تعبیر خواب سگ

مجموعه: تعبیر خواب

تعبیر خواب سگ

تفسیر محمدبن سیرین از تعبیر خواب سگ :

سگ در خواب دیدن، دشمن دون فرومایه است، amma مهربان بود و سگ ماده در خواب زن فرومایه بود و سگ سیاه دشمنی بود az عرب، و سگ سفید، دشمنی بود az عجم. agar بیند ke سگ بر وی بانگ می کرد، دلیل ke az دشمنی سخنی زشت شنود. agar بیند ke سگ او ra بگزید، دلیل ke او ra az دشمن گزند رسد. agar دید جامه او be آب دهان سگ آلوده شد، دلیل است az دشمنی خسته شود. agar دید جامه او بدرید، دلیل ke در مالش نقصان پدید آمد. agar بیند ke گوشت سگ میخورد، دلیل ke دشمن ra be دشمنی دیگر دفع کند. agar بیند سگی ra نان همی داد، دلیل است ke روزی بر وی فراخ شود. agar بیند سگ ba وی نزدیکی نمود، دلیل ke دشمن در وی طمع کند. agar بیند ke سگ بر وی تکیه کرده بود، دلیل است بر دشمنی فرومایه اعتماد کند و کار او ra نصرت دهد. agar دید ke شیر سگ می خورد، دلیل ke ترس و بیم سخت be وی رسد و باشد ke ba دشمن او ra خصومت افتد. agar بیند ke سگ az وی می گریخت، دلیل است دشمن az وی برحذر بود. agar بیند ke سگی ماده درخانه او درآمد، دلیل ke زنی فرومایه ra be زنی کند. agar دید ke سگی جامه او ra be دندان بگزید، دلیل است مکروهی بر وی رسد.

اسماعیل بن اشعث درباره تعبیر خواب سگ می گوید :

سگ شکاری در خواب، دشمنی بود ظاهر. agar بیند ke be سگی شکار می کرد، دلیل ke az دشمنی دعوی دانش کند و خیر و منفعت یابد. agar بیند گوشت شکار میخورد، دلیل ke میراث یابد. agar بیند ke سگ شکاری ازخود دور نمود، دلیل است az دشمنی ba منفعت جدا شود.

حضرت امام جعفر صادق (ع) در مورد تعبیر خواب سگ می فرمایند :

دیدن سگ در خواب بر چهار وجه است

اول: دشمن.
دوم: پادشاه طامع(پادشاه طمعکار).
سوم: دانشمند و خادم بدفعل (دانشمند بد عمل وخادم بد رفتار).
چهارم: مردمان غماز (افراد سخن چین).

منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب سگ می گوید :

سگ agar آشنا باشد حمایتگر و دوست است و چنان che نا آشنا و بیگانه باشد خطرناک و مزاحم. در خواب niz عینا همین حالت پیش می آید.چنانچه در رویای خود سگی دیدید ke مطیع و رام است و be دنبالتان می آید و سخن و اشارات شما ra می فهمد امنیت دارید و خواب شما خبر می دهد ke آسیب نمی بینید و دوستی az شما حمایت می کند و agar دوست نزدیکی دارید می توانید be او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می شود. چنان che در خواب سگی ببینید ke بیگانه است و او ra ندیده اید و نمی شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید چرا ke احتمالا نسبت be شما حسن نیت ندارند.

اگر سگ بیگانه بود و be شما حمله کرد خواب شما می گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است ke لازم است az او حریم بگریزیدو دور بمانید. صدای سگ بدگوئی و سیاست و فحش و ناسزا است و چنان che در خواب صدای سگی ra بشنوید vali سگ ra نبینید نشان آن است ke az شما بد می گویند، غیبت می کنند و توطئه ترتیب می دهند. سگ agar آشنا و رام باشد و بانگ و صدا راه بیندازد فحش و ناسزا است و خواب شما می گوید ba یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت ke او نسبت be شما سخنان زشت می گوید و دشنام می دهد. ابن سیرین نوشته سگ ماده زنی دون همت و پست است vali تشخیص نر و مادگی سگ در خواب امکان ندارد مگر in ke ذهن ما آن ra گواهی دهد ya سگ، توله همراه داشته باشد.

به har حال agar سگی ماده در خواب be شما حمله کرد باید خود ra az خطر زنی فرومایه حفظ کنید ke او زنی است آزار رساننده و خطرناک. حمله سگ در خواب میمون نیست vali بیشتر اهمیت آن منوط است be مهابت سگ. سگ agar بزرگ و درنده و موحش باشد دشمنی است قوی پنجه و بسیار خطرناک vali agar سگ ضعیف و کوچک باشد دشمنی است ناتوان ke قادر نیست آزار برساند مثل سگ های زینتی و کوچک ke عده ای در خانه ها نگه می دارند. دیدن in نوع سگ در خواب خطری ra خبر نمی دهد.

