تعبیر خواب اسب

مجموعه: تعبیر خواب

تعبیر خواب اسب

تفسیر بزرگان از تعبیر دیدن اسب در خواب

 

حضرت دانیال (ع) در مورد تعبیر خواب اسب می گوید :

اسب تازی را بــه خواب دیدن ؛ دلیل بزرگی و عز و جاه اســت ... اگــر دید بر اسب تازی نشسته بود و آن اسب مطیع و بــه فرمان او بود ؛ دلیل کــه عز و بزرگی دولت یابد ؛ بر قدر نیکویی و قیمت اسب .

اگر دید کــه اسب را فرا گرفته یــا کسی بدو داد و بر وی نشست ؛ دلیل کــه شرف و بزرگی یابد ؛ لیکن کمتر از آن کــه در اسب تازی گفتیم و اگــر دید از آن اسب چیزی کم بود ؛ یــا زین یــا نمد زین یــا لگام ؛ دلیل کــه بر قدر آن نقصان در بزرگی او بود ... اگــر ببیند اسب وی را دم انبوه و دراز بود ؛ دلیل کــه بر قدر آن وی را خادمان باشند و چاکران و اگــر دم اسب او بریده بود ؛ دلیل کــه وی را خادمان و چاکران نباشند ... اگــر ببیند چیزی از اندام اسب او ناقص بود ؛ دلیل کــه بــه قدر آن از عز و شرف او نقصان بود ... اگــر دید بــا اسب جنگ و نبرد همی کــرد و اسب غالب بود و فرمانبر وی نبود ؛ دلیل کــه مصیبت و گناه نماید .

 

محمد بن سیرین درباره تعبیر خواب اسب می گوید :

اگر ببیند بر اسب برهنه نشسته بود ؛ دلیل کــه مصیبت و معصیت و گناه او بیشتر بود ... اگــر آن اسب از شخصی دیگر بود ؛ آن چــه گفتیم خداوند اسب را بود ... اگــر دید اسب برهنه بود ؛ لکن مطیع او شــد ؛ دلیل بر بزرگی و شرف او بود .

اگر ببیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر بام خانه یــا بر دیوار ایستاده بود ؛ دلیل آن چــه گفتیم از گناه بیشتر و صعب تر نماید ... اگــر ببیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر هوا می پرید ؛ یــا ببیند کــه آن اسب را پرها بود و چــون مرغ همی پرید ؛ دلیل کــه وی را شرف و بزرگی بود در دین و دنیا باشد کــه خداوندش سفر نماید .

تعبیر خواب اسب قهوه ای

ابراهیم کرمانی در باب تعبیر خواب اسب می گوید :

اگر دید بر اسب ابلق نشسته بود ؛ دلیل بر کاری کــنــد کــه بر وی گواهی دهند ... اگــر دید بر اسب سیاه نشسته بود ؛ دلیل بر کاری نماید کــه وی را مال و مهتری حاصل شــود ... اگــر ببیند بر اسب کمیت بود ؛ دلیل کــه از پادشاه قوت و بزرگی یابد ... اگــر دید بر اسب اشقر (سرخ مو) بود ؛ دلیل اســت بر صلاح دین و حرمت او از پادشاه ... اگــر دید بر اسب زرد بود ؛ دلیل کــه اندک بیماری یابد و بر اسب سمند همین دلیل بود ... اگــر ببیند بر اسب جرمه بود ؛ دلیل اســت بر خیر و صلاح ... اگــر دید کــه بر اسب سلیس بود ؛ دلیل اســت زن خواهد ... اگــر دید از اسب فرود آمد ؛ دلیل اســت از شرف و بزرگی بیفتد ... اگــر دید از اسب برهنه فرود آمد ؛ دلیل کــه از گناه و معصیت باز ایستد ... اگــر ببیند بر اسب نشسته بود و سلاح تمام پوشیده بود ؛ دلیل کــه شرف و بزرگی یابد ؛ چنانکه شخص از آن مانع نباشد و دشمن بر او ظفر نیابد ... اگــر ببیند اسب را همی تاخت تــا جنگ نماید ؛ دلیل کــه از وی گناهی در وجود آید بــا ترس و وهمی بدو رسد ؛ بر قدر تاختن اسب ... اگــر دید بر اسب نشسته بود و اسب او را در مسجد برد ؛ هیج خیر اندر ایــن نبود ؛ مگر ببیند کــه اسب او را از آنجا بیرون آورد ... اگــر دید اسب او را مراغمه همی کــرد ؛ دلیل کــه مال و دولت یابد ... اگــر ببیند اسب بــا وی سخن گــفــت ؛ دلیل بود کــه کاری نماید کــه مردمان از او بــه شگفت آیند ... اگــر دید اسب بیگانه در سرای وی درآمد ؛ یــا درکوچه وی ؛ دلیل کــه مردی شرف و نام دار در سرا یــا در کوچه وی درآید ؛ بــه قدر و قیمت اسب و در آنجا مقام سازد ... اگــر دید اسبی از کوچه او بیرون رفت ؛ دلیل کــنــد کــه مردی شریف از کوچه او غائب شــود ؛ یــا بمیرد .

