تعبیر خواب اسب

تعبیر خواب اسب

مجموعه: اختصاصی, تعبیر خواب
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • تعبیر خواب اسب
 •  

  تعبیر خواب اسب

  تفسیر بزرگان از تعبیر دیدن اسب در خواب

   

  حضرت دانیال (ع) در مورد تعبیر خواب اسب می گوید :

  اسب تازی را به خواب دیدن ، دلیل بزرگی و عز و جاه است . اگر دید بر اسب تازی نشسته بود و آن اسب مطیع و به فرمان او بود ، دلیل که عز و بزرگی دولت یابد ، بر قدر نیکویی و قیمت اسب .

  اگر دید که اسب را فرا گرفته یا کسی بدو داد و بر وی نشست ، دلیل که شرف و بزرگی یابد ، لیکن کمتر از آن که در اسب تازی گفتیم و اگر دید از آن اسب چیزی کم بود ، یا زین یا نمد زین یا لگام ، دلیل که بر قدر آن نقصان در بزرگی او بود . اگر ببیند اسب وی را دم انبوه و دراز بود ، دلیل که بر قدر آن وی را خادمان باشند و چاکران و اگر دم اسب او بریده بود ، دلیل که وی را خادمان و چاکران نباشند . اگر ببیند چیزی از اندام اسب او ناقص بود ، دلیل که به قدر آن از عز و شرف او نقصان بود . اگر دید با اسب جنگ و نبرد همی کرد و اسب غالب بود و فرمانبر وی نبود ، دلیل که مصیبت و گناه نماید .

   

  محمد بن سیرین درباره تعبیر خواب اسب می گوید :

  اگر ببیند بر اسب برهنه نشسته بود ، دلیل که مصیبت و معصیت و گناه او بیشتر بود . اگر آن اسب از شخصی دیگر بود ، آن چه گفتیم خداوند اسب را بود . اگر دید اسب برهنه بود ، لکن مطیع او شد ، دلیل بر بزرگی و شرف او بود .

  اگر ببیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر بام خانه یا بر دیوار ایستاده بود ، دلیل آن چه گفتیم از گناه بیشتر و صعب تر نماید . اگر ببیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر هوا می پرید ، یا ببیند که آن اسب را پرها بود و چون مرغ همی پرید ، دلیل که وی را شرف و بزرگی بود در دین و دنیا باشد که خداوندش سفر نماید .

  تعبیر خواب اسب قهوه ای

  ابراهیم کرمانی در باب تعبیر خواب اسب می گوید :

  اگر دید بر اسب ابلق نشسته بود ، دلیل بر کاری کند که بر وی گواهی دهند . اگر دید بر اسب سیاه نشسته بود ، دلیل بر کاری نماید که وی را مال و مهتری حاصل شود . اگر ببیند بر اسب کمیت بود ، دلیل که از پادشاه قوت و بزرگی یابد . اگر دید بر اسب اشقر (سرخ مو) بود ، دلیل است بر صلاح دین و حرمت او از پادشاه . اگر دید بر اسب زرد بود ، دلیل که اندک بیماری یابد و بر اسب سمند همین دلیل بود . اگر ببیند بر اسب جرمه بود ، دلیل است بر خیر و صلاح . اگر دید که بر اسب سلیس بود ، دلیل است زن خواهد . اگر دید از اسب فرود آمد ، دلیل است از شرف و بزرگی بیفتد . اگر دید از اسب برهنه فرود آمد ، دلیل که از گناه و معصیت باز ایستد . اگر ببیند بر اسب نشسته بود و سلاح تمام پوشیده بود ، دلیل که شرف و بزرگی یابد ، چنانکه شخص از آن مانع نباشد و دشمن بر او ظفر نیابد . اگر ببیند اسب را همی تاخت تا جنگ نماید ، دلیل که از وی گناهی در وجود آید با ترس و وهمی بدو رسد ، بر قدر تاختن اسب . اگر دید بر اسب نشسته بود و اسب او را در مسجد برد ، هیج خیر اندر این نبود ، مگر ببیند که اسب او را از آنجا بیرون آورد . اگر دید اسب او را مراغمه همی کرد ، دلیل که مال و دولت یابد . اگر ببیند اسب با وی سخن گفت ، دلیل بود که کاری نماید که مردمان از او به شگفت آیند . اگر دید اسب بیگانه در سرای وی درآمد ، یا درکوچه وی ، دلیل که مردی شرف و نام دار در سرا یا در کوچه وی درآید ، به قدر و قیمت اسب و در آنجا مقام سازد . اگر دید اسبی از کوچه او بیرون رفت ، دلیل کند که مردی شریف از کوچه او غائب شود ، یا بمیرد .

