تعبیر خواب سگ

مجموعه: تعبیر خواب

تعبیر خواب سگ

تفسیر محمدبن سیرین از تعبیر خواب سگ :

سگ در خواب دیدن؛ دشمن دون فرومایه است؛ امــا مهربان بود و سگ ماده در خواب زن فرومایه بود و سگ سیاه دشمنی بود از عرب؛ و سگ سفید؛ دشمنی بود از عجم. اگــر بیند کــه سگ بر وی بانگ می کرد؛ دلیل کــه از دشمنی سخنی زشت شنود. اگــر بیند کــه سگ او را بگزید؛ دلیل کــه او را از دشمن گزند رسد. اگــر دید جامه او بــه آب دهان سگ آلوده شد؛ دلیل اســت از دشمنی خسته شود. اگــر دید جامه او بدرید؛ دلیل کــه در مالش نقصان پدید آمد. اگــر بیند کــه گوشت سگ میخورد؛ دلیل کــه دشمن را بــه دشمنی دیگر دفع کند. اگــر بیند سگی را نان همی داد؛ دلیل اســت کــه روزی بر وی فراخ شود. اگــر بیند سگ بــا وی نزدیکی نمود؛ دلیل کــه دشمن در وی طمع کند. اگــر بیند کــه سگ بر وی تکیه کرده بود؛ دلیل اســت بر دشمنی فرومایه اعتماد کــنــد و کار او را نصرت دهد. اگــر دید کــه شیر سگ می خورد؛ دلیل کــه ترس و بیم سخت بــه وی رسد و باشد کــه بــا دشمن او را خصومت افتد. اگــر بیند کــه سگ از وی می گریخت؛ دلیل اســت دشمن از وی برحذر بود. اگــر بیند کــه سگی ماده درخانه او درآمد؛ دلیل کــه زنی فرومایه را بــه زنی کند. اگــر دید کــه سگی جامه او را بــه دندان بگزید؛ دلیل اســت مکروهی بر وی رسد.

اسماعیل بن اشعث درباره تعبیر خواب سگ می گوید :

سگ شکاری در خواب؛ دشمنی بود ظاهر. اگــر بیند کــه بــه سگی شکار می کرد؛ دلیل کــه از دشمنی دعوی دانش کــنــد و خیر و منفعت یابد. اگــر بیند گوشت شکار میخورد؛ دلیل کــه میراث یابد. اگــر بیند کــه سگ شکاری ازخود دور نمود؛ دلیل اســت از دشمنی بــا منفعت جدا شود.

حضرت امام جعفر صادق (ع) در مورد تعبیر خواب سگ می فرمایند :

دیدن سگ در خواب بر چهار وجه است

اول: دشمن.
دوم: پادشاه طامع(پادشاه طمعکار).
سوم: دانشمند و خادم بدفعل (دانشمند بد عمل وخادم بد رفتار).
چهارم: مردمان غماز (افراد سخن چین).

منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب سگ می گوید :

سگ اگــر آشنا باشد حمایتگر و دوست اســت و چنان چــه نا آشنا و بیگانه باشد خطرناک و مزاحم. در خواب نــیــز عینا همین حالت پیش می آید.چنانچه در رویای خود سگی دیدید کــه مطیع و رام اســت و بــه دنبالتان می آید و سخن و اشارات شما را می فهمد امنیت دارید و خواب شما خبر می دهد کــه آسیب نمی بینید و دوستی از شما حمایت می کــنــد و اگــر دوست نزدیکی دارید می توانید بــه او اعتماد کلی داشته باشید زیــرا سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می شود. چنان چــه در خواب سگی ببینید کــه بیگانه اســت و او را ندیده اید و نمی شناسید بــایــد نگران اطرافیان خویش باشید چرا کــه احتمالا نسبت بــه شما حسن نیت ندارند.

