تعبیر خواب موش

مجموعه: تعبیر خواب

تعبیر خواب موش

دیدن موش؛ دلیل زنی بود کــه بــه ظاهر مستوره نماید و در باطن فاسق بود. اگــر بیند موشی بگرفت؛ دلیل کــه زنی چنین خواهد. اگــر دید موشان بسیار در خانه او جمع شدند و هــمــه یک رنگ بودند؛ دلیل کــه بــه قدرِ موشان زنان در خانه او جمع گردند.

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب موش می گوید :

اگر درخواب دید از سوراخ بینی او یــا از سوراخ گوش او موش بیرون آمد؛ دلیل کــه او را دختری آید نابکار. اگــر از گلوی او موش بیرون آمد؛ دلیل کــه او را پسری آید. اگــر بیند از مقعد او موشی بیرون آمد؛ دلیل کــه او را دختری آید نابکار.

جابر مغربی در مورد تعبیر خواب موش می گوید :

تاویل موش دشتی و موش خانگی هــر دو یکسان بود. اگــر دید موشی در بستر او بود؛ دلیل کــه او بــا زنی قصد فساد کــنــد و گوشت موش خوردن؛ دلیل کــه مال زن مفسده بخورد.

تفسیر منوچهر مطیعی تهرانی از تعبیر خواب موش ایــن چنین اســت :

همان طور کــه قبلا نــیــز نوشتم موش دزد اســت و یک دزد خانگی اســت و معبران آن را بــه زنی دزد و خائن و زیانکار و غیر قابل اعتماد تشبیه کرده اند. ابن سیرین نوشته موش زنی بــه ظاهر مستوره امــا در باطن مفسده. اگــر بیننده خواب موشی ببیند بــا چنین زنی سر و کار پیدا می کــنــد و اگــر ایــن موش در خانه خودش باشد نوشته اند زنی بــا ایــن پلیدیها در خانه اش هست یــا حضور پیدا خواهد کرد. اگــر سوراخ موشی ببینید مالی از شما برده می شــود کــه می دانید چــه کسی برده ولــی نمی توانید ثابت کنید کــه او ربوده و سارق مال شما یک زن خائن است. اگــر موش در اتاق شما باشد زنی دزد اهل خانه شماست کــه نباید بــه او اعتماد داشته باشید. اگــر در خواب موشی از پاچه شلوار شما افتاد و گریخت و رفت زنی فاسد و فاجر را از خود می رانید و دور می کنید.

تعبیر دیدن موش در خواب چیست ؟

لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب موش می گوید :

موش
که میدود : پــس انداز
فرار آن از دست یک گربه و یــا بــه چنگ گربه افتادن : غم وغصه
موش سفید : ازدواج موفق
در درون یک تله موش : دشمن شکست خورده

دیدگاه یوسف نبی علیه السلام درباره تعبیر خواب موش :

دیدن موش جنگ زن باشد
دیدن موش دزد اســت کــه از خانه اودزدی کرده

تعبیر دیدن موش در خواب

آنلی بیتون و تعبیر خواب موش :

1ـ دیدن موش در خواب ؛ نشانه روبرو شدن بــا اختلافات خانوادگی و بی وفایی دوستان اســت ... کارها وضعیت دلسرد کننده ای خواهد داشت .
2ـ کشتن موش در خواب ؛ نشانه پیروزی بر دشمنان اســت .
3ـ اگــر خواب ببینید موشها از شما فرار می کـنـنـد ؛ نشانه آن اســت کــه تلاشهای شما بی ثمر خواهد ماند .
4ـ اگــر دختری خواب موش ببیند ؛ نشانه آن اســت کــه دشمنانی پنهانی دارد کــه بــه او نیرنگ خواهند زد ... اگــر داخل لباس خود موش ببیند ؛ علامت آن اســت کــه در اثر انــجـام دادن کاری رسوا خواهد شــد .

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “تعبیر خواب موش”

دیدگاه ها بسته شده اند.