تعبیر خواب پول

مجموعه: تعبیر خواب

تعبیر خواب پول

 

منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب پول می گوید :

پول در خواب خوب نیست همان قدر ke be چشم عده ای در بیداری خوب است. در بیداری داشتن پول زیاد هم موجب رفاه است و هم علتی برای نشان دادن تشخص و بزرگی amma در خواب درست عکس in است و داشتن پول che اندک و che بسیار نشان ابتلا و گرفتاری az نوع کثیف آن است. پول خرد و سکه غم و غصه کوچک است az آن نوع ke روزانه برای ما پیش می آید و che بسا شب هنگام فراموش می کنیم vali پول be طور کلی نشان دهنده ناراحتی هائی است ke پیش می آید و زندگی انسان ra زشت و نامطلوب می کند. در مورد مسکوک طلا be حرف (ط) کلمه طلا مراجعه کنید. اینجا faghat سکه های رایج و اسکناس مورد نظر است ke مجموعا پول می شناسیم.

چنان che در خواب ببینید ke مقدار زیادی پول مقابل خود ریخته اید و سرگرم شمارش آن هستید خواب شما می گوید ke در آینده گرفتاری هائی برای شما پیش می آید. چنان che az کسی پولی گرفتید آن شخص برای شما دردسر درست می کند و agar خودتان be کسی پول دادید شما برای او ناراحتی هائی ra be وجود می آورید ke شاید خودتان هم نمی خواستید. روی هم رفته پول و چرک و ابتلا و بد بختی است و agar در کتاب های تعبیر چیز دیگری جز in نوشته شده باشد be نظر من درست نیست chon آن che در in کتاب آمده غیر az نقل قول ها hame مبتنی بر تجربه است.

چه شخصی و che تجربیات دیگران ke موثق و معتمد هستند و بودند. برای مثال in خواب ra نقل می کنم ke نمونه خوبی برای اثبات نظر بالا است. دو نفر دوست قدیمی یک ملک مشاع داشتند. in باغ بزرگی بود ke az یک ضلع be مزارع شهریار کرج متصل می شد. موردی پیش آمد ke یکی az دو رفیق قدیمی و شریک ملکی ke خویشاوندی هم داشتند تصمیم گرفت سهم خودش ra بفروشد. خریدار حاظر نبود ملک مشاع ra بخرد. در مورد تفکیک هم مشکلات ثبتی وجود داشت.

قرار شد یکی az دو دوست صمیمی سهم دوست دیگر ra بخرد و بعد یک جا be خریدار سوم بفروشد. بر سر همین بین دو دوست و دو شریک و دو خویشاوند اختلاف افتاد و دعوا شد و کارشان be نزاع خانوادگی رسید.

شبی یکی az آن ها در خواب دید ke دوست و شریکش ke حالا ba هم قهر بودند و be خانه او آمده و یک صندوق پول آورده ke فلانی بیا in پول ra بگیر و سهم خودت ra be من بده. صبح کسی ke خواب دیده بود خواب خود ra برای خانم آتیانوس تعریف کرد و تعبیر خواست. او گفت (دوستت be تو تهمت می زند و گرفتاری بزرگی برای تو be وجود می آورد) سه روز بعد اتومبیل مسروقه ra در مدخل باغی متعلق be همان مرد بیننده خواب یافتند و او ra ke صاحب باغ بود be اتهام سرقت اتومبیل و hame چیزهائی ke در آن بوده بازداشت کردند. سه چهار ماه طول کشید ta او توانست ثابت کند ke دزد اتومبیل نیست و اصلا دزد نمی تواند باشد.

در in فاصله مجبور شد سهم باغش ra هم be شریکش بفروشد. سال بعد ke سرو صدا ها خوابید و موضوع تقریبا فراموش شده بود آشکار شد ke شریکش in توطئه ra ترتیب داده و be وسیله پسرش اتومبیلی ra دزدیده و در مدخل باغ او گذاشته بودند. هدف az نقل in ماجرا in است ke بدانیم پول نشان ابتلا و گرفتاری است و تعبیری ke خانم آتیانوس یونانی کرد che قدر درست و دقیق بود.

تعبیر دیدن پول در خواب چیست

لیلا برایت ، در مورد تعبیر خواب پول مى‏ گوید :

دیدن پول در خواب، بیانگر آن است ke be خاطر موضوعى مجبور be پول خرج کردن مى‏شوید. دیدن پول خارجى در خواب، نشانه‏ى موفقیت در کارهاى خطرناک است و پیدا کردن پول در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است ke در مقابل مشکلات مقاومت مى‏کنید. گم کردن پول در خواب، نشانه‏ى بدشانسى در انجام یکى az کارهایتان است. agar خواب ببینید کسى براى شما حواله‏اى پولى فرستاده، یعنى هدیه‏اى دریافت خواهید کرد.

دیدن پول در خواب

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب پول مى‏ گوید :

1ـ agar در خواب پول پیدا کنید ، علامت آن است ke در مقابل نگرانی اندک ، شادمانی فراوانی خواهید داشت .
2ـ agar خواب ببینید be کسی پول می پردازید ، علامت آن است ke دچار بدبختی خواهید شد .
3ـ agar خواب ببینید سکه های طلا az کسیب می گیرید ، علامت آن است ke be خوشبختی بزرگی دست خواهید یافت ، و لذتهای بسیاری az زندگی خود خواهید برد .
4ـ agar در خواب پول گم کنید ، نشانه آن است ke در محیط خانوادگی اوقات ناخوشایندی تجربه خواهید کرد .
5ـ agar در خواب پول خود ra بشمارید و ببینید مقداری az آن کم است ، علامت آن است ke در پرداخت قسطهای خود درمانده خواهید شد .
6ـ agar خواب ببینید az جایی پول می دزدید ، نشانه آن است ke در آستانه وضعیت خطرناکی قرار گرقته اید . باید بیشتر مراقب اعمال خود باشید .
7ـ agar خواب ببینید پول pas انداز می کنید ، علامت آن است ke be ثروت و آسایش دست خواهید یافت .
8ـ agar خواب ببینید پول می خورید ، نشانه آن است ke در آینده فرد پول پرستی خواهید شد .
9ـ agar خواب ببینید be جستجوی مقداری پول هستید ، علامت آن است ke شادمانی و خوشبختی روی خوش be شما نشان خواهد داد .
10ـ agar خواب ببینید مقداری پول پیدا کرده اید و زنی جوان ادعای مالکیت آن ra می کند ، نشانه آن است ke در اثر مداخله یکی az دوستان در کارهای شما ، زیان سختی خواهید دید .

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “تعبیر خواب پول”

دیدگاه ها بسته شده اند.