تعبیر خواب انگور

تعبیر خواب انگور

مجموعه: اختصاصی, تعبیر خواب
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • تعبیر خواب انگور
 •  

  تعبیر خواب انگور

  یوسف نبی علیه السلام درباره تعبیر خواب انگور می گوید :

  دیدن انگور سفید روزی حلال است .

   

  حضرت دانیال (ع) در مورد تعبیر خواب انگور می گوید :

  خوردن انگور سیاه به وقت خود غم و اندوه است و بی وقت ، ترس و بیم . معبران گفته اند : به عدد هر انگور که خورده بود زخم چوب یا تازیانه بر او زنند و خوردن انگور سفید به وقت خود نعمت و خیر دنیا است ، بیش از آن که امید دارد و به غیر وقت ، دلیل کند که از دهان خداوند خوب سخن خیری بیرون آید و دلیلش بر حرف و مال بود . اگر انگور سرخ ببیند همین دلیل کند .

  محمد بن سیرین در باب تعبیر خواب انگور می فرماید :

  انگور سفید به وقت خوردن ، دلیل بر مالی است که به دشواری به دست آید و انگور سرخ به وقت خود خوردن ، دلیل بر منفعت اندک بود و هر انگوری که پوست او سخت بود ، دلیل که مالی به دشواری بدست آید و هر انگوری که پوست او روشن بود ، دلیل بر مال حلال کند و هر انگوری که آب او تیره بود ، دلیل بر مال حرام بود و هر انگوری که به دیدار سرخ نماید ، دلیل بر عز و جاه کند و هر انگوری به دیدار سیاه نماید ، دلیل بر غم و اندوه کند و هر انگوری که شیرین تر و تازه تر بود ، دلیل بر مال و جاه نماید و عز وی بیشتر گردد .

  تفسیر جابر مغربی از تعبیر خواب انگور :

  اگر کسی ببیند که انگور بر معصر چوبین همی فشرد ، دلیل که خدمت پادشاه ستمگر کند . اگر ببیند که آن معصر ، از خشت و گل بود ، دلیل که خدمت پادشاه با دیانت کند . اگر معصر از خشت پخته یا از گچ و سنگ و آهک بود ، دلیل که خدمت پادشاه با سیاست و با هیبت کند . اگر ببیند که انگور در طشت همی فشرد ، دلیل که خدمت زنی بزرگ کند . اگر ببیند که انگور در کاسه همی فشرد ، دلیل که خدمت شخصی خسیس کند .

  اگر ببیند که انگور همی فشرد و شیره های آن در خم ها همی جمع کرد ، دلیل که از جهت خود ، مال بسیار به سبب پادشاه حاصل کند . اگر ببیند که انگور در معصر با اهل و عیال می فشرد ، دلیل که او را و عیال او را در خدمت پادشاه منفعت رسد . اگر بیننده خواب در ضرر خدمت پادشاه نباشد ، دلیل که کاری از سبب مردی حاصل کند .

  دیدن انگور در خواب چه تعبیری دارد

  حضرت امام جعفر صادق (ع) در مورد تعبیر خواب انگور می فرمایند :

  انگور سیاه و سفید به وقت خود و بی وقت ، بر سه وجه است

  اول : فرزند نیک
  دوم : علم فرائض
  سوم : مال حلال
  فشردن انگور در خواب هم آن حضرت می فرماید : بر سه وجه است
  اول : مال با خیر و برکت
  دوم : فراخی نعمت
  سوم : از قحط و بلا امان یافتن

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : فال روزانه

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  نظر لوک اویتنهاو از تعبیر خواب انگور :

  خوردن انگور : تب مختصر
  چیدن انگور : جدایی غیرمنتظره
  انگور سفید : شادمانی
  انگور سیاه : غصه
  دیدن آن : شما به هدفتان خواهید رسید .
  کسی آن را به شما بدهد : آشنایی های تازه
  کشمش : دعوا در همسایگی

  منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب انگور می گوید :

  در خواب های ما تاک خوب است و به امید تعبیر شده است . ریشه امیدی است که در زمین می نشانیم و از بر و میوه آن سالیان دراز استفاده می کنیم . ابن سیرین درخت انگور را زنی کریمه تعبیر کرده و برخی دیگر از معبران مرد بزرگوار دانسته اند ولی تاک در خواب ما فرزندان ما هستند که به ایشان دل بسته و به خود امید داده ایم . برای افراد بی تفاوت میراث است و ملک وقفی .

  برای بیمار شفا است و برای تهی دست ثروت و این بستگی به آن دارد که تاک در خواب ببینیم و خودمان در بیداری چه وضع و موقعیتی داشته باشیم . تاک نشان بی خردی و سرمستی هم می تواند باشد . اگر بیننده خواب مرفه و مال دار باشد و ببیند در خانه اش تاک روئیده این خواب هشدار سرمستی است و احیانا تند روی چون از انگور شراب می گیرند و شراب مستی می آورد و مستی علت گمراهی و تباهی است لذا دیدن تاک ممکن است هشدار باشد که تشخیص آن با معبر است .

