شعر دوستی

مجموعه: شعر

شعر دوستی

دوست در اشعار فارسی :

 

خانه ی دوست کجاست؟
در فلق بود کــه پرسید سوار
اسمان مکثی کرد
رهگذر شاخه ی نوری کــه بــه لب داشت بــه تاریکی شن ها بخشید
وبه انگشت نشان داد سپیداری و گفت
نرسیده بــه درخت
کوچه باغی اســت کــه از خواب خدا سبز از تر است
ودر آن عشق بــه اندازه ی پرهای صداقت ابی است
می روی تــا ته آن کوچه کــه از پشت بلوغ ؛سربه در می ارد
پس بــه سمت گل تنهایی می پیچی
دو قدم مانده بــه گل
پای فواره ی جاوید اساطیر زمین می مانی
وترا ترسی شفاف فرا می گیرد
در صمیمیت سیال فضا؛ خش خشی می شنوی
کودکی می بینی
رفته از کاج بلندی بالا؛جوجه بردارد از لانه ی نور
واز او می پرسی
خانه ی دوست کجاست؟

سهراب سپهری

ای دوست مـرا بــه حال ِ خـود بـاز گذار
با خلـوتِ من تو را چکار اســت ؛ چکار؟
بگذار بــه دردِ خویــش بــاشم مشغــول
بیــزارم از ایــن جمـــع دروغــین ؛ بیـــزار

ابراهیم منصفی

شعر دوستی ؛ شعر درباره دوست ؛ شعر در مورد دوستی

باغی کــه در آن آب هوا روشن نیست
هرگز گل یکرنگ در آن گلشن نیست
هر دوست کــه راستگوی و یکرو نبود
در عالم دوستی کم از دشمن نیست

محمد فرخی یزدی

چشمی دارم هــمــه پر از صورت دوست
با دیده مرا خوشست چــون دوست در اوست
از دیده دوست فرق کردن نه نکوست
یا دوست بــه جای دیده یــا دیده خود اوست

مولوی

تا نگذری از جمع بــه فردی نرسی
تا نگذری از خویش بــه مردی نرسی
تا در ره دوست بی سر و پا نشوی
بی درد بمانی و بــه دردی نرسی

ابوسعید ابوالخیر

شعر دوستی ؛ شعر درباره دوست ؛ شعر در مورد دوستی

آن بــه کــه در ایــن زمانه کم گیری دوست
با اهل زمانه صحبت از دور نکوست
آنکس کــه بــه جمگی ترا تکیه بر اوست
چون چشم خرد باز کنی دشمنت اوست

خیام

شعر دوستی ؛ شعر درباره دوست ؛ شعر در مورد دوستی

جملات و اشعار بزرگان در مورد دوست و دوستی :

 

«آری آغاز دوست داشتن است// گرچه پایان راه ناپیداست// من بــه پایان دگر نیندیشم// کــه همین دوست داشتن زیباست»
فروغ فرخزاد
«آسایش دو گیتی تفسیر ایــن دو حرف است// بــا دوستان مروت؛ بــا دشمنان مدارا»
حافظ
«آنان کــه دوستی و محبت را به‌زندگی خود راه نمی‌دهند؛به‌آن ماند کــه طلوع خورشید را مانع شوند.»
سیسرو
«آنچه مردم؛ دوستی می‌خوانند چیزی غیر از نفع شخصی نیست؛ دوستی خودپرستی انسان اســت کــه می‌خواهد از دیگران بــه عــنــوان دوستی متمتع گردد.»
فرانسوا لارشفوکو
«آن کس کــه در هرجا دوستانی دارد؛ هــمــه جا را دوست‌داشتنی می‌یابد.»
ضرب‌المثل چینی

 الف

«از بس کــه مهر دوست بــه دل جا گرفته است// جایی بــرای کینهٔ دشمن نمانده است»
اظهری کرمانی

«از جان طمع‌بریدن آسان بود ولیکن// از دوستان جانی مشکل توان بریدن»
حافظ

«از جهان گرچه بوستان خوشتر// بوستان هم بــه دوستان خوشتر»
مکتبی شیرازی

«از خویشاوندان به‌راحتی می‌توان برید؛ امــا رشته دوستی را هرگز.»
سیسرو

«از سلامتی خود مواظبت می‌کنیم؛ بــرای روز مبادا پول ذخیره می‌کنیم؛ سقف خانه را تعمیر می‌کنیم و لباس کافی می‌پوشیم؛ ولــی کیست کــه در بند آن باشد کــه بهترین دارایی یعنی دوست را بــه صورتی عاقلانه بــرای خود فراهم کند؟»
رالف والدو امرسن

