تعبیر خواب انگشتر

تعبیر خواب انگشتر

مجموعه: اختصاصی, تعبیر خواب
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • تعبیر خواب انگشتر
 •  

  تعبیر خواب انگشتر

  یوسف نبی علیه السلام درباره تعبیر خواب انگشتر می گوید :

  دیدن حلقه انگشتر فرزند است .

  دیدن انگشتر مردان را کراهت باشد ، بعضی گویند عزت و جاه است .

  دیدن انگشتر نقره یا فیروزه : مهربانی از خلق

   

  حضرت دانیال (ع) در مورد تعبیر خواب انگشتر می گوید :

  چون نقش و صفت انگشتری بیند ، دلیل است از خداوندش بدو خیر و نیکی رسد . اگر ببیند انگشتری کسی به وی داد تا چیزی بدان مهر کند ، دلیل است از آنچه لایق او باشد برخی بیابد . یعنی اگر لایق پادشاهی باشد پادشاهی یابد . اگر توانگر بود مال یابد به قدر و قیمت انگشتر . اگر ببیند که در مسجد یا در نماز یا در عزا کسی انگشتری به وی داد اگر آن شخص بازرگان بود ، نصیب او نفع تجارت شود و جمله هم بر این قیاس باشد . اگر ببیند که انگشتری سلطان به وی داد ، دلیل نماید که از مملکتی سلطان به وی دهد یا دلیل است از مملکت سلطان به او یاد به خویشان وی بدی رسد .

  محمد بن سیرین در باب تفسیر تعبیر خواب انگشتر می گوید :

  اگر کسی ببیند که انگشتر او ضایع شود یا دزد برد ، دلیل بود که در کارهای او آفت و دشواری پدید آید . اگر ببیند انگشتر او بشکست و نگین او بماند ، دلیل که بزرگی و جاه او برود و آبرو و هیبتش بر جای بماند . اگر ببیند انگشتر خود را به کسی بخشید ، دلیل که از آن چه دارد برخی از آن ببخشد . اگر ببیند انگشتر خویش بفروخت و پول گرفت ، دلیل است از آن چه دارد جمله بفروشد و هزینه کند . اگر پول نگرفت ، آن چه دارد برخی از آن بفروشد .

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : فال روزانه

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  نظر ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب انگشتر :

  اگر ببیند صناعت انگشتری او ناپسندیده است ، دلیل است از مالی که دارد چیزی بشود و پادشاهی بر وی خشم گیرد . اگر ببیند انگشتر او از سیم بود ، دلیل است آن چه دارد پسندیده و حلال است . اگر انگشتر از آهن بیند آن چه دارد اندک و حقیر است . اگر ببیند انگشتری از هفت جوش یا از سپیده روی بود ، دلیل است بر آن چه در آهن گفتیم . اگر ببیند انگشتر او از زیور بود حقیرتر از آن جمله بود که گفتیم .

  تعبیر دیدن انگشتر در خواب

  جابر مغربی در مورد تعبیر خواب انگشتر می گوید :

  اگر ببیند در انگشت وی انگشتری آهن بود ، دلیل که قوت و توانایی یابد . اگر ببیند از برنج یا مس است ، دلیل که از مردمان بی اصل منفعت یابد . اگر ببیند که بلور است ، دلیل که از مردم عامه چیزی بدو رسد . اگر ببیند انگشتر خویش نزد کسی به امانت نهاد یا وی را بخشید و آن کس هم انگشتر بدو رد کرد ، دلیل است که زنی به نکاح بخواهد و اجابتش نکند . اگر ببیند انگشتر خویش بشکست ، دلیل که در میان او و عیالش جدایی افتد . اگر ببیند که انگشتر او دو نگین داشت یا کسی بدو داد که آن هر دو نگین یکی موافق یکدیگرند ، دلیل است خداوند انگشتر ، غلام زاده بود . اگر ببیند که از آن دو نگین یکی بیفتاد ، دلیل که از دو گناه یکی توبه کند . اگر ببیند نامه نوشته بود و به انگشتر خویش مهر کرد ، دلیل است چیزی پنهان بدو رسد . اگر ببیند که نامه گشاده را مهر کرد ، دلیل که چیزی آشکار بدو رسد .

  حضرت امام جعفر صادق (ع) درباره تعبیر خواب انگشتر این چنین می فرمایند :

  انگشتر سیمین (نقره) در خواب بر چهار وجه است

  اول : قدرت و سلطنت
  دوم : زن
  سوم : فرزند
  چهارم : مال
  انگشتر زرین نیک است .
  اگر زنی ببیند که انگشتری با نگین از او ضایع شد ، دلیل است حشمت و جاه او بشود یا فرزندش بمیرد یا مالش تلف شود .

