لباس نامزدی

مجموعه: مدل

مدل های جدید لباس نامزدی پرنسسی و لباس عقدی

لباس نامزدی

مدل های جدید لباس نامزدی پرنسسی و لباس عقدی

مدل های جدید لباس نامزدی پرنسسی و لباس عقدی

مدل های جدید لبا س نامزدی پرنسسی و لباس عقدی

مدل های جدید لباس نامزدی پرنسسی و لباس عقدی

مدل های جدید لبا س نامزدی پرنسسی و لباس عقدی

مدل های جدید لباس نامزدی پرنسسی و لباس عقدی

مدل های جدید لبا س نامزدی پرنسسی و لباس عقدی

مدل های جدید لباس نامزدی پرنسسی و لباس عقدی

مدل های جدید لبا س نامزدی پرنسسی و لباس عقدی

مدل های جدید لباس نامزدی پرنسسی و لباس عقدی

مدل های جدید لبا س نامزدی پرنسسی و لباس عقدی

مدل های جدید لباس نامزدی پرنسسی و لباس عقدی

مدل های جدید لباس نامزدی پرنسسی و لباس عقدی

مدل های جدید لباس نامزدی پرنسسی و لباس عقدی

مدل های جدید لبا س نامزدی پرنسسی و لباس عقدی

مدل های جدید لباس نامزدی پرنسسی و لباس عقدی

مدل های جدید لبا س نامزدی پرنسسی و لباس عقدی

مدل های جدید لباس نامزدی پرنسسی و لباس عقدی

مدل های جدید لبا س نامزدی پرنسسی و لباس عقدی

لباس نامزدی جدید

لباس نامزدی جدید

لباس نامزدی جدید

لباس نامزدی جدید

لباس نامزدی جدید

لباس نامزدی جدید

لبا س نامزدی جدید

لباس نامزدی جدید

لبا س نامزدی جدید

لباس نامزدی جدید

لبا س نامزدی جدید

لباس نامزدی جدید

لبا س نامزدی جدید

لباس نامزدی جدید

لبا س نامزدی جدید

لباس نامزدی جدید

لبا س نامزدی جدید

لباس نامزدی جدید

لبا س نامزدی جدید

لباس نامزدی جدید

لبا س نامزدی جدید

مدل لباس نامزدی شیک

مدل لباس نامزدی

مدل لباس نامزدی شیک

مدل لباس نامزدی شیک

مدل لباس نامزدی شیک

مدل لباس نامزدی شیک

مدل لبا س نامزدی شیک

مدل لباس نامزدی شیک

مدل لبا س نامزدی شیک

مدل لباس نامزدی شیک

مدل لبا س نامزدی شیک

مدل لباس نامزدی شیک

مدل لبا س نامزدی شیک

مدل لباس نامزدی شیک

مدل لبا س نامزدی شیک

مدل لباس نامزدی شیک

مدل لبا س نامزدی شیک

مدل لباس نامزدی شیک

مدل لبا س نامزدی شیک

مدل لباس نامزدی شیک

مدل لبا س نامزدی شیک

مدل لباس نامزدی زیبا

مدل لباس نامزدی شیک

مدل لباس نامزدی زیبا

مدل لباس نامزدی زیبا

مدل لباس نامزدی زیبا

مدل لباس نامزدی زیبا

مدل لبا س نامزدی زیبا

مدل لباس نامزدی زیبا

مدل لبا س نامزدی زیبا

مدل لباس نامزدی زیبا

مدل لبا س نامزدی زیبا

مدل لباس نامزدی زیبا

مدل لبا س نامزدی زیبا

مدل لباس نامزدی زیبا

مدل لبا س نامزدی زیبا

مدل لباس نامزدی زیبا

مدل لبا س نامزدی زیبا

مدل لباس نامزدی زیبا

مدل لبا س نامزدی زیبا

مدل لباس نامزدی زیبا


نامزدی دورانی اســت کــه پــس از توافق دو نفر بــرای ازدواج در آینده آغاز می‌شود. قرارداد نامزدی موجب پیدایش یک تعهد اخلاقی؛ نوعی نسبت خویشاوندی و آثار حقوقی می‌شود.

در قوانین ایران

قواعد راجع بــه نامزدی در مواد ۱۰۳۵ تــا ۱۰۴۰ قانون مدنی آمده و از مواد ۹۰ تــا ۹۵ قانون مدنی سوئیس الهام گرفته است. بــه موجب ایــن مقررات نامزدی یک عقد جایز اســت و هــر یک از دو طرف می‌توانند آن را فسخ کرده و از ازدواج صرفنظر کنند. بــا ایــن حال در صورتی کــه شخصی نامزدی را بدون علت موجهی بر هم زند؛ شخص دیگر می‌تواند مخارج متعارفی را کــه بــرای ازدواج متحمل شده از او مطالبه کند.

همچنین درصورت برهم‌خوردن نامزدی؛ هــر یک از دو شخص و والدین آن‌ها می‌توانند هدایایی را کــه در دوران نامزدی بــه یکدیگر داده‌اند باز پــس گیرند.

جشن نامزدی جشنی اســت کــه پــس از نامزد شدن بــرای اعلام نامزدی و آشنا شدن بــا بستگان یکدیگر برگزار می‌شود. معمولاً دو یــا سه ماه بعد از بله برون اقدام بــه برگزاری جشن نامزدی می‌کنند امروزه بعضی از خانواده‌ها مایل هستند کــه پیوند دختر و پسرشان را بــا برگزاری جشن نامزدی بــه شکل رسمی‌تری اعلام کنند. جشن نامزدی می‌تواند از یک مهمانی خانوادگی خصوصی و کوچک تــا یک مراسم باشکوه و مجلل و بــا حضور تعداد زیادی مهمان برگزار شود.

این جشن در ایران در سالهای اخیر رایج شده و می‌توان بــه جشن نامزدی دو ملی‌پوش ایران در المپیک سال ۱۳۹۱ اشاره کرد. حــتـی بــرای ایــن مراسم کارت دعوت نــیــز چاپ می‌شود.

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “لباس نامزدی”

دیدگاه ها بسته شده اند.