تعبیر خواب شیر

مجموعه: تعبیر خواب

تعبیر خواب شیر

اگر در خواب بیند ke ba شیر جنگ می کرد، دلیل است بر دشمنی خصومت کند و az ایشان آن کس ra ظفر باشد ke غالب گردد. agar بیند ke شیر az عقب وی می آمد و be وی نمی رسید، دلیل است az پادشاه ترسی بیند. agar در خواب بیند ke az شیر می گریخت و شیر او ra طلب نکرد، دلیل است az آن che ترسد ایمن گردد. agar بیند ke گوشت شیر خورد، دلیل است az پادشاه خلعت یابد. ابراهیم کرمانی گوید: دیدن شیر be خواب، دلیل پادشاه باشد. agar بیند ke ba شیر مجامعت کرد، دلیل است az پادشاه خواری بیند .

حضرت دانیال در مورد تعبیر خواب شیر می گوید :

اگر درخواب بیند ke او ra پادشاه شیری داد، دلیل است وی ra بر ولایتی حاکم گرداند. agar بیند ke بر پشت شیر نشست، دلیل است منزلتی تمام حاصل کند.

دیدگاه جابر مغربی درباره تعبیر خواب شیر :

دیدن شیر نر درخواب، دلیل است بر پادشاه و شیر ماده، زن پادشاه agar بیند ke شیر ماده ra می دوشد، دلیل است دبیر پادشاه گردد. agar in خواب ra زنی بیند، دایه پسر پادشاه شود. agar بیند شیر ra بر پشت گرفته بود، دلیل است بر دشمن ظفر یابد. agar بیندشیر او ra بگزید، دلیل ke او ra az دشمن مضرت رسد. agar بیند ke شیر در برگرفت، دلیل است مطرب پادشاه گردد. agar بیند ke ba شیر طعام خورد، دلیل است مال پادشاه خورد.

حضرت امام جعفر صادق (ع) درباره تعبیر خواب شیر می فرمایند :

دیدن شیر در خواب بر سه وجه است

اول: پادشاه.
دوم: مردی دلیر.
سوم: دشمن قوی.

منوچهر مطیعی تهرانی در مورد تعبیر خواب شیر می گوید :

شیر – حیوان – در خواب هم خطرناک و دشمنی است بی حساب و بی رحم. agar az کسی مرعوب و az گزند و آسیب او بیمناک باشیم آن شخص در خواب ما be شکل شیر ظاهر می شود. چنان che در خواب شیری دیدیم ke be ما حمله کرد مورد هجوم حادثه ya شخصی قرار می گیریم. agar az او بگریزیم در واقع az خطر می گریزیم agar بر شیر چیره شویم و آن حیوان ra بکشیم ya منهدم کنیم بر دشمن چیره می شویم و az مخاطره می رهیم.

شیر ماده زنی است ke در مسیر زندگی شما قرار می گیرد و چنان che ببینید شیر ماده ای ra رام کرده اید ba زنی ثروتمند آشنا شده و az او سود می برید. شیر _ لبن _ شیر خوردنی در خواب نعمت و برکت و سود و بهره است بخصوص agar شیر حیوانات شناخته شده حلال گوشت باشد مثل شیر گاو و گوسفند و بز و غیره. شیر شتر در خواب نعمتی است ke در سفر عایدتان می شود ya az راه دور می آید. روی هم رفته شیر در خواب های ما نعمت است و har che تازه تر باشد بهتر است .

شیر آب معاش ما است و طریقی است ke امرار معاش می کنیم. چنان che در خواب ببینیم شیر دستشوئی ما گرفته و har che می پیچانیم باز نمی شود مشکلی در طریق امرار معاش برای ما be وجود می آید. agar شیر ra بگشائیم و آب زیادی az آن بیرون بزند معاش ما فراخ می شود. agar نتوانیم آب ra قطع کنیم و ببندیم har che شیر ra be پیچانیم ba زهم آب az آن خارج شود مال خود ra هزینه می کنیم و هدر می دهیم.

تعبیر دیدن شیر جنگل در خواب

نظر لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب شیر :

شیر –حیوان- کامیابی ke حاصل زحمات خودتان خواهد بود
بوسیله یک شیر مورد تعقیب واقع شدن : شما مورد غضب واقع خواهید شد
کشتن یک شیر : پیروزی
پوست شیر : ثروت
شیری ke نعره میکشد : خطر
شیری درون یک قفس : دشمن مغلوب شده
شیر دست آموز : یک دوست تازه

یوسف نبی علیه السلام درباره تعبیر خواب شیر می گوید :

دیدن شیر az پادشاه نیکوئی بیند وحرمت بزرگ بدست آورد

تعبیر شیر در خواب

دیدگاه آنلی بیتون در مورد تعبیر خواب شیر اینگونه است :

1ـ دیدن شیر ، سلطان جنگل در خواب ، نشانه آن است ke نیرویی عظیم شما ra در زندگی be پیش خواهد برد .
2ـ agar خواب ببینید شیر درنده ای ra رام کرده اید ، نشانه پیروزی در har کاری است .
3ـ agar خواب ببینید شیری شما ra در پنجه های خود اسیر کرده است ، نشانه آن است ke در مقابل حمله دشمنان خود بی دفاع و عاجز خواهید ماند .
4ـ دیدن شیرها در قفس حیوانات ، نشانه آناست ke پیروزی شما بستگی be توانایی شما در مقابله ba مخالفین دارد .
5ـ agar خواب ببینید مردی شیری ra be درون قفس می برد ya az قفس خارج می کند ، نشانه آن است ke ba قدرت روحی خود بر مشکلات غلبه خواهید کرد ، و مورد لطف و محبت دیگران قرار خواهید گرفت .
6ـ دیدن شیر جوان در خواب ، علامت آن است ke به  طرز عاقلانه ای be زندگی و کارهای خود رسیدگی کنید .
یقینأ be سعادت و موفقیت دست خواهید یافت .
7ـ agar دختری در خواب شیرهای جوان ببیند ، نشانه آن است ke خواستگارانی درستکار و زیبا خواهد داشت .
8ـ agar دختری خواب ببیند شیری az غار بیرون می آید ، نشانه آن است ke be ثروت و مرد مورد علاقه اش خواهد رسید .
9ـ شنیدن غرش شیر در خواب ، علامت آن است ke be مقامی غیر منتظره دست خواهید یافت .
10ـ agar خواب ببینید شیری روی شما افتاده ، می غرد و دندانهایش ra ba خشم نزدیک صورتتان می آورد ، نشانه آن است ke بعد az کسب قدرت شکست شما ra تهدید خواهد کرد .
11ـ دیدن پوست شیر در خواب ، نشانه پیشرفت مالی و کسب شادمانی است .
12ـ agar خواب ببینید سوار بر شیر شده اید ، نشانه آن است ke ba شجاعت در مقابل سختیهای زندگی ایستادگی خواهید کرد .
13ـ agar خواب ببینید az فرزند خود در مقابل حمله شیر ba چاقو دفاع می کنید ، نشانه آن است ke شجاعانه در مقابل تهدید دشمن خواهید ایستاد .

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “تعبیر خواب شیر”

دیدگاه ها بسته شده اند.