تعبیر خواب مار

تعبیر خواب مار

مجموعه: اختصاصی, تعبیر خواب
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • تعبیر خواب مار
 •  

  تعبیر خواب مار

  محمدبن سیرین در مورد تعبیر خواب مار می گوید :

  دیدن مار به خواب، دلیل دشمنی پنهان بود. اگر مار را در خانه بیند، دلیل دشمنی خانگی بود. اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه است. اگر بیند که با مار جنگ کرد، دلیل است با دشمن خصومت کند. اگر بیند که مار بر وی خیره شد، دلیل است که دشمن بر وی غالب گردد. اگر خود را خیره بیند دشمن را قهر کند. اگر بیند که گوشت مار خورد، دلیل شاهی است. اگر بیند که مار به دو پاره کرد، دلیل است که مال دشمن خورد. اگر بیند که ماری مرده، دلیل که آفتی از وی رفع شود.

  ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب مار می گوید :

  اگر بیند که ماری سفید بگرفت، دلیل بزرگی بود. اگر بیند که مار از وی بگریخت، دلیل ضعفِ دشمن است. اگر ماران سیاه بیند، دلیل است دشمن بسیار بود. اگر مار را سبز بیند، دلیل است که دشمن او زاهد و صالح بود. اگر زرد بیند، دلیل است دشمن او بیمارگونه بود. اگر مار را سرخ بیند، دلیل است دشمن او معاشر است. اگر بیند که ماران بسیار پیش او جمع شدند، دلیل است خویشان دشمن او باشند.

  نظر جابر مغربی درباره تعبیر خواب مار اینگونه است :

  اگر کسی بیند که از سوراخ دهان یا بینی یا گوش یا ذکر یا مقعد او ماری بیرون آمد، دلیل که فرزند دشمن او است. اگر بیند که مار را بگرفت و گزندی به وی نرسید، دلیل است که بزرگی یابد و بر دشمن غالب شود و مقصودش حاصل شود.

  حضرت امام جعفر صادق (ع) درباره تعبیر خواب مار می فرمایند :

  دیدن مار در خواب بر ده وجه است

  اول: دشمن پنهان.
  دوم: زندگانی.
  سوم: سلامتی
  چهارم: پادشاهی.
  پنجم: سپه سالاری.
  ششم: دولت.
  هفتم: زن.
  هشتم: مراد.
  نهم: پسر.
  دهم: سیلاب (سیل).

  دیدن مار در خواب

  تفسیر منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب مار این است :

  مار،خطر یا دشمن خانگی است. خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید و حدس بزنید چه می شود و چه کسی در کمین شماست به سراغتان می آید و دشمنی است زیبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب که که زیر سر یا در خانه شما هست و از وجودش بی اطلاع عید اما این دشمن اگر فرصت بیابد نیش زهر آلود خودش را در تن شما فرو می برد. برخی نوشته اند، مار ثروت است و دارائی نهفته و موجود که در این مورد نیز شما از وجودش بی خبرید. این تعبیر از آنجا ریشه می گیرد که در افسانه ها گفته اند و خوانده ایم که دفائن و خزائن گنجینه های نهفته در زیر خاک و ویرانه های قصور کهن و باستانی را مارها و اژدها و افعی ها حراست و پاسداری می کنند و چون این باور در اعماق ذهن ما هست دیدن مار می تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره ای باشد که ما از وجودش بی اطلاع هستیم.گفتم که مار دشمنی است زیبا و خوش نقش و نگار و دل فریب و آرام که بی صدا می آید و زهرش را می ریزد و می رود. چنین موجودی می تواند یک زن زیبا نیز باشد. زنی که در عین دولت داشتن خطرناک است و در عین خطرناک بودن دوست داشتنی است. در خواب خیره نگریستن به چشم مار را میمون ندانسته اند. چندین حیوان و جانور هستند که در خواب به چشم آنها خیره شدن خوب نیست از آن جمله است مار. اگر دیدید ماری را کشتید بر دشمنی پیروز می شوید ولی به زودی ندامت و پشیمانی به سراغ شما می آید.