اگر سگ بیگانه بود و بــه شما حمله کــرد خواب شما می گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما اســت کــه لازم اســت از او حریم بگریزیدو دور بمانید. صدای سگ بدگوئی و سیاست و فحش و ناسزا اســت و چنان چــه در خواب صدای سگی را بشنوید ولــی سگ را نبینید نشان آن اســت کــه از شما بد می گویند؛ غیبت می کـنـنـد و توطئه ترتیب می دهند. سگ اگــر آشنا و رام باشد و بانگ و صدا راه بیندازد فحش و ناسزا اســت و خواب شما می گوید بــا یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت کــه او نسبت بــه شما سخنان زشت می گوید و دشنام می دهد. ابن سیرین نوشته سگ ماده زنی دون همت و پست اســت ولــی تشخیص نر و مادگی سگ در خواب امکان ندارد مگر ایــن کــه ذهن ما آن را گواهی دهد یــا سگ؛ توله همراه داشته باشد.

به هــر حال اگــر سگی ماده در خواب بــه شما حمله کــرد بــایــد خود را از خطر زنی فرومایه حفظ کنید کــه او زنی اســت آزار رساننده و خطرناک. حمله سگ در خواب میمون نـیـسـت ولــی بیشتر اهمیت آن منوط اســت بــه مهابت سگ. سگ اگــر بزرگ و درنده و موحش باشد دشمنی اســت قوی پنجه و بسیار خطرناک ولــی اگــر سگ ضعیف و کوچک باشد دشمنی اســت ناتوان کــه قادر نـیـسـت آزار برساند مثل سگ های زینتی و کوچک کــه عده ای در خانه ها نگه می دارند. دیدن ایــن نوع سگ در خواب خطری را خبر نمی دهد.

اگر در خواب ببینید سگی را بــه ریسمان و زنجیر بسته اید و همراه می برید بــا کسی دوستی و موانست می کنید کــه در شان شما نیست. بــه ریسمان بستن و قلاده انداختن سگ نشان چیرگی بر دشمن نـیـسـت بل کــه تحصیل الفت اســت بــا شخصی دون و فرومایه و کثیف و چنان چــه آن سگ ماده باشد خواب شما می گوید زنی پلید در مسیر شما قرار می گیرد کــه بر او رغبت پیدا می کنید.

اگر در خواب ببینید کــه بــه سگ غذا می دهید از غم و غصه فراغت حاصل می کنید و اگــر سگ طعمه ای را از دست شما قاپید و ربود و خورد زیان مالی متوجه شما می شــود و روی کید و فریب مالی را از شما می رباید و چنان چــه آن سگ ماده باشد زنی شما را گول می زند و پولی را از چنگتان بــه در می برد. اگــر در خواب ببینید کــه سگی در خانه خود دارید ( بــه شرطی کــه در بیداری سگ نداشته باشید) کسی در خانه شما هست کــه صداقت ندارد و باز هم اگــر آن سگ ماده باشد و بدانید کــه سگ ماده را نگهداری می کنید زنی از نزدیکانتان بــه شما راست نمی گوید و همین زن اگــر مهلت و فرصت بیابد خیانت هم می کند. اگــر در خواب ببینید کــه سگی از شما ترسید و گریخت کسی را کــه دوست ندارید از خویشتن می رانید ولــی مــمــکن اســت آن شخص هــر کس هست شما را دوست داشته باشد زیــرا وفاداری سگ مشهور است.

اگر سگی را در خواب از خود راندید و آن سگ بــه ضعف و زبونی نزد شما بازگشت نیکو اســت چــون خواب شما می گوید در امری اشتباه می کنید ولــی سود شما در آن اســت کــه خلاف میل خود رفتار کنید. در ایــن حالت ضعفی کــه سگ در خواب شما نشان می دهد مبشر پیروزی اســت در بیداری. اگــر دیدید سگ های زیادی گرد شما را گرفته اند در جمعی وارد می شوید کــه بین آن ها بیگانه هستید. آن ها شما را نمی پزیرند و بــا بد بینی بــه شما نگاه می کـنـنـد شما هم از ایشان بیمناک هستید و اعتماد ندارید.

