تعبیر خواب مرده

تعبیر خواب مرده

مجموعه: اختصاصی, تعبیر خواب
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • تعبیر خواب مرده
 •  

  تعبیر خواب مرده

  ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب مرده می گوید :

  اگر دید مرده زنده شد. دلیل که حالش نیکو بود. خاصه مرده را گشاده روی بیند. اگر زنده را مرده یند به خلاف این است. اگر پدر مرده خود را با جامه های نیکو دید و خرم، دلیل که کارش ساخته و دولتش زیاد شود. اگر زن مرده خود را بیند، دلیل که درویش شود. اگر پسر مرده خود را دید، دلیل که از غم برهد. اگر زنی بیند پسر مرده او زنده شد، دلیل که غایبش از سفر بازآید. اگر دید مرده را زنده کرد، دلیل که زنده رامسلمان کند.

  اگر دید از پس مرده شد، اگر آن مرده مصلح بود، دلیل که راه او گزیند، اگر مفسد بود، دلیل که بیمار شود و شفا یابد.

  اگر بیند کفن مرده ای معروف بکند، دلیل که در دنیا طریق آن مرده جوید، اگر عالم بوده باشد به علم. اگر مال دار به مال. اگر بیند خواست کفن مرده بکند و مرده را در گور زنده دید، دلیل که آن مرده دیندار است. اگر بیند مرده را کفن کرد، دلیل که از خویشان مرده یکی را کفن کند.

  دیدگاه محمدبن سیرین درباره تعبیر خواب مرده :

  اگر کسی مرده را دید و از او پرسید که تو مرده بود او گوید که من زنده ام، دلیل که احوال مرده در آن جهان مرده در آن نیکو بود و حق از وی خشنود بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر دید مرده او را در کنار گرفت،دلیل تندرستی بود. اگر مرده را از اهل خود شادمانه بیند، تاویلش به خلاف این است. اگر دید مرده از اهل او با وی مناظره کرد یا روی از وی بگردانید، دلیل است وصیتی که کرده بود به جای نیاورده باشد. اگر بیند که مرده خندان پیش او آمد، دلیل که کافر مرده بود. اگر دید مرده در نماز بود، دلیل که آن مرده در دنیا استغفار بسیار کرده باشد.

  اگر دید جامه خود به مرده داد، دلیل غم و اندوه است. اگر دید مدره ای قران به وی داد یا کتاب فقه، دلیل بر توفیق یافتن طاعت بود. اگر بیند مرده ای جامه می فروخت دلیل که از آن نوع جامه گران شود. اگر در خواب مرده را نالان دید، دلیل که آن مرده بدکردار بوده در دنیا. اگر دید مرده از درد سر می نالید، دلیل که در دنیا با مردم تکبر کرده باشد. اگر دید مرده از درد چشم می نالید، دلیل که غیبت مردم باشد. اگر دید از درد دندان می نالید، دلیل که فحش بسیار به مردم داده باشد اگر از پهلو می نالید، دلیل که با زنانِ بدکردار بوده باشد. اگر از درد شکم می نالید، دلیل که حرام خورده باشد.

  اگر بیند مرده جامه های نیک پوشیده بود، دلیل که با ایمان از دنیا رفته باشد. اگر مرده را با جامه های سفید بیند، دلیل که در آخرت حال او نیکو بود. اگر مرده را جامه های سیاه بیند به خلاف این است و جامه زرد و کبود، دلیل معصیت است. اگر مرده را جامه پوشانید، دلیل که اجلش نزدیک است.

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : فال روزانه

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  حضرت دانیال و تعبیر خواب مرده :

  اگر بیند مرده او را چیزی داد از متاع دنیا، منفعت بود از جائی که امید ندارد. اگر دید مرده چیزی خوردنی به وی داد، دلیل که روزی حلال یابد.

  جابر مغربی در مورد تعبیر خواب مرده می گوید :

  اگر بینداز درد پشت می نالید، دلیل که زنان بسیار کرده باشد و با پدر و خویشان بدی کرده باشد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر بیند بامرده مجامعت کرد و اب منی از وی جدا نشده. دلیل منفعت است اگر از وی جدا شد بد بود.اگر بیند با زنِ مرده مجامعت کرد، دلیل که از مال مرده چیزی به ویرسد. اگر دید مرده را به شهوت بوسه داد، دلیل که زن خواهد و به مرادها برسد.

  تعبیر دیدن مرده در خواب

  حضرت امام جعفر صادق (ع) درباره تعبیر خواب مرده می فرمایند :

  دیدن کفن مرده در خواب بر سه وجه است

  اول: مال.
  دوم: ظاهرشدن مشکل.
  سوم: فساد دین.
  اگر دید مرده زنده شد و معروف بود، دلیل مال است.
  اگر پادشاهی این خواب بیند، دلیل که علم و حکمت آموزد و از شغلی که طمع بریده بود باز یابد.
  اگر در خواب ببیند با مرده جماع کرد و نطفه از او بیرون نیامد، منفعت می یابد.
  اگر در خواب ببیند بازن مرده جماع کرد، حاجتش برآورده مى شود.
  اگر در خواب ببیند با مادر یا خواهر خود که مرده اند جماع کرد، از اموال مرده جیزى به او مى رسد.
  اگر در خواب ببیند که مرده اى را با شهوت بوسید، زن مى گیرد و به مرادش میرسد.

