جدیدترین مطالب امروز

تعبیر خواب بچه

مجموعه: تعبیر خواب
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5٫00 out of 5)
Loading...
به این مطلب امتیاز دهید

 

تعبیر خواب بچه

محمد بن سیرین در مورد تعبیر خواب بچه می گوید :

اگر ببیند او را دختری آید ، دلیل سلامتی است و شادی . اگر ببیند او را پسری آمد ، دلیل است دختر آورد . اگر ببیند او را دختری آمد ، دلیل است پسر آورد .

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب بچه می گوید :

اگر ببیند که طفلی را جایی افکنده بودند و او بازیافت ، دلیل است از جایی که امید ندارد چیزی به وی رسد .

 

لیلا برایت ، در باب تعبیر خواب بچه مى‏ گوید :

اگر در خواب بچه‏ اى را مشاهده کردید ، به این معناست که در انجام کارها فرصت مناسبى را به دست آورده ‏اید . دیدن بچه‏ ى لاغر در خواب نشانه ‏ى آن است که شما دچار مشکل مى ‏شوید ، اگر در خواب بچه‏ ى چاقى را ببینید ، به این معناست که در انجام کارها موفق مى‏ شوید . اگر در خواب ببینید که بچه‏ اى خوابیده ، به معنى آن است که زندگى خوبى خواهید داشت . اگر خواب ببینید که بچه‏ اى را به قتل رسانده‏ اید ، یعنى به یکى از اشتباهات خود پى مى‏ برید . اگر در خواب خود را مشغول بازى با بچه‏ ها دیدید ، نشانه ‏ى آن است که در تمامى کارهایتان به موفقیت مى‏ رسید .

تعبیر خواب بچه دار شدن

نظر آنلی بیتون از تعبیر خواب بچه :

اگر در خواب بچه‏ ى بازیگوش و شیطانى را دیدید ، نشانه‏ ى آن است که به خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل مى ‏شوید .

 

لوک اویتنهاو در مورد تعبیر خواب بچه می گوید :

فرزند خود : خوشبختی

کودکی همراه مادرش : اوقات مبارک
بچه های کوچک : غم و غصه
دیدن کودکان بی شمار : فلاکت
کودکان زیبا روی : شادی و سلامتی
کتک زدن یک بچه : بی عدالتی
بچه ای که می دود : نیکبختی

تعبیر خواب کودک

در کتاب سرزمین رویاها درباره تعبیر خواب بچه آمده است :

خواب یک بچه : خوشبختی در خانه

بچه خودتان : کمک بزرگی دریافت خواهید کرد .
بچه های بستگانتان : شادی ناخواسته
بچه های اشخاص دیگر : آغاز مشاجره های فامیلی
یک دختر بچه خواب ببیند که فرار می کند :
طرز فکر مردم نسبت به او عوض می شود .

به اشتراک بگذارید...

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “تعبیر خواب بچه”