تعبیر خواب بچه دار شدن

مجموعه: تعبیر خواب

تعبیر خواب بچه دار شدن

 

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب بچه دار شدن می گوید :

اگر ببیند ke طفلی ra جایی افکنده بودند و او بازیافت ، دلیل است az جایی ke امید ندارد چیزی be وی رسد .

محمد بن سیرین در باب تفسیر بچه دار شدن در خواب می گوید :

اگر ببیند او ra دختری آید ، دلیل سلامتی است و شادی . agar ببیند او ra پسری آمد ، دلیل است دختر آورد . agar ببیند او ra دختری آمد ، دلیل است پسر آورد .

نظر لیلا برایت از تعبیر خواب بچه دار شدن in چنین است :

اگر در خواب بچه‏ اى ra مشاهده کردید ، be in معناست ke در انجام کارها فرصت مناسبى ra be دست آورده ‏اید . دیدن بچه‏ ى لاغر در خواب نشانه ‏ى آن است ke شما دچار مشکل مى ‏شوید ، agar در خواب بچه‏ ى چاقى ra ببینید ، be in معناست ke در انجام کارها موفق مى‏ شوید . agar در خواب ببینید ke بچه‏ اى خوابیده ، be معنى آن است ke زندگى خوبى خواهید داشت . agar خواب ببینید ke بچه‏ اى ra be قتل رسانده‏ اید ، یعنى be یکى az اشتباهات خود پى مى‏ برید . agar در خواب خود ra مشغول بازى ba بچه‏ ها دیدید ، نشانه ‏ى آن است ke در تمامى کارهایتان be موفقیت مى‏ رسید .

تعبیر بچه دار شدن در خواب

نظریه آنلی بیتون در مورد تعبیر خواب بچه دار شدن :

اگر در خواب بچه‏ ى بازیگوش و شیطانى ra دیدید ، نشانه‏ ى آن است ke be خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل مى ‏شوید .

لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب بچه دار شدن می گوید :

فرزند خود : خوشبختی
کودکی همراه مادرش : اوقات مبارک
بچه های کوچک : غم و غصه
دیدن کودکان بی شمار : فلاکت
کودکان زیبا روی : شادی و سلامتی
کتک زدن یک بچه : بی عدالتی
بچه ای ke می دود : نیکبختی

بچه دار شدن در خواب

در کتاب سرزمین رویاها درباره تعبیر خواب بچه دار شدن آمده است :

خواب یک بچه : خوشبختی در خانه
بچه خودتان : کمک بزرگی دریافت خواهید کرد .
بچه های بستگانتان : شادی ناخواسته
بچه های اشخاص دیگر : آغاز مشاجره های فامیلی
یک دختر بچه خواب ببیند ke فرار می کند :
طرز فکر مردم نسبت be او عوض می شود .

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “تعبیر خواب بچه دار شدن”

دیدگاه ها بسته شده اند.