba دورویی و ریا کاری اسباب ناراحتی دوستان و نزدیکان خود ra فراهم می کند. او احساس مسئولیت نمی کند، خلاق نیست و اراده اش بسیار ضعیف است. بز می تواند مانند یک رهبر سخنرانی کند؛ amma نمی تواند کسی ra be دنبال خود بکشد؛ زیرا خود برای دنباله روی و اطاعت خلق شده است. agar بز در شرایط مناسب و تحت آموزش صحیح قرار بگیرد، be موفقیت های بزرگی در کارهای هنری – ke نیاز be هوش و استعداد ذاتی دارد – دست خواهد یافت.

بز می تواند صنعتگر و استادکار خوبی شود. او می تواند ba اعتماد be نفس، کارهایی ra ke نیاز be جسارت، ظرافت و تخصص دارد، پیشه کند؛ زیرا az هوش فراوانی برخوردار است.

بز هیچ گاه رهبر خوبی az کار در نمی آید و in be صلاح اوست. همیشه in طور بوده است ke حضور دستیار همکاری لایق باعث می شود ke رئیس ضعیف جلوه کند و بز هوسباز و دمدمی مزاج ke نیازش تکیه بر شخصی استوار و واقع گراست بهتر است فکر رهبری ra az سر be در کند.

بز be in ke دیگران az او قدردانی کنند، نیازمند است و agar کسی ba چاپلوسی az وی تعریف کند، hame کار برایش انجام خواهد داد.

همان طور ke گفتیم بز نماد زنانگی است زیرا غربی ها همواره وابستگی، az خود راضی بودن، سستی و بی تفاوت بودن ra be جنس مونث نسبت می دهند.

مردان و زنان متولد سال بز، بیش az har چیز جویای امنیت و اطمینان هستند. خانم بزها دوست دارند ba مردی ثروتمند ازدواج کنند و ya az حمایت فردی ba نفوذ برخوردار شوند و agar آن هم نشد، دست کم be زندگی ba پدر و مادری ثروتمند رضایت می دهند.

شخصیت بز ممکن است بسیار پست ya بسیار والا باشد؛ hame چیز بستگی be نحوه تربیت، شغل و بخت او دارد.

متولدان سال بز، باید ta حد امکان، az کارهای تجاری اجتناب کنند. آنان فروشندگان بسیار بدی هستند، نظرات خود ra درست ابراز نمی کنند، هنگام صحبت کردن شتابزده و مضطرب هستند و niz نکته سنج و موقعیت شناس نیستند و be قول معروف سوراخ دعا ra گم می کنند .

بز باید az har جنگ و ستیزی دوری کند؛ زیرا هیچ گاه نمی تواند فرماندهی پیروزمند ya حتی سربازی موفق باشد.

بزها معمولا خوش اقبال هستند و زندگی آسوده ای دارند؛ زیرا be خوبی می دانند ke az che راهی باید بروند. agar شما خانه ای زیبا و راحت در حومه شهر دارید، خوش صحبت هستید و ba هنرمندان نشست و برخاست دارید، هرگز بز ra be خانه خود راه ندهید chon دیگر نمی توانید az دست او رها شوید، چرا ke ذاتاً تجمل طلب و دوستدار اهل هنر و طبیعت است.

بزها عاشق پیشه اند و ماجراهای عاشقانه در زندگی شان فراوان be چشم می خورد؛ amma chon طبیعت آرامی دارند دچار التهاب و نا آرامی عاطفی نمی شوند.

دوران جوانی بز آکنده az ماجراهای عاشقانه است؛ amma در دوران کودکی و پیری بخت ba او همراه است.

در پایان be in نکته بسنده می کنیم ke زندگی مرفه، آرامش، دوری جستن az دلواپسی ها و be کار گیری راهنمایی های مناسب be بز in امکان ra می دهد ke زندگی موفقیت آمیزی داشته باشد.

مشاهیر متولد سال بز

دوگلاس، فربنکس، سرمالکوم سارجنت، رودلف والنتینو، تینو روسی، فرانسوا آرنولد و لورنس اولیویه ، میکل آنژ ، جان فورد، موسولینی، کلودت کلبرت، سزار بورژیا، تئوفل گوتیه، سروانتس و هانری ژرژکلوزو

مشاغل مناسب متولد سال بز

صنعتگر ya کارگر فنی، کاردان فنی، باغبان، هنرپیشه، هنرمند ( بازیگر، عکاس، شاعر و نویسنده، موسیقی دان و غیره )

متولدین ماههای سال بز

بز ستیزه طلب و پرخاشجو! او be قدری یک دنده و اهل نزاع است ke be خود niz آسیب می رساند.     فروردین
بز جذاب! agar دوستانش مهربانش، مواظب او نباشند، ba تنبلی اش hame چیز ra az دست می دهد.     اردیبهشت
بز پر هیاهو! یک گرد باد واقعی! سعی کنید او ra بیش az حد نرنجانید!     خرداد
بز خوش نیت! che بزغاله کوچک زیبایی!     تیر
بز مغرور! شناختن او، be دلیل تضادهای درونی اش مشکل است؛ amma پشتکار او قابل تحسین می باشد.     مرداد
بز نشخوار کننده! درست مثل in ke در اغذیه فروشی است!     شهریور
بز پیروز! har قدر az خود دفاع کنید؛ باز هم بازنده نهایی هستید.     مهر
بز احساساتی! شاخ های تیزش زهر آلود و خطرناک است.     آبان
بز مصمم! او می تواند مفید واقع شود و دست کم دارای حسن نیت است. az in فرصت استفاده کنید.     آذر
بز مورد توجه! او بهترین بزهاست و az عهده har کاری بر می آید؛ amma دچار توهم است.     دی
بز اسرار آمیز! be هوش او ke در خدمت هوس هایش است، اعتماد نکنید!     بهمن
بز ba استعداد! او می تواند در har زمینه هنری بدرخشد؛ amma همکاری ba او در یک گروه، بسیار سخت و ناخوشایند است.     اسفند

رابطه عاطفی ( زن ) متولدین سال بز

اگر موش پولدار باشد، بز راضی خواهد بود؛ amma موش az in ke آزادی و اختیارش سلب شده، ناراحت خواهد بود.     موش
گاو نمی تواند ba تخیلاتش زندگی کند وهرگز تحمل شاخ خوردن az بز ra ندارد. in دو در کنار هم خوشبخت نخواهند شد.     گاو
بد است. ببر هنگام خشم و عصبانیت، بز ra az بین خواهد برد.     ببر
خوب است. گربه هوسباز و خیالبافی بز ra دوست دارد. in دو az طریق حس هنری مشترکشان be هم نزدیک خواهند شد.     گربه
برای بز خوب است. amma در مورد اژدها، بز نمی تواند کمکی be او بکند و حتی ممکن است be او صدمه بزند. او نسبت be اژدها بی تفاوت است.     اژدها
اگر مار ثروتمند باشد، خانم بز در انجام وظایفش کوتاهی نخواهد کرد. رابطه in دو پر دردسر است!     مار
خوب است. آنها az بودن در کنار هم خسته نخواهند شد. عوامل متعددی پایداری اسب ra در عشق تضمین می کند و خانم بز احساس امنیت خواهد کرد.     اسب
عصیان گرایی محض! in دو be انتظار پشتیبانی ثروتمند ya ماموران دادگستری خواهند نشست و معلوم نیست برای che زنده اند!     بز
اگر میمون پولدار باشد، چرا ke نه؟ hame چیز be جهنم، خانم بز، آقای میمون ra سرگرم خواهد کرد!     میمون
نه، بز نمی تواند بی عشق زندگی کند. او برای کار کردن ساخته نشده کار کردن خروس او ra خسته می کند.     خروس
نه، باید دید کدام یک az آنها زودتر be بیماری اعصاب دچار می شود.     سگ
تا زمانی ke خوک ثروتمند باشد، بز راضی و خوشحال خواهد ماند؛ amma باید دید ke آیا خوک قادر be مهار کردن بز هست ya نه؟     خوک
رابطه عاطفی ( مرد ) متولدین سال بز
به امتحانش نمی ارزد! حس کنجکاوی شما بلای جانتان خواهد شد.     موش
خوب نیست. سرانجام گاو بی چشم و رو در خروجی ra be آقای بز نشان خواهد داد!     گاو
وای … بی شک ببر عاقبت بز ra خواهد بلعید!     ببر
چرا ke نه؟ agar گربه کمی پولدار و برخوردار باشد- حتی agar عاشق یک دیگر نباشند- دوستان خوبی برای هم خواهند بود.     گربه
فکرش ra هم نکنید. خانم اژدها نیاز be تحسین و تمجید دارد و آقای بز هیچ چیز ra تحسین نمی کند.     اژدها
این جا عقل و خرد کاری az پیش نمی برد. خطر درهم شکستن hame چیز وجود دارد.     مار
در صورت فقیر بودن خانم اسب بهتر است چنین رابطه ای شکل نگیرد و در غیر in صورت، خوشبخت خواهند بود.     اسب
عصیان گرایی محض! in دو be انتظار پشتیبانی ثروتمند ya ماموران دادگستری خواهند نشست و معلوم نیست برای che زنده اند!     بز
ممکن است میمون تحمل چنین رابطه ای ra داشته باشد، amma آیا عاقلانه است ke be ازدواج ba بز فکر کند؟     میمون
توصیه نمی شود. in دو در ظاهر خوشبخت هستند vali در حقیقت …     خروس
نه، in دیگر زیاده روی است! har دو be شدت بدبین هستند و زندگی غم انگیزی خواهند داشت.     سگ
تا زمانی ke بز رفتارش درست باشد خوک ba او می سازد. har چند بز نمی تواند خود ra مهار کند.     خوک

رابطه دوستی متولدین سال بز ba سالهای

این دوستی ناپایدار مانند برق گذراست.     موش
رابطه آنها مدت زیادی دوام نخواهد آورد.     گاو
قضاوت در رابطه in دو مشکل است. har che az ذهن بز می گذرد، ببر آنها ra be مرحله عمل در می آورد.     ببر
بله، گربه هنرمند بودن بز ra تحسین می کند و هوسبازی های بز برای او سرگرم کننده است.     گربه
اوه بله! in رابطه برای بز be قدری مطلوب است ke شروع be دلربایی می کند! و وقتی بز دلربایی کند …     اژدها
تا زمانی ke مار be درد بز بخورد، دوستی شان پا برجاست.     مار
بله، جست و خیزی خنده دار بر لبه پرتگاه.     اسب
بزها زیاد be یک دیگر اعتماد ندارند amma be خوبی ba هم سازش می کنند.     بز
بله، میمون be بز علاقه مند است chon ta زمانی ke در کنار هم هستند، حوصله شان سر نمی رود.     میمون
غیر ممکن است! خروس be رغم غرور و تکبرش be بن بست می رسد. در وجود بز چیزی هست ke in دو ra az هم دور می کند.     خروس
غیر ممکن است. in دو be سختی ba هم کنار می آیند.     سگ
بله، خوک be خوبی می داند چگونه باید ba بزها رفتار کند؛ در عین حال دلباخته آنها niz هست.     خوک

