تعبیر خواب دریا

مجموعه: تعبیر خواب

تعبیر خواب دریا

دریا در خواب پادشاهی است؛ یــا عالمی. اگــر بیند کــه آب دریا روشن و صاف است؛ دلیل کــه پادشاه عالم و فاضل است. اگــر تیره و صاف بود؛ دلیل کــه مفسد و ظالم است. اگــر بیند کــه از آب دریا برخی بخورد؛ دلیل کــه بــه قدر آن چــه خورده اســت عزت یابد. اگــر بیند کــه از دریا بــه شنا بیرون آمد؛ دلیل اســت از زندان و خدمت پادشاه بــه سلامت بیرون آید. اگــر بیند کــه در دریا غرق شــد و بِمُرد و بعد از آن وی را بالا افکند؛ دلیل کــه در کار دنیا بــه حرص غرق شود.

اگر بیند کــه غرق شــد و باز از دریا بیرون آمد؛ دلیل اســت کــه از کار دنیا خلاصی یابد. اگــر بیند کــه از دور بــه دریا می نگریست و نزدیک او نرفت؛ دلیل کــه بدانچه امید دارد نرسد. اگــر بیند کــه بر روی دریا همی شد؛ چنانکه پای او تر نبود؛ دلیل اســت از آتش دوزخ ایمن شــود و کارهای دنیا بر او آسان شود.

محمد بن سیرین درباره تعبیر خواب دریا می گوید :

اگر بیند کــه از دریا آب خوشگوار همی خورد؛ دلیل کــنــد کــه بــه قدر آن؛ از پادشاه مال و نعمت یابد و اگــر بیند کــه جمله آب دریا را بخورد؛ دلیل کــنــد کــه پادشاهی هــمــه جهان را بگیرد. و بعضی گویند کــه بــه قدر آن کــه از آب دریا خورده بود وی را بزرگی و مال و نعمت حاصل شود؛ جون آب روشن و صافی بود.

 

ابراهیم کرمانی در مورد تعبیر خواب دریا می گوید :

اگر کسی بیند کــه در دریا است؛ دلیل کــه بــه خدمت پادشاه شود؛ یــا مطیع مردی عالم و فاضل شود. اگــر بیند درمیان دریا متحیر فرومانده است؛ دلیل کــه کار او بر خطر است. اگــر بیند کــه از دریا بیرون آید؛ دلیل اســت بی غم شود. اگــر بیند کــه آب دریا بخورد و بــه غایت سرد است. اگــر بیننده عالم اســت از علم بهره تمام یابد. اگــر بیننده خواب از مردم پادشاه است؛ از پادشاه ایمن شود؛ یــا علم آموزد؛ لکن از علم بهره یابد. اگــر بیند کــه آب دریا می خورد و سخت گرم است؛ دلیل کــه گناه کــنــد و تاویل آن بــه غایت بد است. اگــر بیند کــه آب دریا گنده و ناخوش است؛ دلیل کــه او را خصمی بزرگ پیش آید و او را آن خصم بیم سخت است.

تفسیر جابر مغربی از تعبیر خواب دریا :

اگر بیند کــه در آب دریا همی رفت؛ دلیل اســت توفیق طاعت یابد. اگــر بیند کــه آب دریا زیاده شد؛ دلیل کــه لشگر پادشاه زیاد شود. اگــر بیند کــه آب دریا کم شد؛ دلیل کــه لشگر پادشاه هلاک شود. اگــر بیند کــه برخی از آب دریا بخورد و بر وی هیچ پدید نیامد؛ دلیل کــه پادشاه یــا عالمی را هلاک کند. اگــر بیند کــه آب از دریاها و رودها جمع شدند؛ دلیل کــه پادشاه آن دیار مال و خزانه خویش را بــه یکجا جمع کند. اگــر بیند کــه از دریا موج ها برخاست و جهان از ابر تاریک شده بود. دلیل بود بر گناه و عصیان مردم آن دیار. اگــر بیند کــه از دریا موجی برخاست یــا از دریا شکار می گرفت؛ دلیل اســت کــه بــه اندازه و قدر آن؛ روزی حلال یابد و عیش بر عیال او فراخ و گشاد شود. اگــر بیند کــه آب دریا شور اســت کــه خورد؛ دلیل کــه کسب حلال بگذارد و کسب حرام کند.