«از محبت؛ نار نوری می‌شود// وز محبت؛ دیو حوری می‌شود»
مولوی

«از هرچه بگذری؛ سخن دوست خوش‌تر است// از یار ناز خوش‌تر و از من نیازها»
ادیب پیشاوری

«اغلب؛ دوستان ما از خطرناک‌ترین دشمنان هستند.»
آندره ژید

«اگرچند؛ بدخواه‌کشتن نکوست// از آن کشتن آن بــه کــه گرددت دوست»
اسدی طوسی

«اگر دوستان نتوانند از گناهان کوچک یکدیگر چشم‌پوشی کنند؛ نخواهند توانست دوستی خود را بــه جایی برسانند.»
لابرویر

«اگر دوست تو مرتکب خطایی شــد از دوستی او صرفنظر مکن زیــرا کــه انسان در معرض خطا است؛ تــا می‌توانی دوست بــرای خودت آماده کن نه از بــرای مالت.»
فیثاغورس

«اگر هــر کس هــمــه کس را دوست می‌داشت هــمــه کس صاحب دنیا می‌شد.»
فردریش شیلر

«این دغل دوستان کــه می‌بینی// مگسانند دور شیرینی»
سعدی

شعر دوستی ؛ شعر درباره دوست ؛ شعر در مورد دوستی

 ب

«با چــه کسانی دوست و رفیق می‌باشی تــا بگویم چگونه آدمی هستی.»
رالف والدو امرسن
«برای این‌که دوست پیدا کنی بــایــد خود را لایق و آماده دوستی بار بیاوری.»
آندره موروا
«بر دوستی کــه حسود باشد؛ ایمن نمی‌توان بود.»
بزرگمهر
«بگذار کــه دوستی کم کم بــه اوج خود برسد؛ اگــر ایــن رسیدن برق‌آسا باشد ناگهان از نفس می‌افتد و متوقف می‌شود.»
ولتر
«بود آینه دوست را مرد دوست// نماید بدو هرچه زشت و نکوست»
اسدی طوسی
«بهترین دوستان من کسانی هستند کــه پیشانی و ابروهای آنها باز است.»
ویکتور هوگو
«بهترین و حقیقی‌ترین دوستانم از تهی دستانند؛ توانگران از دوستی چیزی نمی‌دانند.»
آمادیوس موتزارت
«به خدا تکیه کن و مطمئن باش زیر سایهٔ خدا دوستان زیادی پیدا می‌کنی.»
ناشناس
«به دوستی کــه بعد از عشق بین دو نفر حکمفرما می‌شود بــایــد عقیده داشت.»
الکساندر دوما
«بی دوست زندگانی ذوقی چنان ندارد.»
سعدی

پ

«پای در زنجیر؛ پیش دوستان// به؛ کــه بــا بیگانگان در بوستان»
سعدی
«پرسیدم دوست بهتر اســت یــا برادر؟ گفت: دوست برادری اســت کــه انسان مطابق میل خود انتخاب میکند.»
ناشناس

شعر دوستی ؛ شعر درباره دوست ؛ شعر در مورد دوستی

ت

«تا انسان دوست نداشته باشد نمی‌فهمد.»
لامارتین
«تندی مکن کــه رشته صدسال دوستی// درجای بگسلد چو شــود تند؛ آدمی// همواره نرم باش کــه شیر درنده را// زیر قلاده برد توان؛ بــا ملایمی»
محمدتقی بهار
«تو اول بگو بــا کیان دوستی// پــس آنگه بگویم کــه تو کیستی»
ضرب‌المثل فارسی

شعر دوستی ؛ شعر درباره دوست ؛ شعر در مورد دوستی

 ج

«جهان از بد و نیک آبستن است// برون دوست اســت و درون دشمن است»
اسدی طوسی

چ

«چنانچه شفای بدن بــا دارو میسر باشد؛ نشاط و بقای نفس نــیــز بــا دوستان بود؛ پــس زیاد گردانید دوستان خود را.»
ناشناس

