تعبیر خواب ماهی

تعبیر خواب ماهی

مجموعه: اختصاصی, تعبیر خواب
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • تعبیر خواب ماهی
 •  

  تعبیر خواب ماهی

  حضرت دانیال درباره تعبیر خواب ماهی می گوید :

  دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر، دلیل بلا و سختی بود و در دریای سردسیر تاویلش نیکو بود. اگر دید ماهی بسیار داشت تازه و بزرگ دلیل غنیمت است و اما ماهی کوچک غم است. اگر بیند از شکم ماهی مروارید یافت، دلیل که پسری آورد.

  محمدبن سیرین در مورد تعبیر خواب ماهی می گوید :

  اگر دید کسی ماهی شود و خشک به وی داد، دلیل که بزرگی ظلم کند. اگر ماهی خورد، دلیل که از غلام مضرت بیند و بعضی می گویند، دلیل سفر است.

  تفسیر جابر مغربی از تعبیر خواب ماهی :

  دیدن ماهی تازه دلیل غنیمت است، زیرا که بر خوان عیسی (ع) که از بهشت آورده بودند ماهی بود. اگر بیند از دهان او ماهی بیرون آمد، دلیل که دروغ بسیار گوید. اگر دید از قضیب او ماهی بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید. اگر ماهی تازه پخته می خورد، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند. اگر دید ماهی فروشی می کرد،دلیل که منفعت یابد. اگر دید ماهیان دریا با او سخن گفتند، دلیل که راز پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل کند.

  حضرت امام جعفر صادق (ع) درباره تعبیر خواب ماهی می فرمایند :

  دیدن ماهی بر شش وجه است

  اول: وزیر.
  دوم: لشگر.
  سوم: دختر دوشیزه.
  چهارم: غنیمت.
  پنجم: غم و اندوه.
  ششم: کنیزکی هندوی

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : فال روزانه

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب ماهی می گوید :

  دیدن ماهی در خواب نیکو است بخصوص اگر آبی که ماهی در آن شنا می کند صاف و روشن باشد. اگر در خواب ببینید جائی در کنار آبگیر یا حوض و یا دریا و استخر ایستاده اید و درون آب ماهیان فراوان می بینید که شنا می کنند بسیار خوب است چرا که خواب شما از آینده ای روشن خبر می دهد ولی شرط این است که آب صاف و زلال باشد چنان چه آبی که ماهیان در آن شنا می کنند تیره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار می گیرد اما بعد از طی مراحلی بسیار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زیاد. اگر آب متعفن باشد و در آن ماهیان خوش رنگ و زیبا شنا کنند خوب نیست چرا که خواب شما می گوید چیزهائی بدست می آورید که به رنج و بدبختی و بیماری در برخورد به آن نمی ارزد.

  آب متعفن نشان بیماری و حبس و محکومیت است. ماهی سفید بخت و اقبال است ، ماهی زرد طلائی پول و مال و ثروت است و ماهی سرخ فر و شکوه است. اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی درون شیشه یا تنگ آن طور که در مراسم هفت سین نوروز موسوم است به شما بدهد بسیار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند می شوید و به آرزوهای خود می رسید و چنان چه شما به کسی ماهی بدهید او را کمک و یاری می کنید که به آرزوهایش برسد. اگر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع می کنید و دچار حرص و آز می شوید و اگر غذائی بخورید، به نعمت می رسید. اگر ببینید ماهی شور می خورید چه دودی باشد و چه تازه به شرطی که شور باشد به بلا و مصیبت گرفتار می شوید.

  تعبیر دیدن ماهی در خواب

  نظر لوک اویتنهاو در مورد تعبیر خواب ماهی :

  ماهی
  ماهیگیری : سود زیاد
  ماهیهای بزرگ : رضایت
  ماهیهای کوچک : شکست
  ماهیهای مرده : ناراحتی
  پختن آنها : داشتن خانه با سامان
  خریدن آن : اطلاعات غلط
  ماهیهای فرمز : ازدواج با یک فرد ثروتمند

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : فال حافظ

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  یوسف نبی علیه السلام درباره تعبیر خواب ماهی می گوید :

  دیدن ماهی روزی است

  دیدن ماهی در خواب

  آنلی بیتون و تعبیر خواب ماهی :

