تعبیر خواب پول

تعبیر خواب پول

مجموعه: اختصاصی, تعبیر خواب
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • تعبیر خواب پول
 •  

  تعبیر خواب پول

   

  منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب پول می گوید :

  پول در خواب خوب نیست همان قدر که به چشم عده ای در بیداری خوب است. در بیداری داشتن پول زیاد هم موجب رفاه است و هم علتی برای نشان دادن تشخص و بزرگی اما در خواب درست عکس این است و داشتن پول چه اندک و چه بسیار نشان ابتلا و گرفتاری از نوع کثیف آن است. پول خرد و سکه غم و غصه کوچک است از آن نوع که روزانه برای ما پیش می آید و چه بسا شب هنگام فراموش می کنیم ولی پول به طور کلی نشان دهنده ناراحتی هائی است که پیش می آید و زندگی انسان را زشت و نامطلوب می کند. در مورد مسکوک طلا به حرف (ط) کلمه طلا مراجعه کنید. اینجا فقط سکه های رایج و اسکناس مورد نظر است که مجموعا پول می شناسیم.

  چنان چه در خواب ببینید که مقدار زیادی پول مقابل خود ریخته اید و سرگرم شمارش آن هستید خواب شما می گوید که در آینده گرفتاری هائی برای شما پیش می آید. چنان چه از کسی پولی گرفتید آن شخص برای شما دردسر درست می کند و اگر خودتان به کسی پول دادید شما برای او ناراحتی هائی را به وجود می آورید که شاید خودتان هم نمی خواستید. روی هم رفته پول و چرک و ابتلا و بد بختی است و اگر در کتاب های تعبیر چیز دیگری جز این نوشته شده باشد به نظر من درست نیست چون آن چه در این کتاب آمده غیر از نقل قول ها همه مبتنی بر تجربه است.

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : فال روزانه

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  چه شخصی و چه تجربیات دیگران که موثق و معتمد هستند و بودند. برای مثال این خواب را نقل می کنم که نمونه خوبی برای اثبات نظر بالا است. دو نفر دوست قدیمی یک ملک مشاع داشتند. این باغ بزرگی بود که از یک ضلع به مزارع شهریار کرج متصل می شد. موردی پیش آمد که یکی از دو رفیق قدیمی و شریک ملکی که خویشاوندی هم داشتند تصمیم گرفت سهم خودش را بفروشد. خریدار حاظر نبود ملک مشاع را بخرد. در مورد تفکیک هم مشکلات ثبتی وجود داشت.

  قرار شد یکی از دو دوست صمیمی سهم دوست دیگر را بخرد و بعد یک جا به خریدار سوم بفروشد. بر سر همین بین دو دوست و دو شریک و دو خویشاوند اختلاف افتاد و دعوا شد و کارشان به نزاع خانوادگی رسید.

  شبی یکی از آن ها در خواب دید که دوست و شریکش که حالا با هم قهر بودند و به خانه او آمده و یک صندوق پول آورده که فلانی بیا این پول را بگیر و سهم خودت را به من بده. صبح کسی که خواب دیده بود خواب خود را برای خانم آتیانوس تعریف کرد و تعبیر خواست. او گفت (دوستت به تو تهمت می زند و گرفتاری بزرگی برای تو به وجود می آورد) سه روز بعد اتومبیل مسروقه را در مدخل باغی متعلق به همان مرد بیننده خواب یافتند و او را که صاحب باغ بود به اتهام سرقت اتومبیل و همه چیزهائی که در آن بوده بازداشت کردند. سه چهار ماه طول کشید تا او توانست ثابت کند که دزد اتومبیل نیست و اصلا دزد نمی تواند باشد.

  در این فاصله مجبور شد سهم باغش را هم به شریکش بفروشد. سال بعد که سرو صدا ها خوابید و موضوع تقریبا فراموش شده بود آشکار شد که شریکش این توطئه را ترتیب داده و به وسیله پسرش اتومبیلی را دزدیده و در مدخل باغ او گذاشته بودند. هدف از نقل این ماجرا این است که بدانیم پول نشان ابتلا و گرفتاری است و تعبیری که خانم آتیانوس یونانی کرد چه قدر درست و دقیق بود.

  تعبیر دیدن پول در خواب چیست

  لیلا برایت ، در مورد تعبیر خواب پول مى‏ گوید :

  دیدن پول در خواب، بیانگر آن است که به خاطر موضوعى مجبور به پول خرج کردن مى‏شوید. دیدن پول خارجى در خواب، نشانه‏ى موفقیت در کارهاى خطرناک است و پیدا کردن پول در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که در مقابل مشکلات مقاومت مى‏کنید. گم کردن پول در خواب، نشانه‏ى بدشانسى در انجام یکى از کارهایتان است. اگر خواب ببینید کسى براى شما حواله‏اى پولى فرستاده، یعنى هدیه‏اى دریافت خواهید کرد.

