چگونه حامله شویم

مجموعه: پزشکی

چگونه حامله شویم

چگونه حامله شویم

تخمک گذاری چیست؟تخمک گذاری بــه زمانی گفته می شــود کــه یک تخمک (یا در برخی موارد نادر بطور طبیعی بیشتر از یک تخمک) از تخمدان آزاد می شــود و ایــن زمان را “دوره باروری” در سیکل قاعدگی می نامند. هــر ماه؛ یک تخمک در درون تخمدان شما بــه بلوغ می رسد. هنگامی کــه اندازه آن بــه حد معینی رسید؛ تخمک از تخمدان آزاد شده و درونِ لوله های فالوپ؛ بــه طرف رحم حرکت می کند.اینکه در هــر بار؛ کدام تخمدان یک تخمک آزاد می کند؛ نسبتا نامشخص است.آنچه مشخص اســت ایــن اســت کــه وظیفه تخمک گذاری در سیکلهای قاعدگی بــه صورت منظم و یکی در میان؛ بین تخمدانها تقسیم نمی شود.

چگونه زمان بیشترین باروری؛ بــا تخمک گذاری مشخص می شود؟

برای حامله شدن و بــرای اینکه بهترین نتیجه را بگیرید و حامله شوید؛باید در مدت یک تــا دو روز پیش از تخمک گذاری تــا ۲۴ ساعت پــس از آن؛ آمیزش داشته باشید. دلیل ایــن امر آن اســت کــه اسپرمها می توانند دو تــا سه روز زنده بمانند؛ امــا تخمک نمی تواند بیشتر از ۲۴ ساعت پــس از تخمک گذاری بــه حیات خود ادامه دهد مگر اینکه لقاح صورت پذیرد.

اگر در حوالی زمان تخمک گذاری نزدیکی داشته باشید؛ احتمال حامله شدن شما افزایش می یابد و شما می توانید خوشحال باشید؛ زیــرا شانس بــا شما بــرای حامله شدن همراه است:در زوجهای معمولی کــه می توانند بــه صورت طبیعی حامله شوند؛در هــر دوره ۲۰% احتمال بارداری وجود دارد.حدودا ۸۵% از خانمهایی کــه بدون استفاده از یکی از روشهای جلوگیری از بارداری آمیزش دارند؛ ظرف یکسال حامله می شوند. شما می توانید بــا تعیین زمان دقیق تخمک گذاری؛ همچنین بــا افزایش آگاهی خود در مورد تغییرات هورمونی و فیزیکی کــه در هــر ماه در بدن شما رخ می دهد؛ احتمال حامله شدن خود را افزایش دهید.

همچنین شما می توانید از ایــن اطلاعات استفاده کرده و بــا خودداری از آمیزش در نزدیکی زمان تخمک گذاری؛از بارداری و حامله شدن جلوگیری کنید.البته توجه داشته باشید کــه ایــن روش؛بهترین روش جلوگیری از بارداری نـیـسـت و استفاده از آن مــمــکن اســت موفقیت آمیز نباشد.

چگونه می توانم زمان تخمک گذاری و حداکثر آمادگی بــرای بارداری را تشخیص دهم؟

زمانی را کــه دوره پریود بعدی شما آغاز می شــود در نظر بگیرید؛ ســپــس ۱۲ تــا ۱۶ روز از آن کم کنید. ایــن چند روز؛ همان محدوده زمانی اســت کــه احتمال تخمک گذاری شما در آن بسیار زیاد است. بــرای خانمهایی کــه یک دوره کامل آنها ۲۸ روز طول می کشد؛ چهاردهمین روز معمول روز تخمک گذاری است. بــرای استفاده از ایــن روش؛ شما بــایــد بدانید کــه دوره کامل شما معمول چند روز طول می کشد.

با ایــن حال؛ بهترین روش بــرای تعیین زمانی کــه احتمال باروری شما در آن حداکثر اســت ایــن اســت کــه بــه وضعیت بدنی خود توجه کنید و روش تشخیص نشانه های تخمک گذاری را فرا بگیرید.

تغییر در ترشحات دهانه رحم: هــر چقدر روزهای بیشتری از دوره شما بگذرد؛ حجم ایــن ترشحات افزایش پیدا کرده و بافت آنها نــیــز تغییر می کند. ایــن تغییرات؛ بیانگر افزایش سطح هورمون استروژن در بدن شما است. هنگامی کــه ایــن ترشحات شفاف؛ لیز و چسبنده باشد؛ احتمال باردار شدن شما بــه حداکثر می رسد. بــه نظر بسیاری از خانمها؛ ترشحات در ایــن دوره مانند سفیده تخم مرغ است.

این ترشحات در حالت طبیعی بــه عــنــوان یک سد محافظ عمل می کنند؛اما در زمان اوج توانایی حامله شدن در شما؛ ایــن ترشحات بــه اسپرم اجازه می دهند تــا از مجرای رحم عبور کرده و بــه سمت رحم بروند؛ ســپــس بــه طرف لوله های فالوپ حرکت کـنـنـد تــا بــا تخمک شما برخورد نمایند.

افزایش دمای بدن: پــس از تخمک گذاری؛ دمای بدن شما مــمــکن اســت بین ۰٫۴ تــا ۱٫۰ درجه افزایش پیدا کند. شما ایــن تغییر را احساس نخواهید کرد؛ امــا می توانید بــا استفاده از یک دماسنج؛ “دمای پایه بدن” یــا BBT خود را اندازه گیری کنید.

دمای پایه بدن یعنی دمای بدن در هنگام صبح و پــس از بیدار شدن از خواب؛ پیش از آنکه هرگونه فعالیتی انــجـام دهید. ایــن افزایش دما بیانگر آن اســت کــه تخمک گذاری در بدن شما انــجـام شده است؛ زیــرا آزاد شدن یک تخمک منجر بــه تحریک و افزایش تولید هورمون پروژسترون می گردد؛ کــه دمای بدن را افزایش می دهد.