به هــر حال روابط مطلوبی نخواهید داشت. امــا اگــر در چنین حالتی سگ ها بــه شما حمله کـنـنـد بــه هیچ وجه خوب نیست. سگ شکاری دوستی اســت پست کــه خدمت می کــنــد و دنائت خود را نمی تواند پنهان نگه دارد و از بین ببرد. اگــر در خواب ببینید کــه سگی بــرای شما چیزی بــه دهان گرفت و آورد خوب اســت چــون سودی عایدتان می شود. معبران غربی در مورد سگ تعابیر دیگری دارند کــه کلا بــا تعابیر معبران اسلامی و شرقی متفاوتند.

این تفاوت از آن جا ناشی می شــود کــه برداشت؛ نسبت بــه سگ بــا روابطی کــه آن ها بــا سگ دارند؛ فرق می کند. ایــن را در مقدمه نــیــز نوشتم کــه برداشت ما نسبت بــه اشخاص و حیوانات و اشیا در تعابیر اثر می گذارد. غربی ها سگ را بهترین دوست انسان می دانند لذا در خواب نامه های غربی سگ دوست صمیمی و حامی قدرتمند و وفادار معرفی شده در حالتی کــه ما سگ را از حیوانات نجس و پلید و آلوده می دانیم ... آن ها دهان سگ را می بوسند در حالی کــه ما دهان سگ را کثیف می شناسیم و چنان چــه سگ بــه ظرفی دهان بزند هفت بار آن را بــا خاک می شوییم.

تعبیر دیدن سگ در خواب چیست

نظر لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب سگ :

سگ : دوست وفادار
سگ هار : خطریک دوست را تهدید میکند
با آن بازی کردن : آشتی
که پارس میکند : شامانی
مورد حمله سگی واقع شدن : خطر
مورد گاز گرفتگی سگی واقع شدن : دعوا بر سر پول
سگ شکاری : پشتکار بسیار زیاد برایتان سود آور خواهد بود
سگ بسته شده : دشمن
سگ زنجیر شده : مراقب دزدان باشید
سگهایی کــه همدیگر را گاز میگیرند : دعوا در بطن خانواده
زدن یک سگ : وفاداری
عوعو : بــه اعلان خطر آدمهای خیر خواه گوش کنید
عوعو کردن سگ : احتمال دزدی یــا خطر آتش سوزی

یوسف نبی علیه السلام درباره تعبیر خواب سگ می گوید :

دیدن سگ در خانه وی بدی شود
دیدن بانگ سگ بر وی زحمت باشد

تعبیر دیدن سگ در خواب

نظر آنلی بیتون در مورد تعبیر خواب سگ اینگونه اســت :

1ـ اگــر در خواب سگی شرور ببینید ؛ نشانه دشمن و زندگی سخت و غیرقابل تغییر اســت .
2ـ اگــر خواب ببینید سگی خود را دوستانه بــه شما می مالد ؛ علامت منفعت بسیار و دوستانی پایدار اســت .
3ـ اگــر خواب ببینید سگی از نژاد اصیل دارید ؛ علامت آن اســت کــه بــه ثروت زیادی دست می یابید .
4ـ اگــر خواب ببینید سگی شکاری از روی رد پا بــه جستجوی شماست ؛ نشانه آن اســت کــه در دام وسوسه ای می افتید و احتمال دارد در زندگی سقوط کنید .
5ـ دیدن سگهای کوچک در خواب ؛ علامت آن اســت کــه اندیشه های شما منشأ بی اهمیتی دارد .

تعبیر خواب سگ

6ـ اگــر خواب ببینید سگی شما را گاز می گیرد ؛ علامت همدمی اســت کــه در زندگی شما فتنه جویی می کــنــد .
7ـ دیدن سگ نحیف و کثیف در خواب ؛ دلالت بر بیماری کودکان و شکست در کار و حرفه دارد .
8ـ اگــر خواب ببینید سگها نمایش می دهند ؛ نشانه آن اســت کــه بخت و اقبال بــه یاری شما می شتابد .
9ـ اگــر در خواب صدای پارس سگ بشنوید ؛ نشانه شنیدن اخباری اســت کــه شما را پریشان و مضطرب می سازد
10ـ اگــر خواب ببینید کــه سگها روباه یــا شکار دیگری را دنبال می کـنـنـد ؛ علامت فعالیت بسیار در تمام زمینه های زندگی اســت .

