تعبیر خواب انگشتر

مجموعه: تعبیر خواب

تعبیر خواب انگشتر

یوسف نبی علیه السلام درباره تعبیر خواب انگشتر می گوید :

دیدن حلقه انگشتر فرزند اســت .

دیدن انگشتر مردان را کراهت باشد ؛ بعضی گویند عزت و جاه اســت .

دیدن انگشتر نقره یــا فیروزه : مهربانی از خلق

 

حضرت دانیال (ع) در مورد تعبیر خواب انگشتر می گوید :

چون نقش و صفت انگشتری بیند ؛ دلیل اســت از خداوندش بدو خیر و نیکی رسد ... اگــر ببیند انگشتری کسی بــه وی داد تــا چیزی بدان مهر کــنــد ؛ دلیل اســت از آنچه لایق او باشد برخی بیابد ... یعنی اگــر لایق پادشاهی باشد پادشاهی یابد ... اگــر توانگر بود مال یابد بــه قدر و قیمت انگشتر ... اگــر ببیند کــه در مسجد یــا در نماز یــا در عزا کسی انگشتری بــه وی داد اگــر آن شخص بازرگان بود ؛ نصیب او نفع تجارت شــود و جمله هم بر ایــن قیاس باشد ... اگــر ببیند کــه انگشتری سلطان بــه وی داد ؛ دلیل نماید کــه از مملکتی سلطان بــه وی دهد یــا دلیل اســت از مملکت سلطان بــه او یاد بــه خویشان وی بدی رسد .

محمد بن سیرین در باب تفسیر تعبیر خواب انگشتر می گوید :

اگر کسی ببیند کــه انگشتر او ضایع شــود یــا دزد برد ؛ دلیل بود کــه در کارهای او آفت و دشواری پدید آید ... اگــر ببیند انگشتر او بشکست و نگین او بماند ؛ دلیل کــه بزرگی و جاه او برود و آبرو و هیبتش بر جای بماند ... اگــر ببیند انگشتر خود را بــه کسی بخشید ؛ دلیل کــه از آن چــه دارد برخی از آن ببخشد ... اگــر ببیند انگشتر خویش بفروخت و پول گرفت ؛ دلیل اســت از آن چــه دارد جمله بفروشد و هزینه کــنــد ... اگــر پول نگرفت ؛ آن چــه دارد برخی از آن بفروشد .

نظر ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب انگشتر :

اگر ببیند صناعت انگشتری او ناپسندیده اســت ؛ دلیل اســت از مالی کــه دارد چیزی بشود و پادشاهی بر وی خشم گیرد ... اگــر ببیند انگشتر او از سیم بود ؛ دلیل اســت آن چــه دارد پسندیده و حلال اســت ... اگــر انگشتر از آهن بیند آن چــه دارد اندک و حقیر اســت ... اگــر ببیند انگشتری از هفت جوش یــا از سپیده روی بود ؛ دلیل اســت بر آن چــه در آهن گفتیم ... اگــر ببیند انگشتر او از زیور بود حقیرتر از آن جمله بود کــه گفتیم .

تعبیر دیدن انگشتر در خواب

جابر مغربی در مورد تعبیر خواب انگشتر می گوید :

اگر ببیند در انگشت وی انگشتری آهن بود ؛ دلیل کــه قوت و توانایی یابد ... اگــر ببیند از برنج یــا مس اســت ؛ دلیل کــه از مردمان بی اصل منفعت یابد ... اگــر ببیند کــه بلور اســت ؛ دلیل کــه از مردم عامه چیزی بدو رسد ... اگــر ببیند انگشتر خویش نزد کسی بــه امانت نهاد یــا وی را بخشید و آن کس هم انگشتر بدو رد کــرد ؛ دلیل اســت کــه زنی بــه نکاح بخواهد و اجابتش نکند ... اگــر ببیند انگشتر خویش بشکست ؛ دلیل کــه در میان او و عیالش جدایی افتد ... اگــر ببیند کــه انگشتر او دو نگین داشت یــا کسی بدو داد کــه آن هــر دو نگین یکی موافق یکدیگرند ؛ دلیل اســت خداوند انگشتر ؛ غلام زاده بود ... اگــر ببیند کــه از آن دو نگین یکی بیفتاد ؛ دلیل کــه از دو گناه یکی توبه کــنــد ... اگــر ببیند نامه نوشته بود و بــه انگشتر خویش مهر کــرد ؛ دلیل اســت چیزی پنهان بدو رسد ... اگــر ببیند کــه نامه گشاده را مهر کــرد ؛ دلیل کــه چیزی آشکار بدو رسد .

حضرت امام جعفر صادق (ع) درباره تعبیر خواب انگشتر ایــن چنین می فرمایند :

انگشتر سیمین (نقره) در خواب بر چهار وجه است

اول : قدرت و سلطنت
دوم : زن
سوم : فرزند
چهارم : مال
انگشتر زرین نیک اســت .
اگر زنی ببیند کــه انگشتری بــا نگین از او ضایع شــد ؛ دلیل اســت حشمت و جاه او بشود یــا فرزندش بمیرد یــا مالش تلف شــود .

انگشتر در خواب

لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب انگشتر می گوید :

انگشتر : افتخار ؛ آرامش خاطر

گم کردن آن : جدایی
یافتن آن : اختلاف
دریافت کردن آن : دام ؛ تله
انگشتر گران قیمت : ازدواج موفق
خریدن : نامزدی

تفسیر منوچهر مطیعی تهرانی از تعبیر خواب انگشتر :

اگر در خواب ببینید کــه انگشتری در دست دارید کــه قبلا هرگز نداشته اید و از دیدن آن بــه انگشت خود دچار حیرت و تحسین شده اید نشان آن اســت کــه بــه موفقیت بزرگی می رسید کــه بــرای دیگران و حــتـی خودتان باور کردنی نـیـسـت ... اگــر کسی انگشتری بــه شما داد و شما آن را بــه انگشت خود کردید از جانب آن شخص سودی عاید شما می شــود کــه بر اعتبارتان می افزاید ... گرفتن انگشتر از دیگران خوب اســت و نفعی کــه عاید بیننده خواب می گردد منوط اســت بــه شخصیت و شغلی کــه دهنده انگشتر دارد و محلی کــه انگشتر گرفته و داده می شــود ... اگــر کسی در خواب ببیند کــه انگشتر خودش را شکست در صورتی کــه ازدواج کرده باشد بین او و همسرش اختلاف و جدایی اتفاق می افتد ... اگــر در خواب دیدید کــه انگشتر خود را بــه کسی امانت داده بودید و او آن را آورد و مسترد داشت خواب شما می گوید کــه در آینده ای نه چندان دور از زنی یــا دختری خواستگاری می کنید کــه او نمی پذیرد و چـنـانـچه در شرایط ازدواج نباشد از آرزو و تمنائی بر آورده نشده خبر می دهد ... گم شدن انگشتر بــرای زن بخصوص اگــر نگین داشته باشد خوب نـیـسـت چــون خبر می دهد کــه بیننده خواب کسی را از دست می دهد یــا از سمتی معزول می شــود .

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “تعبیر خواب انگشتر”

دیدگاه ها بسته شده اند.