زمان حداکثر توانایی شما بــرای باردار شدن؛دو تــا سه روز پیش از ایــن اســت کــه دمای بدن شما افزایش پیدا کند. برخی از متخصصان بر ایــن باورند کــه ۱۲ تــا ۲۴ ساعت پــس از مشاهده اولیه افزایش دما نــیــز شما شانس باردار شدن را دارید؛ امــا اکثر آنها اذعان می کـنـنـد کــه ایــن زمان بــرای حامله شدن خیلی دیر است.

پس از تخمک گذاری؛ یک تــا دو روز طول می کشد تــا سطح هورمون پروژسترون بــه حدی برسد کــه دمای بدن شما را افزایش بدهد. امــا از آنجا کــه تخمک تنها حداکثر ۲۴ ساعت می تواند زنده بماند؛ هنگامی کــه دمای بدن افزایش پیدا می کند؛ دیگر بــرای باردار شدن خیلی دیر شده است.

به همین دلیل؛ متخصصان توصیه می کـنـنـد کــه دمای بدن خود را بــرای چند ماه دقیقا زیر نظر گرفته و نموداری بــرای آن طراحی کنید تــا بتوانید الگوی افزایش دما را تشخیص داده و زمان احتمالی تخمک گذاری خود را مشخص کنید. در ایــن صورت می توانید بــه گونه ای برنامه ریزی کنید کــه دو تــا سه روز پیش از موعد افزایش دمای بدن خود؛ آمیزش داشته باشید.

درد در ناحیه پایین شکم: حدودا ۲۰% از خانمها می توانند تخمک گذاری و فعالیت مربوط بــه آن را احساس کنند؛ کــه نشانه های آن می تواند از درد ملایم تــا تیر کشیدن های شدید و ناگهانی باشد. ایــن حالت؛ کــه بــه آن میتل اشمرز ی mittelschmerz گفته می شود؛ مــمــکن اســت از چند دقیقه تــا چند ساعت طول بکشد.

تستهای پیش بینی کننده تخمک گذاری چگونه کار می کنند؟

این تستها کــه در داروخانه ها یــا فروشگاههای دیگر موجود بوده و بدون نسخه نــیــز بــه فروش می رسند؛ افزایش هورمون LH را؛ کــه دقیقا قبل از تخمک گذاری رخ می دهد؛ در ادرار شما تشخیص می دهند.استفاده از ایــن تستها ساده تر بوده و نتایج آنها نــیــز دقیق تر از دماسنجهای BBT اســت و می توانند تخمک گذاری را ۱۲ تــا ۳۶ ساعت زودتر تشخیص داده و احتمال بارور شدن شما را در همان ماه اولی کــه از ایــن تستها استفاده می کنید بــه حداکثر برسانند.

اما ایــن دستگاهها خالی از اشتباه نــیــز نیستند. در مواردی نادر؛ آنها وجود LH را ثبت می کنند. در واقع پاسخی کــه دستگاه بــه شما می دهد؛ یک جواب “مثبت” یــا “منفی” است؛ نه یک عدد. بــه ایــن ترتیب نمی توان تضمین کــرد کــه در صورت مثبت بودن پاسخ؛ حتما تخمک گذاری انــجـام خواهد شد؛در واقع میزان هورمون LH می تواند بــا یــا بدون آزاد شدن تخمک؛ افزایش پیدا کند.همچنین مــمــکن اســت افزایش میزان ایــن هورمون بــه صورت کاذب نــیــز اتفاق بیفتد؛که دوباره سطح آن کاهش یافته و پــس از آن کمی مانده بــه تخمک گذاری مجددا افزایش پیدا می کند.

برای بــه دست آوردن حداکثر دقت؛راهنما و دستورالعمل تست را بــه دقت مطالعه و پیگیری کنید. بــا ایــن حال؛ اگــر راهنمای تست بــه شما می گوید کــه اولین ادرار خود در طول روز را تست کنید؛ مــمــکن اســت بهتر باشد کــه دومین ادرار خود را تست کنید. ادرار شما در طول شب غلیظ می شود؛ کــه در نتیجه مــمــکن اســت نتیجه تست “مثبت” ولــی “کاذب” باشد.

دوره شما از اولین روزی کــه پریود آغاز می شود؛ محاسبه می گردد. در صورتی کــه دوره شما ۲۸ روزه باشد؛ تست را از روز یازدهم آغاز کرده و بــه مدت ۶ روز ادامه دهید؛ یــا تست را بــه تعداد روزهایی کــه شرکت تولید کننده دستگاه توصیه کرده است؛ ادامه دهید. در صورتی کــه دوره شما بین ۲۷ تــا ۳۴ روز است؛ روز تخمک گذاری شما مــمــکن اســت بین روزهای سیزدهم تــا بیستم باشد. تست را از روز یازهم آغاز کرده و تــا روز بیستم ادامه دهید. در صورتی کــه دوره شما نامنظم است؛ مــمــکن اســت بــه ایــن نتیجه برسید کــه استفاده از ایــن تست نمی تواند آزمون مناسبی بــرای تشخیص زمان تخمک گذاری در شما باشد.

چگونه حامله شویم

اگر بخواهم حامله شوم؛ چــه زمانی بــرای آمیزش بهتر از سایر اوقات است؟

برای حامله شدن؛ زمان بندی دقیق بیشتر از هــر چیز دیگری اهمیت دارد.اسپرم می تواند دو تــا سه روز زنده بماند؛ امــا تخمک فــقــط ۱۲ تــا ۲۴ ساعت زنده خواهد ماند.برای افزایش احتمال حامله شدن؛باید در حوالی زمان تخمک گذاری؛بیشتر از یکبار آمیزش داشته باشید. همچنین نزدیکی یک تــا دو روز پیش از تخمک گذاری و ســپــس انــجـام آمیزش مجدد در روز تخمک گذاری نــیــز مناسب است. در ایــن حالت؛ احتمالا تعداد بیشتری از اسپرمهای سالم در لوله های فالوپ؛ آماده رها شدن تخمک خواهند بود.