رابطه شغلی متولدین سال بز ba سالهای

بز می تواند دیدگاه ها و نظرات هنری خود ra ba موش در میان بگذارد؛ amma آیا موش راه استفاده az آنها ra می داند؟     موش
غیر ممکن است. آنها اصلا be درد هم نمی خورند.     گاو
ببر هنگام قضاوت درباره بز کاملا منصف و شکیباست؛ amma بز هنگامی ke رو در روی ببر قرار می گیرد خویشتن داری خود ra az دست داده، خشمگین می شود.     ببر
گربه خوش سلیقه است و در انتخاب مهارت دارد. او می تواند بز ra be فعالیت وادارد و خلاق سازد. شراکت سودمندی است.     گربه
شاید. بز می تواند ba اژدها در زمینه ای هنری همکاری کند و اژدها نقش کارگردان، تهیه کننده ya مدیر اجرایی ra be عهده بگیرد.     اژدها
می شود امیدوار بود. مار مهارت و آگاهی لازم ra برای کار کردن دارد؛ amma نمی توان be کار کردن او امیدوار بود. بز هم مرتکب اشتباهاتی می شود.     مار
بله، بر نا آگاهانه موقعیت های کاری ra be مخاطره می اندازد؛ amma اسب be اندازه کافی زرنگ و باهوش است.     اسب
شرکایی غیر عادی هستند! in دو مانند دو بی خانمان ya کلاه بردار be نظر می رسند.     بز
بز چیزی ندارد ke az دست بدهد. میمون ba تشخیص استعداد های بز az آنها be نفع خود استفاده می کند.     میمون
خوب نیست. خروس بز ra موجودی عصبانی و بی فایده می داند. او هرگز نمی تواند بزها ra درک کند.     خروس
نه، سگ معتقد است ke می تواند be کارهای جدی تری بپردازد.     سگ
این دو برای یک دیگر مفید خواهند بود و حتی بز می تواند be خوک کمک کند!     خوک

ارتباط میان پدر و مادرمتولد سال بز و فرزندان متولد سال :

هیچ کس نمی تواند کاری بکند. agar مادر متولد سال بز باشد، کمتر صدمه خواهد خورد.     موش
آنها در دو دنیای جدا az هم زندگی می کنند و اصلا be درد یک دیگر نمی خورند.     گاو
هرگز آرامش برقرار نخواهد شد! ببر در نهایت بی اعتنایی بز ra az بین خواهد برد.     ببر
بله، البته ba توجه be in حقیقت ke بچه گربه نمی تواند be بز متکی باشد و be او اعتماد کند.     گربه
تصویر زیبایی است. be خصوص agar مادر، در سال بز be دنیا آمده باشد و فرزند متولد سال اژدها، پسر باشد، in رابطه بی نقص است.     اژدها
بز ba اشتیاق فراوان اجازه می دهد ke فرزندش او ra be انحصار خود در آورد و البته مار niz متقابلا در انحصار بز خواهد بود.     مار
بله، البته agar بز در دوران پیری انتظار بیش az حدی az اسب نداشته باشد.     اسب
رابطه ای سرگرم کننده است، حتی agar سازنده و مفید نباشد. agar in دو مادر و دختر باشند، دوستی آنها وحشتناک خواهد بود!     بز
رابطه ای عجیب و باور نکردنی است! چنین پدر و مادری میمون ra سرگرم خواهند کرد.     میمون
رابطه آنها آکنده az خشم و عصبانیت متاقبل است. بین in دو هیچ وجه مشترکی وجود ندارد.     خروس
سگ az دوران کودکی az پدر و مادر خود فاصله می گیرد؛ amma هرگز آنان ra رها نمی سازد.     سگ
سر انجام in خوک است ke بز ra نجات می دهد. او عاشقانه بز ra دوست دارد.     خوک

 

طالع بینی چینی ازدواج

 

طالع بینی چینی ازدواج

 

طالع بینی چینی متولدین سال میمون

(متولدین 1299-1311-1323-1335-1347-1359-1371-1383-1395)

 

مشخصات کلی متولدین سال میمون : شرور و حیله باز

طالع بینی سال 1395

میمون در میان نمادهای دیگر، طبیعتی غیر عادی و عجیب دارد. او موجودی بدجنس، موذی، شیطان، گساخ، شوخ طبع و همیشه در حال مسخره بازی است؛ amma شوخی های او غیر مستقیم و همراه ba فریب است.

میمون موجودی اجتماعی و معاشرتی است و در ظاهر، ba hame خوب ارتباط بر قرار می کند؛ باید گفت ke ایجاد in رابطه niz جزئی az حیله های او be شمار می آید. میمون در واقع موجودی خود پسند و خودپرست است.

میمون بازیگوش و مردم دار است و هرگاه نظرات منفی اش ra درباره دیگران، در پشت محبتی ظاهری مخفی می کند؛ مهربان be نظر می رسد. در حقیقت او هیچ کس ra قبول ندارد و خود ra برتر az hame می داند و in نشان می دهد ke موجودی مغرور است. az اینها ke بگذریم او روشنفکری است ke علاقه فراوانی be دانستن دارد. او دوست دارد hame چیز ra ببیند و بخواند، hame چیز ra برای خود خوب توضیح دهد و همیشه az تازه ترین اخبار روز دنیا آگاه شود.

میمون ba سواد و ba فرهنگ است و حافظه ای قوی دارد. او می تواند در صورت لزوم حتی کوچک ترین جزئیات چیزهایی ra ke خوانده، دیده و ya شنیده be خاطر بیاورد. in ویژگی، بسیار be او کمک می کند؛ زیرا میمون ذهنی پریشان دارد و az in رو، ta حد زیادی متکی be خاطرات خود است.

فال سال میمون 1395

میمون خلاق و مبتکر است و ba خلاقیت خود می تواند دشوارترین مسائل ra ba سرعتی اعجاب انگیز حل کند. amma har گاه تصمیم be انجام کاری می گیرد، باید بی درنگ شروع کند در غیر in صورت علاقه خود ra az دست می دهد و بی هیچ کوششی hame چیز ra رها می کند.

میمون هوش سرشاری دارد و توانایی اش در فریفتن دیگران شگفت انگیز است. او می تواند ba چیره دستی، اژدهای نیرومند ra ba آن hame هوش و درایت، فریب دهد. او حتی در برابر جاذبه ببر مقاومت می کند و او ra بی رحمانه مسخره کرده، می آزارد.

میمون همانقدر ke حیله گر است، سیاستمدار و زیرک niz هست و می تواند خود ra در بدترین موقعیت ها محافظت کرده و az بند har نو گرفتاری برهاند. او خود سر و خود خواه است و اجازه نمی دهد چیزی ra be او تحمیل کنند. او همیشه حق انتخاب دارد.

او برای hame کاری آمادگی دارد و برای پیشبرد اهدافش دست be har کاری می زند. az دروغگویی، دورویی و حقه باری ترسی ندارد و در صورت لزوم شخصیت خود ra niz زیر پای می گذارد. او ta زمانی ke صلاح بداند، be in کار ادامه می دهد؛ او be ندرت دستش رو می شود و be دام می افتد.

بعضی az میمون ها حتی کار ra be دزدی ya دست کم دروغگویی می کشند.

به har حال، میمون har کاری هم بکند، باز هم دلرباست و آن چنان be رموز in کار آشناست ke کسی حریفش نمی شود.

میمون موجود فرصت طلبی است و باید هم چنین باشد؛ زیرا بخت ba او یار است و فرصت های زیادی در اختیارش قرار می دهد. میمون be رغم جنبه های منفی وجودش مانند دروغگویی، ریاکاری، حقه بازی، تکبر و غرور، نادیده گرفتن وجدان و شرافت، be خاطر هوش سرشار و ادراک بالایش مورد پسند همگان است.

میمون az مهارت، زیرکی و حیله گری خاصی در تجارت برخوردار است، az in رو شریک بی نظیری در کار محسوب می شود. او در har کاری ke احتیاج be تصمیم گیری سریع، دیدباز و کمی وجدان داشته باشد be درد می خورد.

میمون می تواند در سیاست، صنعت و تجارت be موفقیت دست یابد و در in میان، هیچ نکته ای az رموز in علوم بر او پوشیده نماند. او می تواند در صورت تحصیل علم، در har کاری وارد شود، موفق باشد.

اگر دست میمون ra در انجام کار مورد علاقه اش باز بگذارند، بهتر و سریع تر می تواند be شهرت دست یابد. تنها پرگویی، موفقیت میمون ra تهدید می کند زیرا ba in کار، be رغم دلربایی و جذابیت ذاتی اش دیگران ra az خود خسته و ملول می کند.

با وجود گرفتاری های مالی، میمون می تواند az موقعیت های خوب زندگی اش کاملا لذت ببرد؛ ba in حال، در عشق بخت ba او یار نیست و در رابطه ba جنس مخالف ضعیف است.

میمون ba داشتن روحیه ای شاد، be سهولت گرفتار عشق می شود؛ amma be همان آسانی niz az آن خسته شده، be دنبال عشق تازه ای می رود. متاسفانه او هیچ گاه چیزی ra ke be دنبالش می گردد، پیدا نخواهد کرد؛ زیرا شخصیت پایداری ندارد.

ممکن است میمون احساساتی و لبریز az شور و حرارت باشد amma روح انتقادی و بینش او، be سرعت in شور و اشتیاق ra فرو می نشاند. خوشبختانه او بهتر az har کس دیگر می تواند be بدبختی هایش بخندد و be in ترتیب، خود ra az غم و غصه رها سازد.

میمون، ba har نمادی ke ازدواج کند، احتمالا صاحب بچه های زیادی خواهد شد.

دوران کودکی میمون ba شادی می گذرد. در جوانی غمگین، ناامید و پریشان است و نقشه هایش اغلب be شکست می انجامد. دوران پیری او ba in ke در آرامش می گذرد؛ amma az تنهایی رنج می برد. او اغلب دور az خانواده و ناگهانی خواهد مرد.

