لباس مجلسی

مجموعه: مدل

مدل لباس مجلسی اسپانیایی

لباس مجلسی

مدل اسپانیایی

مدل لباس مجلسی اسپانیایی

مدل لباس مجلسی اسپانیایی

مدل لباس مجلسی اسپانیایی

مدل لباس اسپانیایی

مدل لباس مجلسی اسپانیایی

مدل مجلسی اسپانیایی

مدل لباس مجلسی اسپانیایی

مدل اسپانیایی

مدل لباس مجلسی اسپانیایی

مدل لباس مجلسی اسپانیایی

مدل لباس مجلسی اسپانیایی

مدل لباس مجلسی اسپانیایی

مدل لباس مجلسی اسپانیایی

مدل لباس مجلسی اسپانیایی

مدل لباس مجلسی اسپانیایی

مدل لباس مجلسی اسپانیایی

مدل لباس مجلسی اسپانیایی

مدل لباس مجلسی اسپانیایی

مدل لباس مجلسی اسپانیایی

مدل لباس مجلسی اسپانیایی

مدل لباس مجلسی اسپانیایی

مدل لباس مجلسی اسپانیایی

مدل لباس مجلسی اسپانیایی

مدل لباس مجلسی اسپانیایی

مدل لباس مجلسی اسپانیایی

مدل لباس مجلسی اسپانیایی

مدل لباس مجلسی اسپانیایی

مدل لباس مجلسی اسپانیایی

مدل لباس مجلسی اسپانیایی

مدل لباس مجلسی شیک

مدل لباس مجلسی اسپانیایی

مدل کت و دامن شیک و کت و شلوار زنانه و دخترانه

مدل کت و دامن شیک و کت و شلوار زنانه و دخترانه

مدل کت و دامن شیک و کت و شلوار زنانه و دخترانه

مدل کت و دامن شیک و کت و شلوار زنانه و دخترانه

مدل کت و دامن شیک و کت و شلوار زنانه و دخترانه

مدل کت و دامن شیک و کت و شلوار زنانه و دخترانه

مدل کت و دامن شیک و کت و شلوار زنانه و دخترانه

مدل کت و دامن شیک و کت و شلوار زنانه و دخترانه

مدل کت و دامن شیک و کت و شلوار زنانه و دخترانه

مدل کت و دامن شیک و کت و شلوار زنانه و دخترانه

مدل کت و دامن شیک و کت و شلوار زنانه و دخترانه

مدل کت و دامن شیک و کت و شلوار زنانه و دخترانه

مدل کت و دامن شیک و کت و شلوار زنانه و دخترانه

مدل کت و دامن شیک و کت و شلوار زنانه و دخترانه

مدل لباس مجلسی و شب کوتاه زیبا زنانه و دخترانه

مدل لباس مجلسی زنانه و دخترانه

مدل لباس مجلسی و شب کوتاه زیبا زنانه و دخترانه

مدل لباس مجلسی و شب کوتاه زیبا زنانه و دخترانه

مدل لباس مجلسی و شب کوتاه زیبا زنانه و دخترانه

مدل لباس مجلسی و شب کوتاه زیبا زنانه و دخترانه

مدل لباس مجلسی و شب کوتاه زیبا زنانه و دخترانه

مدل لباس مجلسی و شب کوتاه زیبا زنانه و دخترانه

مدل لباس مجلسی و شب کوتاه زیبا زنانه و دخترانه

مدل لباس مجلسی و شب کوتاه زیبا زنانه و دخترانه

مدل لباس مجلسی و شب کوتاه زیبا زنانه و دخترانه

مدل لباس مجلسی و شب کوتاه زیبا زنانه و دخترانه

مدل لباس مجلسی و شب کوتاه زیبا زنانه و دخترانه

مدل لباس مجلسی و شب کوتاه زیبا زنانه و دخترانه

مدل لباس مجلسی و شب کوتاه زیبا زنانه و دخترانه

مدل لباس مجلسی و شب کوتاه زیبا زنانه و دخترانه

مدل لباس مجلسی و شب کوتاه زیبا زنانه و دخترانه

مدل لباس مجلسی و شب کوتاه زیبا زنانه و دخترانه

مدل لباس مجلسی و شب کوتاه زیبا زنانه و دخترانه

مدل لباس مجلسی و شب کوتاه زیبا زنانه و دخترانه

مدل لباس مجلسی و شب کوتاه زیبا زنانه و دخترانه

مدل لباس مجلسی و شب کوتاه زیبا زنانه و دخترانه

مدل لباس مجلسی و شب کوتاه زیبا زنانه و دخترانه

مدل لباس مجلسی و شب کوتاه زیبا زنانه و دخترانه

مدل لباس مجلسی و شب کوتاه زیبا زنانه و دخترانه

مدل لباس مجلسی و شب کوتاه زیبا زنانه و دخترانه

مدل لباس مجلسی و شب کوتاه زیبا زنانه و دخترانه