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : فال روزانه

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  جابر مغربی از تعبیر خواب اسب این چنین می گوید :

  اگر ببیند اسب مادیا فرا گرفت ، یا شخصی بدو داد و بر وی نشست ، دلیل که زن خواهد و بر وی مبار بود . اگر ببیند آن مادیان به گونه سیاه بود ، دلیل کند که آن زن شریف و نامدار نباشد . اگر بییند آن مادیان ابلق است ، دلیل کند که زن را مادر و پدر از یک نسل نباشد . اگر آن مادیان جرمه باشد ، دلیل که آن زن خوب روی و با جمال است . اگر آن مادیان سبز رنگ باشد ، دلیل کند که آن زن دیندار و پرهیزکار باشد . اگر اشقر بود ، دلیل کند که آن زن عزیز و خداوند جاه بود . اگر کمیت بود ، دلیل که آن زن معاشر و طول دوست بود . اگر دید آن مادیان کره داشت ، دلیل کند که زن را فرزند بود ، چنانکه اگر کره او نر بود ، دلیل که آن زن را پسر است . اگر ماده باشد ، دلیل کند که فرزند زن دختر بود . اگر ببیند گوشت اسب همی خورد ، دلیل که پادشاه او را خواستار شود و به خویشتن نزدیک نماید . اگر دید در پس کسی به اسب نشسته بود ، دلیل کند که آن مرد که در پس وی نشسته بود ، تابع او شود ، اگر ببیند اسبان بسیار پیرامون سرا یا کوچه او بودند ، دلیل که در آن موضع باران ببارد ، یا سیلاب روان شود .

  تعبیر خواب اسب سواری

  اسماعیل بن اشعث تعبیر خواب اسب را اینگونه تفسیر می کند :

  اگر ببیند که بر اسب رهوار نشسته است ، دلیل که زن توانگر با صلاح به زنی بخواهد و اگر اهل آن نباشد ، وی را به چنین زنی مصاحبت افتد و از او منفعت و نیکویی یابد . اگر دید گوش اسب او بریده بود ، دلیل که پیغام مهتران از او بریده شود . اگر دید اسب بسر درآمد و زود برخاست ، دلیل که در بعضی از شغل وی خلل افتد و دیگر بار به صلاح باز آید . اگر دید اسبی خرید بی دم و بر وی نشست ، دلیل که زنی بی اصل را به زنی بخواهد . اگر دید با اسب به هوا بر شد و بعد از آن از هوا فرود آمد ، دلیل که بر دست پادشاه هلاک شود . اگر دید اسب وی را بدزدید ، بیم بود که عیالش هلاک شود . اگر ببیند اسب وی گم شد ، دلیل که زن را طلاق دهد . اگر دید اسب خویش را بفروخت ، دلیل که عز و جاه او کم شود ، یا عیال از وی جدا شود .

  جاحظ در مورد تعبیر خواب اسب می گوید :

  اسب در خواب ، هوای نفس بیننده خواب بود و اگر اسب خویش را سرکش بیند ، دلیل که هوای نفس او سرکش باشد و اگر دید اسب خویش مطیع و فرمانبر بود ، دلیل که هوای نفس او صعب تر بود به بدی ، و بدانکه هر اندامی از اندام های اسب ، نشان بود از پادشاه . اگر خون پادشاه را بر اسب بیند عز و رفعت او بود و مردم عامه اسب به خواب دیدن ، عز و بخت بود . اگر ببیند اسبی مجهول از محلی بیرون آمد ، دلیل که یکی از بزرگان محله از دنیا برود .

  خالد اصفهانی دیدن اسب در خواب را این چنین می گوید :

  اسب پالانی به خواب ، بخت مرد است و هر چند پالانی فرمانبردار باشد ، بخت او مطیع تر و فرمانبردارتر است . اگر ببیند که اسبی پالانی در شهری یا در دهی یا در سرائی شد ، دلیل که مردی غریب عجمی در آنجا پدید آید . اگر ببیند بر اسبی دراز دم نشسته بود ، دلیل که وی را تبع زیاده شود ، به قدر درازای دم اسب . اگر به خلاف این بیند ، دلیل که حال بر وی بد شود و عیش بر وی تنگ گردد .

  حضرت امام جعفر صادق (ع) در باب تعبیر خواب اسب می فرمایند :

  دیدن اسب در خواب بر پنج وجه است

  اول : عزت واحترام
  دوم : مقام و مرتبه
  سوم : فرمانروایی
  چهارم : بزرگی وعظمت
  پنجم : خیرو برکت
  اگر ببیند یوزه بر اسب او نشسته است ، دلیل که جهودی با زن وی فساد نماید . اگر ببیند سگی بر اسب نشسته بود ، دلیل که مغی با زن او فساد نماید .

