تعبیر خواب جن

تعبیر خواب جن

مجموعه: اختصاصی, تعبیر خواب
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • تعبیر خواب جن
 •  

  تعبیر خواب جن

  بدان که معبران را در این خلاف است وبعضی گفته اند دشمن است و بعضی گفته اند بخت است و کامروائی در آن کار که بود.

   

  ابوهریره درباره تعبیر خواب جن می گوید :

  از رسول خدا (ص) مروی است که دیدار پری در خواب، دولت و بزرگی است و دست در دست او نهادن و با او سخن گفتن، دلیل خرمی است.

  محمدبن سیرین در مورد تعبیر خواب جن می گوید :

  پری به خواب دیدن، اگر خوشخوی و شادمان است، دلیل که عز و دولت یابد، اگر او را زشت و غمگین بیند، دلیل بر غم و اندوه کند،اگر پری را مرده بیند، کار او شوریده شود، اگر با پری جنگ می کرد، دلیل که کار او آشفته شود.

  تفسیر ابراهیم کرمانی از تعبیر خواب جن این چنین است :

  پریان بعضی مسلمانند و در خواب دیدن، دوست و بخت و دولت است و آن چه کافر باشند، دیدار ایشان دیدار دشمن و ادبار و اندوه است.

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : فال روزانه

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  حضرت دانیال درباره تعبیر خواب جن می فرماید :

  اگر به خواب دید که در میان پریان است، دلیل که به سفر شود و آن سفر او را مبارک بود. اگر بیند پری او در گردن گرفت و می رفت، دلیل بر عز و جاه و بزرگی بود. اگر بیند پری او از گردن بینداخت، از جاه و بزرگی بیفتد. اگر بیند پریان با او به لطف سخن می گفتند، دلیل که کارش نیکو شود. اگر پری را درجامه نیکو بیند، حالش نیکو شود. اگر پری را در خانه بد بیند، حالش بد شود. اگر بیند پری او را چیزی داد. از زر و سیم و آن چه بدین ماند، دلیل که دولت و اقبالش زیادت شود.

  تعبیر دیدن جن در خواب

  نظر جابر مغربی در باب تعبیر خواب جن :

  اگر پری را بیمار یا مرده بیند، دلیل که حال او بد شود. اگر بیند پادشاه پریان او را بنواخت، دلیل که دولت و اقبال یابد و مقرب پادشاه گردد. اگر دید پری جایگاه خویش را بدو نمود و گاه خود را بر او عرضه کرد و گاه خود را پنهان، دلیل که زنی با وی مکر و خیانت سازد. اگر بیند در خانه پریان شد و ایشان را می شناخت، دلیل که به غربت افتد و شهرها بیند. اگر بیند پری او را همی برد، دلیل که حاجت او روا شود، از جائی که امید ندارد.

  حضرت امام جعفر صادق (ع) در مورد تعبیر خواب جن می فرمایند :

  دیدن پری در خواب بر پنج وجه است

  اول: دوستی عزیز.
  دوم: بخت و دولت.
  سوم: کاری که دارد از او کامرانی یابد.
  چهارم: بزرگی و حشمت.
  پنجم: خبر دروغ و کارهای باطل است.

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : فال حافظ

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  منوچهر مطیعی تهرانی در مورد تعبیر خواب جن می گوید :

  دیدن جن در خواب روبه روئی با فتنه و دشمنی است و چنانچه در خواب جن ببینید با دشمنی دست و پنجه نرم می کنید و علیه شما آتش فتنه ای بر افروخته می شود. اگر در خواب از جنی بترسید و فرار کنید امنیت می یابید و سود می برید. اگر جنی در خانه خودتان دیدید او یک دشمن خانگی است و خواب شما می گوید که مراقب یکی از نزدیکان خویش باشید. چنانچه در خانه خود تعدادی جن دیدید نشان آن است که اهالی خانه علیه شما جبهه گرفته اند و مخالف هستند. اگر جن را در جائی ناآشنا دیدید دشمنی بیگانه است که با او روبه رو می شوید.اگر جن در خواب دیدید و آن جن خوشحال بود شما غمگین می شوید و اگر اندوهگین بود شما شادی و سرور می یابید. مشاهده شادی اجنه و جشن و سرور آن ها شادی دشمنان تلقی می گردد که مطلوب نیست چون شادی دشمن با غم و اندوه ما مرادف است. اگر در خواب قیافه آشنائی را دیدید و احساس کردید که او جن است تعبیر همان است که نوشته شدو اگر جن آشنا بود و چیزی به شما داد پولی عایدتان می شود و اگر چیزی از شما خواست یا گرفت مالی را از دست می دهید دوستی با جن در خواب مجاورت با دشمن و قبول فتنه بدون مبارزه است و اگر در خواب با جن دعوا کردید صلح و سلامت می یابید.

  جن در خواب

  نظریه آنلی بیتون از تعبیر خواب جن :

  دیدن سم شکافته جن در خواب ، نشانه آن است که بدبختی شما را تهدید می کند و با دوری از افراد ناشناس به انجام کار مثبتی خواهید پرداخت.

   

  کلمات کلیدی : از (ص) (ع) ، آتش آشفته آشنا آشنائی آن آنلی ابراهیم ابوهریره اجنه احساس ادبار از از تعبیر است است است است، افتد افراد افروخته اقبال اقبالش امام امنیت امید انجام اند اندوه اندوهگین اهالی او اول اگر ای ایشان این با باب بازدید باشند، باشید باطل ببینید بترسید بخت بد بدان بدبختی بدو بدون بدین بر برد، برید بزرگی بعضی بنواخت، به بود بود بیتون بیفتد بیمار بیند بیند، بینداخت، بیگانه تعبیر تعدادی تفسیر تلقی تهدید تهرانی جائی جابر جاه جایگاه جبهه جشن جعفر جن جنگ جنی حاجت حافظ حال حالش حشمت پنجم حضرت خانه خانگی خبر خدا خرمی خلاف خواب خواب خواب، خواست خواهید خود خودتان خوشحال خوشخوی خویش خیانت داد دارد دانیال در درباره درجامه دروغ دست دشمن دشمنان دشمنی دعوا دلیل دهید دوری دوست دوستی دولت دولت سوم دید دیدار دیدن دیدن، دیدید دیگر را رسول رفت، رو روئی روا روبه روزانه زر زشت زنی زیادت سازد سخن سرور سفر سلامت سم سود سیرین سیم شادمان شادی شد شدو شما شناخت، شهرها شود شود شود، شوریده شوید شویداگر شکافته صادق صفحات صلح عایدتان عرضه عز عزیز دوم علیه غربت غم غمگین فال فتنه فرار فرمائید فرماید فرمایند قبول قیافه لطف ما مالی ماند، مبارزه مبارک مثبتی مجاورت محمدبن مخالف مرادف مراقب مرده مروی مسلمانند مشاهده مطلوب مطیعی معبران مغربی مقرب منوچهر مورد مکر می میان ناآشنا ناشناس ندارد نرم نزدیکان نشان نشانه نظر نظریه نمود نهادن نوشته نیز نیست نیکو ها هستند همان همی و وبعضی وجه وی پادشاه پرداخت پری پریان پنج پنجه پنهان، پولی چنانچه چنین چه چون چیزی کار کارش کارهای کاری کافر کامرانی کامروائی کرد کرد، کردید کرمانی کند کند،اگر کنید که گاه گردد گردن گرفت گرفته گفتن، گفتند، گفته گوید یا یابد یابد چهارم یابد، یابید یابید یک یکی

   

 • تو بیا
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب جن”

  دیدگاه ها بسته شده اند.