تعبیر خواب گربه

مجموعه: تعبیر خواب

تعبیر خواب گربه

محمدبن سیرین درباره تعبیر خواب گربه می گوید :

دیدن گربه درخواب، دلیل بر مردی مفسد و دزد است. agar دید گربه درخانه او آمد، دلیل ke دزدی در آنجا رود. agar دید گربه az خانه او چیزی خورد، دلیل ke دزد az آنجا چیزی بدزدد. agar بیند گربه ra بکشت، دلیل ke دزدان ra بکشد و قهر کند.

نظر ابراهیم کرمانی در مورد تعبیر خواب گربه اینگونه است :

اگر بیند ke گربه ra بکشت وپوست او بکند، دلیل ke مال دزدی بستاند. agar بعد az صبح گربه ra درخواب دید، دلیل ke شش روز بیمار شود.

حضرت امام جعفر صادق (ع) درباره تعبیر خواب گربه می فرمایند :

دیدن گربه بر پنج وجه است

اول: دزد.
دوم: عمار (سخن چین).
سوم: بیماری.
چهارم: زنی مشفقه (زنی دلسوز و مهربان).
پنجم: جنگ و خصومت کردن (جنگ و دشمنی).

تعبیر دیدن گربه در خواب چیست

دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب گربه :

ابن سیرین نوشته گربه در خواب های ما مردی است دزد و مفسد خصالی ke درست است زیرا گربه نمیتواند یک مرد ra مجسم کند زیرا گربه be هیچ وجه خصائص مردانگی ندارد و بر عکس بیشتر دارای صفاتی است ke مشابه آن ra در زنان می توان سراغ کرد. گربه حیوانی است آرام و اهلی و قابل تربیت ke قدرت خوپذیری فراوان دارد. صاحبش ra می شناسد و خود ra برای او لوس می کند. حس وفاداری او ضعیف است vali نسبت be بچه های خود be شدت عشق می ورزد و دیده شده ke برای دفاع az بچه ها جان خویش ra be خطر افکنده است . be نظافت و زیبائی خود علاقه مند است و خیلی خصوصیات دیگر دارد ke hame آن ها بدن استنثا در زن دیده می شود لذا چند تن az معبران بخصوص معبران غربی گربه ra زن دانسته اند نه همسر . منظور az زن جنس زن است نه همسر ke البته بین in دو باید تفاوت گذاشت.

پس چنانچه در خواب گربه ای قشنگ و براق ببینید ke be شما تعلق دارد ya در خانه شماست چنین زنی در مسیر زندگی شما پیدا می شود ya سر راهتان قرار می گیرد. نوشته اند گربه زنی است ke دزدی رل دوست دارد و in کار برای او عادت شده است. agar در خواب بینید گربه ای دارید ، زنی ke دستش گج است در زندگی شما نقش می گیرد. agar ببینید چندین گربه جائی جمع هستند چند زن درباره شما حرف می زنند و تصمیم می گیرند و غیبت می کنند. agar ببینید گربه az خانه شما چیزی ربوده و برده be مال و دارائی شما تعدی و تجاوز می شود و انسان متعدی و متجاوز یک زن است . agar در خواب بینید گربه یی ra در بغل گرفته اید و be سینه خود می فشارید زنی و فریبکار شما ra می فریبد و گولتان میزند و اگرگربه ra be دوش گرفته باشید زنی محیل برشما مسلط می شود.

اگر در خواب بینید ke be گربه غذا می دهید پول خود ra برای یک زن دروغگو فریبکار خرج می کنید و agar ببینید be دنبال یک گربه می دوید ke او ra بگیرید زنی شما ra be استیصال وا می دارد و سر گردان می کند. agar ببینید گربه ای در خانه شما موش گرفته زنی برای شما حسن خدمت انجام می دهد amma نباید فراموش کنید ke خودش نسبت be شما صداقت ندارد.

لوک اویتنهاو و تعبیر خواب گربه :

چنگ خوردن az گربه : مانع
گربه سیاه : بدبختی
نوازش کردن آن : ناسپاسی
گربه ای ke میو میو میکند: یک دعوی طولانی
پوست گربه : پیدا کردن یک شیء گم شده
دیدن گربه: دوست نا دوست
گربه وحشی : دوست خطرناک
زدن یک گربه : خیانت

تعبیر گربه در خواب

یوسف نبی علیه السلام درباره تعبیر خواب گربه می گوید :

دیدن کشتن گربه درویش گردد

تفسیر آنلی بیتون از تعبیر خواب گربه in چنین است :

1ـ agar خواب ببینید گربه ای ra نمی توانید az خود دور کنید ، نشانه بدبختی است .
2ـ agar خواب ببینید گربه ای be شما حمله ورمی شود ، دلالت بر آن دارد ke دشمنان می کوشند be اعتبار شما خدشه وارد کنند و ثروت شما ra az چنگتان دربیاورند .
3ـ agar خواب ببینید گربه ای ra az خود می رانید ، دلالت بر آن دارد ke بر موانع بزرگی غلبه خواهید کرد و ثروتمند و مشهور می شوید .
4ـ agar در خواب گربه ای لاغر و کثیف ببینید ، دلالت بر آن دارد ke خبرهایی بد خواهید شنید ، و دوستی در آستانه مرگ قرار می گیرد ، amma agar خواب ببینید گربه لاغر و کثیف ra az خود می رانید ، نشانه آن است ke بعد az بیماری طولانی دوست شما معالجه می شود .
5ـ شنیدن صدای گربه در خواب ، نشانه لطمه خوردن az دوستی ریاکار است .
6ـ agar خواب ببینید گربه ای be شما چنگ می زند ، دلالت بر آن دارد ke دشمن ، ثروتی ke شما روزها برای بدست آرودنش وقت صرف کرده اید ، az چنگ شما بیرون می آورد .
7ـ agar دختری خواب ببیند بچه گربه ای بغل کرده است ، نشانه آن است ke دیگران be او خیانت می کنند .
8ـ خواب گربه مفید و تمیز ، نشانهزیان مالی است .
9ـ agar تاجری در خواب گربه ببیند ، نشانه آن است ke باید در تجارت تلاش بیشتری be خرج بدهد . رقبای او می خواهند معیارهای معاملاتی او ra در هم بریزند .
10ـ دیدن گربه و مار در حالتی دوستانه ، در خواب ، نشانه آغاز دعوا و کشمش است .

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “تعبیر خواب گربه”

دیدگاه ها بسته شده اند.