تعبیر خواب شیر

تعبیر خواب شیر

مجموعه: اختصاصی, تعبیر خواب
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • تعبیر خواب شیر
 •  

  تعبیر خواب شیر

  اگر در خواب بیند که با شیر جنگ می کرد، دلیل است بر دشمنی خصومت کند و از ایشان آن کس را ظفر باشد که غالب گردد. اگر بیند که شیر از عقب وی می آمد و به وی نمی رسید، دلیل است از پادشاه ترسی بیند. اگر در خواب بیند که از شیر می گریخت و شیر او را طلب نکرد، دلیل است از آن چه ترسد ایمن گردد. اگر بیند که گوشت شیر خورد، دلیل است از پادشاه خلعت یابد. ابراهیم کرمانی گوید: دیدن شیر به خواب، دلیل پادشاه باشد. اگر بیند که با شیر مجامعت کرد، دلیل است از پادشاه خواری بیند .

  حضرت دانیال در مورد تعبیر خواب شیر می گوید :

  اگر درخواب بیند که او را پادشاه شیری داد، دلیل است وی را بر ولایتی حاکم گرداند. اگر بیند که بر پشت شیر نشست، دلیل است منزلتی تمام حاصل کند.

  دیدگاه جابر مغربی درباره تعبیر خواب شیر :

  دیدن شیر نر درخواب، دلیل است بر پادشاه و شیر ماده، زن پادشاه اگر بیند که شیر ماده را می دوشد، دلیل است دبیر پادشاه گردد. اگر این خواب را زنی بیند، دایه پسر پادشاه شود. اگر بیند شیر را بر پشت گرفته بود، دلیل است بر دشمن ظفر یابد. اگر بیندشیر او را بگزید، دلیل که او را از دشمن مضرت رسد. اگر بیند که شیر در برگرفت، دلیل است مطرب پادشاه گردد. اگر بیند که با شیر طعام خورد، دلیل است مال پادشاه خورد.

  حضرت امام جعفر صادق (ع) درباره تعبیر خواب شیر می فرمایند :

  دیدن شیر در خواب بر سه وجه است

  اول: پادشاه.
  دوم: مردی دلیر.
  سوم: دشمن قوی.

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : فال روزانه

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  منوچهر مطیعی تهرانی در مورد تعبیر خواب شیر می گوید :

  شیر – حیوان – در خواب هم خطرناک و دشمنی است بی حساب و بی رحم. اگر از کسی مرعوب و از گزند و آسیب او بیمناک باشیم آن شخص در خواب ما به شکل شیر ظاهر می شود. چنان چه در خواب شیری دیدیم که به ما حمله کرد مورد هجوم حادثه یا شخصی قرار می گیریم. اگر از او بگریزیم در واقع از خطر می گریزیم اگر بر شیر چیره شویم و آن حیوان را بکشیم یا منهدم کنیم بر دشمن چیره می شویم و از مخاطره می رهیم.

  شیر ماده زنی است که در مسیر زندگی شما قرار می گیرد و چنان چه ببینید شیر ماده ای را رام کرده اید با زنی ثروتمند آشنا شده و از او سود می برید. شیر _ لبن _ شیر خوردنی در خواب نعمت و برکت و سود و بهره است بخصوص اگر شیر حیوانات شناخته شده حلال گوشت باشد مثل شیر گاو و گوسفند و بز و غیره. شیر شتر در خواب نعمتی است که در سفر عایدتان می شود یا از راه دور می آید. روی هم رفته شیر در خواب های ما نعمت است و هر چه تازه تر باشد بهتر است .

  شیر آب معاش ما است و طریقی است که امرار معاش می کنیم. چنان چه در خواب ببینیم شیر دستشوئی ما گرفته و هر چه می پیچانیم باز نمی شود مشکلی در طریق امرار معاش برای ما به وجود می آید. اگر شیر را بگشائیم و آب زیادی از آن بیرون بزند معاش ما فراخ می شود. اگر نتوانیم آب را قطع کنیم و ببندیم هر چه شیر را به پیچانیم با زهم آب از آن خارج شود مال خود را هزینه می کنیم و هدر می دهیم.

  تعبیر دیدن شیر جنگل در خواب

  نظر لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب شیر :

  شیر –حیوان- کامیابی که حاصل زحمات خودتان خواهد بود
  بوسیله یک شیر مورد تعقیب واقع شدن : شما مورد غضب واقع خواهید شد
  کشتن یک شیر : پیروزی
  پوست شیر : ثروت
  شیری که نعره میکشد : خطر
  شیری درون یک قفس : دشمن مغلوب شده
  شیر دست آموز : یک دوست تازه

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : فال حافظ

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  یوسف نبی علیه السلام درباره تعبیر خواب شیر می گوید :

  دیدن شیر از پادشاه نیکوئی بیند وحرمت بزرگ بدست آورد

  تعبیر شیر در خواب

  دیدگاه آنلی بیتون در مورد تعبیر خواب شیر اینگونه است :

