تعبیر خواب بچه دار شدن

تعبیر خواب بچه دار شدن

مجموعه: اختصاصی, تعبیر خواب
به این مطلب امتیاز دهید

 

  • تعبیر خواب بچه دار شدن
  •  

    تعبیر خواب بچه دار شدن

     

    ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب بچه دار شدن می گوید :

    اگر ببیند که طفلی را جایی افکنده بودند و او بازیافت ، دلیل است از جایی که امید ندارد چیزی به وی رسد .

    محمد بن سیرین در باب تفسیر بچه دار شدن در خواب می گوید :

    اگر ببیند او را دختری آید ، دلیل سلامتی است و شادی . اگر ببیند او را پسری آمد ، دلیل است دختر آورد . اگر ببیند او را دختری آمد ، دلیل است پسر آورد .

    نظر لیلا برایت از تعبیر خواب بچه دار شدن این چنین است :

    اگر در خواب بچه‏ اى را مشاهده کردید ، به این معناست که در انجام کارها فرصت مناسبى را به دست آورده ‏اید . دیدن بچه‏ ى لاغر در خواب نشانه ‏ى آن است که شما دچار مشکل مى ‏شوید ، اگر در خواب بچه‏ ى چاقى را ببینید ، به این معناست که در انجام کارها موفق مى‏ شوید . اگر در خواب ببینید که بچه‏ اى خوابیده ، به معنى آن است که زندگى خوبى خواهید داشت . اگر خواب ببینید که بچه‏ اى را به قتل رسانده‏ اید ، یعنى به یکى از اشتباهات خود پى مى‏ برید . اگر در خواب خود را مشغول بازى با بچه‏ ها دیدید ، نشانه ‏ى آن است که در تمامى کارهایتان به موفقیت مى‏ رسید .

    —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

    از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : فال روزانه

    —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

    تعبیر بچه دار شدن در خواب

    نظریه آنلی بیتون در مورد تعبیر خواب بچه دار شدن :

    اگر در خواب بچه‏ ى بازیگوش و شیطانى را دیدید ، نشانه‏ ى آن است که به خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل مى ‏شوید .

    لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب بچه دار شدن می گوید :

    فرزند خود : خوشبختی
    کودکی همراه مادرش : اوقات مبارک
    بچه های کوچک : غم و غصه
    دیدن کودکان بی شمار : فلاکت
    کودکان زیبا روی : شادی و سلامتی
    کتک زدن یک بچه : بی عدالتی
    بچه ای که می دود : نیکبختی

    —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

    از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : فال حافظ

    —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

    بچه دار شدن در خواب

    در کتاب سرزمین رویاها درباره تعبیر خواب بچه دار شدن آمده است :

    خواب یک بچه : خوشبختی در خانه
    بچه خودتان : کمک بزرگی دریافت خواهید کرد .
    بچه های بستگانتان : شادی ناخواسته
    بچه های اشخاص دیگر : آغاز مشاجره های فامیلی
    یک دختر بچه خواب ببیند که فرار می کند :
    طرز فکر مردم نسبت به او عوض می شود .

     

  • تو بیا
  •  

    در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

    مطالب مرتبط

    دیدگاه ها

    نظر شما برای “تعبیر خواب بچه دار شدن”

    دیدگاه ها بسته شده اند.