مشاهیر متولد سال میمون

. لیندون جانسون، پوانکاره، دالادیه، ترومن، ژولیوس سزار و چمبزلن، لئوناردوداوینچی، مودیلیانی و گوگن ، مارکی دوساد ، باستر کیتون، کاپیتان کوک، میشل مورگان، الیزابت تیلور و روبرت فلاهرتی.

مشاغل مناسب متولد سال میمون

میمون ها be ندرت ممکن است شغل ثابتی داشته باشند و هرگاه احساس ملال کنند، az in شاخه be آن شاخه می پرند.

کارگزار بورس ya دلال، سفته باز خوش مشرب، تاجر ba ابهت، نویسنده معروف، فیلم ساز صاحب سبک، مغازه دار، نماینده سیاسی زیرک، سیاستمدار باهوش، و کلاهبردار و شیاد

متولدین ماههای سال میمون

یک مشت زن سنگین وزن! az گوریل دوری کنید!     فروردین
میمون بی آزار! او دلربا، ملایم و بی عیب و ایراد است!     اردیبهشت
میمون پر جوش و خروش! او خوراک کلم و سیب زمینی درست می کند!     خرداد
میمون کوچولوی ملوس! او be شما آسیبی نخواهد رساند be شرط in ke منافعش be خطر نیفتد!     تیر
میمون پر شر و شور و پرکار! او یک ببر ra az دمش می گیرد!     مرداد
میمون دست آموز! او کمتر az سایر میمون ها می اندیشد.     شهریور
میمون بند باز! او تمام مدت ba حفظ تعادل خود، سعی در راضی نگه داشتن دیگران دارد و خطر سقوط تهدیدش می کند.     مهر
میمون بی وجدان! او پر az حقه و نیرنگ است.     آبان
میمون نگهبان! بگذارید be کار خود سرگرم باشد.     آذر
میمون درستکار و دقیق! ba in حال، hame چیز بستگی be شرایط دارد!     دی
میمون درون گرا! او هرگز دستش ra رو نمی کند.     بهمن
میمون خلاق! او می داند چگونه در اعماق آب شنا کند.     اسفند

رابطه عاطفی ( زن ) متولدین سال میمون

میمون در کنار موش زندگی شادی خواهد داشت و خوشبخت خواهد شد. موش عاشق میمون می شود و تمام اشتباهات او ra نادیده می گیرد.     موش
گاو شیفته میمون است و امتیازات فراوانی be او خواهد داد. گاو بسیار ba گذشت است و az اشتباهات میمون چشم پوشی می کند. amma ba in کار، خود ra می آزارد.     گاو
مشکل؛ amma امکان پذیر است؛ be شرط آن ke ببر فرصت ماجراجویی داشته باشد. خانم میمون niz می داند چگونه ba دلربایی او ra مجبور be بازگشت be سوی خود گرداند.     ببر
رابطه in دو جالب و سرگم کننده است. آنها az وجود یک دیگر لذت زیادی خواهند برد.     گربه
خوب است. میمون همیشه نصایح خوبی برای اژدهای مغرور دارد و در عوض، اژدها az او حمایت می کند.     اژدها
تنها ba هوشیاری و زیرکی می توان چنین رابطه ای ra حفظ کرد و pas az آن …     مار
توصیه نمی شود. in دو هرگز یک دیگر ra درک نمی کنند.     اسب
ممکن است میمون تحمل چنین رابطه ای ra داشته باشد، amma آیا عاقلانه است ke be ازدواج ba بز فکر کند؟     بز
دو شریک بی نظیر؛ in دو می توانند be خوبی پیشرفت کنند.     میمون
میمون می تواند be خوبی az خروس استفاده کند؛ amma خروس az بودن در کنار میمون ناراحت است و احساس خوشبختی نمی کند. میمون niz ناراضی خواهد بود.     خروس
شاید امکان پذیر باشد، amma امیدی be دوام آن نیست؛ زیرا har دوی آنها بدبین و بیش az حد واقع بین هستند.     سگ
چرا ke نه؟ میمون az آقای خوک تعریف و تمجید می کند.     خوک

رابطه عاطفی ( مرد ) متولدین سال میمون

یکی az بهترین رابطه هاست. خانم موش، آقای میمون ra پرسش می کند. زندگی شادی در انتظار آنهاست.     موش
گاو عاشق میمون است و میمون آن قدر ba هوش هست ke خود ra گرفتار چنین رابطه پیچیده ای نسازد     گاو
بی دردسر نیست. ممکن است میمون، خانم ببر ra منحرف کند!     ببر
یک خانه ییلاقی کوچک و زیبا باعث می شود میمون چشمش ra be روی خیلی az چیزها ببندد!     گربه
امکان پذیر است. آقای میمون هنرپیشه ماهری است بسیار دلرباست. طبق معمول او ناامید خواهد شد. amma هرگز ناامیدی خود ra بروز نمی دهد.     اژدها
امکان پذیر است؛ be شرط اینکه میمون، تن be in کار بدهد. hame چیز be میل میمون بستگی دارد.     مار
نه، اسب در زندگی be احساسات سالم نیاز دارد و حیله گری ra در عشق نمی پسندد.     اسب
اگر میمون پولدار باشد، چرا ke نه؟ hame چیز be جهنم، خانم بز، آقای میمون ra سرگرم خواهد کرد!     بز
دو شریک بی نظیر؛ in دو می توانند be خوبی پیشرفت کنند.     میمون
میمون همیشه می تواند خروس ra مسخره کند و خروس هرگز متوجه in مطلب نخواهد شد. نکته مهم in است!     خروس
توصیه نمی شود. سگ موجدی آرمانگراست و az بودن در کنار میمون رنج خواهد برد.     سگ
امکان پذیر است. فریب دادن خوک، برای میمون زحمتی ندارد؛ amma in کار برای میمون لذت بخش نیست؛ افزون بر این، او زیاد be خوک فکر می کند.     خوک

رابطه دوستی متولدین سال میمون ba سالهای

بله؛ amma همیشه be خرج موش.     موش
اگر میمون گاو ra مسخره نکند، گاو او ra دوست خواهد داشت.     گاو
جذابیت و فریبندگی میمون، ببر ra be خود جلب می کند؛ har چند be نفع har دوی آنهاست ke in دوستی عمیق نشود.     ببر
دو دست خوب، دو همدست. بهتر است in دو ra ba هم تنها بگذاریم.     گربه
میمون har بلایی ke بخواهد بر سر اژدها می آورد؛ amma اژدها niz az میمون سود خواهد برد.     اژدها
رابطه اجتماعی آنها سرد خواهد بود.     مار
نه، اسب هرگز be میمون اعتماد ندارد و حق هم ba اوست!     اسب
بله، میمون be بز علاقه مند است chon ta زمانی ke در کنار هم هستند، حوصله شان سر نمی رود.     بز
این دو روزگار ra be خوبی و خوشی سپری خواهند کرد. البته همیشه be خرج دیگران.     میمون
این دو، هیچ تفاهمی ba هم ندارند و خروس عاقبت منفجر خواهد شد.     خروس
شاید… کسی che می داند، amma میمون کسی نیست ke be سادگی کسی ra تحسین کند.     سگ
برای هم دوستان خوبی هستند چرا ke میمون واقعاً be خوک احترام می گذارد!     خوک

رابطه شغلی متولدین سال میمون ba سالهای

بله، amma موش باید جلوی خودش ra بگیرد و کورکورانه میمون ra تحسین نکند.     موش
نه! گاو عاشق میمون است و be همین دلیل، بیش az حد صدمه خواهد خورد.     گاو
ببر باید مراقب حیله گری های میمون باشد و میمون niz باید az قدرت ببر پرهیز کند.     ببر
تلاش بیهوده ای است. har یک az in دو می داند چگونه az خود در برابر دیگری مراقبت کند؛ amma نتیجه ای در بر نخواهد داشت.     گربه
عالی است! اتحاد قدرت ba حیله گری شکست ناپذیر است.     اژدها
مار دچار دردسر خواهد شد؛ زیرا میمون بسیار زرنگ و باهوش است.     مار
اسب خوب می داند ke چگونه باید ba میمون همکاری کند.     اسب
بز چیزی ندارد ke az دست بدهد. میمون ba تشخیص استعداد های بز az آنها be نفع خود استفاده می کند.     بز
اگر har یک az in دو بخواهد زیرک تر بودنش ra be دیگری ثابت کند، دچار دردسر خواهند شد.     میمون
بیچاره خروس! او نابود خواهد شد!     خروس
برای هیچ یک az آنها در in شراکت نفعی وجود ندارد! سگ اجازه نمی دهد میمون har کاری دلش می خواهد، انجام دهد و میمون az سگ می ترسد.     سگ
میمون دلایل زیادی برای in همکاری دارد. خوک in ra می داند و شراکت ba او ra دوست دارد. رفتار میمون niz کاملا سخاوت مندانه خواهد بود. in همکاری برای او هم جالب است!     خوک

ارتباط میان پدر و مادرمتولد سال میمون و فرزندان متولد سال :

اشکالی پیش نمی آید. میمون har طور ke دوست داشته باشد ba بچه ها رفتار می کند.     موش
میمون az گاو جذاب تر است و راه استفاده az in جذابیت ra خوب می داند.     گاو
در واقع، رابطه چندان بدی نیست. زیرکی میمون، قدرت ببر ra تعدیل می کند و ba یک دیگر می سازند.     ببر
عالی است! اینجا بخت ba گربه یار بوده است.     گربه
رابطه خوبی است. اژدها تیز هوش و be خود اطمینان کامل دارد. میمون چیزهای زیادی be او خواهد آموخت.     اژدها
زیاد بد نیست. فریبکاری و دانایی دست be دست هم خواهند داد.     مار
اسب کوچولو ba هوش است و be افراد حیله گر اعتماد نمی کند؛ amma باز هم ممکن است قربانی شود.     اسب
یکی az بهترین رابطه هاست؛ chon میمون فتنه جو و شیطان صفت، بسیار صادق و وفادار است.     بز
این دو ba یک دیگر همدستند و har کاری ra be کمک هم انجام می دهند. بازیگوشی و فتنه انگیزی یک برابر و نیم می شود!     میمون
میمون بازیرکی خروس ra مسخره می کند و خروس نهایت تلاش خود ra برای محبوب شدن، be کار می بندد؛ vali رنجیده خواهد شد.     خروس
مشکل است. میمون متوجه می شود ke سگ کوچولو زندگی ra بیش az حد جدی می گیرد. in شروع مسخره بازی هایی است ke برای سگ غیر قابل تحمل است.     سگ
عالی است. میمون عاشق فرزندش است و be او می آموزد ke هوشیار و زرنگ باشد.     خوک

 

طالع بینی چینی متولدین سال خروس

(متولدین 1300-1312-1324-1336-1348-1360-1372-1384)

 

مشخصات کلی متولدین سال خروس : کاوشگر باغچه ها

ویتنامی ها ترجیح می دهند in نماد ra جوجه بنامند ke البته متولدان in سال هرگز آن ra نمی پسندند؛ بنابراین ما niz مانند ژاپنی ها az واژه خروس استفاده می کنیم، خروس موجودی خیال باف است و خود ra تافته جدا بافته می داند و دوست دارد hame az او تعریف و تمجید کنند.

