تعبیر خواب برف

مجموعه: تعبیر خواب

تعبیر خواب برف

محمد بن سیرین درباره تعبیر خواب برف می گوید :

برف بــه خواب دیدن ؛ غم و اندوه و عذاب اســت ؛ مگر اندکی دیده باشد ... اگــر در زمستان برف ببیند ؛ یــا بــه جایگاهی کــه پیوسته در آنجا برف اســت ؛ دلیل کــه اهل آن موضع را غم و اندوه رسد .

 

جابر مغربی در مورد تعبیر خواب برف می گوید :

دیدن برف بــه خواب لشگر هزیمتی اســت .

حضرت امام جعفر صادق (ع) در تفسیر تعبیر خواب برف می فرمایند :

دیدن برف در خواب بر شش وجه است

اول : رزق و روزی
دوم : زندگانی
سوم : مال بسیار و ارزانی نرخ ها
چهارم : لشگر بسیار
پنجم : بیماری
ششم : غم و اندوه
اگر ببیند در تابستان برف جمع می کــرد ؛ دلیل کــه مال بسیار و حلال جمع کــنــد .
اگر در زمستان جمع می کــرد ؛ دلیل کــه بــه عیش خوش گذراند و منفعت بسیار یابد .

تعبیر دیدن بارش برف در خواب

تفسیر ابراهیم کرمانی از تعبیر خواب برف :

برف بــه خواب دیدن در سردسیر ؛ دلیل بر خیر و نیکی کــنــد و در گرمسیر؛ دلیل بر غم و اندوه و قحط اســت ... اگــر ببیند برف بــه وقت خود می خورد ؛ بهتر از آن اســت کــه بی وقت باشد .

منوچهر مطیعی تهرانی در باب تعبیر خواب برف می گوید :

برف در خواب غم و اندوه اســت ... روزهایی کــه برف می بارد هوا گرفته ابر و مه غلیظ آسمان را پوشانده ؛ آمد و رفت و معاشرت کم می شــود و بیشتر مردم اگــر سر کار نباشند وقت خود را در خانه و در کنار آتش می گذرانند ... در ایــن حالت انسان غمگین می شــود ... همین حالت در خواب هست بــا ایــن تفاوت کــه غمگین هست و آنگاه خواب برف می بیند زمینه غم در روح و ضمیر او وجود دارد و بــا ایــن زمینه چــون می خوابد برف در خواب می بیند ... عموم معبران برف را غم و اندوه و کسالت تعبیر کرده اند و فــقــط ایــن می ماند کــه برف را چگونه و کجا ببینیم ... اگــر در خواب ببینید جایی برف می بارد کــه آنجا را نمی شناسید ابن سیرین نوشته بــرای صاحب آنجا و مکان غمی می رسد ولــی ایــن خواب گویای بیم از غم و اندوهی اســت کــه نمی دانید عامل آن چیست ... امــا هست و در روزهای آینده نــیــز بــا شما همراه خواهد بود ... اگــر ببیند کــه در تابستان برف جمع می کــنــد بیان کننده یک غنیمت اســت و غنیمت چیزی اســت کــه رایگان و بی زحمت بــه دست شما برسد ... ایــن خواب بــه بیننده می گوید کــه سودی از جایی نصیب او می شــود کــه انتظارش را ندارد و اگــر در زمستان دیدید کــه برف پارو می کنید و برف را دور می ریزید کسالت و غم و اندوه را از خود می زدایید ... بیرون بردن برف از خانه نــیــز دور کردن غم خانوادگی اســت ... از کرمانی نقل اســت کــه برف در سردسیر خیر و برکت اســت و در گرمسیر غم و اندوه .

لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب برف می گوید :

بارش برف : سستی زود گذر
برف در کوهستان : قبل از رسیدن بــه اهدافتان بــایــد مشکلات زیادی را فائق شوید .
آدم برفی : عشق ریاکارانه ؛ احساسات

یوسف نبی علیه السلام و تعبیر خواب برف :

دیدن برف عذاب و فتنه اســت .

دیدن برف بی هنگام لشگر باشد .

دیدن برف بــا هنگام فراخی روزی اســت .

دیدن برف در زمین قحط باشد .

دیدن برف در خواب

نظر مولف در مورد تعبیر خواب برف :

دیدن بارش برف بــه صورت آرام در فصل سرما بــه معنی گشایش در روزی می باشد و بــه دست آمدن مال در چند روز پیش رو

لیلا برایت مى‏ گوید :

اگر در خواب بارش برف را ببینید ؛ بــه ایــن معناست کــه بــایــد در انتظار اخبار خوش باشید ... مشاهده ‏ى آدم برفى در خواب ؛ بیانگر آن اســت کــه براى مدتى روابطى سرد و بى‏ تفاوت بــا دیگران خواهید داشت .

آنلی بیتون در مورد تعبیر خواب برف مى ‏گوید :

۱- دیدن برف در خواب ؛ نشانه آن اســت کــه در آینده مصیبت یــا بدبختی برایتان روی نخواهد داد .
۲- اگــر خواب ببینید میان طوفان و برف راه می روید ؛ نشانه آن اســت کــه در اثر شکست و نرسیدن بــه آرزویی کــه سال ها خواستار آن بودید ؛ نومید و اندوهگین خواهید شــد .
۳- برف خوردن در خواب ؛ نشانه آن اســت کــه بــه ایده آل های خود دست نخواهید یافت .
۴- دیدن برف گل آلود در خواب ؛ نشانه آن اســت کــه شخصیت و غرورتان را کسی مورد تحقیر قرار خواهد داد ... بــا ایــن حال شما باز خواهید کوشید بــا همین فرد ارتباط برقرار کنید .
۵- اگــر خواب ببینید برف ها آب می شــونــد ؛ نشانه آن اســت کــه دلهره شما مبدل بــه شادمانی می گردد .
۶- اگــر خواب ببینید از پشت پنجره بــه دانه های درشت برف نگاه می کنید ؛ نشانه آن اســت کــه در اثر فشار مالی بــا نامزد خود مشاجراتی خواهید داشت .
۷- دیدن کوه های برف گرفته در خواب ؛ نشانه آن اســت کــه افکار و تمایلات شما هیچ پیشرفت ارزشمندی بــه ارمغان نمی آورد .
۸- اگــر خواب ببینید در منظره ای برفی ؛ خورشید می درخشد ؛ نشانه آن اســت کــه بدبختی و سیاه روزی پایان خواهد یافت ؛ و روزهای خوشی آغاز خواهد شــد .
۹- اگــر دختری خواب ببیند بر برف ها سورتمه سواری می کــنــد ؛ نشانه آن اســت کــه بــرای پذیرفتن خواستگار خود بــا مخالفت هایی بسیار مواجه می شــود .
۱۰- اگــر خواب ببینید بــا دیگران برف بازی می کنید ؛ علامت آن اســت کــه پیرامون موضوع شرم آوری داوری خواهید کــرد ... اگــر قضاوت شما بر پایه درستی استوار نباشد ؛ یقیناً شکست خواهید خورد .
۱۱- اگــر خواب ببینید در ناحیه ای برف پوش راه خود را گم کرده اید ؛ علامت آن اســت کــه غم و اندوه بــه زندگی شما راه خواهد یافت .

در کتاب سرزمین رویاها آمده اســت :

هوای برفی : دوران بسیار خوش در آینده
زمین پوشیده از برف : خوشبختی
برف کثیف : ناکامی و کسالت

 

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نظر شما برای “تعبیر خواب برف”

دیدگاه ها بسته شده اند.