تعبیر خواب طلا

مجموعه: تعبیر خواب

تعبیر خواب طلا

محمدبن سیرین درباره تعبیر خواب طلا می گوید :

زر در خواب، مردان ra غرامت و غم و اندوه است و زنان ra نیکو و پسندیده بود. agar بیند ke زر ببافت ya کسی be او داد، دلیل بود ke مالش ضایع گردد، ya تاوانی بر وی افتد، ya کسی بر وی خشم گیرد.

ابراهیم کرمانی در مورد تعبیر خواب طلا می گوید :

اگر کسی درخواب بیند زرو ya سیم می گداخت، دلیل است ke بر زبان مردم افتد. agar بیند ke زر be خروار be خانه برد، دلیل ke مال بسیار یابد. agar بیند ke زر همی خورد، دلیل است ke be قدر آن مال بر عیال هزینه کند.

دیدگاه جابر مغربی درباره تعبیر خواب طلا :

زر be خواب، مردان ra بد بود و زنان راخوب. agar بیند ke زر و سیم be یک جا جمع بود، دلیل است ke عز و جاه یابد. اگرکان سیم بیند، دلیل بود ke دختری مهتر be زنی گیرد، لکن اندوهگین شود. agar بیند ba زرگری نشسته و ba او معامله می کرد، دلیل ke او ra ba مردی دروغگو سر و کار افتد.

یوسف نبی علیه السلام درباره تعبیر خواب طلا می گوید :

هر ke زردر خواب بیند کار دنیا بر وی نظام گیرد

تعبیر دیدن طلا در خواب

تفسیر منوچهر مطیعی تهرانی از تعبیر خواب طلا :

دیدن طلا در خواب برای مردان رنج و اندوه است و برای زنان نیکو است. agar مردی در خواب ببیند ke مقداری طلا یافته ya در جیب و کیف خویش دارد be مقدار حجمی آن طلا ( نه be ارزش آن ) مالش az بین می رود و زیان می بیند. نوشته اند agar کسی در خواب ببیند طلا یافته و جسمی زرین پیدا کرده مجبور be پرداخت دیه می شود ya تاوان می دهد.نفایس الفنون تصریح می کند ke agar بیننده خواب ببیند طلا می ریزد دلیل آفت و هلاکاست و agar ببیند طلا be امانت می دهد آن کس ke امانت می گیرد be او خیانت می کند طلا شنیدن سخن مکروه است.

مرحوم مجلسی نوشته agar کسی سکه طلا be خواب ببیند ke be او می دهند be ریاست می رسد و چنانچه ببیند گم کرده az بیماری شفا می یابد. ابن سیرین می گوید agar کسی دید ke زر می گدازد بر زبان مردم می افتد agar ببیند ke طلا be خانه می برد مال می یابد و ثروتمند می شود. agar ببیند طلا می خورد مال خویش ra هزینه می کند ya هدر می دهد. har جنسی و جسمی ke az طلا ساخته شده باشد برای مردان خوب نیست و در خواب زنان نیکو است. agar کسی در خواب زرگری ببیند ba مردی دروغ گو و لاف زن بر خورد می کند.

لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب طلا می گوید :

طلا : دوست داشتن چیزهای بی ارزش
یافتن آن : دریافت ارث
جستجوی آن در دل خاک : خوشبختی be ناگهان be شما روی خواهد کرد
پرداختن چیزی ba طلا : ba دوستانتان بگو مگو خواهید داشت
آن ra آب کردن : آسایش مادی
دزدیدن آن : خبرهای بد
طلا گذاشتن بر روی خود : افزایش احتیاط ضرری ندارد
گم کردن : be شما خیانت خواهد شد
طلا هدیه گرفتن : شرمساری
اشیا طلایی : ضواهر فریبنده اند

طلا در خواب

آنلی بیتون و تعبیر خواب طلا :

1ـ agar خواب ببینید طلا معامله می کنید ، نشانه آن است ke در har کاری موفق خواهید شد .
2ـ agar دختری خواب ببیند کسی be او زیورآلاتی az طلا هدیه می کند ، نشانه آن است ke ba مردی ثروتمند ازدواج خواهد کرد .
3ـ پیدا کردن طلا در خواب ، نشانه آن است ke در کسب افتخار و ثروت ba توانایی پیروز خواهید شد .
4ـ agar در خواب طلا گم کنید ، علامت آن است ke در اثر سهل انگاری بهترین فرصت ra در زندگی خود az دست می دهید .
5ـ یافتن رگه ای طلا در خواب ، علامت آن است ke be شهرتی پر دردسر دست خواهید یافت .
6ـ agar خواب ببینید تصمیم دارید در معدن طلا کار کنید ، نشانه آن است ke می کوشید az حقوق دیگران دفاع کنید . باید مراقب باشید رسوایی در محیط خانوادگی راه نیابد .

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “تعبیر خواب طلا”

دیدگاه ها بسته شده اند.