البته؛زمان دقیق رها شدن تخمک در خانمها؛مشخص نـیـسـت و بــه طول دوره قاعدگی آنها بستگی دارد. تخمک گذاری در خانمها معمولا ۱۴ روز پیش از آغاز پریود بعدی انــجـام می شود. دقت کنید کــه ایــن زمان؛بر خلاف باور عموم؛دقیقا در وسط دوره ماهیانه آنها قرار ندارد.اگر دوره شما ۲۸ روزه باشد (که متوسط سیکل قاعدگی در خانمها همین مدت است)؛ آنگاه می توان گــفــت کــه تخمک گذاری تقریبا در وسط دوره انــجـام می شود.اما اگــر مثلا دوره شما ۳۵ روزه باشد؛ تخمک گذاری در روز بیست و یکم انــجـام خواهد شد؛ نه روز هفدهم کــه وسط دوره است.

چگونه می تواتم بفهمم کــه در حال تخمک گذاری هستم؟

برخی از خانمها متوجه تخمک گذاری می شــونــد و برخی دیگر؛ تغییر خاصی را مشاهده نمی کنند. اگــر بــه فکر بارداری هستید؛ دوره ماهیانه خود را بــرای چند ماه متوالی زیر نظر بگیرید. برخی از نشانه های ظریف تخمک گذاری عبارتند از :

-حساس شدن پستان ها

-درد خفیف در ناحیه پایین شکم

-افزایش ترشحات واژن و تبدیل شدن ایــن ترشحات بــه ماده ای شبیه بــه سفیده تخم مرغ.

-اندکی افزایش (در حدود ۰٫۴ تــا ۱ درجه) در دمای پایه بدن یــا BBT: شما می توانید دمای بدن خود را هــر روز صبح پیش از آنکه از رختخواب خارج شوید اندازه گیری کنید؛ ایــن افزایش دما؛ دو روز پــس از تخمک گذاری صورت می گیرد. در صورتی کــه نمودار دمای بدن خود را بــه مدت چند ماه ترسیم کنید؛ می توانید زمان تقریبی تخمک گذاری را پیش بینی کنید.

اگر پریودهای من منظم نباشند؛ حامله شدن برایم سخت تر خواهد بود؟

اکثر خانمها ۱۲ بار در سال پریود می شوند؛ امــا برخی از آنها مــمــکن اســت کمتر پریود شده یــا حــتـی اصلا پریود نشوند. استرس؛ تمرینهای سنگین ورزشی؛ افزایش یــا کاهش شدید وزن و مواردی دیگر؛ از جمله عواملی هستند کــه می توانند بر پریود شما اثر بگذارند. هــر چقدر پریود شما نامنظم تر باشد؛ تشخیص زمان دقیق تخمک گذاری مشکل تر می شود. در صورتی کــه زمان تخمک گذاری را در چند ماه متوالی زیر نظر بگیرید؛ می توانید چند روزی را کــه بیشترین احتمال حامله شدن وجود دارد؛ تشخیص دهید.

فرض کنید سه دوره متوالی شما بــه ترتیب ۲۸؛ ۲۱ و ۳۲ روزه باشد. سیکل قاعدگی خود را بــرای چند ماه متوالی در نظر گرفته و یادداشت نمایید. ســپــس عدد ۱۷ را از کوتاهترین دوره ماهیانه؛ و عدد ۱۱ را از طولانی ترین دوره ماهیانه کم کنید. تعداد روزهای مابین ایــن دوعدد؛ روزهایی هستند کــه احتمال باردار شدن شما در آنها بیشتر از سایر روزها است. اگــر دوره های شما نامنظم بوده و بیشتر از ۳۵ روز نــیــز طول می کشند؛ بــا یک متخصص مشورت نـمـایـیـد تــا علت ایــن بی نظمی را مشخص کند. علت آن می تواند یکی از موارد زیر باشد: سندرم تخمدان پلی کیستیک یــا PCOS یــا بــه زبان ساده تر کسیت تخمدان؛ اختلال عملکرد تخمدان؛ اختلال تیروئید؛ کاهش وزن شدید؛ یــا افزایش میزان پرولاکتین.

چگونه حامله شویم

آیا مــمــکن اســت آمیزش را امتحان کنیم تــا ببینیم حاملگی اتفاق می افتد یــا نه؟

مسلما لازم نـیـسـت کــه هــر روز دمای بدن خود را اندازه گیری کرده یــا موارد متعددی را یادداشت کنید. حــتـی رسیدن بــه اوج لذت جنسی نــیــز بــرای حامله شدن لازم نیست. حداقل دو بار در هفته آمیزش داشته باشید؛ شاید شانس بــه کمک شما بیاید.

آموزش حامله شدن

تستهای تشخیص حاملگی خانگی

چگونه بــایــد از تستهای حاملگی خانگی استفاده کرد؟

تستهای حاملگی خانگی؛ وجود یکی از هورمونهای نشانگر حاملگی بــه نام “گونادوتروپین جفتی انسان” یــا hCG را در ادرار نشان می دهد. ایــن هورمون کــه توسط سلولهای جفت تولید می شود؛ ابتدا هنگامی کــه تخمکِ بارور شده؛ در رحم جای می گیرد (تقریبا شش روز پــس از حامله شدن)؛ در جریان خون شما وارد می شود. ســپــس میزان هورمون hCG در طی هفته های بعدی حاملگی در بدن بــه سرعت افزایش پیدا کرده و مقدار آن هــر دو روز دو برابر می شود.

