چگونه حامله شویم

مجموعه: پزشکی

چگونه حامله شویم

چگونه حامله شویم

تخمک گذاری چیست؟تخمک گذاری be زمانی گفته می شود ke یک تخمک (یا در برخی موارد نادر بطور طبیعی بیشتر az یک تخمک) az تخمدان آزاد می شود و in زمان ra “دوره باروری” در سیکل قاعدگی می نامند. har ماه، یک تخمک در درون تخمدان شما be بلوغ می رسد. هنگامی ke اندازه آن be حد معینی رسید، تخمک az تخمدان آزاد شده و درونِ لوله های فالوپ، be طرف رحم حرکت می کند.اینکه در har بار، کدام تخمدان یک تخمک آزاد می کند، نسبتا نامشخص است.آنچه مشخص است in است ke وظیفه تخمک گذاری در سیکلهای قاعدگی be صورت منظم و یکی در میان، بین تخمدانها تقسیم نمی شود.

چگونه زمان بیشترین باروری، ba تخمک گذاری مشخص می شود؟

برای حامله شدن و برای اینکه بهترین نتیجه ra بگیرید و حامله شوید،باید در مدت یک ta دو روز پیش az تخمک گذاری ta ۲۴ ساعت pas az آن، آمیزش داشته باشید. دلیل in امر آن است ke اسپرمها می توانند دو ta سه روز زنده بمانند، amma تخمک نمی تواند بیشتر az ۲۴ ساعت pas az تخمک گذاری be حیات خود ادامه دهد مگر اینکه لقاح صورت پذیرد.

اگر در حوالی زمان تخمک گذاری نزدیکی داشته باشید، احتمال حامله شدن شما افزایش می یابد و شما می توانید خوشحال باشید، زیرا شانس ba شما برای حامله شدن همراه است:در زوجهای معمولی ke می توانند be صورت طبیعی حامله شوند،در har دوره ۲۰% احتمال بارداری وجود دارد.حدودا ۸۵% az خانمهایی ke بدون استفاده az یکی az روشهای جلوگیری az بارداری آمیزش دارند، ظرف یکسال حامله می شوند. شما می توانید ba تعیین زمان دقیق تخمک گذاری، همچنین ba افزایش آگاهی خود در مورد تغییرات هورمونی و فیزیکی ke در har ماه در بدن شما رخ می دهد، احتمال حامله شدن خود ra افزایش دهید.

همچنین شما می توانید az in اطلاعات استفاده کرده و ba خودداری az آمیزش در نزدیکی زمان تخمک گذاری،از بارداری و حامله شدن جلوگیری کنید.البته توجه داشته باشید ke in روش،بهترین روش جلوگیری az بارداری نیست و استفاده az آن ممکن است موفقیت آمیز نباشد.

چگونه می توانم زمان تخمک گذاری و حداکثر آمادگی برای بارداری ra تشخیص دهم؟

زمانی ra ke دوره پریود بعدی شما آغاز می شود در نظر بگیرید، سپس ۱۲ ta ۱۶ روز az آن کم کنید. in چند روز، همان محدوده زمانی است ke احتمال تخمک گذاری شما در آن بسیار زیاد است. برای خانمهایی ke یک دوره کامل آنها ۲۸ روز طول می کشد، چهاردهمین روز معمول روز تخمک گذاری است. برای استفاده az in روش، شما باید بدانید ke دوره کامل شما معمول چند روز طول می کشد.

با in حال، بهترین روش برای تعیین زمانی ke احتمال باروری شما در آن حداکثر است in است ke be وضعیت بدنی خود توجه کنید و روش تشخیص نشانه های تخمک گذاری ra فرا بگیرید.

تغییر در ترشحات دهانه رحم: har چقدر روزهای بیشتری az دوره شما بگذرد، حجم in ترشحات افزایش پیدا کرده و بافت آنها niz تغییر می کند. in تغییرات، بیانگر افزایش سطح هورمون استروژن در بدن شما است. هنگامی ke in ترشحات شفاف، لیز و چسبنده باشد، احتمال باردار شدن شما be حداکثر می رسد. be نظر بسیاری az خانمها، ترشحات در in دوره مانند سفیده تخم مرغ است.

این ترشحات در حالت طبیعی be عنوان یک سد محافظ عمل می کنند،اما در زمان اوج توانایی حامله شدن در شما، in ترشحات be اسپرم اجازه می دهند ta az مجرای رحم عبور کرده و be سمت رحم بروند، سپس be طرف لوله های فالوپ حرکت کنند ta ba تخمک شما برخورد نمایند.

افزایش دمای بدن: pas az تخمک گذاری، دمای بدن شما ممکن است بین ۰٫۴ ta ۱٫۰ درجه افزایش پیدا کند. شما in تغییر ra احساس نخواهید کرد، amma می توانید ba استفاده az یک دماسنج، “دمای پایه بدن” ya BBT خود ra اندازه گیری کنید.

دمای پایه بدن یعنی دمای بدن در هنگام صبح و pas az بیدار شدن az خواب، پیش az آنکه هرگونه فعالیتی انجام دهید. in افزایش دما بیانگر آن است ke تخمک گذاری در بدن شما انجام شده است، زیرا آزاد شدن یک تخمک منجر be تحریک و افزایش تولید هورمون پروژسترون می گردد، ke دمای بدن ra افزایش می دهد.

