تعبیر خواب طلا

مجموعه: تعبیر خواب

تعبیر خواب طلا

محمدبن سیرین درباره تعبیر خواب طلا می گوید :

زر در خواب؛ مردان را غرامت و غم و اندوه اســت و زنان را نیکو و پسندیده بود. اگــر بیند کــه زر ببافت یــا کسی بــه او داد؛ دلیل بود کــه مالش ضایع گردد؛ یــا تاوانی بر وی افتد؛ یــا کسی بر وی خشم گیرد.

ابراهیم کرمانی در مورد تعبیر خواب طلا می گوید :

اگر کسی درخواب بیند زرو یــا سیم می گداخت؛ دلیل اســت کــه بر زبان مردم افتد. اگــر بیند کــه زر بــه خروار بــه خانه برد؛ دلیل کــه مال بسیار یابد. اگــر بیند کــه زر همی خورد؛ دلیل اســت کــه بــه قدر آن مال بر عیال هزینه کند.

دیدگاه جابر مغربی درباره تعبیر خواب طلا :

زر بــه خواب؛ مردان را بد بود و زنان راخوب. اگــر بیند کــه زر و سیم بــه یک جا جمع بود؛ دلیل اســت کــه عز و جاه یابد. اگرکان سیم بیند؛ دلیل بود کــه دختری مهتر بــه زنی گیرد؛ لکن اندوهگین شود. اگــر بیند بــا زرگری نشسته و بــا او معامله می کرد؛ دلیل کــه او را بــا مردی دروغگو سر و کار افتد.

یوسف نبی علیه السلام درباره تعبیر خواب طلا می گوید :

هر کــه زردر خواب بیند کار دنیا بر وی نظام گیرد

تعبیر دیدن طلا در خواب

تفسیر منوچهر مطیعی تهرانی از تعبیر خواب طلا :

دیدن طلا در خواب بــرای مردان رنج و اندوه اســت و بــرای زنان نیکو است. اگــر مردی در خواب ببیند کــه مقداری طلا یافته یــا در جیب و کیف خویش دارد بــه مقدار حجمی آن طلا ( نه بــه ارزش آن ) مالش از بین می رود و زیان می بیند. نوشته اند اگــر کسی در خواب ببیند طلا یافته و جسمی زرین پیدا کرده مجبور بــه پرداخت دیه می شــود یــا تاوان می دهد.نفایس الفنون تصریح می کــنــد کــه اگــر بیننده خواب ببیند طلا می ریزد دلیل آفت و هلاکاست و اگــر ببیند طلا بــه امانت می دهد آن کس کــه امانت می گیرد بــه او خیانت می کــنــد طلا شنیدن سخن مکروه است.

مرحوم مجلسی نوشته اگــر کسی سکه طلا بــه خواب ببیند کــه بــه او می دهند بــه ریاست می رسد و چـنـانـچه ببیند گم کرده از بیماری شفا می یابد. ابن سیرین می گوید اگــر کسی دید کــه زر می گدازد بر زبان مردم می افتد اگــر ببیند کــه طلا بــه خانه می برد مال می یابد و ثروتمند می شود. اگــر ببیند طلا می خورد مال خویش را هزینه می کــنــد یــا هدر می دهد. هــر جنسی و جسمی کــه از طلا ساخته شده باشد بــرای مردان خوب نـیـسـت و در خواب زنان نیکو است. اگــر کسی در خواب زرگری ببیند بــا مردی دروغ گو و لاف زن بر خورد می کند.

لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب طلا می گوید :

طلا : دوست داشتن چیزهای بی ارزش
یافتن آن : دریافت ارث
جستجوی آن در دل خاک : خوشبختی بــه ناگهان بــه شما روی خواهد کرد
پرداختن چیزی بــا طلا : بــا دوستانتان بگو مگو خواهید داشت
آن را آب کردن : آسایش مادی
دزدیدن آن : خبرهای بد
طلا گذاشتن بر روی خود : افزایش احتیاط ضرری ندارد
گم کردن : بــه شما خیانت خواهد شد
طلا هدیه گرفتن : شرمساری
اشیا طلایی : ضواهر فریبنده اند

طلا در خواب

آنلی بیتون و تعبیر خواب طلا :

1ـ اگــر خواب ببینید طلا معامله می کنید ؛ نشانه آن اســت کــه در هــر کاری موفق خواهید شــد .
2ـ اگــر دختری خواب ببیند کسی بــه او زیورآلاتی از طلا هدیه می کــنــد ؛ نشانه آن اســت کــه بــا مردی ثروتمند ازدواج خواهد کــرد .
3ـ پیدا کردن طلا در خواب ؛ نشانه آن اســت کــه در کسب افتخار و ثروت بــا توانایی پیروز خواهید شــد .
4ـ اگــر در خواب طلا گم کنید ؛ علامت آن اســت کــه در اثر سهل انگاری بهترین فرصت را در زندگی خود از دست می دهید .
5ـ یافتن رگه ای طلا در خواب ؛ علامت آن اســت کــه بــه شهرتی پر دردسر دست خواهید یافت .
6ـ اگــر خواب ببینید تصمیم دارید در معدن طلا کار کنید ؛ نشانه آن اســت کــه می کوشید از حقوق دیگران دفاع کنید ... بــایــد مراقب باشید رسوایی در محیط خانوادگی راه نیابد .

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “تعبیر خواب طلا”

دیدگاه ها بسته شده اند.