«چو کیسه تنگ بداری زمردمان ای دوست؛// مدار چشم محبت زدیگران؛ نه نکوست// چو دست را نتوان شست؛ جز بــه دست دگر؛// بگیر و ببخشای تــا شوی محبوب»
یوهان ولفگانگ گوته

«چون دوست زشت کــنــد چــه چاره از باز گفتن.»
ابوالفضل بیهقی

«حکیمی را پرسیدند دوست بهتر یــا برادر؟ گــفــت برادر نــیــز دوست به.»
قابوس‌نامه

 خ

«خصـم دانا کــه دشمن جان است// بهتر از دوستی کــه نادان است»
مکتبی شیرازی

«خنک آن چشم کــه گوهر زخسی بشناسد// خنک آن قافله‌ای کو بودش دوست خفیر»
مولوی

«خوشبخت کسی کــه به‌یکی از ایــن دو چیز دسترسی دارد؛ یــا کتاب‌های خوب؛ یــا دوستانی کــه اهل کتاب باشند.»
ویکتور هوگو

شعر دوستی ؛ شعر درباره دوست ؛ شعر در مورد دوستی

 د

«داشتن یک دوست حقیقی از هــمــه چیز گرانبهاتر اســت و کمتر کسی هم در صدد بــه دست آوردنش می‌باشد.»
فرانسوا لارشفوکو

«در انتخاب دوست شتاب مورز و بــه تعجیل از آنان روی مگردان.»
سولون

«درخت دوستی بنشان کــه کام دل بــه بار آرد/ نهال دشمنی برکن کــه رنج بی شمار آرد.
حافظ

«درضمیر ما نمی‌گنجد بــه غیر دوست کس// هــر دو عالم دشمن ما باد و ما را دوست بس»
اوحدی

«در عالم چیزی والاتر از محبت نمی‌بینم.»
بتهوفن

«دریغ و درد کــه تــا ایــن زمان ندانستم// کــه کیمیای سعادت رفیق بود رفیق»
حافظ

«دست و دل‌باز بودن جوهر دوستی است.»
اسکار وایلد

«دشمن ار دشمنی کــنــد فن اوست// کار صعب اســت دشمنی از دوست// بد بود از کسی جفاکاری// کــه از او چشم دوستی داری»
مکتبی شیرازی

«دشمن چــون از هــر حیلتی باز ماند؛ سلسلهٔ دوستی بجنباند تــا به‌دوستی کارها کــنــد کــه در دشمنی نتواند.»
سعدی

«دشمن دوست چــون تواند بود.»
ابوالفضل بیهقی

«دشمن هرگز دوست نگردد.»
ابوالفضل بیهقی

«دشمنی را بــا دشمنی علاج نتوان کرد؛ دشمنی را فــقــط دوستی زایل کند.»
سیدارتا گوتاما

«دل دوستان آزردن؛ مراد دشمنان برآوردن است.»
سعدی

«دنیا خوش اســت و مال عزیز اســت و تن شریف// لیکن رفیق بر هــمــه چیزی مقدم است»
سعدی

«دو چیز بــرای من بــه معنای زندگی است: آزادی و بانویی را کــه دوست دارم.»
ولتر

«دو دوست قدر شناسند حق صحبت را// کــه مدتی ببریدند و باز پیوستند»
سعدی

«دوست آن دانم کــه گیرد دست دوست// در پریشان حالی و درماندگی»
سعدی

«دوست آنست کو معایب دوست// همچو آیینه روبرو گوید// نه کــه چــون شانه بــا هزار زبان// در قفا رفته مو بــه ‌مو گوید»
نشانی دهلوی

«دوست از دوست حق گله گذاری دارد. گله گذاری دلیل دوستی و علاقه بــه دوام حسن مناسبات است.»
فرانسیس بیکن

«دوستان حقیقی اگــر از دیده بروند از دل نخواهند رفت.»
سیسرو

«دوستان خود را از بین طبقهٔ فقیر برگزینید چــه صمیمیت در قلوب آنها بیشتر حکمفرما است.»
فرانسوا لارشفوکو

«دوستان در زندان بــه کار آیند کــه بر سر سفره؛ همهٔ دشمنان دوست نمایند.»
سعدی

«دوستان را بــه گاه سود و زیان// بتوان دید و آزمود توان»
سنایی

«دوستانی کــه داری و آنان را آزموده‌ای بــا قلاب‌های پولادین بــه جان و دل خود پیوسته نگاه دار.»
ویلیام شکسپیر