زمان حداکثر توانایی شما برای باردار شدن،دو ta سه روز پیش az in است ke دمای بدن شما افزایش پیدا کند. برخی az متخصصان بر in باورند ke ۱۲ ta ۲۴ ساعت pas az مشاهده اولیه افزایش دما niz شما شانس باردار شدن ra دارید، amma اکثر آنها اذعان می کنند ke in زمان برای حامله شدن خیلی دیر است.

پس az تخمک گذاری، یک ta دو روز طول می کشد ta سطح هورمون پروژسترون be حدی برسد ke دمای بدن شما ra افزایش بدهد. amma az آنجا ke تخمک تنها حداکثر ۲۴ ساعت می تواند زنده بماند، هنگامی ke دمای بدن افزایش پیدا می کند، دیگر برای باردار شدن خیلی دیر شده است.

به همین دلیل، متخصصان توصیه می کنند ke دمای بدن خود ra برای چند ماه دقیقا زیر نظر گرفته و نموداری برای آن طراحی کنید ta بتوانید الگوی افزایش دما ra تشخیص داده و زمان احتمالی تخمک گذاری خود ra مشخص کنید. در in صورت می توانید be گونه ای برنامه ریزی کنید ke دو ta سه روز پیش az موعد افزایش دمای بدن خود، آمیزش داشته باشید.

درد در ناحیه پایین شکم: حدودا ۲۰% az خانمها می توانند تخمک گذاری و فعالیت مربوط be آن ra احساس کنند، ke نشانه های آن می تواند az درد ملایم ta تیر کشیدن های شدید و ناگهانی باشد. in حالت، ke be آن میتل اشمرز ی mittelschmerz گفته می شود، ممکن است az چند دقیقه ta چند ساعت طول بکشد.

تستهای پیش بینی کننده تخمک گذاری چگونه کار می کنند؟

این تستها ke در داروخانه ها ya فروشگاههای دیگر موجود بوده و بدون نسخه niz be فروش می رسند، افزایش هورمون LH را، ke دقیقا قبل az تخمک گذاری رخ می دهد، در ادرار شما تشخیص می دهند.استفاده az in تستها ساده تر بوده و نتایج آنها niz دقیق تر az دماسنجهای BBT است و می توانند تخمک گذاری ra ۱۲ ta ۳۶ ساعت زودتر تشخیص داده و احتمال بارور شدن شما ra در همان ماه اولی ke az in تستها استفاده می کنید be حداکثر برسانند.

اما in دستگاهها خالی az اشتباه niz نیستند. در مواردی نادر، آنها وجود LH ra ثبت می کنند. در واقع پاسخی ke دستگاه be شما می دهد، یک جواب “مثبت” ya “منفی” است، نه یک عدد. be in ترتیب نمی توان تضمین کرد ke در صورت مثبت بودن پاسخ، حتما تخمک گذاری انجام خواهد شد؛در واقع میزان هورمون LH می تواند ba ya بدون آزاد شدن تخمک، افزایش پیدا کند.همچنین ممکن است افزایش میزان in هورمون be صورت کاذب niz اتفاق بیفتد،که دوباره سطح آن کاهش یافته و pas az آن کمی مانده be تخمک گذاری مجددا افزایش پیدا می کند.

برای be دست آوردن حداکثر دقت،راهنما و دستورالعمل تست ra be دقت مطالعه و پیگیری کنید. ba in حال، agar راهنمای تست be شما می گوید ke اولین ادرار خود در طول روز ra تست کنید، ممکن است بهتر باشد ke دومین ادرار خود ra تست کنید. ادرار شما در طول شب غلیظ می شود، ke در نتیجه ممکن است نتیجه تست “مثبت” vali “کاذب” باشد.

دوره شما az اولین روزی ke پریود آغاز می شود، محاسبه می گردد. در صورتی ke دوره شما ۲۸ روزه باشد، تست ra az روز یازدهم آغاز کرده و be مدت ۶ روز ادامه دهید؛ ya تست ra be تعداد روزهایی ke شرکت تولید کننده دستگاه توصیه کرده است، ادامه دهید. در صورتی ke دوره شما بین ۲۷ ta ۳۴ روز است، روز تخمک گذاری شما ممکن است بین روزهای سیزدهم ta بیستم باشد. تست ra az روز یازهم آغاز کرده و ta روز بیستم ادامه دهید. در صورتی ke دوره شما نامنظم است، ممکن است be in نتیجه برسید ke استفاده az in تست نمی تواند آزمون مناسبی برای تشخیص زمان تخمک گذاری در شما باشد.

چگونه حامله شویم

اگر بخواهم حامله شوم، che زمانی برای آمیزش بهتر az سایر اوقات است؟

برای حامله شدن، زمان بندی دقیق بیشتر az har چیز دیگری اهمیت دارد.اسپرم می تواند دو ta سه روز زنده بماند، amma تخمک faghat ۱۲ ta ۲۴ ساعت زنده خواهد ماند.برای افزایش احتمال حامله شدن،باید در حوالی زمان تخمک گذاری،بیشتر az یکبار آمیزش داشته باشید. همچنین نزدیکی یک ta دو روز پیش az تخمک گذاری و سپس انجام آمیزش مجدد در روز تخمک گذاری niz مناسب است. در in حالت، احتمالا تعداد بیشتری az اسپرمهای سالم در لوله های فالوپ، آماده رها شدن تخمک خواهند بود.