خروس be راحتی افکار و عقاید خود ra بیان می کند و برای دفاع az گفته های خود ta مرز پرخاشگری و ستیزه جویی می تازد.

این طرز فکر و رفتار ناخوشایند خروس اطرافیانش ra آزرده می سازد؛ vali آنان ba وقار تمام az in بی ادبی خروس چشم پوشی می کنند و آن ra ناشی az صراحت در بیان و عادات عجیب او می دانند ke البته سخت در اشتباهند، بی شک خروس صریح و صادق است و har che be فکرش برسد، be زبان می آورد؛ بی آن ke نکته ای ra az قلم بیندازد. amma باید گفت in صراحت خروس ke صفت ذاتی اوست چندان پسندیده نیست و نوعی خودخواهی be حساب می آید؛ چرا ke او اهمیتی برای احساسات دیگران قائل نیست و هرگز درک نمی کند ke چرا باید برای دیگران ارزش قائل شود.

خروس برای حفظ موقعیت خود، ناگزیر be نیرنگ دست می یازد. البته in niz تصوری واهی و باطل است. مطمئناً او دوست دارد جلب نظر کند لذا بدش نمی آید کمی be خودش برسد؛ amma در واقع او بسیار محافظه کار و سنت گراست و in حالت خود ra be صحنه سیاست niz تعمیم می دهد.

خروس معتقد است ke همیشه حق ba اوست و می داند che کاری انجام می دهد. او be هیچکس اعتماد ندارد و خود محور است و az طرف دیگر در نصیحت کردن دیگران پافشاری می کند و سنگ تمام می گذارد.

خروس در ظاهر شجاع، ماجراجو، و بی پرواست amma عقل تان be چشم تان نباشد! در حقیقت او پر az ایده های be ظاهر بزرگ و نامعقول است ke امیدی be تحقق آنها نیست.

خروس عاشق خواب و خیال، مکاشفه، اوهام غیر ممکن و قهرمان پردازی است؛ amma be واقع طبل تو خالی است ke تمام رؤیاها، مکاشفات و تصورات او az فضای آرام خانه اش بیرون نمی رود. او ماجراجویی نازک نارنجی و فیلسوفی است ke حتی نمی تواند چهار ta کلام حرف حسابی تحویل آدم دهد. البته او ترسو ya خجالتی نیست و در صورتی ke شرایط ایجاب کند می تواند be موجودی جسور و شجاع تبدیل شود. خروس همیشه رؤیای قهرمان شدن ra در سر می پروراند be in خاطر ممکن است ba نشان دادن واکنشی جسورانه، خود ra be خطر انداخته و ba آغوش باز مرگ ra بپذیرد. همین دلیل باعث می شود ke خروس سرباز خوبی باشد.

اطرافیان خروس az صحبت کردن او لذت می برند؛ amma agar حواسش ra جمع نکند، ناخواسته آنان ra az خود آزرده می کند و be عنوان لاف زنی ke بیشتر قول می دهد و کمتر عمل می کند شناخته خواهد شد. درخشش او در جمع ta در ارتباط ba دوستان نزدیک خود بیشتر است.

از آن جا ke خروس موجودی خیال باف است، گاه be تنبلی کشیده می شود. او معمولا در شروع کار az تمام نیرویش استفاده می کند و be عنوان یک موجود سخت کوش مشهور است. خروس معمولا کارهایی ra ke az توانش خارج است عهده دار می شود و agar ba تمام کوششی ke می کند، نتواند آن کار ra انجام دهد، هیچ کس بیش az خود او ناامید نخواهد شد.

خروس باید مدام در تقلا باشد زیرا بخت آسان be دست آوردن پول ra ندارد و باید برای تامین زندگیش کوشش کند. agar دست az خیال بافی بردارد و بخت niz ba او یار باشد، ثروتمند خواهد شد. ممکن است خورس پول ra az راه هایی دور az ذهن و نادر مانند قرعه کشی be دست آورد. مردم ویتنام بر in باورند ke خروس be کمک نوک و پنجه های قوی خود حتی در بیابان هم می تواند غذایش ra پیدا کند! in تعبیر ba تقلای مداوم و خستگی ناپذیر خروس فرسنگ ها فاصله دارد. amma agar او خیال بافی ra کنار نگذارد و وقتش ra هدر دهد، be خانه بدوشی ویلان و سرگردان ya فیلسوفی بی خانمان – ke روی نیمکت خیابان ها می خوابد و زباله ها ra زیرورو می کند – تبدیل خواهد شد.

بی شک خروس برای حرفه کشاورزی و همچنین مشاغلی ke در تماس دائم ba مردم است، ساخته شده؛ چرا ke او عاشق مطرح شده و جلب توجه دیگران است.

از آن جا ke خروس ذاتاً اسراف کار است، har che be دست بیاورد، خرج می کند. همچنین ممکن است اقدام be ریسک های بزرگ تجاری کند ke او ra ta مرز ورشکستگی پیش برد و زندگی اش ra فنا کند. in حادثه ناگوار بر آمده az خیال بافی های اوست.

او az باز کردن حساب pas انداز بیزار است؛ زیرا ba صرفه جویی میانه ای ندارد. خروس در روابط عاشقانه برای جلب توجه فرد مورد علاقه اش، ممکن است خود آزاری کند. خروس صادقانه احساساتش ra ابراز می کند؛ vali غالباً فرد مورد علاقه خود ra ناامید می کند؛ چرا ke مایل است او ra niz در دنیای تخیلاتش شریک کند و in بر خلاف واقعیت است.

مرد متولد سال خروس، حضور در جمع زن ها ra دوست دارد؛ زیرا می تواند خود نمایی کند، بدرخشد، پز بدهد و تظاهر be هوشمندی کند! او be ندرت ba مردان رفت و آمد دارد؛ chon مردها کاملا حوصله اش ra سر می برند.

زن متولد سال خروس niz بودن در جمع زن ها ra دوست دارد؛ البته in be معنی خسته کننده بودن مردان برای او نمی باشد! او مشاغلی ra انتخاب می کند ke در ارتباط مستقیم ba زنان باشد.

سه دوره زندگی خروس az لحاظ کار و مسائل عشقی، پرفراز و نشیب است. او az ورشکستگی و فقر be ثروت می رسد و az اوج احساسات عاشقانه be حضیض درگیری های عاطفی می افتد؛ vali در har صورت، دوران پیری او شاد و آرام می گذرد.

شرقی ها اعتقاد دارند ke حضور دو خروس در یک خانه، زندگی ra برای دیگران سخت خواهد کرد. be خانم های متولد in سال توصیه می شود مصرف قرص های ضد بارداری ra در سال خروس فراموش نکنند!

مشاهیر متولد سال خروس

واگنر ، ورذی ،کاترین هپیرن ، ریمون الیور، گویلز ، اندره موروا ، ویلیام فالکنر ، دکارت ، لافونتن ، کولت

مشاغل مناسب متولد سال خروس

پیشخدمت کافه، آشپز، جهانگرد، مسؤول روابط عمومی، متخصص زیبایی، آرایشگر زنانه، دندانپزشک، جراح، کارمند، سرباز، آتش نشان، نگهبان شب و مامور پلیس, محافظ شخصی، شر خر.

متولدین ماههای سال خروس

خروس جنگی! بیش az حد هجوم می برد و ba hame سر جنگ دارد.     فروردین
خروس مزرعه! تقریباً راحت می توان ba او کنار آمد.     اردیبهشت
خروس جنجالی و فتنه جو! او مدام در تکاپوست و هرگز آرام نمی گیرد.     خرداد
خروس نجیب زاده! اغلب پر او کنده می شود.     تیر
خروس پر طاقت! پرنده ای شجاع ke جانش ra در راه har چیزی ya har کسی می بازد.     مرداد
خروس روستایی! har دو پای او محکم be زمین چسبیده است!     شهریور
خروس خوشمزه! او سیاستمدار و مدبر است و می داند چگونه ba دیگران رفتاری دوستانه داشته باشد.     مهر
خروس زیرک! او جالبترین خروس ها و گل سر سبد است.     آبان
خروس اهل گشتن! او متفکر است.     آذر
پرنده ای کمیاب ba صفاتی کامل!     دی
خروسی متین و ارزشمند! او دوستی غیر عادی است.     بهمن
خروس بادنما ( دمدمی مزاج )! او az محل استقرارش در بالای برج، برای ساختن قصر در میان ابرها نقشه می کشد.     اسفند

رابطه عاطفی ( زن ) متولدین سال خروس

بد نیست. موش عاشق پیشه است و خانم خروس be رغم ولخرجی هایش، صفات بارزی دارد.     موش
زندگی آنها ba رضایت کامل همراه خواهد بود. خروس بی هیچ نگرانی در قلب خانواده خود جای دارد.     گاو
خانم خروس فریفته و مسحور ببر می شود و نمی داند che کار کند.     ببر
تحمل خروس در خانه برای گربه مشکل است و خانم خروس هم برای خارج شدن az خانه داد و فریاد be راه می اندازد.     گربه
خوب است. خروس az موفقیت های اژدها سود خواهد برد و آنها ra az آن خود می داند.     اژدها
خوش یمن است. in دو be اتفاق فلسفه بافی می کنند و احترام خاصی be هم می گذارند.     مار
در صورت اجبار، امکان پذیر است؛ amma in رابطه ناپایدار است و خروس صدمه خواهد دید.     اسب
توصیه نمی شود. in دو در ظاهر خوشبخت هستند vali در حقیقت …     بز
میمون همیشه می تواند خروس ra مسخره کند و خروس هرگز متوجه in مطلب نخواهد شد. نکته مهم in است!     میمون
زندگی in دو در کنار هم غیر ممکن است؛ chon عصبانیت، اوقات تلخی داد و فریاد دائمی در بین آنها حاکم خواهد بود.     خروس
اگر چاره ای جز آن نباشد، می توان چنین رابطه ای ra ایجاد کرد. agar be خانم خروس اجازه داده شود مهمانی های مورد علاقه خود ra برگزار کند، مشکلی پیش نخواهد آمد.     سگ
امکان پذیر است، زیرا خوک، بیش az اندازه صبور و نرم خوست.     خوک