اگر در خواب ببینید سگی ra be ریسمان و زنجیر بسته اید و همراه می برید ba کسی دوستی و موانست می کنید ke در شان شما نیست. be ریسمان بستن و قلاده انداختن سگ نشان چیرگی بر دشمن نیست بل ke تحصیل الفت است ba شخصی دون و فرومایه و کثیف و چنان che آن سگ ماده باشد خواب شما می گوید زنی پلید در مسیر شما قرار می گیرد ke بر او رغبت پیدا می کنید.

اگر در خواب ببینید ke be سگ غذا می دهید az غم و غصه فراغت حاصل می کنید و agar سگ طعمه ای ra az دست شما قاپید و ربود و خورد زیان مالی متوجه شما می شود و روی کید و فریب مالی ra az شما می رباید و چنان che آن سگ ماده باشد زنی شما ra گول می زند و پولی ra az چنگتان be در می برد. agar در خواب ببینید ke سگی در خانه خود دارید ( be شرطی ke در بیداری سگ نداشته باشید) کسی در خانه شما هست ke صداقت ندارد و باز هم agar آن سگ ماده باشد و بدانید ke سگ ماده ra نگهداری می کنید زنی az نزدیکانتان be شما راست نمی گوید و همین زن agar مهلت و فرصت بیابد خیانت هم می کند. agar در خواب ببینید ke سگی az شما ترسید و گریخت کسی ra ke دوست ندارید az خویشتن می رانید vali ممکن است آن شخص har کس هست شما ra دوست داشته باشد زیرا وفاداری سگ مشهور است.

اگر سگی ra در خواب az خود راندید و آن سگ be ضعف و زبونی نزد شما بازگشت نیکو است chon خواب شما می گوید در امری اشتباه می کنید vali سود شما در آن است ke خلاف میل خود رفتار کنید. در in حالت ضعفی ke سگ در خواب شما نشان می دهد مبشر پیروزی است در بیداری. agar دیدید سگ های زیادی گرد شما ra گرفته اند در جمعی وارد می شوید ke بین آن ها بیگانه هستید. آن ها شما ra نمی پزیرند و ba بد بینی be شما نگاه می کنند شما هم az ایشان بیمناک هستید و اعتماد ندارید.

به har حال روابط مطلوبی نخواهید داشت. amma agar در چنین حالتی سگ ها be شما حمله کنند be هیچ وجه خوب نیست. سگ شکاری دوستی است پست ke خدمت می کند و دنائت خود ra نمی تواند پنهان نگه دارد و az بین ببرد. agar در خواب ببینید ke سگی برای شما چیزی be دهان گرفت و آورد خوب است chon سودی عایدتان می شود. معبران غربی در مورد سگ تعابیر دیگری دارند ke کلا ba تعابیر معبران اسلامی و شرقی متفاوتند.

این تفاوت az آن جا ناشی می شود ke برداشت، نسبت be سگ ba روابطی ke آن ها ba سگ دارند، فرق می کند. in ra در مقدمه niz نوشتم ke برداشت ما نسبت be اشخاص و حیوانات و اشیا در تعابیر اثر می گذارد. غربی ها سگ ra بهترین دوست انسان می دانند لذا در خواب نامه های غربی سگ دوست صمیمی و حامی قدرتمند و وفادار معرفی شده در حالتی ke ما سگ ra az حیوانات نجس و پلید و آلوده می دانیم . آن ها دهان سگ ra می بوسند در حالی ke ما دهان سگ ra کثیف می شناسیم و چنان che سگ be ظرفی دهان بزند هفت بار آن ra ba خاک می شوییم.

تعبیر دیدن سگ در خواب چیست

نظر لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب سگ :

سگ : دوست وفادار
سگ هار : خطریک دوست ra تهدید میکند
با آن بازی کردن : آشتی
که پارس میکند : شامانی
مورد حمله سگی واقع شدن : خطر
مورد گاز گرفتگی سگی واقع شدن : دعوا بر سر پول
سگ شکاری : پشتکار بسیار زیاد برایتان سود آور خواهد بود
سگ بسته شده : دشمن
سگ زنجیر شده : مراقب دزدان باشید
سگهایی ke همدیگر ra گاز میگیرند : دعوا در بطن خانواده
زدن یک سگ : وفاداری
عوعو : be اعلان خطر آدمهای خیر خواه گوش کنید
عوعو کردن سگ : احتمال دزدی ya خطر آتش سوزی

یوسف نبی علیه السلام درباره تعبیر خواب سگ می گوید :

دیدن سگ در خانه وی بدی شود
دیدن بانگ سگ بر وی زحمت باشد

تعبیر دیدن سگ در خواب

نظر آنلی بیتون در مورد تعبیر خواب سگ اینگونه است :

