تعبیر خواب مار

مجموعه: تعبیر خواب

تعبیر خواب مار

محمدبن سیرین در مورد تعبیر خواب مار می گوید :

دیدن مار بــه خواب؛ دلیل دشمنی پنهان بود. اگــر مار را در خانه بیند؛ دلیل دشمنی خانگی بود. اگــر در صحرا بیند دشمنی بیگانه است. اگــر بیند کــه بــا مار جنگ کرد؛ دلیل اســت بــا دشمن خصومت کند. اگــر بیند کــه مار بر وی خیره شد؛ دلیل اســت کــه دشمن بر وی غالب گردد. اگــر خود را خیره بیند دشمن را قهر کند. اگــر بیند کــه گوشت مار خورد؛ دلیل شاهی است. اگــر بیند کــه مار بــه دو پاره کرد؛ دلیل اســت کــه مال دشمن خورد. اگــر بیند کــه ماری مرده؛ دلیل کــه آفتی از وی رفع شود.

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب مار می گوید :

اگر بیند کــه ماری سفید بگرفت؛ دلیل بزرگی بود. اگــر بیند کــه مار از وی بگریخت؛ دلیل ضعفِ دشمن است. اگــر ماران سیاه بیند؛ دلیل اســت دشمن بسیار بود. اگــر مار را سبز بیند؛ دلیل اســت کــه دشمن او زاهد و صالح بود. اگــر زرد بیند؛ دلیل اســت دشمن او بیمارگونه بود. اگــر مار را سرخ بیند؛ دلیل اســت دشمن او معاشر است. اگــر بیند کــه ماران بسیار پیش او جمع شدند؛ دلیل اســت خویشان دشمن او باشند.

نظر جابر مغربی درباره تعبیر خواب مار اینگونه اســت :

اگر کسی بیند کــه از سوراخ دهان یــا بینی یــا گوش یــا ذکر یــا مقعد او ماری بیرون آمد؛ دلیل کــه فرزند دشمن او است. اگــر بیند کــه مار را بگرفت و گزندی بــه وی نرسید؛ دلیل اســت کــه بزرگی یابد و بر دشمن غالب شــود و مقصودش حاصل شود.

حضرت امام جعفر صادق (ع) درباره تعبیر خواب مار می فرمایند :

دیدن مار در خواب بر ده وجه است

اول: دشمن پنهان.
دوم: زندگانی.
سوم: سلامتی
چهارم: پادشاهی.
پنجم: سپه سالاری.
ششم: دولت.
هفتم: زن.
هشتم: مراد.
نهم: پسر.
دهم: سیلاب (سیل).

دیدن مار در خواب

تفسیر منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب مار ایــن اســت :

مار؛خطر یــا دشمن خانگی است. خطری کــه بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید و حدس بزنید چــه می شــود و چــه کسی در کمین شماست بــه سراغتان می آید و دشمنی اســت زیبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب کــه که زیر سر یــا در خانه شما هست و از وجودش بی اطلاع عید امــا ایــن دشمن اگــر فرصت بیابد نیش زهر آلود خودش را در تن شما فرو می برد. برخی نوشته اند؛ مار ثروت اســت و دارائی نهفته و موجود کــه در ایــن مورد نــیــز شما از وجودش بی خبرید. ایــن تعبیر از آنجا ریشه می گیرد کــه در افسانه ها گفته اند و خوانده ایم کــه دفائن و خزائن گنجینه های نهفته در زیر خاک و ویرانه های قصور کهن و باستانی را مارها و اژدها و افعی ها حراست و پاسداری می کـنـنـد و چــون ایــن باور در اعماق ذهن ما هست دیدن مار می تواند بــه پول اندوخته و نهفته اشاره ای باشد کــه ما از وجودش بی اطلاع هستیم.گفتم کــه مار دشمنی اســت زیبا و خوش نقش و نگار و دل فریب و آرام کــه بی صدا می آید و زهرش را می ریزد و می رود. چنین موجودی می تواند یک زن زیبا نــیــز باشد. زنی کــه در عین دولت داشتن خطرناک اســت و در عین خطرناک بودن دوست داشتنی است. در خواب خیره نگریستن بــه چشم مار را میمون ندانسته اند. چندین حیوان و جانور هستند کــه در خواب بــه چشم آنها خیره شدن خوب نـیـسـت از آن جمله اســت مار. اگــر دیدید ماری را کشتید بر دشمنی پیروز می شوید ولــی بــه زودی ندامت و پشیمانی بــه سراغ شما می آید.