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : فال حافظ

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  انگشتر در خواب

  لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب انگشتر می گوید :

  انگشتر : افتخار ، آرامش خاطر

  گم کردن آن : جدایی
  یافتن آن : اختلاف
  دریافت کردن آن : دام ، تله
  انگشتر گران قیمت : ازدواج موفق
  خریدن : نامزدی

  تفسیر منوچهر مطیعی تهرانی از تعبیر خواب انگشتر :

  اگر در خواب ببینید که انگشتری در دست دارید که قبلا هرگز نداشته اید و از دیدن آن به انگشت خود دچار حیرت و تحسین شده اید نشان آن است که به موفقیت بزرگی می رسید که برای دیگران و حتی خودتان باور کردنی نیست . اگر کسی انگشتری به شما داد و شما آن را به انگشت خود کردید از جانب آن شخص سودی عاید شما می شود که بر اعتبارتان می افزاید . گرفتن انگشتر از دیگران خوب است و نفعی که عاید بیننده خواب می گردد منوط است به شخصیت و شغلی که دهنده انگشتر دارد و محلی که انگشتر گرفته و داده می شود . اگر کسی در خواب ببیند که انگشتر خودش را شکست در صورتی که ازدواج کرده باشد بین او و همسرش اختلاف و جدایی اتفاق می افتد . اگر در خواب دیدید که انگشتر خود را به کسی امانت داده بودید و او آن را آورد و مسترد داشت خواب شما می گوید که در آینده ای نه چندان دور از زنی یا دختری خواستگاری می کنید که او نمی پذیرد و چنانچه در شرایط ازدواج نباشد از آرزو و تمنائی بر آورده نشده خبر می دهد . گم شدن انگشتر برای زن بخصوص اگر نگین داشته باشد خوب نیست چون خبر می دهد که بیننده خواب کسی را از دست می دهد یا از سمتی معزول می شود .

   

  کلمات کلیدی : از اگر (ع) (نقره) ، آبرو آرامش آرزو آشکار آفت آن آنچه آهن آورد آورده آید آینده ابراهیم اتفاق اجابتش اختلاف اختلاف دریافت از از  ازدواج است است اصل اعتبارتان افتخار افتد افزاید السلام امام امانت اندک انگشت انگشتر انگشتری او اول اویتنهاو اگر ای اید این با باب بازدید بازرگان باشد باور ببخشد ببیند ببینید بخشید بخصوص بخواهد بدان بدو بدی بر برای برخی برد برنج برود بزرگی بشود بشکست بعضی بفروخت بفروشد بلور بماند بمیرد بن به بود بودید بی بیابد بیفتاد بین بیند بیننده تا تجارت تحسین تعبیر تفسیر تلف تله انگشتر تمنائی تهرانی توانایی توانگر توبه جابر جانب جاه جای جدایی جدایی یافتن جعفر جمله جوش حافظ حتی حشمت حضرت حقیر حقیرتر حلال حلقه حیرت خاطر خبر خداوند خداوندش خشم خلق خواب خواب خواستگاری خوب خود خودتان خودش خویش خویشان خیر داد داده دارد دارید داشت داشته دام دانیال دختری در درباره دزد دست دشواری دلیل دهد دهنده دو دور دچار دیدن دیدید دیگر دیگران را رد رسد رسید روزانه روی زاده زرین زن زن سوم زنی زیور سلطان سلطنت دوم سمتی سودی سپیده سیرین سیم سیمین شخص شخصیت شد شدن شده شرایط شغلی شما شود شکست صادق صفت صفحات صناعت صورتی ضایع عامه عاید عزا عزت علیه عیالش غلام فال فرزند فرزند چهارم فرزندش فرمائید فرمایند فیروزه قبلا قدر قدرت قوت قیاس قیمت لایق لوک مال مال انگشتر مالش مالی محلی محمد مردان مردم مردمان مس مسترد مسجد مطیعی معزول مغربی مملکت مملکتی منفعت منوط منوچهر مهر مهربانی موافق مورد مورد  موفق خریدن موفقیت می میان نامزدی نامه ناپسندیده نباشد نبی نداشته نزد نشان نشده نصیب نظر نفع نفعی نقره نقش نماز نماید نمی نه نهاد نوشته نکاح نکند نگرفت نگین نیز نیست نیک نیکی هر هرگز هزینه هفت هم همسرش هیبتش و وجه وی پادشاهی پدید پذیرد پسندیده پنهان پول چنانچه چندان چنین چه چهار چون چیزی کارهای کراهت کرد کردن کردنی کرده کردید کرمانی کس کسی کند کنید که گران گردد گرفت گرفتن گرفته گشاده گفتیم گم گناه گوید گویند گیرد یا یابد یاد یعنی یوسف یکدیگرند یکی

   

 • تو بیا
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب انگشتر”

  دیدگاه ها بسته شده اند.