۱۴ روز پــس از حاملگی (یعنی تقریبا همان زمانی کــه شما انتظار دارید پریود بعدی شروع شود)؛ برخی از تستهای حاملگی مــمــکن اســت بتوانند ایــن هورمون را در ادرار شما تشخیص داده و نتیجه مثبت بــرای حاملگی را اعلام کنند. امــا بر خلاف ادعاهای تهیه کنندگان آنها؛ ایــن تستها غالبا آنقدر دقیق نیستند کــه بتوانند حاملگی را در ایــن مرحله تشخیص دهند.در واقع؛ اگــر یک هفته دیگر هم (پس از زمانی کــه انتظار داشته اید پریود بعدی آغاز شود) صبر کنید؛ می توانید امید داشته باشید کــه نتیجه دقیق تری از ایــن تستها در مورد حامله شدن بــه دست آورید.

چگونه حامله شویم

اگر در اولین روزی کــه انتظار پریود شدن را داشته اید امــا پریود نشده اید از ایــن تستهای حاملگی استفاده کنید؛ نتیجه تــا چــه حد دقیق خواهد بود؟

اکثر ایــن تستهای حاملگی ادعا می کـنـنـد کــه بیش از ۹۹% دقت دارند؛ یعنی بــه طور ضمنی بیان می کـنـنـد کــه شما همین کــه زمان پریود بعدی تان فرا رسید امــا پریود نشدید؛ می توانید از ایــن تستهای حاملگی استفاده کنید؛اما تحقیقات نشان داده اســت کــه ایــن ادعاها چندان هم صحیح نیستند.واقعیت ایــن اســت کــه میزان hCG در ادرار در روزهای پــس از لقاح؛در افراد مختلف متفاوت است.

ممکن اســت از انواع تست های حاملگی موجود در بازار؛ یک یــا تعداد کمی از آنها بــه اندازه کافی دقیق باشد کــه بتواند در اولین روز از پریود بعدی؛ سطح هورمون hCG را تشخیص داده و نتیجه مثبت بدهد.در واقع علت اصلی ایــن اســت کــه حساسیت برخی از ایــن تستها بقدری نـیـسـت کــه بتواند بــه آن مقداری از ایــن هورمون کــه در ادرار خانمهای حامله در اولین روز از پریود بعدی شان وجود دارد؛ واکنش نشان دهد.

اکثر ایــن تستهای حاملگی در روز اول از موعد پریود بعدی؛ تنها قادرند ۱۶% از حاملگی ها را تشخیص دهند؛ هــر چند یک هفته بعد از موعد پریود بعدی؛ اکثر ایــن تستها می توانند نتیجه مثبت حاملگی را ارائه دهند.

پس چگونه ایــن تستها می توانند ادعای دقت در همان روزهای اول باردار شدن را داشته باشند؟

در واقع آنها چنین ادعایی ندارند. آنها صرفا ادعا می کـنـنـد کــه در مجموع “بیش از ۹۹% دقت دارند”؛ ســپــس بــه طور جداگانه می گویند کــه می توانید در اولین روز از موعد پریود بعدی؛ از ایــن تستهای حاملگی استفاده کنید. در صورتی کــه تهیه کنندگان یک تست بخواهند از برچسب “دقت بیش از ۹۹%” بر روی تست حاملگی خانگی خود استفاده کـنـنـد بــایــد نشان دهند کــه نتیجه ایــن تست در آزمایشگاه؛ مشابه بــا نتیجه سایر تستهای موجود یــا حــتـی بهتر از آنها است.

از آنجا کــه تستهای موجود دقیق تر از تستهای قدیمی هستند؛ تعجبی ندارد کــه بتوانند بــه ایــن ادعاهای خود جامه عمل بپوشانند؛ امــا توجه داشته باشید کــه ایــن تستها مــمــکن اســت نتوانند حاملگی را در اولین روز از موعد پریود بعدی تشخیص دهند در حالیکه بــا گذشت زمان ایــن امکان وجود دارد.

چگونه می توانم تشخیص دهم کــه کدام یک از تستهای حاملگی بهتر و دقیق تر هستند؟

به سادگی نمی توان بــه ایــن سوال پاسخ داد. هــر روزه محصولات جدیدی بــه بازار می آیند و تستهای فعلی نــیــز پیشرفته تر می شوند.

به همراه برخی از ایــن تستها؛ اطلاعاتی نــیــز در مورد میزان “حساسیت” و “دقت” تست ارائه شده است. میزان حساسیت تست بدین صورت ارائه می شود: حداقل میزان غلظت hCG (بر حسب میلی واحد در یک میلی لیتر از ادرار) کــه تست قادر بــه تشخیص دادن آن است. بــه عــنــوان مثال؛ تست حاملگی کــه ادعا می کــنــد می تواند میزان ۲۰ mIU/ml از hCG را تشخیص دهد؛ بــایــد دقیق تر از تستی باشد کــه می گوید می تواند میزان ۵۰ mIU/ml را تشخیص دهد.

متأسفانه بــایــد گــفــت کــه نمی توان بــه ایــن اطلاعات چندان اعتماد کرد؛ زیــرا انواع مختلفی از hCG وجود دارد و ایــن اعداد لزوما بیانگر توانایی تشخیص نوعی از hCG نـیـسـت کــه در اوائل بارداری در ادرار دیده می شود.

چگونه حامله شویم

چگونه می توانم از تست حاملگی خانگی استفاده کنم؟

ابتدا تاریخ انقضاء محصول را نگاه کنید؛خصوصا اگــر مدتی از خرید آن گذشته است؛ تــا مطمئن شوید کــه هنوز می توانید از آن استفاده کنید. اگــر محصول را در محل مرطوب یــا گرم مانند حمام نگهداری کرده باشید؛ مــمــکن اســت فاسد شده و دیگر امکان استفاده از آن وجود نداشته باشد؛ پــس بهتر اســت آن را دور بیندازید و یک تست جدید بخرید.هنگامی کــه می خواهید از تست حاملگی استفاده کنید؛ دستورالعمل نحوه استفاده از آن را بــه دقت مطالعه کنید؛ زیــرا نحوه استفاده از محصولات مختلف مــمــکن اســت متفاوت باشد. در اکثر ایــن قبیل از تستها بــایــد نمونه ادرار خود را در یک ظرف بریزید و ســپــس نوار کاغذی مخصوص را در آن فرو کنید.

