تعبیر خواب نان

تعبیر خواب نان

مجموعه: اختصاصی, تعبیر خواب
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • تعبیر خواب نان
 •  

  تعبیر خواب نان

  محمدبن سیرین درباره تعبیر خواب نان می گوید :

  دیدن نان‏ هاى پاکیزه در خواب، دلیل خرمى است. اگر ناخوش بیند، دلیل بر عیش ناخوش بود. اگر نان خرید و به خانه برد، دلیل بر روزى حلال است و زیادتى مال. اگر نان به کسى داد، دلیل که راحتى به وى رساند.

  تفسیر حضرت دانیال از تعبیر خواب نان :

  اگر دو سه نان یافت، دلیل آن که از غم برهد. اگر نان نتوانست خوردن، دلیل که اجلش نزدیک بود. اگر نان بسیار داشت و نخورد، دلیل که غمی به وی رسد.

  ابراهیم کرمانی در مورد تعبیر خواب نان چنین می گوید :

  دیدن نان گرم به خواب عیش و نعمت است و دیدن نان خشک وبه خلاف این است و خوردن نان سبوس به خواب، دلیل قحط بود.

  تعبیر جابر مغربی در مورد نان :

  دیدن نان کاروس به خواب دلیل بر تنگی عیش بود و پرهیزکاری و نان جوین، دلیل زهد و ورع بود و نان برنج، دلیل بر بستگی کار است و نان عدس و باقلا و نخود، دلیل غم و تنگ دستی بود. اگر سلطان بیند یک نان داشت، دلیل که ملکش زیاده شود و تاویلش به خواب از ده درم تا هزار درم به قدر و قیمت نان است و گویند دیدن هیچ چیز درخواب بهتر از نان نباشد و دیدن نان پختن به خواب، دلیل بر قلیل کردن معیشت است.

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : فال تاروت

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  گفته های حضرت امام جعفر صادق (ع) درباره تعبیر خواب نان :

  دیدن نان در خواب چهار وجه است

  اول: عیش خوش.
  دوم: مال حلال.
  سوم: ولایت.
  چهارم: خیر و برکت.

  تعبیر خواب نان چیست

  تفسیر منوچهر مطیعی تهرانی از تعبیر خواب نان این گونه است :

  دیدن نان در خواب خوب است و نعمت و برکت تعبیر می شود. دیدن و خوردن نان تازه فراخی روزی است ولی اگر در خواب ببینید نان خشک می خورید گرفتار تنگی معاش می شوید. نان گرم و تازه عیش و خوشی و لذت است. اگر کسی نان به شما داد نعمت می رساند و خدمت می کند اما نوع و کیفیت نان چگونگی خدمت و محبت او را تعیین می نماید. اگر نان تازه است خوب است. نان گندم نیز خوب است به شرطی که تازه باشد و نان جو تنگ نظری و بی رغبتی دهنده نان را بازگو می کند. اگر نانی را که دوست دارید از جلوی شما بر دارند یا از دستتان قاپ بزنند و بگیرند حق شما را سلب می نمایند.

  لوک اویتنهاو و تعبیر خواب نان :

  نان
  دیدن نان : موفقیت در امور
  خریدن : بهره بردن، استفاده
  خوردن :دعوت شدن به سفره و یا مهمانی
  خوردن نان سفید: شما دوستان خوبی خواهید داشت
  خوردن نان سیاه : بدبختی
  خوردن نان گرم : بیماری
  خوردن نان تازه : دوران بد به پایان خواهد رسید
  خوردن نان خشک : شما دشمنانی دارید
  نان پختن : موفقیت
  حمل کردن نان : ضرر و زیان
  نان شیرینی ادویه ای : سرخوشی سبکسرانه

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : فال انبیا

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  دیدگاه یوسف نبی علیه السلام در باب تعبیر خواب نان :

  دیدن نان سفید روزی حلال باشد

  مؤلف می گوید :

  خریدن نان از نانوائی بسته به میزان آن نشانه روزی حلال وخورمی می باشد در صورتی که گرم و تازه باشد

  تعبیر نان در خواب

  آنلی بیتون مى ‏گوید :

