تعبیر خواب گربه

تعبیر خواب گربه

مجموعه: اختصاصی, تعبیر خواب
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • تعبیر خواب گربه
 •  

  تعبیر خواب گربه

  محمدبن سیرین درباره تعبیر خواب گربه می گوید :

  دیدن گربه درخواب، دلیل بر مردی مفسد و دزد است. اگر دید گربه درخانه او آمد، دلیل که دزدی در آنجا رود. اگر دید گربه از خانه او چیزی خورد، دلیل که دزد از آنجا چیزی بدزدد. اگر بیند گربه را بکشت، دلیل که دزدان را بکشد و قهر کند.

  نظر ابراهیم کرمانی در مورد تعبیر خواب گربه اینگونه است :

  اگر بیند که گربه را بکشت وپوست او بکند، دلیل که مال دزدی بستاند. اگر بعد از صبح گربه را درخواب دید، دلیل که شش روز بیمار شود.

  حضرت امام جعفر صادق (ع) درباره تعبیر خواب گربه می فرمایند :

  دیدن گربه بر پنج وجه است

  اول: دزد.
  دوم: عمار (سخن چین).
  سوم: بیماری.
  چهارم: زنی مشفقه (زنی دلسوز و مهربان).
  پنجم: جنگ و خصومت کردن (جنگ و دشمنی).

  تعبیر دیدن گربه در خواب چیست

  دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب گربه :

  ابن سیرین نوشته گربه در خواب های ما مردی است دزد و مفسد خصالی که درست است زیرا گربه نمیتواند یک مرد را مجسم کند زیرا گربه به هیچ وجه خصائص مردانگی ندارد و بر عکس بیشتر دارای صفاتی است که مشابه آن را در زنان می توان سراغ کرد. گربه حیوانی است آرام و اهلی و قابل تربیت که قدرت خوپذیری فراوان دارد. صاحبش را می شناسد و خود را برای او لوس می کند. حس وفاداری او ضعیف است ولی نسبت به بچه های خود به شدت عشق می ورزد و دیده شده که برای دفاع از بچه ها جان خویش را به خطر افکنده است . به نظافت و زیبائی خود علاقه مند است و خیلی خصوصیات دیگر دارد که همه آن ها بدن استنثا در زن دیده می شود لذا چند تن از معبران بخصوص معبران غربی گربه را زن دانسته اند نه همسر . منظور از زن جنس زن است نه همسر که البته بین این دو باید تفاوت گذاشت.

  پس چنانچه در خواب گربه ای قشنگ و براق ببینید که به شما تعلق دارد یا در خانه شماست چنین زنی در مسیر زندگی شما پیدا می شود یا سر راهتان قرار می گیرد. نوشته اند گربه زنی است که دزدی رل دوست دارد و این کار برای او عادت شده است. اگر در خواب بینید گربه ای دارید ، زنی که دستش گج است در زندگی شما نقش می گیرد. اگر ببینید چندین گربه جائی جمع هستند چند زن درباره شما حرف می زنند و تصمیم می گیرند و غیبت می کنند. اگر ببینید گربه از خانه شما چیزی ربوده و برده به مال و دارائی شما تعدی و تجاوز می شود و انسان متعدی و متجاوز یک زن است . اگر در خواب بینید گربه یی را در بغل گرفته اید و به سینه خود می فشارید زنی و فریبکار شما را می فریبد و گولتان میزند و اگرگربه را به دوش گرفته باشید زنی محیل برشما مسلط می شود.

  اگر در خواب بینید که به گربه غذا می دهید پول خود را برای یک زن دروغگو فریبکار خرج می کنید و اگر ببینید به دنبال یک گربه می دوید که او را بگیرید زنی شما را به استیصال وا می دارد و سر گردان می کند. اگر ببینید گربه ای در خانه شما موش گرفته زنی برای شما حسن خدمت انجام می دهد اما نباید فراموش کنید که خودش نسبت به شما صداقت ندارد.

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : فال روزانه

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  لوک اویتنهاو و تعبیر خواب گربه :

  چنگ خوردن از گربه : مانع
  گربه سیاه : بدبختی
  نوازش کردن آن : ناسپاسی
  گربه ای که میو میو میکند: یک دعوی طولانی
  پوست گربه : پیدا کردن یک شیء گم شده
  دیدن گربه: دوست نا دوست
  گربه وحشی : دوست خطرناک
  زدن یک گربه : خیانت

  تعبیر گربه در خواب

  یوسف نبی علیه السلام درباره تعبیر خواب گربه می گوید :

  دیدن کشتن گربه درویش گردد

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : فال حافظ

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  تفسیر آنلی بیتون از تعبیر خواب گربه این چنین است :

