تعبیر خواب جن

مجموعه: تعبیر خواب

تعبیر خواب جن

بدان ke معبران ra در in خلاف است وبعضی گفته اند دشمن است و بعضی گفته اند بخت است و کامروائی در آن کار ke بود.

 

ابوهریره درباره تعبیر خواب جن می گوید :

از رسول خدا (ص) مروی است ke دیدار پری در خواب، دولت و بزرگی است و دست در دست او نهادن و ba او سخن گفتن، دلیل خرمی است.

محمدبن سیرین در مورد تعبیر خواب جن می گوید :

پری be خواب دیدن، agar خوشخوی و شادمان است، دلیل ke عز و دولت یابد، agar او ra زشت و غمگین بیند، دلیل بر غم و اندوه کند،اگر پری ra مرده بیند، کار او شوریده شود، agar ba پری جنگ می کرد، دلیل ke کار او آشفته شود.

تفسیر ابراهیم کرمانی از تعبیر خواب جن in چنین است :

پریان بعضی مسلمانند و در خواب دیدن، دوست و بخت و دولت است و آن che کافر باشند، دیدار ایشان دیدار دشمن و ادبار و اندوه است.

حضرت دانیال درباره تعبیر خواب جن می فرماید :

اگر be خواب دید ke در میان پریان است، دلیل ke be سفر شود و آن سفر او ra مبارک بود. agar بیند پری او در گردن گرفت و می رفت، دلیل بر عز و جاه و بزرگی بود. agar بیند پری او az گردن بینداخت، az جاه و بزرگی بیفتد. agar بیند پریان ba او be لطف سخن می گفتند، دلیل ke کارش نیکو شود. agar پری ra درجامه نیکو بیند، حالش نیکو شود. agar پری ra در خانه بد بیند، حالش بد شود. agar بیند پری او ra چیزی داد. az زر و سیم و آن che بدین ماند، دلیل ke دولت و اقبالش زیادت شود.

تعبیر دیدن جن در خواب

نظر جابر مغربی در باب تعبیر خواب جن :

اگر پری ra بیمار ya مرده بیند، دلیل ke حال او بد شود. agar بیند پادشاه پریان او ra بنواخت، دلیل ke دولت و اقبال یابد و مقرب پادشاه گردد. agar دید پری جایگاه خویش ra بدو نمود و گاه خود ra بر او عرضه کرد و گاه خود ra پنهان، دلیل ke زنی ba وی مکر و خیانت سازد. agar بیند در خانه پریان شد و ایشان ra می شناخت، دلیل ke be غربت افتد و شهرها بیند. agar بیند پری او ra همی برد، دلیل ke حاجت او روا شود، az جائی ke امید ندارد.

حضرت امام جعفر صادق (ع) در مورد تعبیر خواب جن می فرمایند :

دیدن پری در خواب بر پنج وجه است

اول: دوستی عزیز.
دوم: بخت و دولت.
سوم: کاری ke دارد az او کامرانی یابد.
چهارم: بزرگی و حشمت.
پنجم: خبر دروغ و کارهای باطل است.

منوچهر مطیعی تهرانی در مورد تعبیر خواب جن می گوید :

دیدن جن در خواب روبه روئی ba فتنه و دشمنی است و چنانچه در خواب جن ببینید ba دشمنی دست و پنجه نرم می کنید و علیه شما آتش فتنه ای بر افروخته می شود. agar در خواب az جنی بترسید و فرار کنید امنیت می یابید و سود می برید. agar جنی در خانه خودتان دیدید او یک دشمن خانگی است و خواب شما می گوید ke مراقب یکی az نزدیکان خویش باشید. چنانچه در خانه خود تعدادی جن دیدید نشان آن است ke اهالی خانه علیه شما جبهه گرفته اند و مخالف هستند. agar جن ra در جائی ناآشنا دیدید دشمنی بیگانه است ke ba او روبه رو می شوید.اگر جن در خواب دیدید و آن جن خوشحال بود شما غمگین می شوید و agar اندوهگین بود شما شادی و سرور می یابید. مشاهده شادی اجنه و جشن و سرور آن ها شادی دشمنان تلقی می گردد ke مطلوب نیست chon شادی دشمن ba غم و اندوه ما مرادف است. agar در خواب قیافه آشنائی ra دیدید و احساس کردید ke او جن است تعبیر همان است ke نوشته شدو agar جن آشنا بود و چیزی be شما داد پولی عایدتان می شود و agar چیزی az شما خواست ya گرفت مالی ra az دست می دهید دوستی ba جن در خواب مجاورت ba دشمن و قبول فتنه بدون مبارزه است و agar در خواب ba جن دعوا کردید صلح و سلامت می یابید.

جن در خواب

نظریه آنلی بیتون از تعبیر خواب جن :

دیدن سم شکافته جن در خواب ، نشانه آن است ke بدبختی شما ra تهدید می کند و ba دوری az افراد ناشناس be انجام کار مثبتی خواهید پرداخت.

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “تعبیر خواب جن”

دیدگاه ها بسته شده اند.