«دوست؛ پیوندی اســت پدر و پسر را؛ او مهمترین نقطهٔ عطف آن‌هاست.»
فرانتس کافکا

«دوست خوب مانند درشکه در روز بارانی کمیاب است.»
ولتر

«دوست داشتن بدون امید؛ باز هم یک خوشبختی است.»
بالزاک

«دوست‌داشتن؛ رحمت است؛ مورد محبت واقع شدن؛ خوشبختی است.»
لئو تولستوی

«دوست را کس بــه یک بلا نفروخت// بهر کیکی گلیم نتوان سوخت»
سنایی

«دوست؛ شخصی اســت کــه صمیمانه بــه تو ضرر می‌زند.»
استانیسلاو یرسی لخ

«دوست کسی اســت کــه من بــا او می‌توانم صمیمی باشم و جلو او بــا صدای بلند فکر کنم.»
رالف والدو امرسن

«دوست مثل درشکه در روز بارانی کمیاب است.»
ولتر

«دوست من؛ گذشته‌ها کتابی مهر و موم شده‌ است.»
یوهان ولفگانگ گوته

«دوست و مگس هردو در تابستان ظاهر می‌شوند»
ضرب‌المثل آلمانی

«دوست هــمــه کس دوست هیچکس نیست.»
ارسطو

«دوستی بــه پیوند می‌انجامد؛ ثابت می‌ماند؛ صمیمیت بیشتر جاری است؛ و سیال. دوستی یک رابطه‌است؛ صمیمیت حالتی از وجود توست. صمیمی هستی؛ بــا کدام و چــه کسی؛ ابداً مهم نیست.»
اوشو

«دوستی؛ ازدواج دو روح اســت و در آن متارکه و طلاق جایز نیست.»
ولتر

«دوستی بــا افراد بد مانند سایه بامدادی اســت کــه در هــر ساعت رو بــه کاهش می‌گذارد؛ دوستی بــا افراد نیک مانند سایه عصر اســت کــه تــا غروب آفتاب رو بــه افزایش می‌گذارد.»
هردر

«دوستی بــا پیل‌بانان یــا مکن// یــا بنا کن خانه‌ای درخورد پیل»
سعدی

«دوستی بــا مردم دانا نکوست// دشمـن دانا به‌از نادان دوست»
نظامی

«دوستی بــه پیوند می‌انجامد؛ ثابت می‌ماند؛ صمیمیت بیشتر جاری است؛ و سیال. دوستی یک رابطه‌است؛ صمیمیت حالتی از وجود توست. صمیمی هستی؛ بــا کدام و چــه کسی؛ ابداً مهم نیست.»
اوشو

«دوستی چــه موهبت گرانبهایی اســت کــه هیچ چیز بــا آن لاف برابری نتواند زد.»
هراس

«دوستی حقیقی مانند نهالیست کــه در کوهستان بروید؛ بــه مجرد اینکه ریشه‌های خود را بــه سنگ‌های صخره کوه متصل کرد؛ دیگر طوفان‌های سخت و بادهای تند قادر بــه کندن آن نخواهند بود.»
ناشناس

«دوستی خالص‌ترین عشق است. دوستی والاترین صورت عشق اســت جایی کــه چیزی نمی‌خواهی؛ شرطی قائل نمی‌شوی؛ جایی کــه ایثار کردن عین لذت است. یکی بسیار نصیب می‌برد؛ امــا ایــن اصل نیست؛ ایــن نصیب خودبه‌خود پیش می‌آید. انسان نیاموخته اســت کــه زیبایی‌های تنهایی را دریابد. او همیشه آوارهٔ جستن نوعی پیوند است؛ می‌خواهد بــا کسی باشد – بــا یک دوست؛ بــا یک پدر؛ بــا یک همسر؛ بــا یک فرزند؛ بــا یکی و کسی… امــا نیاز اساسی آن اســت کــه بــه گونه‌ای فراموش کنی کــه تنهایی.»
اوشو

«دوستی مثل اسناد کهنه است؛ قدمت تاریخ آن را قیمتی می‌کند.»
یوهان ولفگانگ گوته

«دوستی نعمت گرانبهایی است؛ خوشبختی را دوبرابر می‌کند و بدبختی را تخفیف می‌دهد.»
ویلیام شکسپیر