البته،زمان دقیق رها شدن تخمک در خانمها،مشخص نیست و be طول دوره قاعدگی آنها بستگی دارد. تخمک گذاری در خانمها معمولا ۱۴ روز پیش az آغاز پریود بعدی انجام می شود. دقت کنید ke in زمان،بر خلاف باور عموم،دقیقا در وسط دوره ماهیانه آنها قرار ندارد.اگر دوره شما ۲۸ روزه باشد (که متوسط سیکل قاعدگی در خانمها همین مدت است)، آنگاه می توان گفت ke تخمک گذاری تقریبا در وسط دوره انجام می شود.اما agar مثلا دوره شما ۳۵ روزه باشد، تخمک گذاری در روز بیست و یکم انجام خواهد شد، نه روز هفدهم ke وسط دوره است.

چگونه می تواتم بفهمم ke در حال تخمک گذاری هستم؟

برخی az خانمها متوجه تخمک گذاری می شوند و برخی دیگر، تغییر خاصی ra مشاهده نمی کنند. agar be فکر بارداری هستید، دوره ماهیانه خود ra برای چند ماه متوالی زیر نظر بگیرید. برخی az نشانه های ظریف تخمک گذاری عبارتند az :

-حساس شدن پستان ها

-درد خفیف در ناحیه پایین شکم

-افزایش ترشحات واژن و تبدیل شدن in ترشحات be ماده ای شبیه be سفیده تخم مرغ.

-اندکی افزایش (در حدود ۰٫۴ ta ۱ درجه) در دمای پایه بدن ya BBT: شما می توانید دمای بدن خود ra har روز صبح پیش az آنکه az رختخواب خارج شوید اندازه گیری کنید؛ in افزایش دما، دو روز pas az تخمک گذاری صورت می گیرد. در صورتی ke نمودار دمای بدن خود ra be مدت چند ماه ترسیم کنید، می توانید زمان تقریبی تخمک گذاری ra پیش بینی کنید.

اگر پریودهای من منظم نباشند، حامله شدن برایم سخت تر خواهد بود؟

اکثر خانمها ۱۲ بار در سال پریود می شوند، amma برخی az آنها ممکن است کمتر پریود شده ya حتی اصلا پریود نشوند. استرس، تمرینهای سنگین ورزشی، افزایش ya کاهش شدید وزن و مواردی دیگر، az جمله عواملی هستند ke می توانند بر پریود شما اثر بگذارند. har چقدر پریود شما نامنظم تر باشد، تشخیص زمان دقیق تخمک گذاری مشکل تر می شود. در صورتی ke زمان تخمک گذاری ra در چند ماه متوالی زیر نظر بگیرید، می توانید چند روزی ra ke بیشترین احتمال حامله شدن وجود دارد، تشخیص دهید.

فرض کنید سه دوره متوالی شما be ترتیب ۲۸، ۲۱ و ۳۲ روزه باشد. سیکل قاعدگی خود ra برای چند ماه متوالی در نظر گرفته و یادداشت نمایید. سپس عدد ۱۷ ra az کوتاهترین دوره ماهیانه، و عدد ۱۱ ra az طولانی ترین دوره ماهیانه کم کنید. تعداد روزهای مابین in دوعدد، روزهایی هستند ke احتمال باردار شدن شما در آنها بیشتر az سایر روزها است. agar دوره های شما نامنظم بوده و بیشتر az ۳۵ روز niz طول می کشند، ba یک متخصص مشورت نمایید ta علت in بی نظمی ra مشخص کند. علت آن می تواند یکی az موارد زیر باشد: سندرم تخمدان پلی کیستیک ya PCOS ya be زبان ساده تر کسیت تخمدان، اختلال عملکرد تخمدان، اختلال تیروئید، کاهش وزن شدید، ya افزایش میزان پرولاکتین.

چگونه حامله شویم

آیا ممکن است آمیزش ra امتحان کنیم ta ببینیم حاملگی اتفاق می افتد ya نه؟

مسلما لازم نیست ke har روز دمای بدن خود ra اندازه گیری کرده ya موارد متعددی ra یادداشت کنید. حتی رسیدن be اوج لذت جنسی niz برای حامله شدن لازم نیست. حداقل دو بار در هفته آمیزش داشته باشید، شاید شانس be کمک شما بیاید.

آموزش حامله شدن

تستهای تشخیص حاملگی خانگی

چگونه باید az تستهای حاملگی خانگی استفاده کرد؟

تستهای حاملگی خانگی، وجود یکی az هورمونهای نشانگر حاملگی be نام “گونادوتروپین جفتی انسان” ya hCG ra در ادرار نشان می دهد. in هورمون ke توسط سلولهای جفت تولید می شود، ابتدا هنگامی ke تخمکِ بارور شده، در رحم جای می گیرد (تقریبا شش روز pas az حامله شدن)، در جریان خون شما وارد می شود. سپس میزان هورمون hCG در طی هفته های بعدی حاملگی در بدن be سرعت افزایش پیدا کرده و مقدار آن har دو روز دو برابر می شود.