  1ـ دیدن شیر ، سلطان جنگل در خواب ، نشانه آن است که نیرویی عظیم شما را در زندگی به پیش خواهد برد .
  2ـ اگر خواب ببینید شیر درنده ای را رام کرده اید ، نشانه پیروزی در هر کاری است .
  3ـ اگر خواب ببینید شیری شما را در پنجه های خود اسیر کرده است ، نشانه آن است که در مقابل حمله دشمنان خود بی دفاع و عاجز خواهید ماند .
  4ـ دیدن شیرها در قفس حیوانات ، نشانه آناست که پیروزی شما بستگی به توانایی شما در مقابله با مخالفین دارد .
  5ـ اگر خواب ببینید مردی شیری را به درون قفس می برد یا از قفس خارج می کند ، نشانه آن است که با قدرت روحی خود بر مشکلات غلبه خواهید کرد ، و مورد لطف و محبت دیگران قرار خواهید گرفت .
  6ـ دیدن شیر جوان در خواب ، علامت آن است که به  طرز عاقلانه ای به زندگی و کارهای خود رسیدگی کنید .
  یقینأ به سعادت و موفقیت دست خواهید یافت .
  7ـ اگر دختری در خواب شیرهای جوان ببیند ، نشانه آن است که خواستگارانی درستکار و زیبا خواهد داشت .
  8ـ اگر دختری خواب ببیند شیری از غار بیرون می آید ، نشانه آن است که به ثروت و مرد مورد علاقه اش خواهد رسید .
  9ـ شنیدن غرش شیر در خواب ، علامت آن است که به مقامی غیر منتظره دست خواهید یافت .
  10ـ اگر خواب ببینید شیری روی شما افتاده ، می غرد و دندانهایش را با خشم نزدیک صورتتان می آورد ، نشانه آن است که بعد از کسب قدرت شکست شما را تهدید خواهد کرد .
  11ـ دیدن پوست شیر در خواب ، نشانه پیشرفت مالی و کسب شادمانی است .
  12ـ اگر خواب ببینید سوار بر شیر شده اید ، نشانه آن است که با شجاعت در مقابل سختیهای زندگی ایستادگی خواهید کرد .
  13ـ اگر خواب ببینید از فرزند خود در مقابل حمله شیر با چاقو دفاع می کنید ، نشانه آن است که شجاعانه در مقابل تهدید دشمن خواهید ایستاد .

   

  کلمات کلیدی : از ـ یقینأ (ع) ، آب آسیب آشنا آمد آموز آن آناست آنلی آورد آورد آید ابراهیم از است است اسیر اش افتاده السلام امام امرار او اول اویتنهاو اگر ای اید ایستاد ایستادگی ایشان ایمن این اینگونه با باز بازدید باشد باشیم ببندیم ببیند ببینید ببینیم بخصوص بدست بر برای برد برکت برگرفت، برید بز بزرگ بزند بستگی بعد به به  بهتر بهره بود بوسیله بود، بکشیم بگریزیم بگزید، بگشائیم بی بیتون بیرون بیمناک بیند بیند، بیندشیر تازه تازه تر ترسد ترسی تعبیر تعقیب تمام تهدید تهرانی توانایی ثروت ثروت شیری ثروتمند جابر جعفر جنگ جنگل جوان حادثه حاصل حافظ حاکم حساب حضرت حلال حمله حیوان حیوانات خارج خشم خصومت خطر خطر شیری خطرناک خلعت خواب خواب خواب، خواری خواستگارانی خواهد خواهید خود خودتان خورد خورد، خوردنی داد، دارد داشت دانیال دایه دبیر دختری در درباره درباره تعبیر درخواب درخواب، درستکار درنده درون دست دستشوئی دشمن دشمنان دشمنی دفاع دلیر سوم دلیل دندانهایش دهیم دور دوست دوشد، دیدن دیدگاه دیدیم دیگر دیگران را رام راه رحم رسد رسید رسید، رسیدگی رفته رهیم روحی روزانه روی زحمات زن زندگی زنی زهم زیادی زیبا سختیهای سعادت سفر سلطان سه سوار سود شادمانی شتر شجاعانه شجاعت شخص شخصی شد کشتن شدن شده شده شیر شما شناخته شنیدن شود شویم شکست شکل شیر شیرها شیرهای شیری صادق صفحات صورتتان طرز طریق طریقی طعام طلب ظاهر ظفر عاجز عاقلانه عایدتان عظیم عقب علاقه علامت علیه غار غالب غرد غرش غضب غلبه غیر غیره ـ فال فراخ فرزند فرمائید فرمایند قدرت قرار قطع قفس قوی لبن لطف لوک ما ماده ماده، مال مالی ماند مثل مجامعت محبت مخاطره مخالفین مرد مردی مرعوب مسیر مشکلات مشکلی مضرت مطرب مطیعی معاش مغربی مغلوب مقابل مقابله مقامی منتظره منزلتی منهدم منوچهر مورد مورد تعبیر موفقیت می میکشد نبی نتوانیم نر نزدیک نشانه نشست، نظر نعره نعمت نعمتی نمی نکرد، نیرویی نیز نیکوئی های هجوم هدر هر هزینه هم و واقع وجه وجود وحرمت ولایتی وی پادشاه پادشاه دوم پسر پشت پنجه پوست پیروزی پیروزی پوست پیش پیشرفت پیچانیم چاقو چنان چه چیره کارهای کاری کامیابی کرد کرد، کرده کرمانی کس کسب کسی کند کند کنید کنیم که گاو گرداند گردد گرفت گرفته گریخت گریزیم گزند گوسفند گوشت گوید گیرد گیریم یا یابد یافت یوسف یک – –حیوان

   

 • تو بیا
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب شیر”

  دیدگاه ها بسته شده اند.