تعبیر خواب مرده

مجموعه: تعبیر خواب

تعبیر خواب مرده

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب مرده می گوید :

اگر دید مرده زنده شد. دلیل ke حالش نیکو بود. خاصه مرده ra گشاده روی بیند. agar زنده ra مرده یند be خلاف in است. agar پدر مرده خود ra ba جامه های نیکو دید و خرم، دلیل ke کارش ساخته و دولتش زیاد شود. agar زن مرده خود ra بیند، دلیل ke درویش شود. agar پسر مرده خود ra دید، دلیل ke az غم برهد. agar زنی بیند پسر مرده او زنده شد، دلیل ke غایبش az سفر بازآید. agar دید مرده ra زنده کرد، دلیل ke زنده رامسلمان کند.

اگر دید az pas مرده شد، agar آن مرده مصلح بود، دلیل ke راه او گزیند، agar مفسد بود، دلیل ke بیمار شود و شفا یابد.

اگر بیند کفن مرده ای معروف بکند، دلیل ke در دنیا طریق آن مرده جوید، agar عالم بوده باشد be علم. agar مال دار be مال. agar بیند خواست کفن مرده بکند و مرده ra در گور زنده دید، دلیل ke آن مرده دیندار است. agar بیند مرده ra کفن کرد، دلیل ke az خویشان مرده یکی ra کفن کند.

دیدگاه محمدبن سیرین درباره تعبیر خواب مرده :

اگر کسی مرده ra دید و az او پرسید ke تو مرده بود او گوید ke من زنده ام، دلیل ke احوال مرده در آن جهان مرده در آن نیکو بود و حق az وی خشنود بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: agar دید مرده او ra در کنار گرفت،دلیل تندرستی بود. agar مرده ra az اهل خود شادمانه بیند، تاویلش be خلاف in است. agar دید مرده az اهل او ba وی مناظره کرد ya روی az وی بگردانید، دلیل است وصیتی ke کرده بود be جای نیاورده باشد. agar بیند ke مرده خندان پیش او آمد، دلیل ke کافر مرده بود. agar دید مرده در نماز بود، دلیل ke آن مرده در دنیا استغفار بسیار کرده باشد.

اگر دید جامه خود be مرده داد، دلیل غم و اندوه است. agar دید مدره ای قران be وی داد ya کتاب فقه، دلیل بر توفیق یافتن طاعت بود. agar بیند مرده ای جامه می فروخت دلیل ke az آن نوع جامه گران شود. agar در خواب مرده ra نالان دید، دلیل ke آن مرده بدکردار بوده در دنیا. agar دید مرده az درد سر می نالید، دلیل ke در دنیا ba مردم تکبر کرده باشد. agar دید مرده az درد چشم می نالید، دلیل ke غیبت مردم باشد. agar دید az درد دندان می نالید، دلیل ke فحش بسیار be مردم داده باشد agar az پهلو می نالید، دلیل ke ba زنانِ بدکردار بوده باشد. agar az درد شکم می نالید، دلیل ke حرام خورده باشد.

اگر بیند مرده جامه های نیک پوشیده بود، دلیل ke ba ایمان az دنیا رفته باشد. agar مرده ra ba جامه های سفید بیند، دلیل ke در آخرت حال او نیکو بود. agar مرده ra جامه های سیاه بیند be خلاف in است و جامه زرد و کبود، دلیل معصیت است. agar مرده ra جامه پوشانید، دلیل ke اجلش نزدیک است.

حضرت دانیال و تعبیر خواب مرده :

اگر بیند مرده او ra چیزی داد az متاع دنیا، منفعت بود az جائی ke امید ندارد. agar دید مرده چیزی خوردنی be وی داد، دلیل ke روزی حلال یابد.

جابر مغربی در مورد تعبیر خواب مرده می گوید :

اگر بینداز درد پشت می نالید، دلیل ke زنان بسیار کرده باشد و ba پدر و خویشان بدی کرده باشد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: agar بیند بامرده مجامعت کرد و اب منی az وی جدا نشده. دلیل منفعت است agar az وی جدا شد بد بود.اگر بیند ba زنِ مرده مجامعت کرد، دلیل ke az مال مرده چیزی be ویرسد. agar دید مرده ra be شهوت بوسه داد، دلیل ke زن خواهد و be مرادها برسد.

تعبیر دیدن مرده در خواب

حضرت امام جعفر صادق (ع) درباره تعبیر خواب مرده می فرمایند :

دیدن کفن مرده در خواب بر سه وجه است

اول: مال.
دوم: ظاهرشدن مشکل.
سوم: فساد دین.
اگر دید مرده زنده شد و معروف بود، دلیل مال است.
اگر پادشاهی in خواب بیند، دلیل ke علم و حکمت آموزد و az شغلی ke طمع بریده بود باز یابد.
اگر در خواب ببیند ba مرده جماع کرد و نطفه az او بیرون نیامد، منفعت می یابد.
اگر در خواب ببیند بازن مرده جماع کرد، حاجتش برآورده مى شود.
اگر در خواب ببیند ba مادر ya خواهر خود ke مرده اند جماع کرد، az اموال مرده جیزى be او مى رسد.
اگر در خواب ببیند ke مرده اى ra ba شهوت بوسید، زن مى گیرد و be مرادش میرسد.

منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب مرده می گوید :

مرده دوست و مهمان است و یدنش علتی برای ترس و وحشت در خواب نیست . agar در خواب مرده ای ra ببینید دوستی ra ملاقات می کنید ya مهمانی برای شما می رسد. agar مرده ra در لباس خوب و چهره بشاش ببینید هم برای بیننده خواب خوب است و هم نشان آن است ke روح مرده در آرامش be سر می برد. agar مرده در لباس ژنده و پاره و چهره اش عبوس و گرفته باشد خواب ما می گوید غم و ناراحتی برایمان پیش خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی می شویم.

اگر مرده در in حالت چیزی be شما بدهد خوب است vali agar چیزی az شما بگیرد و ببرد خوب نیست. agar مرده شما ra دعوت کند و شما همراه او بروید خوب نیست. وقتی ke یک زنده ra مرده ببینیم و آن زنده آشنا باشد نشان طول عمر و سلامت او است. agar در خواب ببینید کسی ke مرده آمد و کنار شما نشست خوب است vali agar مرده شما ra دعوت کرد و نزد خود نشاند خوب نیست و agar دست بر گردن شما افکند بدتر است.

اگر کسی در خواب ببیند لباس خود ra be مرده می دهد خوب نیست و نشان آن است ke سلامتش be خطر می افتد و زیان می بینید و be آبرویش لطمه وارد می آید. agar بر عکس ببینید az مرده لباس می گیرید خوب است چرا ke حرمت و عزت و احترام و آبرو be دست می آورید.

دیدن مرده در خواب

یوسف نبی علیه السلام و تعبیر خواب مرده :

دیدن صحبت ba مردگان نیکو باشد
دیدن سلام کردن be مرده شادی بود
دیدن مرده در خواب az غم بیرون آید
دیدن مرده در کنار خود زیادتی عیش بود

تفسیر مولف از تعبیر خواب مرده :

اگر خواب بیند مرده آمده و او ra می خواهد همراه خود ببرد .اگر ba مرده همراه شد دلیل ke در راه و روش اوست vali agar ba او همراه نشد دلیل ke az راه و روش او پیروی نمی کند

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “تعبیر خواب مرده”

دیدگاه ها بسته شده اند.