تعبیر خواب دریا

مجموعه: تعبیر خواب

تعبیر خواب دریا

دریا در خواب پادشاهی است، ya عالمی. agar بیند ke آب دریا روشن و صاف است، دلیل ke پادشاه عالم و فاضل است. agar تیره و صاف بود، دلیل ke مفسد و ظالم است. agar بیند ke az آب دریا برخی بخورد، دلیل ke be قدر آن che خورده است عزت یابد. agar بیند ke az دریا be شنا بیرون آمد، دلیل است az زندان و خدمت پادشاه be سلامت بیرون آید. agar بیند ke در دریا غرق شد و بِمُرد و بعد az آن وی ra بالا افکند، دلیل ke در کار دنیا be حرص غرق شود.

اگر بیند ke غرق شد و باز az دریا بیرون آمد، دلیل است ke az کار دنیا خلاصی یابد. agar بیند ke az دور be دریا می نگریست و نزدیک او نرفت، دلیل ke بدانچه امید دارد نرسد. agar بیند ke بر روی دریا همی شد، چنانکه پای او تر نبود، دلیل است az آتش دوزخ ایمن شود و کارهای دنیا بر او آسان شود.

محمد بن سیرین درباره تعبیر خواب دریا می گوید :

اگر بیند ke az دریا آب خوشگوار همی خورد، دلیل کند ke be قدر آن، az پادشاه مال و نعمت یابد و agar بیند ke جمله آب دریا ra بخورد، دلیل کند ke پادشاهی hame جهان ra بگیرد. و بعضی گویند ke be قدر آن ke az آب دریا خورده بود وی ra بزرگی و مال و نعمت حاصل شود، جون آب روشن و صافی بود.

 

ابراهیم کرمانی در مورد تعبیر خواب دریا می گوید :

اگر کسی بیند ke در دریا است، دلیل ke be خدمت پادشاه شود، ya مطیع مردی عالم و فاضل شود. agar بیند درمیان دریا متحیر فرومانده است، دلیل ke کار او بر خطر است. agar بیند ke az دریا بیرون آید، دلیل است بی غم شود. agar بیند ke آب دریا بخورد و be غایت سرد است. agar بیننده عالم است az علم بهره تمام یابد. agar بیننده خواب az مردم پادشاه است، az پادشاه ایمن شود، ya علم آموزد، لکن az علم بهره یابد. agar بیند ke آب دریا می خورد و سخت گرم است، دلیل ke گناه کند و تاویل آن be غایت بد است. agar بیند ke آب دریا گنده و ناخوش است، دلیل ke او ra خصمی بزرگ پیش آید و او ra آن خصم بیم سخت است.

تفسیر جابر مغربی از تعبیر خواب دریا :

اگر بیند ke در آب دریا همی رفت، دلیل است توفیق طاعت یابد. agar بیند ke آب دریا زیاده شد، دلیل ke لشگر پادشاه زیاد شود. agar بیند ke آب دریا کم شد، دلیل ke لشگر پادشاه هلاک شود. agar بیند ke برخی az آب دریا بخورد و بر وی هیچ پدید نیامد، دلیل ke پادشاه ya عالمی ra هلاک کند. agar بیند ke آب az دریاها و رودها جمع شدند، دلیل ke پادشاه آن دیار مال و خزانه خویش ra be یکجا جمع کند. agar بیند ke az دریا موج ها برخاست و جهان az ابر تاریک شده بود. دلیل بود بر گناه و عصیان مردم آن دیار. agar بیند ke az دریا موجی برخاست ya az دریا شکار می گرفت، دلیل است ke be اندازه و قدر آن، روزی حلال یابد و عیش بر عیال او فراخ و گشاد شود. agar بیند ke آب دریا شور است ke خورد، دلیل ke کسب حلال بگذارد و کسب حرام کند.

دیدن دریا در خواب che تعبیری دارد ؟

منوچهر مطیعی تهرانی az تعبیر خواب دریا می گوید :

نفایس الفنون نوشته دریا در خواب پادشاه است vali be نظر من دریا ra نباید صرفا پادشاه دانست chon در زمان های مختلف دارندگان قدرت نام های مختلف داشته اند har صاحب قدرت و شوکتی می تواند در خواب ما be صورت دریا ظاهر شود. گاهی in صاحب قدرت پادشاه است و گاه رئیس اداره و ya be قول فروید امپراطور و امپراطریس و حتی مدیر کلی مقتدر ke بیننده خواب az او رعب دارد و می ترسد و ya be لطف و محبتش امید بسته است. تمام کسانی ke ما نسبت be آن ها ضعف شدید داریم در خواب های ما be صورت پدیده های عظیم جلوه گر می شوند مانند دریا، آسمان، توفان، رعد و برق و ya شیر و پلنگ. عقیده فروید niz عینا همین است حال agar در خواب ببینیم ke کنار دریا ایستاده ایم ba چنین شخصیتی مجاور می شویم و چنانچه ببینیم az آب دریا می نوشیم متنفع می شویم و سود می بریم. agar بیننده خواب ببیند ke آب دریا ra نوشید be طوری ke چیزی باقی نماند be قدرت و شوکت و عظمت می رسد. agar بیننده خواب ببیند ke روی آب دریا راه می رود در کار خطرناکی مداخله می کند ke احتمال لغزش و سقوط او می رود vali موفق می شود. معبران نوشته اند در ساحل دریا بودن و منظره تلاطم دریار ra مشاهده کردن نشانه ای است az بیماری فرزندان. چنانچه ببینید ke az کشتی بیرون می آیید و be ساحل قدم می نهید فرزند بیمار ya عزیز دیگری ke بیمار دارید شفا می یابد. agar خود ra در دریا در حال غرق شدن ببینید گرفتار مشکلاتی می شوید. بودن در کشتی در دریای آرام نشان امنیت و آرامش زندگی است.

لوک اویتنهاو و تعبیر خواب دریا :

کشتی رانی در دریا : شهامت ریسک کردن
در آن غرق شدن : بدبختی ke be دست خود موجب شده اید
دریای آرام : شادمانی
دریای متلاطم : ناراحتی وغصه
افتادن در دریا: ضرر و زیان ، بدبختی
دریای شفاف : شادمانی
دریای مواج : نیکبختی در تمام اموری ke در آن گام برمیدارید

دیدن دریا در خواب

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب دریا مى‏ گوید :

1ـ شنیدن زمزمه دریا ba ساحل در خواب ، نشانه‌آن است ke زندگی ای ملال آور و بی ثمر ra سپری خواهید ساخت ، زندگی ای تهی az عشق و محبت .
2ـ دیدن دریا در خواب ، نشانه آرزوهای بی ثمر است .
3ـ agar زنی خواب ببیند ba همسر خود در دریا شنا می کند ، نشانه آن است ke be نخستین آرزوهای خود دست می یابد.

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “تعبیر خواب دریا”

دیدگاه ها بسته شده اند.