تعبیر خواب پول

مجموعه: تعبیر خواب

تعبیر خواب پول

 

منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب پول می گوید :

پول در خواب خوب نـیـسـت همان قدر کــه بــه چشم عده ای در بیداری خوب است. در بیداری داشتن پول زیاد هم موجب رفاه اســت و هم علتی بــرای نشان دادن تشخص و بزرگی امــا در خواب درست عکس ایــن اســت و داشتن پول چــه اندک و چــه بسیار نشان ابتلا و گرفتاری از نوع کثیف آن است. پول خرد و سکه غم و غصه کوچک اســت از آن نوع کــه روزانه بــرای ما پیش می آید و چــه بسا شب هنگام فراموش می کنیم ولــی پول بــه طور کلی نشان دهنده ناراحتی هائی اســت کــه پیش می آید و زندگی انسان را زشت و نامطلوب می کند. در مورد مسکوک طلا بــه حرف (ط) کلمه طلا مراجعه کنید. اینجا فــقــط سکه های رایج و اسکناس مورد نظر اســت کــه مجموعا پول می شناسیم.

چنان چــه در خواب ببینید کــه مقدار زیادی پول مقابل خود ریخته اید و سرگرم شمارش آن هستید خواب شما می گوید کــه در آینده گرفتاری هائی بــرای شما پیش می آید. چنان چــه از کسی پولی گرفتید آن شخص بــرای شما دردسر درست می کــنــد و اگــر خودتان بــه کسی پول دادید شما بــرای او ناراحتی هائی را بــه وجود می آورید کــه شاید خودتان هم نمی خواستید. روی هم رفته پول و چرک و ابتلا و بد بختی اســت و اگــر در کتاب های تعبیر چیز دیگری جز ایــن نوشته شده باشد بــه نظر من درست نـیـسـت چــون آن چــه در ایــن کتاب آمده غیر از نقل قول ها هــمــه مبتنی بر تجربه است.

چه شخصی و چــه تجربیات دیگران کــه موثق و معتمد هستند و بودند. بــرای مثال ایــن خواب را نقل می کنم کــه نمونه خوبی بــرای اثبات نظر بالا است. دو نفر دوست قدیمی یک ملک مشاع داشتند. ایــن باغ بزرگی بود کــه از یک ضلع بــه مزارع شهریار کرج متصل می شد. موردی پیش آمد کــه یکی از دو رفیق قدیمی و شریک ملکی کــه خویشاوندی هم داشتند تصمیم گرفت سهم خودش را بفروشد. خریدار حاظر نبود ملک مشاع را بخرد. در مورد تفکیک هم مشکلات ثبتی وجود داشت.

قرار شــد یکی از دو دوست صمیمی سهم دوست دیگر را بخرد و بعد یک جا بــه خریدار سوم بفروشد. بر سر همین بین دو دوست و دو شریک و دو خویشاوند اختلاف افتاد و دعوا شــد و کارشان بــه نزاع خانوادگی رسید.

شبی یکی از آن ها در خواب دید کــه دوست و شریکش کــه حالا بــا هم قهر بودند و بــه خانه او آمده و یک صندوق پول آورده کــه فلانی بیا ایــن پول را بگیر و سهم خودت را بــه من بده. صبح کسی کــه خواب دیده بود خواب خود را بــرای خانم آتیانوس تعریف کــرد و تعبیر خواست. او گــفــت (دوستت بــه تو تهمت می زند و گرفتاری بزرگی بــرای تو بــه وجود می آورد) سه روز بعد اتومبیل مسروقه را در مدخل باغی متعلق بــه همان مرد بیننده خواب یافتند و او را کــه صاحب باغ بود بــه اتهام سرقت اتومبیل و هــمــه چیزهائی کــه در آن بوده بازداشت کردند. سه چهار ماه طول کشید تــا او توانست ثابت کــنــد کــه دزد اتومبیل نـیـسـت و اصلا دزد نمی تواند باشد.

در ایــن فاصله مجبور شــد سهم باغش را هم بــه شریکش بفروشد. سال بعد کــه سرو صدا ها خوابید و موضوع تقریبا فراموش شده بود آشکار شــد کــه شریکش ایــن توطئه را ترتیب داده و بــه وسیله پسرش اتومبیلی را دزدیده و در مدخل باغ او گذاشته بودند. هدف از نقل ایــن ماجرا ایــن اســت کــه بدانیم پول نشان ابتلا و گرفتاری اســت و تعبیری کــه خانم آتیانوس یونانی کــرد چــه قدر درست و دقیق بود.

تعبیر دیدن پول در خواب چیست

لیلا برایت ؛ در مورد تعبیر خواب پول مى‏ گوید :

دیدن پول در خواب؛ بیانگر آن اســت کــه بــه خاطر موضوعى مجبور بــه پول خرج کردن مى‏شوید. دیدن پول خارجى در خواب؛ نشانه‏ى موفقیت در کارهاى خطرناک اســت و پیدا کردن پول در خواب؛ نشان‏دهنده‏ى آن اســت کــه در مقابل مشکلات مقاومت مى‏کنید. گم کردن پول در خواب؛ نشانه‏ى بدشانسى در انــجـام یکى از کارهایتان است. اگــر خواب ببینید کسى براى شما حواله‏اى پولى فرستاده؛ یعنى هدیه‏اى دریافت خواهید کرد.

دیدن پول در خواب

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب پول مى‏ گوید :

1ـ اگــر در خواب پول پیدا کنید ؛ علامت آن اســت کــه در مقابل نگرانی اندک ؛ شادمانی فراوانی خواهید داشت .
2ـ اگــر خواب ببینید بــه کسی پول می پردازید ؛ علامت آن اســت کــه دچار بدبختی خواهید شــد .
3ـ اگــر خواب ببینید سکه های طلا از کسیب می گیرید ؛ علامت آن اســت کــه بــه خوشبختی بزرگی دست خواهید یافت ؛ و لذتهای بسیاری از زندگی خود خواهید برد .
4ـ اگــر در خواب پول گم کنید ؛ نشانه آن اســت کــه در محیط خانوادگی اوقات ناخوشایندی تجربه خواهید کــرد .
5ـ اگــر در خواب پول خود را بشمارید و ببینید مقداری از آن کم اســت ؛ علامت آن اســت کــه در پرداخت قسطهای خود درمانده خواهید شــد .
6ـ اگــر خواب ببینید از جایی پول می دزدید ؛ نشانه آن اســت کــه در آستانه وضعیت خطرناکی قرار گرقته اید ... بــایــد بیشتر مراقب اعمال خود باشید .
7ـ اگــر خواب ببینید پول پــس انداز می کنید ؛ علامت آن اســت کــه بــه ثروت و آسایش دست خواهید یافت .
8ـ اگــر خواب ببینید پول می خورید ؛ نشانه آن اســت کــه در آینده فرد پول پرستی خواهید شــد .
9ـ اگــر خواب ببینید بــه جستجوی مقداری پول هستید ؛ علامت آن اســت کــه شادمانی و خوشبختی روی خوش بــه شما نشان خواهد داد .
10ـ اگــر خواب ببینید مقداری پول پیدا کرده اید و زنی جوان ادعای مالکیت آن را می کــنــد ؛ نشانه آن اســت کــه در اثر مداخله یکی از دوستان در کارهای شما ؛ زیان سختی خواهید دید .

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “تعبیر خواب پول”

دیدگاه ها بسته شده اند.