  دیدن قرص نان در خواب ، علامت صرفه جویی و قناعت است .
  دیدن تکه ای کیک در خواب ، نشانه آن است که کامیابی و ثروت مطیع و رام چنگ شما خواهد بود .
  دیدن خرده های نان در خواب ، علامت آن است که دچار اختلافات و دعواهایی بیهوده خواهید شد .
  اگر خواب ببینید تکه های نان ناگهان زیاد می شود ، نشانه آن است که به موفقیت بزرگی دست خواهید یافت .
  اگر در خواب قرص نان ببینید، نشانه‏ى آن است که در انجام کارى دقت زیادى انجام مى‏دهید.
  اگر در خواب خرده‏هاى نان ببینید، به این معنا است که دچار دردسر مى‏شوید.
  اگر خواب ببینید که نان چاودار مى‏خورید، بیانگر آن است که‏ از زندگى خود راضى هستید.

  لیلا برایت مى ‏گوید :

  دیدن نان سفید در خواب، نشان دهنده‏ ى کسب ثروت است. اگر خواب ببینید که نان شیرینى مى‏ خورید، نشان‏دهنده‏ ى آن است که روزهاى خوبى خواهید داشت.

   

  کلمات کلیدی : از اگر دیدن (ع) ، آن آنلی ابراهیم اجلش اختلافات ادویه از از تعبیر است است استفاده خوردن السلام اما امام امور خریدن انبیا انجام او اول اویتنهاو اگر ای این باب تعبیر بازدید بازگو باشد باشد باقلا ببینید ببینید، بد بدبختی خوردن بر برایت برد، بردن، برنج، برهد برکت برکت بزرگی بزنند بسته بستگی بسیار به بهتر بهره بود بود بگیرند بی بیانگر بیتون بیماری خوردن بیند بیند، بیهوده تا تاروت تازه تاویلش تعبیر تعیین تفسیر تنگ تنگی تهرانی تکه ثروت جابر جعفر جلوی جو جوین، جویی حضرت حق حلال حلال سوم خانه خدمت خرده خرده‏هاى خرمى خرید خریدن خشک خلاف خواب خواب خواب، خواهد خواهید خوب خوبى خوبی خود خوردن خوردن، خورید خورید، خوش دوم خوشی خیر داد داد، دارند دارید دارید نان داشت داشت خوردن داشت، دانیال در درباره درباره تعبیر درخواب دردسر درم دست دستتان دستی دشمنانی دعواهایی دعوت دقت دلیل ده دهنده دهنده‏ دو دوران دوست دوستان دچار دیدن دیدگاه دیگر را راحتى راضى رام رساند رساند رسد رسید خوردن رغبتی روزهاى روزى روزی زندگى زهد زیاد زیادتى زیاده زیادى زیان نان سبوس سبکسرانه سرخوشی سفره سفید سلب سلطان سه سیاه سیرین شد شدن شرطی شما شود شوید شیرینى شیرینی صادق صرفه صفحات صورتی ضرر عدس علامت علیه عیش غم غمی فال فراخی فرمائید قاپ قحط قدر قرص قلیل قناعت قیمت لذت لوک لیلا مؤلف مال محبت محمدبن مطیع مطیعی معاش معنا معیشت مغربی ملکش منوچهر مهمانی خوردن مورد موفقیت موفقیت حمل مى مى‏ مى‏خورید، مى‏دهید اگر مى‏شوید اگر می میزان ناخوش نان نان دیدن نانوائی نانی نان‏ ناگهان نباشد نبی نتوانست نخود، نخورد، نزدیک نشان نشانه نشانه‏ى نشان‏دهنده‏ نظری نعمت نماید نمایند نوع نیز هاى های هزار هستید هیچ و وبه وجه وخورمی ورع ولایت چهارم ولی وى وی ى پاکیزه پایان پختن پرهیزکاری چاودار چنگ چنین چهار چگونگی چیز چیست کار کاروس کارى کامیابی کردن کرمانی کسب کسى کسی کند که که‏ کیفیت کیک گرفتار گرم گفته گندم گونه گوید گویند یا یافت یافت، یوسف یک ‏گوید

   

 • تو بیا
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب نان”

  دیدگاه ها بسته شده اند.