ممکن اســت در برخی دیگر بــا استفاده از قطره چکانی کــه در کنار محصول بــه شما داده شده است؛ چند قطره از آن را در سوراخی کــه روی دستگاه تعبیه شده است؛ بریزید. در برخی دیگر از تستهای حاملگی می توانید مستقیما روی کاغذ مخصوص ادرار کنید.در بعضی هم می توانید از هــر کدام از دو روش کــه مایل هستید استفاده کنید.

همچنین نحوه نمایش نتیجه نــیــز در ایــن تستها متفاوت است:برخی از آنها نوارهای باریک صورتی یــا آبی رنگ را بر روی کاغذ تست نمایش می دهند؛اما برخی دیگر مــمــکن اســت علامت مثبت یــا منفی را بر روی یک پنجره نمایش دهند. در اکثر ایــن تستها؛ یک نشانگر کنترل نــیــز وجود دارد کــه نشان می دهد آیا نتیجه تست معتبر اســت یــا نه. اگــر ایــن نشانگر تغییر رنگ ندهد بیانگر آن اســت کــه نتیجه تست معتبر نیست.

شاید بــه علت فاسد شدن یــا دلایلی از ایــن قبیل باشد و مــمــکن اســت نتیجه بارداری بــه دست آمده از آن واقعا اشتباه باشد. در صورتی کــه چنین اتفاقی افتاد؛ می توانید بــا فروشنده کالا تماس گرفته و بخواهید کــه یک تست جدید برایتان بفرستند؛ هــر چند مــمــکن اســت رسیدن ایــن تست جدید مدتی طول بکشد و شما نتوانید بــه سرعت از آن استفاده کنید.

اکثر تستها عــنــوان می کـنـنـد کــه نتیجه تست ظرف ۵ دقیقه مشخص می شود؛ هرچند کــه مــمــکن اســت بــرای گرفتن نتیجه مثبت مجبور باشید تــا ۱۰ دقیقه نــیــز صبر کنید.

آیا مــمــکن اســت نتیجه تست منفی باشد؛ امــا باردار باشید (یعنی نتیجه منفی کاذب بــه دست بیاید)؟

در صورتی کــه نتیجه تست منفی باشد و در صورتی کــه هنوز پریود نشده اید؛ چند روز یــا یک هفته دیگر صبر کرده و مجددا از تست استفاده کنید. شاید تخمک گذاری دیرتر از زمانی کــه تصور می کرده اید انــجـام شده باشد و در نتیجه هنوز بــرای انــجـام تست حاملگی بسیار زود باشد.برای بــه دست آوردن بهترین نتیجه بــایــد از اولین ادرار خود در صبح استفاده کنید؛زیرا ادرار در آن زمان بیشترین غلظت را دارد.

توجه داشته باشید کــه نتیجه منفی لزوما بــه معنای حامله نبودن نیست.در صورتی کــه در موعد مقرر پریود نشدید؛ مــمــکن اســت حامله شده باشید؛ پــس بهتر اســت از مصرف دارو و سایر کارهایی کــه در دوران حاملگی خطرناک اســت خودداری کنید. در صورتی کــه تــا یک هفته بعد پریود نشدید و نتیجه تست هم هنوز منفی بود؛ بهتر اســت بــه ملاقات پزشک خود بروید تــا علت ایــن امر مشخص شود.

آیا مــمــکن اســت نتیجه تست مثبت باشد؛ امــا باردار نباشید (یعنی نتیجه مثبت کاذب بــه دست بیاید)؟

بله؛ نتیجه مثبت کاذب هم مــمــکن اســت مشاهده شــود و ایــن یعنی نتیجه تست مثبت باشد؛ امــا شما حامله نباشید.در صورتی کــه شما نتیجه مثبت زودهنگام از تست بگیرید و کمی بعد هم پریود شوید؛ مــمــکن اســت دچار عارضه “حاملگی شیمیایی” شده باشید. ایــن بدان معناست کــه یک تخمک بارور شده بــه رحم منتقل شده و ســپــس بــه اندازه ای رشد کرده اســت کــه هورمون hCG تولید کند؛ امــا پــس از آن؛ رشد تخمک بنا بــه دلایلی متوقف شده است.

این اتفاق بــرای ۲۰ تــا ۵۰ درصد از تخمکهای بارورشده می افتد؛ کــه دلیل آن مــمــکن اســت غیرطبیعی یــا ناسالم بودن تخمک یــا عدم توانایی آن بــرای رشد و تبدیل شدن بــه جنین؛ باشد.در ایــن حالت؛ شما دوباره پریود خواهید شد؛ هرچند ایــن دوره پریود مــمــکن اســت کمی دیرتر شروع شده و خونریزی شما نــیــز بیشتر از حد معمول باشد. در گذشته کــه تستهای حاملگی بــه اندازه امروز دقیق نبودند؛ ایــن حاملگیهای شیمیایی هیچ وقت تشخیص داده نمی شدند.به همین دلیل؛ برخی از متخصصان بر ایــن باورند کــه بهتر اســت تــا یک هفته پــس از موعد مقرر پریود بعدی خود نــیــز صبر کنید و ســپــس تست حاملگی را انــجـام دهید تــا نتیجه دقیق تری بــه دست بیاورید.