«دوستی وصله شده‌ بــه ندرت بــه کیفیت سابق باز می‌گردد»
ضرب‌المثل آلمانی

شعر دوستی ؛ شعر درباره دوست ؛ شعر در مورد دوستی

 ر

«روشنایی دوستی بــه نور فسفر ماند کــه چــون پیرامون ما تاریک شود؛ روشنی آن آشکار گردد.»
ناشناس

 ز

«زخم دندان دشمنی بتر است// کــه نماید بــه چشم مردم؛ دوست»
سعدی
«زدشمنان چه‌غم ای‌دل؛ چو دوست بــا تو بود// زمانه گو؛ هــمــه آفاق بــا تو دشمن کن»
اهلی شیرازی
«زنده بی‌دوست در وطنی// مثل مرده اســت در کفنی»
سعدی
«زینت انسان سه‌چیز است: علم؛ محبت؛ آزادی.»
افلاطون
«زینت خانه بــه دوستانی اســت کــه در آنجا تردد می‌کنند.»
رالف والدو امرسن

س

«سخن در میان دودشمن چنان گوی کــه چــون دوست گردند شرم‌زده نگردی.»
سعدی
«سر و زر و جانم فدای آن محبوب// کــه حق صحبت و مهر و وفا نگهدارد»
حافظ
«سعدیا بی‌وجود صحبت یار// هــمــه عالم بــه هیچ نستانیم»
سعدی
«سنگینی بار ستمی را کــه بر شانه‌های خویش می‌کشیم؛ بــه عظمت ستمی اســت کــه برما روا می‌دارید. هرکاری کــه مایل هستید بکنید؛ بااین وجود بازهم شما را دوست خواهیم داشت. […] ما را بــه بند بکشید؛ بازهم شمارا دوست خواهیم داشت. خانه‌های مارا بــا بمب‌هایتان بــه آتش بکشید؛ کودکان ما را تهدید بــه مرگ کنید؛ بازهم شمارا دوست خواهیم داشت.»
مارتین لوتر کینگ جونیور

شعر دوستی ؛ شعر درباره دوست ؛ شعر در مورد دوستی

ش

«شوخی آلت سرکشی اســت کــه گاه دوستی را بی‌رحمانه جریحه‌دار می‌کند و زمانی سازنده آن‌را.»
جورج هربرت

ص

«صفات هرکس مربوط بــه محسنات و نقایص اخلاقی دوستان اوست.»
کارل لایل

شعر دوستی ؛ شعر درباره دوست ؛ شعر در مورد دوستی

ض

«ضرب دشمن اگرچه بــا ضرر است// زدن دوست جان گدازتر است»
مکتبی شیرازی

ع

«عشق تنها قدرتی اســت کــه دشمن را بــه دوست بدل می‌کند.»
مارتین لوتر کینگ جونیور
«عشق؛ به‌زیبایی سرخ‌گل‌های وحشی است؛ دوستی؛ مانند تیغ‌برگ‌های راج اســت و در برابر شکوه شکوفه‌های گل سرخ ناچیز. امــا کدامین پایدارتر است؟»
امیلی برونتی

شعر دوستی ؛ شعر درباره دوست ؛ شعر در مورد دوستی

ک

«کجا فغان زجغد جنگ و مرغوای او// کــه تــا ابد بریده‌باد نای او// کجاست روزگار صلح و ایمنی// شکفته‌مرد و باغ دلگشای او// کجاست عهد راستی و مردمی// فروغ عشق و تابش صدای او// کجاست دور یاری و برابری// حیات جاودانی و صفای او// زهی کبوتر سپید آشتی// کــه دل برد سرود جان‌فزای او// رسید وقت آن کــه جغد جنگ را// جدا کـنـنـد سر به‌پیش پای او»
محمدتقی بهار
«کسانیکه دوستی را از زندگی برمی‌دارند مثل آن اســت کــه آفتاب را از عالم برداشته‌اند.»
سیسرو
«کسـی کو فروتن‌تر او رادتر// دل دوستانش از او شادتر»
فردوسی
«کینه و تنفر را به‌کسانی واگذار کنید کــه نمی‌توانند دوست بدارند.»
ویکتور هوگو