رابطه عاطفی ( مرد ) متولدین سال خروس

این رابطه be شکست می انجامد و har دو سیه روز خواهند شد.     موش
این رابطه ta زمانی ke خروس مغرور be فکر ریاست نیفتد، خوب پیش می رود. بهتر است خروس جلوی خودش ra بگیرد!     گاو
نه، خانم ببر تحمل نادانی و حماقت خروس ra ندارد و be همین دلیل، مغرضانه رفتار می کند.     ببر
هرگز امکان پذیر نیست. زیاده روی های خروس- حتی agar مهم نباشد- گربه ra عصبانی خواهد کرد.     گربه
بله، البته agar شغل اژدها درخور توجه باشد و خروس بتواند az in بابت be خود ببالد.     اژدها
چرا ke نه؟ in دو، وجود همدیگر ra کامل می کنند و مار آن قدر عاقل هست ke در ظاهر خود ra آرام نشان دهد.     مار
نه، خانم اسب همسرش ra در میان پرهای زیبا گم خواهد کرد! عشق برای مهم تر az har چیز است.     اسب
نه، بز نمی تواند بی عشق زندگی کند. او برای کار کردن ساخته نشده کار کردن خروس او ra خسته می کند.     بز
میمون می تواند be خوبی az خروس استفاده کند؛ amma خروس az بودن در کنار میمون ناراحت است و احساس خوشبختی نمی کند. میمون niz ناراضی خواهد بود.     میمون
زندگی in دو در کنار هم غیر ممکن است؛ chon عصبانیت، اوقات تلخی داد و فریاد دائمی در بین آنها حاکم خواهد بود.     خروس
نه، سگ az مسخره بازی های آزار دهنده خوشش نمی آید و بدبینی او az حد خواهد گذشت.     سگ
این دو نمی توانند ba هم کنار بیایند. خروس قدرتمند خوک ra az میدان be در می کند.     خوک

رابطه دوستی متولدین سال خروس ba سالهای

دوستی in دو در حد آشنایی و بسیار سطحی خواهد بود.     موش
این دو می توانند دوستی عمیق و ریشه داری ba یک دیگر داشته باشند.     گاو
هیچ گاه سعی نمی کنند ba یک دیگر آشنا شوند چرا ke فکر خوشایندی نیست.     ببر
نه، جسارت و ناشکیبایی خروس بیش az حد است و گربه ra کسل خواهد کرد.     گربه
این دو ba هم خوب کنار می آیند و دوستی یعنی همین!     اژدها
بله، in دو چیزهای زیادی برای گفتن be یک دیگر دارند.     مار
رابطه اجتماعی آنها در میهمانی ها زبانزد همگان خواهد شد.     اسب
غیر ممکن است! خروس be رغم غرور و تکبرش be بن بست می رسد. در وجود بز چیزی هست ke in دو ra az هم دور می کند.     بز
این دو، هیچ تفاهمی ba هم ندارند و خروس عاقبت منفجر خواهد شد.     میمون
بدون شک ba هم خواهند جنگید. دوستی in دو محال است.     خروس
بین in دو همیشه فاصله هست؛ یک نرده، یک دیوار، یک جوی ya یک دنیا!     سگ
بهتر است خوک فاصله اش ra ba خروس حفظ کند!     خوک

رابطه شغلی متولدین سال خروس ba سالهای

ورشکستگی. in دو شرکای تجاری خوبی نیستند.     موش
کار زیاد است و استفاده کم. گاو متوجه وجود پرارزش خروس نمی شود، چرا ke او ra موجودی تنبل می داند.     گاو
هرگز و هرگز امکان پذیر نیست! خروس کجا، ببر کجا! خروس خیلی زود ببر ra خسته خواهد کرد.     ببر
بهتر است خروس مواظب باشد؛ زیرا گربه az همکاری ba او غرضی دارد ke وی az آن آگاه نیست.     گربه
اگر اژدها کارها ra در دست بگیرد، خروس می تواند نمایش چشمگیری be راه بندازد.     اژدها
حرف، حرف، حرف… شراکت in دو، در دریایی az کلمات غرق خواهد شد!     مار
خوب است؛ amma خروس نباید زیاد بر حسن نیت اسب متکی باشد؛ چرا ke اسب نمی تواند وقت کشی و تنبلی او ra تحمل کند.     اسب
خوب نیست. خروس بز ra موجودی عصبانی و بی فایده می داند. او هرگز نمی تواند بزها ra درک کند.     بز
بیچاره خروس! او نابود خواهد شد!     میمون
شراکت in دو ba هم be ورشکستگی می انجامد!     خروس
خدا آن روز ra نیاورد! in دو کوچک ترین وجه مشترکی ba هم ندارند و in فاجعه آمیز است.     سگ
خوک در امور تجاری be خروس اعتماد ندارد؛ بنابراین az همکاری ba او صرف نظر خواهد کرد.     خوک

ارتباط میان پدر و مادرمتولد سال خروس و فرزندان متولد سال :

به ندرت درگیری و بحث و جدل رخ می دهد. مساله حادی وجود ندارد؛ amma رابطه آنها گرم نیست.     موش
بله، be رغم داد و فریادهای گاه be گاه و اتفاقی، خروس راه ra برای گاو هموار خواهد کرد.     گاو
خروس همیشه ba مخالفت های ببر مواجه می شود.     ببر
بچه گربه گاهی be خروس اجازه سخن گفتن می دهد؛ amma عاقبت be دنبال خواسته های خود می رود.     گربه
امکان توافق هست. خروس اژدهای کوچکش ra بیش az انداره تحسین می کند و in کار مشکل ایجاد می کند.     اژدها
آنها زیاد ba هم صحبت خواهند کرد amma امکان دارد har دوی آنها تنبل شوند.     مار
اسب هرگز مغلوب قدرت خروس نخواهد شد و خروس نمی داند در in باره che تدبیری بیندیشد.     اسب
خروس تصور خواهد کرد ke جوجه مرغابی نصیبش شد!     بز
خروس az har نظر مغلوب میمون کوچولو خواهد شد؛ amma az in بابت راضی است.     میمون
یک جنگ خروس! in دو نباید هرگز زیر یک سقف زندگی کنند!     خروس
خروس نمی داند ke سگ کجاست. ارتباط in دو شبیه گفت و گوی ناشنوایان است.     سگ
خوک صبور است؛ amma در حد توان مبارزه می کند و be خروس اجازه نمی دهد hame فکر کنند او بنده زر خرید خروس است.     خوک

 

طالع بینی چینی متولدین سال سگ

(متولدین 1301-1313-1325-1336-1349-1361-1372-1385)

 

مشخصات کلی متولدین سال سگ : موجودی غمناک و نگران

سگ موجودی غمناک و نگران است، همیشه حالت دفاعی be خود می گیرد و لحظه ای in حالت ra ترک نمی کند. او همیشه در حال نگهبانی است و هوشیارانه اطراف ra زیر نظر دارد.

او موجودی درون گراست ke be سختی احساسات واقعی خود ra آشکار می کند و آن هم زمانی است ke حقیقتا ضرورت in کار ra احساس کند. او بیش az حد یک دنده است و می داند ke che می خواهد. او اغلب ba بدگمانی، دلواپس زبان تیز و صراحت ناخوشایند و شدید خود است.

سگ بیش az har کس be کلیات موضوع توجه نمی کند و در جزئیات مسائل غرق می شود و مرتب انتقاد می کند. be نظر می رشد ke او در برخورد ba har چیز، بی برو و برگشت، دنبال عیوب می گردد؛ چرا ke در حقیقت بدبین ترین موجود دنیاست و har چیز ra در چهاچوب قوانین طبیعی آن می پذیرد.

او همواره پیش az دیگران علیه بی عدالتی فریاد می زند؛ زیرا شجاعت in کار ra دارد.

او ممکن است کمی گوشه گیر و بی اعتنا باشد؛ amma روحیه انتقادی، ذوق طنز و niz عظمت آشکار روحش، او ra زا متهم شدن be تنگ نظری و خود پسندی بر کنار می دارد.

فراموش نکنید ke سگ موجودی غیر اجتماعی است و az har نوع شلوغی گریزان است. او در روابط عاشقانه، بی احساس be نظر می رسد؛ amma in تصور نادرست است. در واقع، علت اصلی in حالت، نگرانی، شک و بی اعتمادی اون نسبت be احساسات خود و دیگران است. ba تمام in عیوب، می توان اصیل ترین خصلت های ذاتی انسان ra یک جا در وجود سگ پیدا کرد. سگ باوفا، راستگو، درستکار و بسیار وظیفه شناس است. شما می توانید be او اعتماد کنید؛ چرا ke هیچ گاه ناامیدتان نخواهد کرد. او بهتر az har کسی رازدار است؛ زیرا در شعور و رازداری گوی سبقت ra az همگان ربوده است. او az بازگو کردن رازها و صحبت های خصوصی دیگران بیزار است. موضوع صحبت های سگ مبتذل و بی قد و قیمت است و گاهی منظور خود ra نادرست بیان می کند.

او be ندرت در جمع خود نمایی می کند؛ amma بسیار ba هوش است و هیچ کس بهتر az او نمی تواند be صحبت های دیگران گوش فرا دهد.

سگ be آسانی می تواند اعتماد دیگران ra be خود جلب کند و حق niz همین است. او همیشه نهایت تلاش خود ra برای دیگران می کند و در فداکاری ta مرز فدا شدن پیش می رود. همگان be او احترام گذاشته و ارزش خاصی برایش قائلند و حق دارند، چرا ke شایسته احترام است.

در طول تاریخ، اغلب قهرمانان عدالت، در سال سگ متولد شده اند؛ زیرا az دید سگ har نوع بی عدالتی منفور است و ta زمانی ke بی عدالتی رخت az جهان بر نبندد، نباید az پا نشست.

سگ az بی بند و باری دیگران، جنگ، وقایع ناگوار، شکست، بیکاری، گرسنگی مردم جهان و فاجعه های انسانی در گذشته، حال و آینده رنج می برد. خوشبختانه be ندرت اتفاق می افتد ke سگ قهرمان، هدف بی ارزشی ra تعقیب کند. او همیشه می داند ke che می خواهد و be آن دست می یابد.