علامه مجلسی ( ره) درباره تعبیر خواب مار می گوید :

دیدن مار را در خواب قرض و وام می دانم

لوک اویتنهاو و تعبیر خواب مار :

مار : وجود موانع بــه هــر شکل و نوعی
مار چند سر : جذبه
تبدیل بــه مار شدن : عدم احترام
گرفتن آن : وسوسه
اگر نتوان از دست آن فرار کرد: ناامید بودن نسبت بــه آینده
نیش خوردن ازمار: از بین رفتن آرامش در خانواده
ماری کــه خودرا کش و قوس میدهد : شما بــا تکیه بر شانستان از یک خطر خواهید جست
کشتن آن : پیروزی در مقابل دشمن
مار افعی : اطراف شما پر از آدمهای یاوه گوست
گرفتن افعی : شما بــرای مشکلاتتان راه حلی خواهید یافت
نیش خوردن از افعی : بدبختی

دیدگاه یوسف نبی علیه السلام از تعبیر خواب مار :

دیدن مار بلائی باشد کــه از دشمن بــه وی رسد کــه از او شاد شود
دیدن بیرون آمدن مار از شکم فرزند دشمنی کند
دیدن گزیدن مار از دشمن گزند رسد
دیدن مار بزرگ دشمن بزرگ باشد

دیدن مار در خواب چــه تعبیری دارد

تعبیر خواب مار از تام جت ویندو :

مار در خواب ؛ نخست نشانگر غریزه جنسى اســت و ازسوى دیکر
ممکن اســت باعث بروز ریشه دارترین ورضایتبخش ترین رابطه ها
شود .
اگر در خواب بببند کــه مارى به  دور بدنش پیچیده ؛ تعبیر آنست
که خواب بین اسیر و کرفتار هیجانات خویش اســت .
اگر ببیند مارى دمش را بــه دهان برده اســت ؛ نشانگر میل به
مقاربت و همخوابکى اســت .
اگر ببیند کــه مارى اورا بلعید ؛ نشانگر عمرى اســت کــه از خواب
بین مى کذرد و تعبیر آن جنین اســت کــه فرد از تلف شدن عمرش
ناراحت اســت .
اگر ببیند مارى بــه دور چوبى جنبره زده اســت ؛ نشانگر شفا ؛
تولد مجدد و شادابى اســت .
اگر در خواب مارى را در جمنزار ببیند؛ نشانگر بى وفایى ؛
افسوس خوردن و تهمت اســت .

تعبیر خواب مار از اسماعیل بن اشعث :

اگر ببیند تعدادی مار دورش را گرفتند؛ خویشان و بستگانش بــا او دشمن هستند.

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب مار مى‏ گوید :

