تعبیر خواب ماهی

مجموعه: تعبیر خواب

تعبیر خواب ماهی

حضرت دانیال درباره تعبیر خواب ماهی می گوید :

دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر؛ دلیل بلا و سختی بود و در دریای سردسیر تاویلش نیکو بود. اگــر دید ماهی بسیار داشت تازه و بزرگ دلیل غنیمت اســت و امــا ماهی کوچک غم است. اگــر بیند از شکم ماهی مروارید یافت؛ دلیل کــه پسری آورد.

محمدبن سیرین در مورد تعبیر خواب ماهی می گوید :

اگر دید کسی ماهی شــود و خشک بــه وی داد؛ دلیل کــه بزرگی ظلم کند. اگــر ماهی خورد؛ دلیل کــه از غلام مضرت بیند و بعضی می گویند؛ دلیل سفر است.

تفسیر جابر مغربی از تعبیر خواب ماهی :

دیدن ماهی تازه دلیل غنیمت است؛ زیــرا کــه بر خوان عیسی (ع) کــه از بهشت آورده بودند ماهی بود. اگــر بیند از دهان او ماهی بیرون آمد؛ دلیل کــه دروغ بسیار گوید. اگــر دید از قضیب او ماهی بیرون آمد؛ دلیل کــه او را دختری آید. اگــر ماهی تازه پخته می خورد؛ دلیل کــه بــه قدر آن مال حاصل کند. اگــر دید ماهی فروشی می کرد؛دلیل کــه منفعت یابد. اگــر دید ماهیان دریا بــا او سخن گفتند؛ دلیل کــه راز پادشاه آگاه شــود و مراد خود حاصل کند.

حضرت امام جعفر صادق (ع) درباره تعبیر خواب ماهی می فرمایند :

دیدن ماهی بر شش وجه است

اول: وزیر.
دوم: لشگر.
سوم: دختر دوشیزه.
چهارم: غنیمت.
پنجم: غم و اندوه.
ششم: کنیزکی هندوی

منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب ماهی می گوید :

دیدن ماهی در خواب نیکو اســت بخصوص اگــر آبی کــه ماهی در آن شنا می کــنــد صاف و روشن باشد. اگــر در خواب ببینید جائی در کنار آبگیر یــا حوض و یــا دریا و استخر ایستاده اید و درون آب ماهیان فراوان می بینید کــه شنا می کـنـنـد بسیار خوب اســت چرا کــه خواب شما از آینده ای روشن خبر می دهد ولــی شرط ایــن اســت کــه آب صاف و زلال باشد چنان چــه آبی کــه ماهیان در آن شنا می کـنـنـد تیره و گل آلود باشد نشان آن اســت کــه جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار می گیرد امــا بعد از طی مراحلی بسیار دشوار و دست و پنجه نرم کردن بــا مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زیاد. اگــر آب متعفن باشد و در آن ماهیان خوش رنگ و زیبا شنا کـنـنـد خوب نـیـسـت چرا کــه خواب شما می گوید چیزهائی بدست می آورید کــه بــه رنج و بدبختی و بیماری در برخورد بــه آن نمی ارزد.

آب متعفن نشان بیماری و حبس و محکومیت است. ماهی سفید بخت و اقبال اســت ؛ ماهی زرد طلائی پول و مال و ثروت اســت و ماهی سرخ فر و شکوه است. اگــر کسی در خواب یک یــا چند ماهی درون شیشه یــا تنگ آن طور کــه در مراسم هفت سین نوروز موسوم اســت بــه شما بدهد بسیار خوب اســت چــون از جانب او متمتع و بهره مند می شوید و بــه آرزوهای خود می رسید و چنان چــه شما بــه کسی ماهی بدهید او را کمک و یاری می کنید کــه بــه آرزوهایش برسد. اگــر در خواب ببینید کــه ماهی را درسته قورت دادید طمع می کنید و دچار حرص و آز می شوید و اگــر غذائی بخورید؛ بــه نعمت می رسید. اگــر ببینید ماهی شور می خورید چــه دودی باشد و چــه تازه بــه شرطی کــه شور باشد بــه بلا و مصیبت گرفتار می شوید.

تعبیر دیدن ماهی در خواب

نظر لوک اویتنهاو در مورد تعبیر خواب ماهی :

ماهی
ماهیگیری : سود زیاد
ماهیهای بزرگ : رضایت
ماهیهای کوچک : شکست
ماهیهای مرده : ناراحتی
پختن آنها : داشتن خانه بــا سامان
خریدن آن : اطلاعات غلط
ماهیهای فرمز : ازدواج بــا یک فرد ثروتمند

یوسف نبی علیه السلام درباره تعبیر خواب ماهی می گوید :

دیدن ماهی روزی است

دیدن ماهی در خواب

آنلی بیتون و تعبیر خواب ماهی :

1ـ دیدن ماهی در آب زلال و پاکیزه رودخانه ؛ در خواب ؛ علامت آن اســت کــه اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار می دهند .
2ـ دیدن ماهی مرده در خواب ؛ نشانه آن اســت کــه در اثر اتفاق درد آوری ثروت و قدرت خود را از دست می دهید .
3ـ اگــر دختری خواب ماهی ببیند ؛ نشانه آن اســت کــه همسری زیبا و بــا استعداد بــه دست خواهد آورد .
4ـ اگــر خواب ببینید گربه ماهی صید می کنید ؛ نشانه آن اســت کــه نقشه های دشمنان شما را پریشان می کــنــد ؛ امــا حضور ذهن و اقبال بــه شما کمک می کــنــد تــا از دام آنها بگریزید .
5ـ اگــر در خواب بــرای گرفتن ماهی بــه آب بزنید ؛ نشانه آن اســت کــه بــا توانایی و شهامت ثروتی بــه دست می آورید .
6ـ خواب ماهیگیری ؛ نشانه کسب قدرت و علم اقتصاد اســت ... امــا اگــر در هنگام ماهیگیری چیزی صید نکنید ؛ نشانه آن اســت کــه تلاشهای شما بــرای یافتن افتخار و ثروت بی حاصل اســت .
7ـ خوردن ماهی در خواب ؛ علامت روابط دوستانه و پایدار اســت .

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “تعبیر خواب ماهی”

دیدگاه ها بسته شده اند.