تعبیر خواب خواستگاری

تعبیر خواب خواستگاری

مجموعه: اختصاصی, تعبیر خواب
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • تعبیر خواب خواستگاری
 •  

  تعبیر خواب خواستگاری

  محمدبن سیرین درباره تعبیر خواب خواستگاری می گوید :

  اگر بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی اش زایل شود، اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید، دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود. اگر بیند با آن زن جمع نشد، دلیل که چیزی اندک ازمال وی را حاصل شود. اگر زنی بیند او را مرده به زنی گرفت و در سرای زن با وی جمع شد، دلیل که مال زن نقصان شود، یا حال وی متغیر شود. اگر بیند زن خواست، لکن زن را ندید و نامش ندانست، دلیل که اجلش نزدیک شده باشد. اگر زن را بیند و سرای مجهول بود و آن سرا از آنِ شخص مرده بود و آن مرد با وی جمع شد، دلیل که آن زن بمرد. اگر آن زن معروف بود، دلیل بر نقصان مال زن کند.

  تفسیر ابراهیم کرمانی از تعبیر خواب خواستگاری اینگونه است :

  اگر زن شوهردار در خواب بیند دیگر شوهری دارد و عروسی را ندید. دلیل بود بر شرف و عزت و زیادتی مال.اگر بیند عروسی خواست کردن و عروسی را ندید و نشناخت، بیم مرگ است او را و بعضی گویند: شخصی بر دست او هلاک شود و اگر بیند بیمار است و زنی مجهول خواست و یا کسی دید زن او شوهر کرد و آن شوهر را به خانه برد، دلیل که مالی بسیار از این مَمَر به شوهر اور سد. اگر بیند زنی نابکار به زنی خواست و با وی جمع نشد، آن چه گفتم کمتر بود.

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : فال روزانه

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  تعبیر خواستگاری در خواب

  جابر مغربی در مورد تعبیر خواب خواستگاری می گوید :

  اگر بیند دختری دوشیزه را به زنی کرد و دوشیزگی او را بستد، دلیل که اندر آن سال او را زنی یا کنیزکی حاصل شود و از پادشاه خیر و نیکی بیند. اگر بیند به حرام دوشیزگیِ دختری بستد، دلیل که مالی حرام بدست آورد.

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : فال حافظ

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  تعبیر خواستگار در خواب

  حضرت امام جعفر صادق (ع) درباره تعبیر خواب خواستگاری می فرمایند :

  زن خواستن درخواب بر چهار وجه است. اول: بزرگی، دوم: زیادتی مال، سوم: سرحالی، چهارم: خرمی و شادی.

   

  کلمات کلیدی : از (ع) آن آنِ آورد ابراهیم اجلش از از  ازمال است اش امام اندر اندک او اور اول اگر این اینگونه با بازدید باشد بدست بر برد، بزرگی بزرگی، بستد، بسیار بعضی بمرد به بود بود بود، بیم بیمار بیند تعبیر تفسیر جابر جعفر جمع حاصل حافظ حال حرام حضرت خانه خرمی خواب خواب خواست خواست، خواستن خواستگار خواستگاری خیر دارد دختری در درباره  درباره تعبیر درخواب دست دلیل دوشیزه دوشیزگی دوشیزگیِ دوم دید دیگر را روزانه زایل زن زنی زیادتی سال سد سرا سرای سرحالی، سوم سیرین شادی شخص شخصی شد، شده شرف شود شود، شوهر شوهردار شوهری صادق صفحات عروسی عزت فال فرمائید فرمایند لکن مال مال، مالاگر مالی متغیر مجهول محمدبن مرد مرده مرگ معروف مغربی ملک مورد مَمَر می نابکار نامش ندانست، ندید نزدیک نشد، نشناخت، نقصان نیز نیکی هلاک و وجه وی پادشاه چه چهار چهارم چیزی کرد کردن کرمانی کسی کمتر کند کنیزکی که گردید، گرفت گفتم گوید گویند یا

   

 • تو بیا
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب خواستگاری”

  دیدگاه ها بسته شده اند.