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : فال حافظ

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  فروید و تعبیر خواب اسب :

  اگر در خواب اسب بارکش ببیند ، بختش را دیده است که هرچه رامتر باشد کامرواتر است .
  اگر ببیند یک اسب بارکش وارد خانه ای شد ، مردی غریب به آن خانه خواهد آمد .
  اگر ببیند بر اسبی دم دراز سوار است ، به اندازه درازی آن طرفدار پیدا کند و اگر دم اسب کوتاه باشد طرفدارانش را از دست خواهد داد .

  تعبیر خواب اسب سفید

  نظر لوک اویتنهاو در مورد تعبیر خواب اسب :

  اسب سفید : لذت
  اسب سیاه : مشکلات
  اسبی که بر دو پای خود به هوا بر می خیزد : افتخار بزرگ
  اسب سواری : آرزوهای برآورده شده
  افتادن از اسب : ناراحتی زیاد
  اسب سرکش : مرگ
  دارای یک اسب بودن : کامیابی
  نعل کردن اسب : یک مقام ، یک موقعیت شغلی مهم
  اسب مرده : کار زیاد
  اسب لاغر : مانع
  سیاه و سفید : یک کار پر خطر
  بالا رفتن بر وی یک اسب : عزاداری

  تعبیر خواب اسب از نگاه بزرگان دین

  تفسیر منوچهر مطیعی تهرانی از دیدن اسب در خواب :

  دیدن اسب در مجموع بسیار نیکو است . معبران اسلامی نوشته اند که دیدن اسب عربی در خواب نشان است از عزت و جاه و مقام . اگر کسی ببیند که بر اسب نشسته و اسب رام او می باشد و به سهولت فرمان می برد نشان آن است که بیننده خواب به جاه و مقام می رسد و به سهولت کامروا می گردد ولی اگر اسب نا آرام و خروشنده بود ، به زحمت و تلاش بسیار پیروزی حاصل می شود . در مجموع اسب کام است و مراد و مقصود . نفایس الفنون نوشته : اسب ولایت و دولت است و در عین حال زن . نفایس الفنون تصریح دارد که اگر کسی در خواب بر اسب سفید نشسته باشد پادشاهی یابد . معبران به طور عموم دم اسب را به خدمتکاران تعبیر کرده اند یا کسانی که از شما حرف شنوی دارند و یا فرمان می برند . در همین زمینه ابن سیرین می گوید اگر دیدید اسبی دارید که دم پر پشت و انبوه دارد نشان آن است که عده ای زیاد از شما اطاعت و پیروی می کنند . چنانچه دیدید اسبی در اختیار دارید که فاقد زین یراق و نمد و دهنه است گواه نقصان در پیروزی شماست . در میان رنگ های اسب که می شناسیم ، اسب زرد و سمند چندان نیکو نیست چون بر بیماری دلالت دارد . اسب با رنگ غیر معقول نیز توفیق کاذب است . اسب سفید شرف و عظمت است . اسب سیاه امری است مخاطره آمیز و کاری است دشوار که سر راه شما قرار می گیرد . سوار بودن بر اسب نیکو است اما فرود آمدن از اسب خوب نیست مگر این که اسب زرد باشد در این صورت به شما نوید می دهد که از بیماری شفا می یابید ، در صورتی که بیمار باشید . نوشته اند اسب سبز دین داری است و چنانچه کسی بر مادیان سبز رنگی نشسته در آینده با زنی متقی و پرهیزگار و دین دار رو به رو می شود . معبران مادیان را به زن تعبیر کرده اند و کره اسب را فرزند. اجتماع اسبان نشان نزول باران است . از حاجظ نقل شده که اسب در خواب هوای نفس بیننده خواب است . هر چه اسب سرکش تر باشد هوای نفس بیشتر و هر چه اسب رام تر باشد تسلط بر نفس آسان تر است و یحتمل کام جویی ممکن تر. باز می گوید اگر دیدید اسبی ناشناخته از خانه بیرون آمد از آن خانه کسی می میرد .

  تعبیر خواب اسب یوسف نبی علیه السلام :

  دیدن اسب : کار بالا گیرد .
  هر که خود را بر اسب زین دار ببیند زن توانگر بخواهد که به مراد وی برسد ، اسب برهنه هم خوب است .