  1ـ دیدن ماهی در آب زلال و پاکیزه رودخانه ، در خواب ، علامت آن است که اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار می دهند .
  2ـ دیدن ماهی مرده در خواب ، نشانه آن است که در اثر اتفاق درد آوری ثروت و قدرت خود را از دست می دهید .
  3ـ اگر دختری خواب ماهی ببیند ، نشانه آن است که همسری زیبا و با استعداد به دست خواهد آورد .
  4ـ اگر خواب ببینید گربه ماهی صید می کنید ، نشانه آن است که نقشه های دشمنان شما را پریشان می کند ، اما حضور ذهن و اقبال به شما کمک می کند تا از دام آنها بگریزید .
  5ـ اگر در خواب برای گرفتن ماهی به آب بزنید ، نشانه آن است که با توانایی و شهامت ثروتی به دست می آورید .
  6ـ خواب ماهیگیری ، نشانه کسب قدرت و علم اقتصاد است . اما اگر در هنگام ماهیگیری چیزی صید نکنید ، نشانه آن است که تلاشهای شما برای یافتن افتخار و ثروت بی حاصل است .
  7ـ خوردن ماهی در خواب ، علامت روابط دوستانه و پایدار است .

   

  کلمات کلیدی : از ـ (ع) ، آب آبگیر آبی آرزوهای آرزوهایش آز آلود آمد، آن آنلی آنها آورد آورد آورده آوری آورید آگاه آید آینده اتفاق اثر ارزد از از تعبیر ازدواج است است است است، استخر استعداد اشخاص اطلاعات افتخار اقبال اقتصاد السلام اما امام اندوه ششم او اول اویتنهاو اگر ای اید ایستاده این با بازدید باشد ببیند ببینید بخت بخصوص بخورید، بدبختی بدست بدهد بدهید بر برای برخورد برسد بزرگ بزرگی بزنید بسیار بعد بعضی بلا به بهره بهشت بود بودند بگریزید بی بیتون بیرون بیماری بیند بینید تا تازه تاویلش تعبیر تفسیر تلاشهای تنگ تهرانی توانایی تیره ثروت ثروتمند ثروتمند ثروتی جائی جابر جانب جاه جعفر حاصل حافظ حبس حرص حضرت حضور حوض خانه خبر خشک خواب خواب خوان خواهد خوب خود خورد، خوردن خورید خوش داد، دادید داشت داشتن دام دانیال دختر دختری در درباره درد درسته دروغ درون دریا دریای دست دسترس دشمنان دشوار دلیل دهان دهد دهند دهید دودی دوستانه دوشیزه چهارم دچار دید دیدن دیگر ذهن را راز رسید رضایت ماهیهای رنج رنگ روابط رودخانه روزانه روزی روشن زرد زلال زیاد زیاد ماهیهای زیبا زیرا سامان خریدن سختی سخن سرخ سردسیر سفر سفید سود سیرین سین شرط شرطی شش شما شنا شهامت شود شور شوید شوید شکست ماهیهای شکم شکوه شیشه صادق صاف صفحات صید طلائی طمع طور طی ظلم علامت علم علیه عیسی غذائی غصه غلام غلط ماهیهای غم غنیمت غنیمت پنجم ـ فال فر فراوان فرد فرمائید فرمایند فرمز فروشی قدر قدرت قدرتمند قرار قضیب قورت لشگر سوم لطف لوک مال ماهی ماهی ماهیگیری ماهیان ماهیگیری متعفن متمتع محبت محمدبن محکومیت مراحلی مراد مراسم مرده مروارید مشکلات مصیبت مضرت مطیعی مغربی مقام منال مند منفعت منوچهر مورد مورد تعبیر موسوم می ناراحتی پختن نبی نرم نشان نشانه نظر نعمت نقشه نمی نوروز نکنید نیز نیست نیکو های هفت همسری هندوی هنگام و و تعبیر وجه وزیر دوم ولی وی پادشاه پاکیزه پایدار پخته پریشان پسری پنجه پول چرا چنان چند چه چون چیزهائی چیزی کرد،دلیل کردن کسب کسی کمک کنار کند کند کنند کنید کنیزکی که کوچک گربه گرفتار گرفتن گرمسیر، گفتند، گل گوید گویند، گیرد یا یابد یاری یافت، یافتن یوسف یک

   

 • تو بیا
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب ماهی”

  دیدگاه ها بسته شده اند.