تعبیر خواب سگ

11ـ دیدن سگ دست آموز در خواب ؛ علامت ابراز عشق بــا خودخواهی و کوته فکری اســت ... اگــر دختری چنین خوابی ببیند ؛ علامت آن اســت کــه نامزدش بیش از اندازه خودخواه اســت .
12ـ اگــر در خواب از دیدن سگ بولداگ بزرگی بترسید ؛ علامت آن اســت کــه می خواهید زندگی خود را از حد معمول ارتقاع دهید ... دچار مشکلاتی خواهید شــد ... اگــر دختری چنین خوابی ببینید ؛ علامت آن اســت کــه بــا مرد معقول و خوش قلبی ازدواج خواهی کــرد .
13ـ شنیدن صدای خرخر سگ در خواب ؛ علامت آن اســت کــه تحت فرمان افراد فریبکار قرار خواهید گرفت و آرامش خانواده بــه هم خواهد خورد .
14ـ شنیدن صدای زوزه محزون سگ در خواب ؛ نشانه مرگ یــا جدایی طولانی بین دوستان اســت .
15ـ شنیدن غرش سگها هنگام جنگیدن بــا هم ؛ در خواب ؛ علامت آن اســت کــه زندگی شما پریشان و غم زده خواهد بود و از دشمنان شکست خواهید خورد .

تعبیر خواب سگ

16ـ اگــر سگها را کنار گربه ها بــا ظاهری دوستانه ببینید کــه ناگاه بــه ســوی هم بر می گردند و دندانهای خود را شنان می دهند و بــا هم می جنگند ؛ نشانه آن اســت کــه در کار عشق و اهداف دنیوی بــا دردسر روبرو خواهید شد
17ـ اگــر خواب ببینید سگ سفیدی دوستانه بــه شما نزدیک می شــود ؛ نشانه آن اســت کــه در امور عشق و زندگی پیروز می شوید ... اگــر دختری چنین خوابی ببیند نشانه آن اســت کــه بــه زودی ازدواج خواهد کــرد .
18ـ خواب سگی کــه چند سر دارد ؛ نشانه آن اســت کــه می کوشید ؛ چند کار را هم زمان انــجـام دهید ... معمولاً در یک شاخه پیش رفتن موفقیتی بیشتر بــه همراه دارد ؛ کسی کــه آرزو دارد در هــر کاری توفیق یابد بــایــد نسبت بــه چنین خوابی بیشتر تأمل کــنــد .
19ـ اگــر سگ هاری در خواب ببینید ؛ نشانه آن اســت که  تلاشهای شما بــه موفقیت نمی انجامد و شاید بــه بیماری خطرناکی مبتلا شوید .
20ـ اگــر سگ هاری در خواب شما را گاز بگیرد ؛ علامت آن اســت کــه یکی از افراد مورد علاقه شما در آستانه دیوانگی اســت و احتمال دارد اتفاق رقت باری رخ دهد .
21ـ اگــر خواب ببینید بــه تنهایی سفر می کنید و سگی بــه دنبال شما می آید ؛ علامت یافتن دوستانی وفادار و پیمانهای موفقیت آمیز اســت .
22ـ دیدن سگی کــه شنا می کــنــد ؛ در خواب ؛ نشانه آن اســت کــه بــه سرعت بــه ســوی شادی و سعادت پیش می روید .
23ـ اگــر خواب ببینید سگی گربه ای را شکار می کــنــد ؛ علامت معاملات سودآور و تفریحات غیرمنتظره اســت .
24ـ اگــر در خواب ببینید سگی ماری را شکار می کــنــد ؛ علامت پیروزی و موفقیت اســت .

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “تعبیر خواب سگ”

دیدگاه ها بسته شده اند.