تعبیر خواب مرده

مجموعه: تعبیر خواب

تعبیر خواب مرده

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب مرده می گوید :

اگر دید مرده زنده شد. دلیل کــه حالش نیکو بود. خاصه مرده را گشاده روی بیند. اگــر زنده را مرده یند بــه خلاف ایــن است. اگــر پدر مرده خود را بــا جامه های نیکو دید و خرم؛ دلیل کــه کارش ساخته و دولتش زیاد شود. اگــر زن مرده خود را بیند؛ دلیل کــه درویش شود. اگــر پسر مرده خود را دید؛ دلیل کــه از غم برهد. اگــر زنی بیند پسر مرده او زنده شد؛ دلیل کــه غایبش از سفر بازآید. اگــر دید مرده را زنده کرد؛ دلیل کــه زنده رامسلمان کند.

اگر دید از پــس مرده شد؛ اگــر آن مرده مصلح بود؛ دلیل کــه راه او گزیند؛ اگــر مفسد بود؛ دلیل کــه بیمار شــود و شفا یابد.

اگر بیند کفن مرده ای معروف بکند؛ دلیل کــه در دنیا طریق آن مرده جوید؛ اگــر عالم بوده باشد بــه علم. اگــر مال دار بــه مال. اگــر بیند خواست کفن مرده بکند و مرده را در گور زنده دید؛ دلیل کــه آن مرده دیندار است. اگــر بیند مرده را کفن کرد؛ دلیل کــه از خویشان مرده یکی را کفن کند.

دیدگاه محمدبن سیرین درباره تعبیر خواب مرده :

اگر کسی مرده را دید و از او پرسید کــه تو مرده بود او گوید کــه من زنده ام؛ دلیل کــه احوال مرده در آن جهان مرده در آن نیکو بود و حق از وی خشنود بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگــر دید مرده او را در کنار گرفت؛دلیل تندرستی بود. اگــر مرده را از اهل خود شادمانه بیند؛ تاویلش بــه خلاف ایــن است. اگــر دید مرده از اهل او بــا وی مناظره کــرد یــا روی از وی بگردانید؛ دلیل اســت وصیتی کــه کرده بود بــه جای نیاورده باشد. اگــر بیند کــه مرده خندان پیش او آمد؛ دلیل کــه کافر مرده بود. اگــر دید مرده در نماز بود؛ دلیل کــه آن مرده در دنیا استغفار بسیار کرده باشد.

اگر دید جامه خود بــه مرده داد؛ دلیل غم و اندوه است. اگــر دید مدره ای قران بــه وی داد یــا کتاب فقه؛ دلیل بر توفیق یافتن طاعت بود. اگــر بیند مرده ای جامه می فروخت دلیل کــه از آن نوع جامه گران شود. اگــر در خواب مرده را نالان دید؛ دلیل کــه آن مرده بدکردار بوده در دنیا. اگــر دید مرده از درد سر می نالید؛ دلیل کــه در دنیا بــا مردم تکبر کرده باشد. اگــر دید مرده از درد چشم می نالید؛ دلیل کــه غیبت مردم باشد. اگــر دید از درد دندان می نالید؛ دلیل کــه فحش بسیار بــه مردم داده باشد اگــر از پهلو می نالید؛ دلیل کــه بــا زنانِ بدکردار بوده باشد. اگــر از درد شکم می نالید؛ دلیل کــه حرام خورده باشد.

اگر بیند مرده جامه های نیک پوشیده بود؛ دلیل کــه بــا ایمان از دنیا رفته باشد. اگــر مرده را بــا جامه های سفید بیند؛ دلیل کــه در آخرت حال او نیکو بود. اگــر مرده را جامه های سیاه بیند بــه خلاف ایــن اســت و جامه زرد و کبود؛ دلیل معصیت است. اگــر مرده را جامه پوشانید؛ دلیل کــه اجلش نزدیک است.

حضرت دانیال و تعبیر خواب مرده :

اگر بیند مرده او را چیزی داد از متاع دنیا؛ منفعت بود از جائی کــه امید ندارد. اگــر دید مرده چیزی خوردنی بــه وی داد؛ دلیل کــه روزی حلال یابد.