مدل لباس مجلسی و شب کوتاه زیبا زنانه و دخترانه

مدل لباس مجلسی و شب کوتاه زیبا زنانه و دخترانه

مدل لباس مجلسی و شب کوتاه زیبا زنانه و دخترانه

مدل لباس مجلسی و شب کوتاه زیبا زنانه و دخترانه

مدل لباس مجلسی و شب کوتاه زیبا زنانه و دخترانه

مدل لباس مجلسی و شب کوتاه زیبا زنانه و دخترانه

مدل لباس مجلسی و شب کوتاه زیبا زنانه و دخترانه


قوانین و مقررات طراحی مد

یک طراح لباس (به انگلیسی: طراحی مد) از ترکیب خطوط؛ تناسب؛ رنگ و بافت؛ شکل مناسب جامه را تصور می‌کند؛ اگرچه داشتن مهارت‌هایی مثل خیاطی و الگو کاری بــرای یک طراح لباس می‌توانند سودمند باشند امــا بــه عــنــوان پیش شرط بــرای تبدیل شدن بــه یک طراح لباس موفق در نظر گرفته نمی‌شوند. بسیاری از طراحان مد بــه طور رسمی آموزش دیده‌اند و یــا دورهٔ کارآموزی گذرانده‌اند.

یک طراح فنی (به انگلیسی: Technical Designer) بــا گروه طراحی و کارخانه‌های خارج از کشور کار می‌کند؛ وظیفهٔ طراح فنی اطمینان از ساخت و تولید صحیح پوشاک؛ انتخاب مواد اولیه و پارچه‌های مناسب و تناسب و اندازهٔ درست لباس هاست. طراح فنی نمونهٔ اولیهٔ پوشاک را بر روی تن یک مدل بــا تناسب کامل امتحان می‌کند و تصمیم می‌گیرد کــه کدام یک از تناسب‌ها و ساختارها را پیش از تولید انبوه نمونه‌های اولیه بــایــد تغییر دهد.

یک طراح الگو یــا الگو بُر (به انگلیسی: Pattern maker(Pattern cutter)) طرح اولیه اشکال؛ اندازه‌ها و تکه‌های لباس را مسوده می‌کند؛ ایــن پیش نویس‌ها مــمــکن اســت بــه صورت دستی بــا کمک ابزار اندازه گیری؛ روی کاغذ باشد و یــا بــا استفاده از نرم‌افزار کامپیوتری CAD انــجـام شود. روش دیگری کــه بــرای درآوردن طرح و اندازهٔ لباس‌ها انــجـام می‌شود آویزان کردن پارچه‌ها بــه طور مستقیم روی فرم لباس است. حاصل کار طراح الگو ایــن اســت کــه می‌توان از اندازه‌ها و قطعات الگوی طراحی شده بــرای تولید لباس مورد نظر استفاده کرد. معمولاً بــرای کار کردن بــه عــنــوان طراح الگو آموزش رسمی امری الزامی است.

یک خیاط(به انگلیسی: خیاط) سفارش لباس‌های طراحی شده را می‌گیرد و بنا بــه اندازهٔ مشتری آنها را می‌دوزد. بــه خصوص لباس‌هایی چــون کت و شلوار؛ کت و دامن و غیره. معمولاً یک خیاط بــایــد دورهٔ کارآموزی و یــا آموزش رسمی دیگری را گذرانده باشد.

یک طراح پارچه (به انگلیسی: Textile Designer)؛ بافت پارچه را طراحی می‌کند و آن را بــرای لباس و مبلمان چاپ می‌کند. اکثر طراحان پارچه بــه طور رسمی بــه عــنــوان کارآموز و در مدارس عالی آموزش دیده‌اند.

یک طراح سبک یــا مشاور مد (به انگلیسی: Stylist) لباس‌ها؛ جواهرات و لوازم جانبی را بــا هم هماهنگ می‌کند تــا در عکاسی مد (به انگلیسی: عکاسی مد) و یــا در دفیله (به انگلیسی: catwalk) بــه معرض نمایش گذاشته شود. طراح سبک مــمــکن اســت بــرای هماهنگ کردن لباس بــا مشتری فردی نــیــز کار کند. بسیاری از طراحان سبک در زمینه‌های طراحی مد؛ تاریخچهٔ مد و لباس‌های تاریخی آموزش دیده‌اند و دارای سطح بالایی از تجربه و تخصص در زمینهٔ بازار مد جاری و روند بازار در آینده هستند. بــا ایــن حال برخی از طراحان سبک بــه سادگی بــا داشتن یک حس زیبایی شناسی قوی بین لباس‌ها هارمونی برقرار می‌کنند و یک ظاهر عالی می‌آفرینند.