   

  کلمات کلیدی : از اگر هر (سرخ (ع)   ، آرام آرزوهای آسان آمد آمدن آمیز آن آنجا آورد آید آیند آینده ابراهیم ابلق ابن اجتماع اختیار از اسب اسبان اسبی است است اسلامی اسماعیل اشعث اشقر اصفهانی اصل اطاعت افتخار افتد السلام الفنون اما امام امری انبوه اند اندازه اندام اندامی اندر اندک اهل او اول اویتنهاو اگر ای ای ایستاده ایستد این اینگونه با باب بار باران بارکش باز بازدید باشد باشند باشید بالا بام ببارد ببیند بخت بختش بخواهد بد بدانکه بدزدید بدو بدی بر برآورده برخاست برد برسد برند برهنه برود برکت اگر بریده بزرگ اسب بزرگان بزرگی بسر بسیار بعد بعضی بفروخت بمیرد بن به بود بودن بودند بی بیرون بیشتر بیفتد بیم بیمار بیماری بیند بیننده بیگانه بییند تا تابع تاخت تاختن تازی تبع تر ترس تسلط تصریح تعبیر تفسیر تلاش تمام تنگ تهرانی توانگر توفیق جابر جاحظ جاه جدا جرمه جعفر جمال جنگ جهودی جویی حاجظ حاصل حافظ حال حرف حرمت حضرت خادمان خالد خانه خداوند خداوندش خدمتکاران خروشنده خرید خطر بالا خلاف خلل خواب خواب خواستار خواهد خوب خود خورد خون خویش خویشتن خیر خیرو خیزد داد دار دارد دارند داری دارید داشت دانیال دختر در درآمد درآید دراز درازای درازی درباره درکوچه دست دشمن دشوار دلالت دلیل دم دنیا دهد دهند دهنه دهی دو دوست دولت دید دیدن دیده دیدید دین دین دیندار دیوار دیگر را رام رامتر راه رسد رفت رفتن رفعت رنگ رنگی رهوار رو روان روزانه روی زحمت زرد زمینه زن زنی زود زیاد زیاد اسب زیاده زین سازد سبز سخن سر سرا سرائی سرای سرکش سفر سفید سفید سلاح سلیس سمند سهولت سوار سواری سواری سگی سیاه سیرین سیلاب شخص شخصی شد شده شده افتادن شرف شریف شغل شغلی شفا شما شماست شناسیم شنوی شهری شود شگفت صادق صعب صفحات صلاح صورت صورتی طرفدار طرفدارانش طلاق طور طول ظفر عامه عجمی عده عربی عز عزاداری عزت عزیز عظمت علیه عموم عیال عیالش عیش عین غائب غالب غریب غیر فاقد فال فرا فرزند فرمائید فرمان فرمانبر فرمانبردار فرمانبردارتر فرمانروایی چهارم فرمایند فرود فروید فساد قدر قرار قهوه قوت قیمت لاغر لذت اسب لوک لکن لگام لیکن مادر ماده مادیا مادیان مال مانع مانع سیاه مبار متقی مجموع مجهول محله محلی محمد مخاطره مراد مراغمه مرتبه سوم مرد مردم مردمان مرده مردی مرغ مرگ دارای مسجد مشکلات اسبی مصاحبت مصیبت مطیع مطیعی معاشر معبران معصیت معقول مغربی مغی مقام مقصود ممکن منفعت منوچهر مهتران مهتری مهم اسب مو) مورد مورد تعبیر موضع موقعیت مگر می میان میرد نا ناراحتی ناشناخته ناقص نام نامدار نباشد نباشند نبرد نبود نبی نر نزدیک نزول نسل نشان نشست نشسته نظر نفایس نفس نقصان نقل نماید نمد نوشته نوید نگاه نیابد نیز نیست نیکو نیکویی های هر هرچه هلاک هم همی همین هوا هوای هیج و و تعبیر واحترام دوم وارد وجه وجود وعظمت پنجم ولایت ولی وهمی وی پادشاه پادشاهی پالانی پای پدر پدید پر پرها پرهیزکار پرهیزگار پرید پس پسر پشت پنج پوشیده پیدا پیرامون پیروزی پیروی پیغام چاکران چنانچه چنانکه چند چندان چنین چه چون چیزی کاذب کار کاری کام کامروا کامرواتر کامیابی نعل کرد کردن کرده کرمانی کره کسانی کسی کم کمتر کمیت کند کنند که کوتاه کوچه گردد گرفت گرفته گفت گفتیم گم گناه گناهی گواه گواهی گوش گوشت گونه گوید گیرد یا یابد یابید یحتمل یراق یوزه یوسف یک یکی

   

 • تو بیا
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب اسب”

  دیدگاه ها بسته شده اند.