تعبیر خواب جن

مجموعه: تعبیر خواب

تعبیر خواب جن

بدان کــه معبران را در ایــن خلاف اســت وبعضی گفته اند دشمن اســت و بعضی گفته اند بخت اســت و کامروائی در آن کار کــه بود.

 

ابوهریره درباره تعبیر خواب جن می گوید :

از رسول خدا (ص) مروی اســت کــه دیدار پری در خواب؛ دولت و بزرگی اســت و دست در دست او نهادن و بــا او سخن گفتن؛ دلیل خرمی است.

محمدبن سیرین در مورد تعبیر خواب جن می گوید :

پری بــه خواب دیدن؛ اگــر خوشخوی و شادمان است؛ دلیل کــه عز و دولت یابد؛ اگــر او را زشت و غمگین بیند؛ دلیل بر غم و اندوه کند؛اگر پری را مرده بیند؛ کار او شوریده شود؛ اگــر بــا پری جنگ می کرد؛ دلیل کــه کار او آشفته شود.

تفسیر ابراهیم کرمانی از تعبیر خواب جن ایــن چنین اســت :

پریان بعضی مسلمانند و در خواب دیدن؛ دوست و بخت و دولت اســت و آن چــه کافر باشند؛ دیدار ایشان دیدار دشمن و ادبار و اندوه است.

حضرت دانیال درباره تعبیر خواب جن می فرماید :

اگر بــه خواب دید کــه در میان پریان است؛ دلیل کــه بــه سفر شــود و آن سفر او را مبارک بود. اگــر بیند پری او در گردن گرفت و می رفت؛ دلیل بر عز و جاه و بزرگی بود. اگــر بیند پری او از گردن بینداخت؛ از جاه و بزرگی بیفتد. اگــر بیند پریان بــا او بــه لطف سخن می گفتند؛ دلیل کــه کارش نیکو شود. اگــر پری را درجامه نیکو بیند؛ حالش نیکو شود. اگــر پری را در خانه بد بیند؛ حالش بد شود. اگــر بیند پری او را چیزی داد. از زر و سیم و آن چــه بدین ماند؛ دلیل کــه دولت و اقبالش زیادت شود.

تعبیر دیدن جن در خواب

نظر جابر مغربی در باب تعبیر خواب جن :

اگر پری را بیمار یــا مرده بیند؛ دلیل کــه حال او بد شود. اگــر بیند پادشاه پریان او را بنواخت؛ دلیل کــه دولت و اقبال یابد و مقرب پادشاه گردد. اگــر دید پری جایگاه خویش را بدو نمود و گاه خود را بر او عرضه کــرد و گاه خود را پنهان؛ دلیل کــه زنی بــا وی مکر و خیانت سازد. اگــر بیند در خانه پریان شــد و ایشان را می شناخت؛ دلیل کــه بــه غربت افتد و شهرها بیند. اگــر بیند پری او را همی برد؛ دلیل کــه حاجت او روا شود؛ از جائی کــه امید ندارد.

حضرت امام جعفر صادق (ع) در مورد تعبیر خواب جن می فرمایند :

دیدن پری در خواب بر پنج وجه است

اول: دوستی عزیز.
دوم: بخت و دولت.
سوم: کاری کــه دارد از او کامرانی یابد.
چهارم: بزرگی و حشمت.
پنجم: خبر دروغ و کارهای باطل است.

منوچهر مطیعی تهرانی در مورد تعبیر خواب جن می گوید :

دیدن جن در خواب روبه روئی بــا فتنه و دشمنی اســت و چـنـانـچه در خواب جن ببینید بــا دشمنی دست و پنجه نرم می کنید و علیه شما آتش فتنه ای بر افروخته می شود. اگــر در خواب از جنی بترسید و فرار کنید امنیت می یابید و سود می برید. اگــر جنی در خانه خودتان دیدید او یک دشمن خانگی اســت و خواب شما می گوید کــه مراقب یکی از نزدیکان خویش باشید. چـنـانـچه در خانه خود تعدادی جن دیدید نشان آن اســت کــه اهالی خانه علیه شما جبهه گرفته اند و مخالف هستند. اگــر جن را در جائی ناآشنا دیدید دشمنی بیگانه اســت کــه بــا او روبه رو می شوید.اگر جن در خواب دیدید و آن جن خوشحال بود شما غمگین می شوید و اگــر اندوهگین بود شما شادی و سرور می یابید. مشاهده شادی اجنه و جشن و سرور آن ها شادی دشمنان تلقی می گردد کــه مطلوب نـیـسـت چــون شادی دشمن بــا غم و اندوه ما مرادف است. اگــر در خواب قیافه آشنائی را دیدید و احساس کردید کــه او جن اســت تعبیر همان اســت کــه نوشته شدو اگــر جن آشنا بود و چیزی بــه شما داد پولی عایدتان می شــود و اگــر چیزی از شما خواست یــا گرفت مالی را از دست می دهید دوستی بــا جن در خواب مجاورت بــا دشمن و قبول فتنه بدون مبارزه اســت و اگــر در خواب بــا جن دعوا کردید صلح و سلامت می یابید.

جن در خواب

نظریه آنلی بیتون از تعبیر خواب جن :

دیدن سم شکافته جن در خواب ؛ نشانه آن اســت کــه بدبختی شما را تهدید می کــنــد و بــا دوری از افراد ناشناس بــه انــجـام کار مثبتی خواهید پرداخت.

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “تعبیر خواب جن”

دیدگاه ها بسته شده اند.