۱۴ روز pas az حاملگی (یعنی تقریبا همان زمانی ke شما انتظار دارید پریود بعدی شروع شود)، برخی az تستهای حاملگی ممکن است بتوانند in هورمون ra در ادرار شما تشخیص داده و نتیجه مثبت برای حاملگی ra اعلام کنند. amma بر خلاف ادعاهای تهیه کنندگان آنها، in تستها غالبا آنقدر دقیق نیستند ke بتوانند حاملگی ra در in مرحله تشخیص دهند.در واقع، agar یک هفته دیگر هم (پس az زمانی ke انتظار داشته اید پریود بعدی آغاز شود) صبر کنید، می توانید امید داشته باشید ke نتیجه دقیق تری az in تستها در مورد حامله شدن be دست آورید.

چگونه حامله شویم

اگر در اولین روزی ke انتظار پریود شدن ra داشته اید amma پریود نشده اید az in تستهای حاملگی استفاده کنید، نتیجه ta che حد دقیق خواهد بود؟

اکثر in تستهای حاملگی ادعا می کنند ke بیش az ۹۹% دقت دارند، یعنی be طور ضمنی بیان می کنند ke شما همین ke زمان پریود بعدی تان فرا رسید amma پریود نشدید، می توانید az in تستهای حاملگی استفاده کنید؛اما تحقیقات نشان داده است ke in ادعاها چندان هم صحیح نیستند.واقعیت in است ke میزان hCG در ادرار در روزهای pas az لقاح،در افراد مختلف متفاوت است.

ممکن است az انواع تست های حاملگی موجود در بازار، یک ya تعداد کمی az آنها be اندازه کافی دقیق باشد ke بتواند در اولین روز az پریود بعدی، سطح هورمون hCG ra تشخیص داده و نتیجه مثبت بدهد.در واقع علت اصلی in است ke حساسیت برخی az in تستها بقدری نیست ke بتواند be آن مقداری az in هورمون ke در ادرار خانمهای حامله در اولین روز az پریود بعدی شان وجود دارد، واکنش نشان دهد.

اکثر in تستهای حاملگی در روز اول az موعد پریود بعدی، تنها قادرند ۱۶% az حاملگی ها ra تشخیص دهند؛ har چند یک هفته بعد az موعد پریود بعدی، اکثر in تستها می توانند نتیجه مثبت حاملگی ra ارائه دهند.

پس چگونه in تستها می توانند ادعای دقت در همان روزهای اول باردار شدن ra داشته باشند؟

در واقع آنها چنین ادعایی ندارند. آنها صرفا ادعا می کنند ke در مجموع “بیش az ۹۹% دقت دارند”، سپس be طور جداگانه می گویند ke می توانید در اولین روز az موعد پریود بعدی، az in تستهای حاملگی استفاده کنید. در صورتی ke تهیه کنندگان یک تست بخواهند az برچسب “دقت بیش az ۹۹%” بر روی تست حاملگی خانگی خود استفاده کنند باید نشان دهند ke نتیجه in تست در آزمایشگاه، مشابه ba نتیجه سایر تستهای موجود ya حتی بهتر az آنها است.

از آنجا ke تستهای موجود دقیق تر az تستهای قدیمی هستند، تعجبی ندارد ke بتوانند be in ادعاهای خود جامه عمل بپوشانند؛ amma توجه داشته باشید ke in تستها ممکن است نتوانند حاملگی ra در اولین روز az موعد پریود بعدی تشخیص دهند در حالیکه ba گذشت زمان in امکان وجود دارد.

چگونه می توانم تشخیص دهم ke کدام یک az تستهای حاملگی بهتر و دقیق تر هستند؟

به سادگی نمی توان be in سوال پاسخ داد. har روزه محصولات جدیدی be بازار می آیند و تستهای فعلی niz پیشرفته تر می شوند.

به همراه برخی az in تستها، اطلاعاتی niz در مورد میزان “حساسیت” و “دقت” تست ارائه شده است. میزان حساسیت تست بدین صورت ارائه می شود: حداقل میزان غلظت hCG (بر حسب میلی واحد در یک میلی لیتر az ادرار) ke تست قادر be تشخیص دادن آن است. be عنوان مثال، تست حاملگی ke ادعا می کند می تواند میزان ۲۰ mIU/ml az hCG ra تشخیص دهد، باید دقیق تر az تستی باشد ke می گوید می تواند میزان ۵۰ mIU/ml ra تشخیص دهد.

متأسفانه باید گفت ke نمی توان be in اطلاعات چندان اعتماد کرد، زیرا انواع مختلفی az hCG وجود دارد و in اعداد لزوما بیانگر توانایی تشخیص نوعی az hCG نیست ke در اوائل بارداری در ادرار دیده می شود.

چگونه حامله شویم

چگونه می توانم az تست حاملگی خانگی استفاده کنم؟

ابتدا تاریخ انقضاء محصول ra نگاه کنید،خصوصا agar مدتی az خرید آن گذشته است، ta مطمئن شوید ke هنوز می توانید az آن استفاده کنید. agar محصول ra در محل مرطوب ya گرم مانند حمام نگهداری کرده باشید، ممکن است فاسد شده و دیگر امکان استفاده az آن وجود نداشته باشد؛ pas بهتر است آن ra دور بیندازید و یک تست جدید بخرید.هنگامی ke می خواهید az تست حاملگی استفاده کنید، دستورالعمل نحوه استفاده az آن ra be دقت مطالعه کنید، زیرا نحوه استفاده az محصولات مختلف ممکن است متفاوت باشد. در اکثر in قبیل az تستها باید نمونه ادرار خود ra در یک ظرف بریزید و سپس نوار کاغذی مخصوص ra در آن فرو کنید.