دیدن دریا در خواب چــه تعبیری دارد ؟

منوچهر مطیعی تهرانی از تعبیر خواب دریا می گوید :

نفایس الفنون نوشته دریا در خواب پادشاه اســت ولــی بــه نظر من دریا را نباید صرفا پادشاه دانست چــون در زمان های مختلف دارندگان قدرت نام های مختلف داشته اند هــر صاحب قدرت و شوکتی می تواند در خواب ما بــه صورت دریا ظاهر شود. گاهی ایــن صاحب قدرت پادشاه اســت و گاه رئیس اداره و یــا بــه قول فروید امپراطور و امپراطریس و حــتـی مدیر کلی مقتدر کــه بیننده خواب از او رعب دارد و می ترسد و یــا بــه لطف و محبتش امید بسته است. تمام کسانی کــه ما نسبت بــه آن ها ضعف شدید داریم در خواب های ما بــه صورت پدیده های عظیم جلوه گر می شــونــد مانند دریا؛ آسمان؛ توفان؛ رعد و برق و یــا شیر و پلنگ. عقیده فروید نــیــز عینا همین اســت حال اگــر در خواب ببینیم کــه کنار دریا ایستاده ایم بــا چنین شخصیتی مجاور می شویم و چـنـانـچه ببینیم از آب دریا می نوشیم متنفع می شویم و سود می بریم. اگــر بیننده خواب ببیند کــه آب دریا را نوشید بــه طوری کــه چیزی باقی نماند بــه قدرت و شوکت و عظمت می رسد. اگــر بیننده خواب ببیند کــه روی آب دریا راه می رود در کار خطرناکی مداخله می کــنــد کــه احتمال لغزش و سقوط او می رود ولــی موفق می شود. معبران نوشته اند در ساحل دریا بودن و منظره تلاطم دریار را مشاهده کردن نشانه ای اســت از بیماری فرزندان. چـنـانـچه ببینید کــه از کشتی بیرون می آیید و بــه ساحل قدم می نهید فرزند بیمار یــا عزیز دیگری کــه بیمار دارید شفا می یابد. اگــر خود را در دریا در حال غرق شدن ببینید گرفتار مشکلاتی می شوید. بودن در کشتی در دریای آرام نشان امنیت و آرامش زندگی است.

لوک اویتنهاو و تعبیر خواب دریا :

کشتی رانی در دریا : شهامت ریسک کردن
در آن غرق شدن : بدبختی کــه بــه دست خود موجب شده اید
دریای آرام : شادمانی
دریای متلاطم : ناراحتی وغصه
افتادن در دریا: ضرر و زیان ؛ بدبختی
دریای شفاف : شادمانی
دریای مواج : نیکبختی در تمام اموری کــه در آن گام برمیدارید

دیدن دریا در خواب

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب دریا مى‏ گوید :

1ـ شنیدن زمزمه دریا بــا ساحل در خواب ؛ نشانه‌آن اســت کــه زندگی ای ملال آور و بی ثمر را سپری خواهید ساخت ؛ زندگی ای تهی از عشق و محبت .
2ـ دیدن دریا در خواب ؛ نشانه آرزوهای بی ثمر اســت .
3ـ اگــر زنی خواب ببیند بــا همسر خود در دریا شنا می کــنــد ؛ نشانه آن اســت کــه بــه نخستین آرزوهای خود دست می یابد.

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “تعبیر خواب دریا”

دیدگاه ها بسته شده اند.