 گ

«گر بمیری و دشمنان بخورند// بــه کــه محتاج دوستان باشی»
سعدی

«گشادن عقده‌های درون در پیش دوستان دو تأثیر دارد؛ یکی آنکه شادی را دوبرابر می‌کند و دیگر آنکه غم را بــه دونیم می‌سازد زیــرا آنکس کــه دوستان را در شادی خویش انباز می‌کند سرور خاطرش بیشتر می‌شود و آنکه غم دل بــه یاری موافق می‌گوید؛ بار اندوه خویش را سبکتر خواهد یافت.»
فرانسیس بیکن

«گفته‌اند این‌که دشمن دانا// بــه ز نادان دوست در همه‌جا»
مکتبی شیرازی

شعر دوستی ؛ شعر درباره دوست ؛ شعر در مورد دوستی

 م

«ما بــه دنیا آمده‌ایم کــه دوست‌داشتن و عشق‌ورزیدن را بیاموزیم.»
ناشناس

«مرا بــه علت بی‌گانگی زخویش مران// کــه دوستان وفادار بهتر از خویش‌اند»
سعدی

«مگر تو بی خبری کاندر ایــن مقام ترا// چــه دشمنان حسودند و دوستان غیور// بکوش تــا بــه سلامت بــه مامنی برسی// کــه راه سخت مخوف اســت و منزلی بس دور»
ظهیرالدین فاریابی

«من چــه گویم یک رگم هوشیار نیست// شرح آن یاری کــه او را یار نیست»
مولوی

«من در جهان فــقــط یک دوست داشته‌ام و آن هم خودم بوده‌ام.»
ناپلئون بوناپارت

شعر دوستی ؛ شعر درباره دوست ؛ شعر در مورد دوستی

ن

«نشان دوست نیکو آنست کــه خطای تو بپوشد و تو را پند دهد و رازت را آشکار نکند.»
[[پور سینا
«نگه کن کــه دانای ایـران چــه گفت// بدان‌گه کـه بگشاد راز از نهفـت// کــه دشمن کــه دانا بود بــه ‌ز دوست// ابا دشمن و دوست؛ دانش نکوست»
فردوسی

 و

«وقتی از اخلاق یک فرد سر در نمی‌آوری؛ بــه دوستانش نگاه کن!»
ضرب‌المثل ژاپنی
«وقتی کــه زنان دوست‌مان می‌دارند مارا از هــر لحاظ به‌دیده عقل می‌نگرند؛ حــتـی جنایات‌مان را. ولــی وقتی کــه علاقه‌ای به‌ما نداشته باشند؛ حــتـی ارزشی بــرای فضایل‌مان هم قایل نمی‌شوند.»
انوره دو بالزاک
«وگر بر رفیقان نباشی شفیق// به‌فرسنگ بگریزد از تو رفیق// کــه مرد ارچه بر ساحلست ای‌ رفیق// نیاساید و دوستانش غریق»
سعدی

شعر دوستی ؛ شعر درباره دوست ؛ شعر در مورد دوستی

هـ

«هدف نهایی مبارزه ما دوستی بــا تمام مردم دنیا است.»
مهاتما گاندی
«هرجا کــه بشر را دوست بدارند؛ فرهنگ را هم دوست خواهند داشت.»
سقراط
«هرکه بی‌باکی کــنــد در راه دوست// رهزن مردان شــد و نامرد اوست»
مولوی
«هم آن چیز کانت نیاید پسند// تن دوست و دشمن بدان درمبند»
فردوسی
«همانطور کــه عشق‌های حقیقی کمیاب اســت دوستی‌های حقیقی نــیــز کمیاب است.»
فرانسوا لارشفوکو
«هنگام نیاز؛ دوستان واقعی شناخته می‌شوند.»
ضرب‌المثل رومانی
«هیچ‌گاه در زندگی نمی‌توانید محبتی بهتر؛ بی‌پیرایه‌تر و واقعی‌تر از محبت مادر خود بیابید.»
انوره دو بالزاک

ی

«یک‌بار دیگر؛ دوستان عزیز؛ یک‌بار دیگر برق‌آسا حمله کنید!»
ویلیام شکسپیر/ هنری پنجم
«یک زن؛ فــقــط زمانی می‌تواند به‌مقام دوستی بــا یک مرد دست‌یابد کــه اول آشنا و ســپــس معشوقه او بوده‌باشد.»
آنتون چخوف
«یگانه راه دوست پیدا کردن ایــن اســت کــه اول خودمان اظهار دوستی کنیم.»
رالف والدو امرسن

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “شعر دوستی”

دیدگاه ها بسته شده اند.