تعبیر خواب کفش

تعبیر خواب کفش

مجموعه: اختصاصی, تعبیر خواب
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • تعبیر خواب کفش
 •  

  تعبیر خواب کفش

  محمدبن سیرین درباره تعبیر خواب کفش می گوید :

  دیدن کفش درخواب، دلیل زن بود. اگر بیند کفش نو در پای کرد، دلیل که زنی بخواهد یا کنیزکی بخرد. اگر درخواب کفش خود را سیه بیند، دلیل که آن زن توانگر بود. اگر کفش را سبز بیند، دلیل که آن زن مستوره بود. اگر کفش را سرخ بیند، دلیل که آن زن معاشر بود. اگر زرد بیند، دلیل که آن زن بیمارگونه بود.

  حضرت امام جعفر صادق (ع) درباره تعبیر خواب کفش می فرمایند :

  دیدن کفش درخواب بر هفت وجه بود

  اول: زن.
  دوم: خادم.
  سوم: کنیزک.
  چهارم: قوت و نیرومندی.
  پنجم: معیشت.
  ششم: مال.
  هفتم: سفر(مسافرت).
  دیدن کفش درخواب، دلیل بر مردی بود که میراث قسمت کند.

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : فال روزانه

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  تعبیر دیدن کفش در خواب چیست

  دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی در مورد تعبیر خواب کفش :

  کفش در خواب ما زن است و همسر. برای زنان دیدن کفش در خواب زندگی زناشوئی است که شوهر اصل کلی آن است. اگر زن دارید و در خواب کفش ببینید خواب شما به همسرتان بر می گردد و نوئی و کهنگی و رنج و راحت آن اشاره ای است به روابط بیننده خواب و همسرش. ولی اگر بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببینید کفشی جدید و نو پوشیده ازدواج می کند. اگر مردی در خواب ببیند کفش هایش لنگه به لنگه پوشیده از همسرش جدا می شود و چنانچه مرد مجردی این خواب را ببیند زنی کج خو و بد خلق نصیب او می شود.

  اگر مردی در خواب ببیند کفش پایش را می زند با همسرش اختلاف پیدا می کند. اگر ببیند کفش برای پایش کوچک شده همسرش از او تقاضائی می کند که قادر به بر آوردن آن نیست. اگر مردی در خواب ببیند کفشش سوراخ شده زنش به او خیانت می کند و اگر ببیند کفشش آن قدر فرسوده است که نمی تواند بپوشد همسرش بیمار می شود. این تعابیر برای زنان نیز هست با این تفاوت که کفش زن به زندگی خانوادگی او نیز اشاره می کند و تنها شوهرش مطرح نیست.

  خانم آیتانوس می گفت: – جعبه کفش در خواب مادر زن است به همین علت مردان غربی کفش خود را بدون جعبه می خرند و به خانه می برند و شرقی ها علاقه دارند که حتما کفششان جعبه داشته باشد. آن اشاره ای طنز آمیز به این نکته است که مردان غربی با مادر زن خویش رابطه صمیمانه و خوبی ندارند و در مغرب زمین بسیاری از جدایی ها به علت وجود مادر زن اتفاق می افتد اما زنان آسیائی داماد خویش را مانند پسر خود دوست دارند و به او محبت می کنند. باز هم خانم اتیانوس می گفت: – اگر خانمی در خواب ببیند پاشنه کفشش کند شده شوهرش بیکار می شود و اگر زنی ببیند که کفش مردانه پوشیده صاحب پسر می شود.

  مؤلف درباره تعبیر خواب کفش می گوید :

  دیدن خواب کفش به معنی جنس مؤنث می باشد وکفش هر کس مربوط به فامیلهای درجه اول مونت آن شخص می باشد

  تعبیر کفش در خواب

  یوسف نبی علیه السلام در مورد تعبیر خواب کفش می گوید :

  دیدن کفش در پا کردن نشانه زن گرفتن باشد و اگر در آورد زن طلاق دهد

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : فال حافظ

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  آنلی بیتون و تعبیر خواب کفش :

