لباس مجلسی زنانه

مجموعه: مدل

لباس مجلسی زنانه

لباس مجلسی زنانه

لباس مجلسی زنانه

لباس مجلسی زنانه

لباس مجلسی زنانه

لباس مجلسی زنانه

لباس مجلسی زنانه

لباس مجلسی زنانه

لباس مجلسی زنانه

لباس مجلسی زنانه

لباس مجلسی زنانه

لبا س مجلسی زنانه

لباس مجلسی زنانه

لبا س مجلسی زنانه

لباس مجلسی زنانه

لباس مجلسی زنانه

لباس مجلسی زنانه

لباس مجلسی زنانه

لباس مجلسی زنانه

لباس مجلسی زنانه

لباس مجلسی زنانه جدید

لباس مجلسی زنانه جدید

لباس مجلسی زنانه جدید

لباس مجلسی زنانه جدید

لباس مجلسی زنانه جدید

لباس مجلسی زنانه جدید

لباس مجلسی زنانه جدید

لباس مجلسی زنانه جدید

لباس مجلسی زنانه جدید

لباس مجلسی زنانه جدید

لباس مجلسی زنانه جدید

لبا س مجلسی زنانه جدید

لباس مجلسی زنانه جدید

لبا س مجلسی زنانه جدید

لباس مجلسی زنانه جدید

لباس مجلسی زنانه جدید

لباس مجلسی زنانه جدید

لباس مجلسی زنانه جدید

لباس مجلسی زنانه جدید

لباس مجلسی زنانه جدید

لباس مجلسی زنانه شیک

لباس مجلسی زنانه شیک

لباس مجلسی زنانه شیک

لباس مجلسی زنانه شیک

لباس مجلسی زنانه شیک

لباس مجلسی زنانه شیک

لباس مجلسی زنانه شیک

لباس مجلسی زنانه شیک

لباس مجلسی زنانه شیک

لباس مجلسی زنانه شیک

لباس مجلسی زنانه شیک

لباس مجلسی زنانه شیک

لباس مجلسی زنانه شیک

لباس مجلسی زنانه شیک

لباس مجلسی زنانه شیک

لباس مجلسی زنانه شیک

لباس مجلسی زنانه شیک

لباس مجلسی زنانه شیک

لباس مجلسی زنانه شیک

لباس مجلسی زنانه شیک

لباس مجلسی زنانه شیک

لباس مجلسی زنانه شیک

لباس مجلسی زنانه شیک


اصول ست کردن لباس و نحوه انتخاب آن

● اصول کلی
۱) همواره لباسی را بپوشید کــه کاملا اندازه شما باشد.
۲) پوشیدن لباسهای بزرگ تنها اندام شما را اغـراق آمـیـز تـر جـلوه داده و آنـها را پنهان نمیکند.
۳) بیشتر سعی کنید تنها در زمانی کــه کمر باریکی دارید از کمر بند استفاده کنید.
۴) پارچـه هـای سـنگین مانـند پـشمـی؛ بافـتنی و چرمی شما را سنگین وزن تر جلوه میدهند.
۵) پارچه های سبک وزن مانند کتان؛ نخی شما را لاغر تر جلوه میدهند.
۶) رنگهای تیره شما را لاغر تر و کوچک تر میکنند.
۷) رنگهای روشن شما را بزرگتر و حجیم تر میکنند.
۸) لباسهای بالا تنه و پایین تنه یکرنگ شما را لاغر تر جلوه میدهند.
۹) لباسهای بالا تنه و پایین تنه بــا رنگهای متفاوت شما را بلند قد تر میکند.
۱۰) لباسهای یقه بلند گردن را کوتاه تر میکند.
۱۱) گردن بند کوتاه نــیــز گردن را کوتاه تر میکند.
۱۲) روسـری کـه بــه سـمت پـایین آویزان شـده باشد؛ قـد شما را بلند تر جلوه میدهد.
۱۳( خالکوبی پـیـرامـون گـردن و روی شــانـه هـا سبـب چهار شانه تر شدن شما میگردد.
۱۴) لـبـاس بـا خطوط افقی شما را چاق تـر و بـا خـطـوطعمودی شما را لاغر تر جلوه میدهـد.

● بـرای لاغر تر و بلند قد تر بنظر رسیدن نکات زیر را رعایت کنید :
۱) لباسهای کاملا اندازه بپوشید لباسهای خیلی کوچـک و خیلی بزرگ تنها شما را چاق تر نشان میدهند.
۲- لباسهای یکدشت یکرنگ بپوشید. تـرجیـحا یـکرنـگ از سر تــا نوک پا.
۳) از پـوشیـده لبـاسـهای بــا طرح برجسته و پارچـه هـای زمخت خود داری کنید.
۴) لباسهای تیره رنگ بــا پارچه های نازک و نرم بپوشید.
۵) شلوار را در ناحیه کمر بالا بیاورید نه پایین تر.
۶) کراوات بــا پهنای متوسط پوشیده و حتما طول آن تــا کمر برسد.
۷) از پوشیدن لباسهای بــا نقش و نگار شلوغ خودداری ورزید.
۸) لباس بــا طرح راه راه عمودی بپوشید.
۹) از داشتن ملزومات بیش از حد خود داری کنید.
۱۰) کفش پاشنه بلند بــه پا کنید.

