تعبیر خواب موش

مجموعه: تعبیر خواب

تعبیر خواب موش

دیدن موش، دلیل زنی بود ke be ظاهر مستوره نماید و در باطن فاسق بود. agar بیند موشی بگرفت، دلیل ke زنی چنین خواهد. agar دید موشان بسیار در خانه او جمع شدند و hame یک رنگ بودند، دلیل ke be قدرِ موشان زنان در خانه او جمع گردند.

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب موش می گوید :

اگر درخواب دید az سوراخ بینی او ya az سوراخ گوش او موش بیرون آمد، دلیل ke او ra دختری آید نابکار. agar az گلوی او موش بیرون آمد، دلیل ke او ra پسری آید. agar بیند az مقعد او موشی بیرون آمد، دلیل ke او ra دختری آید نابکار.

جابر مغربی در مورد تعبیر خواب موش می گوید :

تاویل موش دشتی و موش خانگی har دو یکسان بود. agar دید موشی در بستر او بود، دلیل ke او ba زنی قصد فساد کند و گوشت موش خوردن، دلیل ke مال زن مفسده بخورد.

تفسیر منوچهر مطیعی تهرانی از تعبیر خواب موش in چنین است :

همان طور ke قبلا niz نوشتم موش دزد است و یک دزد خانگی است و معبران آن ra be زنی دزد و خائن و زیانکار و غیر قابل اعتماد تشبیه کرده اند. ابن سیرین نوشته موش زنی be ظاهر مستوره amma در باطن مفسده. agar بیننده خواب موشی ببیند ba چنین زنی سر و کار پیدا می کند و agar in موش در خانه خودش باشد نوشته اند زنی ba in پلیدیها در خانه اش هست ya حضور پیدا خواهد کرد. agar سوراخ موشی ببینید مالی az شما برده می شود ke می دانید che کسی برده vali نمی توانید ثابت کنید ke او ربوده و سارق مال شما یک زن خائن است. agar موش در اتاق شما باشد زنی دزد اهل خانه شماست ke نباید be او اعتماد داشته باشید. agar در خواب موشی az پاچه شلوار شما افتاد و گریخت و رفت زنی فاسد و فاجر ra az خود می رانید و دور می کنید.

تعبیر دیدن موش در خواب چیست ؟

لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب موش می گوید :

موش
که میدود : pas انداز
فرار آن az دست یک گربه و ya be چنگ گربه افتادن : غم وغصه
موش سفید : ازدواج موفق
در درون یک تله موش : دشمن شکست خورده

دیدگاه یوسف نبی علیه السلام درباره تعبیر خواب موش :

دیدن موش جنگ زن باشد
دیدن موش دزد است ke az خانه اودزدی کرده

تعبیر دیدن موش در خواب

آنلی بیتون و تعبیر خواب موش :

1ـ دیدن موش در خواب ، نشانه روبرو شدن ba اختلافات خانوادگی و بی وفایی دوستان است . کارها وضعیت دلسرد کننده ای خواهد داشت .
2ـ کشتن موش در خواب ، نشانه پیروزی بر دشمنان است .
3ـ agar خواب ببینید موشها az شما فرار می کنند ، نشانه آن است ke تلاشهای شما بی ثمر خواهد ماند .
4ـ agar دختری خواب موش ببیند ، نشانه آن است ke دشمنانی پنهانی دارد ke be او نیرنگ خواهند زد . agar داخل لباس خود موش ببیند ، علامت آن است ke در اثر انجام دادن کاری رسوا خواهد شد .

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “تعبیر خواب موش”

دیدگاه ها بسته شده اند.