سگ، فیلسوف و معلم اخلاق است و az مادیات روی گردان است. وقتی پولی be دست بیاورد؛ سخاوتمندانه خرجش می کند و اهمیتی برای آن قائل نیست. در واقع، او علاقه ای be پول ندارد. سگ che ولگرد ابشد و che ناز پروده، دوستدار سادگی است و هیچ گاه az بی ساز و برگ بودن، نگران نمی شود، amma agar be har علت نیاز ناگهانی be پول پیدا کند، هیچ کس بهتر az او، راه be دست آوردن آن ra نمی داند.

سگ ba وفا، می تواند سرپرست بی نظیری برای واحدهای صنعتی، رهبر فعالی برای اتحادیه ها،‌روحانی و مربی چیره دستی باشد؛ amma در har حال او سخنوری ba نظرات و عقاید اصیل و عمیق است. او در صورت لزوم قادر است مردم ra رهبری کند و مردم niz az پیروی او خشنود خواهند شد؛‌ زیرا شرافت، صداقت و ویژگی های مثبت سگ ra در هیچ نماد دیگری نمی توان یافت؛ افزون بر in نشانی az جاه طلبی در او دیده نمی شود.

سگ در عشق niz صادق و ثابت قدم است؛ amma ta عمر دارد، درگیر مشکلات احساسی خواهد بود ke خود مسبب آنهاست؛ زیرا ba هیجانات مداوم، احساسات ناپایدار، شک و نگرانی همیشگی اش شریک عشق خود ra می آزارد و همیشه دلواپس است.

سه دوره زندگی سگ در بی اعتمادی و تردید و be دلیل گرفتاری های شغلی، be سختی سپری می شود. دوران کودکی او بی سامان است و در دوران جوانی ba مشکلات زیادی دست be گریبان می شود. در میانسالی be دلیل گرفتاری های شغلی، احساس ناامیدی و شکست می کند و در دوران پیری، همواره az in ke کاری برای انمجام دادن ندارد، تاسف می خورد!

در har صورت، سگی ke روز متولد شده در مقایسه ba سگی ke شب هنگام زاده شده، زندگی آرام تر و کم دردسر تری خواهد داشت؛ افزون بر این. وظیفه سگ در شب نگهبانی az خانه است. او همواره بیدار و مراقب است، برای فراری دادن و ترساندن دزدها پارس می کند و فرصتی برای استراحت ندارد. کوتاه سخن آن ke سگ های زاده شده در شب، ناچار باید be زندگی سگی تن در بدهند!

مشاهیر متولد سال سگ

برتولت برشت، لنین، ولتر، سقراط، مولیر، و لئون بلوم ، مارسل پروست، یوری گاگارین، فیدو، گی دوماپاسان و لویی شانزدهم ، شونبرگ ، وینستون چرچیل ، ال جلسون ، جرج جرشوین ، مایکل جکسون ، سقراط

مشاغل مناسب متولد سال سگ

عضو فعال اتحادیه، کارخانه دار، سر کارگر، منتقد، معلم ya مربی، نویسنده، فیلسوف، متفکر، معلم اخلاق، قاضی، پزشک، محقق، دانشمند، سیاستمداری واقع بین و بی طرف، جاسوس

متولدین ماههای سال سگ

سگ مبارزه! او be دنیای ناشناخته ها سفر می کند.     فروردین
سگ ba وفا و مورد اعتماد! بدبینی و صراحت او کمتر az بقیه سگ هاست.     اردیبهشت
سگ بی اصل و نسب! او بد ظاهر و خوش باطن است.     خرداد
سگ دست آموز! او حساس، آسیب پذیر، درستکار و تندخوست و همیشه خود ra فدای دیگران می کند.     تیر
سگ پر سر و صدا. او دائماً پارس می کند ta دشمن ra az دروازه دور نگه دارد.     مرداد
سگ فنی! او اهداف خطرناک ra تعقیب نخواهد کرد.     شهریور
یک هاپو! او موجودی ضعیف است ke be برخوردهایی قانع کننده احتیاج دارد.     مهر
سگ ولگرد! او be میل و اشتیاقش برای جنگ و جدال اعتمادی ندارد.     آبان
او توله سگی است ke وَرجه و و رجه می کند و هیچ چیز نمی تواند جلویش ra بگیرد.     آذر
سگ نگهبان. شما می توانید be او اعتماد کنید، amma be یاد داشته باشید ke بسیار عصبی است.     دی
سگ عاقل! او روشنفکر ترین سگ هاست.     بهمن
دوست ba وفا! او علاقه be یادگیری شنا دارد.     اسفند

رابطه عاطفی ( زن ) متولدین سال سگ

رابطه جالبی است. agar آقای موش کمتر در خانه بماند، کارها be خوبی پیش می رود، در غیر in صورت، خانم سگ مرتب be او غر می زند.     موش
مشکلاتی وجود دارد. سگ شورشی و گاو ارتجاعی است. in دو دارای دو نگرش کاملا متفاوت هستند.     گاو
ممکن است رابطه خوبی باشد. آنها اهداف مشترکی دارند و در یک جبهه می جنگند؛ amma ممکن است در in میان عشق ra فراموش کنند.     ببر
تا زمانی ke بتوانند آرامش خود ra حفظ کنند؛ مشکلی پیش نخواهد آمد؛ amma agar سگ تنها be فکر هدفش باشد، زندگی برای گربه عذاب آور خواهد شد.     گربه
سگ واقع بین خصلت های واقعی اژدهای مغرور ra می بیند و او ra دچار یاس می کند؛ بنابراین هیچ یک در زندگی خوشبخت نخواهند شد.     اژدها
مار آنچه ra ke بخواهد، انجام می دهد و حتی agar سگ اسیر او شود، واکنشی az خود نشان نمی دهد.     مار
بله، چرا ke نه؟ سگ ـ ke نگران اهدافش است ـ خود ra ba میل و رغبت در اختیار اسب قرار می دهد و حسود هم نیست.     اسب
نه، in دیگر زیاده روی است! har دو be شدت بدبین هستند و زندگی غم انگیزی خواهند داشت.     بز
توصیه نمی شود. سگ موجدی آرمانگراست و az بودن در کنار میمون رنج خواهد برد.     میمون
نه، سگ az مسخره بازی های آزار دهنده خوشش نمی آید و بدبینی او az حد خواهد گذشت.     خروس
بله، amma نسبت be هم سرد هستند و درگیر مشکلات مالی خواهند شد.     سگ
عالی است. عشق in دو متکی بر تفاهم، درک و احترام متقابل است.     خوک

رابطه عاطفی ( مرد ) متولدین سال سگ

چرا ke نه؟ موش می تواند کمی عقلانیت و واقع گرایی be دنیای خیالی و آرمان گرایانه سگ ارزانی دارد.     موش
مشکل است؛ amma غیر ممکن نیست؛ البته ta زمانی ke خانم گاون faghat خانه داری کند.     گاو
بله، agar che in رابطه کمی احمقانه و عجیب be نظر می رسد؛ amma واقعیت in است ke har دوی آنها ta حدودی در تخیلات خود زندگی می کنند.     ببر
بله، agar che دیوانگی است. خانم گربه، خانه ای آرام و خیر خواهی ra برای سگ be ارمغان خواهد آورد.     گربه
نه، سگ کورکورانه کسی ra تحسین نمی کند؛ چرا ke کارهای مهمتری دارد.     اژدها
امکان پذیر است؛ مشروط be آن ke خانم مار زیاد be سگ پیله نکند!     مار
بله، chon سگ زندگی اش ra وقف کارهای بزرگ و اسب خود ra وقف او می کند؛ بنابراین har دو شاد و خوشحال خواهند بود.     اسب
نه، باید دید کدام یک az آنها زودتر be بیماری اعصاب دچار می شود.     بز
شاید امکان پذیر باشد، amma امیدی be دوام آن نیست؛ زیرا har دوی آنها بدبین و بیش az حد واقع بین هستند.     میمون
اگر چاره ای جز آن نباشد، می توان چنین رابطه ای ra ایجاد کرد. agar be خانم خروس اجازه داده شود مهمانی های مورد علاقه خود ra برگزار کند، مشکلی پیش نخواهد آمد.     خروس
بله، amma نسبت be هم سرد هستند و درگیر مشکلات مالی خواهند شد.     سگ
خوب است. خوک عاشق زندگی است و همین ریاضت طلبی سگ ra تعدیل می کند. آنها har دو سخاوتمندند و خوک غالبا ثروتمند است.     خوک

رابطه دوستی متولدین سال سگ ba سالهای

نه، اهداف موش برای سگ بی ارزش است.     موش
تصور رابطه دوستانه بین in دو مشکل است.     گاو
دوستی محکم تر az in غیر ممکن است.     ببر
بله، دست کم گربه az روی ترحم حرف های سگ ra گوش خواهد داد، حتی agar کاری az دستش ساخته نباشد.     گربه
نه، سگ کاملا واقع بین است و اژدها ra مایوس می کند.     اژدها
مشکل است. بهتر است دوستی خود ra در حد یک ارتباط اجتماعی حفظ کنند.     مار
آنها درباره سیاست بحث خواهند کرد؛ البته agar باهم موافق و متحد باشند! چرا ke نه؟     اسب
غیر ممکن است. in دو be سختی ba هم کنار می آیند.     بز
شاید… کسی che می داند، amma میمون کسی نیست ke be سادگی کسی ra تحسین کند.     میمون
بین in دو همیشه فاصله هست؛ یک نرده، یک دیوار، یک جوی ya یک دنیا!     خروس
دو دوست خوب. amma دوستی in دو ra نمی توان زنده و شادی بخش دانست.     سگ
این دو بسیار be یک دیگر وفادارند. خوک ba کمک خود be سگ او ra az نگرانی می رهاند.     خوک

رابطه شغلی متولدین سال سگ ba سالهای

اگر che سگ واقع بین است، vali در مقایسه ba موش پول دوست و آرمانگرا محسوب می شود.     موش
این دو ـ ke هیچ وجه مشترکی ندارند ـ چطور می توانند در کار ba یکدیگر موفق باشند؟!     گاو
این دو می توانند har کاری ra ba هم انجام دهند؛ be جز همکاری شغلی!     ببر
گربه ba هوش و واقع بین و سگ ba وفا و مادی گراست. in دو می توانند برای یکدیگر مفید واقع شوند.     گربه
نه، سگ درون اژدها ra می بیند و اژدها چنین حالتی ra دوست ندارد.     اژدها
چرا ke نه؟ امکان پذیر است؛ amma چندان چنگی be دل نمی زند.     مار
چرا ke نه؟ البته be شرط آن ke رابطه خود ra be شراکت کاری محدود کنند و برخوردهای اجتماعی نداشته باشند.     اسب
نه، سگ معتقد است ke می تواند be کارهای جدی تری بپردازد.     بز
برای هیچ یک az آنها در in شراکت نفعی وجود ندارد! سگ اجازه نمی دهد میمون har کاری دلش می خواهد، انجام دهد و میمون az سگ می ترسد.     میمون
خدا آن روز ra نیاورد! in دو کوچک ترین وجه مشترکی ba هم ندارند و in فاجعه آمیز است.     خروس
این دو همکاری ba یک دیگر ra دوست ندارند و بی توجهی آنها be کار، باعث نابودی شان خواهد شد.     سگ
بله، سگ ba سخاوت است؛ amma agar خوک اشتباه کند، مجازات خواهد شد. آنها دست در دست هم، دیگران ra فریب خواهند داد.     خوک