توجه داشته باشید کــه در “بارداری خارج رحمی” (یعنی زمانی کــه تخمک بارور شده در جایی غیر از دیواره رحم قرار گرفته باشد)؛ممکن اســت نتیجه مثبت یــا منفی از تستهای حاملگی بــه دست بیاید.در صورتی کــه درد در ناحیه شکم یــا خونریزی غیرطبیعی مشاهده کرده اید (صرف نظر از نتیجه تست حاملگی)؛ بــا پزشک خود تماس بگیرید.

چگونه حامله شویم

تستهای حاملگی خانگی بــا تستهایی کــه در مطب پزشکان یــا ماماها انــجـام می شود؛ چــه تفاوتی دارند؟

در برخی از کلینیکها؛ دقیقا از همان تستهای خانگی استفاده می شود. پزشکان و ماماها؛ زمانی کــه می خواهند مقدار دقیق hCG در خون شما یــا تغییرات مقدار آن در طول زمان را بدانند؛ مثلا زمانی کــه بــه سقط جنین مشکوک باشند؛ از آزمایش خون بارداری استفاده می کنند. در ایــن آزمایش تنها بــه یک جواب مثبت یــا منفی اکتفا نمی شــود و مقدار دقیق نوعی از hCG بنام “بتا” در خون اندازه گیری می شود.

تست حاملگی خانگی را از کجا می توانم خریداری کنم؟

شما می توانید ایــن تستهای حاملگی را از اکثر داروخانه ها تهیه نمایید؛و بــرای خریداری آنها بــه نسخه پزشک نیاز نخواهید داشت.اما دقت کنید کــه در برخی بسته ها مــمــکن اســت بیشتر از یک تست وجود داشته باشد کــه اگــر آنها را بخرید؛ معامله بهتری انــجـام داده اید!

چه مدت طول می کشد تــا حامله شوم؟

تعیین اینکه چــه مدت طول می کشد تــا یک نفر حامله شــود شود؛ دشوار است. عواملی مانند سن؛ سلامت عمومی و سلامت دستگاه تناسلی؛ زمان آمیزش و لقاح؛ همگی بر احتمال حامله شدن شما تاثیر می گذارند.

با ایــن حال؛ آمارهای کلی زیر می تواند تــا حدودی بیانگر مدت زمان لازم بــرای حامله شدن باشد. زوجهای طبیعی و سالم در هــر دوره یک ماهه؛ ۲۵% احتمال باردار شدن دارند؛ کــه اگــر یک دوره یکساله را بــرای آنها در نظر بگیرید؛ شانس حامله شدن آنها (در طول دوازده ماه) بین ۷۵ تــا ۸۵ درصد می شود. بــا ایــن حال؛ ایــن مدت مــمــکن اســت بــرای برخی از زوجهای کاملا سالم و طبیعی؛ بیشتر از یکسال نــیــز طول بکشد.شما می توانید بــا تعیین زمان دقیق تخمک گذاری؛ همچنین بــا افزایش آگاهی خود در مورد تغییرات هورمونی و فیزیکی کــه در هــر ماه در بدن شما رخ می دهد؛ احتمال حامله شدن خود را افزایش دهید.

چگونه حامله شویم

چگونه حامله شویم

۱۰ نشانه اصلی کــه بیانگر بارداری احتمالی اســت :

آیا حامله شده اید؟ بــه احتمال زیاد تــا موعد اولین پریود بعدی یــا حــتـی یکی دو هفته بعد از آن؛ نشانه خاصی را مشاهده نخواهید کرد.

در صورتی کــه در چند ماه اخیر وضعیت قاعدگی خود را بــه دقت زیر نظر نداشته اید؛ یــا اگــر پریود شما نامنظم بوده و هــر ماه تغییر می کرده است؛ مــمــکن اســت نتوانید موعد دقیق قاعدگی بعدی خود را مشخص نمایید. امــا اگــر برخی از نشانه های زیر در شما ظاهر شدند و تــا مدتی هم پریود نشدید؛ مــمــکن اســت باردار شده باشید. دقت کنید کــه هــمــه خانمهای حامله ایــن نشانه ها را مشاهده نخواهند کرد. در ایــن حالت می توانید از تستهای حاملگی خانگی استفاده کنید تــا مطمئن شوید!

توجه کنید کــه ایــن نشانه ها بــه ترتیب عکس اهمیت چیده شده اند و شماره ۱۰ کم اهمیت ترین و شماره ۱ مهمترین علامت هستند.

۱۰- تورم و حساسیت در پستانه

یکی از نشانه های اولیه حاملگی؛ حساس و دردناک شدن پستانها بــه علت افزایش سطح هورمونها است. درد پستانها مــمــکن اســت شبیه بــه درد آنها در هنگام پریود؛ یــا کمی شدیدتر باشد. ایــن عارضه پــس از سه ماهه اول حاملگی و بــا عادت کردن بدن بــه تغییرات هورمونی؛ تــا حد زیادی از بین می رود.

۹- خستگی

ناگهان احساس خستگی می کنید؟ یــا نه؛ احساس کوفتگی و ضعف عمومی شدید دارید؟ هیچ کس بــه درستی نمی داند کــه علت بروز ایــن خستگی های ناگهانی در اوائل حاملگی چیست؛ امــا احتمالا افزایش ناگهانی سطح هورمون پروژسترون می تواند یکی از عوامل بروز خواب آلودگی باشد.

با ورود بــه سه ماهه دوم حاملگی احتمالا سرحال تر شده و احساس انرژی بیشتری خواهید کرد؛ امــا احساس ضعف و خستگی در اواخر دوران حاملگی دوباره باز خواهد گشت؛ زیــرا در آن دوران وزن نسبتا زیادتری را بــایــد حمل کرده و همچنین بــه علل مختلف مــمــکن اســت خواب کافی نداشته باشید.

