تعبیر خواب نان

مجموعه: تعبیر خواب

تعبیر خواب نان

محمدبن سیرین درباره تعبیر خواب نان می گوید :

دیدن نان‏ هاى پاکیزه در خواب، دلیل خرمى است. agar ناخوش بیند، دلیل بر عیش ناخوش بود. agar نان خرید و be خانه برد، دلیل بر روزى حلال است و زیادتى مال. agar نان be کسى داد، دلیل ke راحتى be وى رساند.

تفسیر حضرت دانیال az تعبیر خواب نان :

اگر دو سه نان یافت، دلیل آن ke az غم برهد. agar نان نتوانست خوردن، دلیل ke اجلش نزدیک بود. agar نان بسیار داشت و نخورد، دلیل ke غمی be وی رسد.

ابراهیم کرمانی در مورد تعبیر خواب نان چنین می گوید :

دیدن نان گرم be خواب عیش و نعمت است و دیدن نان خشک وبه خلاف in است و خوردن نان سبوس be خواب، دلیل قحط بود.

تعبیر جابر مغربی در مورد نان :

دیدن نان کاروس be خواب دلیل بر تنگی عیش بود و پرهیزکاری و نان جوین، دلیل زهد و ورع بود و نان برنج، دلیل بر بستگی کار است و نان عدس و باقلا و نخود، دلیل غم و تنگ دستی بود. agar سلطان بیند یک نان داشت، دلیل ke ملکش زیاده شود و تاویلش be خواب az ده درم ta هزار درم be قدر و قیمت نان است و گویند دیدن هیچ چیز درخواب بهتر az نان نباشد و دیدن نان پختن be خواب، دلیل بر قلیل کردن معیشت است.

گفته های حضرت امام جعفر صادق (ع) درباره تعبیر خواب نان :

دیدن نان در خواب چهار وجه است

اول: عیش خوش.
دوم: مال حلال.
سوم: ولایت.
چهارم: خیر و برکت.

تعبیر خواب نان چیست

تفسیر منوچهر مطیعی تهرانی از تعبیر خواب نان in گونه است :

دیدن نان در خواب خوب است و نعمت و برکت تعبیر می شود. دیدن و خوردن نان تازه فراخی روزی است vali agar در خواب ببینید نان خشک می خورید گرفتار تنگی معاش می شوید. نان گرم و تازه عیش و خوشی و لذت است. agar کسی نان be شما داد نعمت می رساند و خدمت می کند amma نوع و کیفیت نان چگونگی خدمت و محبت او ra تعیین می نماید. agar نان تازه است خوب است. نان گندم niz خوب است be شرطی ke تازه باشد و نان جو تنگ نظری و بی رغبتی دهنده نان ra بازگو می کند. agar نانی ra ke دوست دارید az جلوی شما بر دارند ya az دستتان قاپ بزنند و بگیرند حق شما ra سلب می نمایند.

لوک اویتنهاو و تعبیر خواب نان :

نان
دیدن نان : موفقیت در امور
خریدن : بهره بردن، استفاده
خوردن :دعوت شدن be سفره و ya مهمانی
خوردن نان سفید: شما دوستان خوبی خواهید داشت
خوردن نان سیاه : بدبختی
خوردن نان گرم : بیماری
خوردن نان تازه : دوران بد be پایان خواهد رسید
خوردن نان خشک : شما دشمنانی دارید
نان پختن : موفقیت
حمل کردن نان : ضرر و زیان
نان شیرینی ادویه ای : سرخوشی سبکسرانه

دیدگاه یوسف نبی علیه السلام در باب تعبیر خواب نان :

دیدن نان سفید روزی حلال باشد

مؤلف می گوید :

خریدن نان az نانوائی بسته be میزان آن نشانه روزی حلال وخورمی می باشد در صورتی ke گرم و تازه باشد

تعبیر نان در خواب

آنلی بیتون مى ‏گوید :

دیدن قرص نان در خواب ، علامت صرفه جویی و قناعت است .
دیدن تکه ای کیک در خواب ، نشانه آن است ke کامیابی و ثروت مطیع و رام چنگ شما خواهد بود .
دیدن خرده های نان در خواب ، علامت آن است ke دچار اختلافات و دعواهایی بیهوده خواهید شد .
اگر خواب ببینید تکه های نان ناگهان زیاد می شود ، نشانه آن است ke be موفقیت بزرگی دست خواهید یافت .
اگر در خواب قرص نان ببینید، نشانه‏ى آن است ke در انجام کارى دقت زیادى انجام مى‏دهید.
اگر در خواب خرده‏هاى نان ببینید، be in معنا است ke دچار دردسر مى‏شوید.
اگر خواب ببینید ke نان چاودار مى‏خورید، بیانگر آن است که‏ az زندگى خود راضى هستید.

لیلا برایت مى ‏گوید :

دیدن نان سفید در خواب، نشان دهنده‏ ى کسب ثروت است. agar خواب ببینید ke نان شیرینى مى‏ خورید، نشان‏دهنده‏ ى آن است ke روزهاى خوبى خواهید داشت.

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “تعبیر خواب نان”

دیدگاه ها بسته شده اند.