ارتباط میان پدر و مادرمتولد سال سگ و فرزندان متولد سال :

سگ ba وجود حس وظیفه شناسی و حسن نیت خود، زیاد be موش علاقه ندارد.     موش
هر دو کج فهم هستند. آنها درباره هم قضاوت می کنند و نقص ها و کمبود های یک دیگر رامی یابند.     گاو
خوب است. سگ be فرزندش بسیار می بالد و امکانات زیادی برایش فراهم می کند.     ببر
این دو ba هم خوب می سازند. agar پدر در سال سگ متولد شده باشد و دختر در سال گربه، che بهتر!     گربه
این دو هرگز ba یک دیگر کنار نمی آیند. سگ هوشیار است و اژدها نمی تواند انتقادات مداوم او ra نسبت be خود تحمل کند.     اژدها
سگ احساس می کند مار در آستین خود پرورده. او تفکرات هوشمندانه ra دوست ندارد.     مار
این موضوع ke اسب دوست دارد be راه خود برود برای سگ مهم نیست؛ بلکه خود پسندی اسب، سگ ra نگران و ناامید می کند.     اسب
مشکل است. سگ ba ناامیدی دست az بز می شوید.     بز
سگ، میمون ra جدی نمی گیرد، میمون niz همین طور.     میمون
هر دو az هم دوری می کنند. in دو هیچ وجه مشترکی ندارند و بلند آوازی خروس باعث رنجش سگ می شود.     خروس
بهتر az in نمی شود؛ har چند برای اعضای دیگر خانواده، کمی خطرناک be نظر می رسد.     سگ
بله، گرچه بی تجربگی و خشونت خوک سگ ra ناراحت می کند.     خوک

 

طالع بینی چینی متولدین سال خوک

(متولدین 1302-1314-1326-1337-1350-1362-1373-1386)

 

مشخصات کلی متولدین سال خوک : تپلی محبوب

خوک جنگ جویی جوانمرد، بلند همت، دلیر و آشنا be آداب و رسوم، یاور و مهربان،‌سخت گیر نسبت be اشتباهات و پرچمدار همیشگی خلوص نیت است ke بلند همتیش سرانجام ناگواری برایش رقم می زند. می توانید be او اطمینان کنید؛ چرا ke هیچ گاه az اعتماد شما سو ء استفاده نخواهد کرد. او ساده، بی ریا و اطمینان بخش است و agar be او ستم کنید، بی پناه، بی دفاع و کمی ساده لوح است.

در حقیقت خوک اجازه می دهد be آسانی فریبش دهند، اشتباهات خود ra ba متانت می پذیرد و نسبت be اشتابهات دیگران صبور و بردبار است. او همیشه az بهترین های ورزش است. amma هرگز نمی تواند رقابت جو باشد. انصاف خوک be او اجازه نمی دهد ke خود ra برتر az دیگران بداند. او همواره az خود می پرسد ke آیا در کارهایش صداقت لازم ra داشته ya خیر.

خوک be گونه ای باور نکردنی صادق و بی ریاست ta جایی ke گاهی ممکن است be خود صدمه بزند. او در برابر بد قولی و بد ذاتی دیگران نمی تواند کاری بکند. be ندرت دروغ می گوید و آن هم در مواردی است ke می خواهد خود ra az خطر برهاند.

خوک ba هوش است؛ amma در مورد مسائل مالی کند ذهن است و ناشیانه عمل می کند. او در برابر دورویان و فریب کاران عاجز است و خود ra be چهار میخ می کشد ta اعمالش ra توجیه کند.

خوک فروشنده درستکاری است ke be سختی تن be ساخت و پاخت می دهد. او ba اعتقادی آهنین، گفته های دیگران ra بی هیچ پرسشی می پذیرد؛ amma در قبولاندن حرف خود be دیگران دچار مشکل است.

خوک دوست و شریکی بی همتاست. او معمولا کم حرف است؛ vali agar تصمیم be حرف زدن بگیرد، هیچ چیز نمی تواند مانع او شود و آن قدر پرچانگی می کند ta hame شنوندگان ra خسته و هلاک کند.

خوک niz همچون میمون ba هوش و تشنه دانش است. او علاقه زیادی be مطالعه دارد و har che ra ke جلوی دستش باشد، می خواند. خوک، ba معلومات be نظر می رسد؛ amma در حقیقت، بخش عمده معلومات او سطحی است. agar او ra بیازمایید، خواهید دید ke طبل تو خالی است. ژاپنی ها می گویند: خوک صورتی پهن و کله ای کوچک دارد.

خوک پول پرست و اغلب شهوت ران است. در پشت ظاهر فریبنده و معقول او، اراده ای قوی و قدرتی فراوان پنهان است. او har هدف، آرزو ya کاری دشوار داشته باشد، وظایف خود ra ba شایستگی انجام می هد. in قدرت، زاییده نیرویی درونی و قابل اعتماد است؛ قدرتی ke هیچ چیز توان برابری ba آن ra ندارد.

وقتی ke خوک تصمیمی بگیرد، هیچ چیز نمی تواند سد راه او شود. amma پیش az تصمیم گیری مدتی طولانی hame جوانب ra می سنجد ta جای ke be بی تدبیری متهم می شود. او برای رهایی az مسائل بغرنج، گاه آن قدر in در و آن در می زند ke شخصیت خود ra زیر سوال می برد.

هرگز az روی ظاهر ضعیف خوک درباره اش قضاوت نکنید؛ چرا ke in ضعف ظاهری صرفا ناشی az صلح طلبی ذاتی اوست.

خوک دوستان اندکی دارد، amma آنان ra ta پایان عمر حفظ خواهد کرد و az هیچ فداکاری در حق آنان کوتاهی نمی کند. او ba دوستان برگزیده خود – ke شایستگی عشق و محبت او ra دارند – بسیار محترمانه برخورد می کند.

زنان متولد سال خوک، عاشق حضور در جمع و میهمانی هستند. آنان در خانه داری بی نظیرند.

شخصیت خوک، be رغم بی طرفی وی، پر تحرک و خلاق است و agar az جنگ و جدل بیزار و گریزان نبود، یاغی niz محسوب می شد.

او همیشه ترجیح می دهد در بحث راه فراری بیابد و وانمود کند ke عقیده اش ra تغییر داده است ta خود ra دچار زحمت و دردسر نکند.

او ta زمانی ke az شما خوشش نیاید، در صحبت ra باز نمی کند و agar لطف کند وارد گفت و گوی شود، شما ra مفتخر کرده است!

خوک be ندرت be امور قضایی می پردازد و che بهتر؛ زیرا agar محق هم باشد، سادگی و صداقتش be ضرر او و be نفع طرف های دعوا تمام خواهد شد؛ شرقی ها می گویند: برای برنده شدن در امور قضایی، بهتر است صداقت، شرافت و وجدان ra az پنجره بیرون بیندازید!

خوک در har شرایطی می تواند کار کند؛ زیرا هوشیاری و توانایی اش در انجام کارهای سخت، az او آدم موفقی می سازد؛ همچنین be علت حساسیت فراوانش، در زمینه شعر و ادبیات niz موفق است.

خوک می تواند be آسانی be سگ ها نزدیک شود. خوک har شغلی ra ke برگزیند می تواند زندگی خود ra تامین کند و پول و امکانات az سر و کولش می ریزد و ta زنده است، مردم be او کمک می کنند و az همین راه، ممکن است بسیار ثروتمند شود.

در مشرق زمین، مشهور است ke می گویند: مردم be خوک کمک می کنند، خوراک می دهند و او ra چاق و چله می کنند ta شام بهتری برای شب سال نو داشته باشند. لذا خوک بسیار محافظه کار است و be هیچ کس اعتماد نمی کند. ممکن است in گفته درست باشد amma شکی نیست ke مردم az زود باوری و سادگی خوک سو ءاستفاده می کنند.

از in حرفها درباره زندگی عشقی او niz می گویند. او اغلب فریب می خورد، ناامید می شود، اشتباه می کند و همیشه عاشق است.

خانم خوک ها مادران بسیار خوبی هستند. be خوک ها سفارش می کنیم ba متولدان سال گربه ازدواج کنند؛ چرا ke بهترین راه جلوگیری az کشمکش و درگیری خانوادگی، همین است.

خوک باید az مار فاصله بگیرد، چرا ke مار او ra اسیر و برده خود می کند و آنچنان be دور او حلقه می زند و او ra می فشارد ke توان har حرکتی ra az او سلب می کند. وجود خوک برای بز مفید واقع می شود.

دوران کودکی خوک در آرامش کامل سپری می شود. در دوران جوانی انبوهی az مشکلات خانوادگی او ra در بر می گیرد؛ amma خوک خجالتی و محتاط، برای حل مشکلاتش، az کسی در خواست کمک نخواهد کرد. او می کوشد خود مشکلاتش ra حل کند. در واقع in پنهان ساختن مشکلات az دیگران be او صدمات فراوانی میزند زیرا هیچ کس نمی فهمد ke او در che جهنمی دست و پا می زند.

اگر زاد روز او az جشن های سنتی ( عید تت ) فاصله داشته باشد، ناامیدی کمتری در کمین او خواهد بود، amma har che be سال نو در کشورهای آسیایی نزدیک تر باشد، ba مشکلات بیشتری مواجه می شود، be او خیانت خواهد شد، مسخره اش خواهند داد و در نهایت ممکن است خورده شود!

قصه سه بچه خوک ریشه در in باور خرافی دارد.