ممکن است در برخی دیگر ba استفاده az قطره چکانی ke در کنار محصول be شما داده شده است، چند قطره az آن ra در سوراخی ke روی دستگاه تعبیه شده است، بریزید. در برخی دیگر az تستهای حاملگی می توانید مستقیما روی کاغذ مخصوص ادرار کنید.در بعضی هم می توانید az har کدام az دو روش ke مایل هستید استفاده کنید.

همچنین نحوه نمایش نتیجه niz در in تستها متفاوت است:برخی az آنها نوارهای باریک صورتی ya آبی رنگ ra بر روی کاغذ تست نمایش می دهند،اما برخی دیگر ممکن است علامت مثبت ya منفی ra بر روی یک پنجره نمایش دهند. در اکثر in تستها، یک نشانگر کنترل niz وجود دارد ke نشان می دهد آیا نتیجه تست معتبر است ya نه. agar in نشانگر تغییر رنگ ندهد بیانگر آن است ke نتیجه تست معتبر نیست.

شاید be علت فاسد شدن ya دلایلی az in قبیل باشد و ممکن است نتیجه بارداری be دست آمده az آن واقعا اشتباه باشد. در صورتی ke چنین اتفاقی افتاد، می توانید ba فروشنده کالا تماس گرفته و بخواهید ke یک تست جدید برایتان بفرستند، har چند ممکن است رسیدن in تست جدید مدتی طول بکشد و شما نتوانید be سرعت az آن استفاده کنید.

اکثر تستها عنوان می کنند ke نتیجه تست ظرف ۵ دقیقه مشخص می شود، هرچند ke ممکن است برای گرفتن نتیجه مثبت مجبور باشید ta ۱۰ دقیقه niz صبر کنید.

آیا ممکن است نتیجه تست منفی باشد، amma باردار باشید (یعنی نتیجه منفی کاذب be دست بیاید)؟

در صورتی ke نتیجه تست منفی باشد و در صورتی ke هنوز پریود نشده اید، چند روز ya یک هفته دیگر صبر کرده و مجددا az تست استفاده کنید. شاید تخمک گذاری دیرتر az زمانی ke تصور می کرده اید انجام شده باشد و در نتیجه هنوز برای انجام تست حاملگی بسیار زود باشد.برای be دست آوردن بهترین نتیجه باید az اولین ادرار خود در صبح استفاده کنید،زیرا ادرار در آن زمان بیشترین غلظت ra دارد.

توجه داشته باشید ke نتیجه منفی لزوما be معنای حامله نبودن نیست.در صورتی ke در موعد مقرر پریود نشدید، ممکن است حامله شده باشید؛ pas بهتر است az مصرف دارو و سایر کارهایی ke در دوران حاملگی خطرناک است خودداری کنید. در صورتی ke ta یک هفته بعد پریود نشدید و نتیجه تست هم هنوز منفی بود، بهتر است be ملاقات پزشک خود بروید ta علت in امر مشخص شود.

آیا ممکن است نتیجه تست مثبت باشد، amma باردار نباشید (یعنی نتیجه مثبت کاذب be دست بیاید)؟

بله؛ نتیجه مثبت کاذب هم ممکن است مشاهده شود و in یعنی نتیجه تست مثبت باشد، amma شما حامله نباشید.در صورتی ke شما نتیجه مثبت زودهنگام az تست بگیرید و کمی بعد هم پریود شوید، ممکن است دچار عارضه “حاملگی شیمیایی” شده باشید. in بدان معناست ke یک تخمک بارور شده be رحم منتقل شده و سپس be اندازه ای رشد کرده است ke هورمون hCG تولید کند؛ amma pas az آن، رشد تخمک بنا be دلایلی متوقف شده است.

این اتفاق برای ۲۰ ta ۵۰ درصد az تخمکهای بارورشده می افتد، ke دلیل آن ممکن است غیرطبیعی ya ناسالم بودن تخمک ya عدم توانایی آن برای رشد و تبدیل شدن be جنین، باشد.در in حالت، شما دوباره پریود خواهید شد، هرچند in دوره پریود ممکن است کمی دیرتر شروع شده و خونریزی شما niz بیشتر az حد معمول باشد. در گذشته ke تستهای حاملگی be اندازه امروز دقیق نبودند، in حاملگیهای شیمیایی هیچ وقت تشخیص داده نمی شدند.به همین دلیل، برخی az متخصصان بر in باورند ke بهتر است ta یک هفته pas az موعد مقرر پریود بعدی خود niz صبر کنید و سپس تست حاملگی ra انجام دهید ta نتیجه دقیق تری be دست بیاورید.

توجه داشته باشید ke در “بارداری خارج رحمی” (یعنی زمانی ke تخمک بارور شده در جایی غیر az دیواره رحم قرار گرفته باشد)،ممکن است نتیجه مثبت ya منفی az تستهای حاملگی be دست بیاید.در صورتی ke درد در ناحیه شکم ya خونریزی غیرطبیعی مشاهده کرده اید (صرف نظر az نتیجه تست حاملگی)، ba پزشک خود تماس بگیرید.