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : فال روزانه

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  علامه مجلسی ( ره) درباره تعبیر خواب مار می گوید :

  دیدن مار را در خواب قرض و وام می دانم

  لوک اویتنهاو و تعبیر خواب مار :

  مار : وجود موانع به هر شکل و نوعی
  مار چند سر : جذبه
  تبدیل به مار شدن : عدم احترام
  گرفتن آن : وسوسه
  اگر نتوان از دست آن فرار کرد: ناامید بودن نسبت به آینده
  نیش خوردن ازمار: از بین رفتن آرامش در خانواده
  ماری که خودرا کش و قوس میدهد : شما با تکیه بر شانستان از یک خطر خواهید جست
  کشتن آن : پیروزی در مقابل دشمن
  مار افعی : اطراف شما پر از آدمهای یاوه گوست
  گرفتن افعی : شما برای مشکلاتتان راه حلی خواهید یافت
  نیش خوردن از افعی : بدبختی

  دیدگاه یوسف نبی علیه السلام از تعبیر خواب مار :

  دیدن مار بلائی باشد که از دشمن به وی رسد که از او شاد شود
  دیدن بیرون آمدن مار از شکم فرزند دشمنی کند
  دیدن گزیدن مار از دشمن گزند رسد
  دیدن مار بزرگ دشمن بزرگ باشد

  دیدن مار در خواب چه تعبیری دارد

  تعبیر خواب مار از تام جت ویندو :

  مار در خواب ، نخست نشانگر غریزه جنسى است و ازسوى دیکر
  ممکن است باعث بروز ریشه دارترین ورضایتبخش ترین رابطه ها
  شود .
  اگر در خواب بببند که مارى به  دور بدنش پیچیده ، تعبیر آنست
  که خواب بین اسیر و کرفتار هیجانات خویش است .
  اگر ببیند مارى دمش را به دهان برده است ، نشانگر میل به
  مقاربت و همخوابکى است .
  اگر ببیند که مارى اورا بلعید ، نشانگر عمرى است که از خواب
  بین مى کذرد و تعبیر آن جنین است که فرد از تلف شدن عمرش
  ناراحت است .
  اگر ببیند مارى به دور چوبى جنبره زده است ، نشانگر شفا ،
  تولد مجدد و شادابى است .
  اگر در خواب مارى را در جمنزار ببیند، نشانگر بى وفایى ،
  افسوس خوردن و تهمت است .

  تعبیر خواب مار از اسماعیل بن اشعث :

  اگر ببیند تعدادی مار دورش را گرفتند، خویشان و بستگانش با او دشمن هستند.

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  از صفحات دیگر نیز بازدید فرمائید : فال حافظ

  —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–

  آنلی بیتون درباره تعبیر خواب مار مى‏ گوید :

