تعبیر خواب انگور

مجموعه: تعبیر خواب

تعبیر خواب انگور

یوسف نبی علیه السلام درباره تعبیر خواب انگور می گوید :

دیدن انگور سفید روزی حلال اســت .

 

حضرت دانیال (ع) در مورد تعبیر خواب انگور می گوید :

خوردن انگور سیاه بــه وقت خود غم و اندوه اســت و بی وقت ؛ ترس و بیم ... معبران گفته اند : بــه عدد هــر انگور کــه خورده بود زخم چوب یــا تازیانه بر او زنند و خوردن انگور سفید بــه وقت خود نعمت و خیر دنیا اســت ؛ بیش از آن کــه امید دارد و بــه غیر وقت ؛ دلیل کــنــد کــه از دهان خداوند خوب سخن خیری بیرون آید و دلیلش بر حرف و مال بود ... اگــر انگور سرخ ببیند همین دلیل کــنــد .

محمد بن سیرین در باب تعبیر خواب انگور می فرماید :

انگور سفید بــه وقت خوردن ؛ دلیل بر مالی اســت کــه بــه دشواری بــه دست آید و انگور سرخ بــه وقت خود خوردن ؛ دلیل بر منفعت اندک بود و هــر انگوری کــه پوست او سخت بود ؛ دلیل کــه مالی بــه دشواری بدست آید و هــر انگوری کــه پوست او روشن بود ؛ دلیل بر مال حلال کــنــد و هــر انگوری کــه آب او تیره بود ؛ دلیل بر مال حرام بود و هــر انگوری کــه بــه دیدار سرخ نماید ؛ دلیل بر عز و جاه کــنــد و هــر انگوری بــه دیدار سیاه نماید ؛ دلیل بر غم و اندوه کــنــد و هــر انگوری کــه شیرین تر و تازه تر بود ؛ دلیل بر مال و جاه نماید و عز وی بیشتر گردد .

تفسیر جابر مغربی از تعبیر خواب انگور :

اگر کسی ببیند کــه انگور بر معصر چوبین همی فشرد ؛ دلیل کــه خدمت پادشاه ستمگر کــنــد ... اگــر ببیند کــه آن معصر ؛ از خشت و گل بود ؛ دلیل کــه خدمت پادشاه بــا دیانت کــنــد ... اگــر معصر از خشت پخته یــا از گچ و سنگ و آهک بود ؛ دلیل کــه خدمت پادشاه بــا سیاست و بــا هیبت کــنــد ... اگــر ببیند کــه انگور در طشت همی فشرد ؛ دلیل کــه خدمت زنی بزرگ کــنــد ... اگــر ببیند کــه انگور در کاسه همی فشرد ؛ دلیل کــه خدمت شخصی خسیس کــنــد .

اگر ببیند کــه انگور همی فشرد و شیره های آن در خم ها همی جمع کــرد ؛ دلیل کــه از جهت خود ؛ مال بسیار بــه سبب پادشاه حاصل کــنــد ... اگــر ببیند کــه انگور در معصر بــا اهل و عیال می فشرد ؛ دلیل کــه او را و عیال او را در خدمت پادشاه منفعت رسد ... اگــر بیننده خواب در ضرر خدمت پادشاه نباشد ؛ دلیل کــه کاری از سبب مردی حاصل کــنــد .

دیدن انگور در خواب چــه تعبیری دارد

حضرت امام جعفر صادق (ع) در مورد تعبیر خواب انگور می فرمایند :

انگور سیاه و سفید بــه وقت خود و بی وقت ؛ بر سه وجه است

اول : فرزند نیک
دوم : علم فرائض
سوم : مال حلال
فشردن انگور در خواب هم آن حضرت می فرماید : بر سه وجه است
اول : مال بــا خیر و برکت
دوم : فراخی نعمت
سوم : از قحط و بلا امان یافتن

نظر لوک اویتنهاو از تعبیر خواب انگور :

خوردن انگور : تب مختصر
چیدن انگور : جدایی غیرمنتظره
انگور سفید : شادمانی
انگور سیاه : غصه
دیدن آن : شما بــه هدفتان خواهید رسید .
کسی آن را بــه شما بدهد : آشنایی های تازه
کشمش : دعوا در همسایگی

منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب انگور می گوید :

در خواب های ما تاک خوب اســت و بــه امید تعبیر شده اســت ... ریشه امیدی اســت کــه در زمین می نشانیم و از بر و میوه آن سالیان دراز استفاده می کنیم ... ابن سیرین درخت انگور را زنی کریمه تعبیر کرده و برخی دیگر از معبران مرد بزرگوار دانسته اند ولــی تاک در خواب ما فرزندان ما هستند کــه بــه ایشان دل بسته و بــه خود امید داده ایم ... بــرای افراد بی تفاوت میراث اســت و ملک وقفی .

برای بیمار شفا اســت و بــرای تهی دست ثروت و ایــن بستگی بــه آن دارد کــه تاک در خواب ببینیم و خودمان در بیداری چــه وضع و موقعیتی داشته باشیم ... تاک نشان بی خردی و سرمستی هم می تواند باشد ... اگــر بیننده خواب مرفه و مال دار باشد و ببیند در خانه اش تاک روئیده ایــن خواب هشدار سرمستی اســت و احیانا تند روی چــون از انگور شراب می گیرند و شراب مستی می آورد و مستی علت گمراهی و تباهی اســت لذا دیدن تاک مــمــکن اســت هشدار باشد کــه تشخیص آن بــا معبر اســت .

دیدن انگور در خواب

آنلی بیتون و تعبیر خواب انگور :

۱ـ اگــر خواب ببینید انگور می چینید ؛ علامت آن اســت کــه بعد از دردسر بــه شادی دست می یابید و در آینده بــه کارهایی دست خواهید زد .
۲ـ خوردن انگور سبز در خواب ؛ علامت آن اســت کــه بــرای کسب لذت مرتکب خطایی خواهید شــد و سرنوشت خود را بــه دست احساسات خواهید سپرد .
۳ـ دیدن انگور در خواب ؛ علامت آن اســت کــه از کار سختی فرار می کنید .
۴ـ اگــر دختری در خواب ببیند انگور می خورد ؛ علامت آن اســت کــه نسبت بــه آرزوهای خود اندکی دلسرد خواهد شــد .

در کتاب سرزمین رویاها درباره تعبیر خواب انگور آمده اســت :

یک درخت مو پر از انگور : عمرتان طولانی خواهد بود .
انگور می خورید : نگرانی و اضطراب بر شما غلبه می کــنــد .
بچه ها انگور می خورند : نفوذ شما بر دیگران بیشتر می شــود .
انگور می خرید : در کارهایتان بسیار محتاط باشید .
انگور می فروشید : نگرانیها برطرف می شــود و کارهای شما بــا موفقیت پیش خواهند رفت .
انگور سفید : پیروزی بر دشمنان و بد خواهان
انگور سیاه : در کارهایتان بسیار محتاط باشید .
خوشه های انگور : دارایی شما بــه مقدار قابل توجهی بیشتر خواهد شــد .
شما انگور می چینید : شانس بزرگی در نزدیکی شماست .
انگور را له می کنید : بــایــد روش زندگیتان را تغییر دهید .
انگور حمل می کنید : ثروت
کشمش درست می کنید : موفقیت شما در حال حاضر امکان پذیر نـیـسـت .
شما کشمش می خورید : پول از دست می دهید .

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “تعبیر خواب انگور”

دیدگاه ها بسته شده اند.