چگونه حامله شویم

تستهای حاملگی خانگی ba تستهایی ke در مطب پزشکان ya ماماها انجام می شود، che تفاوتی دارند؟

در برخی az کلینیکها، دقیقا az همان تستهای خانگی استفاده می شود. پزشکان و ماماها، زمانی ke می خواهند مقدار دقیق hCG در خون شما ya تغییرات مقدار آن در طول زمان ra بدانند، مثلا زمانی ke be سقط جنین مشکوک باشند، az آزمایش خون بارداری استفاده می کنند. در in آزمایش تنها be یک جواب مثبت ya منفی اکتفا نمی شود و مقدار دقیق نوعی az hCG بنام “بتا” در خون اندازه گیری می شود.

تست حاملگی خانگی ra az کجا می توانم خریداری کنم؟

شما می توانید in تستهای حاملگی ra az اکثر داروخانه ها تهیه نمایید،و برای خریداری آنها be نسخه پزشک نیاز نخواهید داشت.اما دقت کنید ke در برخی بسته ها ممکن است بیشتر az یک تست وجود داشته باشد ke agar آنها ra بخرید، معامله بهتری انجام داده اید!

چه مدت طول می کشد ta حامله شوم؟

تعیین اینکه che مدت طول می کشد ta یک نفر حامله شود شود، دشوار است. عواملی مانند سن، سلامت عمومی و سلامت دستگاه تناسلی، زمان آمیزش و لقاح، همگی بر احتمال حامله شدن شما تاثیر می گذارند.

با in حال، آمارهای کلی زیر می تواند ta حدودی بیانگر مدت زمان لازم برای حامله شدن باشد. زوجهای طبیعی و سالم در har دوره یک ماهه، ۲۵% احتمال باردار شدن دارند؛ ke agar یک دوره یکساله ra برای آنها در نظر بگیرید، شانس حامله شدن آنها (در طول دوازده ماه) بین ۷۵ ta ۸۵ درصد می شود. ba in حال، in مدت ممکن است برای برخی az زوجهای کاملا سالم و طبیعی، بیشتر az یکسال niz طول بکشد.شما می توانید ba تعیین زمان دقیق تخمک گذاری، همچنین ba افزایش آگاهی خود در مورد تغییرات هورمونی و فیزیکی ke در har ماه در بدن شما رخ می دهد، احتمال حامله شدن خود ra افزایش دهید.

چگونه حامله شویم

چگونه حامله شویم

۱۰ نشانه اصلی ke بیانگر بارداری احتمالی است :

آیا حامله شده اید؟ be احتمال زیاد ta موعد اولین پریود بعدی ya حتی یکی دو هفته بعد az آن، نشانه خاصی ra مشاهده نخواهید کرد.

در صورتی ke در چند ماه اخیر وضعیت قاعدگی خود ra be دقت زیر نظر نداشته اید، ya agar پریود شما نامنظم بوده و har ماه تغییر می کرده است، ممکن است نتوانید موعد دقیق قاعدگی بعدی خود ra مشخص نمایید. amma agar برخی az نشانه های زیر در شما ظاهر شدند و ta مدتی هم پریود نشدید، ممکن است باردار شده باشید. دقت کنید ke hame خانمهای حامله in نشانه ها ra مشاهده نخواهند کرد. در in حالت می توانید az تستهای حاملگی خانگی استفاده کنید ta مطمئن شوید!

توجه کنید ke in نشانه ها be ترتیب عکس اهمیت چیده شده اند و شماره ۱۰ کم اهمیت ترین و شماره ۱ مهمترین علامت هستند.

۱۰- تورم و حساسیت در پستانه

یکی az نشانه های اولیه حاملگی، حساس و دردناک شدن پستانها be علت افزایش سطح هورمونها است. درد پستانها ممکن است شبیه be درد آنها در هنگام پریود، ya کمی شدیدتر باشد. in عارضه pas az سه ماهه اول حاملگی و ba عادت کردن بدن be تغییرات هورمونی، ta حد زیادی az بین می رود.

۹- خستگی

ناگهان احساس خستگی می کنید؟ ya نه، احساس کوفتگی و ضعف عمومی شدید دارید؟ هیچ کس be درستی نمی داند ke علت بروز in خستگی های ناگهانی در اوائل حاملگی چیست، amma احتمالا افزایش ناگهانی سطح هورمون پروژسترون می تواند یکی az عوامل بروز خواب آلودگی باشد.

با ورود be سه ماهه دوم حاملگی احتمالا سرحال تر شده و احساس انرژی بیشتری خواهید کرد، amma احساس ضعف و خستگی در اواخر دوران حاملگی دوباره باز خواهد گشت، زیرا در آن دوران وزن نسبتا زیادتری ra باید حمل کرده و همچنین be علل مختلف ممکن است خواب کافی نداشته باشید.

