تعبیر خواب خواستگاری

مجموعه: تعبیر خواب

تعبیر خواب خواستگاری

محمدبن سیرین درباره تعبیر خواب خواستگاری می گوید :

اگر بیند زن خواست، دلیل ke شرف و بزرگی اش زایل شود، agar زن مرده ra be زنی کرد و ba وی جمع گردید، دلیل ke az ملک و مال آن زن او ra چیزی حاصل شود. agar بیند ba آن زن جمع نشد، دلیل ke چیزی اندک ازمال وی ra حاصل شود. agar زنی بیند او ra مرده be زنی گرفت و در سرای زن ba وی جمع شد، دلیل ke مال زن نقصان شود، ya حال وی متغیر شود. agar بیند زن خواست، لکن زن ra ندید و نامش ندانست، دلیل ke اجلش نزدیک شده باشد. agar زن ra بیند و سرای مجهول بود و آن سرا az آنِ شخص مرده بود و آن مرد ba وی جمع شد، دلیل ke آن زن بمرد. agar آن زن معروف بود، دلیل بر نقصان مال زن کند.

تفسیر ابراهیم کرمانی از تعبیر خواب خواستگاری اینگونه است :

اگر زن شوهردار در خواب بیند دیگر شوهری دارد و عروسی ra ندید. دلیل بود بر شرف و عزت و زیادتی مال.اگر بیند عروسی خواست کردن و عروسی ra ندید و نشناخت، بیم مرگ است او ra و بعضی گویند: شخصی بر دست او هلاک شود و agar بیند بیمار است و زنی مجهول خواست و ya کسی دید زن او شوهر کرد و آن شوهر ra be خانه برد، دلیل ke مالی بسیار az in مَمَر be شوهر اور سد. agar بیند زنی نابکار be زنی خواست و ba وی جمع نشد، آن che گفتم کمتر بود.

تعبیر خواستگاری در خواب

جابر مغربی در مورد تعبیر خواب خواستگاری می گوید :

اگر بیند دختری دوشیزه ra be زنی کرد و دوشیزگی او ra بستد، دلیل ke اندر آن سال او ra زنی ya کنیزکی حاصل شود و az پادشاه خیر و نیکی بیند. agar بیند be حرام دوشیزگیِ دختری بستد، دلیل ke مالی حرام بدست آورد.

تعبیر خواستگار در خواب

حضرت امام جعفر صادق (ع) درباره تعبیر خواب خواستگاری می فرمایند :

زن خواستن درخواب بر چهار وجه است. اول: بزرگی، دوم: زیادتی مال، سوم: سرحالی، چهارم: خرمی و شادی.

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “تعبیر خواب خواستگاری”

دیدگاه ها بسته شده اند.