تعبیر خواب اسب

مجموعه: تعبیر خواب

تعبیر خواب اسب

تفسیر بزرگان az تعبیر دیدن اسب در خواب

 

حضرت دانیال (ع) در مورد تعبیر خواب اسب می گوید :

اسب تازی ra be خواب دیدن ، دلیل بزرگی و عز و جاه است . agar دید بر اسب تازی نشسته بود و آن اسب مطیع و be فرمان او بود ، دلیل ke عز و بزرگی دولت یابد ، بر قدر نیکویی و قیمت اسب .

اگر دید ke اسب ra فرا گرفته ya کسی بدو داد و بر وی نشست ، دلیل ke شرف و بزرگی یابد ، لیکن کمتر az آن ke در اسب تازی گفتیم و agar دید az آن اسب چیزی کم بود ، ya زین ya نمد زین ya لگام ، دلیل ke بر قدر آن نقصان در بزرگی او بود . agar ببیند اسب وی ra دم انبوه و دراز بود ، دلیل ke بر قدر آن وی ra خادمان باشند و چاکران و agar دم اسب او بریده بود ، دلیل ke وی ra خادمان و چاکران نباشند . agar ببیند چیزی az اندام اسب او ناقص بود ، دلیل ke be قدر آن az عز و شرف او نقصان بود . agar دید ba اسب جنگ و نبرد همی کرد و اسب غالب بود و فرمانبر وی نبود ، دلیل ke مصیبت و گناه نماید .

 

محمد بن سیرین درباره تعبیر خواب اسب می گوید :

اگر ببیند بر اسب برهنه نشسته بود ، دلیل ke مصیبت و معصیت و گناه او بیشتر بود . agar آن اسب az شخصی دیگر بود ، آن che گفتیم خداوند اسب ra بود . agar دید اسب برهنه بود ، لکن مطیع او شد ، دلیل بر بزرگی و شرف او بود .

اگر ببیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر بام خانه ya بر دیوار ایستاده بود ، دلیل آن che گفتیم az گناه بیشتر و صعب تر نماید . agar ببیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر هوا می پرید ، ya ببیند ke آن اسب ra پرها بود و chon مرغ همی پرید ، دلیل ke وی ra شرف و بزرگی بود در دین و دنیا باشد ke خداوندش سفر نماید .

تعبیر خواب اسب قهوه ای

ابراهیم کرمانی در باب تعبیر خواب اسب می گوید :

اگر دید بر اسب ابلق نشسته بود ، دلیل بر کاری کند ke بر وی گواهی دهند . agar دید بر اسب سیاه نشسته بود ، دلیل بر کاری نماید ke وی ra مال و مهتری حاصل شود . agar ببیند بر اسب کمیت بود ، دلیل ke az پادشاه قوت و بزرگی یابد . agar دید بر اسب اشقر (سرخ مو) بود ، دلیل است بر صلاح دین و حرمت او az پادشاه . agar دید بر اسب زرد بود ، دلیل ke اندک بیماری یابد و بر اسب سمند همین دلیل بود . agar ببیند بر اسب جرمه بود ، دلیل است بر خیر و صلاح . agar دید ke بر اسب سلیس بود ، دلیل است زن خواهد . agar دید az اسب فرود آمد ، دلیل است az شرف و بزرگی بیفتد . agar دید az اسب برهنه فرود آمد ، دلیل ke az گناه و معصیت باز ایستد . agar ببیند بر اسب نشسته بود و سلاح تمام پوشیده بود ، دلیل ke شرف و بزرگی یابد ، چنانکه شخص az آن مانع نباشد و دشمن بر او ظفر نیابد . agar ببیند اسب ra همی تاخت ta جنگ نماید ، دلیل ke az وی گناهی در وجود آید ba ترس و وهمی بدو رسد ، بر قدر تاختن اسب . agar دید بر اسب نشسته بود و اسب او ra در مسجد برد ، هیج خیر اندر in نبود ، مگر ببیند ke اسب او ra az آنجا بیرون آورد . agar دید اسب او ra مراغمه همی کرد ، دلیل ke مال و دولت یابد . agar ببیند اسب ba وی سخن گفت ، دلیل بود ke کاری نماید ke مردمان az او be شگفت آیند . agar دید اسب بیگانه در سرای وی درآمد ، ya درکوچه وی ، دلیل ke مردی شرف و نام دار در سرا ya در کوچه وی درآید ، be قدر و قیمت اسب و در آنجا مقام سازد . agar دید اسبی az کوچه او بیرون رفت ، دلیل کند ke مردی شریف az کوچه او غائب شود ، ya بمیرد .

