تعبیر خواب دریا

تعبیر خواب دریا

مجموعه: اختصاصی, تعبیر خواب
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • تعبیر خواب دریا
 •  

  تعبیر خواب دریا

  دریا در خواب پادشاهی است، یا عالمی. اگر بیند که آب دریا روشن و صاف است، دلیل که پادشاه عالم و فاضل است. اگر تیره و صاف بود، دلیل که مفسد و ظالم است. اگر بیند که از آب دریا برخی بخورد، دلیل که به قدر آن چه خورده است عزت یابد. اگر بیند که از دریا به شنا بیرون آمد، دلیل است از زندان و خدمت پادشاه به سلامت بیرون آید. اگر بیند که در دریا غرق شد و بِمُرد و بعد از آن وی را بالا افکند، دلیل که در کار دنیا به حرص غرق شود.

  اگر بیند که غرق شد و باز از دریا بیرون آمد، دلیل است که از کار دنیا خلاصی یابد. اگر بیند که از دور به دریا می نگریست و نزدیک او نرفت، دلیل که بدانچه امید دارد نرسد. اگر بیند که بر روی دریا همی شد، چنانکه پای او تر نبود، دلیل است از آتش دوزخ ایمن شود و کارهای دنیا بر او آسان شود.

  محمد بن سیرین درباره تعبیر خواب دریا می گوید :

  اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همی خورد، دلیل کند که به قدر آن، از پادشاه مال و نعمت یابد و اگر بیند که جمله آب دریا را بخورد، دلیل کند که پادشاهی همه جهان را بگیرد. و بعضی گویند که به قدر آن که از آب دریا خورده بود وی را بزرگی و مال و نعمت حاصل شود، جون آب روشن و صافی بود.

   

  ابراهیم کرمانی در مورد تعبیر خواب دریا می گوید :

  اگر کسی بیند که در دریا است، دلیل که به خدمت پادشاه شود، یا مطیع مردی عالم و فاضل شود. اگر بیند درمیان دریا متحیر فرومانده است، دلیل که کار او بر خطر است. اگر بیند که از دریا بیرون آید، دلیل است بی غم شود. اگر بیند که آب دریا بخورد و به غایت سرد است. اگر بیننده عالم است از علم بهره تمام یابد. اگر بیننده خواب از مردم پادشاه است، از پادشاه ایمن شود، یا علم آموزد، لکن از علم بهره یابد. اگر بیند که آب دریا می خورد و سخت گرم است، دلیل که گناه کند و تاویل آن به غایت بد است. اگر بیند که آب دریا گنده و ناخوش است، دلیل که او را خصمی بزرگ پیش آید و او را آن خصم بیم سخت است.

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : فال روزانه

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  تفسیر جابر مغربی از تعبیر خواب دریا :

  اگر بیند که در آب دریا همی رفت، دلیل است توفیق طاعت یابد. اگر بیند که آب دریا زیاده شد، دلیل که لشگر پادشاه زیاد شود. اگر بیند که آب دریا کم شد، دلیل که لشگر پادشاه هلاک شود. اگر بیند که برخی از آب دریا بخورد و بر وی هیچ پدید نیامد، دلیل که پادشاه یا عالمی را هلاک کند. اگر بیند که آب از دریاها و رودها جمع شدند، دلیل که پادشاه آن دیار مال و خزانه خویش را به یکجا جمع کند. اگر بیند که از دریا موج ها برخاست و جهان از ابر تاریک شده بود. دلیل بود بر گناه و عصیان مردم آن دیار. اگر بیند که از دریا موجی برخاست یا از دریا شکار می گرفت، دلیل است که به اندازه و قدر آن، روزی حلال یابد و عیش بر عیال او فراخ و گشاد شود. اگر بیند که آب دریا شور است که خورد، دلیل که کسب حلال بگذارد و کسب حرام کند.

  دیدن دریا در خواب چه تعبیری دارد ؟

  منوچهر مطیعی تهرانی از تعبیر خواب دریا می گوید :

  نفایس الفنون نوشته دریا در خواب پادشاه است ولی به نظر من دریا را نباید صرفا پادشاه دانست چون در زمان های مختلف دارندگان قدرت نام های مختلف داشته اند هر صاحب قدرت و شوکتی می تواند در خواب ما به صورت دریا ظاهر شود. گاهی این صاحب قدرت پادشاه است و گاه رئیس اداره و یا به قول فروید امپراطور و امپراطریس و حتی مدیر کلی مقتدر که بیننده خواب از او رعب دارد و می ترسد و یا به لطف و محبتش امید بسته است. تمام کسانی که ما نسبت به آن ها ضعف شدید داریم در خواب های ما به صورت پدیده های عظیم جلوه گر می شوند مانند دریا، آسمان، توفان، رعد و برق و یا شیر و پلنگ. عقیده فروید نیز عینا همین است حال اگر در خواب ببینیم که کنار دریا ایستاده ایم با چنین شخصیتی مجاور می شویم و چنانچه ببینیم از آب دریا می نوشیم متنفع می شویم و سود می بریم. اگر بیننده خواب ببیند که آب دریا را نوشید به طوری که چیزی باقی نماند به قدرت و شوکت و عظمت می رسد. اگر بیننده خواب ببیند که روی آب دریا راه می رود در کار خطرناکی مداخله می کند که احتمال لغزش و سقوط او می رود ولی موفق می شود. معبران نوشته اند در ساحل دریا بودن و منظره تلاطم دریار را مشاهده کردن نشانه ای است از بیماری فرزندان. چنانچه ببینید که از کشتی بیرون می آیید و به ساحل قدم می نهید فرزند بیمار یا عزیز دیگری که بیمار دارید شفا می یابد. اگر خود را در دریا در حال غرق شدن ببینید گرفتار مشکلاتی می شوید. بودن در کشتی در دریای آرام نشان امنیت و آرامش زندگی است.

