تعبیر خواب موش

تعبیر خواب موش

مجموعه: اختصاصی, تعبیر خواب
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • تعبیر خواب موش
 •  

  تعبیر خواب موش

  دیدن موش، دلیل زنی بود که به ظاهر مستوره نماید و در باطن فاسق بود. اگر بیند موشی بگرفت، دلیل که زنی چنین خواهد. اگر دید موشان بسیار در خانه او جمع شدند و همه یک رنگ بودند، دلیل که به قدرِ موشان زنان در خانه او جمع گردند.

  ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب موش می گوید :

  اگر درخواب دید از سوراخ بینی او یا از سوراخ گوش او موش بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید نابکار. اگر از گلوی او موش بیرون آمد، دلیل که او را پسری آید. اگر بیند از مقعد او موشی بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید نابکار.

  جابر مغربی در مورد تعبیر خواب موش می گوید :

  تاویل موش دشتی و موش خانگی هر دو یکسان بود. اگر دید موشی در بستر او بود، دلیل که او با زنی قصد فساد کند و گوشت موش خوردن، دلیل که مال زن مفسده بخورد.

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : فال روزانه

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  تفسیر منوچهر مطیعی تهرانی از تعبیر خواب موش این چنین است :

  همان طور که قبلا نیز نوشتم موش دزد است و یک دزد خانگی است و معبران آن را به زنی دزد و خائن و زیانکار و غیر قابل اعتماد تشبیه کرده اند. ابن سیرین نوشته موش زنی به ظاهر مستوره اما در باطن مفسده. اگر بیننده خواب موشی ببیند با چنین زنی سر و کار پیدا می کند و اگر این موش در خانه خودش باشد نوشته اند زنی با این پلیدیها در خانه اش هست یا حضور پیدا خواهد کرد. اگر سوراخ موشی ببینید مالی از شما برده می شود که می دانید چه کسی برده ولی نمی توانید ثابت کنید که او ربوده و سارق مال شما یک زن خائن است. اگر موش در اتاق شما باشد زنی دزد اهل خانه شماست که نباید به او اعتماد داشته باشید. اگر در خواب موشی از پاچه شلوار شما افتاد و گریخت و رفت زنی فاسد و فاجر را از خود می رانید و دور می کنید.

  تعبیر دیدن موش در خواب چیست ؟

  لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب موش می گوید :

  موش
  که میدود : پس انداز
  فرار آن از دست یک گربه و یا به چنگ گربه افتادن : غم وغصه
  موش سفید : ازدواج موفق
  در درون یک تله موش : دشمن شکست خورده

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : فال حافظ

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  دیدگاه یوسف نبی علیه السلام درباره تعبیر خواب موش :

  دیدن موش جنگ زن باشد
  دیدن موش دزد است که از خانه اودزدی کرده

  تعبیر دیدن موش در خواب

  آنلی بیتون و تعبیر خواب موش :

  1ـ دیدن موش در خواب ، نشانه روبرو شدن با اختلافات خانوادگی و بی وفایی دوستان است . کارها وضعیت دلسرد کننده ای خواهد داشت .
  2ـ کشتن موش در خواب ، نشانه پیروزی بر دشمنان است .
  3ـ اگر خواب ببینید موشها از شما فرار می کنند ، نشانه آن است که تلاشهای شما بی ثمر خواهد ماند .
  4ـ اگر دختری خواب موش ببیند ، نشانه آن است که دشمنانی پنهانی دارد که به او نیرنگ خواهند زد . اگر داخل لباس خود موش ببیند ، علامت آن است که در اثر انجام دادن کاری رسوا خواهد شد .

   

  کلمات کلیدی : از ـ ، ؟ آمد، آن آنلی آید ابراهیم ابن اتاق اثر اختلافات از از تعبیر ازدواج است اش اعتماد افتاد افتادن السلام اما انجام اند انداز فرار اهل او اودزدی اویتنهاو اگر ای این با بازدید باشد باشد دیدن باشید باطن ببیند ببینید بخورد بر برده بستر بسیار به بود بود، بودند، بگرفت، بی بیتون بیرون بیند بیننده بینی تاویل تشبیه تعبیر تفسیر تلاشهای تله تهرانی توانید ثابت ثمر جابر جمع جنگ حافظ حضور خائن خانه خانوادگی خانگی خواب خواب خواهد خواهند خود خودش خوردن، خورده داخل دادن دارد داشت داشته دانید دختری در درباره درباره تعبیر درخواب درون دزد دست دشتی دشمن دشمنان دشمنانی دلسرد دلیل دو دور دوستان دید دیدن دیدگاه دیگر را رانید ربوده رسوا رفت رنگ روبرو روزانه زد زن زنان زنی زیانکار سارق سر سفید سوراخ سیرین شد شدن شدند شلوار شما شماست شود شکست صفحات طور ظاهر علامت علیه غم غیر ـ فاجر فاسد فاسق فال فرار فرمائید فساد قابل قبلا قدرِ قصد لباس لوک مال مالی ماند مستوره مطیعی معبران مغربی مفسده مقعد منوچهر مورد موش موش که موش، موشان موشها موشی موفق در می میدود نابکار نابکار نباید نبی نشانه نماید نمی نوشتم نوشته نیرنگ نیز هر هست همان همه و و تعبیر وضعیت وغصه موش وفایی ولی پاچه پس پسری پلیدیها پنهانی پیدا پیروزی چنگ چنین چه چیست کار کارها کاری کرد کرده کرده کرمانی کسی کشتن کند کنند کننده کنید کنید که گربه گردند گریخت گلوی گوش گوشت گوید یا یوسف یک یکسان

   

 • تو بیا
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب موش”

  دیدگاه ها بسته شده اند.