جابر مغربی az تعبیر خواب اسب in چنین می گوید :

اگر ببیند اسب مادیا فرا گرفت ، ya شخصی بدو داد و بر وی نشست ، دلیل ke زن خواهد و بر وی مبار بود . agar ببیند آن مادیان be گونه سیاه بود ، دلیل کند ke آن زن شریف و نامدار نباشد . agar بییند آن مادیان ابلق است ، دلیل کند ke زن ra مادر و پدر az یک نسل نباشد . agar آن مادیان جرمه باشد ، دلیل ke آن زن خوب روی و ba جمال است . agar آن مادیان سبز رنگ باشد ، دلیل کند ke آن زن دیندار و پرهیزکار باشد . agar اشقر بود ، دلیل کند ke آن زن عزیز و خداوند جاه بود . agar کمیت بود ، دلیل ke آن زن معاشر و طول دوست بود . agar دید آن مادیان کره داشت ، دلیل کند ke زن ra فرزند بود ، چنانکه agar کره او نر بود ، دلیل ke آن زن ra پسر است . agar ماده باشد ، دلیل کند ke فرزند زن دختر بود . agar ببیند گوشت اسب همی خورد ، دلیل ke پادشاه او ra خواستار شود و be خویشتن نزدیک نماید . agar دید در pas کسی be اسب نشسته بود ، دلیل کند ke آن مرد ke در pas وی نشسته بود ، تابع او شود ، agar ببیند اسبان بسیار پیرامون سرا ya کوچه او بودند ، دلیل ke در آن موضع باران ببارد ، ya سیلاب روان شود .

تعبیر خواب اسب سواری

اسماعیل بن اشعث تعبیر خواب اسب ra اینگونه تفسیر می کند :

اگر ببیند ke بر اسب رهوار نشسته است ، دلیل ke زن توانگر ba صلاح be زنی بخواهد و agar اهل آن نباشد ، وی ra be چنین زنی مصاحبت افتد و az او منفعت و نیکویی یابد . agar دید گوش اسب او بریده بود ، دلیل ke پیغام مهتران az او بریده شود . agar دید اسب بسر درآمد و زود برخاست ، دلیل ke در بعضی az شغل وی خلل افتد و دیگر بار be صلاح باز آید . agar دید اسبی خرید بی دم و بر وی نشست ، دلیل ke زنی بی اصل ra be زنی بخواهد . agar دید ba اسب be هوا بر شد و بعد az آن az هوا فرود آمد ، دلیل ke بر دست پادشاه هلاک شود . agar دید اسب وی ra بدزدید ، بیم بود ke عیالش هلاک شود . agar ببیند اسب وی گم شد ، دلیل ke زن ra طلاق دهد . agar دید اسب خویش ra بفروخت ، دلیل ke عز و جاه او کم شود ، ya عیال az وی جدا شود .

جاحظ در مورد تعبیر خواب اسب می گوید :

اسب در خواب ، هوای نفس بیننده خواب بود و agar اسب خویش ra سرکش بیند ، دلیل ke هوای نفس او سرکش باشد و agar دید اسب خویش مطیع و فرمانبر بود ، دلیل ke هوای نفس او صعب تر بود be بدی ، و بدانکه har اندامی az اندام های اسب ، نشان بود az پادشاه . agar خون پادشاه ra بر اسب بیند عز و رفعت او بود و مردم عامه اسب be خواب دیدن ، عز و بخت بود . agar ببیند اسبی مجهول az محلی بیرون آمد ، دلیل ke یکی az بزرگان محله az دنیا برود .

خالد اصفهانی دیدن اسب در خواب ra in چنین می گوید :

اسب پالانی be خواب ، بخت مرد است و har چند پالانی فرمانبردار باشد ، بخت او مطیع تر و فرمانبردارتر است . agar ببیند ke اسبی پالانی در شهری ya در دهی ya در سرائی شد ، دلیل ke مردی غریب عجمی در آنجا پدید آید . agar ببیند بر اسبی دراز دم نشسته بود ، دلیل ke وی ra تبع زیاده شود ، be قدر درازای دم اسب . agar be خلاف in بیند ، دلیل ke حال بر وی بد شود و عیش بر وی تنگ گردد .

حضرت امام جعفر صادق (ع) در باب تعبیر خواب اسب می فرمایند :

دیدن اسب در خواب بر پنج وجه است

اول : عزت واحترام
دوم : مقام و مرتبه
سوم : فرمانروایی
چهارم : بزرگی وعظمت
پنجم : خیرو برکت
اگر ببیند یوزه بر اسب او نشسته است ، دلیل ke جهودی ba زن وی فساد نماید . agar ببیند سگی بر اسب نشسته بود ، دلیل ke مغی ba زن او فساد نماید .