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : فال حافظ

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  دیدن پول در خواب

  آنلی بیتون درباره تعبیر خواب پول مى‏ گوید :

  1ـ اگر در خواب پول پیدا کنید ، علامت آن است که در مقابل نگرانی اندک ، شادمانی فراوانی خواهید داشت .
  2ـ اگر خواب ببینید به کسی پول می پردازید ، علامت آن است که دچار بدبختی خواهید شد .
  3ـ اگر خواب ببینید سکه های طلا از کسیب می گیرید ، علامت آن است که به خوشبختی بزرگی دست خواهید یافت ، و لذتهای بسیاری از زندگی خود خواهید برد .
  4ـ اگر در خواب پول گم کنید ، نشانه آن است که در محیط خانوادگی اوقات ناخوشایندی تجربه خواهید کرد .
  5ـ اگر در خواب پول خود را بشمارید و ببینید مقداری از آن کم است ، علامت آن است که در پرداخت قسطهای خود درمانده خواهید شد .
  6ـ اگر خواب ببینید از جایی پول می دزدید ، نشانه آن است که در آستانه وضعیت خطرناکی قرار گرقته اید . باید بیشتر مراقب اعمال خود باشید .
  7ـ اگر خواب ببینید پول پس انداز می کنید ، علامت آن است که به ثروت و آسایش دست خواهید یافت .
  8ـ اگر خواب ببینید پول می خورید ، نشانه آن است که در آینده فرد پول پرستی خواهید شد .
  9ـ اگر خواب ببینید به جستجوی مقداری پول هستید ، علامت آن است که شادمانی و خوشبختی روی خوش به شما نشان خواهد داد .
  10ـ اگر خواب ببینید مقداری پول پیدا کرده اید و زنی جوان ادعای مالکیت آن را می کند ، نشانه آن است که در اثر مداخله یکی از دوستان در کارهای شما ، زیان سختی خواهید دید .

   

  کلمات کلیدی : از چه دیدن ـ پول (دوستت (ط) ، آتیانوس آسایش آستانه آشکار آمد آمده آن آنلی آورد) آورده آورید آید آینده ابتلا اتهام اتومبیل اتومبیلی اثبات اثر اختلاف ادعای از است است اسکناس اصلا اعمال افتاد اما انجام انداز اندک انسان او اوقات اگر ای اید این اینجا با بازداشت بازدید باشد باشد در باشید باغ باغش باغی بالا باید ببینید بختی بخرد بد بدانیم بدبختی بدشانسى بده بر براى برای برایت برد بزرگی بسا بسیار بسیاری بشمارید بعد بفروشد به بود بود بودند بوده بگیر بیا بیانگر بیتون بیداری بیشتر بین بیننده تا تجربه تجربیات ترتیب تشخص تصمیم تعبیر تعبیری تعریف تفکیک تقریبا تهرانی تهمت تو تواند توانست توطئه ثابت ثبتی ثروت جا جایی جز جستجوی جوان حاظر حافظ حالا حرف حواله‏اى خارجى خاطر خانم خانه خانوادگی خرج خرد خریدار خطرناک خطرناکی خواب خواب خواب، خوابید خواست خواستید خواهد خواهید خوب خوبی خود خودت خودتان خودش خورید خوش خوشبختی خویشاوند خویشاوندی داد دادن داده دادید داشت داشت قرار داشتن داشتند در درباره دردسر درست درمانده دریافت دزد دزدید دزدیده دست دعوا دقیق دهنده دو دوست دوستان دچار دید دیدن دیده دیگر دیگران دیگری را رایج رسید شبی رفاه رفته رفیق روز روزانه روزانه روی ریخته زشت زند زندگی زنی زیاد زیادی زیان سال سختی سر سرقت سرو سرگرم سه سهم سوم سکه شادمانی شاید شب شخص شخصی شد شده شریک شریکش شما شمارش شناسیم چنان شهریار صاحب صبح صدا صفحات صمیمی صندوق ضلع طلا طور طول عده علامت علتی عکس غصه غم غیر فاصله فال فراموش فراوانی فرد فرستاده، فرمائید فقط فلانی قدر قدیمی قرار قسطهای قهر قول لذتهای لیلا ما ماجرا مالکیت ماه مبتنی متصل متعلق مثال مجبور مجموعا محیط مداخله مدخل مراجعه مراقب مرد مزارع مسروقه مسکوک مشاع مشکلات مطیعی معتمد مقابل مقاومت مقدار مقداری ملک ملکی من منوچهر موثق موجب مورد مورد تعبیر موردی موضوع موضوعى موفقیت مى‏ مى‏شوید مى‏کنید می ناخوشایندی ناراحتی نامطلوب نبود نزاع نشان نشانه نشانه‏ى نشان‏دهنده‏ى نظر نفر نقل نمونه نمی نوشته نوع نگرانی نیز نیست ها هائی های هدف هدیه‏اى هستند هستید هم همان همه همین هنگام و وجود وسیله وضعیت ولی پرداخت پردازید پرستی پس پسرش پول پولى پولی پیدا پیش چرک چشم چنان چه چهار چون چیز چیزهائی چیست کارشان کارهاى کارهای کارهایتان کتاب کثیف کرج کرد کرد کردن کردند کرده کسى کسی کسیب کشید کلمه کلی کم کند کنم کنید کنیم که کوچک گذاشته گرفت گرفتاری گرفتید گرقته گفت گم گوید گیرید یافت یافتند یعنى یونانی یک یکى یکی

   

 • تو بیا
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب پول”

  دیدگاه ها بسته شده اند.