جدیدترین مطالب امروز

تعبیر خواب انگور

مجموعه: تعبیر خواب
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5٫00 out of 5)
Loading...
به این مطلب امتیاز دهید

 

تعبیر خواب انگور

یوسف نبی علیه السلام درباره تعبیر خواب انگور می گوید :

دیدن انگور سفید روزی حلال است .

 

حضرت دانیال (ع) در مورد تعبیر خواب انگور می گوید :

خوردن انگور سیاه به وقت خود غم و اندوه است و بی وقت ، ترس و بیم . معبران گفته اند : به عدد هر انگور که خورده بود زخم چوب یا تازیانه بر او زنند و خوردن انگور سفید به وقت خود نعمت و خیر دنیا است ، بیش از آن که امید دارد و به غیر وقت ، دلیل کند که از دهان خداوند خوب سخن خیری بیرون آید و دلیلش بر حرف و مال بود . اگر انگور سرخ ببیند همین دلیل کند .

محمد بن سیرین در باب تعبیر خواب انگور می فرماید :

انگور سفید به وقت خوردن ، دلیل بر مالی است که به دشواری به دست آید و انگور سرخ به وقت خود خوردن ، دلیل بر منفعت اندک بود و هر انگوری که پوست او سخت بود ، دلیل که مالی به دشواری بدست آید و هر انگوری که پوست او روشن بود ، دلیل بر مال حلال کند و هر انگوری که آب او تیره بود ، دلیل بر مال حرام بود و هر انگوری که به دیدار سرخ نماید ، دلیل بر عز و جاه کند و هر انگوری به دیدار سیاه نماید ، دلیل بر غم و اندوه کند و هر انگوری که شیرین تر و تازه تر بود ، دلیل بر مال و جاه نماید و عز وی بیشتر گردد .

تفسیر جابر مغربی از تعبیر خواب انگور :

اگر کسی ببیند که انگور بر معصر چوبین همی فشرد ، دلیل که خدمت پادشاه ستمگر کند . اگر ببیند که آن معصر ، از خشت و گل بود ، دلیل که خدمت پادشاه با دیانت کند . اگر معصر از خشت پخته یا از گچ و سنگ و آهک بود ، دلیل که خدمت پادشاه با سیاست و با هیبت کند . اگر ببیند که انگور در طشت همی فشرد ، دلیل که خدمت زنی بزرگ کند . اگر ببیند که انگور در کاسه همی فشرد ، دلیل که خدمت شخصی خسیس کند .

اگر ببیند که انگور همی فشرد و شیره های آن در خم ها همی جمع کرد ، دلیل که از جهت خود ، مال بسیار به سبب پادشاه حاصل کند . اگر ببیند که انگور در معصر با اهل و عیال می فشرد ، دلیل که او را و عیال او را در خدمت پادشاه منفعت رسد . اگر بیننده خواب در ضرر خدمت پادشاه نباشد ، دلیل که کاری از سبب مردی حاصل کند .

دیدن انگور در خواب چه تعبیری دارد

حضرت امام جعفر صادق (ع) در مورد تعبیر خواب انگور می فرمایند :

انگور سیاه و سفید به وقت خود و بی وقت ، بر سه وجه است

اول : فرزند نیک
دوم : علم فرائض
سوم : مال حلال
فشردن انگور در خواب هم آن حضرت می فرماید : بر سه وجه است
اول : مال با خیر و برکت
دوم : فراخی نعمت
سوم : از قحط و بلا امان یافتن

نظر لوک اویتنهاو از تعبیر خواب انگور :

خوردن انگور : تب مختصر
چیدن انگور : جدایی غیرمنتظره
انگور سفید : شادمانی
انگور سیاه : غصه
دیدن آن : شما به هدفتان خواهید رسید .
کسی آن را به شما بدهد : آشنایی های تازه
کشمش : دعوا در همسایگی

منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب انگور می گوید :

در خواب های ما تاک خوب است و به امید تعبیر شده است . ریشه امیدی است که در زمین می نشانیم و از بر و میوه آن سالیان دراز استفاده می کنیم . ابن سیرین درخت انگور را زنی کریمه تعبیر کرده و برخی دیگر از معبران مرد بزرگوار دانسته اند ولی تاک در خواب ما فرزندان ما هستند که به ایشان دل بسته و به خود امید داده ایم . برای افراد بی تفاوت میراث است و ملک وقفی .

برای بیمار شفا است و برای تهی دست ثروت و این بستگی به آن دارد که تاک در خواب ببینیم و خودمان در بیداری چه وضع و موقعیتی داشته باشیم . تاک نشان بی خردی و سرمستی هم می تواند باشد . اگر بیننده خواب مرفه و مال دار باشد و ببیند در خانه اش تاک روئیده این خواب هشدار سرمستی است و احیانا تند روی چون از انگور شراب می گیرند و شراب مستی می آورد و مستی علت گمراهی و تباهی است لذا دیدن تاک ممکن است هشدار باشد که تشخیص آن با معبر است .

دیدن انگور در خواب

آنلی بیتون و تعبیر خواب انگور :

۱ـ اگر خواب ببینید انگور می چینید ، علامت آن است که بعد از دردسر به شادی دست می یابید و در آینده به کارهایی دست خواهید زد .
۲ـ خوردن انگور سبز در خواب ، علامت آن است که برای کسب لذت مرتکب خطایی خواهید شد و سرنوشت خود را به دست احساسات خواهید سپرد .
۳ـ دیدن انگور در خواب ، علامت آن است که از کار سختی فرار می کنید .
۴ـ اگر دختری در خواب ببیند انگور می خورد ، علامت آن است که نسبت به آرزوهای خود اندکی دلسرد خواهد شد .

در کتاب سرزمین رویاها درباره تعبیر خواب انگور آمده است :

یک درخت مو پر از انگور : عمرتان طولانی خواهد بود .
انگور می خورید : نگرانی و اضطراب بر شما غلبه می کند .
بچه ها انگور می خورند : نفوذ شما بر دیگران بیشتر می شود .
انگور می خرید : در کارهایتان بسیار محتاط باشید .
انگور می فروشید : نگرانیها برطرف می شود و کارهای شما با موفقیت پیش خواهند رفت .
انگور سفید : پیروزی بر دشمنان و بد خواهان
انگور سیاه : در کارهایتان بسیار محتاط باشید .
خوشه های انگور : دارایی شما به مقدار قابل توجهی بیشتر خواهد شد .
شما انگور می چینید : شانس بزرگی در نزدیکی شماست .
انگور را له می کنید : باید روش زندگیتان را تغییر دهید .
انگور حمل می کنید : ثروت
کشمش درست می کنید : موفقیت شما در حال حاضر امکان پذیر نیست .
شما کشمش می خورید : پول از دست می دهید .

به اشتراک بگذارید...

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “تعبیر خواب انگور”