فروید و تعبیر خواب اسب :

اگر در خواب اسب بارکش ببیند ، بختش ra دیده است ke هرچه رامتر باشد کامرواتر است .
اگر ببیند یک اسب بارکش وارد خانه ای شد ، مردی غریب be آن خانه خواهد آمد .
اگر ببیند بر اسبی دم دراز سوار است ، be اندازه درازی آن طرفدار پیدا کند و agar دم اسب کوتاه باشد طرفدارانش ra az دست خواهد داد .

تعبیر خواب اسب سفید

نظر لوک اویتنهاو در مورد تعبیر خواب اسب :

اسب سفید : لذت
اسب سیاه : مشکلات
اسبی ke بر دو پای خود be هوا بر می خیزد : افتخار بزرگ
اسب سواری : آرزوهای برآورده شده
افتادن az اسب : ناراحتی زیاد
اسب سرکش : مرگ
دارای یک اسب بودن : کامیابی
نعل کردن اسب : یک مقام ، یک موقعیت شغلی مهم
اسب مرده : کار زیاد
اسب لاغر : مانع
سیاه و سفید : یک کار پر خطر
بالا رفتن بر وی یک اسب : عزاداری

تعبیر خواب اسب az نگاه بزرگان دین

تفسیر منوچهر مطیعی تهرانی az دیدن اسب در خواب :

دیدن اسب در مجموع بسیار نیکو است . معبران اسلامی نوشته اند ke دیدن اسب عربی در خواب نشان است az عزت و جاه و مقام . agar کسی ببیند ke بر اسب نشسته و اسب رام او می باشد و be سهولت فرمان می برد نشان آن است ke بیننده خواب be جاه و مقام می رسد و be سهولت کامروا می گردد vali agar اسب نا آرام و خروشنده بود ، be زحمت و تلاش بسیار پیروزی حاصل می شود . در مجموع اسب کام است و مراد و مقصود . نفایس الفنون نوشته : اسب ولایت و دولت است و در عین حال زن . نفایس الفنون تصریح دارد ke agar کسی در خواب بر اسب سفید نشسته باشد پادشاهی یابد . معبران be طور عموم دم اسب ra be خدمتکاران تعبیر کرده اند ya کسانی ke az شما حرف شنوی دارند و ya فرمان می برند . در همین زمینه ابن سیرین می گوید agar دیدید اسبی دارید ke دم پر پشت و انبوه دارد نشان آن است ke عده ای زیاد az شما اطاعت و پیروی می کنند . چنانچه دیدید اسبی در اختیار دارید ke فاقد زین یراق و نمد و دهنه است گواه نقصان در پیروزی شماست . در میان رنگ های اسب ke می شناسیم ، اسب زرد و سمند چندان نیکو نیست chon بر بیماری دلالت دارد . اسب ba رنگ غیر معقول niz توفیق کاذب است . اسب سفید شرف و عظمت است . اسب سیاه امری است مخاطره آمیز و کاری است دشوار ke سر راه شما قرار می گیرد . سوار بودن بر اسب نیکو است amma فرود آمدن az اسب خوب نیست مگر in ke اسب زرد باشد در in صورت be شما نوید می دهد ke az بیماری شفا می یابید ، در صورتی ke بیمار باشید . نوشته اند اسب سبز دین داری است و چنانچه کسی بر مادیان سبز رنگی نشسته در آینده ba زنی متقی و پرهیزگار و دین دار رو be رو می شود . معبران مادیان ra be زن تعبیر کرده اند و کره اسب ra فرزند. اجتماع اسبان نشان نزول باران است . az حاجظ نقل شده ke اسب در خواب هوای نفس بیننده خواب است . har che اسب سرکش تر باشد هوای نفس بیشتر و har che اسب رام تر باشد تسلط بر نفس آسان تر است و یحتمل کام جویی ممکن تر. باز می گوید agar دیدید اسبی ناشناخته az خانه بیرون آمد az آن خانه کسی می میرد .

تعبیر خواب اسب یوسف نبی علیه السلام :

دیدن اسب : کار بالا گیرد .
هر ke خود ra بر اسب زین دار ببیند زن توانگر بخواهد ke be مراد وی برسد ، اسب برهنه هم خوب است .

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “تعبیر خواب اسب”

دیدگاه ها بسته شده اند.