تعبیر خواب سوسک

مجموعه: تعبیر خواب

تعبیر خواب سوسک

منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب سوسک می گوید :

سوسک تعبیر دیگر حشرات را دارد و آن دشمنی اســت ضعیف و پست و حقیر کــه زحمت می آفریند و در شما کراهت و اشمئزاز بــه وجود می آورد. کشتن سوسک رفع زحمت اســت و ایجاد خوش دلی و پیروزی و چیرگی بر دشمن اگــر چــه ضعیف و ناتوان باشد. دیدن سوسک های زیاد تشویش و نگرانی اســت بــه خصوص اگــر در خانه خودتان باشد.

نظر مولف درباره تعبیر خواب سوسک ایــن چنین اســت :

چون سوسک بیشتر از آنکه بــه انسان زیان جسمی برساند موجب ترس یــا وحشت می گردد می توان از آن بــه یک مزاحم حقیر و پست تعبیر نمود .

تعبیر دیدن سوسک در خواب

آنلی بیتون در مورد تعبیر خواب سوسک می گوید :

اگر خواب ببینید سوسکی روی بدن شما راه می رود ؛ دلالت بر آن دارد کــه مدت کوتاهی تنگ دست و بیمار خواهید شــد ... امــا اگــر در خواب سوسک را بکشید ؛ دلالت بر سعادت و زندگی پرثمر دارد .

سوسک در خواب

تعبیر خواب سوسک :

سوسک‌ در خواب‌ ؛ نمایانگر نیازتان‌ به‌ پاکسازی‌ و نوسازی‌ وجودتان‌ به‌ لحاظ عاطفی‌ و روانی‌ است‌. یعنی‌ بایستی‌ جنبه‌ها و ابعاد مهم‌ زندگی‌تان‌ را مورد تجدید نظر و بررسی‌ مجدد قرار دهید. دیدن‌ یــا گاهی‌ حتی‌ اندیشیدن‌ به‌ سوسک‌ باعث‌ می‌شود که‌ شخص‌ احساس‌ چندش‌ پیدا کند. هنگامی‌ که‌ خواب‌ این‌ موجودات‌ خوفناک‌ را می‌بینید؛ ممکن‌ است‌ ضمیر ناخودآگاهتان‌ در حال‌اشاره‌ به‌ این‌ حقیقت‌ باشد که‌ بیننده‌ خواب‌ بــایــد یک‌بخش‌ مهم‌ و اساسی‌ از زندگیش‌ را بازنگری‌ کرده‌ و مورد ارزیابی‌ مجدد قرار دهد.

سوسک تعبیر دیگر حشرات را دارد و آن دشمنی اســت ضعیف و پست و حقیر کــه زحمت می آفریند و در شما کراهت بــه وجود می آورد. کشتن سوسک رفع زحمت اســت و ایجاد خوش دلی و پیروزی و چیرگی بر دشمن اگــر چــه ضعیف و ناتوان باشد. دیدن سوسک های زیاد تشویش و نگرانی اســت بــه خصوص اگــر در خانه خودتان باشد. رنگ سوسک چــه زرد باشد چــه قرمز و مشکی و سیاه و قهوه ای یــا سوسک طلایی فرقی نمی کــنــد شرایط مهم هست .

تعبیر خواب سوسک در خانه یــا در رختخواب : دشمن یــا کسی کــه بــه شما حسادت می ورزد کــه البته نمی تواند بــه شما صدمه بزند ... در واقعیت سوسک نیش نمی زند امــا اگــر شما در خواب دیدید کــه سوسک نیشتان زد یــا گاز گرفتن سوسک را حس کردید ؛ نشانه ی دزد هست  ... دیدن سوسک و موش در کنار هم نــیــز دقیقا همین تعبیر را دارد .

دیدن سوسک و دیگر حشرات کنار هم ( عقرب ؛ مارمولک ؛ عنکبوت و … ) : دشمنانی در کمینتان هستند کــه هیچ صدمه ای بــه شما نمی توانند بزنند و شما بــا خیال راحت بــه ادامه ی زندگی بپردازید .

دیدن سوسک های کوچک و ریز : مشکلات بسیار کوچک برایتان پیش خواهد آمد .

دیدن سوسک درختی و سوسک بالدار بطوری کــه بشما آسیبی نرساند : خوشبختی

تعبیر خواب سوسک کشتن : سعادت و پر ثمره بودن زندگی .

اگر خواب ببینید سوسکی روی بدن شما راه می رود و چسبیدن سوسک بــه بدن  ؛ دلالت بر آن دارد کــه مدت کوتاهی تنگ دست و بیمار خواهید شــد .

خارج شدن سوسک از بدن ( از پوست / زایمان / از دهان / از مخرج و …) نشانه ثروت اســت ... دیدن سوسک و مار کنار هم نــیــز همین تعبیر را دارد .

دیدن سوسک در غذا : بدبیاری

خوردن سوسک در غذا یــا … : روزی و پول

اگر دیدی کــه سوسک ها مرده اند : هدف و مسیر زندگیتان درست هست ؛ فــقــط هــمــه چیز بستگی بــه تلاش و سیاست شما دارد تــا بــه آنچه می خواهید برسید .

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “تعبیر خواب سوسک”

دیدگاه ها بسته شده اند.