  1ـ اگر خواب ببینید کفشی کثیف و پاره دارید ، نشانه آن است که با رفتار ناآگاهانه و انتقادات نادرست خود از دیگران ، دشمنانی برای خود خواهید ساخت .
  2ـ اگر خواب ببینید به کفشهایتان واکس سیاه زده اید ، علامت آن است که امور زندگی به خوبی پیش خواهد رفت و واقعه مهمی باعث رضایت خاطر شما خواهد شد .
  3ـ خریدن کفشهای نو در خواب ، نشانه آن است که تغییراتی سودمند در زندگی شما رخ خواهد داد . اگر خواب ببینید کفشهای نو ، پای شما را می زنند ، نشانه آن است که دوستان هم کار و خوشگذران ، شما را مورد ریشخند قرار خواهند داد .
  4ـ اگر در خواب متوجه شوید بند کفشهای خود را نبسته اید ، نشانه آن است که با دیگران به مشاجره و دعوا خواهید پرداخت .
  5ـ گم کردن کفش در خواب ، نشانه طلاق و جدایی از همسر است .
  6ـ اگر خواب ببینید شب هنگام کسی کفشهای شما را ربوده است ، نشانه آن است که در کاری ضرر خواهید کرد ، ولی در کار دیگر منفعت خواهید برد .
  7ـ اگر دختری خواب ببیند کسی از کفشهای او تعریف می کند ، نشانه آن است که باید بیشتر مراقب افرادی باشد که تازه با آنها آشنا شده است .

   

  کلمات کلیدی : از ـ (ع) ، آسیائی آشنا آمیز آن آنلی آنها آورد آوردن آیتانوس اتفاق اتیانوس اختلاف از ازدواج است اشاره اصل افتد افرادی السلام اما امام امور انتقادات او اول اگر ای اید این با باز بازدید باشد باشد باعث باید ببیند ببینید بخرد بخواهد بد بدون بر برای برد برند بسیاری بند به بود بود بود بپوشد بیتون بیشتر بیمار بیمارگونه بیند بیند، بیننده بیکار تازه تعابیر تعبیر تعریف تغییراتی تفاوت تقاضائی تنها تهرانی تواند توانگر جدا جدایی جدید جعبه جعفر جنس حافظ حتما حضرت خادم سوم خاطر خانم خانمی خانه خانوادگی خرند خریدن خلق خو خواب خواب خواهد خواهند خواهید خوبی خود خوشگذران خویش خیانت داد دارند دارید داشته داماد دختری در درباره درباره تعبیر درجه درخواب درخواب، دشمنانی دعوا دلیل دهد دوست دوستان دیدن دیدگاه دیگر دیگران را رابطه راحت ربوده رخ رضایت رفت رفتار رنج روابط روزانه ریشخند زده زرد زمین زن زن دوم زناشوئی زنان زند زندگی زنش زنند زنی ساخت سبز سرخ سفر(مسافرت) دیدن سودمند سوراخ سیاه سیرین سیه شب شخص شد شده شرقی شما شود شود شود شوهر شوهرش شوید صاحب صادق صفحات صمیمانه ضرر طلاق طنز علاقه علامت علت علیه غربی ـ فال فامیلهای فرسوده فرمائید فرمایند قادر قدر قرار قسمت قوت لنگه مؤلف مؤنث ما مادر مال هفتم مانند متوجه مجردی محبت محمدبن مراقب مربوط مرد مردان مردانه مردی مستوره مشاجره مطرح مطیعی معاشر معنی معیشت ششم مغرب منفعت منوچهر مهمی مورد مونت می میراث ناآگاهانه نادرست نبسته نبی ندارند نشانه نصیب نمی نو نوئی نکته نکرده نیرومندی پنجم نیز نیست نیست ها هایش هر هست هفت هم همسر همسرتان همسرش همین هنگام و و تعبیر واقعه واکس وجه وجود ولی وکفش پا پاره پاشنه پای پایش پرداخت پسر پوشیده پیدا پیش چنانچه چیست کار کاری کثیف کج کرد کرد، کردن کس کسی کفش کفشش کفششان کفشهای کفشهایتان کفشی کلی کند کند کنند کنیزک چهارم کنیزکی که کهنگی کوچک گردد گرفتن گفت گم گوید یا یوسف –

   

 • تو بیا
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  نظر شما برای “تعبیر خواب کفش”

  دیدگاه ها بسته شده اند.