تعبیر خواب طلا

تعبیر خواب طلا

مجموعه: اختصاصی, تعبیر خواب
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • تعبیر خواب طلا
 •  

  تعبیر خواب طلا

  محمدبن سیرین درباره تعبیر خواب طلا می گوید :

  زر در خواب، مردان را غرامت و غم و اندوه است و زنان را نیکو و پسندیده بود. اگر بیند که زر ببافت یا کسی به او داد، دلیل بود که مالش ضایع گردد، یا تاوانی بر وی افتد، یا کسی بر وی خشم گیرد.

  ابراهیم کرمانی در مورد تعبیر خواب طلا می گوید :

  اگر کسی درخواب بیند زرو یا سیم می گداخت، دلیل است که بر زبان مردم افتد. اگر بیند که زر به خروار به خانه برد، دلیل که مال بسیار یابد. اگر بیند که زر همی خورد، دلیل است که به قدر آن مال بر عیال هزینه کند.

  دیدگاه جابر مغربی درباره تعبیر خواب طلا :

  زر به خواب، مردان را بد بود و زنان راخوب. اگر بیند که زر و سیم به یک جا جمع بود، دلیل است که عز و جاه یابد. اگرکان سیم بیند، دلیل بود که دختری مهتر به زنی گیرد، لکن اندوهگین شود. اگر بیند با زرگری نشسته و با او معامله می کرد، دلیل که او را با مردی دروغگو سر و کار افتد.

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : فال روزانه

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  یوسف نبی علیه السلام درباره تعبیر خواب طلا می گوید :

  هر که زردر خواب بیند کار دنیا بر وی نظام گیرد

  تعبیر دیدن طلا در خواب

  تفسیر منوچهر مطیعی تهرانی از تعبیر خواب طلا :

  دیدن طلا در خواب برای مردان رنج و اندوه است و برای زنان نیکو است. اگر مردی در خواب ببیند که مقداری طلا یافته یا در جیب و کیف خویش دارد به مقدار حجمی آن طلا ( نه به ارزش آن ) مالش از بین می رود و زیان می بیند. نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند طلا یافته و جسمی زرین پیدا کرده مجبور به پرداخت دیه می شود یا تاوان می دهد.نفایس الفنون تصریح می کند که اگر بیننده خواب ببیند طلا می ریزد دلیل آفت و هلاکاست و اگر ببیند طلا به امانت می دهد آن کس که امانت می گیرد به او خیانت می کند طلا شنیدن سخن مکروه است.

  مرحوم مجلسی نوشته اگر کسی سکه طلا به خواب ببیند که به او می دهند به ریاست می رسد و چنانچه ببیند گم کرده از بیماری شفا می یابد. ابن سیرین می گوید اگر کسی دید که زر می گدازد بر زبان مردم می افتد اگر ببیند که طلا به خانه می برد مال می یابد و ثروتمند می شود. اگر ببیند طلا می خورد مال خویش را هزینه می کند یا هدر می دهد. هر جنسی و جسمی که از طلا ساخته شده باشد برای مردان خوب نیست و در خواب زنان نیکو است. اگر کسی در خواب زرگری ببیند با مردی دروغ گو و لاف زن بر خورد می کند.

  لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب طلا می گوید :

  طلا : دوست داشتن چیزهای بی ارزش
  یافتن آن : دریافت ارث
  جستجوی آن در دل خاک : خوشبختی به ناگهان به شما روی خواهد کرد
  پرداختن چیزی با طلا : با دوستانتان بگو مگو خواهید داشت
  آن را آب کردن : آسایش مادی
  دزدیدن آن : خبرهای بد
  طلا گذاشتن بر روی خود : افزایش احتیاط ضرری ندارد
  گم کردن : به شما خیانت خواهد شد
  طلا هدیه گرفتن : شرمساری
  اشیا طلایی : ضواهر فریبنده اند

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : فال حافظ

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  طلا در خواب

  آنلی بیتون و تعبیر خواب طلا :

  1ـ اگر خواب ببینید طلا معامله می کنید ، نشانه آن است که در هر کاری موفق خواهید شد .
  2ـ اگر دختری خواب ببیند کسی به او زیورآلاتی از طلا هدیه می کند ، نشانه آن است که با مردی ثروتمند ازدواج خواهد کرد .
  3ـ پیدا کردن طلا در خواب ، نشانه آن است که در کسب افتخار و ثروت با توانایی پیروز خواهید شد .
  4ـ اگر در خواب طلا گم کنید ، علامت آن است که در اثر سهل انگاری بهترین فرصت را در زندگی خود از دست می دهید .
  5ـ یافتن رگه ای طلا در خواب ، علامت آن است که به شهرتی پر دردسر دست خواهید یافت .
  6ـ اگر خواب ببینید تصمیم دارید در معدن طلا کار کنید ، نشانه آن است که می کوشید از حقوق دیگران دفاع کنید . باید مراقب باشید رسوایی در محیط خانوادگی راه نیابد .

   

  کلمات کلیدی : از ـ ( ) ، آب آسایش آفت آن آنلی ابراهیم ابن اثر احتیاط ارث جستجوی ارزش ارزش یافتن از از تعبیر ازدواج است است افتخار افتد افتد افتد، افزایش السلام الفنون امانت اند اند اندوه اندوهگین انگاری او اویتنهاو اگر اگرکان ای با بازدید باشد باشید باید ببافت ببیند ببینید بد بد طلا بر برای برد برد، بسیار به بهترین بود بود، بگو بی بیتون بیماری بین بیند بیند، بیننده تاوان تاوانی تصریح تصمیم تعبیر تفسیر تهرانی توانایی ثروت ثروتمند جا جابر جاه جسمی جمع جنسی جیب حافظ حجمی حقوق خانه خانوادگی خاک خبرهای خروار خشم خواب خواب خواب، خواهد خواهید خوب خود خورد خورد، خوشبختی خویش خیانت داد، دارد دارید داشت آن داشتن دختری در درباره درباره تعبیر درخواب دردسر دروغ دروغگو دریافت دست دفاع دل دلیل دنیا دهد دهدنفایس دهند دهید دوست دوستانتان دید دیدن دیدگاه دیه دیگر دیگران را راخوب راه رسد رسوایی رنج رود روزانه روی رگه ریاست ریزد زبان زر زردر زرو زرگری زرین زن زنان زندگی زنی زیان زیورآلاتی ساخته سخن سر سهل سکه سیرین سیم شد شد طلا شده شرمساری اشیا شفا شما شنیدن شهرتی شود صفحات ضایع ضرری ضواهر طلا طلایی عز علامت علیه عیال غرامت غم ـ فال فرصت فرمائید فریبنده قدر لاف لوک لکن مادی دزدیدن مال مالش مجبور مجلسی محمدبن محیط مراقب مرحوم مردان مردم مردی مطیعی معامله معدن مغربی مقدار مقداری منوچهر مهتر مورد موفق مکروه مگو می ناگهان نبی ندارد گم نشانه نشسته نظام نه نوشته نیابد نیز نیست نیکو هدر هدیه هر هزینه هلاکاست همی و و  وی پر پرداخت پسندیده پیدا پیروز چنانچه چیزهای چیزی کار کاری کرد کرد پرداختن کرد، کردن کرده کرمانی کس کسب کسی کند کند کنید که کوشید کیف گداخت، گدازد گذاشتن گردد، گرفتن گم گو گوید گیرد گیرد گیرد، یا یابد یافت یافتن یافته یوسف یک

   

 • تو بیا
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب طلا”

  دیدگاه ها بسته شده اند.