  دیدن انگور در خواب

  آنلی بیتون و تعبیر خواب انگور :

  ۱ـ اگر خواب ببینید انگور می چینید ، علامت آن است که بعد از دردسر به شادی دست می یابید و در آینده به کارهایی دست خواهید زد .
  ۲ـ خوردن انگور سبز در خواب ، علامت آن است که برای کسب لذت مرتکب خطایی خواهید شد و سرنوشت خود را به دست احساسات خواهید سپرد .
  ۳ـ دیدن انگور در خواب ، علامت آن است که از کار سختی فرار می کنید .
  ۴ـ اگر دختری در خواب ببیند انگور می خورد ، علامت آن است که نسبت به آرزوهای خود اندکی دلسرد خواهد شد .

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : فال حافظ

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  در کتاب سرزمین رویاها درباره تعبیر خواب انگور آمده است :

  یک درخت مو پر از انگور : عمرتان طولانی خواهد بود .
  انگور می خورید : نگرانی و اضطراب بر شما غلبه می کند .
  بچه ها انگور می خورند : نفوذ شما بر دیگران بیشتر می شود .
  انگور می خرید : در کارهایتان بسیار محتاط باشید .
  انگور می فروشید : نگرانیها برطرف می شود و کارهای شما با موفقیت پیش خواهند رفت .
  انگور سفید : پیروزی بر دشمنان و بد خواهان
  انگور سیاه : در کارهایتان بسیار محتاط باشید .
  خوشه های انگور : دارایی شما به مقدار قابل توجهی بیشتر خواهد شد .
  شما انگور می چینید : شانس بزرگی در نزدیکی شماست .
  انگور را له می کنید : باید روش زندگیتان را تغییر دهید .
  انگور حمل می کنید : ثروت
  کشمش درست می کنید : موفقیت شما در حال حاضر امکان پذیر نیست .
  شما کشمش می خورید : پول از دست می دهید .

   

  کلمات کلیدی : از انگور بچه خوشه شما ـ کسی (ع) ، آب آرزوهای آشنایی آمده آن آنلی آهک آورد آید آینده ابن احساسات احیانا از است است است اول استفاده اش اضطراب افراد السلام امام امان امکان امید امیدی اند اندوه اندک اندکی انگور انگوری اهل او اول اویتنهاو اگر ایشان ایم این با باب بازدید باشد باشید باشیم باید ببیند ببینید ببینیم بد بدست بدهد بر برای برخی برطرف برکت دوم بزرگ بزرگوار بزرگی بسته بستگی بسیار بعد بلا بن به بود بی بیتون بیداری بیرون بیش بیشتر بیم بیمار بیننده تازه تازه کشمش تازیانه تاک تب تباهی تر ترس تشخیص تعبیر تعبیری تغییر تفاوت تفسیر تند تهرانی تهی تواند توجهی تیره ثروت ثروت کشمش جابر جاه جدایی جعفر جمع جهت حاصل حاضر حافظ حال حرام حرف حضرت حلال حلال فشردن حمل خانه خداوند خدمت خردی خرید خسیس خشت خطایی خم خواب خواب خواهان انگور خواهد خواهند خواهید خوب خود خودمان خورد خوردن خورده خورند خورید خیر خیری داده دار دارایی دارد دارد داشته دانسته دانیال دختری در دراز درباره درباره تعبیر درخت دردسر درست دست دشمنان دشواری دعوا دل دلسرد دلیل دلیلش دنیا دهان دهید دیانت دیدار دیدن دیگر دیگران را رسد رسید رفت روئیده روزانه روزی روش روشن روی رویاها ریشه زخم زد زمین زندگیتان زنند زنی سالیان سبب سبز ستمگر سخت سختی سخن سرخ سرزمین سرمستی سرنوشت سفید سنگ سه سپرد سیاست سیاه سیرین شادمانی انگور شادی شانس شخصی شد شده شراب شفا شما شماست شود شیره شیرین صادق صفحات ضرر طشت طولانی عدد عز علامت علت علم علیه عمرتان عیال غصه دیدن غلبه غم غیر غیرمنتظره انگور ـ فال فرائض سوم فراخی فرار فرزند فرزندان فرمائید فرماید فرمایند فروشید فشرد قابل قحط لذا لذت له لوک ما مال مالی محتاط محمد مختصر چیدن مرتکب مرد مردی مرفه مستی مطیعی معبر معبران معصر مغربی مقدار ملک ممکن منفعت منوچهر مو مورد موفقیت موقعیتی می میراث میوه نباشد نبی نزدیکی نسبت نشان نشانیم نظر نعمت نعمت سوم نفوذ نماید نگرانی نگرانیها نیز نیست نیک دوم ها های هدفتان هر هستند هشدار هم همسایگی همی همین هیبت و وجه وضع وقت وقفی ولی وی پادشاه پخته پذیر پر پوست پول پیروزی پیش چه چوب چوبین چون چینید کار کارهای کارهایتان کارهایی کاری کاسه کتاب کرد کرده کریمه کسب کسی کشمش کند کنید کنیم که گردد گفته گل گمراهی گوید گچ گیرند یا یابید یافتن یوسف یک

   

 • تو بیا
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب انگور”

  دیدگاه ها بسته شده اند.