جابر مغربی در مورد تعبیر خواب مرده می گوید :

اگر بینداز درد پشت می نالید؛ دلیل کــه زنان بسیار کرده باشد و بــا پدر و خویشان بدی کرده باشد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگــر بیند بامرده مجامعت کــرد و اب منی از وی جدا نشده. دلیل منفعت اســت اگــر از وی جدا شــد بد بود.اگر بیند بــا زنِ مرده مجامعت کرد؛ دلیل کــه از مال مرده چیزی بــه ویرسد. اگــر دید مرده را بــه شهوت بوسه داد؛ دلیل کــه زن خواهد و بــه مرادها برسد.

تعبیر دیدن مرده در خواب

حضرت امام جعفر صادق (ع) درباره تعبیر خواب مرده می فرمایند :

دیدن کفن مرده در خواب بر سه وجه است

اول: مال.
دوم: ظاهرشدن مشکل.
سوم: فساد دین.
اگر دید مرده زنده شــد و معروف بود؛ دلیل مال است.
اگر پادشاهی ایــن خواب بیند؛ دلیل کــه علم و حکمت آموزد و از شغلی کــه طمع بریده بود باز یابد.
اگر در خواب ببیند بــا مرده جماع کــرد و نطفه از او بیرون نیامد؛ منفعت می یابد.
اگر در خواب ببیند بازن مرده جماع کرد؛ حاجتش برآورده مى شود.
اگر در خواب ببیند بــا مادر یــا خواهر خود کــه مرده اند جماع کرد؛ از اموال مرده جیزى بــه او مى رسد.
اگر در خواب ببیند کــه مرده اى را بــا شهوت بوسید؛ زن مى گیرد و بــه مرادش میرسد.

منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب مرده می گوید :

مرده دوست و مهمان اســت و یدنش علتی بــرای ترس و وحشت در خواب نـیـسـت ... اگــر در خواب مرده ای را ببینید دوستی را ملاقات می کنید یــا مهمانی بــرای شما می رسد. اگــر مرده را در لباس خوب و چهره بشاش ببینید هم بــرای بیننده خواب خوب اســت و هم نشان آن اســت کــه روح مرده در آرامش بــه سر می برد. اگــر مرده در لباس ژنده و پاره و چهره اش عبوس و گرفته باشد خواب ما می گوید غم و ناراحتی برایمان پیش خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی می شویم.

اگر مرده در ایــن حالت چیزی بــه شما بدهد خوب اســت ولــی اگــر چیزی از شما بگیرد و ببرد خوب نیست. اگــر مرده شما را دعوت کــنــد و شما همراه او بروید خوب نیست. وقتی کــه یک زنده را مرده ببینیم و آن زنده آشنا باشد نشان طول عمر و سلامت او است. اگــر در خواب ببینید کسی کــه مرده آمد و کنار شما نشست خوب اســت ولــی اگــر مرده شما را دعوت کــرد و نزد خود نشاند خوب نـیـسـت و اگــر دست بر گردن شما افکند بدتر است.

اگر کسی در خواب ببیند لباس خود را بــه مرده می دهد خوب نـیـسـت و نشان آن اســت کــه سلامتش بــه خطر می افتد و زیان می بینید و بــه آبرویش لطمه وارد می آید. اگــر بر عکس ببینید از مرده لباس می گیرید خوب اســت چرا کــه حرمت و عزت و احترام و آبرو بــه دست می آورید.

دیدن مرده در خواب

یوسف نبی علیه السلام و تعبیر خواب مرده :

دیدن صحبت بــا مردگان نیکو باشد
دیدن سلام کردن بــه مرده شادی بود
دیدن مرده در خواب از غم بیرون آید
دیدن مرده در کنار خود زیادتی عیش بود

تفسیر مولف از تعبیر خواب مرده :

اگر خواب بیند مرده آمده و او را می خواهد همراه خود ببرد .اگر بــا مرده همراه شــد دلیل کــه در راه و روش اوست ولــی اگــر بــا او همراه نشد دلیل کــه از راه و روش او پیروی نمی کند

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “تعبیر خواب مرده”

دیدگاه ها بسته شده اند.