1ـ اگــر زنی خواب ببیند ماری مرده بــه او نیش می زند ؛ نشانه آن اســت کــه از بدخواهی و شرارت کسی عذاب خواهد کشید .
2ـ دیدن مار ؛ نشانه ابتلا بــه انواع و اقسام شر و بدی اســت .
3ـ اگــر خواب ببینید مارها در هم می لولند ؛ نشانه آن اســت کــه از کشمکش های خود بــا دیگران نادم و پشیمان خواهید شــد .
4ـ کشتن مار در خواب ؛ نشانه آن اســت کــه از هــر فرصتی بــرای پیش بردن زندگی خود استفاده خواهید کــرد و از پیروزی بر دشمنان لذت خواهید برد .
5ـ اگــر خواب ببینید از روی مارها راه می روید ؛ نشانه آن اســت کــه از بیماری کــه گریبانتان را خواهد گرفت هراسان خواهید شــد ... افراد خود خواه می کوشند مقام و شان شما را میان دوستانتان پائین بیاورند .
6ـ اگــر خواب ببینید ماری شما را نیش می زند ؛ نشانه آن اســت کــه تسلیم کارهای ناپسند خواهید شــد .
7ـ اگــر خواب ببینید ماری خوش خط وخال از لای علفهای سرسبز بــه ســوی شما می آید و از کنار شما می گذرد و جایی ناپدید می شــود و بعد از مدتی باز از دور پدیدار می شــود ؛ و بــه سمت شما می آید و هــر چقدر کــه نزدیکتر می شــود ؛ بزرگتر و بزرگتر بــه نظر می رسد ؛ تــا اینکه مبدل بــه اژدهای عظیم می گردد ؛ نشانه آن اســت کــه بــا نافرمانی و بی قیدی شما کارها از بد هم بدتر می شــود ... امــا پذیرفتن وظایف خود و کنار گذاشتن کاهلی اوضاع بهبود می یابد .
8ـ اگــر خواب ببینید ماری بــه گرد شما حلقه می زند و نیش خود را بیرون می آورد ؛ نشانه آن اســت کــه بــا ناتوانی در چنگ دشمنان اسیر خواهید ماند .
9ـ خرید و فروش مار در خواب ؛ نشانه آن اســت کــه بــرای پیروزی بــه مخالفان خود ؛ سیاستمدارانه بــا آنها رفتار می کنید .
10ـ اگــر خواب ببینید مویی ناگاه مبدل بــه ماری می شــود ؛ نشانه آن اســت کــه وقایعی بی اهمیت افکار شما را پریشان می کــنــد .
11ـ اگــر خواب ببینید مارها بــه شکل های غیر عادی مبدل می گردند ؛ نشانه آن اســت کــه مشکلات شما تنها بــا حفظ خونسردی و آرامش و داشتن اراده ای قوی بر طرف می گردد .
12ـ اگــر خواب ببینید مارها در آب می لولند ؛ نشانه آن اســت کــه در جایی کــه احساس می کنید بــه لذتی تمام و کمال دست می یابید ؛ بــا درد سر روبرو می شوید .
13ـ اگــر خواب ببینید مار کسی را نیش می زند ؛ نشانه آن اســت کــه ناآگاهانه بــه یکی از دوستان خود ؛ صدمه ای می زنید .
14ـ دیدن مارهای کوچک در خواب ؛ نشانه آن اســت کــه کسانی را دوست می پندارید و از آنان پذیرایی  می کنید کــه می کوشند شما را پنهانی بدنام سازند ؛ و موفقیتهای روز افزون شما را نابود بسازند .
15ـ اگــر خواب ببینید بچه ها بــا مار بازی می کـنـنـد ؛ نشانه آن اســت کــه نمی توانید دوست را از دشمن تشخیص بدهید .
16ـ اگــر زنی خواب ببیند بچه ای ؛ مار پشت سر او می گذارد و صدای فس فس مار را می شنود ؛ نشانه آن اســت کــه کسانی او را متقاعد می سازند کــه ثروت خود را تسلیم دیگران کــنــد ... بعداً پی خواهد برد کــه بــه دام دسیسه دشمنان افتاده اســت .
17ـ اگــر زنی خواب ببیند ماری را تحت فرمان خود در آورده اســت ؛ نشانه آن اســت کــه حقوق او در آستانه پایمال شدن قرار خواهد گرفت ... امــا قانون و دوستان بــا نفوذش از او حمایت خواهند کــرد .

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

یک دیدگاه برای “تعبیر خواب مار”

  1. \n29
    سجاد

    من در خواب در حالت دراز کشیده بودم در خانه ای دیدم که شخصی به من می گوید مواظب مار باش ناگهان متوجه مار شدم که قسمت زیر کمرم بود و فک کنم فرار میکرد