تعبیر خواب شیر

مجموعه: تعبیر خواب

تعبیر خواب شیر

اگر در خواب بیند کــه بــا شیر جنگ می کرد؛ دلیل اســت بر دشمنی خصومت کــنــد و از ایشان آن کس را ظفر باشد کــه غالب گردد. اگــر بیند کــه شیر از عقب وی می آمد و بــه وی نمی رسید؛ دلیل اســت از پادشاه ترسی بیند. اگــر در خواب بیند کــه از شیر می گریخت و شیر او را طلب نکرد؛ دلیل اســت از آن چــه ترسد ایمن گردد. اگــر بیند کــه گوشت شیر خورد؛ دلیل اســت از پادشاه خلعت یابد. ابراهیم کرمانی گوید: دیدن شیر بــه خواب؛ دلیل پادشاه باشد. اگــر بیند کــه بــا شیر مجامعت کرد؛ دلیل اســت از پادشاه خواری بیند .

حضرت دانیال در مورد تعبیر خواب شیر می گوید :

اگر درخواب بیند کــه او را پادشاه شیری داد؛ دلیل اســت وی را بر ولایتی حاکم گرداند. اگــر بیند کــه بر پشت شیر نشست؛ دلیل اســت منزلتی تمام حاصل کند.

دیدگاه جابر مغربی درباره تعبیر خواب شیر :

دیدن شیر نر درخواب؛ دلیل اســت بر پادشاه و شیر ماده؛ زن پادشاه اگــر بیند کــه شیر ماده را می دوشد؛ دلیل اســت دبیر پادشاه گردد. اگــر ایــن خواب را زنی بیند؛ دایه پسر پادشاه شود. اگــر بیند شیر را بر پشت گرفته بود؛ دلیل اســت بر دشمن ظفر یابد. اگــر بیندشیر او را بگزید؛ دلیل کــه او را از دشمن مضرت رسد. اگــر بیند کــه شیر در برگرفت؛ دلیل اســت مطرب پادشاه گردد. اگــر بیند کــه بــا شیر طعام خورد؛ دلیل اســت مال پادشاه خورد.

حضرت امام جعفر صادق (ع) درباره تعبیر خواب شیر می فرمایند :

دیدن شیر در خواب بر سه وجه است

اول: پادشاه.
دوم: مردی دلیر.
سوم: دشمن قوی.

منوچهر مطیعی تهرانی در مورد تعبیر خواب شیر می گوید :

شیر – حیوان – در خواب هم خطرناک و دشمنی اســت بی حساب و بی رحم. اگــر از کسی مرعوب و از گزند و آسیب او بیمناک باشیم آن شخص در خواب ما بــه شکل شیر ظاهر می شود. چنان چــه در خواب شیری دیدیم کــه بــه ما حمله کــرد مورد هجوم حادثه یــا شخصی قرار می گیریم. اگــر از او بگریزیم در واقع از خطر می گریزیم اگــر بر شیر چیره شویم و آن حیوان را بکشیم یــا منهدم کنیم بر دشمن چیره می شویم و از مخاطره می رهیم.

شیر ماده زنی اســت کــه در مسیر زندگی شما قرار می گیرد و چنان چــه ببینید شیر ماده ای را رام کرده اید بــا زنی ثروتمند آشنا شده و از او سود می برید. شیر _ لبن _ شیر خوردنی در خواب نعمت و برکت و سود و بهره اســت بخصوص اگــر شیر حیوانات شناخته شده حلال گوشت باشد مثل شیر گاو و گوسفند و بز و غیره. شیر شتر در خواب نعمتی اســت کــه در سفر عایدتان می شــود یــا از راه دور می آید. روی هم رفته شیر در خواب های ما نعمت اســت و هــر چــه تازه تر باشد بهتر اســت .