چگونه حامله شویم

۸- خونریزی ناشی از لانه گزینی

برخی از خانمها در حدود روزهای یازدهم یــا دوازدهم پــس از حاملگی (یعنی تقریبا همزمان بــا زمان پریود بعدی)؛ مقدار کمی خونریزی یــا لکه بینی مشاهده می کنند. ایــن خونریزی مــمــکن اســت ناشی از ورود تخمکِ بارور شده بــه بافت پر خونِ رحم شما باشد؛ امــا کسی دلیل قطعی آن را نمی داند. حرکت تخم لقاح یافته بــه سمت رحم؛ ۶ روز پــس از بارور شدن آغاز می شــود و هنگامی کــه می خواهد در دیواره رحم؛ محلی را بــرای استقرار خود برگزیند؛ مختصر خونریزی اتفاق می افتد.

این خونریزی بسیار کم و اغلب بــه صورت لکه های قرمز یــا قهوه ای مایل بــه قرمز خواهد بود و تنها یک یــا دو روز طول خواهد کشید. در صورت مشاهده خونریزی یــا لکه بینی؛ خصوصا اگــر همراه بــا درد باشد؛ پزشک خود را در جریان بگذارید؛ زیــرا ایــن موارد مــمــکن اســت نشانه های حاملگی خارج رحمی باشند.

۷- تهوع یــا استفراغ

در اکثر خانمها؛ تهوع صبحگاهی تــا حدودا یک ماه پــس از باردار شدن رخ نمی دهد.حتی برخی از خانمها آنقدر خوش شانس هستند کــه هیچ گاه ایــن عارضه را تجربه نمی کنند. امــا احساس تهوع در تعدادی از خانمهای حامله؛ بسیار زودتر آغاز می شود؛ همچنین ایــن تهوع مــمــکن اســت فــقــط در صبحگاه رخ ندهد. عارضه ویار بارداری مــمــکن اســت صبح؛ ظهر یــا حــتـی شب هنگام بروز کند.

تقریبا نیمی از خانمهایی کــه بــه ایــن عارضه دچار می شوند؛ بــا آغاز سه ماهه دوم حاملگی؛ بــه کلی بهبود پیدا می کنند. شدت ایــن عارضه در بقیه خانمها نــیــز غالبا در ماه چهارم یــا پنجم حاملگی کاهش می یابد.

۶- افزایش حساسیت نسبت بــه بوها

اگر در اوائل دوران حاملگی بــه سر می برید؛ مــمــکن اســت احساس خوشایندی نسبت بــه برخی بوها؛ مثلا بوی ساندویچ یــا حــتـی یک فنجان قهوه نداشته باشید؛ و حــتـی مــمــکن اســت برخی بوهای خاص موجب بروز حالت تهوع در شما شوند. ایــن امر مــمــکن اســت ناشی از افزایش سریع میزان هورمون استروژن در بدن شما باشد؛ امــا ایــن صرفا یک احتمال اســت و کسی از علت قطعی آن خبر ندارد. همچنین مــمــکن اســت مشاهده کنید برخی از غذاهایی کــه قبلا بسیار دوست داشته اید؛ اکنون حال شما را بــه هم می زنند؛ ایــن هم کاملا طبیعی است!

چگونه حامله شویم

۵- نفخ شکم

تغییرات هورمونی در اوائل حاملگی مــمــکن اســت موجب بروز حالت نفخ در شما بشوند؛ کــه ایــن حالت مشابه بــا همان وضعیتی اســت کــه برخی از خانمها پیش از آغاز پریود ماهانه خود تجربه می کنند. بــه همین دلیل؛ حــتـی در اوائل حاملگی کــه رحم شما هنوز هم بسیار کوچک است؛ مــمــکن اســت احساس کنید کــه اندازه دور کمر لباسها بــرای شما کوچک شده است!

۴- تکرر ادرار

اندکی پــس از باردار شدن؛ مــمــکن اســت احساس کنید کــه بــه طور مرتب نیاز بــه ادرار کردن دارید. چرا؟ علت عمده ایــن مطلب آن اســت کــه در دوران حاملگی؛ حجم خون و مایعات در بدن شما افزایش پیدا می کند؛ کــه در نتیجه حجم بیشتری از مایعات بــه کلیه ها و در نتیجه مثانه شما وارد می شود.

این عارضه مــمــکن اســت از هفته ششم حاملگی آغاز شده و در طول دوران حاملگی ادامه پیدا کرده یــا حــتـی وخیم تر شود؛ البته رحم در حال رشد شما نــیــز فشار بیشتری بر مثانه وارد خواهد کرد.

۳- تاخیر پریود

اگر پریود شما معمولا منظم بوده امــا ایــن بار بــه موقع شروع نشده است؛ می توانید پیش از آنکه سایر نشانه های فوق را مشاهده کنید؛ از تست حاملگی استفاده نمایید. امــا اگــر قاعدگی شما منظم نبوده یــا اینکه زمان پریودهای قبلی خود را یادداشت نکرده اید؛ تهوع؛ حساسیت پستانها یــا افزایش دفعات استفاده از دستشویی می توانند نشانه های حاملگی باشند.

چگونه حامله شویم

۲- دمای پایه بدن شما بالا مانده است

اگر دمای پایه بدن خود را یادداشت می کرده اید و اکنون مشاهده می کنید کــه ایــن دما بــه مدت ۱۸ روز در مقدار بالاتر از معمول باقی مانده است؛ احتمالا حامله شده اید.

و نهایتا:

۱- تست حاملگی خانگی کــه نتیجه مثبت بدهد

علی رغم تبلیغاتی کــه روی جعبه های ایــن تستها دیده می شود؛ اکثر آنها تنها یک هفته پــس از موعد پریود بعدی می توانند حاملگی را تشخیص دهند. پــس اگــر زودتر از ایــن موعد از ایــن تستها استفاده کرده و نتیجه منفی گرفتید؛ بهتر اســت چند روز بعد دوباره تست را تکرار نمایید. البته اگــر هنوز پریود نشده باشید!