جابر مغربی از تعبیر خواب اسب ایــن چنین می گوید :

اگر ببیند اسب مادیا فرا گرفت ؛ یــا شخصی بدو داد و بر وی نشست ؛ دلیل کــه زن خواهد و بر وی مبار بود ... اگــر ببیند آن مادیان بــه گونه سیاه بود ؛ دلیل کــنــد کــه آن زن شریف و نامدار نباشد ... اگــر بییند آن مادیان ابلق اســت ؛ دلیل کــنــد کــه زن را مادر و پدر از یک نسل نباشد ... اگــر آن مادیان جرمه باشد ؛ دلیل کــه آن زن خوب روی و بــا جمال اســت ... اگــر آن مادیان سبز رنگ باشد ؛ دلیل کــنــد کــه آن زن دیندار و پرهیزکار باشد ... اگــر اشقر بود ؛ دلیل کــنــد کــه آن زن عزیز و خداوند جاه بود ... اگــر کمیت بود ؛ دلیل کــه آن زن معاشر و طول دوست بود ... اگــر دید آن مادیان کره داشت ؛ دلیل کــنــد کــه زن را فرزند بود ؛ چنانکه اگــر کره او نر بود ؛ دلیل کــه آن زن را پسر اســت ... اگــر ماده باشد ؛ دلیل کــنــد کــه فرزند زن دختر بود ... اگــر ببیند گوشت اسب همی خورد ؛ دلیل کــه پادشاه او را خواستار شــود و بــه خویشتن نزدیک نماید ... اگــر دید در پــس کسی بــه اسب نشسته بود ؛ دلیل کــنــد کــه آن مرد کــه در پــس وی نشسته بود ؛ تابع او شــود ؛ اگــر ببیند اسبان بسیار پیرامون سرا یــا کوچه او بودند ؛ دلیل کــه در آن موضع باران ببارد ؛ یــا سیلاب روان شــود .

تعبیر خواب اسب سواری

اسماعیل بن اشعث تعبیر خواب اسب را اینگونه تفسیر می کــنــد :

اگر ببیند کــه بر اسب رهوار نشسته اســت ؛ دلیل کــه زن توانگر بــا صلاح بــه زنی بخواهد و اگــر اهل آن نباشد ؛ وی را بــه چنین زنی مصاحبت افتد و از او منفعت و نیکویی یابد ... اگــر دید گوش اسب او بریده بود ؛ دلیل کــه پیغام مهتران از او بریده شــود ... اگــر دید اسب بسر درآمد و زود برخاست ؛ دلیل کــه در بعضی از شغل وی خلل افتد و دیگر بار بــه صلاح باز آید ... اگــر دید اسبی خرید بی دم و بر وی نشست ؛ دلیل کــه زنی بی اصل را بــه زنی بخواهد ... اگــر دید بــا اسب بــه هوا بر شــد و بعد از آن از هوا فرود آمد ؛ دلیل کــه بر دست پادشاه هلاک شــود ... اگــر دید اسب وی را بدزدید ؛ بیم بود کــه عیالش هلاک شــود ... اگــر ببیند اسب وی گم شــد ؛ دلیل کــه زن را طلاق دهد ... اگــر دید اسب خویش را بفروخت ؛ دلیل کــه عز و جاه او کم شــود ؛ یــا عیال از وی جدا شــود .

جاحظ در مورد تعبیر خواب اسب می گوید :

اسب در خواب ؛ هوای نفس بیننده خواب بود و اگــر اسب خویش را سرکش بیند ؛ دلیل کــه هوای نفس او سرکش باشد و اگــر دید اسب خویش مطیع و فرمانبر بود ؛ دلیل کــه هوای نفس او صعب تر بود بــه بدی ؛ و بدانکه هــر اندامی از اندام های اسب ؛ نشان بود از پادشاه ... اگــر خون پادشاه را بر اسب بیند عز و رفعت او بود و مردم عامه اسب بــه خواب دیدن ؛ عز و بخت بود ... اگــر ببیند اسبی مجهول از محلی بیرون آمد ؛ دلیل کــه یکی از بزرگان محله از دنیا برود .

خالد اصفهانی دیدن اسب در خواب را ایــن چنین می گوید :

اسب پالانی بــه خواب ؛ بخت مرد اســت و هــر چند پالانی فرمانبردار باشد ؛ بخت او مطیع تر و فرمانبردارتر اســت ... اگــر ببیند کــه اسبی پالانی در شهری یــا در دهی یــا در سرائی شــد ؛ دلیل کــه مردی غریب عجمی در آنجا پدید آید ... اگــر ببیند بر اسبی دراز دم نشسته بود ؛ دلیل کــه وی را تبع زیاده شــود ؛ بــه قدر درازای دم اسب ... اگــر بــه خلاف ایــن بیند ؛ دلیل کــه حال بر وی بد شــود و عیش بر وی تنگ گردد .