  1ـ اگر خواب ببینید گربه ای را نمی توانید از خود دور کنید ، نشانه بدبختی است .
  2ـ اگر خواب ببینید گربه ای به شما حمله ورمی شود ، دلالت بر آن دارد که دشمنان می کوشند به اعتبار شما خدشه وارد کنند و ثروت شما را از چنگتان دربیاورند .
  3ـ اگر خواب ببینید گربه ای را از خود می رانید ، دلالت بر آن دارد که بر موانع بزرگی غلبه خواهید کرد و ثروتمند و مشهور می شوید .
  4ـ اگر در خواب گربه ای لاغر و کثیف ببینید ، دلالت بر آن دارد که خبرهایی بد خواهید شنید ، و دوستی در آستانه مرگ قرار می گیرد ، اما اگر خواب ببینید گربه لاغر و کثیف را از خود می رانید ، نشانه آن است که بعد از بیماری طولانی دوست شما معالجه می شود .
  5ـ شنیدن صدای گربه در خواب ، نشانه لطمه خوردن از دوستی ریاکار است .
  6ـ اگر خواب ببینید گربه ای به شما چنگ می زند ، دلالت بر آن دارد که دشمن ، ثروتی که شما روزها برای بدست آرودنش وقت صرف کرده اید ، از چنگ شما بیرون می آورد .
  7ـ اگر دختری خواب ببیند بچه گربه ای بغل کرده است ، نشانه آن است که دیگران به او خیانت می کنند .
  8ـ خواب گربه مفید و تمیز ، نشانهزیان مالی است .
  9ـ اگر تاجری در خواب گربه ببیند ، نشانه آن است که باید در تجارت تلاش بیشتری به خرج بدهد . رقبای او می خواهند معیارهای معاملاتی او را در هم بریزند .
  10ـ دیدن گربه و مار در حالتی دوستانه ، در خواب ، نشانه آغاز دعوا و کشمش است .

   

  کلمات کلیدی : از ـ (جنگ (زنی (سخن (ع) ، آرام آرودنش آستانه آغاز آمد، آن آنجا آنلی آورد ابراهیم ابن از از تعبیر است است استنثا استیصال اعتبار افکنده البته السلام اما امام انجام اند انسان اهلی او اول اویتنهاو اگر اگرگربه ای اید این اینگونه بازدید باشید باید ببیند ببینید بخصوص بد بدبختی بدبختی نوازش بدزدد بدست بدن بدهد بر براق برای برده برشما بریزند بزرگی بستاند بعد بغل به بچه بکشت بکشت، بکشد بکند، بگیرید بیتون بیرون بیشتر بیشتری بیمار بیماری بیماری چهارم بین بیند بینید تاجری تجارت تجاوز تربیت تصمیم تعبیر تعدی تعلق تفاوت تفسیر تلاش تمیز تن تهرانی توان توانید ثروت ثروتمند ثروتی جائی جان جعفر جمع جنس جنگ حافظ حالتی حرف حس حسن حضرت حمله حیوانی خانه خبرهایی خدشه خدمت خرج خصائص خصالی خصوصیات خصومت خطر خطرناک زدن خواب خواب خواهند خواهید خود خودش خورد، خوردن خوپذیری خویش خیانت خیانت خیلی دارائی دارای دارد دارید دانسته دختری در درباره درباره تعبیر دربیاورند درخانه درخواب درخواب، درست دروغگو درویش دزد دزد دوم دزدان دزدی دستش دشمن دشمنان دشمنی) دعوا دعوی دفاع دلالت دلسوز دلیل دنبال دهد دهید دو دور دوست دوست گربه دوستانه دوستی دوش دوید دید دید، دیدن دیده دیدگاه دیگر دیگران را رانید راهتان ربوده رقبای رل رود روز روزانه روزها ریاکار زن زنان زند زندگی زنند زنی زیبائی زیرا سر سراغ سیاه سیرین سینه شدت شده شده دیدن شش شما شماست شناسد شنید شنیدن شود شود شود شوید شیء صاحبش صادق صبح صداقت صدای صرف صفاتی صفحات ضعیف طولانی طولانی پوست عادت عشق علاقه علیه عمار عکس غذا غربی غلبه غیبت ـ فال فراموش فراوان فرمائید فرمایند فریبد فریبکار فشارید قابل قدرت قرار قشنگ قهر لاغر لذا لطمه لوس لوک ما مار مال مالی مانع گربه متجاوز متعدی مجسم محمدبن محیل مرد مردانگی مردی مرگ مسلط مسیر مشابه مشفقه مشهور مطیعی معالجه معاملاتی معبران معیارهای مفسد مفید مند منظور منوچهر مهربان) پنجم موانع مورد موش می میزند میو میکند نا ناسپاسی گربه نباید نبی ندارد ندارد نسبت نشانه نشانهزیان نظافت نظر نقش نمی نمیتواند نه نوشته نیز ها های هستند هم همسر همه هیچ و و تعبیر وا وارد وجه وحشی ورزد ورمی وفاداری وقت ولی وپوست پس پنج پول پیدا چنانچه چند چندین چنگ چنگتان چنین چیزی چیست چین) سوم کار کثیف کرد کردن کرده کرمانی کشتن کشمش کند کند کنند کنید که کوشند گج گذاشت گربه گردان گردد گرفته گم گولتان گوید گیرد گیرند یا یوسف یک یی

   

 • تو بیا
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب گربه”

  دیدگاه ها بسته شده اند.