تعبیر خواب نان

مجموعه: تعبیر خواب

تعبیر خواب نان

محمدبن سیرین درباره تعبیر خواب نان می گوید :

دیدن نان‏ هاى پاکیزه در خواب؛ دلیل خرمى است. اگــر ناخوش بیند؛ دلیل بر عیش ناخوش بود. اگــر نان خرید و بــه خانه برد؛ دلیل بر روزى حلال اســت و زیادتى مال. اگــر نان بــه کسى داد؛ دلیل کــه راحتى بــه وى رساند.

تفسیر حضرت دانیال از تعبیر خواب نان :

اگر دو سه نان یافت؛ دلیل آن کــه از غم برهد. اگــر نان نتوانست خوردن؛ دلیل کــه اجلش نزدیک بود. اگــر نان بسیار داشت و نخورد؛ دلیل کــه غمی بــه وی رسد.

ابراهیم کرمانی در مورد تعبیر خواب نان چنین می گوید :

دیدن نان گرم بــه خواب عیش و نعمت اســت و دیدن نان خشک وبه خلاف ایــن اســت و خوردن نان سبوس بــه خواب؛ دلیل قحط بود.

تعبیر جابر مغربی در مورد نان :

دیدن نان کاروس بــه خواب دلیل بر تنگی عیش بود و پرهیزکاری و نان جوین؛ دلیل زهد و ورع بود و نان برنج؛ دلیل بر بستگی کار اســت و نان عدس و باقلا و نخود؛ دلیل غم و تنگ دستی بود. اگــر سلطان بیند یک نان داشت؛ دلیل کــه ملکش زیاده شــود و تاویلش بــه خواب از ده درم تــا هزار درم بــه قدر و قیمت نان اســت و گویند دیدن هیچ چیز درخواب بهتر از نان نباشد و دیدن نان پختن بــه خواب؛ دلیل بر قلیل کردن معیشت است.

گفته های حضرت امام جعفر صادق (ع) درباره تعبیر خواب نان :

دیدن نان در خواب چهار وجه است

اول: عیش خوش.
دوم: مال حلال.
سوم: ولایت.
چهارم: خیر و برکت.

تعبیر خواب نان چیست

تفسیر منوچهر مطیعی تهرانی از تعبیر خواب نان ایــن گونه اســت :

دیدن نان در خواب خوب اســت و نعمت و برکت تعبیر می شود. دیدن و خوردن نان تازه فراخی روزی اســت ولــی اگــر در خواب ببینید نان خشک می خورید گرفتار تنگی معاش می شوید. نان گرم و تازه عیش و خوشی و لذت است. اگــر کسی نان بــه شما داد نعمت می رساند و خدمت می کــنــد امــا نوع و کیفیت نان چگونگی خدمت و محبت او را تعیین می نماید. اگــر نان تازه اســت خوب است. نان گندم نــیــز خوب اســت بــه شرطی کــه تازه باشد و نان جو تنگ نظری و بی رغبتی دهنده نان را بازگو می کند. اگــر نانی را کــه دوست دارید از جلوی شما بر دارند یــا از دستتان قاپ بزنند و بگیرند حق شما را سلب می نمایند.

لوک اویتنهاو و تعبیر خواب نان :

نان
دیدن نان : موفقیت در امور
خریدن : بهره بردن؛ استفاده
خوردن :دعوت شدن بــه سفره و یــا مهمانی
خوردن نان سفید: شما دوستان خوبی خواهید داشت
خوردن نان سیاه : بدبختی
خوردن نان گرم : بیماری
خوردن نان تازه : دوران بد بــه پایان خواهد رسید
خوردن نان خشک : شما دشمنانی دارید
نان پختن : موفقیت
حمل کردن نان : ضرر و زیان
نان شیرینی ادویه ای : سرخوشی سبکسرانه

دیدگاه یوسف نبی علیه السلام در باب تعبیر خواب نان :

دیدن نان سفید روزی حلال باشد

مؤلف می گوید :

خریدن نان از نانوائی بسته بــه میزان آن نشانه روزی حلال وخورمی می باشد در صورتی کــه گرم و تازه باشد

تعبیر نان در خواب

آنلی بیتون مى ‏گوید :

دیدن قرص نان در خواب ؛ علامت صرفه جویی و قناعت اســت .
دیدن تکه ای کیک در خواب ؛ نشانه آن اســت کــه کامیابی و ثروت مطیع و رام چنگ شما خواهد بود .
دیدن خرده های نان در خواب ؛ علامت آن اســت کــه دچار اختلافات و دعواهایی بیهوده خواهید شــد .
اگر خواب ببینید تکه های نان ناگهان زیاد می شــود ؛ نشانه آن اســت کــه بــه موفقیت بزرگی دست خواهید یافت .
اگر در خواب قرص نان ببینید؛ نشانه‏ى آن اســت کــه در انــجـام کارى دقت زیادى انــجـام مى‏دهید.
اگر در خواب خرده‏هاى نان ببینید؛ بــه ایــن معنا اســت کــه دچار دردسر مى‏شوید.
اگر خواب ببینید کــه نان چاودار مى‏خورید؛ بیانگر آن اســت که‏ از زندگى خود راضى هستید.

لیلا برایت مى ‏گوید :

دیدن نان سفید در خواب؛ نشان دهنده‏ ى کسب ثروت است. اگــر خواب ببینید کــه نان شیرینى مى‏ خورید؛ نشان‏دهنده‏ ى آن اســت کــه روزهاى خوبى خواهید داشت.

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “تعبیر خواب نان”

دیدگاه ها بسته شده اند.