شیر آب معاش ما اســت و طریقی اســت کــه امرار معاش می کنیم. چنان چــه در خواب ببینیم شیر دستشوئی ما گرفته و هــر چــه می پیچانیم باز نمی شــود مشکلی در طریق امرار معاش بــرای ما بــه وجود می آید. اگــر شیر را بگشائیم و آب زیادی از آن بیرون بزند معاش ما فراخ می شود. اگــر نتوانیم آب را قطع کنیم و ببندیم هــر چــه شیر را بــه پیچانیم بــا زهم آب از آن خارج شــود مال خود را هزینه می کنیم و هدر می دهیم.

تعبیر دیدن شیر جنگل در خواب

نظر لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب شیر :

شیر –حیوان- کامیابی کــه حاصل زحمات خودتان خواهد بود
بوسیله یک شیر مورد تعقیب واقع شدن : شما مورد غضب واقع خواهید شد
کشتن یک شیر : پیروزی
پوست شیر : ثروت
شیری کــه نعره میکشد : خطر
شیری درون یک قفس : دشمن مغلوب شده
شیر دست آموز : یک دوست تازه

یوسف نبی علیه السلام درباره تعبیر خواب شیر می گوید :

دیدن شیر از پادشاه نیکوئی بیند وحرمت بزرگ بدست آورد

تعبیر شیر در خواب

دیدگاه آنلی بیتون در مورد تعبیر خواب شیر اینگونه اســت :

1ـ دیدن شیر ؛ سلطان جنگل در خواب ؛ نشانه آن اســت کــه نیرویی عظیم شما را در زندگی بــه پیش خواهد برد .
2ـ اگــر خواب ببینید شیر درنده ای را رام کرده اید ؛ نشانه پیروزی در هــر کاری اســت .
3ـ اگــر خواب ببینید شیری شما را در پنجه های خود اسیر کرده اســت ؛ نشانه آن اســت کــه در مقابل حمله دشمنان خود بی دفاع و عاجز خواهید ماند .
4ـ دیدن شیرها در قفس حیوانات ؛ نشانه آناست کــه پیروزی شما بستگی بــه توانایی شما در مقابله بــا مخالفین دارد .
5ـ اگــر خواب ببینید مردی شیری را بــه درون قفس می برد یــا از قفس خارج می کــنــد ؛ نشانه آن اســت کــه بــا قدرت روحی خود بر مشکلات غلبه خواهید کــرد ؛ و مورد لطف و محبت دیگران قرار خواهید گرفت .
6ـ دیدن شیر جوان در خواب ؛ علامت آن اســت کــه به  طرز عاقلانه ای بــه زندگی و کارهای خود رسیدگی کنید .
یقینأ بــه سعادت و موفقیت دست خواهید یافت .
7ـ اگــر دختری در خواب شیرهای جوان ببیند ؛ نشانه آن اســت کــه خواستگارانی درستکار و زیبا خواهد داشت .
8ـ اگــر دختری خواب ببیند شیری از غار بیرون می آید ؛ نشانه آن اســت کــه بــه ثروت و مرد مورد علاقه اش خواهد رسید .
9ـ شنیدن غرش شیر در خواب ؛ علامت آن اســت کــه بــه مقامی غیر منتظره دست خواهید یافت .
10ـ اگــر خواب ببینید شیری روی شما افتاده ؛ می غرد و دندانهایش را بــا خشم نزدیک صورتتان می آورد ؛ نشانه آن اســت کــه بعد از کسب قدرت شکست شما را تهدید خواهد کــرد .
11ـ دیدن پوست شیر در خواب ؛ نشانه پیشرفت مالی و کسب شادمانی اســت .
12ـ اگــر خواب ببینید سوار بر شیر شده اید ؛ نشانه آن اســت کــه بــا شجاعت در مقابل سختیهای زندگی ایستادگی خواهید کــرد .
13ـ اگــر خواب ببینید از فرزند خود در مقابل حمله شیر بــا چاقو دفاع می کنید ؛ نشانه آن اســت کــه شجاعانه در مقابل تهدید دشمن خواهید ایستاد .

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “تعبیر خواب شیر”

دیدگاه ها بسته شده اند.