تعبیر خواب خواستگاری

مجموعه: تعبیر خواب

تعبیر خواب خواستگاری

محمدبن سیرین درباره تعبیر خواب خواستگاری می گوید :

اگر بیند زن خواست؛ دلیل کــه شرف و بزرگی اش زایل شود؛ اگــر زن مرده را بــه زنی کــرد و بــا وی جمع گردید؛ دلیل کــه از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود. اگــر بیند بــا آن زن جمع نشد؛ دلیل کــه چیزی اندک ازمال وی را حاصل شود. اگــر زنی بیند او را مرده بــه زنی گرفت و در سرای زن بــا وی جمع شد؛ دلیل کــه مال زن نقصان شود؛ یــا حال وی متغیر شود. اگــر بیند زن خواست؛ لکن زن را ندید و نامش ندانست؛ دلیل کــه اجلش نزدیک شده باشد. اگــر زن را بیند و سرای مجهول بود و آن سرا از آنِ شخص مرده بود و آن مرد بــا وی جمع شد؛ دلیل کــه آن زن بمرد. اگــر آن زن معروف بود؛ دلیل بر نقصان مال زن کند.

تفسیر ابراهیم کرمانی از تعبیر خواب خواستگاری اینگونه اســت :

اگر زن شوهردار در خواب بیند دیگر شوهری دارد و عروسی را ندید. دلیل بود بر شرف و عزت و زیادتی مال.اگر بیند عروسی خواست کردن و عروسی را ندید و نشناخت؛ بیم مرگ اســت او را و بعضی گویند: شخصی بر دست او هلاک شــود و اگــر بیند بیمار اســت و زنی مجهول خواست و یــا کسی دید زن او شوهر کــرد و آن شوهر را بــه خانه برد؛ دلیل کــه مالی بسیار از ایــن مَمَر بــه شوهر اور سد. اگــر بیند زنی نابکار بــه زنی خواست و بــا وی جمع نشد؛ آن چــه گفتم کمتر بود.

تعبیر خواستگاری در خواب

جابر مغربی در مورد تعبیر خواب خواستگاری می گوید :

اگر بیند دختری دوشیزه را بــه زنی کــرد و دوشیزگی او را بستد؛ دلیل کــه اندر آن سال او را زنی یــا کنیزکی حاصل شــود و از پادشاه خیر و نیکی بیند. اگــر بیند بــه حرام دوشیزگیِ دختری بستد؛ دلیل کــه مالی حرام بدست آورد.

تعبیر خواستگار در خواب

حضرت امام جعفر صادق (ع) درباره تعبیر خواب خواستگاری می فرمایند :

زن خواستن درخواب بر چهار وجه است. اول: بزرگی؛ دوم: زیادتی مال؛ سوم: سرحالی؛ چهارم: خرمی و شادی.

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “تعبیر خواب خواستگاری”

دیدگاه ها بسته شده اند.