چگونه حامله شویم

۸- خونریزی ناشی az لانه گزینی

برخی az خانمها در حدود روزهای یازدهم ya دوازدهم pas az حاملگی (یعنی تقریبا همزمان ba زمان پریود بعدی)، مقدار کمی خونریزی ya لکه بینی مشاهده می کنند. in خونریزی ممکن است ناشی az ورود تخمکِ بارور شده be بافت پر خونِ رحم شما باشد، amma کسی دلیل قطعی آن ra نمی داند. حرکت تخم لقاح یافته be سمت رحم، ۶ روز pas az بارور شدن آغاز می شود و هنگامی ke می خواهد در دیواره رحم، محلی ra برای استقرار خود برگزیند، مختصر خونریزی اتفاق می افتد.

این خونریزی بسیار کم و اغلب be صورت لکه های قرمز ya قهوه ای مایل be قرمز خواهد بود و تنها یک ya دو روز طول خواهد کشید. در صورت مشاهده خونریزی ya لکه بینی، خصوصا agar همراه ba درد باشد، پزشک خود ra در جریان بگذارید؛ زیرا in موارد ممکن است نشانه های حاملگی خارج رحمی باشند.

۷- تهوع ya استفراغ

در اکثر خانمها، تهوع صبحگاهی ta حدودا یک ماه pas az باردار شدن رخ نمی دهد.حتی برخی az خانمها آنقدر خوش شانس هستند ke هیچ گاه in عارضه ra تجربه نمی کنند. amma احساس تهوع در تعدادی az خانمهای حامله، بسیار زودتر آغاز می شود؛ همچنین in تهوع ممکن است faghat در صبحگاه رخ ندهد. عارضه ویار بارداری ممکن است صبح، ظهر ya حتی شب هنگام بروز کند.

تقریبا نیمی az خانمهایی ke be in عارضه دچار می شوند، ba آغاز سه ماهه دوم حاملگی، be کلی بهبود پیدا می کنند. شدت in عارضه در بقیه خانمها niz غالبا در ماه چهارم ya پنجم حاملگی کاهش می یابد.

۶- افزایش حساسیت نسبت be بوها

اگر در اوائل دوران حاملگی be سر می برید، ممکن است احساس خوشایندی نسبت be برخی بوها، مثلا بوی ساندویچ ya حتی یک فنجان قهوه نداشته باشید؛ و حتی ممکن است برخی بوهای خاص موجب بروز حالت تهوع در شما شوند. in امر ممکن است ناشی az افزایش سریع میزان هورمون استروژن در بدن شما باشد، amma in صرفا یک احتمال است و کسی az علت قطعی آن خبر ندارد. همچنین ممکن است مشاهده کنید برخی az غذاهایی ke قبلا بسیار دوست داشته اید، اکنون حال شما ra be هم می زنند؛ in هم کاملا طبیعی است!

چگونه حامله شویم

۵- نفخ شکم

تغییرات هورمونی در اوائل حاملگی ممکن است موجب بروز حالت نفخ در شما بشوند؛ ke in حالت مشابه ba همان وضعیتی است ke برخی az خانمها پیش az آغاز پریود ماهانه خود تجربه می کنند. be همین دلیل، حتی در اوائل حاملگی ke رحم شما هنوز هم بسیار کوچک است، ممکن است احساس کنید ke اندازه دور کمر لباسها برای شما کوچک شده است!

۴- تکرر ادرار

اندکی pas az باردار شدن، ممکن است احساس کنید ke be طور مرتب نیاز be ادرار کردن دارید. چرا؟ علت عمده in مطلب آن است ke در دوران حاملگی، حجم خون و مایعات در بدن شما افزایش پیدا می کند، ke در نتیجه حجم بیشتری az مایعات be کلیه ها و در نتیجه مثانه شما وارد می شود.

این عارضه ممکن است az هفته ششم حاملگی آغاز شده و در طول دوران حاملگی ادامه پیدا کرده ya حتی وخیم تر شود، البته رحم در حال رشد شما niz فشار بیشتری بر مثانه وارد خواهد کرد.

۳- تاخیر پریود

اگر پریود شما معمولا منظم بوده amma in بار be موقع شروع نشده است، می توانید پیش az آنکه سایر نشانه های فوق ra مشاهده کنید، az تست حاملگی استفاده نمایید. amma agar قاعدگی شما منظم نبوده ya اینکه زمان پریودهای قبلی خود ra یادداشت نکرده اید، تهوع، حساسیت پستانها ya افزایش دفعات استفاده az دستشویی می توانند نشانه های حاملگی باشند.

چگونه حامله شویم

۲- دمای پایه بدن شما بالا مانده است

اگر دمای پایه بدن خود ra یادداشت می کرده اید و اکنون مشاهده می کنید ke in دما be مدت ۱۸ روز در مقدار بالاتر az معمول باقی مانده است، احتمالا حامله شده اید.

و نهایتا:

۱- تست حاملگی خانگی ke نتیجه مثبت بدهد

علی رغم تبلیغاتی ke روی جعبه های in تستها دیده می شود، اکثر آنها تنها یک هفته pas az موعد پریود بعدی می توانند حاملگی ra تشخیص دهند. pas agar زودتر az in موعد az in تستها استفاده کرده و نتیجه منفی گرفتید، بهتر است چند روز بعد دوباره تست ra تکرار نمایید. البته agar هنوز پریود نشده باشید!