● بــرای کوتاه تر و چاق تر بنظر رسیدن نکات زیر را رعایت کنید :
۱) لباسهای بــا رنگ متفاوت بپوشید.
۲) رنگهای روشن و پر رنگ بپوشید.
۳) کراوات پهن تر بپوشید.
۴) لباسهای چند لایه بــه تن کنید.
۵) کفش بدون پاشنه و ظریف بپوشید.
۶) شلوار تمام قد بپوشید.
۷) از پوشیدن لباسهای سرتاسر یکرنگ بپرهیزید.
۸) لباس بــا طرح راه راه عمودی و کراوات باریک نپوشید.

● چگونه ست کنیم
۱) رنگ جوراب بــایــد همرنگ و یــا تیره تر از شلوار باشد.
۲) رنگ کمربند بــا رنگ کفش بــایــد یکسان باشد.
۳) کـت و شلـوار خــاکستـری و سرمه ای بــا کفش مشکی؛ و کـت و شـلـوار قـهـوه ای و زیتونی بــا کفش قهوه ای ست است.

● نکات ست کردن لباس بــرای زنان…
▪ زنان قد بلند
۱) از کمر بند پهن استفاده کنید.
۲) از دامن خیلی کوتاه و خیلی بلند پرهیز کنید.
۳) بهتر اســت پـیـراهن خـود را داخـل شـلـوار و دامـن تــو بگزارید تــا خط عمودی کمرتان نمایانتر گردد.
۴) لباس نقش دار و طرح خطوط افقی بپوشید.
۵) دامن بلند و یــا دمپا گشاد بپوشید.
۶) لباسهای سر تــا پا یکرنگ نپوشید.
۷) از گردنبند و گوشواره کوچک استفاده نکنید.
۸) کیف دستی کوچک حمل نکنید.
۹) شلوار راسته بپوشید.
۱۰) تاپ نپوشید.
۱۱) کـفش پاشنه بلند نپوشید و از کفـش انـدکـی لـژ دار استفاده کنید.

● زنان قد کوتاه و ریز نقش
۱) لباس بــا طرح راه راه افقی نپوشید.
۲) از لباس هـای رنگارنـگ؛ ملزومات بــزرگ و شلوار دمـپا گشاد و یــا پاچه های تــا شده استفاده کنید.
۳) دامن کوتاه بــا نقش و نگار بزرگ نپوشید.
۴) لبـاس هـای یـکرنـگ و شـلوار راســته و لباس تــنـگ و ملزومات کوچک استفاده کنید.
۵) خطوط عمودی و لباسهای یقه هفت بدن را کشیده تر میکنند.
۶) کفش کمی نوک تیز بپوشید.
۷) کفش پاشنه بلند بپوشید.
۸) از کمر بند باریک استفاده کنید.

▪ زنان چاق
۱) لباسهای یکدست یکرنگ بپوشید.
۲) از کت و ژاکت بلند بــا دکمه های باز استفاده کنید.
۳) از روسری شالی استفاده کنید.
۴) گردنبند دراز شما را لاغر تر میکند.
۵) کفش پاشنه بلند بپوشید.
۶) لـبـاس یقه هفت و قلبی شکل؛ گـردن را کشـیـده تـر میکند.
۷) ژاکت بلند بدون اپل بپوشید.
۸) لباسهای تیره رنگ بپوشید.

● نکات ست کردن لباس بــرای مردان…
▪ مردان قد بلند
۱) لباسهای یکدست یکرنگ نپوشید.
۲) لباسها و شلوارهای زیپدار نپوشید.
۳) کـت و شـلوار بـا خـطـوط راه راه بـا خـطـوط عـمــودی و کراوات باریک و ژاکت کــه طولش تــا روی کمر اســت نپوشید.

▪ مردان قد کوتاه
۱) کفش بوت و ساق بلند نپوشید آنها شما را قد بلندتر نمیکنند.
۲) شلوار پاچه کوتاه و یــا پاچه تــا شده نپوشید.
۳) لباس آستین دار بــه تن کنید.
۴) از نقش و نگار عمودی راه راه عمودی و شلوار راسته و کراوات باریک استفاده کنید.

▪ مردان لاغر
۱) کراوات باریک و پیراهن و یــا تیشرت یقه هفت نپوشید.
۲) لباسهای براق و بــا خطوط عمودی و چسبان نپوشید.
۳) کت و شلوار اپل دار بپوشید.
۴) شلوار بگی بپوشید.
۵) پلوور حجیم و یقه اسکی بپوشید.

▪ مردان چاق
۱) ژاکت اپل دار نپوشید.
۲) کراوات زرق و برق دار نزنید.
۳) دکمه پیراهن را تــا انتها و بالا نبندید.
۴) ساعت باریک بــه دست نکنید.
۵) پلوور حجیم و یقه اسکی نپوشید.
۶) بلوز و پیراهن یقه هفت نپوشید.
۷) شلوار تنگ نپوشید.
۸) لباس بــا خطوط عمودی و کراوات یکرنگ استفاده کنید.
۹) از لباسهای تیره رنگ استفاده کنید.

▪ مردان شکم بزرگ
۱) جلیقه و یــا هــر چیزی کــه روی شکم بیافتد و بــه آن فشار بیاورد را نپوشید.
۲) شلوار را روی شکم خود نیاورید.
۳) لباسهای براق و یــا روشن نپوشید.
۴) لباسهای گشاد و تیره رنگ بپوشید.
۵) کراوات پهن بزنید کــه تــا خط کمر بلند باشد.
۶) ژاکت و شلوار یکرنگ بپوشید.

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “لباس مجلسی زنانه”

دیدگاه ها بسته شده اند.