تعبیر خواب گربه

مجموعه: تعبیر خواب

تعبیر خواب گربه

محمدبن سیرین درباره تعبیر خواب گربه می گوید :

دیدن گربه درخواب؛ دلیل بر مردی مفسد و دزد است. اگــر دید گربه درخانه او آمد؛ دلیل کــه دزدی در آنجا رود. اگــر دید گربه از خانه او چیزی خورد؛ دلیل کــه دزد از آنجا چیزی بدزدد. اگــر بیند گربه را بکشت؛ دلیل کــه دزدان را بکشد و قهر کند.

نظر ابراهیم کرمانی در مورد تعبیر خواب گربه اینگونه اســت :

اگر بیند کــه گربه را بکشت وپوست او بکند؛ دلیل کــه مال دزدی بستاند. اگــر بعد از صبح گربه را درخواب دید؛ دلیل کــه شش روز بیمار شود.

حضرت امام جعفر صادق (ع) درباره تعبیر خواب گربه می فرمایند :

دیدن گربه بر پنج وجه است

اول: دزد.
دوم: عمار (سخن چین).
سوم: بیماری.
چهارم: زنی مشفقه (زنی دلسوز و مهربان).
پنجم: جنگ و خصومت کردن (جنگ و دشمنی).

تعبیر دیدن گربه در خواب چیست

دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب گربه :

ابن سیرین نوشته گربه در خواب های ما مردی اســت دزد و مفسد خصالی کــه درست اســت زیــرا گربه نمیتواند یک مرد را مجسم کــنــد زیــرا گربه بــه هیچ وجه خصائص مردانگی ندارد و بر عکس بیشتر دارای صفاتی اســت کــه مشابه آن را در زنان می توان سراغ کرد. گربه حیوانی اســت آرام و اهلی و قابل تربیت کــه قدرت خوپذیری فراوان دارد. صاحبش را می شناسد و خود را بــرای او لوس می کند. حس وفاداری او ضعیف اســت ولــی نسبت بــه بچه های خود بــه شدت عشق می ورزد و دیده شده کــه بــرای دفاع از بچه ها جان خویش را بــه خطر افکنده اســت ... بــه نظافت و زیبائی خود علاقه مند اســت و خیلی خصوصیات دیگر دارد کــه هــمــه آن ها بدن استنثا در زن دیده می شــود لذا چند تن از معبران بخصوص معبران غربی گربه را زن دانسته اند نه همسر ... منظور از زن جنس زن اســت نه همسر کــه البته بین ایــن دو بــایــد تفاوت گذاشت.

پس چـنـانـچه در خواب گربه ای قشنگ و براق ببینید کــه بــه شما تعلق دارد یــا در خانه شماست چنین زنی در مسیر زندگی شما پیدا می شــود یــا سر راهتان قرار می گیرد. نوشته اند گربه زنی اســت کــه دزدی رل دوست دارد و ایــن کار بــرای او عادت شده است. اگــر در خواب بینید گربه ای دارید ؛ زنی کــه دستش گج اســت در زندگی شما نقش می گیرد. اگــر ببینید چندین گربه جائی جمع هستند چند زن درباره شما حرف می زنند و تصمیم می گیرند و غیبت می کنند. اگــر ببینید گربه از خانه شما چیزی ربوده و برده بــه مال و دارائی شما تعدی و تجاوز می شــود و انسان متعدی و متجاوز یک زن اســت ... اگــر در خواب بینید گربه یی را در بغل گرفته اید و بــه سینه خود می فشارید زنی و فریبکار شما را می فریبد و گولتان میزند و اگرگربه را بــه دوش گرفته باشید زنی محیل برشما مسلط می شود.

اگر در خواب بینید کــه بــه گربه غذا می دهید پول خود را بــرای یک زن دروغگو فریبکار خرج می کنید و اگــر ببینید بــه دنبال یک گربه می دوید کــه او را بگیرید زنی شما را بــه استیصال وا می دارد و سر گردان می کند. اگــر ببینید گربه ای در خانه شما موش گرفته زنی بــرای شما حسن خدمت انــجـام می دهد امــا نباید فراموش کنید کــه خودش نسبت بــه شما صداقت ندارد.

لوک اویتنهاو و تعبیر خواب گربه :

چنگ خوردن از گربه : مانع
گربه سیاه : بدبختی
نوازش کردن آن : ناسپاسی
گربه ای کــه میو میو میکند: یک دعوی طولانی
پوست گربه : پیدا کردن یک شیء گم شده
دیدن گربه: دوست نا دوست
گربه وحشی : دوست خطرناک
زدن یک گربه : خیانت

تعبیر گربه در خواب

یوسف نبی علیه السلام درباره تعبیر خواب گربه می گوید :

دیدن کشتن گربه درویش گردد

تفسیر آنلی بیتون از تعبیر خواب گربه ایــن چنین اســت :

1ـ اگــر خواب ببینید گربه ای را نمی توانید از خود دور کنید ؛ نشانه بدبختی اســت .
2ـ اگــر خواب ببینید گربه ای بــه شما حمله ورمی شــود ؛ دلالت بر آن دارد کــه دشمنان می کوشند بــه اعتبار شما خدشه وارد کـنـنـد و ثروت شما را از چنگتان دربیاورند .
3ـ اگــر خواب ببینید گربه ای را از خود می رانید ؛ دلالت بر آن دارد کــه بر موانع بزرگی غلبه خواهید کــرد و ثروتمند و مشهور می شوید .
4ـ اگــر در خواب گربه ای لاغر و کثیف ببینید ؛ دلالت بر آن دارد کــه خبرهایی بد خواهید شنید ؛ و دوستی در آستانه مرگ قرار می گیرد ؛ امــا اگــر خواب ببینید گربه لاغر و کثیف را از خود می رانید ؛ نشانه آن اســت کــه بعد از بیماری طولانی دوست شما معالجه می شــود .
5ـ شنیدن صدای گربه در خواب ؛ نشانه لطمه خوردن از دوستی ریاکار اســت .
6ـ اگــر خواب ببینید گربه ای بــه شما چنگ می زند ؛ دلالت بر آن دارد کــه دشمن ؛ ثروتی کــه شما روزها بــرای بدست آرودنش وقت صرف کرده اید ؛ از چنگ شما بیرون می آورد .
7ـ اگــر دختری خواب ببیند بچه گربه ای بغل کرده اســت ؛ نشانه آن اســت کــه دیگران بــه او خیانت می کـنـنـد .
8ـ خواب گربه مفید و تمیز ؛ نشانهزیان مالی اســت .
9ـ اگــر تاجری در خواب گربه ببیند ؛ نشانه آن اســت کــه بــایــد در تجارت تلاش بیشتری بــه خرج بدهد ... رقبای او می خواهند معیارهای معاملاتی او را در هم بریزند .
10ـ دیدن گربه و مار در حالتی دوستانه ؛ در خواب ؛ نشانه آغاز دعوا و کشمش اســت .

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “تعبیر خواب گربه”

دیدگاه ها بسته شده اند.