تعبیر خواب کفش

مجموعه: تعبیر خواب

تعبیر خواب کفش

محمدبن سیرین درباره تعبیر خواب کفش می گوید :

دیدن کفش درخواب، دلیل زن بود. agar بیند کفش نو در پای کرد، دلیل ke زنی بخواهد ya کنیزکی بخرد. agar درخواب کفش خود ra سیه بیند، دلیل ke آن زن توانگر بود. agar کفش ra سبز بیند، دلیل ke آن زن مستوره بود. agar کفش ra سرخ بیند، دلیل ke آن زن معاشر بود. agar زرد بیند، دلیل ke آن زن بیمارگونه بود.

حضرت امام جعفر صادق (ع) درباره تعبیر خواب کفش می فرمایند :

دیدن کفش درخواب بر هفت وجه بود

اول: زن.
دوم: خادم.
سوم: کنیزک.
چهارم: قوت و نیرومندی.
پنجم: معیشت.
ششم: مال.
هفتم: سفر(مسافرت).
دیدن کفش درخواب، دلیل بر مردی بود ke میراث قسمت کند.

تعبیر دیدن کفش در خواب چیست

دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی در مورد تعبیر خواب کفش :

کفش در خواب ما زن است و همسر. برای زنان دیدن کفش در خواب زندگی زناشوئی است ke شوهر اصل کلی آن است. agar زن دارید و در خواب کفش ببینید خواب شما be همسرتان بر می گردد و نوئی و کهنگی و رنج و راحت آن اشاره ای است be روابط بیننده خواب و همسرش. vali agar بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببینید کفشی جدید و نو پوشیده ازدواج می کند. agar مردی در خواب ببیند کفش هایش لنگه be لنگه پوشیده az همسرش جدا می شود و چنانچه مرد مجردی in خواب ra ببیند زنی کج خو و بد خلق نصیب او می شود.

اگر مردی در خواب ببیند کفش پایش ra می زند ba همسرش اختلاف پیدا می کند. agar ببیند کفش برای پایش کوچک شده همسرش az او تقاضائی می کند ke قادر be بر آوردن آن نیست. agar مردی در خواب ببیند کفشش سوراخ شده زنش be او خیانت می کند و agar ببیند کفشش آن قدر فرسوده است ke نمی تواند بپوشد همسرش بیمار می شود. in تعابیر برای زنان niz هست ba in تفاوت ke کفش زن be زندگی خانوادگی او niz اشاره می کند و تنها شوهرش مطرح نیست.

خانم آیتانوس می گفت: – جعبه کفش در خواب مادر زن است be همین علت مردان غربی کفش خود ra بدون جعبه می خرند و be خانه می برند و شرقی ها علاقه دارند ke حتما کفششان جعبه داشته باشد. آن اشاره ای طنز آمیز be in نکته است ke مردان غربی ba مادر زن خویش رابطه صمیمانه و خوبی ندارند و در مغرب زمین بسیاری az جدایی ها be علت وجود مادر زن اتفاق می افتد amma زنان آسیائی داماد خویش ra مانند پسر خود دوست دارند و be او محبت می کنند. باز هم خانم اتیانوس می گفت: – agar خانمی در خواب ببیند پاشنه کفشش کند شده شوهرش بیکار می شود و agar زنی ببیند ke کفش مردانه پوشیده صاحب پسر می شود.

مؤلف درباره تعبیر خواب کفش می گوید :

دیدن خواب کفش be معنی جنس مؤنث می باشد وکفش har کس مربوط be فامیلهای درجه اول مونت آن شخص می باشد

تعبیر کفش در خواب

یوسف نبی علیه السلام در مورد تعبیر خواب کفش می گوید :

دیدن کفش در پا کردن نشانه زن گرفتن باشد و agar در آورد زن طلاق دهد

آنلی بیتون و تعبیر خواب کفش :

1ـ agar خواب ببینید کفشی کثیف و پاره دارید ، نشانه آن است ke ba رفتار ناآگاهانه و انتقادات نادرست خود az دیگران ، دشمنانی برای خود خواهید ساخت .
2ـ agar خواب ببینید be کفشهایتان واکس سیاه زده اید ، علامت آن است ke امور زندگی be خوبی پیش خواهد رفت و واقعه مهمی باعث رضایت خاطر شما خواهد شد .
3ـ خریدن کفشهای نو در خواب ، نشانه آن است ke تغییراتی سودمند در زندگی شما رخ خواهد داد . agar خواب ببینید کفشهای نو ، پای شما ra می زنند ، نشانه آن است ke دوستان هم کار و خوشگذران ، شما ra مورد ریشخند قرار خواهند داد .
4ـ agar در خواب متوجه شوید بند کفشهای خود ra نبسته اید ، نشانه آن است ke ba دیگران be مشاجره و دعوا خواهید پرداخت .
5ـ گم کردن کفش در خواب ، نشانه طلاق و جدایی az همسر است .
6ـ agar خواب ببینید شب هنگام کسی کفشهای شما ra ربوده است ، نشانه آن است ke در کاری ضرر خواهید کرد ، vali در کار دیگر منفعت خواهید برد .
7ـ agar دختری خواب ببیند کسی az کفشهای او تعریف می کند ، نشانه آن است ke باید بیشتر مراقب افرادی باشد ke تازه ba آنها آشنا شده است .

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “تعبیر خواب کفش”

دیدگاه ها بسته شده اند.