1ـ agar در خواب سگی شرور ببینید ، نشانه دشمن و زندگی سخت و غیرقابل تغییر است .
2ـ agar خواب ببینید سگی خود ra دوستانه be شما می مالد ، علامت منفعت بسیار و دوستانی پایدار است .
3ـ agar خواب ببینید سگی az نژاد اصیل دارید ، علامت آن است ke be ثروت زیادی دست می یابید .
4ـ agar خواب ببینید سگی شکاری az روی رد پا be جستجوی شماست ، نشانه آن است ke در دام وسوسه ای می افتید و احتمال دارد در زندگی سقوط کنید .
5ـ دیدن سگهای کوچک در خواب ، علامت آن است ke اندیشه های شما منشأ بی اهمیتی دارد .

تعبیر خواب سگ

6ـ agar خواب ببینید سگی شما ra گاز می گیرد ، علامت همدمی است ke در زندگی شما فتنه جویی می کند .
7ـ دیدن سگ نحیف و کثیف در خواب ، دلالت بر بیماری کودکان و شکست در کار و حرفه دارد .
8ـ agar خواب ببینید سگها نمایش می دهند ، نشانه آن است ke بخت و اقبال be یاری شما می شتابد .
9ـ agar در خواب صدای پارس سگ بشنوید ، نشانه شنیدن اخباری است ke شما ra پریشان و مضطرب می سازد
10ـ agar خواب ببینید ke سگها روباه ya شکار دیگری ra دنبال می کنند ، علامت فعالیت بسیار در تمام زمینه های زندگی است .

تعبیر خواب سگ

11ـ دیدن سگ دست آموز در خواب ، علامت ابراز عشق ba خودخواهی و کوته فکری است . agar دختری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است ke نامزدش بیش az اندازه خودخواه است .
12ـ agar در خواب az دیدن سگ بولداگ بزرگی بترسید ، علامت آن است ke می خواهید زندگی خود ra az حد معمول ارتقاع دهید . دچار مشکلاتی خواهید شد . agar دختری چنین خوابی ببینید ، علامت آن است ke ba مرد معقول و خوش قلبی ازدواج خواهی کرد .
13ـ شنیدن صدای خرخر سگ در خواب ، علامت آن است ke تحت فرمان افراد فریبکار قرار خواهید گرفت و آرامش خانواده be هم خواهد خورد .
14ـ شنیدن صدای زوزه محزون سگ در خواب ، نشانه مرگ ya جدایی طولانی بین دوستان است .
15ـ شنیدن غرش سگها هنگام جنگیدن ba هم ، در خواب ، علامت آن است ke زندگی شما پریشان و غم زده خواهد بود و az دشمنان شکست خواهید خورد .

تعبیر خواب سگ

16ـ agar سگها ra کنار گربه ها ba ظاهری دوستانه ببینید ke ناگاه be سوی هم بر می گردند و دندانهای خود ra شنان می دهند و ba هم می جنگند ، نشانه آن است ke در کار عشق و اهداف دنیوی ba دردسر روبرو خواهید شد
17ـ agar خواب ببینید سگ سفیدی دوستانه be شما نزدیک می شود ، نشانه آن است ke در امور عشق و زندگی پیروز می شوید . agar دختری چنین خوابی ببیند نشانه آن است ke be زودی ازدواج خواهد کرد .
18ـ خواب سگی ke چند سر دارد ، نشانه آن است ke می کوشید ، چند کار ra هم زمان انجام دهید . معمولاً در یک شاخه پیش رفتن موفقیتی بیشتر be همراه دارد ، کسی ke آرزو دارد در har کاری توفیق یابد باید نسبت be چنین خوابی بیشتر تأمل کند .
19ـ agar سگ هاری در خواب ببینید ، نشانه آن است که  تلاشهای شما be موفقیت نمی انجامد و شاید be بیماری خطرناکی مبتلا شوید .
20ـ agar سگ هاری در خواب شما ra گاز بگیرد ، علامت آن است ke یکی az افراد مورد علاقه شما در آستانه دیوانگی است و احتمال دارد اتفاق رقت باری رخ دهد .
21ـ agar خواب ببینید be تنهایی سفر می کنید و سگی be دنبال شما می آید ، علامت یافتن دوستانی وفادار و پیمانهای موفقیت آمیز است .
22ـ دیدن سگی ke شنا می کند ، در خواب ، نشانه آن است ke be سرعت be سوی شادی و سعادت پیش می روید .
23ـ agar خواب ببینید سگی گربه ای ra شکار می کند ، علامت معاملات سودآور و تفریحات غیرمنتظره است .
24ـ agar در خواب ببینید سگی ماری ra شکار می کند ، علامت پیروزی و موفقیت است .

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “تعبیر خواب سگ”

دیدگاه ها بسته شده اند.