  1ـ اگر زنی خواب ببیند ماری مرده به او نیش می زند ، نشانه آن است که از بدخواهی و شرارت کسی عذاب خواهد کشید .
  2ـ دیدن مار ، نشانه ابتلا به انواع و اقسام شر و بدی است .
  3ـ اگر خواب ببینید مارها در هم می لولند ، نشانه آن است که از کشمکش های خود با دیگران نادم و پشیمان خواهید شد .
  4ـ کشتن مار در خواب ، نشانه آن است که از هر فرصتی برای پیش بردن زندگی خود استفاده خواهید کرد و از پیروزی بر دشمنان لذت خواهید برد .
  5ـ اگر خواب ببینید از روی مارها راه می روید ، نشانه آن است که از بیماری که گریبانتان را خواهد گرفت هراسان خواهید شد . افراد خود خواه می کوشند مقام و شان شما را میان دوستانتان پائین بیاورند .
  6ـ اگر خواب ببینید ماری شما را نیش می زند ، نشانه آن است که تسلیم کارهای ناپسند خواهید شد .
  7ـ اگر خواب ببینید ماری خوش خط وخال از لای علفهای سرسبز به سوی شما می آید و از کنار شما می گذرد و جایی ناپدید می شود و بعد از مدتی باز از دور پدیدار می شود ، و به سمت شما می آید و هر چقدر که نزدیکتر می شود ، بزرگتر و بزرگتر به نظر می رسد ، تا اینکه مبدل به اژدهای عظیم می گردد ، نشانه آن است که با نافرمانی و بی قیدی شما کارها از بد هم بدتر می شود . اما پذیرفتن وظایف خود و کنار گذاشتن کاهلی اوضاع بهبود می یابد .
  8ـ اگر خواب ببینید ماری به گرد شما حلقه می زند و نیش خود را بیرون می آورد ، نشانه آن است که با ناتوانی در چنگ دشمنان اسیر خواهید ماند .
  9ـ خرید و فروش مار در خواب ، نشانه آن است که برای پیروزی به مخالفان خود ، سیاستمدارانه با آنها رفتار می کنید .
  10ـ اگر خواب ببینید مویی ناگاه مبدل به ماری می شود ، نشانه آن است که وقایعی بی اهمیت افکار شما را پریشان می کند .
  11ـ اگر خواب ببینید مارها به شکل های غیر عادی مبدل می گردند ، نشانه آن است که مشکلات شما تنها با حفظ خونسردی و آرامش و داشتن اراده ای قوی بر طرف می گردد .
  12ـ اگر خواب ببینید مارها در آب می لولند ، نشانه آن است که در جایی که احساس می کنید به لذتی تمام و کمال دست می یابید ، با درد سر روبرو می شوید .
  13ـ اگر خواب ببینید مار کسی را نیش می زند ، نشانه آن است که ناآگاهانه به یکی از دوستان خود ، صدمه ای می زنید .
  14ـ دیدن مارهای کوچک در خواب ، نشانه آن است که کسانی را دوست می پندارید و از آنان پذیرایی  می کنید که می کوشند شما را پنهانی بدنام سازند ، و موفقیتهای روز افزون شما را نابود بسازند .
  15ـ اگر خواب ببینید بچه ها با مار بازی می کنند ، نشانه آن است که نمی توانید دوست را از دشمن تشخیص بدهید .
  16ـ اگر زنی خواب ببیند بچه ای ، مار پشت سر او می گذارد و صدای فس فس مار را می شنود ، نشانه آن است که کسانی او را متقاعد می سازند که ثروت خود را تسلیم دیگران کند . بعداً پی خواهد برد که به دام دسیسه دشمنان افتاده است .
  17ـ اگر زنی خواب ببیند ماری را تحت فرمان خود در آورده است ، نشانه آن است که حقوق او در آستانه پایمال شدن قرار خواهد گرفت . اما قانون و دوستان با نفوذش از او حمایت خواهند کرد .

   

