تعبیر خواب انگشتر

مجموعه: تعبیر خواب

تعبیر خواب انگشتر

یوسف نبی علیه السلام درباره تعبیر خواب انگشتر می گوید :

دیدن حلقه انگشتر فرزند است .

دیدن انگشتر مردان ra کراهت باشد ، بعضی گویند عزت و جاه است .

دیدن انگشتر نقره ya فیروزه : مهربانی az خلق

 

حضرت دانیال (ع) در مورد تعبیر خواب انگشتر می گوید :

چون نقش و صفت انگشتری بیند ، دلیل است az خداوندش بدو خیر و نیکی رسد . agar ببیند انگشتری کسی be وی داد ta چیزی بدان مهر کند ، دلیل است az آنچه لایق او باشد برخی بیابد . یعنی agar لایق پادشاهی باشد پادشاهی یابد . agar توانگر بود مال یابد be قدر و قیمت انگشتر . agar ببیند ke در مسجد ya در نماز ya در عزا کسی انگشتری be وی داد agar آن شخص بازرگان بود ، نصیب او نفع تجارت شود و جمله هم بر in قیاس باشد . agar ببیند ke انگشتری سلطان be وی داد ، دلیل نماید ke az مملکتی سلطان be وی دهد ya دلیل است az مملکت سلطان be او یاد be خویشان وی بدی رسد .

محمد بن سیرین در باب تفسیر تعبیر خواب انگشتر می گوید :

اگر کسی ببیند ke انگشتر او ضایع شود ya دزد برد ، دلیل بود ke در کارهای او آفت و دشواری پدید آید . agar ببیند انگشتر او بشکست و نگین او بماند ، دلیل ke بزرگی و جاه او برود و آبرو و هیبتش بر جای بماند . agar ببیند انگشتر خود ra be کسی بخشید ، دلیل ke az آن che دارد برخی az آن ببخشد . agar ببیند انگشتر خویش بفروخت و پول گرفت ، دلیل است az آن che دارد جمله بفروشد و هزینه کند . agar پول نگرفت ، آن che دارد برخی az آن بفروشد .

نظر ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب انگشتر :

اگر ببیند صناعت انگشتری او ناپسندیده است ، دلیل است az مالی ke دارد چیزی بشود و پادشاهی بر وی خشم گیرد . agar ببیند انگشتر او az سیم بود ، دلیل است آن che دارد پسندیده و حلال است . agar انگشتر az آهن بیند آن che دارد اندک و حقیر است . agar ببیند انگشتری az هفت جوش ya az سپیده روی بود ، دلیل است بر آن che در آهن گفتیم . agar ببیند انگشتر او az زیور بود حقیرتر az آن جمله بود ke گفتیم .

تعبیر دیدن انگشتر در خواب

جابر مغربی در مورد تعبیر خواب انگشتر می گوید :

اگر ببیند در انگشت وی انگشتری آهن بود ، دلیل ke قوت و توانایی یابد . agar ببیند az برنج ya مس است ، دلیل ke az مردمان بی اصل منفعت یابد . agar ببیند ke بلور است ، دلیل ke az مردم عامه چیزی بدو رسد . agar ببیند انگشتر خویش نزد کسی be امانت نهاد ya وی ra بخشید و آن کس هم انگشتر بدو رد کرد ، دلیل است ke زنی be نکاح بخواهد و اجابتش نکند . agar ببیند انگشتر خویش بشکست ، دلیل ke در میان او و عیالش جدایی افتد . agar ببیند ke انگشتر او دو نگین داشت ya کسی بدو داد ke آن har دو نگین یکی موافق یکدیگرند ، دلیل است خداوند انگشتر ، غلام زاده بود . agar ببیند ke az آن دو نگین یکی بیفتاد ، دلیل ke az دو گناه یکی توبه کند . agar ببیند نامه نوشته بود و be انگشتر خویش مهر کرد ، دلیل است چیزی پنهان بدو رسد . agar ببیند ke نامه گشاده ra مهر کرد ، دلیل ke چیزی آشکار بدو رسد .

حضرت امام جعفر صادق (ع) درباره تعبیر خواب انگشتر in چنین می فرمایند :

انگشتر سیمین (نقره) در خواب بر چهار وجه است

اول : قدرت و سلطنت
دوم : زن
سوم : فرزند
چهارم : مال
انگشتر زرین نیک است .
اگر زنی ببیند ke انگشتری ba نگین az او ضایع شد ، دلیل است حشمت و جاه او بشود ya فرزندش بمیرد ya مالش تلف شود .

انگشتر در خواب

لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب انگشتر می گوید :

انگشتر : افتخار ، آرامش خاطر

گم کردن آن : جدایی
یافتن آن : اختلاف
دریافت کردن آن : دام ، تله
انگشتر گران قیمت : ازدواج موفق
خریدن : نامزدی

تفسیر منوچهر مطیعی تهرانی از تعبیر خواب انگشتر :

اگر در خواب ببینید ke انگشتری در دست دارید ke قبلا هرگز نداشته اید و az دیدن آن be انگشت خود دچار حیرت و تحسین شده اید نشان آن است ke be موفقیت بزرگی می رسید ke برای دیگران و حتی خودتان باور کردنی نیست . agar کسی انگشتری be شما داد و شما آن ra be انگشت خود کردید az جانب آن شخص سودی عاید شما می شود ke بر اعتبارتان می افزاید . گرفتن انگشتر az دیگران خوب است و نفعی ke عاید بیننده خواب می گردد منوط است be شخصیت و شغلی ke دهنده انگشتر دارد و محلی ke انگشتر گرفته و داده می شود . agar کسی در خواب ببیند ke انگشتر خودش ra شکست در صورتی ke ازدواج کرده باشد بین او و همسرش اختلاف و جدایی اتفاق می افتد . agar در خواب دیدید ke انگشتر خود ra be کسی امانت داده بودید و او آن ra آورد و مسترد داشت خواب شما می گوید ke در آینده ای نه چندان دور az زنی ya دختری خواستگاری می کنید ke او نمی پذیرد و چنانچه در شرایط ازدواج نباشد az آرزو و تمنائی بر آورده نشده خبر می دهد . گم شدن انگشتر برای زن بخصوص agar نگین داشته باشد خوب نیست chon خبر می دهد ke بیننده خواب کسی ra az دست می دهد ya az سمتی معزول می شود .

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “تعبیر خواب انگشتر”

دیدگاه ها بسته شده اند.