تعبیر خواب بچه دار شدن

مجموعه: تعبیر خواب

تعبیر خواب بچه دار شدن

 

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب بچه دار شدن می گوید :

اگر ببیند کــه طفلی را جایی افکنده بودند و او بازیافت ؛ دلیل اســت از جایی کــه امید ندارد چیزی بــه وی رسد .

محمد بن سیرین در باب تفسیر بچه دار شدن در خواب می گوید :

اگر ببیند او را دختری آید ؛ دلیل سلامتی اســت و شادی ... اگــر ببیند او را پسری آمد ؛ دلیل اســت دختر آورد ... اگــر ببیند او را دختری آمد ؛ دلیل اســت پسر آورد .

نظر لیلا برایت از تعبیر خواب بچه دار شدن ایــن چنین اســت :

اگر در خواب بچه‏ اى را مشاهده کردید ؛ بــه ایــن معناست کــه در انــجـام کارها فرصت مناسبى را بــه دست آورده ‏اید ... دیدن بچه‏ ى لاغر در خواب نشانه ‏ى آن اســت کــه شما دچار مشکل مى ‏شوید ؛ اگــر در خواب بچه‏ ى چاقى را ببینید ؛ بــه ایــن معناست کــه در انــجـام کارها موفق مى‏ شوید ... اگــر در خواب ببینید کــه بچه‏ اى خوابیده ؛ بــه معنى آن اســت کــه زندگى خوبى خواهید داشت ... اگــر خواب ببینید کــه بچه‏ اى را بــه قتل رسانده‏ اید ؛ یعنى بــه یکى از اشتباهات خود پى مى‏ برید ... اگــر در خواب خود را مشغول بازى بــا بچه‏ ها دیدید ؛ نشانه ‏ى آن اســت کــه در تمامى کارهایتان بــه موفقیت مى‏ رسید .

تعبیر بچه دار شدن در خواب

نظریه آنلی بیتون در مورد تعبیر خواب بچه دار شدن :

اگر در خواب بچه‏ ى بازیگوش و شیطانى را دیدید ؛ نشانه‏ ى آن اســت کــه بــه خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل مى ‏شوید .

لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب بچه دار شدن می گوید :

فرزند خود : خوشبختی
کودکی همراه مادرش : اوقات مبارک
بچه های کوچک : غم و غصه
دیدن کودکان بی شمار : فلاکت
کودکان زیبا روی : شادی و سلامتی
کتک زدن یک بچه : بی عدالتی
بچه ای کــه می دود : نیکبختی

بچه دار شدن در خواب

در کتاب سرزمین رویاها درباره تعبیر خواب بچه دار شدن آمده اســت :

خواب یک بچه : خوشبختی در خانه
بچه خودتان : کمک بزرگی دریافت خواهید کــرد .
بچه های بستگانتان : شادی ناخواسته
بچه های اشخاص دیگر : آغاز مشاجره های فامیلی
یک دختر بچه خواب ببیند کــه فرار می کــنــد :
طرز فکر مردم نسبت بــه او عوض می شــود .

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “تعبیر خواب بچه دار شدن”

دیدگاه ها بسته شده اند.