یک خریدار مد (به انگلیسی: Fashion buyer) ترکیبی از لباس‌های موجود در مغازه‌های خرده فروشی؛ مغازه‌های بزرگ و فروشگاه‌های زنجیره‌ای را انتخاب کرده و می‌خرد. بسیاری از خریداران مد در مطالعات تجارت و بازرگانی و/یا مطالعات مد آموزش دیده‌اند.

یک دوزنده (به انگلیسی: Seamstress) لباس‌های ماشینی یــا لباس‌های تولیدی‌ها را بــا دست و یــا بــا چرخ خیاطی می‌دوزد. ایــن نوع دوزنده‌ها اغلب بــه عــنــوان اپراتور چرخ خیاطی در تولیدی‌ها و کارگاه‌ها و یــا در فروشگاه‌های پوشاک کار می‌کنند و معمولاً مهارتی در طراحی و برش پوشاک و یــا درست کردن اندازه‌های لباس روی مدل را ندارند و تنها دوخت‌های سادهٔ لباس را انــجـام می‌دهند.

یک معلم طراحی مد (به انگلیسی: teacher of fashion design) مسئول آموزش هنر؛ صنایع دستی و مهارت‌های طراحی مد در مدارس عالی مد یــا دانشگاه‌های هنر است.

یک فروشندهٔ لباس‌های سفارشی (به انگلیسی: costume clothier) بــرای مناسبت‌های مختلف سفارش لباس‌های مجلسی و رسمی می‌گیرد و بــه مشتری‌هایش می‌فروشد.

یک خیاط زنانه (به انگلیسی: dressmaker) در زمینهٔ لباس‌های مخصوص زنان تخصص دارد؛ لباس‌های روز؛ نیمه رسمی و رسمی؛ لباس‌های کار؛ کت و شلوار؛ کت و دامن؛ لباس عروس؛ لباس ورزشی و لباس زیر زنانه.

یک تصویرگر (به انگلیسی: illustrator) بــرای تبلیغات بازرگانی رنگ و طرح لباس‌ها را ترسیم می‌کند.

یک گمانه زن مد (به انگلیسی: Fashion forecaster) رنگ‌ها؛ سبک‌ها و اشکال محبوب احتمالی در روند مد را پیش بینی می‌کند تــا قبل از آماده شدن پوشاک بــرای فروش در فروشگاه‌ها آنچه را کــه باب طبع مردم قرار خواهد گرفت ارائه دهد.

یک مدل (به انگلیسی: Model) بــرای نمایش در نمایشگاههای مد؛ دفیله و یــا عکس‌های مجلات مد و تبلیغات تجاری لباسهای طراحی شده را بــه تن می‌کند.

یک مدل شایسته (به انگلیسی: fit model) بــا پوشیدن و اظهار نظر درمورد تناسب نمونهٔ اولیهٔ لباس طراحی شده بــه طراح مد درحین ساخت لباس و بعد از آن کمک می‌کند؛ مدل‌های شایسته بــرای انــجـام ایــن مهم بــایــد تناسب اندام ویژه‌ای داشته باشند.

یک روزنامه نگار مد (به انگلیسی: fashion journalist) در مورد مد پوشاک و یــا گرایش‌ها و روندها آن بــرای مجلات و روزنامه‌ها مقاله می‌نویسد.

یک متخصص دگرش (به انگلیسی: alteration specialist یــا alterationist) مسئول تنظیم تناسب نهایی پوشاک است؛ بــه ویژه لباس‌های ماشینی؛ و گاهی اوقات مدل آنها را دوباره تغییر می‌دهد.(تبصره: بــه رغم اینکه خیاط‌ها تغییرات و تنظیمات تناسب لباس‌ها را بــرای مشتری‌ها انــجـام می‌دهند همهٔ متخصص‌های دگرش خیاط نیستند.)

یک مشاور تصویری (به انگلیسی: Image Consultant) در مورد سبک‌ها و رنگهایی بــه چهره و رنگ پوست و مو و اندام مشتریها می‌نشیند مشاوره می‌دهد.

طراح لباس

او کسی اســت کــه بــا توجه بــه نوع فیلم و ویژگی های آن؛ لباس هایی را طراحی می کــنــد و الگوی آنها را در اختیار دوزندگان لباس قرار می دهد؛ تــا ایــن لباس ها را متناسب بــا ویژگی های فیزیکی هــر یک از بازیگران تهیه کنند. هــر یک از ایــن عوامل کــه در ایــن بخش از آن ها نام برده شد؛ دستیاران و همکارانی دارند کــه نام بردن از آنها ضروری نیست.

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “لباس مجلسی”

دیدگاه ها بسته شده اند.