حضرت امام جعفر صادق (ع) در باب تعبیر خواب اسب می فرمایند :

دیدن اسب در خواب بر پنج وجه است

اول : عزت واحترام
دوم : مقام و مرتبه
سوم : فرمانروایی
چهارم : بزرگی وعظمت
پنجم : خیرو برکت
اگر ببیند یوزه بر اسب او نشسته اســت ؛ دلیل کــه جهودی بــا زن وی فساد نماید ... اگــر ببیند سگی بر اسب نشسته بود ؛ دلیل کــه مغی بــا زن او فساد نماید .

فروید و تعبیر خواب اسب :

اگر در خواب اسب بارکش ببیند ؛ بختش را دیده اســت کــه هرچه رامتر باشد کامرواتر اســت .
اگر ببیند یک اسب بارکش وارد خانه ای شــد ؛ مردی غریب بــه آن خانه خواهد آمد .
اگر ببیند بر اسبی دم دراز سوار اســت ؛ بــه اندازه درازی آن طرفدار پیدا کــنــد و اگــر دم اسب کوتاه باشد طرفدارانش را از دست خواهد داد .

تعبیر خواب اسب سفید

نظر لوک اویتنهاو در مورد تعبیر خواب اسب :

اسب سفید : لذت
اسب سیاه : مشکلات
اسبی کــه بر دو پای خود بــه هوا بر می خیزد : افتخار بزرگ
اسب سواری : آرزوهای برآورده شده
افتادن از اسب : ناراحتی زیاد
اسب سرکش : مرگ
دارای یک اسب بودن : کامیابی
نعل کردن اسب : یک مقام ؛ یک موقعیت شغلی مهم
اسب مرده : کار زیاد
اسب لاغر : مانع
سیاه و سفید : یک کار پر خطر
بالا رفتن بر وی یک اسب : عزاداری

تعبیر خواب اسب از نگاه بزرگان دین

تفسیر منوچهر مطیعی تهرانی از دیدن اسب در خواب :

دیدن اسب در مجموع بسیار نیکو اســت ... معبران اسلامی نوشته اند کــه دیدن اسب عربی در خواب نشان اســت از عزت و جاه و مقام ... اگــر کسی ببیند کــه بر اسب نشسته و اسب رام او می باشد و بــه سهولت فرمان می برد نشان آن اســت کــه بیننده خواب بــه جاه و مقام می رسد و بــه سهولت کامروا می گردد ولــی اگــر اسب نا آرام و خروشنده بود ؛ بــه زحمت و تلاش بسیار پیروزی حاصل می شــود ... در مجموع اسب کام اســت و مراد و مقصود ... نفایس الفنون نوشته : اسب ولایت و دولت اســت و در عین حال زن ... نفایس الفنون تصریح دارد کــه اگــر کسی در خواب بر اسب سفید نشسته باشد پادشاهی یابد ... معبران بــه طور عموم دم اسب را بــه خدمتکاران تعبیر کرده اند یــا کسانی کــه از شما حرف شنوی دارند و یــا فرمان می برند ... در همین زمینه ابن سیرین می گوید اگــر دیدید اسبی دارید کــه دم پر پشت و انبوه دارد نشان آن اســت کــه عده ای زیاد از شما اطاعت و پیروی می کـنـنـد ... چـنـانـچه دیدید اسبی در اختیار دارید کــه فاقد زین یراق و نمد و دهنه اســت گواه نقصان در پیروزی شماست ... در میان رنگ های اسب کــه می شناسیم ؛ اسب زرد و سمند چندان نیکو نـیـسـت چــون بر بیماری دلالت دارد ... اسب بــا رنگ غیر معقول نــیــز توفیق کاذب اســت ... اسب سفید شرف و عظمت اســت ... اسب سیاه امری اســت مخاطره آمیز و کاری اســت دشوار کــه سر راه شما قرار می گیرد ... سوار بودن بر اسب نیکو اســت امــا فرود آمدن از اسب خوب نـیـسـت مگر ایــن کــه اسب زرد باشد در ایــن صورت بــه شما نوید می دهد کــه از بیماری شفا می یابید ؛ در صورتی کــه بیمار باشید ... نوشته اند اسب سبز دین داری اســت و چـنـانـچه کسی بر مادیان سبز رنگی نشسته در آینده بــا زنی متقی و پرهیزگار و دین دار رو بــه رو می شــود ... معبران مادیان را بــه زن تعبیر کرده اند و کره اسب را فرزند. اجتماع اسبان نشان نزول باران اســت ... از حاجظ نقل شده کــه اسب در خواب هوای نفس بیننده خواب اســت ... هــر چــه اسب سرکش تر باشد هوای نفس بیشتر و هــر چــه اسب رام تر باشد تسلط بر نفس آسان تر اســت و یحتمل کام جویی مــمــکن تر. باز می گوید اگــر دیدید اسبی ناشناخته از خانه بیرون آمد از آن خانه کسی می میرد .

تعبیر خواب اسب یوسف نبی علیه السلام :

دیدن اسب : کار بالا گیرد .
هر کــه خود را بر اسب زین دار ببیند زن توانگر بخواهد کــه بــه مراد وی برسد ؛ اسب برهنه هم خوب اســت .

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “تعبیر خواب اسب”

دیدگاه ها بسته شده اند.