تعبیر خواب کفش

مجموعه: تعبیر خواب

تعبیر خواب کفش

محمدبن سیرین درباره تعبیر خواب کفش می گوید :

دیدن کفش درخواب؛ دلیل زن بود. اگــر بیند کفش نو در پای کرد؛ دلیل کــه زنی بخواهد یــا کنیزکی بخرد. اگــر درخواب کفش خود را سیه بیند؛ دلیل کــه آن زن توانگر بود. اگــر کفش را سبز بیند؛ دلیل کــه آن زن مستوره بود. اگــر کفش را سرخ بیند؛ دلیل کــه آن زن معاشر بود. اگــر زرد بیند؛ دلیل کــه آن زن بیمارگونه بود.

حضرت امام جعفر صادق (ع) درباره تعبیر خواب کفش می فرمایند :

دیدن کفش درخواب بر هفت وجه بود

اول: زن.
دوم: خادم.
سوم: کنیزک.
چهارم: قوت و نیرومندی.
پنجم: معیشت.
ششم: مال.
هفتم: سفر(مسافرت).
دیدن کفش درخواب؛ دلیل بر مردی بود کــه میراث قسمت کند.

تعبیر دیدن کفش در خواب چیست

دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی در مورد تعبیر خواب کفش :

کفش در خواب ما زن اســت و همسر. بــرای زنان دیدن کفش در خواب زندگی زناشوئی اســت کــه شوهر اصل کلی آن است. اگــر زن دارید و در خواب کفش ببینید خواب شما بــه همسرتان بر می گردد و نوئی و کهنگی و رنج و راحت آن اشاره ای اســت بــه روابط بیننده خواب و همسرش. ولــی اگــر بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببینید کفشی جدید و نو پوشیده ازدواج می کند. اگــر مردی در خواب ببیند کفش هایش لنگه بــه لنگه پوشیده از همسرش جدا می شــود و چـنـانـچه مرد مجردی ایــن خواب را ببیند زنی کج خو و بد خلق نصیب او می شود.

اگر مردی در خواب ببیند کفش پایش را می زند بــا همسرش اختلاف پیدا می کند. اگــر ببیند کفش بــرای پایش کوچک شده همسرش از او تقاضائی می کــنــد کــه قادر بــه بر آوردن آن نیست. اگــر مردی در خواب ببیند کفشش سوراخ شده زنش بــه او خیانت می کــنــد و اگــر ببیند کفشش آن قدر فرسوده اســت کــه نمی تواند بپوشد همسرش بیمار می شود. ایــن تعابیر بــرای زنان نــیــز هست بــا ایــن تفاوت کــه کفش زن بــه زندگی خانوادگی او نــیــز اشاره می کــنــد و تنها شوهرش مطرح نیست.

خانم آیتانوس می گفت: – جعبه کفش در خواب مادر زن اســت بــه همین علت مردان غربی کفش خود را بدون جعبه می خرند و بــه خانه می برند و شرقی ها علاقه دارند کــه حتما کفششان جعبه داشته باشد. آن اشاره ای طنز آمیز بــه ایــن نکته اســت کــه مردان غربی بــا مادر زن خویش رابطه صمیمانه و خوبی ندارند و در مغرب زمین بسیاری از جدایی ها بــه علت وجود مادر زن اتفاق می افتد امــا زنان آسیائی داماد خویش را مانند پسر خود دوست دارند و بــه او محبت می کنند. باز هم خانم اتیانوس می گفت: – اگــر خانمی در خواب ببیند پاشنه کفشش کــنــد شده شوهرش بیکار می شــود و اگــر زنی ببیند کــه کفش مردانه پوشیده صاحب پسر می شود.

مؤلف درباره تعبیر خواب کفش می گوید :

دیدن خواب کفش بــه معنی جنس مؤنث می باشد وکفش هــر کس مربوط بــه فامیلهای درجه اول مونت آن شخص می باشد

تعبیر کفش در خواب

یوسف نبی علیه السلام در مورد تعبیر خواب کفش می گوید :

دیدن کفش در پا کردن نشانه زن گرفتن باشد و اگــر در آورد زن طلاق دهد

آنلی بیتون و تعبیر خواب کفش :

1ـ اگــر خواب ببینید کفشی کثیف و پاره دارید ؛ نشانه آن اســت کــه بــا رفتار ناآگاهانه و انتقادات نادرست خود از دیگران ؛ دشمنانی بــرای خود خواهید ساخت .
2ـ اگــر خواب ببینید بــه کفشهایتان واکس سیاه زده اید ؛ علامت آن اســت کــه امور زندگی بــه خوبی پیش خواهد رفت و واقعه مهمی باعث رضایت خاطر شما خواهد شــد .
3ـ خریدن کفشهای نو در خواب ؛ نشانه آن اســت کــه تغییراتی سودمند در زندگی شما رخ خواهد داد ... اگــر خواب ببینید کفشهای نو ؛ پای شما را می زنند ؛ نشانه آن اســت کــه دوستان هم کار و خوشگذران ؛ شما را مورد ریشخند قرار خواهند داد .
4ـ اگــر در خواب متوجه شوید بند کفشهای خود را نبسته اید ؛ نشانه آن اســت کــه بــا دیگران بــه مشاجره و دعوا خواهید پرداخت .
5ـ گم کردن کفش در خواب ؛ نشانه طلاق و جدایی از همسر اســت .
6ـ اگــر خواب ببینید شب هنگام کسی کفشهای شما را ربوده اســت ؛ نشانه آن اســت کــه در کاری ضرر خواهید کــرد ؛ ولــی در کار دیگر منفعت خواهید برد .
7ـ اگــر دختری خواب ببیند کسی از کفشهای او تعریف می کــنــد ؛ نشانه آن اســت کــه بــایــد بیشتر مراقب افرادی باشد کــه تازه بــا آنها آشنا شده اســت .

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “تعبیر خواب کفش”

دیدگاه ها بسته شده اند.