  کلمات کلیدی : از اگر ـ ( (سیل) (ع) ، ، افسوس ، تولد آب آدمهای آرام آرامش آستانه آفتی آلود آمد، آمدن آن آنان آنجا آنست که آنلی آنها آنکه آورد آورده آید آید آینده نیش ابتلا ابراهیم احترام گرفتن احساس اراده از از  ازسوى ازمار است است استفاده اسماعیل اسیر اشاره اشعث اطراف اطلاع اعماق افتاده افراد افزون افسانه افعی افکار اقسام السلام اما امام انتظارش اند اند، اندوخته انواع اهمیت او اورا اوضاع اول اویتنهاو اژدها اژدهای اگر ای ایم این اینکه اینگونه با باز بازدید بازی باستانی باشد باشد باشند باشید باعث باور بببند ببیند ببیند، ببینید بد بدبختی بدتر بدخواهی بدنام بدنش بدهید بدون بدی بر برای برخی برد بردن برده بروز بزرگ بزرگتر بزرگی بزنید بسازند بستگانش بسیار بعد بعداً بلائی بلعید بن به به مقاربت به  بهبود بود بودن بى بچه بگرفت بگرفت، بگریخت، بی بیابد بیاورند بیتون بیرون بیمارگونه بیماری بین بیند بیند، بینی بیگانه تا تام تحت ترین تسلیم تشخیص تعبیر تعبیری تعدادی تفسیر تلف تمام تن تنها تهرانی تهمت تواند توانید تکیه ثروت جابر جانور جایی جت جذبه تبدیل جست کشتن جعفر جمع جمله جمنزار جنبره جنسى جنگ جنین حاصل حافظ حدس حراست حضرت حفظ حقوق حلقه حلی حمایت حیوان خانه خانواده ماری خانگی خاک خبرید خرید خزائن خصومت خط خطر خطرناک خطری خواب خواب خواب بین خواب، خوانده خواه خواهد خواهند خواهید خوب خود خودرا خودش خورد خورد، خوردن خوش خونسردی خویش خویشان خیره دارائی دارترین دارد داشتن داشتنی داشته دام دانم در درباره درد دست دسیسه دشمن دشمن مار دشمنان دشمنی دفائن دل دلیل دمش ده دهان دو دور دورش دوست دوستان دوستانتان دولت دولت هفتم دیدن دیدگاه دیدید دیکر ممکن دیگر دیگران ذهن ذکر را رابطه راه رسد رسد دیدن رفتار رفتن رفع ره) روبرو رود روز روزانه روی روید ریزد ریشه زاهد زده زرد زن زن هشتم زند زندگانی سوم زندگی زنی زنید زهر زهرش زودی زیبا زیر سازند سالاری ششم سبز سر سراغ سراغتان سرخ سرسبز سفید سلامتی چهارم سمت سوراخ سوی سپه سیاستمدارانه سیاه سیرین سیلاب شاد شادابى شان شانستان شاهی شد شد، شدن شدند، شر شرارت شفا شما شماست شنود شود شود شود دیدن شوید شکل شکم صادق صالح صحرا صدا صدای صدمه صفحات ضعفِ طرف عادی عدم عذاب عظیم علامه علفهای علیه عمرش ناراحت عمرى عید عین غالب غریزه غیر ـ فال فرار فرد فرزند فرصت فرصتی فرمائید فرمان فرمایند فرو فروش فریب فس قانون قبلی قرار قرض قشنگ قصور قهر قوس قوی قیدی لای لذت لذتی لولند لوک ما مار مار،خطر ماران مارها مارهای مارى ماری مال ماند مبدل متقاعد مجدد مجلسی محمدبن مخالفان مدتی مراد نهم مرده مرده، مشکلات مشکلاتتان مطیعی معاشر مغربی مقابل مقام مقصودش مقعد منوچهر موانع موجود موجودی مورد موفقیتهای مویی مى مى‏ می میان میدهد میل میمون ناآگاهانه ناامید نابود ناتوانی نادم نافرمانی ناپدید ناپسند ناگاه نبی نتوان نخست ندامت ندانسته نرسید، نزدیکتر نسبت نشانه نشانگر نظر نفوذش نقش نمی نهفته نوشته نوعی مار نگار نگریستن نیز نیست نیش ها ها شود های هر هراسان هست هستند هستند هستیمگفتم هم همخوابکى هیجانات و و تعبیر وام وجه وجود وجودش وخال ورضایتبخش وسوسه اگر وظایف وفایى وقایعی ولی وی ویرانه ویندو پائین پادشاهی پنجم پاره پاسداری پایمال پدیدار پذیرایی  پذیرفتن پر پریشان پسر دهم پشت پشیمان پشیمانی پندارید پنهان پنهان دوم پنهانی پول پی پیروز پیروزی پیش پیچیده چشم چقدر چند چندین چنگ چنین چه چوبى چون کارها کارهای کاهلی کذرد کرد کرد، کرفتار کرمانی کسانی کسی کش کشتن کشتید کشمکش کشید کمال کمین کنار کند کند دیدن کنند کنید که کهن کوشند کوچک گذارد گذاشتن گذرد گرد گردد گردند گرفت گرفتند، گریبانتان گزند گزندی گزیدن گفته گنجینه گوست گرفتن گوش گوشت گوید گیرد یا یابد یابید یافت نیش یاوه یوسف یک یکی

   

 • تو بیا
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

  مطالب مرتبط

  دیدگاه ها

  یک دیدگاه برای “تعبیر خواب مار”

  1. \n29
   سجاد

   من در خواب در حالت دراز کشیده بودم در خانه ای دیدم که شخصی به من می گوید مواظب مار باش ناگهان متوجه مار شدم که قسمت زیر کمرم بود و فک کنم فرار میکرد