تعبیر خواب نان

تعبیر خواب نان

مجموعه: اختصاصی, تعبیر خواب
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • تعبیر خواب نان
 •  

  تعبیر خواب نان

  محمدبن سیرین درباره تعبیر خواب نان می گوید :

  دیدن نان‏ هاى پاکیزه در خواب، دلیل خرمى است. اگر ناخوش بیند، دلیل بر عیش ناخوش بود. اگر نان خرید و به خانه برد، دلیل بر روزى حلال است و زیادتى مال. اگر نان به کسى داد، دلیل که راحتى به وى رساند.

  تفسیر حضرت دانیال از تعبیر خواب نان :

  اگر دو سه نان یافت، دلیل آن که از غم برهد. اگر نان نتوانست خوردن، دلیل که اجلش نزدیک بود. اگر نان بسیار داشت و نخورد، دلیل که غمی به وی رسد.

  ابراهیم کرمانی در مورد تعبیر خواب نان چنین می گوید :

  دیدن نان گرم به خواب عیش و نعمت است و دیدن نان خشک وبه خلاف این است و خوردن نان سبوس به خواب، دلیل قحط بود.

  تعبیر جابر مغربی در مورد نان :

  دیدن نان کاروس به خواب دلیل بر تنگی عیش بود و پرهیزکاری و نان جوین، دلیل زهد و ورع بود و نان برنج، دلیل بر بستگی کار است و نان عدس و باقلا و نخود، دلیل غم و تنگ دستی بود. اگر سلطان بیند یک نان داشت، دلیل که ملکش زیاده شود و تاویلش به خواب از ده درم تا هزار درم به قدر و قیمت نان است و گویند دیدن هیچ چیز درخواب بهتر از نان نباشد و دیدن نان پختن به خواب، دلیل بر قلیل کردن معیشت است.

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : فال تاروت

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  گفته های حضرت امام جعفر صادق (ع) درباره تعبیر خواب نان :

  دیدن نان در خواب چهار وجه است

  اول: عیش خوش.
  دوم: مال حلال.
  سوم: ولایت.
  چهارم: خیر و برکت.

  تعبیر خواب نان چیست

  تفسیر منوچهر مطیعی تهرانی از تعبیر خواب نان این گونه است :

  دیدن نان در خواب خوب است و نعمت و برکت تعبیر می شود. دیدن و خوردن نان تازه فراخی روزی است ولی اگر در خواب ببینید نان خشک می خورید گرفتار تنگی معاش می شوید. نان گرم و تازه عیش و خوشی و لذت است. اگر کسی نان به شما داد نعمت می رساند و خدمت می کند اما نوع و کیفیت نان چگونگی خدمت و محبت او را تعیین می نماید. اگر نان تازه است خوب است. نان گندم نیز خوب است به شرطی که تازه باشد و نان جو تنگ نظری و بی رغبتی دهنده نان را بازگو می کند. اگر نانی را که دوست دارید از جلوی شما بر دارند یا از دستتان قاپ بزنند و بگیرند حق شما را سلب می نمایند.

  لوک اویتنهاو و تعبیر خواب نان :

  نان
  دیدن نان : موفقیت در امور
  خریدن : بهره بردن، استفاده
  خوردن :دعوت شدن به سفره و یا مهمانی
  خوردن نان سفید: شما دوستان خوبی خواهید داشت
  خوردن نان سیاه : بدبختی
  خوردن نان گرم : بیماری
  خوردن نان تازه : دوران بد به پایان خواهد رسید
  خوردن نان خشک : شما دشمنانی دارید
  نان پختن : موفقیت
  حمل کردن نان : ضرر و زیان
  نان شیرینی ادویه ای : سرخوشی سبکسرانه

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : فال انبیا

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  دیدگاه یوسف نبی علیه السلام در باب تعبیر خواب نان :

  دیدن نان سفید روزی حلال باشد

  مؤلف می گوید :

  خریدن نان از نانوائی بسته به میزان آن نشانه روزی حلال وخورمی می باشد در صورتی که گرم و تازه باشد

  تعبیر نان در خواب

  آنلی بیتون مى ‏گوید :

  دیدن قرص نان در خواب ، علامت صرفه جویی و قناعت است .
  دیدن تکه ای کیک در خواب ، نشانه آن است که کامیابی و ثروت مطیع و رام چنگ شما خواهد بود .
  دیدن خرده های نان در خواب ، علامت آن است که دچار اختلافات و دعواهایی بیهوده خواهید شد .
  اگر خواب ببینید تکه های نان ناگهان زیاد می شود ، نشانه آن است که به موفقیت بزرگی دست خواهید یافت .
  اگر در خواب قرص نان ببینید، نشانه‏ى آن است که در انجام کارى دقت زیادى انجام مى‏دهید.
  اگر در خواب خرده‏هاى نان ببینید، به این معنا است که دچار دردسر مى‏شوید.
  اگر خواب ببینید که نان چاودار مى‏خورید، بیانگر آن است که‏ از زندگى خود راضى هستید.

  لیلا برایت مى ‏گوید :

  دیدن نان سفید در خواب، نشان دهنده‏ ى کسب ثروت است. اگر خواب ببینید که نان شیرینى مى‏ خورید، نشان‏دهنده‏ ى آن است که روزهاى خوبى خواهید داشت.

   

 • تو بیا
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب نان”

  دیدگاه ها بسته شده اند.