پس az اینکه یکی az in تستهای حاملگی نتیجه مثبت داد، ba پزشک خود قرار ملاقات بگذارید. هنوز هم قطعی ترین روش اثبات بارداری، حداقل در ایران، انجام آزمایش خون و اندازه گیری -hCGβ است. شاید هم پزشک شما ترجیح دهد برای پیگیری های آینده، az حالا مقدار آنرا اندازه گیری کند.

آموزش حامله شدن

چگونه حامله شویم

آموزش حامله شدن سریع

حالت سنتی یکی az بهترین مدل های رابطه‌ جنسی برای باردار شدن سریع‌ تر است. in وضعیت برای بارداری مطلوب‌ترین حالت است—گرچه تقریباً در har حالت az رابطه ‌جنسی می‌توان باردار شد.

در in وضعیت ke جزء قدیمی‌ ترین مدل برای رابطه‌ جنسی است، زن ba پاهایی باز شده be پشت می‌خوابد و har دو زانوی خود ra خم می‌کند و کف پاها ra محکم روی زمین قرار می‌دهد. سپس مرد روی او می‌خوابد. البته in حالت پایه مدل‌های دیگری هم دارد: مثلاً زن یک ya har دو پای خود ra بلند می‌کند و مرد ya آنها ra در دست می‌گیرد و ya آنها ra روی شانه‌های خود قرار می‌دهد؛ یااینکه یکی ya har دو زانوی خود ra باز می‌کند.

وضعیت سنتی بهترین حالت برای باردار شدن است زیرا بسیار راحت بوده و تماس دو بدن در آن بهتر است. دو طرف رودرروی هم هستند و تمام مدت می‌توانند همدیگر ra بوسیده ya در آغوش گیرند. در in حالت زن می‌تواند آزادانه حرکت کند و مرد می‌تواند ba بلند کردن خود ba دست‌هایش ya بالا کشیدن بدنش بااستفاده az زانوهایش، بخشی az وزن خود ra az روی زن بردارد.

برای لقاح niz in حالت بهترین حالت برای باردار شدن است زیرا وقتی زن be پشت می‌خوابد، واژن رو be پایین است و رفتن اسپرم be داخل آن و گذشتن az گردنه رحم و وارد شدن be رحم راحت‌تر صورت می‌گیرد. یکی دیگر az فواید in حالت in است ke in امکان ra فراهم می‌کند ke آلت مرد عمیق‌تر وارد واژن زن شود ta اسپرم بعد az انزال مستقیم‌تر وارد گردنه رحم شود.

وقتی می‌خواهید در بهترین حالت رابطه ‌جنسی باردار شوید، و احتمال باردار شدن خود ra pas az انزال افزایش دهید، in نکات ra رعایت کنید :

مرد باید آلت تناسلی خود ra ta حد امکان بیشتر be عمق واژن فرو برده ta کمترین میزان az مایع انزال شده بیرون az واژن بریزد.

پس az بیرون کشیدن آلت، مرد می‌تواند be آرامی دو لب دستگاه تناسلی زن ra be سمت هم فشار دهد ta مایع انزال شده az آن بیرون نریزد.

زن باید برای ۲۰ ta ۳۰ دقیقه بعدی همانطور be پشت دراز بکشد. بهتر است ke زیر کمر او بالشی قرار گیرد ta لگن او کمی az روی زمین بلند شود.

طبیعی است ke وقتی زن az جای خود بلند می‌شود کمی az مایع انزال شده az واژن بیرون بریزد amma in احتمال بارور شدن او ra کاهش نمی‌دهد زیرا در in نقطه بیشتر اسپرم‌هایی ke در واژن مانده‌اند زنده نیستند. be همان دلیل، be پشت خوابیدن زن بیشتر az ۳۰ دقیقه احتمال بارور شدن زن ra بیشتر نمی‌کند.

اگر دوست دارید تنوع بیشتری در رابطه‌ جنسیتان باشد، می‌توانید az مدل‌های زیر برای باردار شدن استفاده کنید :

خوابیدن دو طرف be پهلو کنار یکدیگر niz یکی az راه‌های خوب برای آندسته az زوج‌هایی است ke یکی az طرفین اضافه‌وزن ya کمردرد دارد. اینکار ra می توانید هم be صورت رو در رو و هم طوری ke مرد az پشت زن ra در آغوش گرفته و آلت خود ra az پشت وارد واژن زن کند، انجام دهید.

سکس az پشت طوری است ke مرد az پشت آلت جنسی خود ra وارد واژن زن می‌کند. زن می‌تواند هم روی شکم دراز بکشد و هم روی زمین زانو بزند و ya be پهلو دراز بکشد. مرد پشت او می‌ایستد ya او niz زانو می‌زند. in روش باعث می‌شود ke اسپرم در گردنه رخم niz ذخیره شود.

در استفاده az هرکدام az وضعیت‌ها، pas az انزال، زن می‌تواند هم روی شکم ۲۰ ta ۳۰ دقیقه بخوابد ya be پشت برگشته و ba بالا نگه داشتن لگن خود همانطور ke در بالا اشاره شد، دراز بکشد.

نیازی be گفتن نیست ke وضعیت رابطه جنسی ke برای باردار شدن انتخاب می‌کنید هرچه ke باشد، باید az کاری ke می‌کنید نهایت لذت ra ببرید و in برایتان نباید be یک عادت ya امر عادی تبدیل شود.

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “چگونه حامله شویم”

دیدگاه ها بسته شده اند.