مشاهیر متولد سال خوک

روچیلد اول، راکفلر اول و فورد اول ، سن ایگناتیوس لویولا، فدریکوگارسیالورکا، فرانسواویون و آلبرت شوایترز ، پاسگال، لوکوبوزیه، فیلد مارشال مونتگمری، مارشال فوخ و ژرژ پمپیدو ، هنری هشتم ، بیسمارک ، الیورکرامول، مادام دومانتنون و فرانسواز ساگان

مشاغل مناسب متولد سال خوک

تولید کننده، پزشک، محقق، مهندس معمار، فیلم ساز، نویسنده، شاعر، نقاش، تاجر، هنرمند مردمی، هنرپیشه، دلقک، کمدین

متولدین ماههای سال خوک

قلبی مهربان در سینه یک خوک!     فروردین
او بچه خوکی ضعیف؛ amma بی اندازه جذاب است.     اردیبهشت
خوک خنده دار و لوده! agar بچه خوک ها مانعش نشوند، be خوبی پیشرفت خواهد کرد.     خرداد
او بیسکویتی زنجبیلی be شکل خوک است و باید مواظب باشد ke خورده نشود.     تیر
خوک سطح بالا! در اصالتش تردیدی نیست.     مرداد
یک قلک خوکی شکل! او همیشه گرفتار بی پولی است.     شهریور
یک خوک واقعی! او بسیار ساده لوح است و عاقبت خورده خواهد شد!     مهر
خوک پر طاقت و تند خو! او می تواند دو دوزه بازی کند.     آبان
خوک منطقی! او همیشه az خود می پرسد ke be درد همبرگر می خورد ya استیک!     آذر
خوک ریاضت کش! او بیش az حد اخمو و جدی است.     دی
خوک شایسته و متعادل! سرانجام موفقیت az آن اوست.     بهمن
خوک تمام عیار و واقعی!     اسفند

رابطه عاطفی ( زن ) متولدین سال خوک

خوب است. har دو روشنفکر و در زندگی بی باک هستند. in دو در کنار هم خوشبخت خواهند شد.     موش
خوک ba har شرایطی خود ra وفق می دهد؛ amma تحمل رنج و زحمت و فقر ra ندارد. او همیشه شهامت az نو شروع کردن ra دارد.     گاو
خوک، ببر ra درک می کند و be او احترام می گذارد. خطر نابودی خوک ra تهدید می کند؛ amma او، آن قدر رشد کرده است ke بتواند az خود مواظبت کند.     ببر
عالی است؛ البته ta زمانی ke خوک بتواند دنبال خلاف کاری و بزه کاری نرود.     گربه
بله، خوک می داند چگونه چرب زبانی و دلربایی کند. او موجودی بسیار مهربان و مطلوب است و دوست دارد مورد پسند واقع شود.     اژدها
خوک پیر دوست داشتنی! بیچاره خوک پیر! سر انجام مار او ra خفه خواهد کرد.     مار
اسب ba خودخواهی ویژه اش az خوک سو ء استفاده خواهد کرد و خوک روی خوشبختی و شادی ra نخواهد دید.     اسب
تا زمانی ke بز رفتارش درست باشد خوک ba او می سازد. har چند بز نمی تواند خود ra مهار کند.     بز
امکان پذیر است. فریب دادن خوک، برای میمون زحمتی ندارد؛ amma in کار برای میمون لذت بخش نیست؛ افزون بر این، او زیاد be خوک فکر می کند.     میمون
این دو نمی توانند ba هم کنار بیایند. خروس قدرتمند خوک ra az میدان be در می کند.     خروس
خوب است. خوک عاشق زندگی است و همین ریاضت طلبی سگ ra تعدیل می کند. آنها har دو سخاوتمندند و خوک غالبا ثروتمند است.     سگ
زوج خوبی هستند. آنها be خوبی ba یکدیگر کنار می آیند. سازش in دو ba هم زبانزد خاص و عام است.     خوک

رابطه عاطفی ( مرد ) متولدین سال خوک

خوب است. be شرط آن ke موش پرخاشگری نکند؛ زیرا خوک طرفدار خشونت نیست.     موش
خوک برای ارضای خواسته های سرکوب شده خود، be har دری خواهد زد و in خوک ra be دردسر می اندازد.     گاو
چرا ke نه؟ البته ta وقتی ke خانم ببر، ناخواسته و ندانسته، az جنبه های مثبت وجود خوک سو ء استفاده نکند.     ببر
تا زمانی ke خانم گربه، بتواند هرزه گردی های خوک ra تحمل کند، hame چیز خوب پیش خواهد رفت! amma خوک هم باید سرگرمی های بیرون az خانه ra طوری ترتیب دهد ke خانم گربه متوجه آنها نشود!     گربه
بله، خوک مرتب برای اژدها دم تکان می دهد و تملق او ra می گوید و in برای او خیلی بد است!     اژدها
خوک بیچاره! او اسیر خواهد بود و حتی علاقه ای be لطیفه های عامیانه هم نشان نخواهد داد.     مار
خوک az رابطه زناشویی اش رضایت چندانی نخواهد داشت و دائم az خودخواهی های اسب خواهد رنجید.     اسب
تا زمانی ke خوک ثروتمند باشد، بز راضی و خوشحال خواهد ماند؛ amma باید دید ke آیا خوک قادر be مهار کردن بز هست ya نه؟     بز
چرا ke نه؟ میمون az آقای خوک تعریف و تمجید می کند.     میمون
امکان پذیر است، زیرا خوک، بیش az اندازه صبور و نرم خوست.     خروس
عالی است. عشق in دو متکی بر تفاهم، درک و احترام متقابل است.     سگ
زوج خوبی هستند. آنها be خوبی ba یکدیگر کنار می آیند. سازش in دو ba هم زبانزد خاص و عام است.     خوک

رابطه دوستی متولدین سال خوک ba سالهای

دو دوست خوب ke az بودن در کنار هم لذت می برند و خوشحالند. پرخاشگری موش بر خوک تاثیر نمی گذارد.     موش
بله، be شرطی ke زیاد یکدیگر ra نبینند!     گاو
بله، be خوبی ba هم سازش می کنند؛ amma خوک باید محتاط باشد.     ببر
بله، be شرط آن ke زیاد ba هم بیرون نروند؛ chon پرخاشگری خوک گربه ra می ترساند.     گربه
ارتباطی ساده و آرام است. in دو در کنار هم مشکلی نخواهند داشت؛ vali شادی و تفریحی هم در کار نیست.     اژدها
هم بله، هم نه. ba گذشت زمان hame چیز مشخص می شود.     مار
خوک ساکت و بردبار خواهد بود و حق ba اوست.     اسب
بله، خوک be خوبی می داند چگونه باید ba بزها رفتار کند؛ در عین حال دلباخته آنها niz هست.     بز
برای هم دوستان خوبی هستند چرا ke میمون واقعاً be خوک احترام می گذارد!     میمون
بهتر است خوک فاصله اش ra ba خروس حفظ کند!     خروس
این دو بسیار be یک دیگر وفادارند. خوک ba کمک خود be سگ او ra az نگرانی می رهاند.     سگ
دو دوست عالی ba خواسته های مشابه، دو یار جدا نشدنی، دو همرزم ke همیشه ba یک دیگرند.     خوک

رابطه شغلی متولدین سال خوک ba سالهای

موش می کوشد ba نیرنگ، سر خوک کلاه بگذارد؛ amma در امور تجاری بخت همیشه ba خوک یار است.     موش
برای خوک بازده کاری گاو پذیرفتنی و رضایت بخش است و می تواند be او استفاده فراوان برساند.     گاو
سخاوت ببر بسیار زیاد است و توجه ندارد ke برای خوک خطری بزرگ و همیشگی be شمار می آید.     ببر
بله. گربه هوشیار و خوک بیش az حد خوش اقبال است. آنها ba همکاری یک دیگر پول فراوانی عایدشان خواهد شد.     گربه
موفقیت آنها حتمی است؛ be خصوص ke خوک ta حدی متواضع و فروتن است.     اژدها
خوک نیاز چندانی be خرد و دانایی مار ندارد و مار صدمه می بیند.     مار
همکاران مناسبی نیستند. عقاید in دو ba یک دیگر متفاوت است.     اسب
این دو برای یک دیگر مفید خواهند بود و حتی بز می تواند be خوک کمک کند!     بز
میمون دلایل زیادی برای in همکاری دارد. خوک in ra می داند و شراکت ba او ra دوست دارد. رفتار میمون niz کاملا سخاوت مندانه خواهد بود. in همکاری برای او هم جالب است!     میمون
خوک در امور تجاری be خروس اعتماد ندارد؛ بنابراین az همکاری ba او صرف نظر خواهد کرد.     خروس
بله، سگ ba سخاوت است؛ amma agar خوک اشتباه کند، مجازات خواهد شد. آنها دست در دست هم، دیگران ra فریب خواهند داد.     سگ
این دو در همکاری ba یک دیگر کامیاب می شوند و be har کاری دست بزنند، بخت یارشان خواهد بود.     خوک

ارتباط میان پدر و مادرمتولد سال خوک و فرزندان متولد سال :

خوب است. آنها در کنار یک دیگر بسیار شاد خواهند بود و خوک be سو ء استفاده موش az in موقعیت، اهمیت نمی دهد.     موش
بدک نیست؛ گر che گاو کمی تودار است.     گاو
بله، amma ببر ناراضی است؛ chon همیشه پرتوقع است.     ببر
رابطه بسیار خوبی است؛ amma بی تفاوتی غیر طبیعی گربه نسبت be خانواده باعث رنجش خوکح می شود.     گربه
خوب است. خوک می تواند برای اژدها مفید واقع شود.     اژدها
عملی است؛ amma be خوک بستگی دارد. مادر متولد سال خوک، برده وار be فرزندش خدمت خواهد کرد.     مار
اسب، خانه ra زودتر az آنچه انتظار می رود، ترک خواهد کرد. دوری اسب az خانه be شدت خوک ra آزرده و ناراحت می کند.     اسب
از بخت خوب بز، خوک ta پایان عمر az او حمایت خواهد کرد. in دو عاشقانه یک دیگر ra دوست دارند.     بز
عالی است. میمون خوک ra متعجب و سرگرم می کند و شگفت آن ke میمون be خوک احترام فراوان می گذارد.     میمون
خوشا be سعادت خروس! خوک حاضر است خود ra be آب و آتش بزند ta خروس او ra درک کند و باعث شادی وی شود.     خروس
این دو ba یک دیگر خوب کنار می آیند. خوک در hame کارها حامی سگ است؛ amma سگ مثل همیشه احساس نارضایتی می کند.     سگ
بله، in دو دوستانی واقعی هستند و az بودن در کنار هم لذت زیادی می برند. آنها اغلب ba هم هستند.     خوک

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “طالع بینی چینی”

دیدگاه ها بسته شده اند.