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : فال حافظ

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  لوک اویتنهاو و تعبیر خواب دریا :

  کشتی رانی در دریا : شهامت ریسک کردن
  در آن غرق شدن : بدبختی که به دست خود موجب شده اید
  دریای آرام : شادمانی
  دریای متلاطم : ناراحتی وغصه
  افتادن در دریا: ضرر و زیان ، بدبختی
  دریای شفاف : شادمانی
  دریای مواج : نیکبختی در تمام اموری که در آن گام برمیدارید

  دیدن دریا در خواب

  آنلی بیتون درباره تعبیر خواب دریا مى‏ گوید :

  1ـ شنیدن زمزمه دریا با ساحل در خواب ، نشانه‌آن است که زندگی ای ملال آور و بی ثمر را سپری خواهید ساخت ، زندگی ای تهی از عشق و محبت .
  2ـ دیدن دریا در خواب ، نشانه آرزوهای بی ثمر است .
  3ـ اگر زنی خواب ببیند با همسر خود در دریا شنا می کند ، نشانه آن است که به نخستین آرزوهای خود دست می یابد.

   

  کلمات کلیدی : از ـ ، ؟ آب آتش آرام آرامش آرزوهای آسان آسمان، آمد، آموزد، آن آن، آنلی آور آید آید، آیید ابر ابراهیم احتمال اداره از از  است است است، افکند، الفنون امنیت اموری امپراطریس امپراطور امید اند اندازه او اویتنهاو اگر ای اید دریای ایستاده ایم ایمن این با باز بازدید باقی بالا ببیند ببینید ببینیم بخورد بخورد، بد بدانچه بدبختی بدبختی دریای بر برخاست برخی برق برمیدارید بریم بزرگ بزرگی بسته بعد بعضی بن به بهره بود بود بود، بودن بِمُرد بگذارد بگیرد بی بیتون بیرون بیم بیمار بیماری بیند بیننده تاریک تاویل تر ترسد تعبیر تعبیری تفسیر تلاطم تمام تهرانی تهی تواند توفان، توفیق تیره ثمر جابر جلوه جمع جمله جهان جون حاصل حافظ حال حتی حرام حرص حلال خدمت خزانه خصم خصمی خطر خطرناکی خلاصی خواب خواب خواهید خود خورد خورد، خورده خوشگوار خویش دارد دارندگان دارید داریم داشته دانست در درباره درمیان دریا دریا، دریار دریاها دریای دست دلیل دنیا دور دوزخ دیار دیدن دیگر دیگری رئیس را رانی راه رسد رعب رعد رفت، رود رودها روزانه روزی روشن روی ریسک زمان زمزمه زندان زندگی زنی زیاد زیاده زیان ساحل ساخت سخت سرد سقوط سلامت سود سپری سیرین شادمانی دریای شخصیتی شد شد، شدن شدند، شده شدید شفا شفاف شنا شنیدن شهامت شود شود شود شود، شور شوند شوکت شوکتی شوید شویم شکار شیر صاحب صاف صافی صرفا صفحات صورت ضرر ضعف طاعت طوری ظالم ظاهر عالم عالمی عزت عزیز عشق عصیان عظمت عظیم عقیده علم عیال عیش عینا غایت غرق غم ـ فاضل فال فراخ فرزند فرزندان فرمائید فرومانده فروید قدر قدرت قدم قول لشگر لطف لغزش لوک لکن ما مال مانند متحیر متلاطم متنفع مجاور محبت محبتش محمد مختلف مداخله مدیر مردم مردی مشاهده مشکلاتی مطیع مطیعی معبران مغربی مفسد مقتدر ملال من منظره منوچهر مواج موج موجب موجی مورد موفق مى‏ می ناخوش ناراحتی نام نباید نبود، نخستین نرسد نرفت، نزدیک نسبت نشان نشانه نشانه‌آن نظر نعمت نفایس نماند نهید نوشته نوشید نوشیم نگریست نیامد، نیز نیکبختی ها های هر هلاک همسر همه همی همین هیچ و و تعبیر وغصه افتادن ولی وی پادشاه پادشاهی پای پدید پدیده پلنگ پیش چنانچه چنانکه چنین چه چون چیزی کار کارهای کردن کردن در کرمانی کسانی کسب کسی کشتی کلی کم کنار کند کند که گام گاه گاهی گر گرفت، گرفتار گرم گشاد گناه گنده گوید گویند یا یابد یکجا

   

 • تو بیا
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب دریا”

  دیدگاه ها بسته شده اند.