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : فال حافظ

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب مرده می گوید :

  مرده دوست و مهمان است و یدنش علتی برای ترس و وحشت در خواب نیست . اگر در خواب مرده ای را ببینید دوستی را ملاقات می کنید یا مهمانی برای شما می رسد. اگر مرده را در لباس خوب و چهره بشاش ببینید هم برای بیننده خواب خوب است و هم نشان آن است که روح مرده در آرامش به سر می برد. اگر مرده در لباس ژنده و پاره و چهره اش عبوس و گرفته باشد خواب ما می گوید غم و ناراحتی برایمان پیش خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی می شویم.

  اگر مرده در این حالت چیزی به شما بدهد خوب است ولی اگر چیزی از شما بگیرد و ببرد خوب نیست. اگر مرده شما را دعوت کند و شما همراه او بروید خوب نیست. وقتی که یک زنده را مرده ببینیم و آن زنده آشنا باشد نشان طول عمر و سلامت او است. اگر در خواب ببینید کسی که مرده آمد و کنار شما نشست خوب است ولی اگر مرده شما را دعوت کرد و نزد خود نشاند خوب نیست و اگر دست بر گردن شما افکند بدتر است.

  اگر کسی در خواب ببیند لباس خود را به مرده می دهد خوب نیست و نشان آن است که سلامتش به خطر می افتد و زیان می بینید و به آبرویش لطمه وارد می آید. اگر بر عکس ببینید از مرده لباس می گیرید خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست می آورید.

  دیدن مرده در خواب

  یوسف نبی علیه السلام و تعبیر خواب مرده :

  دیدن صحبت با مردگان نیکو باشد
  دیدن سلام کردن به مرده شادی بود
  دیدن مرده در خواب از غم بیرون آید
  دیدن مرده در کنار خود زیادتی عیش بود

  تفسیر مولف از تعبیر خواب مرده :

  اگر خواب بیند مرده آمده و او را می خواهد همراه خود ببرد .اگر با مرده همراه شد دلیل که در راه و روش اوست ولی اگر با او همراه نشد دلیل که از راه و روش او پیروی نمی کند

   

  کلمات کلیدی : از (ع) آبرو آبرویش آخرت آرامش آشنا آمد آمد، آمده آموزد آن آورید آید آید دیدن اب ابراهیم اجلش احترام احوال از از تعبیر است است است اگر استغفار اش افتد افکند السلام ام، امام اموال امید اند اندوه اهل او اوست اول اى اگر ای ایمان این با باز بازآید بازدید بازن باشد باشد باشد دیدن بامرده ببرد ببیند ببینید ببینیم بد بدتر بدهد بدکردار بدی بر برآورده برای برایمان برد برسد برهد بروید بریده بسیار بشاش به بود بود بود دیدن بود، بوداگر بوده بوسه بوسید، بکند بکند، بگردانید، بگیرد بیرون بیمار بیند بیند، بینداز بیننده بینید تاویلش ترس تعبیر تفسیر تندرستی تنگی تهرانی تو توفیق تکبر جائی جابر جامه جای جدا جعفر جماع جهان جوید، جیزى حاجتش حافظ حال حالت حالش حرام حرمت حضرت حق حلال حکمت خاصه خرم، خشنود خطر خلاف خندان خواب خواب خواست خواهد خواهر خوب خود خوردنی خورده خویشان داد داد، داده دار دانیال در درباره درد درویش دست دعوت دلیل دندان دنیا دنیا، دهد دوست دوستی دولتش دید دید، دیدن دیدگاه دین اگر دیندار دیگر را رامسلمان راه رسد رسد اگر رفته روح روزانه روزی روش روی زرد زن زنان زنانِ زنده زنِ زنی زیاد زیادتی زیان ساخته سختی سر سفر سفید سلام سلامت سلامتش سه سیاه سیرین شادمانه شادی شد شد، شغلی شفا شما شهوت شود شود اگر شویم شکم صادق صحبت صفحات طاعت طریق طمع طول ظاهرشدن عالم عبوس عزت علتی علم علیه عمر عکس عیش غایبش غم غیبت فال فحش فرمائید فرماید فرمایند فروخت فساد فقه، قران لباس لطمه ما مادر مال مال دوم متاع مجامعت محمدبن مدره مرادش مرادها مردم مرده مردگان مشکل سوم مصلح مطیعی معروف معصیت مغربی مفسد ملاقات من مناظره منفعت منوچهر منی مهمان مهمانی مورد مولف مى می میرسد ناراحتی نالان نالید، نبی ندارد نزد نزدیک نشان نشاند نشد نشده نشست نطفه نماز نمی نوع نیامد، نیاورده نیز نیست نیک نیکو های هم همراه و و تعبیر وارد وجه وحشت وصیتی وقتی ولی وی ویرسد پادشاهی پاره پدر پرسید پس پسر پشت پهلو پوشانید، پوشیده پیروی پیش چرا چشم چهره چیزی ژنده کارش کافر کبود، کتاب کرد کرد، کردن کرده کرمانی کسی کفن کنار کند کند کند کنید که گران گردن گرفت،دلیل گرفتار گرفته گزیند، گشاده گور گوید گیرد گیرید یا یابد یابد یابد اگر یافتن یدنش یند یوسف یک یکی

   

 • تو بیا
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب مرده”

  دیدگاه ها بسته شده اند.