پس از اینکه یکی از ایــن تستهای حاملگی نتیجه مثبت داد؛ بــا پزشک خود قرار ملاقات بگذارید. هنوز هم قطعی ترین روش اثبات بارداری؛ حداقل در ایران؛ انــجـام آزمایش خون و اندازه گیری -hCGβ است. شاید هم پزشک شما ترجیح دهد بــرای پیگیری های آینده؛ از حالا مقدار آنرا اندازه گیری کند.

آموزش حامله شدن

چگونه حامله شویم

آموزش حامله شدن سریع

حالت سنتی یکی از بهترین مدل های رابطه‌ جنسی بــرای باردار شدن سریع‌ تر است. ایــن وضعیت بــرای بارداری مطلوب‌ترین حالت است—گرچه تقریباً در هــر حالت از رابطه ‌جنسی می‌توان باردار شد.

در ایــن وضعیت کــه جزء قدیمی‌ ترین مدل بــرای رابطه‌ جنسی است؛ زن بــا پاهایی باز شده بــه پشت می‌خوابد و هــر دو زانوی خود را خم می‌کند و کف پاها را محکم روی زمین قرار می‌دهد. ســپــس مرد روی او می‌خوابد. البته ایــن حالت پایه مدل‌های دیگری هم دارد: مثلاً زن یک یــا هــر دو پای خود را بلند می‌کند و مرد یــا آنها را در دست می‌گیرد و یــا آنها را روی شانه‌های خود قرار می‌دهد؛ یااینکه یکی یــا هــر دو زانوی خود را باز می‌کند.

وضعیت سنتی بهترین حالت بــرای باردار شدن اســت زیــرا بسیار راحت بوده و تماس دو بدن در آن بهتر است. دو طرف رودرروی هم هستند و تمام مدت می‌توانند همدیگر را بوسیده یــا در آغوش گیرند. در ایــن حالت زن می‌تواند آزادانه حرکت کــنــد و مرد می‌تواند بــا بلند کردن خود بــا دست‌هایش یــا بالا کشیدن بدنش بااستفاده از زانوهایش؛ بخشی از وزن خود را از روی زن بردارد.

برای لقاح نــیــز ایــن حالت بهترین حالت بــرای باردار شدن اســت زیــرا وقتی زن بــه پشت می‌خوابد؛ واژن رو بــه پایین اســت و رفتن اسپرم بــه داخل آن و گذشتن از گردنه رحم و وارد شدن بــه رحم راحت‌تر صورت می‌گیرد. یکی دیگر از فواید ایــن حالت ایــن اســت کــه ایــن امکان را فراهم می‌کند کــه آلت مرد عمیق‌تر وارد واژن زن شــود تــا اسپرم بعد از انزال مستقیم‌تر وارد گردنه رحم شود.

وقتی می‌خواهید در بهترین حالت رابطه ‌جنسی باردار شوید؛ و احتمال باردار شدن خود را پــس از انزال افزایش دهید؛ ایــن نکات را رعایت کنید :

مرد بــایــد آلت تناسلی خود را تــا حد امکان بیشتر بــه عمق واژن فرو برده تــا کمترین میزان از مایع انزال شده بیرون از واژن بریزد.

پس از بیرون کشیدن آلت؛ مرد می‌تواند بــه آرامی دو لب دستگاه تناسلی زن را بــه سمت هم فشار دهد تــا مایع انزال شده از آن بیرون نریزد.

زن بــایــد بــرای ۲۰ تــا ۳۰ دقیقه بعدی همانطور بــه پشت دراز بکشد. بهتر اســت کــه زیر کمر او بالشی قرار گیرد تــا لگن او کمی از روی زمین بلند شود.

طبیعی اســت کــه وقتی زن از جای خود بلند می‌شود کمی از مایع انزال شده از واژن بیرون بریزد امــا ایــن احتمال بارور شدن او را کاهش نمی‌دهد زیــرا در ایــن نقطه بیشتر اسپرم‌هایی کــه در واژن مانده‌اند زنده نیستند. بــه همان دلیل؛ بــه پشت خوابیدن زن بیشتر از ۳۰ دقیقه احتمال بارور شدن زن را بیشتر نمی‌کند.

اگر دوست دارید تنوع بیشتری در رابطه‌ جنسیتان باشد؛ می‌توانید از مدل‌های زیر بــرای باردار شدن استفاده کنید :

خوابیدن دو طرف بــه پهلو کنار یکدیگر نــیــز یکی از راه‌های خوب بــرای آندسته از زوج‌هایی اســت کــه یکی از طرفین اضافه‌وزن یــا کمردرد دارد. اینکار را می توانید هم بــه صورت رو در رو و هم طوری کــه مرد از پشت زن را در آغوش گرفته و آلت خود را از پشت وارد واژن زن کند؛ انــجـام دهید.

سکس از پشت طوری اســت کــه مرد از پشت آلت جنسی خود را وارد واژن زن می‌کند. زن می‌تواند هم روی شکم دراز بکشد و هم روی زمین زانو بزند و یــا بــه پهلو دراز بکشد. مرد پشت او می‌ایستد یــا او نــیــز زانو می‌زند. ایــن روش باعث می‌شود کــه اسپرم در گردنه رخم نــیــز ذخیره شود.

در استفاده از هرکدام از وضعیت‌ها؛ پــس از انزال؛ زن می‌تواند هم روی شکم ۲۰ تــا ۳۰ دقیقه بخوابد یــا بــه پشت برگشته و بــا بالا نگه داشتن لگن خود همانطور کــه در بالا اشاره شد؛ دراز بکشد.

نیازی بــه گفتن نـیـسـت کــه وضعیت رابطه جنسی کــه بــرای باردار شدن انتخاب می‌کنید هرچه کــه باشد؛ بــایــد از کاری کــه می‌کنید نهایت لذت را ببرید و ایــن برایتان نباید بــه یک عادت یــا امر عادی تبدیل شود.

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “چگونه حامله شویم”

دیدگاه ها بسته شده اند.